สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนันท์มนัส  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวหอมจันทร์  คงชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผ่องสถาน
 
1. นางสาวหอมจันทร์  คงชนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิริมา  มารอด
 
1. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงศิรัญญา  ถนัดรบ
 
1. นางสาวกานต์วดี  ไชยมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดคู้สลอด 1. เด็กหญิงจันทร์ฟอง  ไตรอุโภค
 
1. นางสาวรัตนา  ทัดเทียม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงบัญชิตา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางอรสา  วัฒนพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดบ้านแค 1. เด็กหญิงอัมพิกา  บำรุงรัก
 
1. นางสาวผุสชา  มณีโชติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนพร  คงยอด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญรอด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ภักดีไพบูลย์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  น้อยกอ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ 1. เด็กหญิงแพรวา  อรรถาสิงห์
 
1. นางประภาพร  ฤทธิชาติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชญาดา  ศรีทับทิม
 
1. นางคนึง  บุญถนอม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กชายพงศธร  ลอยลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  สมจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 16 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงนิรัชพร  อรุณเรื่อ
 
1. นางสาวสุพัตรา  แซกรัมย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. นางสาวชไมพร  ทับศรี
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พันธ์ดนตรี
2. เด็กหญิงลภัทรดา  เลี่ยมทองคำ
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  หมีทอง
2. นางสาวธนิดา  แต่งงาม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงบุษสกล  เวชมนัส
2. เด็กหญิงมญช์ุพิชา  เจิมจรุง
 
1. นางรุ่งฟ้า  แดนนาริน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67.89 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 1. เด็กชายธิติวุฒิ  แสงเงิน
2. เด็กชายภูวดล  มีเนตร
 
1. นางสาวธนวรรณ   ฤกษ์ฉายี
2. นายศิริชัย   ล้ำเลิศ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.32 ทอง 24 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกชกร  ศรสิทธิ์
2. เด็กหญิงปานรพี  สีโวหะ
 
1. นางลออง  ขันธศุภ
2. นางขจี  เลขะพันธุ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 1. เด็กชายธนภัทร  การมันคี
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จุลมัญลิก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 42 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กชายภูตะวัน  สมใจ
 
1. นางสาวธัญสร  ฟูสอน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายนพรัตน์  ทิมเล็ก
 
1. นางอมราภรณ์  คล้ายพงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายธนพล  สุกใส
2. เด็กหญิงนพณัฐวรมณ  นิลพฤกษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กาฬภักดี
 
1. นางสาวปัทมา  พานแก้ว
2. นางสาวมธุรส  เสริฐสม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงนิภาพร  จีนรัมย์
2. เด็กหญิงรพีภัทร  ขาวผ่อง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ปรึกษา
 
1. นางอมราภรณ์  คล้ายพงษ์
2. นางสาวโยธิกา  เลิศรัตยากุล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กหญิงกาญจน์นลิน  สวยสม
2. เด็กหญิงธิชา  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กหญิงวรรณษา  สุขกล้า
 
1. นางนิตยา  ไพรสันต์
2. นายสนั่น  ไพรสันต์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 35 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญารอด
2. นางสาวนารี  คงเพียรทำ
3. เด็กหญิงวรลดา  นามมุงคุณ
 
1. นางอมราภรณ์  คล้ายพงษ์
2. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสายน้ำ  ดีจำเนียร
2. เด็กหญิงอโนชา   อากาศเมฆ
 
1. นายสำเริง  คงไวย
2. นางพิศเพ็ญ  คงไวย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงกนกศิลป์  ร่มโพธิ์ชี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  อินทร์ฮวบ
 
1. นางสาวจำนงค์  จั่นวิจิตร
2. นายธีระพล  ผดุงทรัพย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 45 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กชายนพคุณ   จันทร
 
1. นางสาวนิธินันท์  เจริญเวช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กชายกวิศวร์  พยมหล
 
1. นางสาวกัญญา  ชาติเผือก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  อ้อสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติยา  วรรณกูล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสถาน
2. เด็กชายอิสระ  แก้วมณี
 
1. นางสาวณฐมนต์  แม้นจิตร
2. นายนันทวัฒน์  ชูภู่
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สอนศิริ
2. เด็กชายเพชรนภัทร  ไชยสุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40.29 เข้าร่วม 36 โรงเรียนตรีภัทร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เรือนคำ
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  ชินวงค์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40.96 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. เด็กหญิงรุ้งทอง  จิตอุทัย
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ชมรุ่ง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 15 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  บูรณะ
 
1. นางสาวกรองแก้ว  บรรลือเขต
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 28.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กชายวุฒิชัย    อารีเอื้อ
 
1. นายจิรายุ    ทองม้วน
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายอธิราช  คำเป้าเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 37 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  เมืองลี
2. เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงคุ้มขวัญ  เดชไพบูลย์มงคล
 
1. นางสาวเกสรบัว  ร้อยแก้ว
2. นางสาวชโรชา  ทับทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 1. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีสายหยุด
2. เด็กหญิงอัญชสา  บำรุงพาทย์
3. เด็กหญิงอารยา  จันทโรจน์
 
1. นางสาวสมจิต  หัสเนตร
2. นายวิโรจน์  ปาระดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กหญิงชญานันท์  พุทธรังษี
2. เด็กหญิงชไมยพร  ประมูลมาก
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อนุไพร
 
1. นางนิตยา  ไพรสันต์
2. นางสาวรัชนิพร  บุญถนอม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงกชกร  สิบตรี
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คำมีชัย
3. เด็กชายรุ่งทิวา  สุขกาวงค์
 
1. นางสาวอนุสรา  พุ่มพิกุล
2. นางสาวปิยวรรณ  หอมจันทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงกุลยา  อ่อนศรี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อัมพรรัตน์
3. เด็กชายศุภกฤต  ไพโรจน์
 
1. นางมรัชนก  บุญภารดี
2. นายอนุสรณ์  วัชรเวท
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรกมล  ไตรยวงค์
2. นายกฤษณพงศ์  สุกประเสริฐ
3. นายชวลิต  พูลประสาท
 
1. นายเอก  แจ่มจันทร์
2. นายพิทักษ์  ศูนยะราช
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 19 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  ศรีสว่าง
2. เด็กชายศิลา  ศิริแก้ว
3. เด็กหญิงศุทธินี  โคตะปุตดา
 
1. นางสาววิรดา  พิกาศ
2. นายเสน่ห์  สิทธิจันทร์เสน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงฐิตากาญจน์  ไวยพงษศรี
2. เด็กชายวิวัฒน์  หอมละออ
3. เด็กหญิงอนัญญา  คงประโยชน์
 
1. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
2. นายชนะศักดิ์  ลาภเวช
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62.2 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กชายจักรกรินทร์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายภูมิรพี  สุขโอรส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศรี
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 14 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคงชนะ  พงษ์ชัย
2. เด็กชายวรากรณ์  ดวงนิล
 
1. นางสาวอโนชา  คงดี
2. นายอนุพงษ์  สุขสมจิต
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวริศ  ติ่งคล้าย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สายด้วง
 
