สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 45 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีสวัสดิ์เจริญ
 
1. นางนิภาภร  พรมทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงสลิลาทิพย์  สังขบุตร
 
1. นางสาววัชรา  แก้วประชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวดลยา  ดวงสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงษ์กรณ์
 
1. นางวงเดือน  จีนอนงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงปาลิตา  พรมมา
 
1. นางวรรณศจี  แซ่เล้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายนรชน  แซ่ลิ้ม
 
1. นางราตรี  การะเกษ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 33.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวสุพิน  ตรีเดชา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงตรีรัตน์ตรา  เด็ดเดี่ยว
 
1. นางสาวธารารัตน์  เสริมสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ทองนุ่ม
 
1. นางทองสุข  ใจกล้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดภัย
 
1. นางกัลยา  ท้าวสัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงปภัสสร  กลั่นแฮม
 
1. นางสาวเกษณีภร  น้อยจีน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงรจนาภรณ์  คชายุทธ
 
1. นางสาวดุสดี  บุญส่ง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 36 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กชายภัทรกร  นภาพรมงคล
 
1. นางระเบียบ  ปฏิทัศน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายวัฒนชัย  เพ็งหนองโพธิ์
 
1. นางสาวบุญญาภา  จีนะวรรณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 37 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทวีศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  ทองดีเลิศ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงพรณภา  สีสุข
2. เด็กชายอภินันท์  แซ่โง้ว
 
1. นางสมทรัพย์  แก่นน้อย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายธนภัทร  แช่มช้อย
2. นางสาวนันทนา  วัดแย้ม
 
1. นางสาวปราณี  ฟักเขียว
2. นายกฤษกร  ศิริแก้ว
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.06 ทอง 19 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงปภาดา  ลึกพนา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อุ้มเช้า
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวปิยะพร  อินเจริญ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.77 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กชายศุภกร  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายสว่าง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพงษ์ขจร  โตแก้ว
2. นางทองสุข  ใจกล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายพีรัช  นุตวงษ์
 
1. นางสาวลาวรรณ  พัฒนาอุดมสินค้า
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เลิศจินตนาการ
 
1. นางสาวสุพาภรณ์  มีกุศล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.58 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 1. เด็กหญิงจิราภา  ทับทรวง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลาอ้อ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สุขนาค
 
1. นายชาตรี  อินต๊ะ
2. นางสาวโสรญา  สังข์ซ้อน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนละออ
2. เด็กหญิงเยาวดี  นุชเนตร
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  สืบสอน
 
1. นางสาวพรศิริ  เจริญสัจ
2. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงกุลณัฐดา  วิสิทธิวงศ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฮะบุญมี
3. เด็กหญิงอารยา  ยางงาม
 
1. นางสาวดารุณี  เพ็งน้อย
2. นางวรวีร์  จันทร์อนันต์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจรัญญา  จันทะจร
2. เด็กชายธนพนธ์  จันทร์ป้อม
3. เด็กหญิงสุกานดา  จุ้ยช่วย
 
1. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทวีศรี
2. เด็กชายเจตริน  จันทร์สวาท
 
1. นายธีร์ธวัช  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วแกมทอง
2. เด็กชายรัตนากร  เหล่ากรุงเก่า
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
2. นายกวีศักดิ์  กันศัตรู
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายศุภณัฐ  สาขา
 
1. นายสุชาติ  สีดาทัน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายธีรภัทร  ตันวิจิตร
 
1. นางสาวปทุมวัน  ตามเสรีวิไล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงนิรามัย  สระหงษ์ทอง
 
1. นางสาวศรีเเพร  ออมสิน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สืบเนียม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางปิยะพร  พิทักษ์ไทรทอง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงสุพรรณี  รักกันดี
2. เด็กชายอนวัช  รอดภัย
 
1. นางสาวธันยลิน  พีรวิชัยนนท์
2. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 38.04 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กชายธนชาติ  ดอนไพรยอด
 
1. นางสาวยุพิน  สีเงิน
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงศิรินภา  ภู่ฮะ
 
1. นายสาโรจน์  อัครมณีกาญจน์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กหญิงชาลิตา  บัวรอด
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สาริกา
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  การเพียร
 
1. นายภัทร  เจริญกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  เจนเจริญ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองเรือง
3. เด็กชายพิชญะ  โพธิ์พารากุล
 
