สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  ดอนมอญ
 
1. นางสาวปัทมา  ต่อมคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  แสงฉาย
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นางสาวอริศรา  ฝาเฟี้ยม
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองนาม
 
1. นางอังคณา  มุ่งพิมาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อ่อนสำลี
 
1. นางนาถนรินทร์  ซื่อสัตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงปฏฺิมาพร  โพธิ์ชู
 
1. นางสาวนันทภัค  สุขสุภี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนีรนารา  นนท์ชญาวิชญ์
 
1. นางสาวธนณีย์  ภู่มณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายธีรวัชร  รัตนมงคล
 
1. นางสาวสมพิศ  ริ้วมงคล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงจิตรฤทัย  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เปรมวินัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงสโรชา  มงคลเกตุ
 
1. นางเกษร  สุวรรณา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงดารุณี  แคล้วภัย
 
1. นางธนัชชา  ราชนิยม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.67 ทอง 44 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 1. เด็กหญิงกัลยากร  สมนึกตน
 
1. นางสาวมริษา  อยู่มิ่งเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 27 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงเกศกนก  นนท์สาย
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญครอง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ยาฮะ
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
2. นางนันทิยา  ยิ้มสุข
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงปริยากร  ทันใจ
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
2. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงปพิชญา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บำรุงธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จูกูล
2. นางสาวเจริญ  หอมกลิ่น
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.9 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณพืช
2. เด็กหญิงนิรุชา  เสนเชื้อ
 
1. นางอรทัย  ชะลิตะ
2. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปุญยารัศม์  เสมะกนิษฐ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คนดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 36 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย
 
1. นางสาววิรัชธภรณ์  มิตรทวีสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 1. เด็กหญิงรัฐกาล  คามเขตต์
 
1. นางสุนันทา  จันทรา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.25 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงนงนภัส  พัสดุ
2. เด็กหญิงพร้อมเพชร  สมปอง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญศรี
 
1. นางสาวอัจฉรา  เกตุมี
2. นางสาวสกุลรัตน์  ใจขัติ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  พัดพรม
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสืบ
 
1. นางสาวจิราพร  สุขสันติ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  ใจขัติ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.77 ทองแดง 44 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1. นางสาวกานต์ธิดา  เปรมดี
2. เด็กหญิงจิตวารี  ดาคำ
3. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์เจิม
 
1. นางสาววัชรีพร  ขำเลิศ
2. นายชาญชัย  แสงอ่อน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 44 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  ชัชวานิชย์
2. เด็กชายธนกฤต  ปองได้
 
1. นางสาววิรัชธภรณ์  มิตรทวีสุข
2. นางสาววิธารา  พึ่งพิมาย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายชานน  เจิมถาวร
2. นายอดิศักดิ์  มาตรแม้น
 
1. นางสาวกนกพร  ลิมป์รัชตรักษ์
2. นายดำรงค์  แก้วลมูล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กหญิงทรัพย์ดาว  โพธิ์ลังกา
 
1. นางสุนทรี  ศรีบุตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 43 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ์
 
1. นางสาววิรัชธภรณ์  มิตรทวีสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  ไชยยันต์
 
1. นายดนัย  เพียรค้า
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  กองภูเขียว
2. เด็กหญิงศิรินทร์  ทองดี
 
1. นายเดชทนงค์  อร่ามเรือง
2. นางสาวอารีรัตน์  ศรีรักษา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สิงทะยม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทูคำมี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีรักษา
2. นายเดชทนงค์  อร่ามเรือง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88.21 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายชนกานต์  แสงหิรัญ
 
1. นางวิไล  สงวนเพชรจินดา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30.72 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1. เด็กชายรักษกร  บัวเมือง
 
1. นางสุนันทา  คำศรีสุข
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายจัน  ไตจัน
 
1. นางรัชรินทร์  ทุ้ยแป
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธศิริ
 
1. นางสาวชนากานต์  ขามชู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงธนิดา  ใจกลาง
2. เด็กหญิงนารีรัตร์  พลชัย
3. เด็กชายภูชิต  ศิลาภรพรรณ
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  เรืองศิลป์
2. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เล็กมาก
2. เด็กชายมาณพ  หน่อแก้วมงคล
3. เด็กชายไพฑรูย์  เฉลิมป้อม
 
1. นายสุกรี  คำดวง
2. นางสาวรัตนา  พันธ์สอาด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 38 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมมา
2. เด็กหญิงฐิติพร  วุฒิตา
3. เด็กหญิงมินตรา  กงไกรลาส
 
1. นางบังอร  สร้อยทอง
2. นางสาวสายบัว  มาทา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงษ์งาม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คูณวัฒน์
3. เด็กหญิงปณิดา  บุญเรือง
 
