สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 39 โรงเรียนคุรุสภา 1. เด็กหญิงชาดา  ทุนเมือง
 
1. นางกานติมา  สีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงอิชาน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวมลธิชา  หล้าบ้านโพน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1. เด็กหญิงอนันตญา  เหรียญเครือ
 
1. นางอุสา  สุขศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กชายต้น  -
 
1. นางรัชนี  เขียนนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงชมพู่  -
 
1. นางสาวผกาทิพย์  ไผ่สอาด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงสุภาพร  ช่างเรือนกุล
 
1. นางสาวจิตรลดา  ปิ่นเกล้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงจารวี  นันขุนทด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ประชุมแดง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1. เด็กหญิงแจ่มใส  ถิระธาดากุล
 
1. นางสาวสุภาพร  บริบูรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงวุ๊ด  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจตุพงษ์  สอนศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาวยุภาพร  สังขตระกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 1. เด็กหญิงศรุตา  สุดวิเวก
 
1. นางจำรูญ  ตันแย้มแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงดาเชะ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสุนันท์  เฉลิมกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
 
1. นางสาวสุพาณี  วงศ์เสนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.67 ทอง 24 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงสายสิญจน์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางนฤมล  บุญพิมพ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สอนดี
 
1. นางรวีภัทร์  พิมพ์เลิศ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายณฐพงศ์   สังขวิภาส
2. เด็กหญิงสุวภัทร   ขวัญกิจชุลี
 
1. นายธาราสวรรค์  เสียงเย็น
2. นางรุ่งนภา  สังขวิภาส
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงน้องหล้า  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายแจ๊ก  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจตุพงษ์  สอนศรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.09 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 1. เด็กหญิงพรชนก  สถิตเกษตรศรี
2. เด็กหญิงวิกานดา  -
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์วรรณ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองเคร่ง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.15 ทอง 17 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงวารี  ลิขิตชัชวาล
2. เด็กหญิงอี้  -
 
1. นางสาวจิตรลดา  ปิ่นเกล้า
2. นางสาวสมพิศ  ธารแม้น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 1. เด็กชายพงศพัศ  ธนาสุทธิกมล
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ศรีประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายศตพรรษ   สิริสุวรรณกิจ
 
1. นายนครินทร์  วันจา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1. นางสาวธนาภา  ตุ้ยผุย
 
1. นางสาวจิตติยา  แก้วสวย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.17 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายชนะภัทร  พรหมสุวรรณ
2. เด็กชายบุญจันทร์   แก้วชูเชื้อ
3. เด็กชายรัชพล   อุดมศุภเพชร
 
1. นายวุฒินันท์  โพธิ์เพ็ชร์
2. นางสาวธัญญาพร  เขตเจริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงซานวิน  ชายะรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงศิรินธร  ป้องสา
3. เด็กหญิงอาลี  -
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนตาผา
2. นางสาวญารินดา  พิทักษ์หงษ์สา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  โชคพันคำ
2. เด็กชายสถาพร  สงเคราะห์สุข
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ปันใจ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ศรียานา
2. นายวัฒนา  วรรณโชติ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  -
2. เด็กหญิงสรธัญ  พิทักษ์วนาราษฎร์
3. เด็กหญิงอทิตยา  อรุณศรีสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงจิตต์  กลางวงษ์
2. นางสาววรรณิภา  ดอนเหลือม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายมาวิน  -
2. เด็กชายเจษฎา  คำหาญ
 
1. นายสุธาวัฒน์  สุวรรณนาค
2. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33.6 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายชนะพงศ์  ภูมิอนุโภช
2. เด็กชายอินทนนท์  ลำดวน
 
1. นายทรงวุฒิ  รอดภัย
2. นายอนันต์   สมมะณะ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เทศพันธ์
 
1. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายรวีโรจน์  สืบด้วง
 
1. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายฉัตรชัย  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวนันทิกานต์  ปานจรูญรัตน์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายกิตติธัช  สวัสดิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำเสน่ห์
 
1. นายปิยะ  ทองคำขาว
2. นายสำราญ  รักษาสัตย์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายคิม  กล้วยเครือ
2. เด็กชายนรากร  บันดิษฐสร
 
1. นางสาวจันทรา  แก้วพรายตา
2. นางสาวอลิศรา  เทพกระโทก
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62.41 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายก้องภพ   หงษาวดี
 
1. นายอนันต์   สมมะณะ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43.69 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายอัศวิน  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอารีรัตน์  ปานเปีย
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงชญาภา   พรหมสุวรรณ
 
1. นางสาวพรภิมล  ไชยดี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายศุภณัฐ  เชียงอึ๋ง
 
1. นางศิรินันท์  เบ้าอาสา
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายนนทร์รวี   ธรรมธุระ
 
1. นายอนันต์   สมมะณะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิง ณัฐธิตา  สมบุญดี
2. เด็กหญิงกิรกร  สว่างเมฆ
3. เด็กหญิงศรีรัตน์  จำปาทาสี
 
1. นางสาววิวรรณศา  สมบุญดี
2. นางสาวณัฐญา  สุทธิรักษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงดวงมณี  -
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ปักกะสีนัง
3. เด็กหญิงแพรไหม  คงด้วง
 