1. นางศิริพร  ภู่แสนสะอาด
2. นางอังสณา  ตันอร่าม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สงวนไทร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พยาบาล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนช้าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นางสาวดลภรณ์  อ่อนทา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 37 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงฐิตาพร   อยู่สถาพร
2. เด็กชายธรรมรัตน์   พรมศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนรีกานต์   โพธิ์ใบ
 
1. นางสุรางค์   สุทธิ
2. นางอำพร   บ้งชมโพธิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 1. เด็กหญิงจรรยพร  ประดิษฐ์พงษ์
2. เด็กหญิงปทิตตา  ด้วงสุ่ม
3. เด็กหญิงศิรดา  ทองราย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธัญญธาดา
2. นางสาวศิริกมล  เอียงอ่อน
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงกาติมา  ทองบุรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อบุญ
3. เด็กหญิงโญฑกานต์  ปานบุตร
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  นาคบัว
2. นางสาวธมนต์  พราหมณพันธุ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 16 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษ์สนิท
2. เด็กหญิงอัจจิมา  สุขผิน
3. เด็กหญิงเจนสุดา  นามยศ
 
1. นางเสาวดี  โพธิ์งาม
2. นางสาวอชิรญาณ์  โอถาวรวงษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินบัว
2. เด็กหญิงดลยา  กุลเจิม
3. เด็กหญิงเอมจิรา   อ่วมเจริญ
 
1. นางจารวี  ลัดดากุล
2. นางสาวมนทา  นักเสียงดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญเนตร์
2. เด็กชายอดิศร  เหมือนช้าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นายดำรงค์  มะโนเสริฐ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนกฤต  สนทอง
2. เด็กหญิงธิตินันท์  ทองเรือนเหมือน
 
1. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
2. นางสาวกาญจณา  ตะลีขัน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 1. เด็กชายนัยเวอ่อง  -
2. เด็กชายเต่ยเทอ่อง  -
 
1. นางสาวรวีพิรุณ  รอดใจดี
2. นางบานเย็น  กมเครือ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายณัฐกิตต์  หลงสวนจิตร์
2. เด็กชายธนพนธ์  นิลบุตร
 
1. นายวิชาญ  ตันมงคลกาญจน์
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันทร์ทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  เอี่ยมแก้ว
2. เด็กชายเมษตรัย  นารถชัย
 
1. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
2. นางจรัสสม  ปานบุตร
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กชายกฤษดา  ชูสวัสดิ์
2. เด็กชายชาญณรงค์  เชื้อรุ่ง
 
1. นางสาวสุนิษา  อาจคงหาญ
2. นางสาวพรชนก  จงศุภวิศาลกิจ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กชายณภัทร  ชมชื่น
2. เด็กชายทนงศักดิ์  จั่นทอง
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางสาวรัตนชาติ  คิ้วสกุลกาญจน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.4 ทอง 39 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กหญิงกนกกาน  ขันอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วทาสี
3. เด็กหญิงปวริศา  ใคร่ครวญ
4. เด็กหญิงมลฑา  มาสลิป
5. เด็กหญิงวรนิต  คงนะ
 
1. นางสาวประภัสสร  ดิศเจริญ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ไพรสิงห์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงชนาภา  ชั่งกุล
2. เด็กหญิงพนิดา  คนผิวเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวรรณวาณิชย์  เมฆขาว
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ใจพันธ์ุเสือ
5. เด็กหญิงแสงดาว  อุบลพิทักษ์
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชำนาญเรือ
3. เด็กชายธรรณธรณ์  วังกุ่ม
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  แพรศรี
5. เด็กหญิงเขมิกา  ด้วงปลี
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 48 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ศิริรัตนภิภพ
2. เด็กชายณัฏฐวี  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทิมหอม
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  สีหรั่ง
5. เด็กชายโกมล  สืบดา
 
1. นางสุรีพร  ปานโต
2. นางพิศมัย  คำมะนาง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.5 ทอง 16 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กชายคณิตศร  วาจิรัมย์
2. เด็กหญิงช่อรดา  จันทฤทธิ์
3. เด็กชายตรีวิทย์  อ้นสะอาด
4. เด็กชายพงศ์ธร  คงนิยม
5. เด็กหญิงอรปรียา  สิงหรา
 
1. นายจามร  วรรณากาญจน์
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เชื้องาม
2. เด็กหญิงชนากานต์  เชื้องาม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศาระสาลิน
4. เด็กหญิงสุนิสา  จีนฉาย
5. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีเมืองบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นางสาวิตรี  มีประเสริฐศักดิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงธัญชนก  สระทองล้อม
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.8 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายวัชรพล   ศิลป์ศร
 
