สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ 1. เด็กหญิงปวีณา  ทับสุขา
 
1. นางสาวจินตนา  พลคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงวริศรา  สวามีชัย
 
1. นางวรรณพร  ท่าประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญวิทยา
 
1. นางสุณีย์  เชาวกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงวรรณธรณ์  จิรัฐิติเจริญ
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชุติพร  ศรีชาติ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เกิ้นขำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 29 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงสุสาวดี  เปิล
 
1. นายวีระศักดิ์   ต้องกระโทก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภูริชญา  อ่อนอ้วน
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภูตะวัน  ชดเชย
 
1. นางสาวสวรรยา  ประสิทธิพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนันทวีร์  มูลคำ
 
1. นางอัจฉราพร  เทียมพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงอธิชา  เดชดี
 
1. นางสาวภัทราพร  พันธะไชย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงปรียานุช  เสามั่น
 
1. นางสาวพรรณี  เกตุอุดม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทพบุตดา
 
1. นางสุรัสวดี  ภาระอุตส่าห์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงนันทิชา  พรมอุ่น
 
1. นางวารี  ลันวงษา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 45 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจอารีย์
 
1. นางสาวจิรวรรณ  สระทองแร่
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพระปรง 1. นายสิทธิชัย  เปรมกมล
 
1. นายณัฐพล  พันดวง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  ดัดผ่อง
2. เด็กหญิงอักษรา  ก้อนกั้น
 
1. นางสาวสุจรรยา  อินทวิเศษ
2. นางปัทจิมา  ขุมทอง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงปรัชรินทร์  ใจอิ่ม
2. เด็กหญิงศศิพร  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวอลิชา  ล้อธีรพันธ์
2. นางสาวจิรวรรณ  สระทองแร่
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82.15 ทอง 21 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณวรา  ชื่นศิริ
2. เด็กหญิงณัฐรดา  เหมเพ็ชร
 
1. นางสาวจตุพร  ใจดี
2. นางสาวสวรรยา  ประสิทธิพงศ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.73 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงพลอยวรีย์  อินทร์จันดา
2. เด็กหญิงอริสรา  ลือคำหาญ
 
1. นางสาวอลิชา  ล้อธีรพันธ์
2. นางสาวจิรวรรณ  สระทองแร่
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธนพัฒน์  เหล่าวีระโยธิน
 
1. นางสาวมัณฑนา  สิมณี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายปิยทัศน์  ทิมแก้ว
 
1. นายนพพล  มหาราช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกฤติยา  ยศทา
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.58 เงิน 25 โรงเรียนวัดวังหวาย 1. เด็กชายอดิศร  จีนทำ
2. เด็กชายอัครพนธ์  แพนแลนโนน
3. เด็กหญิงเมษารัตน์  ศรีทอง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  อาจโยธา
2. นางสาวอันนาพัฒน์  โภคาเตชะสิทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 18 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กหญิงฐิติยา  กรุณา
2. เด็กหญิงนันทิดา  ไหมทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา  แสงคุรัง
 
1. นางสาวสุวรรณา  พาเหาะ
2. นางสุกัญญา  ทองเกลี้ยง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุทุมพร
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  สีดำ
3. เด็กชายสุวิตต์  ชมพุทธ
 
1. นายโกศล  แก้วศรี
2. นางจินดารัตน์  โคกกระชาย
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ราณจิตร
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  พุ่มสี
3. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  อิ่มจิตร
 
1. นางสุดาพร  เชียงเถียร
2. นายรัฐศาสตร์  เชียงเถียร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นขำ
2. เด็กชายธัญชนน  อินบุญ
 
1. นางสมคิด  ช่วงเปีย
2. นางสาวศิริรัตน์  นครชู
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ตรงดี
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองวิทยากุล
 
1. นางสุจิตรา  เกตุแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  ขุนเภา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณฐพัชร  ตรีคันธา
 
1. นางนิภา  พงษ์สวัสดิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปาณิศรา  เพ้ยจันทึก
 
1. นางนิภา  พงษ์สวัสดิ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สำเภา
 
1. นางกนกวรรณ  แป้นทอง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74.6 เงิน 19 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณชพล  นาชัย
2. เด็กชายปรมัตถ์  ศิลา
 
1. นายนพพล  มหาราช
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรรธนะแพทย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จุลรัมย์
 
1. นางอุดมพร  เชื้อรักษ์
2. นางสาวศิริณา  ดียิ่ง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 23.1 เข้าร่วม 48 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงส้ม  พันแพงดี
 
1. นางสมคิด  ช่วงเปีย
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35.49 เข้าร่วม 37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายสิทธิพล  พงประดิษฐ์
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงทรรศอร  ปัญญาพวก
 
1. นางสาวรพีพร  จันทิมา
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กงแก้ว
 
1. นางสาวรพีพร  จันทิมา
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายสุทิวัส  แซ่จัน
 
1. นางสุจิตรา  เกตุแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 18 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู
2. เด็กชายกิตติธัช  ขัติยะ
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  จิรัฐิติเจริญ
 
