สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวอัญมณี  สุภรัตน์ธนกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงมาริสา  เรืองศิลป์
 
1. นางธิติรักษ์  เดชเลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ก้อนนาค
 
1. นายนาทพล  ศรีบุรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงสุธิตา  ศิรินัย
 
1. นายสุเมธ  เงินนุช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ
 
1. นายประยูร   สำราญชื่นจิต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญอบรม
 
1. นายกันตวุฒิ  การดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพราวฉัตรรัตน์  วันสุทันต์
 
1. นางพุทธชาติ  บุบผา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงทักษอร  ธูปเทียนรัตน
 
1. นางภิญโญรัตน์  คงเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงพรีมรดา  พูลสำราญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  พลจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 22 โรงเรียนวัดหัวหิน 1. เด็กหญิงกมลชนก  บินทิอินทร์
 
1. นางสาวปรัชพร  สุขรพีทัศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 42 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสงกนึก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนัฐทริกา  อุ่นแท่น
 
1. นางฐิติรัตน์  เปาริก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทรัพย์ทิพย์
 
1. นางสาวอัญรัตน์  อินทบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.67 ทอง 24 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงชยุตรา  ผาคำ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชมวนา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 38 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงอัมพร  บุญวงษ์
 
1. นางสาวชุติมา  นรานุต
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ภู่ประสาท
2. เด็กหญิงอธิชา  ช่างเพ็ชรผล
 
1. นางพวงรัตน์  ถุงสุวรรณ
2. นางสาวนภัสสร   ถุงสุวรรณ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดสะแก 1. นายวราวุฒิ  สงวนศักดิ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  แสงพิรุณ
 
1. นายกันตวุฒิ  การดี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โพธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงอรปรียา  พึ่งวงษ์ญาติ
 
1. นางเนตรชนก  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวกนกอร  สันโดษ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.11 ทอง 19 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ธนพลกิจเจริญ
2. เด็กหญิงสิริกร  ริดจูงพืช
 
1. นางสุพัตรา   จิตตะยโศธร
2. นางสาวชนิษฏา  สายสมบัติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 36 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กชายพิรุฬ  กิจจารักษ์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  พักใส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เดชเพิ่มสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์สมสี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นาคแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68.83 ทองแดง 33 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา
3. เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง
 
1. นายสุธี  สุดลอย
2. นางสาวธัญธารีย์  โรจนไกรพงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงวรัญญา  วิถุนัด
2. เด็กชายอภิมุข  ยอมิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปันจักร
 
1. นางสาวปะราลี  มูระวงษ์
2. นางสาวเจตสุมนต์  สุเมธีประดิษฐ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงขวัญหทัยทัต  ชะละตะคุ
2. เด็กหญิงพิภัทรา  เมาฬีทอง
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหรียญแจ้ง
 
1. นางสาวปะราลี  มูระวงษ์
2. นางสาวเจตสุมนต์  สุเมธีประดิษฐ์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.1 ทอง 5 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงพรทิวา  สงเคราะห์
2. เด็กหญิงสิริยากร  สราวรรณ
3. เด็กหญิงสุมาลี  เกตุสุข
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  บุญทา
2. นางเดือนนภา  เอกดำรงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งเดือน  พิพัฒนบวรกุล
2. เด็กชายอภิภพ  ศรีสืบ
 
1. นายนิธิศ  หงษ์แปลง
2. นางปราณี  ประวาลพฤกษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายมานัส  นาโควงศ์
2. เด็กชายเจษฏา  บุญธรรม
 
1. นายสมประสงค์  ศิริจันทราวงศ์
2. นายจรัญ  มูลหิรัญ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นายบำรุง  เดชขจร
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงสุจิรา   เนินไธสง
 
1. นางมาริน  หมายสุข
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวราภร  พาลีพจน์
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง
2. เด็กหญิงนูรีน  กรองกรุด
 
1. นางปราณี  ประวาลพฤกษ์
2. นางสุวรรณี  ลุนใต้
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 54.79 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกลางคลอง 27 1. เด็กชายสราวุฒิ  ถนอมศรี
 
1. นางนิดา  คำสา
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55.97 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  จันตน
 
1. นางสาวดาราวัลย์  บัวนิล
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  กิจมล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เตยหอม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ
 
1. นางยุพิน  ตันสุวรรณ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศศิภรณ์  ฉัตรธงชัย
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ
2. เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  จิตประสงค์
2. นางสาวศิริมนัส  ขันทนิตย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนัชชา  จันลา
2. เด็กชายธาดา  สินค้า
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เงินฉาย
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีทรงเมือง
2. นางสาวนิชนันท์  พวงพิพัฒน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงปานหทัย  พูนศรี
2. เด็กหญิงอินทร์กัลยา  แก้วดวง
3. เด็กชายไรวิน  ชัยมงคล
 
1. นางสาวทัดดาว  รัตนชาติ
2. นางอมรา  ประไพพงษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงปิ่นรดา  ปิ่นสุข
2. เด็กหญิงพิชยา  กูรีกัน
3. เด็กหญิงวริศรา  ภาคสุข
 
1. นางสาวกรกนก  ผลทับทิม
2. นางสาวอาวีศรี  นิลเจียระไน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  คงเจริญ
2. เด็กหญิงปานวาด  เกิดบ้านไทร
3. เด็กหญิงโชติรส  พญาครุฑ
 
1. นางสกลสุภา  มีชัย
2. นางสาวกิราพร  เชยชัยภูมิ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กชายจตุพร  เถาทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  เชดพันธ์
3. เด็กชายออมสิน  แสดงพจน์
 
1. นายเริงชัย  สุวรรณพงศ์
2. นางนภา  ฮกทา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงหาญวดี  นิ่มมั่ง
2. เด็กหญิงอัญชลี  พรมแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันแจ่ม
 
1. นางสกลสุภา  มีชัย
2. นางสาวปรารถนา  หมั่นกิจ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 43 โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กชายธันวา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  นาคำ
 
1. นางสาวอลิศรา  บุญยัง
2. นายธนาดุล  นาต๊ะ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กชายน้องใหม่  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงลภัสรดา   นาอุดม
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  หามนตรี
2. นางสกลสุภา  มีชัย
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดพรานนก 1. เด็กหญิงวิภาศิณี  งามนิมิตร
2. เด็กหญิงสุวรรณนา  สืบนิสัย
 
1. นางสุกัญญา   พิพัฒน์สว่างโอฬาร
2. นายมนตรี  เอี่ยมรัมย์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธีรเดช  แช่มช้อย
2. เด็กชายสรสิช  แพงเวียงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
2. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายภานุวิชญ์  ขุนพรหม
2. เด็กชายรัตนกร  รุ่งเรือง
 
1. นายวิทวรรธ  อุ่นเมือง
2. นายภัทรพล  ชูวงค์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดปากกราน 1. เด็กชายจีรพันธ์   ธรรมยืน
2. เด็กชายธันวา  ขันธชัย
 
1. นางสายสุนีย์  ขำดี
2. นายทักษ์ดนัย  แสงรส
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 45 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปรีชา  ขันทอง
2. เด็กชายอัครพล  ศรีชาดา
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี
2. นายสมภพ  สดคมขำ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายปรเมศฐ  ภู่บุบผา
2. เด็กชายอนันดา  บุญยม
 