1. นางสาวมาลัย  ธารมัติ
2. นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายกัลยวรรธณ์  เนื่องตรีสาร
2. เด็กชายอนุพัฒน์  ทรงศิริ
 
1. นายบงการ  กันทะวงษ์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1. เด็กชายวันชัย  ขันธลักขณา
2. เด็กชายสุรนาถ  สุริแสง
 
1. นายธเนตร  ธัญญา
2. นางสาวอรอุษา  การสมชน
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปรีชา  มาประเสริฐ
2. เด็กชายศิริพงษ์  ปานกลาง
 
1. นายบงการ  กันทะวงษ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายธีรภัทร  เกตุรัตน์
2. เด็กชายเอกภพ  เกตุมณี
 
1. นายบงการ  กันทะวงษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.8 เงิน 48 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พิมสอน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลอยประเสริฐ
3. เด็กหญิงศราสิณี  คำตรง
4. เด็กหญิงอชิรญา  น้อยนาริน
5. เด็กหญิงอริศรา  สมทัศน์
 
1. นางสาวพรรณิษา  ชาวหงษา
2. นางสาวยุภาพร  องคศาสตร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  ลองจำนงค์
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  สำอางค์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวภาเรือง
4. เด็กหญิงสุวาณี  คงแสงทอง
5. เด็กหญิงเจตสุภา  ศรีสำเภา
 
1. นางสาวพิศญกานต์  ไตรพันธุ์
2. นางพิมใจ  ไตรพันธุ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. นางสาวชไมพร  ทับศรี
2. นางสาวศศิกาล  พานทอง
3. เด็กหญิงสุจิรา  ปาทุม
4. นางสาวอติกานต์  มณีน้อย
5. นางสาวอัจฉรา  สะบาย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
2. นางสาวบุณยนุช  ประมูลมาก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.8 เงิน 26 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สร้อยดอกสน
2. เด็กชายจิรฐา  บุญศิลป์
3. เด็กชายณัฐธชัย  นพดล
4. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนเพ็ง
5. เด็กชายยรรยงค์  บุญส่ง
 
1. นางเต็มศิริ  พานทอง
2. นางสาวกาญจนา  กฤตยาเกียรณ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 44 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ถวายนิล
2. เด็กหญิงจิตสุภา  อรรคโสภา
3. เด็กหญิงศศิมา  อุปทอง
4. เด็กหญิงสุชานันท์  หลงจันพะเนา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤกษ์สวัสดิ์
 
1. นายสานนท์  สุขจรูญ
2. นางสาวชนม์ภัทรกร  โอภาไชยโรจน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 47 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรกนก   พลายภู่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะปรางค์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ธารเลิศ
4. เด็กชายภูมิภัทร  แสนโสภา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉันกระโทก
 
1. นางสาวคริญญา  ลามุล
2. นางสาวอรัญญา  นนยะโส
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 1. เด็กหญิงญาณิศา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงศิริพร  ขาวสอาด
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุกนุ่ม
4. เด็กชายหิรัณญ์  กล่อมภักดี
5. เด็กหญิงเขมนิจ  คงเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  หมัดสะริ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สว่างภักดิ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 77.8 เงิน 26 โรงเรียนวัดลาดระโหง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ลูกศร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายธนะวัตฒ์  สุภวงศ์
4. เด็กชายธีระพรรณ  วิมุต
5. เด็กชายบุญรอด  โพธิ์คำ
6. เด็กหญิงปนัดดา  ม่วงไสว
7. เด็กหญิงปภาดา  ใหญ่โต
8. เด็กหญิงพรพรรณ  คงโนนกอก
9. เด็กหญิงพรรณภา  ไวยวารี
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ประเสริฐสุข
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  ประเสริฐสุข
12. เด็กชายรัตนสัค  จิตประสงค์
13. เด็กชายวงศ์กร  ชัยมาต
14. เด็กหญิงวารุณี  ช้างงาม
15. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ฤทธิ์ขจร
16. เด็กชายศุภชัย  เขียวหวาน
17. เด็กชายสุริยา  จันทร์ผล
18. เด็กหญิงอัจราพร  วิมุต
19. เด็กชายแซมวิทย์  พูลสวัสดิ์
20. เด็กชายโยธิน  เจริญพานิจ
 
1. นางสาวชลลดา  ชมศิริ
2. นางทิพวรรณ  วงษ์ทอง
3. นางสาวมณีรัตน์  ภู่วาว
4. นายบุญชอบ  ลาภเวช
5. นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 36 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กหญิงชนิดาภา   พลคะชา
 
1. นางสาวศิริพร    บุ้งทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 45 โรงเรียนวัดรางจระเข้ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ธนะวิทย์
 
1. นางวรัญญา  สมัยมาก
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 36 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายกิตติธร  แก้วนก
 
1. นางสาววรรณวิสา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.4 ทอง 33 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  เจิมศรี
 
1. นางสาวเมษา  ฝอยทอง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.2 ทอง 39 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกรกฏ  เรณู
2. เด็กหญิงพรพิภัทร  จุลวานิช
 
1. นางสาวหอมจันทร์  คงชนะ
2. นางสาวกานต์กมล  จำนงบุญ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 42 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปวารณา  เกิมขุนทด
2. เด็กชายวชิรวิทย์  แอบกลาง
 
1. นายอุดมศักดิ์  กัณฑ์ศรี
2. นางสาวชลธิชา  สุดงาม
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.8 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลามสิน
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตั้งใจค้าไพบูลย์
3. เด็กหญิงชนัญธิตา  เกตุศรี
4. เด็กหญิงธนัชชา  ธาราพุฒิ
5. เด็กหญิงธัญชนก  โนนฤาชา
6. เด็กหญิงพรนภัส  สุภาสุทธิ์
7. เด็กหญิงพัสวรรณ  จั่นแก้ว
8. เด็กหญิงลลิตา  คำหอมกุล
9. เด็กหญิงวรรณสา  ฉัตรขาว
10. เด็กหญิงวิชานาถ  มงคลทิพย์
 
1. นางสาวไพลิน  ตรีวิสูตร
2. นางสาวเพ็ญศิริ  อักษรสว่างพงษ์
3. นางสาวพิมพ์พรรษา  จำปาเงิน
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 14 โรงเรียนวัดสามเพลง 1. นางสาวนภนุช  มงคลสาร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตีบจันทร์
3. นางสาวภิญญาดา  ภิรมย์โต
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์ภักดี
5. เด็กหญิงวาสนา  ประพันธ์พัฒน์
6. เด็กหญิงศรีพร  ชูศรี
7. เด็กหญิงศศิกานต์  พันธุวงศ์
8. นางสาวสุชาดา  สาวิสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุชานาฎ  บุญเรือน
10. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ชูกร
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นายวินัย  มงคลสาร
3. นางสาวสุภาภรณ์  โฮกเส็ง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ทิน
2. เด็กหญิงกุลชา  สังข์เครือ
3. เด็กหญิงจารุพักตร์  แก้วโภคา
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ดียิ่ง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมคุณธี
6. เด็กหญิงพรศิริ  แซ่ลี
7. เด็กหญิงพิชยา  อำพล
8. เด็กหญิงวรรณวิมล  พงษ์บุญ
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ธรรมคุณธี
10. เด็กหญิงไอริน  อยู่ม่วง
 