1. นายสถาพร  โอ่วเจริญ
2. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กหญิงปวีณา  ภูสีน้ำ
2. นางสาวมันทนา  จงเทพ
3. เด็กหญิงสริดา  เนียมจิตร์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตทศ
2. นางนิศาชล   ยศรุ่งเรือง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงธันยพร  พิทักษ์
2. เด็กชายวรวิช  สีนิล
3. เด็กหญิงอรนลิน  หมื่นไกร
 
1. นางสาวศิราพร  ชื่นกลาง
2. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 41 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงนิรมล  ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงมัลลิกา  วันบ้านผึ้ง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แก้วสีนวน
2. นางรภัทรภร  อัครภัคธน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 47 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุนทรนนท์
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารีอาจ
3. เด็กหญิงอภิษฎา  พรมแก้วต่อ
 
1. นางสาวพนิตพิชชา  พูลเจริญ
2. นางอัญชนา  สายนะที
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  ซุยเจริญ
2. เด็กชายธนโชติ  แววพุก
3. เด็กหญิงลลิตา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญพิมล  อริย์ธัชดิษยา
2. นายกิตติพงษ์  น้อยอ่อน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ทิพย์วงศา
2. เด็กชายนิธิกร  เจริญงาม
3. เด็กชายโกเมศ  ภาษี
 
1. นางสาวธัญธร  สีดำ
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีโสดา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สองพล
2. เด็กชายธนกร  กลิ่นศรีสุข
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  แก้วเจริญ
 
1. นางสุนีย์  มณีแสน
2. นางสาวศิรภัสสร  อยู่กรุด
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธัญญอนันต์ผล
2. เด็กหญิงรินรดา  อารมย์สุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  เอมสำราญ
2. นางสาวนันทวัน  ทนันไธสง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายธนกฤต  บุญธรรม
2. เด็กชายนัทธพงษ์  คำภิลัง
 
1. นางสาวพนิตพิชชา  พูลเจริญ
2. นางเยาวภา  นันมา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 1. เด็กชายกมลนัทธ์  ทองแม้น
2. เด็กชายอสรศักดิ์  แพงเพ็ง
 
1. นายณัฐวุฒิ  เล็บครุฑ
2. นางอัญชิสา  เล็บครุฑ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 1. เด็กชายณัฐพล  บัวเคน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สมกระโจม
 
1. นายเอกชัย  ประทุมทอง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หุ่นพระกาฬ
2. เด็กชายบำรุงพงศ์  เด่นดวง
 
1. นายนคร  เหมนาค
2. นางศรีประภา  เหมนาค
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายธนกร  พวงแสง
2. เด็กชายบุญทวี  งามกระโทก
 
1. นายณัฐวุฒิ  เงินพา
2. นายธงชัย  โปรดสูงเนิน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 8 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณัชฌารีย์  ธูปหอม
2. เด็กหญิงทักษวดี  เปี้ยจันทร์
3. เด็กหญิงบุลจิรา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงบุษปวัน  รุ่งเจริญทอง
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ภคพงศ์พันธุ์
 
1. นางสาวรุจิรจน์  ไชยภัฎ
2. นายจักรพงษ์  พัดพาน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรัชยา  อรุณโภควินท์
2. เด็กหญิงพอเพียง  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงรัษฎ์นัชกรณ์  พงศ์พันธ์ภราดร
4. เด็กหญิงวีรดา  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แซ่ฮ้อ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บัวนอก
2. นายภาสกร  สุขชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงดวงใจ  คำเสมอ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  บุตรดีวงษ์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ไวนุขันธ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญอุไร
5. เด็กหญิงศุภาภร  บุญอุไร
 
1. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
2. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  บัวพรรษา
2. เด็กหญิงฉันท์สินี  พระชนะสงคราม
3. เด็กหญิงณปภา  แจ่มมณี
4. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ขำคง
5. เด็กหญิงปารณีย์  ขำคง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรเพชร
2. นางสาวนิตยา  ทับถม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 44 โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญยบุตร
2. เด็กหญิงบุญญรัตน์  สมจันทา
3. เด็กหญิงภาวินีย์  พันธุระ
4. เด็กหญิงลักษิกา  สาธุชน
5. เด็กหญิงสิริวิมล  บุระคร
 
1. นายณัฐพล  พันดวง
2. นางสาวนารีรัตน์  อินทร์นุช
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เงินสา
2. เด็กหญิงกัญรัตน์  เหิมขุนทด
3. เด็กหญิงชมพูนุท  สุขนอก
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันธ์เรือง
5. เด็กหญิงปิยธิดา  พิมดา
 
1. นางสาวพรรณมา  ดวงบุตร
2. นางสุภาวดี  สุริรัมย์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินทร์สนิท
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  อินทร์สนิท
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเล็ก
4. เด็กหญิงณัฐิตา  โหนแหย็ม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ใยเกตุ
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางบุษบา  แสงแก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 22 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับสมบัติ
2. เด็กหญิงชรินทร์ดา  โนรา
3. เด็กหญิงพัชรากร  ไขโพธิ์
4. เด็กหญิงสวรรยา  เจริญทองดี
5. เด็กหญิงหยกฟ้า  ชุมสิงห์
 