1. นายเอกพงศ์  ศรีแสนยงค์
2. นายเสกสรร   ทำธนู
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 30 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  มุขดา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  นิวรณ์การณ์
3. เด็กหญิงนวินดา  นามบุญลา
4. เด็กหญิงพิมทิพย์  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงภัทรภร  เรือศรีจันทร์
 
1. นางดรุณี  หัสสา
2. นางจุรี  วรไพชยนต์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 35 โรงเรียนวัดหนองเป้า 1. เด็กหญิงพรธิลาวัล  เทพสกุล
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  อิ่มระรื่น
3. เด็กชายสายชล  บ่อทนคำ
4. เด็กหญิงสิรินดา  บัวสมบัติ
5. เด็กหญิงอภิชญา  น้อยโพธิ์
 
1. นางสาวเกศสุดา  เพ็งผอม
2. นางสาวสุวจี  ศรีคำมูล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วโรจน์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ประยงค์กลิ่น
3. เด็กหญิงนวพรรณ  โคว้สุวรรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สรรพอาษา
5. เด็กหญิงอริศา  เซ็นโส
 
1. นางณัฏฐนันท์  อภิญญา
2. นางสาวจรัสนันท์  ตรียัง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.8 เงิน 36 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมรินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เพิกเฉย
3. เด็กหญิงจัสมิน  พงษ์วิมาน
4. เด็กชายนันทชิต  แจ้งสนาม
5. เด็กหญิงภัคจิรา  คชสิทธิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ยอดมณี
2. นางสาววรรณิษา  ดำอ่ำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันพิพัฒน์
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วก้อน
3. เด็กหญิงบุณยานุช  สุขแต่ง
4. เด็กหญิงพรนภา  เย็นวารี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วตุมกา
 
1. นางสมมาศ  อันทชัย
2. นางพวงรัตน์  ถุงสุวรรณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  วณิกเกียรติ
2. เด็กหญิงมินตรา  ทับพันธ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์หาญ
4. เด็กหญิงอัญชิสา  ฤทธิ์เดช
5. เด็กหญิงเมญาวี  แสนพาน
 
1. นายพีรพงศ์  พันธุรัตน์
2. นางสิฏฐารัตน์   สายันต์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79.2 เงิน 31 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายนพพล  ทองใบอ่อน
2. เด็กชายพัทธดนย์  นุ่มหอม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ลาภนิล
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  ตลับทอง
5. เด็กชายอัศฎา  พันทอง
 
1. นางหนึ่งนิจ  ปลื้มอารมย์
2. นางกมลชนก  หาญลำยวง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายธนเดช  พงษ์วิชา
2. เด็กชายนชานนท์  ศรีเจริญ
3. เด็กชายปรัชญา  ผ่ยแผน
4. เด็กชายพัชรพล  อริยพฤกษ์
5. เด็กชายภูริชญา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉยช้า
2. นางสาวภัทรารวีย์  แสงสังข์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กชายกวีวัธน์  ตั๊นเล่งกิม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงน้ำรักษ์
3. เด็กหญิงกาญจญาธร  เกตุพรม
4. เด็กชายจักรพงศ์  จงเกื้อตระกูล
5. เด็กหญิงจีรภา  แซ่จิว
6. เด็กหญิงชนกนาถ   กรอบบาง
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฝังเงิน
8. เด็กหญิงนาตาลี   สมสมัย
9. เด็กหญิงบุรพร  มีธรรมยุติ
10. เด็กชายปฏิภาณ   เอี่ยมถิน
11. เด็กชายปติพล  สารีกิจ
12. เด็กชายพงศกร  โพธินิมิตร
13. เด็กชายพชร   ท้วมยา
14. เด็กชายพีรวิชญ์   จันทวงษ์
15. เด็กชายภัทรพล  มีชูโภชน์
16. เด็กหญิงอรยา  อ่อนสำอางค์
17. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ธรรมจินดา
18. เด็กหญิงอุษา  ทองคำ
19. เด็กชายแทนคุณ  เพ็งโคตร
20. เด็กหญิงแพรวา  สาระขวัญ
 
1. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
2. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
3. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางจงจิต  กสิพันธ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สร้อยธรรมา
2. เด็กชายจักรพงษ์  อ่อนมา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  งามชื่น
4. เด็กหญิงณัฐมน  เพ็ชรคราม
5. เด็กชายธนภัทร  หอมสุวรรณ
6. เด็กชายธนาพิพัฒน์  จงเกื้อตระกูล
7. เด็กชายธันวา   สุขสมเนตร
8. เด็กหญิงธารทิพย์  ทิมสีคร้าม
9. เด็กชายธีรฉัตร  โพธิบำรุง
10. เด็กหญิงนฤมล   บุญเกิด
11. เด็กหญิงนันสินี  นัยเพียร
12. เด็กชายปารมี   โพธิบำรุง
13. เด็กหญิงพัชรา  การไทย
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  นอมา
15. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
16. เด็กชายสุนิษา   สมสมัย
17. เด็กหญิงสุภาวิณี  คำฉัตร
18. เด็กชายสุภิญโญ   ทิมกุล
19. เด็กชายอานัส   แจ่มใจหาญ
20. เด็กหญิงอุทุมพร  พลิคามิน
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
4. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
5. นางจงจิต  กสิพันธ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 48 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  สุขสถาน
 
1. นางมาเรียม  ณัฏฐ์ถาวรีย์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงไปรยาพร  อรุณเกษม
 
1. นางภัทรสุภา  ทิพยะพร
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง 7 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายภูตะวัน  สุขฉาย
 
1. นางสาวกนกนพ  วรัณฏธร
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มะลิต้น
2. เด็กชายณัฏฐชัย  ชัยวณิชย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  โต๊ะเอี่ยม
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 34 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายกวิน  งามสม
2. เด็กหญิงพรรัตน์  รัตนทิพย์
 
1. นางสาวศรีอักษร  หาวิชา
2. นางสาวกฤษณา  รักนุช
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ละอองศรี
2. เด็กชายปกรณ์  แสงประไพย์
 
1. นางอรุญลักษณฺ์  เฉลิมสถาน
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  อนันตกาล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนันตกาล
3. เด็กหญิงณิชาภา  วิถีไพร
4. เด็กหญิงนิภาพร  พรเกษม
5. เด็กหญิงพรพิมล  ฤทธิ์เนติกุล
6. เด็กหญิงรวิสรา  คชพรหม
7. เด็กหญิงสุมนรัตน์  สิงหรา
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เรือนแพ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขำวิลัย
10. เด็กหญิงเอ็นดู  จันทร์วิฐี
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
2. นางสาวพัชลีย์  จุลอำพันธ์
3. นางสาวพนิดา  ฤทธิโชค
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณกิจ
2. เด็กหญิงชาลิณี  ธัญญผล
3. เด็กหญิงณัทฐา  คงสมแก้ว
4. เด็กหญิงธนิศร  ถ้อยคำดี
5. เด็กหญิงพิชชาภา  อุทิยา
6. เด็กหญิงรัตติยากร  คลังเพ็ชร์
7. เด็กหญิงวัชโรธร  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงอณิษา  อัศวดารา
9. เด็กหญิงอรนภา  ศรีทนต์
10. นางสาวแพรวา  นุ่นงาม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  วงษ์วัฒนะ
2. นายธนะศักดิ์  พิมสา
3. นางสาวดวงกมล  ยืนยง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงกชกร  หาวัตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียงผา
3. เด็กหญิงดลนิภา  ธารีนาถ
4. เด็กหญิงดวงรัตน์  ไวยบุญญา
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขดง
6. เด็กหญิงภิญญาดา  เหลี่ยมแล่ง
7. เด็กหญิงรักดี  อารีย์วงศ์สกุล
8. เด็กหญิงลลิตบรรณ  แสงภู่
9. เด็กหญิงวิภาพร  ศิริคุณานนท์
10. เด็กหญิงสุภัคชญา  สีนาคล้วน
 