1. นายวรวุธ  สีนวน
2. นายอริยพงษ์  สุวรรณรัตน์
3. นายณัฐพล  ณรงค์เดชา
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 1. เด็กหญิงการะเกตุ  โพธิ์พาฤทธิ์
2. เด็กหญิงกิจเจริญ  ไตรเมฆ
3. เด็กหญิงฐาวิณี  ลุนสอน
4. เด็กหญิงดุจเดือน  ทองทา
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุภาเสพ
6. เด็กหญิงปนัดดา  ประสิทธิ์
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร  กำเนิดคุณ
8. เด็กหญิงพรนภา  กุหลาบสี
9. เด็กหญิงวาศินี  บุญคง
10. เด็กหญิงอัจฉรา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางเกศสุนีย์  จูงใจ
2. นางสาวอัจจิมา  ศรีงาม
3. นางพัทธนันท์  โฉมศรี
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 42 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด 1. เด็กชายกันฑ์อเนก  เกษศรี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ยืนยง
3. เด็กชายชิติพัทธ์  อารีเอื้อ
4. เด็กชายชุติวัต  บุระพล
5. เด็กชายธนภัทร  พรรณนิมิตร
6. เด็กชายปณชัย  นุชวงษ์
7. เด็กชายปรเมษฐ์  อุ้มพิมาย
8. เด็กชายเมธา  บัวสิน
 
1. นางสาวธีรพร  พรรณนิมิตร
2. นางสาวนิตยา  แสนลา
3. นางสาวจุฑามาศ  จันชุ่ม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มไพบูลย์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   แจ่มแจ้ง
3. เด็กชายภานุกร  กัณหา
4. เด็กชายภูวเนตร  ยาประยงค์
5. เด็กหญิงมลฤทัย  แจ่มแจ้ง
6. เด็กหญิงมินตรา  ทศกูล
7. เด็กชายวีระเดช  แจ่มแจ้ง
8. นางสาวสมิตานัน    มีวงศ์สม
 
1. นายศิวกร  ไทยประยูร
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายกฤษ  เทพศิลา
2. เด็กชายชัยพร  มุ่งเกี้ยวกลาง
3. เด็กชายฐนัญชัย  ดอนทอง
4. เด็กชายณัฐดนัย  สุริยงค์
5. เด็กชายธนกร  งามประกอบ
6. เด็กชายธนพัฒน์  ครั่งยวด
7. เด็กชายธนภัทร  พันทุเรียน
8. เด็กชายธีระพงษ์  แช่มช้อย
9. เด็กชายประวิทย์  พันธุ์กุฬา
10. เด็กชายวรกาลต์  งามประกอบ
 
1. นายศรชัย  พลแก้ว
2. นางสาวสุนิสา  ชูชัยยะ
3. นางกุมารินทร์  อรรถาลำ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ 1. เด็กชายกรฤต  เกาะพราม
2. เด็กชายชาย  สินน้ำคำ
 
1. นางสาววิภารัตน์  มิ่งมาลี
2. นายศุภกร  ยินดีจันทร์
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนริศรา  นาคอินทร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ควรผล
 
1. นางสาวณัฐปวีย์  บรรยงศิวกุล
2. นางสาวหทัยชนก  เขียวหวาน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบางไทร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จิตรีผ่อง
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบางไทร 1. เด็กหญิงบุญธิดา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  รัตนคุณศาสตร์
 
1. นายกรร  คล้ายสังข์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบางไทร 1. เด็กชายปณต  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางไทร 1. เด็กชายธันวา  จิตรีผ่อง
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 1. เด็กหญิงสมใจ  ชัยพานิช
 
1. นางจรินทร์ทิพพย์  ศรีทับทิม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายวิวัฒน  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางสาวกวินธิดา  เดชเจริญ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  รัตนคุณศาสตร์
 
1. นายกรร  คล้ายสังข์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 36 โรงเรียนบางไทร 1. เด็กหญิงนวพร  เนื่องประถม
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  สารสกุล
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
2. นางจินตนา  เกษสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 1. เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  แบนมณฑา
2. เด็กหญิงสารัตยา  เครือเมฆ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวณัฐวดี  คำเทียนทอง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบบุญ
2. เด็กหญิงภาวิณี  หวานมาก
 
1. นายสันติ  อนุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ปานทอง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นขจร
 
1. นายกรร  คล้ายสังข์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรัญญา  การเก่ง
2. เด็กหญิงสิรยากร  จันทนา
3. เด็กหญิงเขมนิจ  มีใย
 
1. นางสาวศศิธร  ไพรสันต์
2. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ทรัพย์ยุทธ์
2. เด็กชายธนากร  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรามกูล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไกรโสภา
2. เด็กหญิงบงกช   จันทร์หอม
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ยิ้มแย้ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.3 ทอง 11 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 1. เด็กชายสิริณัฏฐ์    เมฆพันธ์
 
1. นายพิศิษฐ์  ทองแฉล้ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พันธุ์เสือ
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กหญิงอริสรา  ธีระวิทย์
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  อิ่มลิ้มทาน
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กชายสุรยุทธ์   ผู้สำอาง
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กหญิงปราวีณา  ต่วนพิมาย
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายพีระวัฒน์  การเก่ง
 
1. นายปัญญา  ทองแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดคู้สลอด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายอิธิพงษ์  เอี่ยมสำอางค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 1. เด็กหญิงอนิสรา   อสุนี ณ อยุธยา
 
1. นายกฤษณะ  พุ่มพฤกษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 1. เด็กหญิงพิมชนก    ไวยศิลา
 
1. นายกฤษณะ  พุ่มพฤกษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  ทรงโสด
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 26 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 1. เด็กหญิงวรรณิษา    รุจิเวช
 
1. นายกฤษณะ  พุ่มพฤกษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองประดิษฐ์
 
1. นางน้ำผึ้ง  จรตระการ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุสุริยงค์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79.66 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุสุริยงค์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กชายพีระพล  พลอยศรี
 
1. นายวันเฉลิม  ธรรมนิยาย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายปฏิญญา   สุปัตติ
 
1. นางนภารัตน์  หัดรัดชัย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. เด็กชายพีระภัทร์  จันทร์ส่องแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  วงษ์จันทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 73.4 เงิน 21 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงธีรนันณ์   หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงนันทนัช  ลุงซอ
4. เด็กหญิงปวริศา  คันทะประดิษฐ์
5. เด็กหญิงพิมชนก    ไวยศิลา
6. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์   ไวยรูปี
7. เด็กหญิงวรนุช  คันทิม
8. เด็กหญิงวรรณิษา    รุจิเวช
9. เด็กหญิงอนิสรา   อสุนี ณ อยุธยา
 