1. นายสมปอง   ป้องกัน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วอนเพียร
 
1. นางธีรญา  เหงี่ยมจุล
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ศรี
 
1. นายวันเฉลิม  แย้มยิ้ม
2. นายสุทธิพงษ์   มะลินิล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายพัชรพล  แจ่มจอน
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุขสบาย
 
1. นายวันเฉลิม  แย้มยิ้ม
2. นายสุทธิพงษ์   มะลินิล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองนารถ
2. นางสาวอมรรัตน์  วัลเลิศ
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวอารมณ์  สมคิด
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. นางสาวกนกวรรณ  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สืบพลาย
4. เด็กหญิงธนพร  พูลประดิษฐ
5. เด็กหญิงปนัดดา  เชี่ยวชำนาญ
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  พุฒเอก
7. เด็กหญิงหทัยกานต์  พันธ์แก้ว
8. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  แย้มน้อย
9. เด็กหญิงเมธาพร  คำผล
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วิเศษสิงห์
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นายสันติ  สว่างเมฆ
3. นางสาวอารมณ์  สมคิด
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีพราย
2. เด็กหญิงนลิตา  เงื่อมผา
3. เด็กหญิงปาปาวีย์  -
4. เด็กหญิงปุญญพัตน์  ฉิมวัย
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สีลานันท์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกวี
7. เด็กหญิงอิวะโต่งอ่อง  -
8. เด็กหญิงอิอิพิว  -
9. เด็กหญิงเนเนเวย์  -
10. เด็กหญิงเพชรณิชา  เสวกสูตร
 
1. นางสาวรวีพิรุณ  รอดใจดี
2. นางสาวจริยาพร  นิลน้อย
3. นางบานเย็น  กมเครือ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกรกมล  มินอ่อน
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ลมพัด
3. เด็กหญิงจิรนันท์  พลายงาม
4. เด็กหญิงปรียา  -
5. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญเลี้ยง
6. เด็กหญิงสิริวดี  หาญกล้า
7. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ทับอุดม
9. เด็กหญิงสุธิมา  บัวเทพ
10. เด็กหญิงและและเว  -
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทัต
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ซิบเข
3. นางสาวเบญจภรณ์  บุญสม
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 46 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มกระจันทร์
2. เด็กชายจรัญ  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงญาณัชชา  หยิบจันทร์
4. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญทองสุข
5. เด็กชายธนากร  ตั้งสุขสบายดี
6. เด็กชายปภาวิชญ์  กันคำ
7. เด็กหญิงภัทราวดี  แจ่มศรี
8. เด็กชายภูวนัตถ์  เมฆนิติ
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เมืองใหญ่
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสมัย
 
1. นายธีรพล  มณฑาทัศน์
2. นางปุณยนุช  พรานไพร
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  วรรณเลิศ
2. เด็กชายวรากาญจน์  ทองล้อม
 
1. นางสาวรัตนา  กลีบทอง
2. นางสาวสายพิณ  ดอกไม้
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  สุทธิพิบูลย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ย้อมสี
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กชายภูมิชนก  แย้มกลีบ
 
1. นายเจษฏา  ห้วยหงษ์ทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กหญิงปนิตา  ลัดดากุล
 
1. นายเจษฏา  ห้วยหงษ์ทอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ประจบดี
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กชายชลกรณ์   ศิริฤกษ์
 
1. นางสุรีพร  ปานโต
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายณัฐพล   อาจคงหาญ
 
1. นายทศพล   ภูวมาส
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปิ่นแก้ว
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  อุดม
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  เสมแก้ว
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดนาพระยา 1. เด็กหญิงกาญจนพรรณ  เหมรี
2. เด็กชายชนะรัตน์  แสงประเสริฐ
 
1. นางสาวปภาณัช  วิเศษสิงห์
2. นางสาวรจนา  วรรณะ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุญหนา
2. เด็กชายสมเกียรติ  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  กุลอ่อน
2. นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  คุณพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  หมดทุกข์
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
2. นายสมชาย  ขาววงศ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายจักริน  กล้าหาญ
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เบ็ญพาด
3. เด็กหญิงปริยา  กระทงยาม
 
1. นางสาวสุปรียา  อยู่เต็มสุข
2. นางสาวเพ็ญสิณี  ผูกโพธิ์ธนา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์เลขา
 