1. นางสาวฉัตรฤดี  สุนย์ตะคุ
2. นายวัลดี  ติลมัย
3. นายพรชัย  โมกข์กระแสร์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงกิติยา  เลิศฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  งามชื่น
4. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์กฤษณ์
5. เด็กหญิงนิภาพร  บุญช่วย
6. เด็กหญิงปรายฟ้า  เกิดพิพัฒน์
7. เด็กหญิงภิญญาดา  สุดสวาท
8. เด็กหญิงวรนุช  ศรไชย
9. เด็กหญิงวรรณษา  อ่อนเม้ย
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์อยู่
 
1. นางสาววราพร  ม่วงประถม
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริพร  ศรีเพชร
3. นายนิพนธ์  ชื่นขำ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 39 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลีจ้อย
2. เด็กชายชลธี  สุขก้อม
3. เด็กชายทัตชัย  โมกข์กระแสร์
4. เด็กชายธนัตถ์  หอมหวาน
5. เด็กชายธิติ  ชัยยะ
6. เด็กชายปภาวินท์  ประคองทรัพย์
7. เด็กชายยุธยา  กุหลาบเพ็ชร
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  ดำดวน
9. เด็กชายวัชรพล  วงษ์เพ็ชรเขียว
10. เด็กชายสุธาเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นายพรชัย  โมกข์กระแสร์
2. นางอำพร  แสงสุข
3. นางสาวณัฐกานต์  แสงสุข
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายกมลภพ  ทรงเจริญกุล
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มูลมั่ง
3. เด็กชายชนณิชา  สุขรักษา
4. เด็กหญิงนิฐินาถ  วินัยกิจ
5. เด็กชายพงสกร  เกี้ยงเกลา
6. เด็กชายวิริทธิ์  คำมีถา
7. เด็กชายสิทธิกร  ทิพย์รมย์
8. เด็กหญิงสุนิสา  คมกรด
9. เด็กหญิงอัจฉรา  คงประโคน
10. นายเอกรินทร์  ตั้งมั่นสุจริตกุล
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นายอาทร  หาสียา
3. นางสาวรุจิเรข  เชยเล็ก
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 61.2 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เนตรแสงสี
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุนทรารักษ์
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  โชติไพบูลย์วัฒนา
4. เด็กชายณัทณเอก  สุนทรานนท์
5. เด็กหญิงนุจรี  อารี
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจอ่อนศรี
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  อัฆฒวีร์
8. เด็กชายภูดินันท์  แก้ววิเชียร
9. เด็กชายรวิชา  ดีสง่า
10. เด็กหญิงสุนัทชา  หอมหวล
 
1. นางสาวนัฐนภัสสร  พลารักษ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ถมมะสังข์
3. นางสาวดวงกมล  บัวจำรัส
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดสะแก 1. นางสาวกฤษณา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สินฉาย
3. เด็กชายทวีรัฐ  ยันนาคี
4. เด็กหญิงธัญธร  ธัญพืชน์
5. นายปฐวี  ศรีดา
6. เด็กหญิงปรายฝน  เพชรมณี
7. เด็กหญิงปวัณรัตน์  อัมรานนท์
8. เด็กชายมาวิน  ทับทิมเลิศ
9. นางสาววรรษมล  ภมรรัชต
10. เด็กชายอาทิตย์  ฉัตรบรรจง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ถมมะสังข์
2. นางสาวดวงกมล  บัวจำรัส
3. นางสาวแพร  ญาณเพ็ชร
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  ดวงดี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วมณี
 
1. นายวิฑูรย์  อยู่เรืองเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ  กุลเทพบัณฑิตย์
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงธิชา  บึงแก้ว
2. เด็กหญิงพรธีรา  บัวปั่น
 
1. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เเสงทอง
 
1. นางสาวทักษพร  ชนานาฎ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชนกภัทร  ศรีชาติ
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงสวรส  ธรรมสีหา
 
1. นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธนกร  ชิตาพนารักษ์
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  ยอดเมือง
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงธนพร  ทองโยง
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ติ่งสุข
 
1. นางกรรณิการ์  มีพ่วง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุขนาบูรณ์
 
1. นางเดือนนภา  เอกดำรงค์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เงินพัน
2. เด็กหญิงศศิธร  ดียะวงค์
 
1. นางสาวสถาพร  ศิลาอาสน์
2. นางสาวเกียรติสุดา  สังข์วิจิตร
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมานุวงศ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  มิ่งสัมพรางค์
 
1. นางสาวอภิญญา  มุงเพีย
2. นางทิพภาวรรณ  สอนศรี
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กชายนนทกานต์  เรืองกุศล
2. เด็กชายอาทิตย์  ยันติ
 
1. นางปรียา  ทองสมบัติ
2. นายธวัชชัย  ทองสมบัติ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 1. เด็กชายวรรณพล  ยันพิมาย
 
1. นายวรสิทธิ์  โพธิ์แจ้ง
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ปั้นสุภา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เรืองเดช
3. เด็กหญิงนลินนิภา  เรืองเดช
 
1. นางสุนิสา  เฟื่องศิลป์
2. นางสาวกฤติยา  งามสม
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กชายปรเมฆ  วงษ์เด่น
2. เด็กชายวุฒิกร  โพธิ์แสง
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  วงษ์สามารถ
 
1. นางณภัทรารัตน์  ศรีเจริญ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีทองสุข
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กชายธาดา  ขันธะรูจี
2. เด็กหญิงนุชนาค  จันทร์สอน
3. เด็กหญิงรัตน์ธิตา  วงษ์เด่น
 
1. นายบรรจง  น้อยทอง
2. นางสาวกฏชกร  นาคกำเนิด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายศิวกร  อ่อนอิ่มศรี
 
1. นางสาววิภาดา  สุริยะรังษี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง 5 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานาฏ   ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสว่าง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายวีรกร  โพธิราช
 
1. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายฉลอง  คงเกษม
 
1. นางสาวกันตภา  สัยวุฒิ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงแพรมณี  สิงหบุราณุรักษ์
 