1. นายกฤษณะ  พุ่มพฤกษ์
2. นางสาวปาณิศา  ชูจันทร์
3. นายไพศาล  ราตรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีคราม
2. เด็กหญิงธีรนันณ์   หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงปวริศา   คันทะประดิษฐ์
4. เด็กหญิงพิมชนก    ไวยศิลา
5. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์   ไวยรูปี
6. เด็กหญิงวรรณิษา    รุจิเวช
7. เด็กชายวันดี   ช่อจันทร์
8. เด็กหญิงศรัญญา   นัยอรุณ
9. เด็กหญิงสิริยากร  สมบูรณ์กุล
10. เด็กหญิงอนิสรา   อสุนี ณ อยุธยา
11. เด็กหญิงอนุสรณ์พรสวรรค์   ณ สมบูรณ์
12. เด็กหญิงอภัสรา  บุญย่าวงศ์
13. เด็กหญิงอัญชิสา  เสือป่า
14. เด็กหญิงอโนชา   ทวีคูณ
15. เด็กชายเดชา   มณฑาทิพย์
 
1. นายกฤษณะ  พุ่มพฤกษ์
2. นางสาวปาณิศา  ชูจันทร์
3. นายไพศาล  ราตรี
4. นางบรรจง  ราตรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   ตรีอารมย์
2. เด็กหญิงขวัญชนก   สำเริงเรือง
3. เด็กหญิงชญานิศ   สำเริงเรือง
4. เด็กหญิงชลดา  ศรีบัวขาวบานชัย
5. เด็กหญิงปราณปริยา   กระแสสัตย์
6. นายปานศักดิ์  กำเนิดแก้ว
7. เด็กหญิงพีรวรรณ   คงสมบูรณ์
8. เด็กหญิงวรรณศิริ   โพธิสวัสดิ์
9. เด็กชายสิริณัฏฐ์    เมฆพันธ์
10. เด็กหญิงสุภัสสร   บุตรกระโทก
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ชูดี
 
1. นายพิศิษฐ์  ทองแฉล้ม
2. นางสาวกาญจนา  ดวงอาทิตย์
3. นางสาวสุวรรณา  ไวยศิลป์
4. นางเดือนฉาย  สว่างแสง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายธนโชติ  สุภาถิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  ฤกษ์สนธิ
3. เด็กชายประวิทย์  ผาสุขโอษฐ
4. เด็กหญิงปาณิสรา  สำเริงชัยศิริ
5. เด็กชายยุทธพงศ์  อาจสวัสดิ์มงคล
6. เด็กหญิงวรนุช  คำแหงกูล
7. เด็กหญิงวรัญญา  วิทกำจร
8. เด็กหญิงสิริวัลย์  ร่มโพธิ์
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ฆ้องหึ่น
10. เด็กชายอภิสิษฐ์  อัมพุช
11. เด็กชายอำพล  สาลีผล
12. เด็กชายเศรษฐพงศ์  อิ่มลิ้มทาน
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
2. นายนวพล  ขาวสะอาด
3. นางเบญจลักษณ์  ห่ำเจริญ
4. นางสาวเตือนรักษ์  เจริญผล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.6 ทอง 27 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กชายคณพิชญ์  มาสมบุญ
2. เด็กชายณัฐพล  ตรีภาพ
3. เด็กชายธนทรัพย์  แสงแก้วสุก
4. เด็กชายธีรภตร  สุขันธี
5. เด็กชายธีระเดช  ใยมะเดื่อ
6. เด็กหญิงนภัสสร  เจียมตน
7. เด็กชายพงศ์ธร  รุณวิจิตร
8. เด็กหญิงพรณพัฒน์  จันทร์ฮาด
9. เด็กหญิงพัชรี  ยินดีทรัพย์
10. เด็กชายภคพงษ์  บุญเดช
11. เด็กชายภัคพล  ตรีภาพ
12. เด็กหญิงภัทรตาภรณ์  ภู่เหลือง
13. เด็กชายวัชรพล  วงษ์สงฆ์
14. เด็กหญิงศิริกร  ทรงแพทย์
15. เด็กหญิงสิริโสภา  เจียมตน
16. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขเหลือ
17. เด็กชายสุรเชษฐ์  เริงฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุวนันท์  นพพันธ์
19. เด็กชายอภิรักษ์  เกตุการณ์
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นางสุรัชนา  มีใย
3. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
4. นางสุดายุ  ฤกษ์สมจิต
5. นางมีนา  ขันทราม
6. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บางแค
2. เด็กหญิงจิราเจตน์  จันทร์ส่องแสง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ราชวงษ์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ทรัพย์วัฒน์
5. เด็กชายธนา  ห้วยชะนาง
6. เด็กชายธีรภัทร  โกมลวานิช
7. เด็กชายนพพล  ยินดีพิช
8. เด็กหญิงนภัสสร  เจียมตน
9. เด็กชายนาวิน  พลายมณี
10. เด็กหญิงปาณิสรา  คำวัง
11. เด็กชายพาทิศ  จันทร์ส่องแสง
12. เด็กชายภคพงษ์  บุญเดช
13. เด็กหญิงวันวิษา  เนื้อนวล
14. เด็กชายศุภรัตน์  สมนึก
15. เด็กชายอภิชาติ  สมบัติ
16. เด็กชายอภิลักษณ์  บังเกิด
17. เด็กชายอภิเชษฐ  สมบัติ
18. เด็กชายอาทิตย์  ปิ่นสุข
19. เด็กหญิงเกษมณี  ยี่สุ่นแย้ม
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อาบใจ
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นางปวันรัตน์  สำราญใจ
3. นางสุดายุ  ฤกษ์สมจิต
4. นางมีนา  ขันทราม
5. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
6. นางสุรัชนา  มีใย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เฮียงราช
3. เด็กชายนพรัตน์  พัดเจริญ
4. เด็กชายภาณุพงษ์  สุขสุทธิ์
5. เด็กชายภูธเนตร  โตสมบุญ
 
1. นายทวี  ดีวิหก
2. นางสาวมนัชยา  สีสะอาด
3. นายทรัพย์สถิต  วงค์หล้า
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ขำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์จรูญ
3. เด็กหญิงกิตติพร  วงศ์พานิช
4. เด็กชายคริสเตียน  ฮาเส็ก
5. เด็กหญิงจิรญา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ฉันทะ
7. เด็กหญิงญาดา  ธาราชัย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภีกิตย์
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตน์จิรพัฒน์
10. เด็กหญิงณิชกานต์  ทรัพย์สัตย์
11. เด็กหญิงดวงกมล  แจ้งมงคล
12. เด็กหญิงตะวัน  รินทร์ราช
13. เด็กชายธนพนธ์  ภิญญกิจ
14. เด็กหญิงธนัชชา  ไตรศัพท์
15. เด็กชายธนาธร  ธาราสนธิ์
16. เด็กหญิงธัญญ์จนัช  ทรงงาม
17. เด็กหญิงธิษฌามดี  ทรงสบาย
18. เด็กหญิงนนทพร  ฤกษ์โภคี
19. เด็กหญิงนันทพร  ธาราสนธิ์
20. เด็กหญิงพชพร  สังขจาย
21. เด็กหญิงพรนภัส  ภู่อ่อน
22. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์กร่าง
23. เด็กชายภูริทัต  กลีบมาลัย
24. เด็กชายรวิสุต  แสนหาญ
25. เด็กหญิงรัชชนันท์  บุญธรรม
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงดี
27. เด็กหญิงวนาวี  เรือนงาม
28. เด็กชายวิวัฒน์  ทรงไตรย์
29. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
30. เด็กชายศรัณย์  สีสันต์
31. เด็กชายศิรภัทร  ธาระยาน
32. เด็กชายสรายุธ  โรจน์นันทเดชชัย
33. เด็กหญิงสิริพร  ไม้จีน
34. เด็กหญิงสุมิตรา  สุวิบาย
35. เด็กหญิงอนัฐริยา  เบญจมวิจิตร
36. เด็กหญิงอรอนงค์  มาลัย
37. เด็กหญิงอังคณา  กำลังศร
38. เด็กหญิงเกศิณี  ธิราฉาย
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินยะชิต
40. เด็กชายเมธาสิท  พัฒน์วิชัยโชติ
 
