สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 33 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงเมธปิยา   กรกุม
 
1. นางวรรณี  ดีประชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงลักษิกา  สีกิ้ว
 
1. นางสาวปาณิสรา  มณีจำรัฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1. เด็กหญิงศลิษา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสมมณีย์  มัคสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงจอมณภัทร   ฉีดจันทร์
 
1. นางสาวสุปรียา  สุขสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายศุภโชค  อินทศรี
 
1. นายธันวา  ทรัพย์ธนภูมิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  บุตดาเลิศ
 
1. นางเยาวรีย์  ชาญนาวา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กหญิงฐิญาณันท์  การะเกตุ
 
1. นางสาวพรรณิดา  คำเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์หาร
 
1. นายสมพร  กันหา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงสุธิศา  สาลีเชียงพิณ
 
1. นางวนิตรา  ภุมมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายณัธพงศ์   พลับทอง
 
1. นางสาวมณีรัชช์   ลิ้นจี่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  จันเปรม
 
1. นางสาววิรัญญา  สาททอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงกวินน้ำทิพย์  บุญประสพ
 
1. นางสาวบูรจิต  พานประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.67 เงิน 31 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิวิมล   อารีย์
 
1. นางสาววรรณดี   มาลัยแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1. เด็กชายอรรถพล    สินสุดสวาท
 
1. นางสมมณีย์   มัคสิงห์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กชายพงศ์ภัค  อยู่กรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ธิปะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิง ลลิตา   สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสโรชา   ดีประชา
 
1. นางศุภวรรณ   ทักษิณ
2. นางสาวิตรี   ไพศาล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ธัญญสิริ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  กันภัย
 
1. นายกฤษฎา  เพ็ชทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74.55 เงิน 39 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงณัฐชุตา  ศรีพรหมมา
2. เด็กหญิงภัทรพร  ศิริภัทร
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.93 ทอง 26 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายรพีพัฒน์  จูกุล
2. เด็กชายสิธิชา  ศึกษาชาติ
 
1. นางพรรณพิมล  แก้วเขียว
2. นางวงเดือน  สิทธิจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐนรีดา   คุ้มถนอม
 
1. นางสุขวิมล  อนันตสวัสดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เปล่งไปล่
 
1. นางนันทนัชชา  สงพะโยม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายอนุชิต  เขียวนอก
 
1. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54.17 เข้าร่วม 46 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติมา   ทองส่งธรรม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์   อินทรกุล
3. เด็กชายวรท   กาญจนวิวัฒน์
 
1. นายเอกราช  ปัญญาโรจน์
2. นายสมคิด  ปรกแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 61.33 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกันตินันท์  หรีหร่อง
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชัยธรรม
3. เด็กหญิงศศินา  ช่อมะลิ
 
1. นายนฤนาท  เอี่ยมฉ่ำ
2. นางสาววชฎารัตน์   ถือแก้ว
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ล้อวงศ์งาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีธรรมราช
 
1. นางภิรมย์ศรี  สมทบ
2. นายชัยณรงค์  ชัยพฤติตานนท์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงญาดา  เหลืองทอง
2. เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ
 
1. นางสาวสุนันทา   วงษ์ษา
2. นางวันวิษา  เหลืองไทย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33.4 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. นายสถิตย์  เจริญวัย
2. เด็กหญิงหทัยชนก  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
2. นายสรรชัย  เหล่าวัฒนะไพศาล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา   สระศรี
 
1. นางสาวอังคณา  กาญจนานุรักษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายรัชพล   ภูมิสถาน
 
1. นางสาวพัสณี   บัวเผื่อน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กหญิงดาว  เจริญสุข
 
1. นางณภาภัช  ภุมภารินทร์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสุข
2. เด็กชายวรัตถ์  เทียนชัย
 
1. นางพจมาลย์  มิ่งสงฆ์
2. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงสุวิมล  คงวิเชียร
2. เด็กหญิงอิษฎา  แคล้วพยางค์
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
2. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 36.86 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1. เด็กชายสิทธิพล   โหรา
 
1. นางสาววัชราภรณ์   ตรีอักษร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35.49 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายภูไทย  จิตต์หาญ
 
1. นางสาววิมณภา  ทองใบ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุกใส
 
1. นางสิริลักษณ์  ทองเฉลิม
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  สกุลเพ็ชร
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายจุฑาวุธ  คงเหลี่ยม
 
1. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เขียนจัตุรัส
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คราทอง
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  สุวรรณ์
 
1. นางสาวดารุณี  พละเลิศ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นาคดีล้วน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุภโรจนีย์
2. เด็กหญิงปรัชญา  เหล็กเพชร
3. เด็กชายศิลา  สิงห์หา
 