1. นางกัญชลี  รื่นพานิช
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิริ
2. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
3. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
5. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
6. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล่าหว้าน
7. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กหญิงสุชาสินี  คำเที่ยง
9. เด็กหญิงอนุธิดา  แสนปรีชา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
3. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
7. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
8. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
9. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หวังเจริญ
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ผาสุพรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาดี
5. เด็กชายณัฐพล  โกมุท
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิริ
7. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
9. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
10. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดิมขันทด
12. เด็กหญิงมีนารัตน์  ผาสุพรรณ
13. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล่าหว้าน
14. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  ตรีโภคา
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
3. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
4. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
5. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
6. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
7. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
8. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
9. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
10. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
11. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
12. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
13. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
14. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
15. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ผาสุพรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาดี
4. เด็กชายณัฐพล  โกมุท
5. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
6. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
7. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
8. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดิมขุนทด
10. เด็กหญิงมีนารัตน์  ผาสุพรรณ
11. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
12. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
6. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
7. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
9. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
10. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
11. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
12. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
4. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 28 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  คงเจริญถิ่น
2. เด็กหญิงชลิตา  สารี
3. เด็กหญิงฐิตาพร  แสงภู่
4. เด็กชายณัฐดนัย  พิพัฒน์กุลภาธร
5. เด็กหญิงณัฐพร  คงเจริญถิ่น
6. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงแขไข
7. เด็กชายธันวา  โกสุทัน
8. เด็กหญิงนนท์ทิชา  ชนะพาล
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงเจริญถิ่น
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงเจริญถิ่น
11. เด็กหญิงฟ้าใส  รัตนโสภา
12. เด็กชายภัทรดนัย  ดีรักษา
13. เด็กหญิงมลชนก  สุคันธพฤกษ์
14. เด็กหญิงรุ้งนภา  นิลนาม
15. เด็กชายอดุลเดช  มาม่วง
16. เด็กชายอนุชา  พึ่งไทย
17. เด็กชายอภิเชษฐ์  จิตระเบียบ
18. เด็กหญิงอัญญารัตน์  จิตระเบียบ
19. เด็กหญิงเกษมณี  ยอดแก้ว
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทสุวรรณ
 
1. นายกฤษณะ  วงษ์มาก
2. นางสาวจิราพร  เพชรรัตน์
3. นางวิภาพร  มาม่วง
4. นางเพ็ญ  จันทร
5. นางสายสุคนธ์  สุภาพคำ
6. นางปิติพร  มีสุข
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤษดา  จิตรักษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิลาสันต์
3. เด็กชายกิตติภูมิ   เยี่ยมจรรยา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร   คล้ายสกุล
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาศจรัส
6. เด็กชายทัศนัย  ขำเส็ง
7. เด็กชายธนภัทร  ศิริสุวรรณ
8. เด็กชายธีรศักดิ์   รัศมีดิษฐ์
9. เด็กหญิงนนทิชา  โภคี
10. เด็กชายนพเก้า  กำมเชียร
11. เด็กหญิงนันทการ  ตั้งแต่ง
12. เด็กชายปรมินทร์  ทองอร่าม
13. เด็กชายพรอภิวิชญ์  ศรีบุญญา
14. เด็กชายพิพัฒน์  วุฒิมนต์
15. เด็กหญิงมุธิตา  บุญปลอด
16. เด็กชายวรายุส  คงธนชุลี
17. เด็กชายศิวกร  อ่อนอิ่มศรี
18. เด็กหญิงศุภกานต์  เพียรอ้อย
19. เด็กหญิงสิริน  พิมทอง
20. เด็กชายเจษฎา  จิตรักษ์
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์แสนสุข
2. นางสาววิภาดา  สุริยะรังษี
3. นายพิพัฒน์  จตุพรเพิ่ม
4. นางสาวสุชา  อ่วมศรี
5. นางขวัญสุดา  วงษ์แหยม
6. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณัฐนันท์  ญาณถ้อย
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จันทรากุล
3. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
4. เด็กชายรามิล  ศรีนาค
5. เด็กชายสิริฐพงษ์  มานพ
6. เด็กชายสุขสถาพร  ไทยใหม่
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางพินิจนารถ  ลำดวน
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายกฤษณะ  นวนิล
2. เด็กชายกานต์ณํฐ  แสงทับทิม
3. เด็กชายคมกฤต  รุ่งศรี
4. เด็กชายจิรวัตร  ใหญ่สถิตย์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิลักษณ์
6. เด็กชายชัชวาลย์  ปิ่นปั้น
7. เด็กชายชัยรัตน์  จุลแสง
8. เด็กชายณรงฤทธิ์  สาสุข
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถุงเงิน
10. เด็กชายณัฐพล  กำพร้า
11. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
12. เด็กชายธวัชชัย  อุตมังกูล
13. เด็กหญิงนภา  การดี
14. เด็กชายนรรัตน์  แช่มช้อย
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  วะราสิน
16. เด็กหญิงปณารี  เข็มปัญญา
17. เด็กชายปรวิศร์  ทองสิทธิ์
18. เด็กหญิงปุณยาพร  แช่มช้อย
19. เด็กหญิงพรชนก  เชาว์ตรัยภาคย์
20. เด็กหญิงพัชริน  พลีบัตร
21. เด็กหญิงพิชญาพร  พยายอด
22. เด็กหญิงพิชารัตน์  เปรมสกุล
23. เด็กหญิงมนัชญา  หาชนะ
24. เด็กชายวรฤทธิ์  อิบรอฮิม
25. เด็กหญิงวรัทยา  หว่านทอง
26. เด็กชายวริทธิ์นัน  อิบรอฮิม
27. เด็กหญิงศศิพร  ใจใส
28. เด็กชายศุภชัย  เพิ่มพูล
29. เด็กชายศุภานิช  บุญสูงเนิน
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงษ์กำพุธ
31. เด็กหญิงสุภาพร  สาสุข
32. เด็กชายสุรกิจ  จุลแสง
33. เด็กหญิงสุรารักษ์  ศรีเสงี่ยม
34. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์งาม
35. เด็กหญิงอนัญดารินทร์  เสวัณนา
36. เด็กชายอริญชัย  เรืองฤทธิ์
37. เด็กหญิงอัญชลี  ปู่จันทร์
38. เด็กชายอัณณพ  มะสูงเนิน
39. เด็กชายเฉลิมพงศ์  แสงเงิน
40. เด็กหญิงเยาวภา  เกตุวร
 
1. นางสาวผาสุก  ผ่องโต
2. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
3. นายศิริชัย  หาเมธี
4. นายจิระเดช  เอกออมพิทักษ์
5. นางสมปอง  ศรีงาม
6. นางสาวอังคณา  มั่งมี
7. นางปุณยนุช  เนตรพินทุ
8. นางกรรณิการ์  มุกขันธ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายธนากร  ทุรังรัมย์
 
1. นายกรกต  สดแสงจันทร์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดอุทการาม 1. เด็กหญิงกรนันท์  ใบมณฑา
 
1. นายรุ่งวิทย์  อนันเต่า
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงอนันดารินทร์  เสวัณนา
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กชายอัครวินท์  เพ็งแจ่มศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 21 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  มาลัยนาค
 
1. นางสาววารินทร์  งามละออ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงอนัญดารินทร์  เสวัณนา
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง 28 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายน่านนที  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางดวงใจ  ขันทนิตย์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 33 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายวีรภาพ  มาสีกุก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ใขไพวัน
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงรมิดา  ป้อมสุข
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 47 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุษยา  สายทอง
 
1. นายกรกฏ  พักเรือนดี
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีแสวงทรัพย์
 