1. นางสาวสมถวิล  ขุนวงษ์
2. นางสาวชูศรี  จริตศรี
3. นายวทัญญู  รักทอง
4. นางศศิธร  ธาราสนธิ์
5. นายวรปรัชญ์  ครองหิรัญ
6. นายภานุวัฒน์  กองเพิ่มพูล
7. นางสาวศรีพยุง  เอกนัยน์
8. นายมนตรี  แสงภู่
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กชายพลช  สุทธิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 17 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายพณิชพล  ยอดตรง
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กหญิงชัญญ์จนัช  ทรงงาม
 
1. นายภาณุวัฒน์  กองเพิ่มพูล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 40 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายพันรี  พวน
 
1. นางสาวอังธนา  อิ่มสมบัติ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กชายพีระพล  พลอยศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะลิงาม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สุขเพ็ชร์จะนี
 
1. นายชินโชติ  พุทธมงคล
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 20 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดหาญ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง 31 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูรวิชญ์  ธรรมชีพ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิ่นปัก
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายพณิชพล  ยอดตรง
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงลัล  เลิศวงศ์วาณิชย์
 
1. นายภาณุวัฒน์  กิจสมสาตร์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงมาลิสา  คนดี
 
1. นางสาวอนงค์นุช  ลัคน์สิริโภคิน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 33 โรงเรียนวัดบ้านแค 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ฉอ้อนโฉม
 
1. นายอุดม  ปิติทรง
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 33 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพีระศักดิ์  สังเกตกิจ
 
1. นายนิธิพร  พะเนาว์ศรี
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 19 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงลัล  เลิศวงศ์วาณิชย์
 
1. นายภาณุวัฒน์  กิจสมสาตร์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 46 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงอลิษา  ทัศนภาพ
 
1. นายภาณุมาศ  มายะกฤษณะ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายกนกวรรณ  ผ่องบุรุษ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญชุ่ม
3. เด็กหญิงฉันทิกา  คำแดง
4. เด็กหญิงณปภา  คล้ายเจ๊ก
5. เด็กชายตะวัน  ทัศวดี
6. เด็กชายทรงพล  อยู่สมบูรณ์
7. เด็กหญิงทักษพร  ภู่เหมา
8. เด็กหญิงนรินทร์ธร  รุ่งสกุล
9. เด็กหญิงนิศา  ฤทธิ์พงษ์
10. เด็กชายปฏิพล  จินดาวงษ์
11. เด็กชายปัญญพล  พูลสวัสดิ์
12. เด็กชายปัณณวิชญ์  พราหมโพธิ์
13. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีภัคดิ์
14. เด็กหญิงพรวลัย  กล้าพังเทียม
15. เด็กหญิงพิชยา  จิตรีเชื้อ
16. เด็กหญิงมาริศสา  ร่วมทอง
17. เด็กหญิงมาริษา  ปิ่นทอง
18. เด็กหญิงรัฐศญากรณ์  กำมะหยี่
19. เด็กชายวงศธร  คงวัน
20. เด็กหญิงวนัชพร  ไกรสอน
21. เด็กชายวีระ  ทรงหมู่
22. เด็กชายวีรเทพ  ทรงหิรัญ
23. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สำราญสุข
24. เด็กชายสิทธิโชค  มีสมญาติ
25. เด็กชายอรรณพ  เปียปิ่นทอง
26. เด็กหญิงอรอุมา  เนตรสุวรรณ
27. เด็กชายอาทิตย์  ยอดสุข
28. เด็กหญิงอำพร  สงวนศักดิ์
29. เด็กหญิงเขมจิรา  นามสิน
30. เด็กหญิงเมลิสา  ศิริโสม
31. เด็กหญิงโสภิตา  สมหวัง
 
1. นายกิตติชัย  พันธมาศ
2. นายดนัย  ใคลคลา
3. นายบุญเสริม  มังคละ
4. นางสาวสุทธิดา  นาคทรัพย์
5. นางสาวมยุรี  นาอ้อม
6. นางสาวนิศาชล  วงค์สงฆ์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.666 ทอง 21 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชรฎ์  บุญมา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาผง
3. เด็กชายจีรพัฒน์  รัตน์ด้วง
4. เด็กหญิงณิชนันท์  นาคะไชย
5. เด็กชายธนกฤต  บุญมา
6. เด็กหญิงปราณต์รติมา  มุกสิมณี
7. เด็กหญิงภานรินทร์  ทิ้งแสน
8. เด็กชายยศพงษ์  บุตรศรีรักษ์
9. เด็กหญิงอทิตญา  เปี้ยเอ้ย
10. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ทรมีฤทธิ์
 
1. นายไฑชนะ  นวลละม่อม
2. นางสาวชนานาถ  พรรณอรรถ
3. นางนฤมล  เรียนจันทร์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.333 เงิน 29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กชายกฤศนภว์  ปัญญารัตน์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  สกุลรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ช้อยขุนทด
4. เด็กชายธีรเทพ   โตสมบัติ
5. เด็กชายนัตธวุฒ  สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงปวีณา  ยิ่งสวัสดิ์
7. เด็กชายภูธเนศ  สอนเพ็ชร
8. เด็กชายวิชยุตม์  ลามุงคุณ
9. เด็กหญิงสุวรรณี  อุบลรัศมี
10. เด็กหญิงอารยา  บุญครอง
 
1. นายบุญลือ  คล้ายนัครัญ
2. นางสาวมธุรส  วงศ์อำไพ
3. นางสาวกาญจนา  นัยทรัพย์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.666 ทอง 9 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชาย-  -
3. เด็กชาย-  -
4. เด็กชาย-  -
5. เด็กชาย-  -
6. เด็กชาย-  -
7. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อารักษ์
8. เด็กหญิงฉัตรชนก  ชนะบุตร
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี
10. เด็กหญิงรสิตา  ประสานสุข
11. เด็กหญิงสุธิดา  ระถาพล
12. เด็กหญิงอิงฟ้า  อังคาวุธ
 