1. นางสาวนริศรา  นวลมะ
2. นางกมนทรรศน์  จันทร์ชุ่ม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 47 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงลัดดา  -
2. เด็กหญิงอำไพ  หิรัญธนัตถ์
3. เด็กหญิงเอ๊ะ  -
 
1. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
2. นางสาวภัคพิชา  ดวงดารา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 25 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายกิตติคุณ  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายภุมรินทร์  เริงวัย
3. เด็กชายยศนนท์  ยะอื่นแก้ว
 
1. นายไพบูลย์  จุลภักดิ์
2. นางอรวรรณ  สำริทธ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงสาว  -
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธนาสิงห์
3. เด็กหญิงแพรว  -
 
1. นางสาวกัญญาภัค  อยู่อุย
2. นายธีรพันธุ์  ทั่งจันทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.6 เงิน 38 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงปณิดา  จันทร์สมุด
2. เด็กหญิงวิกันดา  รุ่งธาราเจริญ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีทัศน์
 
1. นางสาวสุภาพร  เพ็ญพงศ์
2. นางสาวไอศวรรค์  บุญสังข์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงฐายินี  พงษ์มา
2. เด็กหญิงศรัณยา  รุ่งกระจ่าง
3. เด็กหญิงเอ้  -
 
1. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
2. นางสาวนันธิญา  พรมพิมาร
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61.8 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 1. เด็กชายภานุ  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กหญิงลักษณาวลัย  เขียวหวาน
 
1. นางสุทธิดา  เจริญสุข
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  สินธุภาภรณ์
2. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นายสามารถ  อ่วมมีเพียร
2. นางสาวณัฐญา  สุทธิรักษ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชัย  -
2. เด็กชายศุภกร  -
 
1. นางสาวจันทนา  หงวนบุญมาก
2. นางสาวมะยุรีย์  บุญพิทักษ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายกัน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวีราทร  ปกรณ์ชุติวงศ
 
1. นายอัมรินทร์  ชื่นตา
2. นางสาวนภศร  ใจตรง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายพิสุทธิพงษ์  กาญจนพันธ์
2. เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายดนุพล  ผาภูมิเศวต
2. นายนิรันดร์  แสงดา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายวิชัย  ชาติการจน์
2. เด็กชายอ่องเท  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายนิรันดร์  แสงดา
2. นายดนุพล  ผาภูมิเศวต
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายศิครินทร์  ชื่นตา
2. เด็กชายสมประสงค์  พรมวิหาร
 
1. นายนิรันดร์  แสงดา
2. นายดนุพล  ผาภูมิเศวต
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงนิชาภา  ธีรวงษ์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เป้าอารีย์
3. เด็กหญิงภารณี  ธีรสานุรม
4. เด็กชายมนัส  ไวยครุฑธี
5. เด็กหญิงวิมลณัฐ  จันทวาศ
 
1. นางสาวพิชญาดา  คำชมภู
2. นางอรวรรณ  ธีรวงษ์ไพบูลย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงพัดชา  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เพชรปานกัน
5. เด็กหญิงเก๋  ยงคุณาวลัย
 
1. นางสาวพิชญาดา  คำชมภุ
2. นางอรวรรณ  ธีรวงษ์ไพบูลย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนีรนา  พนากาญจน์
3. เด็กหญิงบัวไข่  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงฟอง  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงอรุณี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกุลธิดา   ล้ำเจริญทรัพย์
2. นายพีระวัฒน์  ขัดฝั้น
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงขนมจีน  -
2. เด็กหญิงจันทร์สุข  -
3. เด็กหญิงทัตพิชา  เพิ่มพิทยากุล
4. เด็กหญิงพนิดา  วังแก้ว
5. เด็กชายเตตาอู  -
 
1. นายสุภาพ  เทียนเล็ก
2. นางสาวสายสุดา   ใจตรง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กชายชาย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายตีฮะโทน  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายบอล  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายพญาพล  เลื่อยกระโทก
5. เด็กชายสฮายโน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอรอุมา  ตาพทิพย์
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 34 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงขนพพร  จุกหอม
2. เด็กหญิงฐิติมา  ภูสิทธิ์ทินโชติ
3. เด็กหญิงนภาพร  ภายศรี
4. เด็กหญิงศุภิศรา  เปียทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อับษร
 
1. นางสาวดาวรัชดา  วงษ์เอก
2. นางสาวภัคศรัณย์  มิตรอารีย์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.6 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   -
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สุทธิวงษ์ศา
3. เด็กหญิงทานตะวัน   -
4. เด็กหญิงพรธิตา  อินตะเพียน
5. เด็กหญิงพิชญ์นภา  ถนัดแดนไพร
 
1. นายชัยยศ  พลีเพื่อชาติ
2. นายอานนท์  สุทน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายธนพล  ธาราวนารักษ์
2. เด็กหญิงนิษิตา  สังขสุวรรณ
3. เด็กหญิงวิมลจันทร์  -
4. เด็กหญิงสายฝน  ไทรสังขดำรงพร
5. เด็กหญิงแสงระวี  เถกิงวิทย์สถาพร
 