1. นางสาวหทัย  แก้วเพ็ชร
2. นางสาวเมธาวี  มาสแสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71.2 เงิน 40 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  คงคา
2. เด็กชายชนาธิป  ช่อแซม
3. เด็กชายวชิระ  ยะลาทรัพย์
 
1. นายจำรอง  กำลังฟู
2. นายสมศักดิ์  ช่อดารา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  พุทธโชติ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  รักไทย
3. เด็กหญิงวลีพร  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ชื่นชม
2. นางสาวอุไรลักษณ์  คำตัน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 20 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เนียรมงคล
2. เด็กหญิงภานุมาศ  พื้นพรหม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  โภคยะสุพัสตร์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  คำบึงกลาง
2. MissStephanie Kay  Turner
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กชายกฤษดา  ประไพ
2. เด็กหญิงปวริศา  ทิพย์สุขุม
3. นายสุธิพงษ์   สำเนาวงค์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ทองชม
2. นางนันท์นภัส  หัสดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรณิษฐ์  ภามัง
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  เรืองศิลป์
2. นางสาวยุพิน  อุ่นกุดเชือก
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. นายจิตชฎา  อุ่นจันทร์
2. นายชานนท์  ป้องปาน
 
1. นางสาวชนากานต์  ปักกาเวสา
2. นายเกียรติศักดิ์  สมานมิตร
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายกาญจนวัช  อาริยะยิ่ง
2. เด็กชายปัญจพล  จิตสถาน
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
2. นางสาวนุสรา  ปัสสาสิงห์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายจรูญ  ภูมิชัย
2. เด็กชายลือชา  อุ่นถิ่น
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายนิพัฒน์  ขจรล่า
2. เด็กชายภาคิน  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
2. นางสาวนนท์ธิดา  ถนอมทรัพย์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายกันตภณ  หินโทน
2. เด็กชายสหรัฐ  ทวีสิน
 
1. นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร์
2. นางสาวประไพ  คำดำ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายภูริภัทร์  สายเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจดีย์
 
1. นางสาวนนท์ธิดา  ถนอมทรัพย์
2. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  ดีรัศมี
2. เด็กหญิงศศินา  สมชื่อ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวเรือง
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โพธิ์เปี่ยม
5. เด็กหญิงเมธาพร  บุญมาก
 
1. นางวรรณา  ศิริธรรมพิทยา
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ถนัดรบ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงชนิตา  คู่คิด
2. เด็กหญิงณัชชา  ศรีผ่อง
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ตรงฉิน
4. เด็กหญิงศศิธร  ชาลี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังฆวาส
 
1. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 41 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ยิ่งเจริญ
2. เด็กหญิงปริศนา  สีมาดาล
3. เด็กหญิงราชาวดี  สอนแสง
4. เด็กหญิงวัตถาภรณ์  โสวันนา
5. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ขำ
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วรรณภูงา
2. นางสาวรุจิรา  หัดระวี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงชิดาวัลย์  ศุภรัตน์ศิริชาติ
2. เด็กหญิงพีณัฐชา  ราชพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรินทร  ม่วงกาศ
4. เด็กหญิงสิรภัทร  ชูช่วย
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สุดใจชื้น
 
1. นางประนอม  ศรีขาว
2. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  เวียงใน
2. เด็กหญิงจิรชยา  อินตา
3. เด็กชายปณิธิ  สุคันธี
4. เด็กหญิงพลอยพุทธา  พากเพียรศิลป์
5. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  วิสาสะ
 
1. นางปวีณา  โพธิ์ชู
2. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงจริญา  ทองคำแสง
2. เด็กหญิงณัฎฐชา  ฟุ้งมาก
3. เด็กหญิงทิพย์ภาพรรณ  ศรีผทัย
4. เด็กหญิงธนัชพร  อินทรษร
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์มั่น
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
2. นายอดิศร  สุขปลั่ง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สมุน
2. เด็กหญิงณิชา  ขันโท
3. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  กุลสูตร
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศศิธารา  ช้างฉัตร
 
1. นางกัลยา  กิตติรัตน์
2. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.4 ทอง 42 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขวัญโพธิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  กันภัย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชาดิษฐ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  เนตรวงค์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 36 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงสุภาพร  นาชัยฤทธิ์
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอบคอบ
2. เด็กชายวทัญญู  อ้นมงคล
 
1. นางสาวณัชชา  สุนทรประยูร
2. นางศิริวรรณ  ล้ำเลิศ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 42 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายธราธร  นพไธสง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิริสุข
 
1. นางศศิภา  มาลาสี
2. นางพวงทอง  มีระหันนอก
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 33 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายรัฐนนท์  พรามณี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมศิริ
 