1. นางสาวระวีวรรณ  บัวชุม
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  แสงนวกิจ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 77.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปั่นสันเทียะ
2. เด็กชายชนันธร  ฝอยสระน้อย
3. เด็กหญิงชาลิสา  สร้างนา
4. เด็กหญิงชีวา  ทิมสระน้อย
5. เด็กชายฐิติภูมิ  โทนสระน้อย
6. เด็กชายณัฐพงศ์  งามเนตร
7. เด็กชายธีรเดช  โตเสวก
8. เด็กหญิงนัฐฑินันท์  ภูมิโคกรัก
9. เด็กหญิงพยุง  ทาสังข์
10. เด็กหญิงพิชชาภา  ช่างเหลา
11. เด็กหญิงพิมพกานต์  น้ำทรัพย์
12. เด็กชายวรวิทย์  จิตรทูล
13. เด็กหญิงวราภรณ์  โรมสระน้อย
14. เด็กหญิงศศิภา  คุณโทฉิมพลี
15. เด็กหญิงสิรินทรา  ระโหฐาน
16. เด็กชายสุระทิน  รอดตะคุ
17. เด็กหญิงอารียา  นงค์พรมมา
18. เด็กหญิงเด่นนภา  บัววิเชียร
19. เด็กชายเทวัญ  ผะเดียงตะคุ
20. เด็กหญิงเนตรนภา  โรมสระน้อย
 
1. นางอุทัย  ดวงพรหม
2. นางสาวขวัญฐิติ  ชาวนา
3. นางสาวรัตนา  บังศรี
4. นางสาวทรงพร  อุทิยา
5. นางสาวประภาพร  โกมาลย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 72.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สอนกระโจม
2. เด็กหญิงกานติมา  จันสมดี
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ดอชนะ
4. เด็กชายณัฐพล  บัวศรี
5. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วมณี
6. เด็กหญิงนันทิดา  อ่อนกินลี
7. เด็กชายนิติธร  จันทร์เถื่อน
8. เด็กหญิงนิพาดา  แก้วสีนวล
9. เด็กชายประชานาถ  ถามั่งมี
10. เด็กชายประสิทธิชัย  ปิ่นทอง
11. เด็กชายพัชรพล  ช่วงเปีย
12. เด็กชายพีรพล  อินทร์บริสุทธิ์
13. เด็กหญิงภัทรลภา  เพ็งพรรณ
14. เด็กชายภาคิน  ล้อมเวียง
15. เด็กชายภาวัต  กนกชัยไพบูลย์
16. เด็กหญิงรัตนา  อินทร์รอด
17. เด็กชายวีรพงศ์  คำกำเนิด
18. เด็กชายศุภกฤต  ลันวงษา
19. เด็กหญิงแคชเชียร์  ทับสุข
20. เด็กชายแท็กซี่  แก้วมณี
 
1. นางน้ำผึ้ง  ศิริรันดร์
2. นางกัญญาวีร์  ทองสิงห์
3. นางสาวพาชื่น  จันดา
4. นางสาวสุธาสินี  จันทราภรณ์
5. นางสาวพรรณวิภา  โชติชื่น
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  รื่นลา
 
1. นางสาวจรัสพรรณ  เพ็ชร์สิน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 15 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมี
 
1. นางสาวใจฟ้า  อินทศร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 22 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงเกษมณี  สมศรี
 
1. นางสุภาวดี  สุริรัมย์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงฐิติพร  กองไชย
2. เด็กชายปัญญาธร  สุริวงค์
 
1. นางลำดวน  โดยคำดี
2. นางสาวขนิษฐา  ลันวงษา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1. เด็กหญิงธนัญญา  สมพิศ
2. เด็กชายปริญญา  ระมงคล
 
1. นางพนอ  บำรุงจิตร์
2. นายประเสริฐ  บำรุงจิตร์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 9 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เย็นไทย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  หารบุรี
 
1. นางภิรมย์  ลากุล
2. นางศิริลักษณ์  สื่อสกุล
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง 33 โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สวัสดิ์วงศ์
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  สายพิมพ์
3. เด็กชายธนัสร์ภพ  โพธิ์จันทร์
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงธัญชนก  ชูกลิ่น
6. เด็กหญิงธิดาวัลย์  แคนสังข์
7. เด็กชายปรัชญา  บรมสุข
8. เด็กหญิงภัคจิรา  วิทยอภินันท์
9. เด็กชายรพีภัทร  ยอดไทยสงค์
10. เด็กหญิงศมน  สิงห์สนั่น
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาอนันต์
2. นางธนภร  สุขประเสริฐ
3. นางอัมพร  พฤพล
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จงเกษี
2. เด็กหญิงกุสุมาลย์  ตรวจมรรคา
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  สีเคน
4. เด็กหญิงรัศมี  พรเอี่ยม
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ทองเอม
6. เด็กหญิงลักษิกา  บึงแก้ว
7. เด็กหญิงวริศรา  ปานกูล
8. เด็กหญิงสุภาพร  หิรัญเกื้อ
9. เด็กหญิงสุรัตนา  แพนแลนนน
10. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  เฉลิมศรี
 