1. นายไทร  ไทรสังขชวาลลิน
2. นายเตชินต์  พลีเพื่อชาติ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กหญิงปาณิศา   ศรีวัฒนา
 
1. นางสาวแสงเดือน   แก้วสุข
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 39 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กหญิงจิตตินี   ความสุขล้ำ
 
1. นางสาววรรณกร   กลิ่นเกา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 35 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ยาหยี
 
1. นายกอศิลป์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ตันประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐพจน์  เดชารัตนเจริญกิจ
 
1. นางสุพิศ  พฤฑฒิกุล
2. นางสาวเต็มดวง  โพธิ์ทอง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำทุม
2. เด็กชายรัฐพล  สาสุข
 
1. นางพเยาว์  จันทร์แจ้ง
2. นางทวารัตน์  สุริยา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เห็นสุข
2. เด็กชายธนศักดิ์  นนท์ใจงาม
 
1. นางสาวจรรยาลักษณ์  พูดดี
2. นางสาวพรศิริ  ชมภูธวัช
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.8 ทอง 20 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงกมลพร  สิงห์ชา
2. เด็กหญิงกิตติน่า  -
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ภูมิโมไนย
4. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงพลอย  -
6. เด็กหญิงพิมพิศา  ทองผาภูมิโชติก
7. เด็กหญิงวันนิสา  -
8. เด็กหญิงอโณทัย  ใหญ่นามจันทร์
9. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่อึ้ง
10. เด็กหญิงใบหม่อน  -
 
1. นางสาวภัคศรัณย์  มิตรอารีย์
2. นายนจรส  ศิริขรรแสง
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกัลยากร  หงมีศรี
2. เด็กหญิงบุษบา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงประภาศิริ  ชนะเลิศ
4. เด็กหญิงปลาริชาติ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงพลอย  มงคลปิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงวไลลักษณ์  พรหมเมือง
7. เด็กหญิงสาริศา  จิระบวรโชค
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ฤทัยหงษ์ษา
9. เด็กหญิงโซโซเอ  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงใบเฟิน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวธชวรรณ  พวงลำเจียก
2. นางสาวปริญา  ศิลาโงน
3. นายบุญชู  กัลณา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านจันเดย์ 1. เด็กหญิงจอย  -
2. เด็กหญิงชลธิชา  -
3. เด็กหญิงตานตานเอ  -
4. เด็กหญิงน้อย  -
5. เด็กหญิงบุญยานุช  เปี่ยมสินธุ์
6. เด็กหญิงปิยนุช  -
7. เด็กหญิงปียาอร  ภารกุล
8. เด็กหญิงฝ้าย  -
9. เด็กหญิงหญิง  -
10. เด็กหญิงอังคณา  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  ประเสริฐกุล
2. นางสาววรัชยา  อินเป็ง
3. นางสาวศิราณี  ขันสิงห์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 1. เด็กชายจักกริช  -
2. เด็กชายจิรณัฐ  ทัชชาภรณ์
3. เด็กชายปอย  -
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  -
5. เด็กชายพงษ์  -
6. เด็กชายภัทรพล  เขียวเด็ด
7. เด็กชายวรพัฒน์  นันฝั้น
8. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นางธนาวดี  ว่องไว
2. นางสาวบุญรี  วุฒิธรรมฐาน
3. นางสาวประฤดี   ศรีวรสาร
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายจ้อจ้อ  -
2. เด็กชายชญานิน  ถิ่นขจร
3. เด็กชายชนมะพูม  เฉยทิม
4. เด็กชายพนมกร  พยาบาล
5. เด็กชายพิทวัฒน์  บุญประเสริฐ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ยังเจริญ
7. เด็กชายวันชัย  -
8. เด็กชายสมศักดิ์  -
9. เด็กชายเมียว  -
10. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นางสาวมณี  ฦาชา
2. นายทรงชัย  บัวขาว
3. นางสุนิสา  บัวขาว
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 1. เด็กชายจัมโบ้  -
2. เด็กชายชายน้อย  -
3. เด็กชายดิลก  รัตธนะทอง
4. เด็กชายต้นกล้า  รัตนะทอง
5. เด็กชายทอง  -
6. เด็กชายธนพล  พิพัฒน์สุขกุล
7. เด็กชายธนวัฒน์  พระตลับ
8. เด็กชายบ่าว  -
9. เด็กชายปรัชญา  -
10. เด็กชายปิตินันท์  -
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  มักกะทา
2. นางสาวจิราภรณ์  สุขสำราญ
3. นางสาวรัชฎาพร  รัตนบำรุง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายกฤษณะ  -
2. เด็กชายจอน  -
3. เด็กหญิงจิตรานุช  งามจิรกิตต์
4. เด็กชายจิรพงศ์  ฐานธานี
5. เด็กชายถนอมพล  ทองผาชัยศรี
6. เด็กชายธารากร  พัวพงษ์พันธุ์
7. เด็กชายพงศกร  สอนเครือ
8. เด็กชายพีรศักดิ์  อยู่รัมย์
9. เด็กชายสมหมาย  -
10. เด็กชายอนาวิล  รักษ์กาญจนวัฒน์
 