1. นางปัณณพร  ขจรภพ
2. นายเอนก  บุญยรัตน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกันธิมา   สืบจันทร์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   เมฆธารา
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ทองประ
4. เด็กหญิงปวริศา   วงษ์อุดม
5. เด็กหญิงรัชนีกร   เสือเจริญ
6. เด็กหญิงวรรณิดา   ประกอบยา
7. เด็กหญิงศิรประภา   ดวงมหาชัย
8. เด็กหญิงสุมินตรา   คำซาว
9. เด็กหญิงอนัญญา   อินทร์มานะ
10. เด็กหญิงเกวลิน   ผาวันดี
 
1. นางสาวปัทมา   ต่อมคำ
2. นางสาวพรพิมล    ชาญชิด
3. นางสาวอรวรรณ    พวงมาลา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72.2 เงิน 34 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  พงศ์สุระ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  กำปั่นทอง
3. เด็กหญิงนฤมล  รัตน์วงศ์
4. เด็กหญิงพิชญา  พุทธรักษ์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์พงษ์
6. เด็กหญิงภวิกา  พงษาลี
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  หมวกสกุล
8. เด็กหญิงอธิติยา  ราชไทย
9. เด็กหญิงอมลรดา  กฤษณัมพก
10. เด็กหญิงอรจิรา  จวบศรี
 
1. นายอาทิตย์  จูรกรรณ์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 72.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บ่อทอง
3. เด็กหญิงชนาภา  อุทธพันธุ์
4. เด็กหญิงพัชราภา  พู่พงษ์
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปานพงษ์
6. เด็กหญิงวีรยา  จันทร์นวล
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  ยะศาลา
8. เด็กหญิงศศิประภาภรณ์  เขียวละออ
9. เด็กหญิงศศิมา  ขัมพารมณ์
10. เด็กหญิงเหรียญไทย  ยักษ์คะพันธ์
 
1. นายสิงหพันธุ์  รจนาสม
2. นางสาวรุ่งระวี  งามแป้น
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  หนองแฝก
2. เด็กหญิงชฎาพร  เทพคำ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำทุม
4. เด็กหญิงธนพร  กระจ่างมล
5. เด็กหญิงนภัสสร  ชาระมาตย์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรสิริ
7. เด็กหญิงปาลิตา  กลิ่นไกล
8. เด็กหญิงปิยธิดา  ปรนศรี
9. เด็กหญิงเจนนภา  ทรงเล็กสิงห์
10. เด็กหญิงเเพรวา  ทองสุข
 
1. นายวิมล  ทิตสรรพพา
2. นายกิตติชัย  คมคาย
3. นางอรวรรณ  มีมั่น
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 43 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงพิลดา  พึ่งเกษม
2. เด็กหญิงสิริเมษา  พรหมทอง
 
1. นางสาวศราวินี  กิตติวงศกร
2. นางนันทิยา  ยิ้มสุข
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผิวนวน
2. เด็กหญิงสุวิมล  ดุษะนอก
 
1. นางสุภาภรณ์  เครื่องสาย
2. นายอนุชา  เครื่องสาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงศศิวิมล   มุ่งเกษม
 
1. พระครูสังฆรักษ์พงษ์เทพ  วํสเทโว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  เงินช้าง
 
1. นางทิพมาศ  พึ่งทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาวศรัณย์พร  ทนโนนแดง
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ฤิทธิ์ประสม
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์   ชาญเชิงรบ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  คำล้าน
 
1. นางสาวเพียงพิมพ์  ห่างกลาง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายเอกภพ  มะไลไธสง
 
1. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายธวัชชัย  สายพนัส
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณศร
 
1. นายอดิศร  สุขปลั่ง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงวันวิสา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงไซไรกา  เกียร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนิ
2. นางสาวทิพวรรณ  เหียรหัน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงภัทราพรรณ  บัวอ่อน
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คำพันธ์
 
1. นางสาวกมลพรรณ  บุตรดี
2. นางสาวกรรณิกา  อินทะเว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ภิญโญ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กล้าอาษา
 
1. นางสุรีรัตน์  แก้วประเสริฐสม
2. นางอุไรรัตน์  เหลืองอ่อน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กชายรุ่งอรุณ   มีแป
 
1. นางสาวสมจวน  มานะก่อ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณภัทร  โล้เจริญ
2. เด็กชายพุทธศิลป์  นงค์พรมมา
3. เด็กหญิงสุชานรี  สุพร
 
1. นางสาวชญานี  บูลพิภพอนันต์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายชนะพงษ์  ไพเราะ
2. เด็กชายธนากร  นามพระองค์
3. เด็กหญิงอายดา  สุภิตาภรณ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  อินทะเว
2. นางสาวกมลพรรณ  บุตรดี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิติสกนธ์
2. นายศิริมงคล  โคตรวงศ์
3. เด็กชายอภิชัย  ก่อแก้ว
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายชัชชล  อัสกุล
 