1. นายเกรียงไกร  พักใส
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 34 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 8 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงปรวรรณ   ไวโฉม
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80.67 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกนกนิธิ  สมสอาด
2. เด็กชายชาคริต  กล้าเกิด
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  รุจิญาติ
4. เด็กชายธนน  ธนะกรเดชอุดม
5. เด็กชายธีรภัทร  สุทธิจิตร
6. เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์
7. เด็กชายปาณัสม์  แก้วมณี
8. เด็กชายพัทธดนย์  กิจไพบูลย์รัตน์
9. เด็กชายพีรวิชญ์  ปิติธรรม
10. เด็กชายสุภสิทธิ์  ฤทธิญาณ
11. เด็กหญิงเกณิกา  เกิดมุด
12. เด็กชายเอื้ออังกูร  เยี่ยมชัยภูมิ
 
1. นางกัญชลี  รื่นพานิช
2. นางสาวเรณู  วัชรพันธ์
3. นายเกรียงไกร  พักใส
4. นายเอกสิทธิ์  แซ่จ๋าว
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายจิรกิตติ์  บุญเรือง
2. เด็กชายชนะศักดิ์  สิงห์โตขำ
3. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
4. เด็กชายปรีชา  เขตร์วิทย์
5. เด็กชายรามิล  ศรีนาค
6. เด็กชายวัชรพล  ภานุทัติ
7. เด็กชายสิริฐพงษ์  มานพ
8. เด็กชายสุขสถาพร  ไทยใหม่
9. เด็กชายอนพัทย์  อาจธัญกิจ
10. เด็กชายอนาวิน  วรรณขาว
11. เด็กชายอาทิตย์  ยศมา
12. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัมมะยาน
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางสาวละเอียด  ราตรีโชติ
4. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 10 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงกรกนก    จันทฤดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   แสงเพ็ชร์
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    สง่าศรี
4. เด็กหญิงขรินทิพย์   ศรีสุข
5. เด็กหญิงชาคริยา   คำกิ่ง
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์   บุญเรือง
7. เด็กหญิงดาราวลี    มั่นหมาย
8. เด็กหญิงต้นข้าว   จันทผล
9. เด็กหญิงธนขวัญ   อารีย์
10. เด็กหญิงธนพร    สุขสุกาญจน
11. เด็กหญิงธนวรรณ    ตุ้ยเขียว
12. เด็กหญิงธมลวรรณ   ตุ้มทอง
13. เด็กหญิงนาฏนารี    ภิญวัย
14. เด็กหญิงนิชาภา    ไตรลึก
15. เด็กหญิงปณิตา    ตาทอง
16. เด็กหญิงปาณิสรา   จันทโชติ
17. เด็กหญิงปิยวดี    คิดดี
18. เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  ภัทรินภูวนันต์
19. เด็กหญิงพิชญาภา    เปี่ยมไชย
20. เด็กหญิงพิชามญชุ์   สังข์ทอง
21. เด็กหญิงฟาริดา   รื่นเพียร
22. เด็กหญิงภัทรพร   เดชรัตน์
23. เด็กหญิงภัทรภร    เคลือบทอง
24. เด็กหญิงภัทรภรณ์    จันทริก
25. เด็กหญิงมาริสา   ภาคเมธี
26. เด็กหญิงรัตน์ติกาล   ผาติพันธุวงศ์
27. เด็กหญิงวณิชชา   บุญมีพิพิธ
28. เด็กหญิงวรัณญา    บุญมา
29. เด็กหญิงวรินธร    สุเรณู
30. เด็กหญิงศุภรดา   จิตต์ผ่องใส
31. เด็กหญิงสองนทีย์   บุญศิลป์
32. เด็กหญิงสุพัชชา    มหาโพธ์
33. เด็กหญิงสู่ขวัญ    เกษตรภิบาล
34. เด็กหญิงอธิชา   ธรรมวัตร
35. เด็กหญิงอภิชญา   นิลสวัสดิ์
36. เด็กหญิงอภิชญา   เทศแก่น
37. เด็กชายอัครวิน   เพ็งแจ่มศรี
38. เด็กหญิงอัจฉริยา   ตรีชา
39. เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ขวัญแพร
40. เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์
 
1. นายเกัยรติศักดิ์  ไพศาล
2. นายประทิน  นากน้ำ
3. นายสันติสุข  กระทุ่มเขต
4. นางสาววราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวรัตน์ฐาน์อร  บุญอินทร์
6. นางสาวปริศนา  ภู่ระหงษ์
7. นางสาวศศิธร  ธรรมรจน์
8. นายสุเทพ  บ่อทอง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญภิรมย์  บ้านศิลา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาพันธ์
3. เด็กหญิงกุลจิรา   จันจวง
4. เด็กหญิงกุสุมาวดี  บุญไพโรจน์
5. เด็กหญิงจิรวรรณ   เศวตวิทย์
6. เด็กหญิงจุฑาพร   อุไรโคตร
7. เด็กหญิงจุรนิภา   บมขุนทด
8. เด็กหญิงชนากานต์  เอี่ยมประดิษฐ์
9. เด็กหญิงชลิตตา  แตงอ่อน
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูวงษ์วาน
11. เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นวันนา
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒสุข
13. เด็กชายทองธนิน  วรโคตร
14. เด็กชายธณพณ  การะเกตุ
15. เด็กชายธนากร  ขำกลาง
16. เด็กชายธนโชติ  โวหารพจน์
17. เด็กหญิงนพรัตน์  ภู่ย้อย
18. เด็กชายนรภัทร  วิชัย
19. เด็กชายนฤทร   เกื้อกูล
20. เด็กหญิงนิญากร  จากสูงเนิน
21. เด็กหญิงปลิตา  ทองภู
22. เด็กหญิงปิยรัตน์  บึงบัวบาน
23. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ทองแสง
24. เด็กหญิงพรศิริ   จันทร์เดช
25. เด็กหญิงภริตา  บุญอินทร์
26. เด็กชายมงคล  ตาราษี
27. เด็กชายวงศธร  ปทุมทิพย์
28. เด็กหญิงวริศรา  หุ่นแก้ว
29. เด็กชายวีรพงษ์  ไวยุพัฒนธี
30. เด็กชายสละยุทธ  เครือแปลง
31. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระจันทร์
32. เด็กหญิงสุธิดา  ลาแท่น
33. เด็กหญิงสุพรรณนา  ทุมเพียง
34. เด็กชายอลงกรณ์  จันปุ่ม
35. เด็กหญิงอิงอร  เกตุสถิตย์
36. เด็กชายเพ็ญเพชร    มัสสุ
 
1. นายธีรวุฒิ  ขวานเพ็ชร
2. นางกิตติมา  วาปีทะ
3. นางจุไรรัตน์  เอิบกมล
4. นายชัยวัฒน์   งามศิริ
5. นายนริส   พรหมสูงวงษ์
6. นางสาวหทัยรัตน์   เหมาะศรี
7. นางสาวชลธิชา   สิทธิขวา
8. นางสาวณัฐรินีย์   บุณยากร
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.333 ทอง 10 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  คชบรรดิษฐ์
2. เด็กชายกิจชัย  เสร็จกิจ
3. เด็กชายจิรวัฒน์  อัศวกาญจน์
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชลคีรี
5. เด็กชายณัฐปคัลภ์  โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงนิตยา  คำแดง
7. เด็กหญิงปิ่นมุข  เดชรัตน์
8. เด็กหญิงพรัชนก  ดวงสุวรรณ์
9. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิลาสุข
10. เด็กชายโชคดี  พิมพ์พา
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พิมพ์พา
2. เด็กชายติณณภพ  อำไพร
3. เด็กชายธาวิน  ฝากสาคร
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์นาดา
5. เด็กหญิงลลิตา  มีเพชรดี
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ตรีโอสถ
7. เด็กหญิงสุรารักษ์  อดุลย์ชัยประสาร
8. เด็กชายอนุชา  วรากรจิโรจ
 