1. นายสิทธิศร  สุขสนาน
2. นางสาวฉันทนา  หาสนาม
3. นายเอกรัตน์   จินดารัตน์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงปพิชญา  ตองแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนสอาด
 
1. นายยุทธพล  ไสยวิจีณ
2. นางสาวศุภลักษณ์  บุญยมัย
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงกัลยา  ชิตสุวชา
2. เด็กหญิงษาวิตรี  ยิ้มยนต์
 
1. นางรัชนิดา  นิลมณี
2. นายปิติ  แสงทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายจันดี  -
 
1. นายสมชาย  -
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายชาย  -
 
1. นายณัฐนันท์  ศาลางาม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายทรงยศ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงดาหลา  -
 
1. นายสรรพสิฐ  คำอินทร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กหญิงศุภนุช  อุดกันทา
 
1. นายอลงกต   ทมถา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายมีทู  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายอาทิตย์  ไทรสังขธิติสุรีย์
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงอัจจิมา  เสตะพันธ์
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ธิตะเชียง
2. เด็กหญิงอรพิน  -
 
1. นางสาวอรพันธ์  ถิ่นธารใสเย็น
2. นางสาวเทียมแข  อินต๊ะ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชูทอง
2. เด็กหญิงมอส  -
 
1. นางสาวอรพันธ์  ถิ่นธารใสเย็น
2. นางสาวเทียมแข  อินต๊ะ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสายพิณ  -
2. เด็กหญิงแอร์  -
 
1. นางสาวจิตติมา  กล่อมจิต
2. นางสาวสาวิตรี  พุทธนาวงค์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงศศิธร  สังขนิธิ
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงธนพร  เกศประทุม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิพลย์
3. เด็กชายไอเเคท  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอารีย์  ตาคำ
2. นางสาวอภิชญา  สังขจันทร์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กชายธนากร  แสงที
2. เด็กหญิงปริณดา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  ศรีสำลี
 
1. นายอลงกต  ทมถา
2. นางมณฑา  ยิ้มเยื้อน
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดินโส 1. นายกุหลาบ  -
2. เด็กหญิงวาสนา  -
3. นางสาวแสงคำ  อาริยาสกุล
 
1. นางสาวณัฐพร   ป้องลอด
2. นางสาวโศรยา  คำเขียว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองผาโกมล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  มะยุรา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 72 เงิน 40 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เถื่อนทัต
 
1. นายวรกิตติ์  ลักษณุกิจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายธีระ  ทองอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงรมณี  ทองผาภูมิสุจริต
 
1. นางสาวขวัญจิรา   เพ็งนุ่ม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หงษาวดี
 
1. นางสาวรัจณา  เหมือนขวัญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายปีตู  -
 
1. นายเฉลิมยศ   เรืองวงษ์งาม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84.3 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายแงแง  -
 
1. นายเฉลิมยศ   เรืองวงษ์งาม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 76 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กหญิงแพรทองทิพย์  โพรามาต
 
1. นายสอาด  มีพฤกษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายภัคพล   อุดมสุขดำริ
 
1. นายเฉลิมยศ  เรืองวงษ์งาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสโรชา  ไกรณัตยา
 
1. นายวรกิตติ์  ลักษณุกิจ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายปัญญากร  บัววัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปราสาร
2. นายศาลา  -
3. เด็กชายสมภพ  -
4. เด็กชายเจษฎา  ชุติสกุล
5. เด็กหญิงเมตตา  -
6. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญพา
 
1. นายสิทธิชัย  แสงใสรัตน์
2. นายนรากร  สุขวิสิฎฐ์
3. นายกฤตศิลป์  สังขนิธิ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไม้ทองงาม
 
1. นายสมภพ  เหลืองประมวล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นางสาวกฤษณา  แผนสมบูรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 37 โรงเรียนวัดปากกิเลน 1. เด็กหญิงอริสรา  พรมคนตรง
 
1. นางสุรีย์พร  สิงห์มีพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 40 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 1. เด็กหญิงวารุณี  ทำสะอาด
 
1. นายเก้าเหมย  แซ่จ่าว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายนาย  -
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 29 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายพงษ์เทพ  -
 
1. นายภานุพงษ์  ทองสงัด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐกันย์   มณีทอง
 
1. นางนัชชา  รอญยุทธ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 42 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กหญิงมันตา  วัฒนสินธ์
 
1. นายจักรพันธ์  ฤทธิรงค์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 32 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 1. เด็กชายอนุวัฒน์   สิทธิกุล
 
1. นางกิ่งแก้ว   ประดับวงศ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 17 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กชายธีรพล  ทับทา
 
1. นายอลงกต   ทมถา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงนนทรีปะอ่อง   -
 
1. นางสาวรัตติภรณ์   ศิลป์สรรวิทย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 46 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงพอลาวา  -
 
1. นายวรการ  อนันตภักดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร  อ่อนมณี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอกจีน
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 37 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงกันณิกา  สายจำปาทอง
 