1. นายธวัช  บุญฟัก
2. นาย-  -
3. นาย-  -
4. นาย-  -
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.66 ทอง 14 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  วรรณพฤทธ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  บุญมา
3. เด็กหญิงกันต์สุดา  ศรศิริ
4. เด็กหญิงฉัตรชนก  มากิโนะ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธาราจันทร์
6. เด็กหญิงณภัทร  การเจริญ
7. เด็กหญิงทิพวารี  ปัญญาช่วย
8. เด็กหญิงธัญพร  ตรีชิตร
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรจงศิริ
10. เด็กหญิงภรณ์ชาดา  ทองดีชนาสิน
11. เด็กหญิงสุนิสา  ยัญนะไทย
12. เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง
 
1. นางสาวชนานาถ  พรรณอรรถ
2. นางนฤมล  เรียนจันทร์
3. นายไฑชนะ  นวลละม่อม
4. นางอธิญา  รอดกรณ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. นางสาวชไมพร  ทับศรี
2. เด็กหญิงปรางณรินทร์  สอนพรหม
3. นางสาวศศิกาล  พานทอง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดพ้นทุกข์
5. เด็กหญิงสุจิรา  ปาทุม
6. นางสาวอัจฉรา  สะบาย
 
1. นางสาวบุณยนุช  ประมูลมาก
2. นางมณีพรรณ  จินาวัน
3. นางเฉลิมศรี  กิจเฉลา
4. นางสุมาลี  มงคลวัย
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 68.333 ทองแดง 26 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กหญิงกานติมา   หลุ่มใส
2. เด็กชายคณิศร   จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงชนิกานต์   บุญโต
4. เด็กหญิงชลดา   ใจทัน
5. เด็กหญิงณัฐว์จา   หอมจันทร์ศรี
6. เด็กหญิงธนพร   จิตกระแสร์
7. เด็กหญิงธัญสิริ   กล้าแข็ง
8. เด็กหญิงธิติมา    เลิศเจริญรุ่งเรือง
9. เด็กชายพัฒนพล   บุญศรี
10. เด็กหญิงพิชญธิตา   เรื่อศรีจันทร์
11. เด็กชายพิชญะ   จูมจัตุรัส
12. เด็กหญิงมนัสนันท์   ธรรมบวร
13. เด็กหญิงวรณัน   ศรีโมรา
14. เด็กชายศิรัสพล   หัตโต
15. เด็กหญิงสุทัตดา   แสงฉัตรแก้ว
16. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ส่งเสริมศิริกุล
 
1. นางสาวศิริมล  บุษสะ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์   ไสยสุภี
3. นางสาวเตชินี   ภู่สุวรรณ์
4. นางสาวปราณี  นาคทอง
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายตะวัน  ทัศวดี
2. เด็กชายพงศ์พัท  มาตยคุณ
3. เด็กชายวีระ  ทรงหมู่
4. เด็กชายศาสตราวุธ  จาบจันทึก
5. เด็กชายอรรณพ  เปียปิ่นทอง
 
1. นายบุญเสริม  มังคละ
2. นายดนัย  ใคลคลา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 39 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กชายอรรฆยพงศ์    ธนพาณิชย์วัฒนา
 
1. นางสาวณัฐสุดา  พรรณสาร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงพรรษศรณ์  ณรัตน์เกียรติ
 
1. นางสาวศลิษา  ใจศิริ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. นางสาวศิริพร  สุขสมเนตร
 
1. นางกนกภรณ์  ภูจอมดาว
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 13 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา  เหล่าพนิกรกุล
 
1. นางสมศรี  ภาคีพร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายอานัส  ลักษดี
 
1. นางสาวจีรนันท์  ภิญญโชติ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนเอกอโยธยา 1. เด็กหญิงยู  ฟูนายามา
 
1. นายศราวุธ  สมิทธิวัฒนกิจ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพล  หาญไพริน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ภิญญโชติ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรี  พฤกษ์สุวรรณ์
2. เด็กชายพลภัทร  ถวายนิล
3. เด็กชายมงคล  วงษ์จันทร์สาน
4. เด็กชายวีรภัทร์  สุขสม
5. เด็กชายอรรถพล  จริยพิรุฬห์
 
1. นางสาวปาริชาติ  แจ่มแจ้ง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงคุนัญญา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงธนัณชภร  ยันตะสี
 
1. นางสาวจันทรา  เพ็งแจ่ม
2. นางสุรีพร  ชื่นศรีวิโรจน์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 74 เงิน 39 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสม
2. เด็กหญิงชญาดา  สงวนพงษ์
 
1. นางสาวปวีณา  มูลมา
2. นางอัจฉราฉวี  เอกจริยวงศ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.13 ทอง 4 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 1. เด็กชายนฤเบศร์  ประทุม
2. เด็กชายอนันต์  ดีสวัสดิ์
 
1. นายอาทิตย์  ไทรวัฒนะศักดิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยภัทร  ทรัพย์พนาเวช
2. เด็กชายณัชพล  แซ่ซ้ง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  ทักษ์เจริญ
4. เด็กชายวีรภาพ  หนองพุทซา
5. เด็กชายสมยศ  แซ่ว่าง
6. เด็กชายโชคชัย  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวนวลศรี  ปิติญาณ
2. นางสาวสุนันทา  การสมเพียร
3. นายเชวงศักดิ์  สำราญใจ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 48.7 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 1. เด็กชายทศพร  เขจรสัตย์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สวัสดี
3. เด็กชายปฏิพล  ธรรมสุนทรา
4. เด็กชายภาคิน  ภู่ทอง
5. เด็กชายศิริเดช  ทิมรักษา
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาตจีนพงษ์
 
1. นายภาณุภัทร  จิตจักร
2. นางสาวศิรินญา  เผ่าชวด
3. นางสาววรกมล  วงษ์ศิลป์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.16 ทอง 15 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาพทรัพย์
2. เด็กชายธีรดนัย  สุวรรณวาสิก
3. เด็กหญิงปรางณรินทร์  สอนพรหม
4. นายภูมรินทร์  ภุมมา
5. เด็กชายวิไชย  อินศวร
6. เด็กชายอัครชัย  ภู่เจริญ
7. นางสาวอาภาภัทร  จันธิมา
8. นายเจนนิพัฒน์  พูลเกิด
 
1. นายสมนึก  เฟื่องอักษร
2. นายธีรเดช  คำสงค์
3. นางวาสนา  น่าดู
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 66.8 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกมลเศรษฐ  ไกยสวน
2. เด็กชายกฤษณพล  บุญวาที
3. เด็กชายจุลจักร  ป้องขันธ์
4. เด็กชายธนภัทร  สิทธิกูล
5. เด็กหญิงนวรัตน์  พรมเมือง
6. เด็กหญิงนันชนก  ประสันทวงษ์
7. เด็กชายพีระ  มากผาสุข
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  เปล่งสุนทร
9. เด็กหญิงรณพร  ปลื้มญาติ
10. เด็กชายศักดิ์พล  สดชื่น
 