1. นางสาวฑนาวัน  คงทน
2. นางกิตติยา  พิกุลทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กชายจิตต์วิสุทธิ์  เตือนจิตต์
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ใครหอม
3. นายสิทธิพล  ชัยสงคราม
 
1. นายชัยณรงค์   มณีนุ่ม
2. นายวิทยา  นวลรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 64.3 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงสิตากาญจน์  ศรีรานันท์
 
1. นางสมทรัพย์  แก่นน้อย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงสวรรยา  กรุดสุข
 
1. นางสมทรัพย์  แก่นน้อย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายประณิธาร   มีศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ   นิลธานี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายสาริน   นาคสังข์
 
1. นายณัฐวุฒิ   นิลธานี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศาธินี  ยางทัด
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  ขันบรรจง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง 35 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายพิภัช  พรสุดาชัย
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  ขันบรรจง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พัฒศิลป์
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  ขันบรรจง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงลลิตา  เจริญผล
 
1. นายฑิวากร  กิ่งกนก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หัตถมาศ
 
1. นายจิรภัทร   ทับทิมใส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 33 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  มีแสง
 
1. นายราเชนทร์  ไอยรารัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกพรม
2. เด็กชายทศวรรษ  สำเนียงสูง
3. เด็กชายปพนสรรค์  ป้องกัน
4. เด็กชายสุทธิภัทร  บุตรตาชาติ
5. เด็กหญิงสุวิมล  พุ่มน้อย
 
1. นายจารึก   วิหค
2. นายพีระพล  ปฏิทัศน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายชรรษา  โสไกร
2. เด็กหญิงชิดชนก  จันทร์ที
3. เด็กหญิงณิชา  มณีขำ
4. เด็กหญิงธนาภา  เบ็ญพาด
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เบ็ญพาด
6. เด็กหญิงนาขวัญ  สุวรรณสิงห์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล็กพล
8. เด็กชายพีรวิชญ์  เบ็ญพาด
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  สืบสาย
10. เด็กหญิงภุมรี  บุญมานุช
11. เด็กชายภูวนัย  เขียวผึ้ง
12. เด็กชายมาร์วิน  สีสุขสาม
13. เด็กชายมาร์วิน  สีสุขสาม
14. เด็กหญิงรัฐกานต์  สาดา
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เนียมสอน
16. นายศรายุทธ  เหล็กพล
17. เด็กหญิงศศิปรียา  สุวรรณสิงห์
18. เด็กหญิงศิริปภา  ฟักลำพู
19. เด็กหญิงอริสรา  เนตรสว่าง
20. เด็กชายเจริญพล  เชื้อทอง
21. เด็กชายเอเล็กซ์  ไวท์
 
1. นายเชิดพงศ์  พรหมชนะ
2. นายธนภัทร  ภูมิเมือง
3. นางสาวณัชช์ฑราณีย์  ศรีปานนาค
4. นางสาวพิมพิไล  โถยะโล
5. นางสาวตรีรัตน์  ช่อสะอึก
6. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วบัวดี
7. นางสาวสิทธีนีย์  อินสว่าง
8. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์รัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กชายนพรุจ  พรหมมายน
 
1. นางสาวสุนันท์  กลีบทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 39 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงเยาวดี  ไชยสูงเนิน
 
1. นายธีรพล  มณฑาทัศน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 24 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงภาพิมล  กลั่นบุศย์
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สุทธิรอด
 
1. นางสุนีย์  พันเเสงทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายกสิกร  เเจ้งเสนาะ
 
1. นางสาวทิพวรรย์  กลีบทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 33 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เกตุแก้ว
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  อ่อนตีบ
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง 26 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายภาวัต  บุลกุลนิรชร
 
1. นางสาวนิติภา  ช้อยเครือ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายศุภกิจ  เชื้อรุ่ง
 
1. นายสุรชัย  แก้วรุณคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  คำลอย
 
1. นายนพมัย  สายสร้อยทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ผิวงาม
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขาศาลา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กรส่งแก้ว
 