1. นายอภิชาติ  สวัสดิ์ธรรม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกชมน  ตุ้มสี
 
1. นายกิตติภูมิ  มีมอญ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 36 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงการะเกด  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงจารวี  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายต้น  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายวี  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายศุภกร  กวีสิรพงศ์
6. เด็กหญิงอ้อย   มะนูพจน์
7. เด็กชายเอกภพ  รัฐกรณ์
8. เด็กหญิงแตงโม  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุภัคษร  ขำจริง
2. นางสาวอิตฉยา  ทองขลิบ
3. นางสาวราตรี  จั่นพิมล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.333 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกชกร  สุวที
2. เด็กหญิงชมพู่  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายชินมิตษ  ชาตะพรหม
4. เด็กหญิงทวย  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงนิชกานต์  รอดเพชร
6. เด็กหญิงมออู  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กชายยอด  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กชายรัตน์รวี  โม่ต๊ะ
9. เด็กชายสุริยา  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กชายเดช  ผาภูมิ
 
1. นายบุญช่วย  พันธุชาติ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.666 เงิน 23 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงจันทิมา  -
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มิตรอารีย์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ทิพย์รัตน์
4. เด็กหญิงนิลาเอ  -
5. เด็กหญิงรัตนามณี  ชัยรัตน์
6. เด็กหญิงสุ่ย  -
 
1. นางสาวพรพรรณ   ผิวเผือด
2. นายกมลชัย  อ่อนตาผา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงกิ๊บ  -
2. เด็กหญิงจิตตินันท์  จันทร์ตา
3. เด็กหญิงพรรพษา  สีชาวนา
4. เด็กหญิงรุ่งรัตนา  กัญจน์ณิชา
5. เด็กหญิงอำพร  ภูแดนแถว
6. เด็กหญิงเมย์  -
 
1. นางสาวพรพรรณ  ผิวเผือด
2. นายกมลชัย  อ่อนตาผา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงจีนา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนันทิดา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนศุภกานต์
4. เด็กหญิงปลา  พรชวัฒน์กล
5. เด็กหญิงพรธีรา  บุญทำ
6. เด็กหญิงศิริรัญญา  สีเหลือง
7. เด็กหญิงสุุมา  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงหนูนา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวารุณี  พรมฝ้าย
2. นางสุจิตรา  มีราศรี
3. นางสาวนภศร  ใจตรง
4. นางสาวอรอุมา  โยกันยา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงกุหลาบ  -
2. เด็กหญิงจินตหรา  โชคดี
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  สังขโสภา
4. เด็กหญิงดวงใจ  สังขโสภา
5. เด็กหญิงทานตะวัน  เคร่งความดี
6. เด็กหญิงธันยพร  เสดวงชัย
7. เด็กหญิงน้องส้ม  -
8. เด็กชายพงษ์เทพ  คฑาธาร
9. เด็กชายพจน์  -
10. เด็กหญิงมิณทราทิพย์  ธัญยบูลย์
11. เด็กหญิงวนาไพร  วงษ์จู
12. เด็กหญิงสุดาพร  จิตไพรงาม
13. เด็กชายอธิป  ธนาวิโรจน์
14. เด็กชายเขม  -
15. เด็กหญิงเสาร์วัน  -
16. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสาวกัลยา  เรืองวงษ์งาม
2. นางสาวกิจติญาพร  จอง
3. นายณัฐพงษ์  แข็งแรง
4. นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล
5. นายสิทธิชัย  แสงใสรัตน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 34 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายตรัยรัตน์  มากทอง
 
1. นางสาวปนัดดา  พึ่งกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตันแย้มแก้ว
 
1. นายธนภูมิ  หิรัญลักษณ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายพายุ  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  พึ่งกุล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.25 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงวาภร  ชุติสกุล
 
1. นางสาวจันทนีย์  นาสวนจำรัส
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญหงษ์ษา
 
1. นางสาวภริตพร  เปรียบเพชร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายลายู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพชรดนัย  ขจรพิพัฒนกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายจอน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวรการ  อนันตภักดิ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.75 ทอง 8 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายชัยกร  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยจ่าแสง
3. เด็กชายภูริทัต  สุขสมบูรณ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  สะมาย
5. เด็กหญิงสุวรรณี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายชัยนาถ  สายบัว
2. นางสาวทัณฑิกา  จักรอินทร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 71 เงิน 39 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ท้าวลา
 
1. นายปฐมพงษ์  มนัสมโนธรรม
2. นางสาวนฤมล  พลราชม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 74 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงชมพู่  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวรจักร์  สังขนิรมิต
 
1. นางนวลจันทร์  ธารทะเลทอง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.01 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายชมแดง  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายณัฐวัตร์  มาพัวะ
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  โคเลิศ
2. นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายกอลา  -
2. เด็กชายกานต์  -
3. เด็กชายชาญชัย  สมานมิตร
4. เด็กชายต้าเอรือ  -
5. เด็กชายอาซอน  -
6. เด็กชายโจ่วา  -
 