1. นางสิฌารัตน์  น้อยษา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคสุข
 
1. นางสาวชนัฏ  หัสดิน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 71 เงิน 42 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสือนาค
 
1. นางสาวชนัฏ  หัสดิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายศิวกร  ทองคำชู
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 18 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายณัฎฐนันท์  ปุริสพันธ์ุ
 
1. นางสาวนวลปรางค์  สุวรรณพิทักษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง 35 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  อรัณยกานนท์
 
1. นายอนุพงศ์  ศรีชมภู
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 44 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมฤทัยลักษณ์
 
1. นายอนุพงศ์  ศรีชมภู
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 16 โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาวสิรินยา  เจนจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์  โกศิยะกุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 56.66 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  มั่นจิตร
 
1. นายทักษ์ดนัย  พันธ์ธรรม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายอัครวิชญ์  บุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์  โกศิยะกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 38 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เอี่ยมประไพ
 
1. นายอนุพงศ์  ศรีชมภู
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงธารทอง  พิมพ์โสดา
 
1. นางสุรีย์รัตน์  นาสมใจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 70.6 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  อ่ำไร่ขิง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  แสงพันธ์
4. เด็กชายธีรวิทย์  พนมคุณ
5. เด็กชายนนทกานต์  จิตตวงศ์
6. เด็กชายนพพร  รินทอน
7. เด็กหญิงศิริวิภา  ท้ายปาก
8. เด็กชายศุภชัย  จันทร์ตา
9. เด็กหญิงสุภาดา  นาเขตร
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
2. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
3. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหอย 1. นายสงคราม  รูปทอง
 
1. นางชลอรัตน์  โลแพทย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 1. เด็กหญิงพัชรศร  ศรีสิทธิดำรงค์
 
1. นายสมปอง  ไชยบุรุษ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  นาสาลี
 
1. นางวราภรณ์  พรมวิเศษ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายนฤเบศ  ขำผา
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 30 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  สงวนศรี
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงสมิตา  แดงมะลี
 
1. นายวงศกร  วงศ์วิวัฒน์โภคิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 38 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมมะ
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธณัสนันท์  ทองทาย
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 44 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงภาวินี  สาระ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 42 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายวรเมธ  จันทรา
 
1. นางสาวพรพิมล  ชาญชิด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญสุข
 
1. นายโชคชัย  อุ่นจันทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.67 เงิน 46 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ผันนะลา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มหาธนวัฎฎ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 39 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 1. นางสาววรปรัชญ์  ไกรสิงห์
 
1. นางอรัญญา  ศรสุวรรณ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89.67 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐภัทร  เชื้อทอง
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ขจรพฤกษ์
3. เด็กชายทวีชัย  จีรประภาพันธุ์
4. เด็กหญิงธันยากานต์  ธนฐิติฐานันท์
5. เด็กหญิงนภสร  ประสงค์
6. เด็กหญิงปาณิสรา  วันวงษ์ษา
7. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทองใส
8. เด็กชายศุภพงศ์  กาบตุ้ม
9. เด็กชายสิรวิชญ์  สมฤทัยลักษณ์
10. เด็กชายอมรเทพ  ธำรงโชติ
11. เด็กชายเจตวีร์กานต์  คุปตจิต
12. เด็กชายเตชินท์  ศรีแจ้
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
2. นางสาวระวิวรรณ  เกษนคร
3. นางสาวเรวดี  ยิ้มสุข
4. นางสาวเพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  แพงบัว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์คำหาญ
3. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สิทธิ์พล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายทศพล  นาไวย์
7. เด็กหญิงปรชญา  พึ่งศิริ
8. เด็กหญิงมัลลิกาล  อ่างแก้ว
9. เด็กชายรัฐภูมิ  พิมมะรัตน์
10. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิประภา
11. เด็กชายอภิเดช  เกาะโพธิ์
12. เด็กหญิงเมธาพร  จำปา
 