1. นายบรรจง  ชูเชิดมงคลกุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 31 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงชลดา  อินประจง
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 41 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเศษสิงห์
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกรกนก  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงกรกมล  วรรณศิริ
3. เด็กชายกฤษกร  หมื่นจร
4. เด็กหญิงกฤษณา  แจ่มนุราช
5. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อินทร์พิริยานุกูล
6. เด็กชายจารุพัฒน์  สามร้อยงาม
7. เด็กชายจิรภัทร  รอดวงษ์
8. เด็กชายจิรภัทร  ศรีสมวงษ์
9. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดาปาน
10. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  เจตะพุก
11. เด็กชายณัฐภูมิ  สุขภิญโญ
12. เด็กหญิงณัฐวรา  โทงแก้ว
13. เด็กหญิงณัฐวลัย  ดาปาน
14. เด็กชายธนภัทร  บัวรอด
15. เด็กชายธนากร  สีนวล
16. เด็กหญิงธิติยา  วิโทจิตร
17. เด็กหญิงธีรยา  พันเห่ง
18. เด็กหญิงนพรัตน์  พันเห่ง
19. เด็กชายนัฐวุฒิ  รัตนะบำรุง
20. เด็กหญิงประภาดา  อินทร์นาม
21. เด็กหญิงปิยะดา  เจริญผล
22. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ชมศรี
23. เด็กหญิงพัชรา  เรืองฤทธิ์
24. เด็กหญิงพิชญ์สินี  กล่ำรัตน์
25. เด็กหญิงพิมชนก  แสนยุติธรรม
26. เด็กหญิงพิมชนก  ยืนนาน
27. เด็กชายภาณุพัฒน์  อ่อนน้อย
28. เด็กหญิงมินตรา  ใจสอาด
29. เด็กชายวรเชษฐ  บงแก้ว
30. เด็กหญิงศลิษา  พิมพ์สอน
31. เด็กชายศุภกิตติ์  สวนสม
32. เด็กหญิงสุภัทรา  เกิดฤทธิ์
33. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุข
34. เด็กหญิงสุรีย์พร  ฉิมกล่อม
35. เด็กหญิงอนัญญา  ขันมั่น
36. เด็กหญิงอภิญญา  วิโรจน์รัตนกุล
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  สอนกระต่าย
38. เด็กชายเกื้อกุศล  เสมามอญ
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยืนนาน
40. เด็กชายโชตินันท์  หนูหริ่ง
 
1. นายฑิวากร  กิ่งกนก
2. นายศุภชัย  ใหม่ตา
3. นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง
4. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา
5. นางสาวจินตนา  อินทรักษ์
6. นางสาวลลิดา  กุลสุวรรณ
7. นางชีวรัตน์  พลบำรุง
8. นางสาวกาญจนา  ยางสวย
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายกฤตนัย  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขธูป
3. เด็กชายธนกฤต  ชาววังเย็น
4. เด็กหญิงวิลาศิณี  จงศุภวิศาลกิจ
5. เด็กหญิงสุขปภา  แจ่มจำรัส
6. เด็กชายเตวิทย์  คำปาน
7. เด็กหญิงเบญญาพร  จวงจันทร์
8. เด็กหญิงเพชรลดา  ก้อนทอง
 
1. นางเนตรชนก  เพชรดำดี
2. นางอนงค์  หอมทวนลม
3. นางสาวกิจสนีย์  ศรีโสภา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 69.333 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านไผ่สี 1. เด็กหญิงกนกพร  รักบุญ
2. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  คงคีรี
3. เด็กหญิงชลดา  วงษ์สนิท
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุกคุ้ย
5. เด็กหญิงนัทธมน  หลักเพ็ชร
6. เด็กหญิงอัมพร  สำเภาแก้ว
 
1. นางสาวภัทราวดี  อิ่มเสมอ
2. นางสาวพัชรี  หลักเพ็ชร
3. นางไปรยา  ผิวนวล
4. นางสุฌาณี  ดำรงค์ฤทธิ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 74.66 เงิน 33 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เสนสุข
2. เด็กหญิงฐิติมา  ดาปาน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักอู่
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงธัญชนก  พลอยศรี
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุผักชี
7. เด็กหญิงนภัสสร  อรเพชร
8. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วงอก
9. เด็กหญิงมาริษา  -
10. เด็กหญิงสุรัสวดี  อุบลวัฒนสกุล
11. เด็กหญิงสุวพัชร  โทงแก้ว
12. เด็กหญิงหนูนา  ใจทุน
 
1. นายวุฒิพงศ์  ภูแซมโชติ
2. นางศันสนีย์  กองพันธ์
3. นายชนาธร  กาฬภักดี
4. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66.666 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายจักรภัทร  แสงทอง
2. เด็กหญิงชนิตา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขธูป
4. เด็กหญิงนิชา  สืบดา
5. เด็กหญิงพิชญาดา  ช้างพลาย
6. เด็กหญิงอนัญญา  ห้วยกระเจา
 