1. นางสาวนารินทร์  โฮมแพน
2. นางสาวนิตยา  บุตรศิริ
3. นายวิเชษฐ์  หงษ์พงษ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายกวินท์   ล้ำสันต์
2. เด็กชายณัฐนันทต์   ปิ่นเมือง
3. เด็กชายดนุพร   ภานุมาเตชกุล
4. เด็กชายปิยะ  สุขไชย
5. เด็กชายพัชรพล  สันทัด
6. เด็กชายรัฐภูมิ   ฤทธิ์โคตร
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นางสาวสุณีรัตน์  รัดกุม
3. นายอานนท์  สุทน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.83 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายจันทร์ดี  -
2. นายธนพล  ดวงจันทร์
3. เด็กชายธันวา  บุญอู่
4. นายมืด  -
5. นายวาทิศ  หนองขุ่นสาร
6. นายสิทธิศักดิ์  -
7. เด็กชายสุรชัย  -
8. นายโจโจ้  -
 
1. นางสาวกัลยาณี  โชคสมงาม
2. นายธรรมรัตน์  เสลาคุณ
3. นายเทอดศักดิ์  สิทธิสาร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงชิดชนก  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  หอมลำดวน
3. เด็กหญิงพัชฎาพร  พิทักษ์หงษ์สา
4. เด็กหญิงฟ้าประธารช์  ตระกูลเรืองรุ่ง
5. เด็กชายภัทรพล  ศรีหะราช
6. เด็กหญิงภัทรา   วัฒนาการัณย์
7. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   อุดมธัญพิสิษฐ์
8. เด็กหญิงลลนา  นารี
9. เด็กหญิงวิภา  -
10. เด็กหญิงสุพรรษา  วังแก้ว
 
1. นางดาวเรือง  ฉิมทองดี
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์กระสวย
3. นายนพดล  ห่างภัย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 72.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. นางสาวกัณนรัตน์  ศรีวัง
2. เด็กหญิงชญาณี  บุญเสริมถาวรนิจ
3. นางสาวประกายแก้ว  ทองผาภูมิเชวง
4. นางสาวสุกัญญา  ไอยราผาทอง
5. นางสาวสุนิสา  ไอยราผาทอง
6. นางสาวสุพรรณี  ผาภูมิชลาธาร
7. เด็กหญิงแสงดาว  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีลัดดาวรรณ์  สมิงทัพ
2. นางสาวศศิธร  พวงแก้ว
3. นายจุติเสฏฐ์  พร้อมวิหาร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  หลวงวิเศษ
2. เด็กชายชาย  -
3. เด็กหญิงรังสิมา  ศรีบัวงาม
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นางวาสนา  หิรัญ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โรจน์พวง
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีอินทร์
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวชุรีพร  พันธุ์สุวรรณ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกีรติกร  บุตรสา
2. เด็กหญิงธัญญากร  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงปราง  วารีศรี
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางชัญญานุช  สิทธิปลื้ม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกุลชา  สุริวงค์
2. เด็กหญิงยุพา  พวงประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อักคราพร
 
1. นางสาววิไล  ไม้ทองงาม
2. นางสาววิไลพร  สมบัติภูธร
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุทธเจริญ
2. เด็กหญิงภัชพิชชา  มีพฤกษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพิ่มพูนเจริญยศ
2. นายพุฒิพงศ์   สังข์สวัสดิ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงจรรยพร  คำตัน
2. เด็กชายต้น  ศรีวรินทร์สกุล
 
1. นางสาวรัชนี  สารทอง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงนุษรา  อุดมปรีชาสกุล
2. เด็กหญิงสุนีย์  กมลพีระกุล
 
1. นายกันตินันท์  ภัทดีภูมิเมธีเจริญ
2. นายกมนทรรศน์  กมลนันทวงศ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายพลชัย  ลาภบังเกิด
2. เด็กชายเอก  -
 
1. นางสาวเขมจิรา  หว่านพืช
2. นางสาววันนภา  ศิริธรรม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 41 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สว่างปัญญา
2. เด็กชายศุภกฤฒ  เจริญเกตุ
 
1. นายธงชัย  บุญธรรม
2. นางสาวฤทัย  สมบัติเจริญไทย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.67 เงิน 22 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ตันแย้มแก้ว
2. เด็กชายพลพีรพัฒน์  ปัญจภูมิ
 
1. นายประครอง  พังแสงสุ
2. นางสาวมัทนา  ศิโรดม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายฤทธิรงค์  เพ็ชร์เนียน
2. เด็กชายสุพจน์  อินโท
 
1. นางสาววันนภา  ศิริธรรม
2. นางสาวเขมจิรา  หว่านพืช
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78.33 เงิน 37 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เสตะกาญจนาพร
2. เด็กชายสาธิน  มงคลจารุพันธ์
 
1. นายวรรษพล  มะหลีแก้ว
2. นายพาโชค  จักรแก้ว
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายพัชระเมศฐ์  ภูดิสวัฒนกุล
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  กองมา
 
1. นายยงยุทธ  หงษ์สุพรรณ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายสมชาย  ณัฐภาคสกุล
2. เด็กชายสุทธิพจน์  หมื่นชำนาญ
 
1. นางสาวสายทิพย์  สิทธิโสภณ
2. นางอาทิตยา  ปินต๊ะ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กชายชลศักดิ์  ทิมา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ไอยราผาทอง
 