1. นายธำรงยุทธ  พรหมพร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ส่องแสงจันทร์
2. เด็กชายกฤตวร  บุตรแสงดี
3. เด็กชายกิตติเดช  บุญแจ้ง
4. เด็กหญิงจิตตานันท์  กิจผดุง
5. เด็กชายจิรภัทร  ชวฤทธิ์
6. เด็กหญิงจิรัชญา  ไตรสูงเนิน
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสือกร่าย
8. เด็กหญิงชลพร  คุ้มจันทร์
9. เด็กชายณภัทร  สุวรรณชาติ
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวฉอ้อน
11. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เพ็ชรรัตน์
12. เด็กชายธนากร  ปริยาภัทรสกุล
13. เด็กชายธนาวุฒ  รอดเมือง
14. เด็กหญิงธมนวรรณ  พรมขาว
15. เด็กหญิงนัสญา  เพ็งบุปผา
16. เด็กหญิงนิชานันท์  หอมสุคนธ์
17. เด็กหญิงปทิตตา  แสงอรุณรุ่งรัตน์
18. เด็กชายปรเมษฐ์  คำพิพจน์
19. เด็กชายปุญญาพัฒน์  สง่างาม
20. เด็กชายภูวรินทร์  กันทะวงษา
21. เด็กหญิงรัชฎาพร  แดงวิเศษ
22. เด็กหญิงวรนิฏฐา  สร้างไธสง
23. เด็กหญิงวรรณวนัช  สังวรดี
24. เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดสุด
25. เด็กหญิงสุจิรา  โพกรัก
26. เด็กชายอธิพันธ์  ไตรรมย์
27. เด็กหญิงอนุธิดา  ไหม่พู่
28. เด็กชายเตชินท์  บุญมาไชย
29. เด็กชายเตมีย์  อ่ำอินทร์
 
1. นายธนกฤต  ศรีพรมมา
2. นายณัฐวุฒ  ต้นแพง
3. นางวริศรา  กระจายศรี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.666 เงิน 42 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจรรยพร  วรรณวุฒิ
2. เด็กชายชินาธิป  ไชยวัต
3. เด็กชายธนกฤต  พิมพาภัย
4. เด็กหญิงธัญชนก  สืบจันทร์
5. เด็กชายธาวิน  ตาดสุวรรณ์
6. เด็กชายนฤเบศ  สร้อยไทร
7. เด็กหญิงสิรินทิพย์  หอมชิต
8. เด็กหญิงอภิชญา  สุขโภคา
9. เด็กหญิงอริสรา  แก้วมณี
10. เด็กชายเทพฤทธิ์  สมกิจเจริญ
 
1. นายยุทธนา  บุญนาม
2. นางสาวรุ่งประกาย  สมฤทธิ์
3. นางสาวสายฝน  กินรี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.666 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. นายธีรวัช  จันทร์เลิศ
2. นายนัทพล  ปรุโปร่ง
3. เด็กชายปรัชญาพงษ์  เพิ่มทรัพย์
4. นางสาวภาวินี  ดอนทอง
5. นางสาวมนัสวี  พลชัย
6. นางสาววิมลทิพย์  ธรรมมะ
7. นางสาวสุทธิดา  บุญปัญญา
8. เด็กหญิงสุพัณณดา  มีชัย
9. นายอรรถพล  ปรุโปร่ง
10. เด็กชายอัฐพล  บุญต่อ
 
1. นางนาถนรินทร์  ซื่อสัตย์
2. นางสาววันสุนีย์  พรมมี
3. นางสาวอาริศรา  วิชยานุวัติ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73.66 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงชิดชนก  ปาจันทร์
3. เด็กหญิงประติภา  สุทธิพิบูลย์
4. เด็กหญิงปวรวรรณ  คำอ่อนศรี
5. เด็กหญิงปิยพร  นามฮง
6. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ลับแสง
7. เด็กหญิงสุรประภา  ตินนวร
8. เด็กหญิงสโรชา  มีอนันต์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  หลงชู
2. นางสาวมาลีน่า  อิตัน
3. นางสาวฤทัยรัตน์  ชื่นชูผล
4. นางสาวปัฐมา  งามชนะ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.333 เงิน 23 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงจิรอภิญญา  สีทา
2. เด็กหญิงชนากาญ  แก่นเผือก
3. นางสาวญาตาวี  ภักดี
4. เด็กหญิงบุษบา  คงสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดี
6. นางสาววิลาวัลย์  พิลาบุตร
7. นางสาวสุณิสา  ห่อทรัพย์
8. นางสาวไปรยา  ทรงศักดิ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
2. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
3. นางมนัสวาท  ไชยดารา
4. นางนุสรา  ชูศรี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พุ่มพวง
2. เด็กชายอชิติกร  เหล็กศิริ
 
1. นายแสนศักดิ์  หาคำบุตร
2. นายสุรวิทย์  บุญเสนา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงฐิติกัญญ์  เครือรัตน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เจริญจิตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงลักษณา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตนภรณ์  ดาวสกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายณรงค์กร  วงศปรัชญา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.25 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กหญิงเพียงพอ  พุทธพูลตระกูล
 
1. นางสาวยาใจ  ใยสุ่น
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.67 เงิน 42 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายวรภพ  เริงกิจ
 
1. นางพณาวรรณ  พูลเจริญ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร
 
1. นางอารยา  ทรัพย์เจริญ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาทอง
2. เด็กหญิงศวิตา  เซี่ยงเจ็น
 