1. นางมยุรี  ตะปะสา
2. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงนันทิชา   ชีวพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงปริยฉัตร   ขันธกร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา   จิตต์กระจ่าง
4. เด็กหญิงภิญญาดา  อุดมกิตติกุล
5. เด็กหญิงมนัสชนก  บุญผ่อง
6. เด็กหญิงวิภาวดี  จิกกะพัฒน์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรชนก  ขาวอุบล
3. นางบุญปลูก  ประกอบมี
4. นางสาววันดี  ถีระแก้ว
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  เสงจตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
3. เด็กหญิงนันท์นพิน  สมานพันธ์
4. เด็กหญิงนายิกา  วงศ์ศิริ
5. เด็กหญิงปุณฑริกา  เสนาพร
6. เด็กหญิงวรลินทร์  สุพลา
7. เด็กหญิงวิริยา  ขันธศร
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
4. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 9 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อองกุลนะ
3. เด็กหญิงธัญญาพร  วิสุทธิธรรม
4. เด็กหญิงนวพร  บุญเจียก
5. เด็กหญิงนีรชา  แดงน้อย
6. เด็กหญิงศุภกานต์  ลดโต
7. เด็กหญิงสุชญา  ต่วนชะเอม
8. เด็กหญิงแพรวพิสุทธิ์  เจริญศรี
 
1. นางรัญญาภัทร์  กุลจิราภัทร์ฐากูร
2. นางสาวศรัณยา  ตามสมัคร
3. นางดาวเรือง  ธรรมสนอง
4. นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง
 
150 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หินอัคคีเดช
2. เด็กหญิงณิชา  หินอัคคีเดช
3. เด็กหญิงพรทิพย์   โกษะ
4. เด็กหญิงพรนภา  วาดเขียน
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิชาชัย
6. เด็กหญิงสุลีภรณ์  วิชาชัย
7. เด็กหญิงอรษา  ธรรมปรีดา
8. เด็กหญิงเกศ   บุญมาทัน
 
1. นางสาววีรยา  บุญมา
2. นางสาวอรลักษิกา   นารี
3. นางสาวกาญจนา  พลโยธา
4. นางสาววนัดชนก  อุดร
 
151 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มูลหล้า
3. เด็กหญิงช่อผกา  แสงศรี
4. เด็กหญิงธัญรัต  อยู่วัง
5. เด็กหญิงวรกมล  หวลลำพึง
6. เด็กหญิงศศิธร  อันโน
7. เด็กหญิงศุภิสรา  เสนานนท์
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  บัวขาว
9. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงหัวช้าง
 
1. นางบุษกร  วิมลจินดารัตน์
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญสุภาพ
3. นายทวีศักดิ์  วิชาชิต
 
152 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิติยา  เลิศฤทธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ศุขเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐรวดี  สภาพพร
4. เด็กหญิงณีฐชา  งามชื่น
5. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์กฤษณ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส   แสงทอง
7. เด็กหญิงนิภาพร  บุญช่วย
8. เด็กหญิงปลายฟ้า  เกิดพิพัฒน์
9. เด็กชายปาลชาติ  พูนภาระ
10. เด็กชายพิริยากร  สำเนียงเย็น
11. เด็กหญิงภิญญดา  สุดสวาท
12. เด็กหญิงวรนุช   ศรไชย
13. เด็กหญิงวรรณษา   อ่อนเม้ย
14. เด็กชายวีระยุทธ  สีลาใส
15. เด็กชายวีราทร  สีลาใส
16. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์อยู่
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นขำ
2. นายชัชวาล  จำแนกวุธ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ์  ฤกษ์ดี
4. นางสาววราพร  ม่วงประถม
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  ศรีเพชร
 
153 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กชายธนารัตน์  กิตติมหชัย
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ดนตรี
3. เด็กชายปัญญวุธ  ดาราน้อย
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองคำ
5. เด็กชายภานุพงศ์  พวงภู่ห้อย
 
1. นายนรินทร์  ดาราน้อย
2. นางกวินทิพย์  รุ่งเรืองพรพงศ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  รวยรื่น
 
1. นางสาวอรอุมา  หิงวัน
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ชูติวงษ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เหล็กอ่อนตา
 
1. นางศิริรัตน์  สุขแสวง
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  สุขภิรมย์สันติ
 
1. นางสุภาภรณ์  รุจิกร
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1. เด็กหญิงสุนิชา  รื่นถวิล
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ฤทธิ์ละคร
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมิญชมาลย์  ปงรังษี
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงยุวดี  บุญช่วย
 
1. นางสาวนงค์รัก  จันทร์สุนทร
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 12 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายนนทนันท์  นิยมทอง
2. เด็กชายพัชรพล  บัวดี
3. เด็กชายวัชรพล  ภานุทัติ
4. เด็กชายสหรัฐ  ผลาภิรมย์
5. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์อนันต์
 
1. นางสาวนงค์รัก  จันทร์สุนทร
2. นางสาวไปรยา  วงศ์อุรประเสริฐ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง 28 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงจันทร์พักตร์  ศรีแป้น
2. เด็กชายภคภัทร  คุ้มเสถียร
 
1. นางสาวโหยว  หลี่
2. นายอาซาง  แสนหว่าง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 79 เงิน 26 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายรชต  สุคนธมาน
2. เด็กชายเธียรวิชญ์  ทองเทศ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เอี่ยมทอง
2. นางชลัยรัตน์  สุพรรณพรรค
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.08 ทอง 12 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายประธาน  ครุฑเครือ
2. เด็กชายมงคล  วัน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
2. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.5 เงิน 21 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณวาทิวุทธ  เอกสนธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  พรมมาโฮม
3. เด็กหญิงภัทรภร  โชคชัย
4. เด็กหญิงวิชญาพร  คล้ายหริ่ม
5. เด็กหญิงสาวิตรี  อินแก้ว
6. เด็กหญิงสุจิรา  ผ่องจิตร
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
3. นางสุชาดา  คชชะ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 46.2 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนั่นเมือง
2. เด็กชายชยพล  ท้องธาร
3. เด็กชายภาณุพงศ์  หล่ำโสภา
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  แจ่มศรี
5. เด็กชายอนพัทย์  ทิพยพร
6. เด็กชายเปรมมนัส  ใจสุวรรณ์
 