1. นางเนตรชนก  เพชรดำดี
2. นางสาวกิจสนีย์  ศรีโสภา
3. นางอนงค์  หอมทวนลม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายจิรายุ  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐชัย  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บรรจง
4. เด็กชายวงศธร  นพเกตุ
5. เด็กชายเสกสรร  สวนสม
 
1. นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง
2. นางชีวรัตน์  พลบำรุง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 75.67 เงิน 19 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 1. เด็กชายนนทกร  คำดี
2. เด็กหญิงปาริตา  นาเครือ
 
1. นางสาวธนิสร  เมฆปั่น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 34 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  อภัยชา
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หว่านพืช
 
1. นางสาวนันทวัน  วงษ์ไว
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงชลธิดารัตน์  สังกำปัง
 
1. นายสันติ  สว่างเมฆ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  หลานท้าว
 
1. นางสาวศศิวิมล  ส่งกุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยินดีทรัพย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  ส่งกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายวงศพัทธ์  กีรติปัญญศักดิ์
 
1. นางสาวมาริษา  ใจขาน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายกิตติกร  ฤกษ์เปี่ยม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แสนอ้าย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  นิธิภัทรารัตน์
2. เด็กหญิงอนันตญา  อาลัยเวช
 
1. นายกฤษฎา  พรหมมาบุญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายนราธร  พลอยพันธ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รอดภัย
 
1. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวปทุมวัน  ตามเสรีวิไล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.06 เงิน 38 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายธนากร  ปั้นหยัด
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขุนทอง
 
1. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวธันยลิน  พีรวิชัยนนท์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กชายคณิน  -
2. เด็กชายตั้ม  -
3. เด็กชายวิชานนท์  พิมพ์ศรีจันทร์
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  กิริยางาม
5. เด็กชายอภิวัฒน์  อินจันทร์
6. เด็กชายฮีโร่  -
 
1. นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์ศิริ
2. นายวรเทพ  รักษาพงศ์
3. นางสุธาสินี  ทองนุ่ม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 41.25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์กรณ์
3. เด็กชายนพดล  โล่ห์คำ
4. เด็กชายศรายุธ  จันทะนาม
5. เด็กชายศิริชัย  สระทองเทียน
6. เด็กหญิงสิริวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน
2. นางสาวชไมพร  บุญประวัติ
3. นางศิริพร  งามขำ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.83 เงิน 37 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายกิตติธัช  ช้างลอย
2. เด็กชายชลทิศ  บัวรอด
3. เด็กชายณฐพร  ศิริมั่ว
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  เกษโกมล
5. เด็กชายธนวัต  เสมทับ
6. เด็กชายธนัญชัย  นัทธยาย
7. เด็กชายพีรพงษ์  สินคง
8. เด็กชายอิทธิกร  เชื้อบุญ
 
1. นายนัฐวุฒิ  เอมทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายกฤษณะ  แพงอุ่ม
2. เด็กหญิงณภัทรชา  ใจดี
3. เด็กหญิงดารัตน์  มุ่งหมาย
4. เด็กชายธวัชชัย  เซี่ยงเจ๊ว
5. เด็กหญิงบุษบา  กันสุ่ม
6. เด็กหญิงปวรา  ดีคำ
7. เด็กหญิงปัญญาพร  แสงทรวง
8. เด็กหญิงศศิกาญต์  น้ำดอกไม้
9. เด็กหญิงสุจิตรา  เทียนหล่อ
10. เด็กหญิงสุพัชชา  ธรรมจง
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวศศิพร  สามนคร
3. นางสาวณัฐวดี  ใจอดทน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุบิน
2. เด็กหญิงชมพู  -
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุกจีน
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ตาลเพชร
5. นางสาวสุพรรษา  นาคเอี่ยม
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวสุวรัตน์  บุญยะรัตพันธ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงธนพร  ผ่องสะอาด
2. เด็กหญิงปาณิภา  จันทร์ที
3. เด็กหญิงษมนพรรษ  เบ็ญพาด
 
1. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
2. นางอรพิณ  นำประเสริฐ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คามรักษ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  อิ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอทิตญา  ประสานไทย
 