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  จิตทองหลาง
 
1. MissStephanie Kay   Turner
2. นางสาวรัชดาภรณ์  คำบึงกลาง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.52 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงรัตติกัลยา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวสมหญิง  รักไทย
 
1. นางสาวชิดชนก  ไชยฤทธิ์
2. นางสุรีรัตน์  อินธิรัตน์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กหญิงกันธิชา  ตัณฑิกุล
2. เด็กชายภาณุพงษ์  โฉมยงค์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พลอยขาว
4. เด็กชายสุวิทวัส  สังเสน
5. เด็กชายเทียว  นัย
6. เด็กชายไกรวิทย์  พูแดง
 
1. นายเขจร  โชติธรรม
2. นายฤทธิรณ  พันธุ์ประเสริฐ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 61.1 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงญาณัชชา  พานแก้ว
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    บุญยืน
3. เด็กหญิงปลายรุ้ง    สินเปีย
4. เด็กชายเกษมสันต์   บัวสวัสดิ์
5. เด็กชายเมธิชัย   มหิธรพิทักษ์
6. เด็กชายแทนคุณ   กรงเงิน
 
1. นายสิทธิภาคย์  ใหม่ภุมมา
2. นายสมพร  นิติกาล
3. นายทิวา  ปาราชิตัง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายชาติชาย  เทียมทอง
2. เด็กหญิงดวงใจ  คำท้าว
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สาดา
4. เด็กหญิงนาถติยา  ปิ่นสุวรรณ
5. เด็กหญิงพิมพา  ยามพูน
6. เด็กชายวัณณุวรรธน์  จันทรังษี
7. เด็กชายศิวกร  สีทาบ
8. เด็กชายอภิเดช  เดชดี
 
1. นายนิวัติ  พานทอง
2. นายภูวนาท  มุสิกดิลก
3. นายสุรศักดิ์  พุทธชาติ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 63.2 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดบ้านพระ 1. เด็กชายคณาธิป  ยิ่งธนรัฐบาล
2. เด็กหญิงจริญา  ดวงจิตต์
3. เด็กหญิงจิรฐิดา  วงษ์มณฑา
4. เด็กหญิงณิชานาฏ  โทนสังข์อินทร์
5. เด็กชายธเนศพล  คงสุข
6. เด็กหญิงปัทมาวดี  นิลน้อย
7. เด็กหญิงพลอยขวัญ  บัวเล็ก
8. เด็กชายรพีภัทร  กิตพงษ์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  นวลอ่อน
10. เด็กหญิงไพลิน  สุขอำพร
 
1. นางสาวอรทัย  พัฒนากุล
2. นางจารุนันท์  คงมาลา
3. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชินสมบูรณ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงชุตินธร  ศรีอินทร์
2. เด็กหญิงณิชาภรณ์  ชลารักษ์
3. เด็กหญิงธิติยา  มาเจริญ
4. เด็กหญิงพรไพลิน  กุลกาล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขยันคิด
6. เด็กหญิงสุทธิดา  มาวิน
7. เด็กชายสุรสิทธิ์  ช่างกลึง
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พานิช
9. เด็กหญิงโชติกา  พูลทรัพย์
10. เด็กหญิงไอรดา  คำดำ
 
1. นางจันทร์ธิมา  เทียนเงิน
2. นายปภาวิน   เทียมครู
3. นางสาวขนิษฐา  ศรีวัฒนะ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 26 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1. เด็กหญิงปภาดา  กลางหน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงอธิชา  ประกอบผล
 
1. นางสาวปาริชาติ  การะวิโก
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.6 เงิน 9 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายปฏิภาณ  เสนาบัว
2. เด็กหญิงพลอยเพชร  บุญนัด
3. เด็กหญิงอลิซ  คูห์น
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
2. นางสุพัชชา  โรจนวรรัตน์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70.7 เงิน 43 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินทรพรหม
2. เด็กหญิงศศิวิภา  อ่อนเยี่ยมต่วน
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พันธุ์เจริญ
 
1. นางสาวธนัญญา   สีหวงษ์
2. นางวันดี  ถมปัด
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงภคอร  โรจนจันทร์
2. เด็กหญิงสิริณัชฌานันท์  ป้องศิริ
 
1. นายรุ่งเรือง  กิจสถิตย์สกล
2. นายบัญชา  มีเคน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงสุธิดา   วงศ์เลิศ
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
2. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายณัฐนนท์  ขาวทั่ว
2. เด็กชายประวิทย์  เข็มทอง
 
1. นายสิทธิชัย  เฟื่องสำรวจ
2. นางสาวประไพวรรณ  ถนัดรบ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. นางสาวจตุพร  ธโนปัจรัตน์
2. เด็กหญิงชนิดา  มารศรี
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านประพาส 1. นายบวร  จุลนันท์
2. เด็กชายปรัชญากร  อาบสุวรรณ
 