1. นายอุทัย  แสงชาติ
2. นางสาวจันทร์ธิมา  จิตสกุลชัย
3. นางมาเรียม  รัมมะบุตร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.83 เงิน 32 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เฉลยจรรยา
2. เด็กชายปรเมทย์  เฉลยวาเรศ
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุทธิบูรณ์
4. เด็กชายวรวิทย์  วรสาย
5. เด็กชายสถาพร  จำเนียรสาร
6. เด็กชายสถิตย์  ทองย้อย
7. เด็กชายอดิศักดิ์  ประชาสุข
8. เด็กชายอภิรักษ์  สุขประสิทธิ์
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุญปก
2. นางสาวพจนา  อดทน
3. นายสมพงษ์  กัณณีย์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 71.6 เงิน 24 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงจิรวดี  เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงจุติพร  ไพเราะ
3. เด็กหญิงจุติมา  ไพเราะ
4. เด็กหญิงทิชากร  กล่ำดี
5. เด็กชายธนพัฒน์  พันทอง
6. เด็กหญิงปานิตา  หามาลี
7. เด็กหญิงพัชรพร  คามพินิจ
8. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กลิ่นหอม
9. เด็กชายภัทรดนัย  ผิวทอง
10. เด็กหญิงสุชานุช  ทองดี
 
1. นางนิภา  สุ่มอินทร์
2. นายจตุพร  ทิพยไพฑูรย์
3. นายณัฐพงษ์  คนมั่ง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกชกร  โคตรวงศ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ์  ทัพไสย
3. เด็กชายธีรชัย  ส่งเสริม
4. เด็กหญิงปนัดดา  อินทรัศมี
5. เด็กหญิงปัทมพร  พงษ์สวัสดิ์
6. เด็กชายภูริ   ปลื้มเนตร
7. เด็กหญิงวรัมพร  บุญเสนอ
8. เด็กชายอรรคพนธ์  โมคาพันธ์
9. เด็กชายเกรียงไกร  เอราวรรณ
10. เด็กชายเอกรักษ์  ภูสมนึก
 
1. นายนาริส  มะลิซ้อน
2. นางสาวลาวรรณ์  โสภิส
3. นางสาวอรชนก  ขาวอุบล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุรักษ์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปานทองดี
3. เด็กหญิงวาริน  จอดสันเที๊ยะ
4. เด็กชายวุฒิพัฒน์  มโนรา
5. เด็กหญิงสิริยากร  พุทธชาติ
 
1. นางกนกวรรณ  สระรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  โหมดสุวรรณ
2. เด็กหญิงพชิรชา  อรรถานิธี
3. เด็กหญิงสุธารส  ดารารัตน์
 
1. นางสาวธนพรรณ  ชัยวิชู
2. นางมยุรี  สุขเพ็ชรี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไท่กลาง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เสือแก้ว
3. เด็กหญิงพรวิมล  เปี่ยมจิตร์
 
1. นางสาวชนิตา  บุญเรืองฤทธิ์
2. นางพัชรินทร์  สีสด
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75.8 เงิน 32 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โนวะ
2. เด็กหญิงปภัสสร  ชำนาญพล
3. เด็กหญิงพิมภิราลัย  พลนอก
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
2. นางสาวอารยา  มูลจันทร์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนานนท์  แหวนเพ็ชร
2. เด็กหญิงสาริณี  ศรีพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ปานดี
 
1. นางสาวทัชชา  ปทุมสูตร
2. นางสาวปาลิดา  นามเสนาะ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กชายคณนธัช  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวรัญธร  ฐานคร
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นายคุณากร  โพธิ์แจ้ง
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุดสกุล
 
1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กชายปฎิภาณ  เนื่องละออง
2. เด็กหญิงรัตน์ธิชา  ดอกจันทร์
 
1. นางสาวณัฐศมน  อรรถาวี
2. นายอรรถฉัตร์  รื่นอารมย์
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงภทรพร  สุขเวชกิจ
2. เด็กหญิงอภิยา  โสภา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา   บำรุงนา
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.92 ทอง 4 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 1. นางสาวชนาภา  วิเศษแก้ว
2. นางสาวสุวรรณวจี  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวแพรเนื้อทอง  สามพันธ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  คำสนิท
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60.67 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงณัชชา  จึงเบญจาภัฒน์
2. เด็กชายธนวิชญ์  เธียรถาวร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนดล  วงษ์มณี
2. เด็กชายอานันต์  มีเย็น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวศุภธิดา   พิทักษ์รักษาเลิศ
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายธนพล  บุญมาก
2. เด็กหญิงสริยา  ขำผิวพรรณ
 
1. นางสาวชนิดา  มีชูนึก
2. นายคมสันต์  เงินลาด
 
183 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 20 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายธิติพล  กิตินาม
2. เด็กชายธีรธวัช  โพธิ์อ่อน
 
1. นางสาวรุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์
2. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
 
184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายพงศ์อมร  พัฒนะ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  แจ้งใจดี
 
1. นางปาริชาติ  อินทร์พยุง
2. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
 
185 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงพรสุรางค์  สุขเรณู
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขันสัมฤทธิ์
3. เด็กชายวรวุฒิ  ทันประโยชน์
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายชิโนชัย  ปาลสาร
2. เด็กชายพิทยาธร  สุขร่าง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จุนเด็น
 
1. นายบุญมี  บุตรนามรักษ์
2. นายชาญณรงค์  เชยกระสินธุ์
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปรัชญา  ยะมัน
2. เด็กชายภูเบศร์  พลีรักษ์
3. เด็กชายรชานน  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
2. นางสาววัชนันท์  เพ่งสุข
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกุลบดี  พลีขันธ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์   หวังผล
3. เด็กชายยุรนันท์  สุนทร
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
2. นางสาวศุภัชฌา   สระทองอินทร์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77.5 เงิน 9 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนเกียรติ  ขันธราม
2. เด็กชายอัสมาส  ขันธวิธิ
3. เด็กชายอารียะ  เสรีภาพ
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี
2. นายพีรพงศ์  พันธุรัตน์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายปฎิภาณ   มะลิแย้ม
2. เด็กชายสุพจน์  แป้นจันทร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขบัณฑิตย์
 
1. นายสุชิน  โพธิ์น้อย
2. นางสาวกันยุมา  กสิกิจ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กหญิงธัญศิณี  ดุลยไชย
2. เด็กหญิงนงนภัส  ชูแหวน
3. เด็กหญิงโสรยา  มาเจริญ
 
1. นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ
2. นางสาวจิตติมาพร  จันทร์ลา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณิชารีย์  มากบ้านบึง
2. นางสาวทิพมาศ  มะปรางหวาน
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชาเรณู
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
2. นางสาวรุ่งทิวา  สว่างจันทร์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญมน  แฝงด่านกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองนิมิตร
3. เด็กหญิงพิพรรธ  ทองสกันติ์
4. เด็กหญิงรัสตะวัน  ขุนคงมี
5. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นธูป
6. เด็กหญิงสาวิณี  เหล็กดี
 
1. นางสาวสุภิรัฏต์  ศิวิลัย
2. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
3. นายชลภัทร  แก้วแดง
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ขารี
3. เด็กชายภูเบศ  โยมภูเวียง
4. เด็กหญิงวีญาณี  คงเตี้ย
5. เด็กหญิงสุมิตตรา  ลอยวิไลย
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  จำคำ
 
1. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
2. นายปรัชญา  เจริญสุข
3. นางนัทธมน  บุญเลิศ
 
195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 36 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  ถิ่นโคกสูง
2. เด็กหญิงภัทรศญามล  สัมมาตรี
3. เด็กหญิงสุการเกด  ศรีหนองห้าง
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีบุรี
2. นางสาววิรัญดา  มงคลทรัพย์
 