1. นางสาวดุสดี  บุญส่ง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.8 เงิน 34 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  วิไลเลิศ
2. เด็กหญิงปวริศา  มงคล
3. เด็กหญิงรดา  นวลใหม่
 
1. นางสุพรรณา  สัจจเสนีย์
2. นางสาวสมใจ  แซ่ลิ้ม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงนะ
2. เด็กหญิงปาริชาต  คงนะ
3. เด็กหญิงอริสรา  หว่างดอนไพร
 
1. นางสาวศิรินภา  สืบเผ่า
2. นางสาวบุษบา  เที่ยงธรรม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายชะโมนำ  -
2. เด็กชายธนกฤต  ทิมศรีกล่ำ
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มญาติ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงพราวรวี  เกกินะ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อุทัยแพน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อุ่นใจ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายภูชิต  สุขพันธ์
2. เด็กชายสราวุฒิ  คุณพันธ์
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มญาติ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายชินวัตร  กลิ่นบุปผา
2. เด็กชายไตรวิทย์  โกมะ
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มญาติ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.08 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นายกันตพงศ์  คุณพันธ์
2. นายพลพัฒน์  หว่างดอนไพร
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มญาติ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายธนากร  แรงครุฑ
2. เด็กชายภัทรเดช  พยาบาล
 
1. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
2. นายดำรงค์  มะโนเสริฐ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนน้อย
2. เด็กหญิงนภฑกร  หลีล้วน
 
1. นางสาวพิรุณ  สัปปุริสสกุล
2. นายสุริยัน  ศรีวรชัย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงดวงกมล  พึงประสพ
2. เด็กหญิงอรวรา  แช่มมี
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางสาวอุทัยรัตน์  ดีวัน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 20 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีพงษ์สุทธิ์
2. เด็กหญิงสุจิตา  -
 
1. นางสาวนิชาภา  วอนเพียร
2. นางปรีชญา  กวางคีรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธัญญาเรศน์  โสภาพงษ์
2. เด็กหญิงพรวลี  ปั้นชื่น
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์บูรณ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายกิจเจริญทรัพย์  สุรินทร์
2. เด็กชายภูริณัฐ  อึ๊งพานิช
3. เด็กชายวรโชติ  ผ่องใส
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อุ่นใจ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายกฤษณะ  เสลาคุณ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เจนจัด
3. นายเรืองศักดิ์  สระทองห้อย
 
1. นายวสันต์  แจ้งแสง
2. นายพรรษา  อ่วมมณี
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ประสบผล
2. เด็กชายธนกร  ขุนกั้น
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  สอนเสนา
 
1. นางจรัสสม  ปานบุตร
2. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายจารุวิทย์  รอดคล้าย
2. เด็กชายธนภัทร   นามาบ
3. เด็กชายนพรัตน์  บุญแก้ว
 
1. นายอิศรา  วรรณากาญจน์
2. นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนกร  พบสุภาพ
2. เด็กชายปฐมพร  ลิ้มมั่ง
3. เด็กชายอั้ม  -
 
1. นายอิศรา  วรรณากาญจน์
2. นายประพันธุ์  น้อยอุทัย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กหญิงณฐิตา  ดาวกระจาย
2. เด็กหญิงบงกฎ  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  พวงทอง
 
1. นางสาวฑิตยา  สืบบุก
2. นางสาวอมราพร  รุ่งกิจวัฒนานุกูล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  นิลวงค์
3. เด็กหญิงอัยดา  พวงทอง
 
1. นางสาวอมราพร  รุ่งกิจวัฒนานุกูล
2. นางสาวฑิตยา  สืบบุก
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงณัฐญา  เขียวลือ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กลิ่นประเสริฐ
4. เด็กหญิงอรษา  จันทบุตร
5. เด็กหญิงอัญธิมาพร  อินทรกะเสม
6. เด็กหญิงเกศินี  ชนประเสริฐ
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางสาวศุภัทรษร  ขจรภัย
3. นางสาวโสภา  ประกอบธรรม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ณ ระนอง
3. นางสาวทัศนีย์วรรณ   ปานจันทร์
4. นางสาวธนาภา   สืบศรี
5. เด็กหญิงนันทวรรณ   วรรธนะวุฒิ
6. เด็กหญิงปิยพร   คงคาดิก
 
1. นางประภา   สัปปุริสสกุล
2. นางอำพร   บ้งชมโพธิ์
3. นางสุรางค์   สุทธิ
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  -
2. เด็กหญิงนิภาพร  โสลุน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แคโอชา
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยวัฒน์
2. นางสาวณัฐพร  ศักดิ์ศรี
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  นาคโสภณ
3. เด็กชายอภิรักษ์  เอกจู
 