1. นางสุพรรณี  เจียมรัตนศรี
2. นายณัฐพล  พันดวง
3. นางสาวนารีรัตน์  อินทร์นุช
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัลนิภา  พวงศรี
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  มาสวน
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปัทธิสามะ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เกิดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรัตวรรณ  คำศรีพล
6. เด็กหญิงวาเศรษฐี  ทีทอง
7. เด็กหญิงวิว  ปัฐน์ทรัพย์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรนิล
9. เด็กหญิงอรทัย  วิบูลอัตร์
10. เด็กหญิงเกวลิน  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายคมสรรติ์  แข็งขัน
2. นางสาวกรนิกา  ไวยารัตน์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  รัศมีศร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 75.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงกรม
2. เด็กหญิงคริสติยา  แดงพยุง
3. เด็กหญิงธัญจิรา  หวันทา
4. เด็กหญิงนพรัตน์  แสงเหลา
5. เด็กหญิงบุษณีย์  แดงพยุง
6. เด็กหญิงพันธิตา  เงินโสม
7. เด็กหญิงวาสนา  เผ่นจันทึก
8. เด็กหญิงสกาวรัตน์  มั่นคง
9. เด็กหญิงสาวินี  พันธ์แม่งมี
10. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีใส
 
1. นางวาสนา  ลิตตา
2. นางธัญวลัย  นงค์พรมมา
3. นายจิระพงศ์  ทาสร้าง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 39 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมชอบ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่เซ้ง
3. เด็กหญิงฉันชนก  แซ่เซ้ง
4. เด็กหญิงพรทิพา  จองเจริญรัตน์
5. เด็กหญิงพฤกษา  ทวีศักดิ์
6. เด็กหญิงวารุณี  เกตุปัญหา
7. เด็กหญิงศรีสุดา  สุขศรี
8. เด็กหญิงสายธาร  เทียวหัติ
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตน์วิเศษ
 
1. นายมนตรี  ราชรี
2. นางสาวบังอร  นุพิมพ์
3. นางสาวนิภาพร  แผ่นทอง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงษ์นรา
2. เด็กหญิงนฤมล  วรรณทอง
3. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วชัยธนู
4. เด็กชายภานุวัฒน์  สโมสร
5. เด็กชายยงยุทธ  จากศรี
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สโมสร
7. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์คำผุย
8. เด็กหญิงโสภาพรรณ  แก้วขุนทด
 
1. นางสาวอมลรัตน์  มุกดาสนิท
2. นายยรรยง  เกษี
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงดาว  ดอน
2. เด็กหญิงพิชญดา  สรไตรแก้ว
 
1. นายนิรุจน์  ภาษี
2. นายดุลยรัตน์  แก่นทรัพย์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. นางสาวชัญญา  ประทุม
2. นายอมรพัฒน์  พายสะอาด
 
1. นายนิรุจน์  ภาษี
2. นายดุลยรัตน์  แก่นทรัพย์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กหญิงอภิสรา  กลางหน
 
1. นางสาวนิตยา  เข็มเพ็ชร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พังไกล
 
1. นางสาวธารารัตน  ธรรมม่วงไทย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงดลนภา  มลฑณจรัส
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทรัพย์มั่น
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายธนดล  กลนาม
 
1. นางสุภาพ  เสมียนชัย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  เพ็งภู่
 
1. นายทวี  ชาญโคตรพันธุ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. นางสาวนิชนันท์  แก้วเคน
 
1. นายไพรัตน์  นาคทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กหญิงธิติพร  สุนทะวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ธรรมยา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. นางสาววริษา  สอดโคกสูง
 
1. นายธนิต  ศรีวัฒนยา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงดา  รักไทย
2. เด็กหญิงแดง  รักไทย
 
1. นางสาวลำใย  ทูคำมี
2. นางบัวพันธ์  สงคราม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กชายสมชาย  รักไทย
2. เด็กหญิงเฟิร์น  ตรอม
 
1. นางสาวลำใย  ทูคำมี
2. นางสุพรรณี  ทรมเศก
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงบุศรา  เลิศไธสง
2. เด็กหญิงพัชรีย์  กกเปือย
 
1. นางสาวลำใย  ทูคำมี
2. นางสาวจริญญา  สระโกฎ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กหญิงธิติยา  โพธิสมบัติ
 
1. นางสาวจันทิมา  ธรรมยา
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กชายณชพล  เพียขันที
2. เด็กชายสุทธินันท์  นามโคตร
3. เด็กหญิงอรัญญรัตน์  เดชเดิม
 
1. นางสาวระวีวรรณ  บัวชุม
2. นางพรรณี  เงินเต็ม
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านท่าอุดม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพ็งลา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คู่กะสังข์
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  จันดำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  อานุภาพสโมสร
2. นางทองเล็ก  นาคทัต
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  นามโคตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รู้เงื่อน
3. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์แดง
 
1. นางสาวระวีวรรณ  บัวชุม
2. นางสุกัญญา  ทองเกลี้ยง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 50.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  อุตรี
 
1. นายพิสิทธิ์  สถิตมั่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  ลีดอนงิ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  หินจีน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงศศิรัตน์  วิมลอรรถ
 