1. นายวรรษพล  มะหลีแก้ว
2. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงทิริษา  อุตมะธงชัย
2. เด็กหญิงวันณา  พงศ์สงวนพร
3. เด็กหญิงอรอนงค์   วงษ์ษา
 
1. นายกันตินันท์  ภัทดีภูมิเมธีเจริญ
2. นายกมนทรรศน์  กมลนันทวงศ์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กชายชิดตะวัน  โพธิ์สาชัย
2. เด็กหญิงนันธิชา  บัณฑิต
3. เด็กชายสิริโรจน์  ภาคโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพิ่มพูนเจริญยศ
2. นายพุฒิพงศ์  สังข์สวัสดิ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายภูวดล  ไทรสังขชวาลลิน
2. เด็กชายสุเมธ  ธาราวนารักษ์
3. เด็กชายอโนทัย  ไทรสังขชวาลลิน
 
1. นายเตชินต์  พลีเพื่อชาติ
2. นายณรงค์ศักดิ์  ช่วยบำรุงวงศ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายคริสต์  -
2. เด็กชายสุรยุทธ  -
3. เด็กชายอภิชาติ  สิทธิวงศ์ษา
 
1. นายพิษณุ  นาคโสภณ
2. นายอิสระ  ถิ่นใหญ่
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายชินกร  ปุณณะการี
2. เด็กชายพรชัย  กมลศุภพิไลย
3. เด็กชายวี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสันติภาพ  บัววัฒนา
2. นางสุรัตน์   บัววัฒนา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายคิรากร  -
2. เด็กชายณัฏฐพล  บุงขุนทด
3. เด็กชายทม  -
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีสุข
2. นายพิษณุ  นาคโสภณ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายธานี   สีทา
2. เด็กชายวรชิต   หงษา
3. เด็กชายสุทธวีย์   กุลพิชญเดชา
 
1. นายปราชญ์นันท์   ปั้นประณต
2. นายพิษณุ  นาคโสภณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายชานเอ  -
2. เด็กชายประเสริฐ  -
3. เด็กชายสุชัย  -
 
1. นางสาวปัทมา  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
2. นายอิสระ  ถิ่นใหญ่
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายน้ำใส  คงนานดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติคุณก้องไพร
3. เด็กชายเมฆิน  พิทักษ์ชาตคีรี
 
1. นายสมศักดิ์  ภักดิภูมิโชติสกุล
2. นายศักดิ์ชัย  แสนตรามาส
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงนภาพร  อรุณศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงวันวิภา  สังขชโลทร
3. เด็กหญิงสรรค์สุภา  ทองผาสุทธิ
 
1. นายอิศรา  สุสดี
2. นางสาวอัญรัตน์  อ่อนละออ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  -
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วมูล
3. เด็กหญิงอารีย์  กุลกอบโชค
 
1. นางสาวอัญรัตน์  อ่อนละออ
2. นางสาวฤทัย  สีสงปราบ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 26 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายปันแหง่  -
2. เด็กชายมานะ  -
3. เด็กชายอดิศร  -
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ปิ่นกุมภีร์
5. เด็กหญิงอารยา  บุญชู
6. เด็กหญิงเมขลา  คุณพาที
 
1. นางนพภรณ์  โสพิตร
2. นางศิรินันท์  เบ้าอาสา
3. นายพรชัย  สินสวัสดิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 1. เด็กหญิงณัฐชา  หาญชนะ
2. นางสาวทองใจ  -
3. นางสาวภธิราวดี  มิ่งบุญ
4. เด็กหญิงสุดาแก้วทอง  พันธ์สว่าง
5. เด็กหญิงหญิง  -
6. เด็กหญิงเกียง  -
 
1. นางสาวสุมารินทร์  บุญเกิด
2. นางสาวจิราภรณ์  ไวยิ่งยุทธ
3. นางสาววิไลลักษณ์  บุญสวน
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงพลอย  คงนานดี
2. เด็กหญิงสโนว์  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอรรจินดา  กันยาพรเจริญ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ภัทรศรีวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทองสุก
2. เด็กหญิงนัทธพร   สีเมฆ
3. เด็กหญิงส้ม   -
 
1. นางสาวรพีพรรณ  อ่อนคำ
2. นายไวพจน์  โพธิ์ทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงดวงใจ  -
2. เด็กหญิงเข่ง  -
3. เด็กหญิงเช็ค  -
 
1. นางสาวนิตยา  นาสำแดง
2. นายสาธิต  ศรีจันทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  -
2. เด็กหญิงศรุตยา  ใจสิงหล
3. เด็กหญิงสายฝน  -
 
1. นายปิติ  แสงทอง
2. นางสาวจิตติมา  กล่อมจิต
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงชนาภา  ละดาดก
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กหญิงดาว  -
 
1. นางสาวอันติกา  จันทร์เอี่ยมผ่อง
2. นางสาวมลธิชา  หล้าบ้านโพน
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงน้องเล็ก  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงปะภิมา  พงศ์เชาวกร
3. เด็กหญิงอัมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
2. นางสาวลภัส   ศะศิธร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงจำปี  -
2. เด็กหญิงณัฐฐากร  จรบำรุง
3. เด็กชายศรัณย์  มุสิกวัตร
 