1. นางกมลาสน์  รุ่งเรือง
2. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 36 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงนิพาดา  สืบเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวริศรา  ลัดดากุล
 
1. นางปุณยนุช  นราแก้ว
2. นางวรรณชาติ  อยู่เอี่ยม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายสันติ  สืบทรง
3. เด็กชายเจษฎา  วงษ์มาดิษฐ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  ผิวสุข
2. นางสาวจิตตรา  บำรุงเขต
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงรติกานต์  มีล้อม
2. เด็กชายวีรยุทธ์  แก้วบุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ขอนแก่น
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางสาวกันตินันท์  วัฒนา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 30 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองมาลัย
2. เด็กหญิงธันยนันท์  ไพศาลภาณุมาศ
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไพศาลภาณุมาศ
 
1. นายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์
2. นางนราวดี  บัวทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 20 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. นางสาวนิรมล   แซ่เห็น
2. เด็กชายอิทธิพร   ทัพประยงค์
3. นางสาวเอื้องฟ้า    เจนวีระนนท์
 
1. นางอำพร   บ้งชมโพธิ์
2. นางสุรางค์  สุทธิ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ตันบุรี
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สืบดี
3. เด็กหญิงยุภาพร  สามา
 
1. นางบุหงา  สวัสดิ์ลำภู
2. นางสาวศศินันท์  ไชยวิลากานต์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 42 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  แสนชาภัทร
2. เด็กหญิงวนิดา  บัวบาน
3. เด็กหญิงวิภาดา  ตันโต
 
1. นางแวววรา  จงจินากูล
2. นางนัทธมน  กลิ่นแพทย์กิจ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ประเสริฐลาภ
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  อ่อนตีบ
3. เด็กหญิงแก้วตา  บ่อบัวทอง
 
1. นางมัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์
2. นางอัจฉรา  รอดภัย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 25 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงกนกนภา  ตะพัง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ตะพัง
3. เด็กหญิงลลิตา  ตะพัง
 
1. นางนุกูล  กลีบทอง
2. นางสาวภาวิสา  กลีบทอง
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำดี
2. เด็กชายธติกร  สีนวล
3. เด็กหญิงอทิตยา  พันธุ์ยุโดด
 
1. นางสาวฑนาวัน  คงทน
2. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สินสิวะมงคล
2. เด็กชายทรรศนัย  สามีโคตร
3. เด็กชายธนพล  ใจตรง
 
1. นางสาวสุพรรณี  รุ่งกระจ่าง
2. นางสาวสกุนา  อรชร
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 26 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  ผิวเผือก
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พระแท่น
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.67 เงิน 34 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กชายเพชรแท้  บุญชู
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กองเกตุใหญ่
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ฮับใบ
2. เด็กหญิงศศิกาญจน  เย็นกลม
3. เด็กชายสุชารัตน์  จงเจริญ
 
1. นางวาริน  สังข์เงิน
 
171 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว   วังงาม
2. เด็กชายภุมริน   นาคสังค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา   บัวศิริ
2. นายสมปอง   ป้องกัน
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. นายอิฐธิศักดิ์    มูลนาม
 
1. นางจินดา   ภูวมาส
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงศิริญาณ์   บุญชื่น
 
1. นางสาวจินดา    ภูวมาส
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนุช
 
1. นางสุปัญญา  นิยะมะ
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แต้มทอง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ช่างเรือนกุล
3. เด็กชายโจ  -
 
1. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
2. นางสาวไพริน  แสงคำ
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายชยานันต์  ฝัดสุภาพ
2. เด็กชายต้นตระการ  จิตรจง
 
1. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
2. นางสาวลักขณา  วังปลาทอง
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายจรูญโรจน์  สบายสมัย
2. เด็กชายจิรพัชร  สมพรสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  ชินพัณณ์
2. นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กลิ่นเสือ
2. เด็กชายธนพัส  มีล้อม
3. เด็กชายศิริวัฒน์  แก่นจันทร์
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางสาวอรพรรณ  วรรณศิริ
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายธีธวัช   แซ่ฉี
2. เด็กชายระพีภัทร   พวงรัก
3. เด็กชายสราวุฒิ   ขันทอง
 
1. นางจินดา   ภูวมาส
2. นายเฉลิมชัย   ใจ๋เหมย