1. นางสาวเจษสุดา  ผาแก้ว
2. นางสาวจิตตรา  เชื้อเชิง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 79.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายจตุพร   ศรีจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ  เอื้อการณ์
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
2. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงพิมพ์รวีย์  กระจ่าง
2. เด็กหญิงวรัญญา  มาประเสริฐ
 
1. นางศุภวารี  นวลนรนารถ
2. นางสาวสุณี  เกตุดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 24 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายบวรภัค   จันทร์พิลา
2. เด็กชายปฏิภาณ  เอื้อการณ์
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
2. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ไชโย
2. เด็กหญิงนาริศา  อินทสร
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
2. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โพธิ์ชู
2. เด็กชายสุทธิชัย  แสงกล้า
 
1. นายกฤษนคร  โยธาศรี
2. นายสมพร  เพชรสิน
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายณัฏฐากรณ์  สอนสุทธิ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  เงื้อมผา
3. เด็กชายศุภากร  โสตะการ
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นางสาวนวรัตน์  คนเสงี่ยม
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายนเรศ  แสนบุญ
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตุ้มไธสง
 
1. นางสาวณัชปภา  ธีรเกียรติ
2. นายดุษฎี  แพนลา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  งามวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สะเลิศรัมย์
3. เด็กชายชาติชาย  ช้างทอง
 
1. นางสาวเหมวรรณ  มีเชาว์
2. นายพันธกานต์  บุญเชิด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา   ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายกัญจนจักก์   ปัดเต
3. เด็กชายโสภณัฐ   สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สินสายออ
2. นายคณิศร  ศรีประไพ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมโลก
2. เด็กหญิงรัฐทิดา  บัวศรี
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  พลสมบูรณ์
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางสาวเบญจรัตน์  เรืองศิลป์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  จันทร์อากร
2. เด็กหญิงวริยา  จำปาพรม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไพเราะ
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
2. นางวิจิตตรา  จันทร์ศิริ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 37 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐการ  ใจฉลาด
2. เด็กหญิงณิชาดา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงปณิฏฐา  คูมาร์
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ  สิงหพล
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่โล้
6. เด็กหญิงวิภาดา  เพ่งพิศ
 
1. นายนพเก้า  ต้นแพง
2. นางสัญญลักษณ์  แสงนุภาพ
3. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ธานี
2. เด็กหญิงกัณณิกา  คลังสมบัติ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เอี่ยมแสง
4. เด็กหญิงปัณทิตา  วงษ์อุดม
5. เด็กหญิงสมพร  กลมกล่อม
6. เด็กหญิงสิริกร  ปุราชะโน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  งามวงศ์
2. นายนพเก้า  ต้นแพง
3. นางสุพัชชา  โรจนวรรัตน์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายธนธรณ์  ปัญจะพันดอน
2. เด็กหญิงปิยนุช  แสงเทศ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  สมคุณ
 
1. นางสาวจอมขวัญ  เขียนแก้ว
2. นางบุษยา  เจนพานิช
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงสุนันทา  เกษมศรีสุขสง่า
2. เด็กชายเจตนิพนธ์  ชูอาษา
3. เด็กชายเมธา  พงษ์คุณ
 
1. นางปฏิญญา  บัวเผื่อน
2. นางทองชุบ  นิกรวงษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีเทา
2. เด็กหญิงนริศรา  วัดจำนงค์
3. เด็กหญิงอุษามณี  จันทร์แก้ว
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
2. นายณรงศักดิ์  ใจยงค์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.3 ทอง 37 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายนราศักดิ์  อ่อนเชื้อ
2. เด็กชายปัณฑ์ธร  ปัตสะ
3. เด็กชายพงศกร  กรีบาง
 
1. นางสาวกมลชนก  ขำวิชัย
2. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 43 โรงเรียนวัดบางคาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  เหมือยพรม
2. เด็กหญิงจุรีย์ภัทร  เกณฑ์กิจ
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศิริมงคล
 
1. นายธกร  กันตโสภณานนท์
2. นางกฤชญา  กันตโสภณานนท์
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  วันทุมมา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ม่วงน้อยเจริญ
3. เด็กหญิงอาธิติยา  เศษเรียน
 
1. นายปัญญา  จันทร์คุ้ม
2. นายสมพร  เพชรสิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.33 เงิน 42 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  สังข์ศรี
2. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  เพียซุย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คูณศรี
 
1. นางสาวนิธินาฏ  ลือคำงาม
2. นางสาวยาใจ  ใยสุ่น
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงดวงใจ  ทัดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุปรีญา  บ่อทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  ทูคำมี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองมงคล
2. นางสาวณัฐกมล  ศิลาอ่อน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82.33 ทอง 48 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงกชพร  สีทองสา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จุลหอม
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทรัพย์สิน
 