1. นางศิริลักษณ์  คงวัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  เวชเจริญ
 
1. นางวิภาวดี  ผึ่งผาย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงจารวี  เงินโสม
 
1. นางสาววรรณทนา  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงสุนิสา  จำปาไทย
 
1. นางคนึงนิตย์  หินจีน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงณิชา  คงหนู
 
1. นายปัณณวิชญ์  แนวสูง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78.66 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายปัญจพล  ยศผักแว่น
 
1. นายปัณณวิชญ์  แนวสูง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  ทัพสุเทพ
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง 35 โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  จันพิลาด
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 37 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงกมลรส  คล้ายทอง
 
1. นางสาวภาธินี  พูลทรัพย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กชายวิวัฒน์  เวียงจันทร์
 
1. นางมาลินี  เกิดสมบูรณ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงจารวี  เงิ้นโสม
2. เด็กชายทัพไทย  เปี่ยมเจริญ
3. เด็กชายพิทักษ์  สิงห์ลาตระกูล
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  อุตรี
5. เด็กชายวรเมธ  คำงอก
6. เด็กหญิงศศิรัตน์  วิมลอรรถ
7. เด็กหญิงสิริวิภา  โพธิ์เงิน
8. เด็กหญิงสุดารัก  บุญโต
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงคา
10. เด็กชายเมธานันท์  ไสยภาส
 
1. นายพิสิทธิ์  สถิตมั่น
2. นางสาวนงลักษณ์  พุกสอน
3. นางไพจิตร  ศิริประภา
4. นางครองทรัพย์  สินธุสุวรรณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงณัฐิชา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีบุญเรือน
3. เด็กหญิงสวรรยา  ศรีสุข
4. เด็กชายอรรถพล  ภิรมย์ฟอง
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงษ์นิล
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์  มีวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ปาแดง
2. นายชัยณรงค์  เคนซากู
3. นายชนินทร์  เนื่องกำเหนิด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 1. เด็กชายณภัทร  ทุมวงค์
 
1. นายณัฐวุฒิ  จรัสทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) 1. เด็กชายกฤษ  ภาลี
 
1. นายอนิรุทธ์  แม่นปืน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  บัวงาม
 
1. นางสาวอุทุมพร  สุดตานนท์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1. นางสาวอารยา  ภาคณี
 
1. นางรจนา  ผาพันธ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 44 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กชายพุฒิเทพ  ริมสันเทียะ
 
1. นางสาวนฤทัย  ตาทิพย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายจักริน  สุวิระ
 
1. นายไพรฑูรย์  ศรีซุย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  พาหา
 
1. นายรชตะ  สมมิตร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรประภา  ประสมนาค
 
1. นางสาวอลิชา  ล้อธีรพันธ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 48 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วแก่น
 
1. นางสาววทิดา  ปัญญาทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 1. เด็กชายนิธินันท์  วงศิลา
 
1. นางสุจิตรา  เจริญผล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 46 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสงโกสา
 
1. ว่าที่ร้อยโทพงค์ศักดิ์  จิตสอาด
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงสมหญิง  เพชรพันธ์
 
1. นางสาวนันทวีร์  พงษ์นาค
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 45 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายอติคุณ  ดวงสีทา
 
1. นางสาวรัศม์ศิกานต์  บังคม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 30 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กชายปัญญากร  นาฤทัย
 
1. นายวิรศักดิ์  บุตรประเสริฐ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขอพิมาย
 
1. นายพีรพงษ์  สุทธิกุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง 22 โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กหญิงลัดดาวัณ  ด้วงเงิน
 
1. นางนิศาชล  ยศรุ่งเรือง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.333 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงณัชชา  สุครีพ
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศรีปราชญ์
3. เด็กชายทินกฤต  บุดดา
4. เด็กชายธนธรณ์  พันธ์สุ
5. เด็กชายธวัชชัย  ภูเดช
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  สีประหลาด
7. เด็กชายอนุวินท์  นิลศาสตร์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บริบูรณ์
 
1. นางพรพิมล  เมธานุสรณ์
2. นางลำดวน  โดยคำดี
3. นางละออง  สวาทพงษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66.333 ทองแดง 41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกิตติมา  โพธิ์ลอย
2. เด็กหญิงชุดาภา  วงศ์คำไชย
3. เด็กหญิงญาณิศา  งามนา
4. เด็กหญิงปวีณา  ทัพมงคล
5. นางสาวอมรรัตน์  อ้วนซิน
 
1. นางทรรศนกมล  ชมพันธุ์
2. นางสาวนวลอนงค์  วงสะอาด
3. นางสาวณหทัย  แม้นชล
4. นายชาลี  กองแก้ว
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81.333 ทอง 41 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พืชเพียร
2. เด็กชายณัฐพล  บัวศรี
3. เด็กชายวีรกร  ป้อมรอด
4. เด็กชายหัสดี  กลิ่นใบ
5. เด็กหญิงแคชเชียร์  ทับสุข
 
1. นายลือชัย  จุงเลียก
2. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ธูปเพ็ง
2. เด็กชายอัษฎายุท  เวินเวหา
 