196 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรพิรุณ  มายา
3. เด็กหญิงอารียา  เสมานู
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นายไพรัช  ทันกลาง
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 42 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงธันชนก  ชัยถิติ
2. เด็กหญิงปราณณิชา  ทองดี
3. เด็กหญิงวนัสพร  จินนะ
 
1. นางอำพร  แสงสุข
2. นางสาวณัฐกานต์  แสงสุข
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 45 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงนัทชา  ทองมาก
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นาสิงคาร
 
1. นางสาวรัชญา   เกิดพิพัฒน์
2. นางสาวมาลี  สมเสียง
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงพรแพรวา  ผ่องฉวี
2. เด็กหญิงภนิดา   ชิดปราง
3. เด็กหญิงสุรีพร  รื่นคุณ
 
1. นางกาญจนะ   พุดซ้อน
2. นางสาวกุสุมา  เปียงน้อย
 
200 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  เฟื่องเงิน
2. เด็กชายรติพงษ์  โขมะพันธ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวสุปราณี  สังสะกุล
2. นางสรรพัชญา  มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 46 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฎฐินันท์  เกตุชีพ
2. เด็กหญิงนัชชา  ลิพันธ์
3. เด็กหญิงฟาริดา   เพิ่มทรัพย์
 
1. นางทัศนีย์  ตรีสิทธิ์
2. นางสาวสุวรรณา  แก้ววิเชียร
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกันติยา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ตาฟู
3. เด็กหญิงแพรพลอย  มีสุข
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวสุดาทิพย์  ทองคำ
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.33 ทอง 18 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หาเม็ดดี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สันติวงษ์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  ละออง
 
1. นางวรนุช  พุฒิมณี
2. นายอรรณพ  พุฒิมณี
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 32 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทศร
2. เด็กหญิงอริสรา  พงษ์โอสถ
3. เด็กหญิงเกียรติยา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ปิ่นแก้ว
2. นางสรรพัชญา  มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 46 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำคำ
2. เด็กหญิงภาวนียา  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงสุภัทรตรา  ศรีสุภานน
 
1. นางสาวเชษฐ์ธิดา  ตั้นต้อง
2. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 11 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายนัทธพล  บุญทัน
2. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร์
3. เด็กชายวัชรพล  ภู่นาค
 
1. นางสาวสุภิรัฏต์  ศิวิลัย
2. นางสาววรัญญา  ศรีเผือก
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายกันต์กมล  หลวงทะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สวัสดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พระทน
 
1. นางสาวสำราญ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ทับยอด
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  อิ่มสมบูรณ์
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ผดุงรัตน์
3. เด็กหญิงมาดาภัทร  ศรีชาติ
 
1. นางภาราดา  ฉิมพลี
2. นางสาวปรานี  อินทผล
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัตนโชติ
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์  ถนอมสุข
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายใหม่  พระฉาย
 
1. นางสาวละมัยศรี  พลที
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายนัทวุฒิ  ม่วงเจริญ
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทเลิศ
2. เด็กชายปิติพัชรพล  สุวรรณเวช
3. เด็กชายศิรวิทย์  สุวมิน
 
1. นางสาวปติณญา  กันทะวงศ์
2. นางสาวอนรรฆพร   สุพิมพานนท์
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กหญิงทิพนภา  ห่อทอง
2. เด็กชายธนากร  เพชรจำรัส
3. เด็กหญิงนัฐชา  ขันธสอน
 
1. นางสาวปติณญา  กันทะวงศ์
2. นางสาวอนรรฆพร   สุพิมพานนท์
 
215 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายรัชานนท์  อินเลี้ยง
2. เด็กหญิงอลิสา  ร้อยจำปา
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ท่าวัง
 
216 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 14 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อยู่ปรี
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   ขำชื่น
 
1. นางศิวัตรา  พลรักษ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีศิริกุล
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชื่นจิตต์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ศรโชติ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เฉลิมนาม
 
1. นางสาวชลดา  ชำนาญหมอ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายนาถวัฒน์   ทาโถม
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกิดวันเอี่ยม
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  ขันธวรรณา
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมยย์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 29 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราพรรณ์  กำหนดศรี
 
1. นางสาวสมสมร  ลายพิกุน
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายรพีภัทร์  ดีฉาย
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำกิ่ง
 
1. นางสาวจันทิมา  แย้มหน้ามล
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชาย ปฏิภพ   ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61.33 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กชายพูนทวี  คงแสงภักดิ์
 
1. นางสาวรมยกร  เหลืองพุทธรัตน์
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กหญิงวนิดา  พานทอง
 
1. นางศิริกุล  มากประมูล
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 37 โรงเรียนวัดโคกมะยม 1. เด็กชายพงศกร  อนันทยศ
 
1. นางยุพาพร  รุ่งเรือง
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายสุรชัย  จักกระนอง
 
1. นางสาวอรนุช  มีเงิน
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสฎางค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขรัตน์
 
1. นางเอื้อพร  อนุเดช
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 12 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายธันยารัตน์  จินชิน
2. เด็กชายธีรเดช  สง่าศรี
3. เด็กชายธเนศ  แสงทิม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  รอดไพบูลย์
5. เด็กชายรัชชานนท์  อินเลี้ยง
6. เด็กชายเมธัส  แก้วกมลรัตน์
7. เด็กชายโออิชิ  รอดไพบูล
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ท่าวัง
3. นางรัตนา  แสงสว่าง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  หาพรต
2. เด็กชายวรายุทธ  ไพรสยม
3. เด็กชายอภิรักษ์  น้ำใส
 
1. นางเรไร  เจริญสุข
2. นางสาวณัฐพร  มากรุง
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายภูวดล  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาสินีย์  เทพแสน
 
1. นางวัลลภา  สวัสดิ์ศรี
2. นางวันทนา  แต้มสาระ
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 32 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันทการต์  เตียงแก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายตะวัน  หอมผา
 
1. นางสาวอโนเเชาว์  แก้วกูลฑล
2. นางสาวอธิพร  ผาาสุขถิน
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กชายภูรินทร์  เข็มอนุสุข
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีพุ่ม
3. เด็กชายเจตนิพัฒน์  ตรีคงคา
 
1. นางปัทมา  เพชรสุข
2. นางเกตุชญา  วงศ์เพิก
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กชายสิรภัทร  มากรุ่น
2. เด็กชายอนุวัตร  ศิริยามัน
 
1. นายสุชาติ  พันแอ
2. นางสุวมล  พันธะศรี
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 33 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงกชมน  สนั่นเมือง
2. เด็กชายวงศกร  วงษ์รอด
 
1. นางณฐพร  บุญอิ่ม
2. นายบุญภัทร  บุญอิ่ม
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภานุวัตร  ทูลแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเอก  อิ่มในสุข
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
2. นายนที   พุ่มไสว
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนภัทร  เริงสุชน
2. เด็กหญิงปริยากร  เปี่ยมผล
3. เด็กชายภูริพัฒน์  รื่นมิตร
 
1. นางสาวเจนจิรา  สาธร
2. นายราเชนทร์  เฮงสวัสดิ์
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายทิปกร  แร่เพชร
2. เด็กชายอธิป  ไกรสำรวม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สีเสมอ
 
1. นายชาญศักดิ์  นิ่มนวล
2. นางสาวรังสิยา  นามวงษ์