1. นางนุชรี  พิพัฒศรี
2. นางสาวรัตติยากร  พิพัฒศรี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 44 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณิภาภรณ์  ปราณี
2. เด็กชายวสุธร  จิรัมย์
3. เด็กหญิงอภิชยา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองมงคล
2. นางสาวณัฐกมล  ศิลาอ่อน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายกชพรรณ  พูลพร้อม
2. เด็กชายมนัสวา  บุญปัญญา
3. เด็กชายสุรเดช  สระวิเศษ
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. นายศุภฤกษ์  ประสาทเขตรกร
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีชื่น
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกิดมั่น
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทับประมูล
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ภักดี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หาญมนตรี
 
1. นางสุทิน  พงษ์แผน
2. นางสาวอภิญญา  ทรัพย์โสม
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวจิตรา  เขตหลัก
2. นางบังอร  บุญเกิด
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สิทธิ์สูงเนิน
 
1. นางสาวอัยย์ญาดา  นุ้ยดำ
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงภัทรวริญ  ดวงแก้ว
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายปุณยพัฒน์  โนนอินทร์
 
1. นางสาวชมนาด  แพงสีสร้อย
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายศรายุทธ  บุตรคล้อ
 
1. นางสุจินต์  ชุมทอง
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงมณี  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงสุรีพร  ผ่องศรี
3. เด็กชายอภิวิชญ์  พระคำ
 
1. นางนันทิยา  ยิ้มสุข
2. นางสาวศราวินี  กิตติวงศกร
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายธีระเทพ  บริโภค
2. เด็กหญิงศิริณภา  พูลผล
3. เด็กชายสรยุทธ  ขันตะเภา
 
1. นางสาวพักตร์พิมล  นาคพันธ์
2. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
177 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กชายวรโชติ  งามแก้ว
2. เด็กหญิงสุกมลรัตน์  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวปรารถนา  มีคลองโยง
2. นายกฤติกร  เภรีพงษ์
 
178 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีชัย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จูรกัณฑ์
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
2. นางอรไท  พันธ์สม
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายทัตเทพ  เตี้ยงสูงเนิน
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 29 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1. เด็กชายธนากร  ศรเพชร
 
1. นายชุมพล  จันทร์ศิริธุวงศ์
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายทักษิณ  บัวทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีวัฒนะ
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายศรัญย์ภัทร  อากาศ
 
1. นางนิธิมา  ชาวเพ็ชร
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายภูวไนย  สีลาพรหม
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  กกฟ้า
 
1. นางสาวศุทธินี  ธวัชชัยพรพงษ์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ชินเทศน์
 
1. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. นายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญแจ้ง
2. เด็กหญิงราชาวดี  โฉมศรีนวล
3. เด็กหญิงวรวรรณ  จำปาไทย
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ปั่นเอี่ยม
5. เด็กหญิงแก้วญาณิน  สาระกิจ
 
1. นางสาวอัยย์ญาดา  นุ้ยดำ
2. นางพวงทอง  มีระหันนอก
3. นางสาวจรรยา  นามชารี
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 38 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเกษเกี้ยง
2. เด็กหญิงพนิตพร  ศรีนาวร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทวงษา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ตรีวิริยะ
2. นางสาวสินินาฎ  แสงเพ็ชร
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สว่างประทีป
2. เด็กหญิงปวีณา  สีสุข
3. เด็กชายสุรเชษฐ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ยืนทน
2. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  พิกุลพวง
2. เด็กชายธนกฤต  รักพงษ์
3. เด็กชายพิสุทธิ์  จันทร์วิวัฒน์
 
1. นางโสภา  นาคพงษ์
2. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปกติ
2. เด็กหญิงสุธาราสินี  รักธรรม
3. เด็กหญิงแก้วกาญน์  พรมมา
 
1. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 29 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายสมโภชน์  บุญศรี
2. เด็กชายอนิวัทย์  ชูใจ
 
1. นายณรงศักดิ์  ใจยงค์
2. นางสาวภุมรินทร์  อ่อนจันทร์
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายจิณณวัตร  ปัดสระน้อย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพพรหม
 
1. นายกฤษนคร  โยธาศรี
2. นางปัณณพร  ขจรภพ
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายธนากร  เปรมวินัย
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไม้ไผ่
3. เด็กชายวรโชติ  อินนาดอน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ภู่ศรี
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ผันประเสริฐ
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายวีรภัทร  กันหามล
2. เด็กชายศุภชัย  ยศสมบัติ
3. เด็กชายสุริยา  หาดอน
 
1. นางขนิษฐา  โอสถานนท์
2. นายสุวัตร์  สืบโส