1. นายพชรวัฒน์  ภิญญวัฒนพงษ์
2. นางวันดี  ภิญญมิตร์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณิชา  ทรัพย์จำนงค์
2. เด็กหญิงดาหวัน  สุภีชะวี
3. เด็กหญิงภัคสุดา  จันทร์เรือง
4. เด็กหญิงสุภัทรา   มาลัยวงษ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมมา
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  จิตรักษ์
2. นางสาวณัฐธีรา  ทองเปรม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แหยมประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงพร  ทรงปัญญา
3. เด็กหญิงปรารถนา  จิตรักษ์
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  หมีทอง
2. นางสาวธนิดา  แต่งงาม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 19 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชมบุตร
2. เด็กชายภูตะวัน  ไชยผง
3. เด็กหญิงสุทัตตา  บุญมา
 
1. นางสาวปรียาฉัตร  พูลเพิ่ม
2. นางคนึง  บุญถนอม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.8 เงิน 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขาวใส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลายุค
3. เด็กหญิงโซเฟีย  มามะ
 
1. นางภาวนา  จันทร์ส่องศรี
2. นางบุญตา  กัณฑ์ศรี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.3 เงิน 27 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เถื่อนวรรณา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พูนทองหลาง
3. เด็กหญิงธันยพร  อัตไพบูลย์
 
1. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
2. นายเจษฏายุทธ  ประรวมพันธ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  โหบาง
2. เด็กหญิงพิมพ์นิดา  โหบาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณพร  ทรงขจร
2. นางสาวเยาวรัตน์  คล้ายสังข์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนตรง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปราบทอง
 
1. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
2. นางสาวจรัสศรี  กรีปักษ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณกร  ศรสิทธิ์
2. เด็กชายปรัชญา  ไพรชาญจิตร์
 
1. นายพิทยา  ขุนน้อย
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพทวี
2. เด็กชายสหรัฐ  เสือเหลือง
 
1. นางสาววาสนา  โง้วสกุล
2. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.83 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ล้วนพร
2. เด็กชายธนภัทร  ยืนยง
 
1. นางสาววรางคณา  เสนสม
2. นางถวิล  งามพรม
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กชายจักรพงศ์  ปัคมา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  จงกรด
 
1. นายจิณณะ  เที่ยงตรง
2. นางวชิราภรณ์  ปัคมา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กหญิงวนิดาพร  กิจสอาด
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มัจฉาน
 
1. นางน้ำผึ้ง  จตุพร
2. นายศิริพงษ์  บำเรอวงษ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.67 ทอง 29 โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกระแจะ
2. เด็กหญิงดาราวิทย์  ลีปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณพร  ทรงขจร
2. นางสาวเยาวรัตน์  คล้ายสังข์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. นายนนทกานต์  ชื่นอารมณ์
2. นายมนชัย  การจุระ
 
1. นายธนะชัย  อยู่มั่น
2. นางสาวนุชนก  หอมขจร
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  กำลังแพทย์
2. เด็กหญิงอโนชา   อากาศเมฆ
 
1. นางพิศเพ็ญ  คงไวย
2. นายสำเริง  คงไวย
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วอยู่
2. เด็กชายธีรภพ  รักกฤษ
 
1. นางสาววาสนา  โง้วสกุล
2. นางสาวจรัสศรี  กรีปักษ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐฐินี  รัสมี
2. เด็กหญิงวริศรา  อินทรักษ์
3. เด็กหญิงโสรวรรณ  ปิ่นเงิน
 
1. นางสาววาสนา  โง้วสกุล
2. นางสาววรรณศิริ  ขำผิวพรรณ
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 1. เด็กชายรัตชต  ไตรเพียร
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ธาราทรง
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   สุขประเสริฐ
 
1. นายชาญชัย  ป้องกันประเสริฐ
2. นายณัฐพล  พิมพา
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. นางสาวพรนภา  เนื่องบุญมา
2. เด็กชายมูฮำหมัดสลาม  มาลาอี
3. นายสิงหนาท  มาลาอี
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นางสาวโชติกา  พวงเงิน
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนโคกตาพรหม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกตุฐิน
2. เด็กชายสุภาพ  มงคลคูณ
3. เด็กชายอนุชา  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นายดิษฐวัฒน์  แสงดาว
2. นายยศพนธ์  ปุ๋ยนอก
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทอง
2. เด็กชายรัตนพล  กิจเพ็ชร
3. เด็กชายอณัฐสนันท์  เสมามอญ
 
1. นายชัยยะ  ชมวิชา
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายกรณิศ  ภูมิชัย
2. เด็กชายจตุพล  บุดดีสุข
3. เด็กชายณฐกร  พลรักษา
 
1. นายเอกภพ  เกิดอ่ำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ภู่เณร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.6 เงิน 27 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 1. เด็กชายพีรพัช  ปั้นงาม
2. เด็กชายพีรภัทร  ศาสตร์สมบูรณ์
3. เด็กชายวรากรณ์  ฉอ้อนโฉม
 
1. นายชนาวิชญ์  กิจสมุทร
2. นายสมนึก  กล่อมกำเนิด
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกมลวานิช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ระเบียบ
3. เด็กชายภพธร  อื้อฉาว
 
1. นายนิรันดร  บุญปลูก
2. นางสาวไพรินทร์  ชูสาตร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กชายวีรเชษฐ์  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงศิริฒิพา  สีนวนดอกไม้
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เกตุแก้ว
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นางสาวกนกพร  การไชยศรี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กหญิงณพชร  พิมพ์งาม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บรรทัด
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  รักศรี
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  โฮกเส็ง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 41 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  ทองวัฒนา
2. เด็กหญิงกรณ์ชนก  นาคเกลี้ยง
3. เด็กหญิงธนัญญา  พุทธหอม
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิมาทิ
5. เด็กหญิงบุณยาพร  สุขสบาย
6. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องผึ้ง
 
1. นางสาวสังเวียน  ไกรสมสาสตร์
2. นางสาววนิดา  ศรีหงษ์
3. นางสาวพิมพ์พร  ทองปน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลชนก  คุณุทัย
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ผิวพรรณ
3. เด็กหญิงลัดดา  กรีชาพิพัฒน์
4. เด็กหญิงวารี  มากสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวิพาพร  สุขโภคา
6. เด็กชายเอกพล  ชัยรถ
 
1. นางกุลเกียรติ  ขุนแก้ว
2. นายก้องเกียรติ  ขุนแก้ว
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  ผ่องบุรุษ
2. เด็กหญิงปวินท์นิยา  พรมดงมัน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณประทีป
 
1. นางสาวสิริญญา  จันทเลิง
2. นางสาวอมรรัตน์  ขำเสงี่ยม
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนรอซีดี 1. นางสาวจีรานุช  มาเงิน
2. นางสาวมาริตา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรินทร  เนืองนิด
 
1. นางศศิธร  สุขสาลี
2. นางสราวรรณ  โตลอย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กชายวิชาฤทธิ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเขมทัต  สงค์หิรัญ
3. เด็กชายเตวิช  ชมแก้ว
 
1. นางสาวจริยาวดี  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางบุญตา  กัณฑ์ศรี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.3 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  อ้อสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิมพ์ทิภา  กิจพจน์
 
1. นางสาวไพรินทร์  ชูสาตร
2. นายนิรันดร  บุญปลูก
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายธนกฤต  โนนสืบเผ่า
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณโทน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พานิช
 