1. นางสาวริศรา  นนปัญญา
2. นางสาวเพ็ญณภา  ปานสงค์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงซะยะกะ  ศิลประสาท
 
1. นางสาวปัทมา   วงศ์ณรัตน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงโทโมมิ  ศิลประสาท
 
1. นางสาวปัทมา  วงศ์ณรัตน์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กชายมาตุภูมิ  พืชเพียร
 
1. นางสาวพีรยา  ประเสริฐศรี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปวีร์ธิตา  เจ๊กสีหา
 
1. นางพรทิพย์  ใจแก้ว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 46 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กหญิงวรนันท์  พลเมือง
 
1. นางสาวจิตติมา  มิ่งฉาย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายมูซัมมิล  ดาเด๊ะ
 
1. Miss MICHELLE DANIZAL  TICANGEN
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงธนัสถา  ทาประสงค์
 
1. นางปิยธิดา  วัฒนะ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เคนรัง
2. เด็กชายชวัลวิชญ์  ธาราสมบัติ
3. เด็กชายทัศน์พล  ผิวเอี่ยม
4. เด็กหญิงพรรณนารา  ทาสินธ์
5. เด็กชายโศธนพงษ์  จินดาทิพย์
 
1. นายปัญญา  ทองคูณ
2. นางสาวอัญชลีพร  โต๊ะสีดา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  เกศเกษี
2. เด็กชายณชมงคล  เจตศุภสุข
 
1. นางสาวกุลวดี  ยอดโรจน์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศิวพรประทาน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสุทิวัส  เดชเดชะสุนันท์
2. เด็กชายอชิตพล  ผุงแสงมณีวงค์
 
1. นางพรทิพย์  ใจแก้ว
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.22 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. นายวุฒิพงษ์  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ภู่แสง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงจาริสา  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  เด็ดขาด
3. เด็กหญิงชนิพร  แสงพรม
4. เด็กชายธนากร  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงสุพิชญา  พิลา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชำนาญปืน
 
1. นายสังวาลย์  กำดำ
2. นางรุ่งนภา  บุญมณี
3. นางสาวธานีรินทร์  อาจิณกิจ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายธนพัฒ  กระบินโรท
2. เด็กชายนรากร  ธรรมสร้อย
3. เด็กชายนำชัย  เมืองโคตร
4. เด็กชายบัญญวัต  ภาชาติ
5. เด็กหญิงรมิดา  ผ่องศรี
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นาลี
 
1. นายชาญฤทธิ์  ภูคำ
2. นางสาวอนุธิดา  ใจอารี
3. นางสาววันดี  แก้วเก็บคำ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.16 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายกฤษฏา  สีดอนงิ้ว
2. เด็กชายกฤษณะ  เศรฐนันท์
3. เด็กชายจาฎพัจน์  มีลาภ
4. เด็กชายนันท์กร  สายรัมย์
5. เด็กชายปัญญากร  ทองดี
6. เด็กชายวรภัทร  สโมสร
7. เด็กชายศิริโรจน์  บุญเลิศ
8. เด็กชายอาชา  รางกระโทก
 
1. นายต้อม  จันทร์งาม
2. ว่าที่ร้อยตรีภูเบศวร์  วุฒิกมลชัย
3. นายศักดิ์สุธี  สำกำปัง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสุปัด
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  จุกหอม
3. เด็กหญิงชลธิชา  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงชลนิภา  พันธ์สุ
5. เด็กชายนันทวัฒน์  ลึกจะบก
6. เด็กหญิงปภาดา  ฆ้องอินตะ
7. เด็กหญิงปวีณา  บรมสุข
8. เด็กชายพรมเมธ  เจนด่านกลาง
9. เด็กหญิงวาริศา  มาแสง
10. เด็กหญิงสุนิตา  บุตรดีวงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนาะวาที
2. นายประเสริฐ  ฟักสอาด
3. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีแก้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  สังข์พรรณ์
2. เด็กชายธนพล  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงธีรพร  โยชน์เมืองไพร
4. เด็กหญิงภรัณยา  บุญโฉม
5. เด็กหญิงอินทิรา  บัวแก้ว
 
1. นางวีรยา   บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวนิศาชล   บุญมาพิทักษ์กุล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สง่าเดช
2. เด็กหญิงบุษยา  ชานุสรณ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้ววงษ์บน
 
1. นางสาวจรัญญา   ก้อนภูธร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   หมั่นการ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยเคน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขแสวง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวนา  ไชยทำ
2. นางสาวปริญธิดา  ป้องคำแสน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78.3 เงิน 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกานต์กมล  สีมาพล
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจริญเสรี
3. เด็กหญิงหริดา  หริตวร
 
1. นางสาวกิ่งก้อย  ชนะจิตต์
2. นางสาวสิริวิมล  บัวเข็ม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายนันทชัย  ลึกจะบก
2. เด็กชายวิชะยุตม์  ธนูปกรณ์
 
1. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
2. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายจิรเดช  สีดาหอม
2. เด็กชายสรวิชญ์  กันดี
 
1. นายวงศกร  เดชโคตร
2. นายธนิต  ศรีวัฒนยา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เรืองโสภา
2. เด็กชายวันเฉลิม  แก้วดี
 