1. นางสาวภคพร  สุขกิจ
2. นางสุกัญญา  ทรงกลด
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 28 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงสงกานดา  ชะตารุ่ง
2. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงแก้ว  -
 
1. นางสาวภคพร  สุขกิจ
2. นางสาวณิชาภัทร  ครุธวงษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงซันต้า  -
2. เด็กหญิงฟ้า  -
3. เด็กหญิงสุเมษา  จริยะกุลพาณิชย์
 
1. นายธวัชชัย  อาจมาก
2. นางสาวยุฑามาศ  วงษะ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 36 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีพร  วันคำ
2. เด็กหญิงศุภมาส  ตั้งกสิกิจ
3. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  เกตุษจันทร์
 
1. นางสาวภคพร  สุขกิจ
2. นายอรุณสวัสดิ์  แก้วพิภพ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กหญิงซันคิน  -
2. เด็กชายตุลา   กุลวดนย์
3. เด็กหญิงนัทธมน  เมธีวัชรกรณ์
 
1. นางพิมพ์นภัส  พาวันดี
2. นางสาวนิศารัตน์  วังแก้ว
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงพลอย  -
2. เด็กหญิงศุภฉราพร  ทองผาภูมิขจร
3. เด็กหญิงโสภา  เรืองเจริญ
 
1. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ
2. นางสาวฤทัย  สีสงปราบ
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกันตา  เซี่ยงอึ่ง
2. เด็กหญิงจันทรา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายธนพล  คมณ์ชัยเทศน์
 
1. นางจิราพร  ศรีกระภา
2. นางสาวรุจิรา  ฟูวณิชย์สกุล
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายนิติกร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายอ้าว  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายเปา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุพัสตรา  โนนด้วง
2. นางสาววิชชา  วราพิชญาการ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  ซ้อมจันทร์ทา
 
1. นางปัญญาพร  ขันทะมา
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กชายธนพล  สมบูรณ์
 
1. นางสาวรัชนก  ไกรนิล
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61.33 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายจิรายุ  -
 
1. นางสาวอังคณา  อังชัญ
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 21 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1. เด็กหญิงสร้อย  -
 
1. นางอัญชรี  รอดพูล
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำราญ
2. เด็กหญิงดาริน  ศรีบุญมี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาวรัตนาพร  วนาพิทักษ์กุล
2. นางสุรินทร  แร่เพชร
 
188 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายซู  -
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ลาภบังเกิด
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนตาผา
2. นางสาวอังคณา  อังชัญ
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายนรินทร์  บุญทา
 
1. นางพรทิพย์  เจียงวงค์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายเกีย  ไม่มีนามสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพัตรา  เสาแก้ว
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กชายณัฐพล  ขาวเอี่ยม
 
1. นางปัดสุมา  เสตะพันธ์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงน้อยหน่า  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางพรทิพย์  เจียงวงค์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงใบหม่อน  -
 
1. นางรุ่งนภา  จะชินรัมย์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงศุภานัน  มงคลวงศ์
 
1. นางเเก้วกาญจน์  คำชื่น
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงญาณิกา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงปณิตา  ใจตรง
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ผ่องราษี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทรัพย์
5. เด็กหญิงวี  -
6. เด็กหญิงหน่อย  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิไลวรรณ  พลเสน
2. นางสาวกนกวรรณ   โรจนธีรศาสน์
3. นายทินกฤต  ศุภโชติสุทางศ์
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กชายพิทวัส  สระทองแห่ว
2. เด็กชายศราวุฒิ  แซ่ท้าว
3. เด็กชายอนุวัต  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  พลนำ
2. นางสาวปวีณา  รสจันทร์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 1. เด็กชายฐิติกร  จีนคง
2. เด็กชายรัตภูมิ  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงเก้าสอน  -
 
1. นางเพชรลดา  ศรีรัตนพร
2. นางเดือนเพ็ญ  บุญใหญ่เอก
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กชายชูพงค์   -
2. เด็กชายสมชาย   -
3. เด็กชายอภิวัตร   ชุตินิษสกุล
 
1. นางสาวภัคจิรา   บัวผัด
2. นางสาวสุดารัตน์   ล้นเหลือ
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายก้อง  -
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตะเคียน
 
1. นางปัญญาพร  ขันทะมา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยปฐมพงษ์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายทินภัทร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายนันทศักดิ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางพรทิพย์  เจียงวงค์
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วชิรพันธ์วิชาญ
2. เด็กหญิงอภิชญา  เปรมเจริญ
 
1. นางสาวกุลนิษฐ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวมิชดา  เหมันต์
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงมะลิวัล  -
2. เด็กชายมิ้น  -
3. เด็กชายเต่า  -
 
1. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
2. นายพูลศักดิ์  จุ้ยเจริญ
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมศักดิ์
2. เด็กหญิงน้ำผน  -
3. เด็กชายปัณวัฒน์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
2. นางทับทิม  มาสูงเนิน