1. นางสาวชณันฑญา  อังกินันท์
2. นางสาวกิตติวรรณ  แสงประสิทธิ์
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงดุษฏี  แมลงทับ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ตนเหี่ยม
3. เด็กหญิงศริประภา  เรืองพฤกษ์
 
1. นางยุพา  เอี่ยมพ่อค้า
2. นายอุดมศักดิ์  กัณฑ์ศรี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนาธาร  เมฆย้อย
2. เด็กหญิงพัชราภา  เจริญปล้อง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงถาวร
 
1. นางศิริกานดา  ทองประจวบ
2. นางสาววันเพ็ง  ระวิพันธ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 33 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงฐานิดา   บุญปลูก
3. นางสาวอรอุมา  ตรีวิเชียร
 
1. นางปราณี  กิจสมุทร
2. นางสาวจีรวรรณ  ตรีไพบูลย์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โตตะเคียน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มาลีพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนา  โตลอย
2. นางสาวิตรี  โพธิ์ภักดีกูล
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทรงเทพ
2. เด็กหญิงณัฐจรรยา  นาคแสง
3. เด็กหญิงพรธิภา  นาคประเสริฐ
 
1. นางปราณี  กิจสมุทร
2. นางสมบัติ  เอี่ยมแก้ว
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 34 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกชพร  ยืนหมั้น
2. เด็กหญิงณัชชา  เพชรพล
3. เด็กหญิงวนัชพร  ศรีพรหม
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ทองปน
2. นางสาววีรยา  คัสกุล
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงพรรณราย  นระผล
3. เด็กหญิงฟ้าอมร  บุญชุ่ม
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายสุขสันต์  เทศแย้ม
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 7 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกุลนิดา  คำแหง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูนวล
3. เด็กหญิงสุธาวรรณ์  นูจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วโง
2. นางสาวรัตติกาญจน์  อุเบกจิต
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 43 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพุทธคุณ  ไตรเนตร
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โกลายทอง
3. เด็กหญิงสุวพัชชา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสุภาพร  ชัยชนะ
2. นางสาวสุนิสา  ดัสดุล
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายอนุภาพ  ใจฟุ้ง
 
1. นางสาววิภารัตน์  ศิริกุล
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 39 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1. เด็กชายตะวัน  มั่นเพ็ง
 
1. นางสาวสุปัญญา   นามโคตร
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงแพรวา  การพงศรี
 
1. นางสาวณัฐธีรา  ทองเปรม
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนนทกร  ธริสุข
 
1. นางสาวชุติมา  เกตุประสิทธิ์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปรียนันท์  เกษร
 
1. นางพยงค์  จิระพงษ์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 21 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรัญญา  พ่อค้า
 
1. นางพยงค์  จิระพงษ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชาคริต  น้อยหงษ์
 
1. นางสงกรานต์  สังข์ทอง
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กชายนรากร  สุดใจ
2. เด็กชายปรีญาพรรณ  สมถวิล
3. เด็กชายเตชินท์  ศรีคำน้อย
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  หมีทอง
2. นางสาวธนิดา  แต่งงาม
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชารินี  ศรีสุด
2. เด็กหญิงมุธิตา  แสงศรี
3. เด็กหญิงสิรินญา  ด้วงมี
 
1. นางอัมพร  รัมมะเกษ
2. นางสาวจันทร์จิรา  ทรัพย์สินธ์
 
208 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 31 โรงเรียนวัดไทรโสภณ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แต่งทรง
2. เด็กชายพิตตินันท์  คำน้อย
 
1. นางสาวเกดวาริน  จิตรทัย
2. นางสาวณัฐกานต์  อิ่มอินทร์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดปราสาททอง 1. เด็กชายกฤษดา  คงศิลา
 
1. นายรักศักดิ์  ศรีทอง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายพลศักดิ์  พวงมาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ  ทรงสุข
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วิทยา
 
1. นางสาวลาวัณย์  เรืองปราชญ์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ขุนทอง
 
1. นางสำรวย  โยธาไพร
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายเมธี  ขำบริสุทธิ์
 
1. นางสาวจิรฐา  ไชยสงคราม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ครบถ้วน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ  ทรงสุข
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธราดล  สง่าโฉม
 
1. นางสาวคริญญา  ลามุล
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 1. เด็กชายเมธาวิน  ทูลไธสง
 
1. นางวรารัช  เกษเลิศปัญญา
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กหญิงวาสนา  กิจนาที
 
1. นางสาคร  ภู่ประเสริฐ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงธิดาภา  ผงชานัน
 
1. นางสาวปาริชา   เอี่ยมปี
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เที่ยงคืน
 
1. นางสาวคริญญา  ลามุล
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทรายแก้ว  ปาสา
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงวรากร  จ่างพัส
4. เด็กหญิงศิริพร  ผลงาม
5. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์อินทร์
6. เด็กหญิงอชิลดา  วิริยะภาพ
7. เด็กชายอนุวัต  อารีย์
 
1. นางทรงสุดา  คำดี
2. นายณรงค์  ใจประดับเพชร
3. นางสาวณัฐธีรา  ทองเปรม
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 1. เด็กชายณฐกร  สุวรรณโณ
2. เด็กชายนพดล  นัยสุทธิ์
3. เด็กหญิงพีรดา  ฤทธิเหิม
 
1. นางสาวศิวพรรณ  รัตนชัยศิลป์
2. นางสาวอนันยา  ชื่นชอบ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 41 โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กชายกนกศักดิ์  อินทรธุ
2. เด็กชายธาวินทร์  พิศาภาค
3. เด็กชายพลภัทร  ศิริวัฒน์
 
1. นายสมยศ  เอียวสวัสดิ์
2. นางวิภา  เอียวสวัสดิ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กชายณัฐพล  และยา
2. เด็กหญิงสุธิตา  สุดใจดี
3. เด็กชายสุรพัศ  ปาซาและ
 
1. นางอรุโณทัย  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววลัยลักษณ์  น้อยกอ
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัช  แสงด้วง
2. เด็กชายธนากรณ์  กำลังดี
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางพิศเพ็ญ  คงไวย
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษณ์  กิ่งมะนาว
2. เด็กหญิงพรพิมล  มีประวัติ
 
1. นายศักดิ์ดา  ฐานวิสัย
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กชายธนากรเอี๊ยน  โมวัต
2. เด็กชายธันวา  คะนุนรัมย์
 
1. นางสาวปาริชา  เอี่ยมปี
2. นายทองคำ  นาสมตรึก
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนราศักดิ์  ประสิทธิเดช
2. เด็กชายภาคิม  เฮงฮู้
 
1. นายอัครพล  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวปริญญาภรณ์  ไวยบุญญา
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 43 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงธีรนัน  ยั่งยืน
2. เด็กชายภาวิน  ทองไพบูลย์
3. เด็กชายสมโชค  เล็บยา
 
1. นางสาวศิริธร  รื่นรส
2. นางนุชรี  ชมทอง
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายชุติชัย  พงษ์มณี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสารวงษ์
3. เด็กชายรังสิมันต์  กระแก้ว
 
1. นางสาวศิริธร  รื่นรส
2. นางนุชรี  ชมทอง