1. นายธนิต  ศรีวัฒนยา
2. นายวงศกร  เดชโคตร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายภากร  หอมฟุ้ง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เสนาพันธ์
 
1. นายธนิต  ศรีวัฒนยา
2. นายวงศกร  เดชโคตร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  หงษ์สา
2. เด็กชายตะวัน  เจริญภูมี
 
1. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
2. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินทร์สนิท
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  อินทร์สนิท
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางบุษบา  แสงแก้ว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงรสริน  วงษ์ศาคำ
2. เด็กหญิงเมทะนี  ฤทธิพิพัฒน์
 
1. นายธนิต  ศรีวัฒนยา
2. นายวงศกร  เดชโคตร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตูนสันเทียะ
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  โจทย์พิมาย
 
1. นางสุกัญญา  วีระวัฒน์
2. นางนิยม  ขัติสะ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  ปานกระทอน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  จิรังดา
 
1. นายวรภพ  ตุละพิภาค
2. นายนิวัฒน์  พละสุข
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บัวแก้ว
2. นายอัธฉริยะมานะ  เทพรัตนะ
 
1. นายวรภพ  ตุละพิภาค
2. นายชนินทร์  เนื่องกำเหนิด
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงสุจารี  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงสุธิณี  คงมั่น
 
1. นายธนิต  ศรีวัฒนยา
2. นายวงศกร  เดชโคตร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายจิรายุ  พบบุญ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  สำราญใจ
3. เด็กชายสุภัทรชัย  เคนนาดี
 
1. นายศราวุธ  วงศ์จันทร์
2. นายสามพล  เก่งสมรภูมิ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นาพิลา
2. เด็กชายพีรชัย  ปลื้มอารมย์
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ลุงมณี
 
1. นายนราศักดิ์  กองทอง
2. นางสาวจันทิมา  ธรรมยา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คุตะนาม
2. เด็กหญิงภัททิยา  คุตะนาม
3. เด็กชายสุริยะ  โสมจันทา
 
1. นายนราศักดิ์  กองทอง
2. นางสาวศรัณย์รัตน์  พันธ์ชำนาญ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.6 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายธีรภัทร  พลสีมา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กันเภา
3. เด็กชายศตพร  ผดุงเลิศ
 
1. นายประสงค์  วชิรดุสิต
2. นางจุฑามาศ  สำราญกิจ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาธิป  อาญาเมือง
2. นายนพพร  กงไกร
3. นายวัณณุวรรธน์  แทนนำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตร  วงเวียน
2. นางสาวกัลยา  ไชยทำ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายชัยนคร  คำเชื้อต้น
2. เด็กหญิงสร้อยทอง  เนาวาสน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สีดำ
 
1. นายประสงค์  วชิรดุสิต
2. นายชัยทัศน์  ปางเดิม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภชา  นิตินันต์
3. เด็กชายเจษฎาพร  ยางทัด
 
1. นายชำนาญ  สิงวะราช
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1. เด็กหญิงพรชนก  ทานิดา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์   พิผ่วนนอก
3. เด็กหญิงสุชาดา  บัวสระเกษ
4. เด็กหญิงอภิญญา  นาดี
5. เด็กหญิงอภิสรา  กองภิลา
6. เด็กชายเจิตนิพัทธ์  แสงเพลิง
 
1. นางสาวปฐญภร  คำภัคดี
2. นางอรสา  อ่อนละมูล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจ๊กมั่น
2. เด็กหญิงชญาดา  คำดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงนาตยา  วิชัย
5. เด็กหญิงปวีณา  พานถม
6. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญแก้ว
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางสาวเมวีญา  เรืองโภชน์
3. นายอนุวัฒน์  ศิริวาลย์
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงจิรประภา  หอมเชย
2. เด็กชายธนโชติ  ซำ้คำ
3. เด็กหญิงวาสนา  สวนแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แก้วสีนวน
2. นางรภัทภร  อัครภัคธน
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงจิราภา  โยธานันท์
2. เด็กชายภูมิภัทร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงสุทิตย์พา  ชนะโชติ
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางปรานอม  สว่างกมล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 36 โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงปวริศา  เจ็ดตาเพชร
 
1. นางวราพร  ธงชัย
2. นายปัญญา  เนียมฉิมพลี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.3 ทอง 46 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  กรุดน้อย
3. เด็กหญิงสุพานี  ลงมาก
 
1. นางสุกัญญา  สารีบท
2. นางปิยะทิพย์  ไพรหาญ
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 46 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงคฑามาศ  ประทุมมี
2. เด็กหญิงธนัชชา  สองเคน
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ลา
 
1. นางสาวรินดา  แวหะมะ
2. นางสุภาพ  เสมียนชัย
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.8 เงิน 28 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธวัลกร  การะเกตุ
2. เด็กหญิงบังอร  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงศิริพร  เครือแก้ว
 
1. นางสาวอรนุช  หมานมิตร
2. นางเพชรปวีณ์  ธงชัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรัชญา  อังกาบ
2. เด็กหญิงวรรณภาพร  พรมการ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองล้อม
 
1. นางสาวประติภา  วงค์ชมภู
2. นางนงลักษณ์  โนนเภา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขำเพ็ชร
2. เด็กหญิงธารารัตน์  พัฒนาศูนย์
3. เด็กชายวสันต์  มีรอด
 
1. นางละมูล  สิงหลสาย
2. นางโสภิญ  ถึกไทย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงบัณฑารีย์  ตะเภาแดง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กัณหา
 
1. นางณัฐพัชญ์   ปัญญาเจริญตระกูล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณ์ธิวา  เยี่ยมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  อ่อนแสง
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พรมชัยยา
 
1. นางสุกัญญา  สารีบท
2. นางสาวชฎาธาร  ดุษดี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ชัยวัฒน์โยธิน
2. เด็กหญิงอริศรา  คำเงิน
3. เด็กหญิงเปมิกา  ฉิมทัต
 
1. นางบุญเรือง  ลำพล
2. นายกรกช  พิมพ์สงวน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงจิรายุ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชา  ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  บ้านม่วง
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางปรานอม  สว่างกมล
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงชุติมา  คำศรีสุข
2. เด็กหญิงมยุรี  ไตรรัตน์วรากุล
3. เด็กหญิงรุจิษยา  แซ่หาญ
 
1. นางสาวจรัญญา  ก้อนภูธร
2. นางนงลักษณ์  โคตะนันท์
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงชนนันท์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงลกัสรา  โทเสริฐ
3. เด็กหญิงอธิชา  พูลหนองกุง
 
1. นางอมร  มุสิกวงค์
2. นางสาวณัฐฐา  นุชผักแว่น
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 1. เด็กชายกิตติทัด  จันทนามา
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  มณีวรรณ
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 1. เด็กหญิงอุมาพร  ทองจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  มณีวรรณ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.67 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงนันท์นริสา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายมีชัย  ดอกไธสง
3. เด็กหญิงศวรรยา  จิตชม
 
1. นางพรพิมล  เมธานุสรณ์
2. นางขวัญฤทัย  จันทร์แจ้ง
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงญาดา  อบแสง
2. เด็กชายเจษฎา  สร้อยจิตต์
 
1. นางมณี  บัวเผื่อน
2. นายอำพล  พืชเพียร
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  พะนาน
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายอดิศร  พิศเพ็ง
 
1. นางขวัญฤทัย  จันทร์แจ้ง
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ครูศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  กรคณฑี
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กชายอนุเทพ  พงพา
 
1. นางสาวประไพพร  คลองมีคุณ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชดาพร  จำปาแก้ว
 
1. นางสาวจารุณี  วงษ์ศรีแก้ว
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชดาพร  จำปาแก้ว
 
1. นางสาวจารุณี  วงษ์ศรีแก้ว
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 37 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงพิมชนก  วอนสมดี
 
1. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ดอนผา
 
1. นางคณึงนิตย์  หินจีน
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกชศกร  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกรกมล  ใบทับทิม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วพันธ์
4. เด็กหญิงลักขิณา  เล่สิงห์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ประไพ
6. เด็กหญิงเบญชญา  หาญเสนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คงสิบ
2. นางสาวสุนิศา  แสนยะมูล
3. นางสาวฤชากร  อำไพศรี
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 38 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายทวัฒน์ชัย  แก้วมณี
3. เด็กหญิงภรภัค  อ่อนศรี
 
1. นางสาวพัชรีย์  เทศไธสง
2. นางสาวพาชื่น  จันดา
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กชายกฤษณดา  เหลาวัน
2. เด็กชายปฐพี  ปิ่นสุข
3. เด็กหญิงพัชราพร  นาคเกลือ
 
1. นางแสงเดือน  กางจิตร
2. นายประดิษฐ์  ป้องเขตร
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายธนภูมิ  อินทร์บริสุทธิ์
2. เด็กชายวีรกร  ป้อมรอด
3. เด็กชายอุชุกร  แสนบรรเทิง
 
1. นางสาวพีระนุช  พิมพ์จันทร์
2. นายลือชัย  จุงเลียก
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ 1. เด็กหญิงกฎกมล  ปังจันวัด
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  ศรีพลู
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลสันเทียะ
 
1. นางสาววิชุดา  จันแทน
2. นางรุ่งราตรี  มงคลศิลป์
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายทรงภพ  มัติโก
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ประทุมมี
 
1. นางสาวสุจรรยา  อินทวิเศษ
2. นายสิทธิศักดิ์  เชาวกิจ
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 34 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายสมบูรณ์  จันทร์โอวาท
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิทธิธรรม
 
1. นางศรีสุวรรณ  กุลสิงห์
2. นางจินตนา  เทพอรุณ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  เนินกลาง
2. เด็กหญิงถิรพร  พันสุ
3. เด็กชายนรินทร์  วงเสนา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวศิราพร  ชื่นกลาง
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 1. เด็กหญิงกานติมา  เพชรกำจัด
2. เด็กหญิงสุภัชชา  แสวงคุณ
3. เด็กชายอนุสาณ์  พรมศรี
 
1. นางวันดี  พวงมาลีประดับ
2. นางสินาภรณ์  แก้วโสนด