1. นางสาวจิรกาญจน์  แผนกุล
2. นางสาวกนกพร  วิราวรรณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ชินหอม
2. เด็กชายธวัชชัย  ใจห้าว
3. เด็กชายภวดล  ฉัตรทัน
 
1. นางนิภาพร  โฉมยา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงนุชจิรา  พุ่มมาลา
3. เด็กหญิงรัตนา  มัชมี
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์
2. นางรัตนาพร  สาลี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 44 โรงเรียนดิศกุล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉัตรธนานุพงษ์
2. เด็กชายธันวา  ปรางเปรมปรี
3. เด็กหญิงริเชียร์  เมฆปั้น
 
1. นางสาวชลิดา  อนุพันธ์
2. นางสาวอนุสรา  เกตุแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เกตุพินิจ
2. เด็กชายศักดิ์สัมพันธ์  ทองใบ
3. เด็กชายอรุณสวัสดิ์  เป้าเทียบวงศ์
 
1. นางสาวจิรกาญจน์  แผนกุล
2. นายเผชิญ  บุญประเสริฐ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงณฐิกา  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงธิติกาญจน์  ศิริพิน
3. เด็กหญิงวิภาวดี  มาลัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สอบไธสง
2. นางสาวจันทร์ทิมา  วิมูลศักดิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ชุวัสวัต
2. เด็กหญิงพลอยขวัญ  กวนชา
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เรืองเกษม
 
1. นางสาวชนิดาภา  กลีบทอง
2. นางวารินทร์  โอ่งคำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิง ปทิตตา   อิ่มลา
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์   สุขเจริญประเสริฐ
 
1. นางบุษบา  อำนาจ
2. นายชวลิต  สุขศรัทธา
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ขันทองดี
2. เด็กชายมณฑล  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์
2. นางสาวศิริกาญจน์  หลากสุขถม
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายณัทกฤต  ชัยโชตกิจ
2. เด็กชายอภิรักษ์  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางอุไรรัตน์  แสวงทรัพย์
2. นางนันทา  น้ำใจสุข
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายจักรภัทร  ยิ้มทอง
2. เด็กชายภัทร์นรินทร์  สืบหยิ่ว
 
1. นายบัญชา  รุ่งอุทัย
2. นายวรชาติ​   บ่​อเกิด
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 20 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายปรเมศวร์  แซ่เจี่ย
2. เด็กชายรชต  บุญชัย
 
1. นายณัฐพล  ศรีสัตตบุษย์
2. นางสาวกัลยา  ศิริรัตน์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรกฤษ  เพิ่มทอง
2. เด็กชายภุชงค์  -
 
1. นายเกิดพงศ์  หอมชื่น
2. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายพัฒนพล  แก้วอาสา
2. เด็กชายฤทธิรงค์  เนตรลา
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 41 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ประยูรหงษ์
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา   ลำภา
3. เด็กหญิงชมพูนุช   ไพเราะ
4. เด็กหญิงปีใหม่  แดงประพันธ์
5. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร   เท่าเทียม
 
1. นางวรันธร   กัลปะ
2. นางสาวดวงมาลย์    ขีดขิน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สวัสดีดวง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สโมสร
3. เด็กหญิงปรารถนา  มีจั่นเพ็ชร
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุจริตวิเศษสกุล
5. เด็กหญิงอริสา  อินทรรอด
 
1. นางพจนา  ลิ้มสินโสภณ
2. นางจารุวรรณ  อัคคะวรวงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 43 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนวงษา
2. เด็กหญิงนราพร  ใจจริง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สัทธาผล
4. นางสาววรัญญา  ใจจริง
5. นางสาวอลิญาดา  สดใส
 
1. นางสาวสุภาวดี  กล้วยหอม
2. นางพจนีย์  ธวัธวงค์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1. เด็กหญิงกิตนภา  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงฤทัยมาศ  กฤษแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  อินจันดี
4. เด็กหญิงสุทธิ์ภาธร  เงาะอาศัย
5. เด็กหญิงอินทุอร  มูลจิตร
 
1. นางสาวปริศนา  มูลศาลา
2. นางสาวสมบูรณ์  บุญยงค์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  คุณตง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนา
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  หอมชื่น
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  รวมยอด
5. เด็กหญิงโศรยา   สังข์ทอง
 
1. นายพงษ์ศธร  ชมท่าไม้้
2. นายณัฐนครินทร์  ยืนยง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงจินดารักษ์  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงชาลิษา  บุญเฉย
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ยะนิล
4. เด็กชายวรพล  แซ่ไหล
5. เด็กชายสุพศิน  สอนสอบ
 
1. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง
2. นางเบญจวรรณ  รอดหลง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน 40 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายชนันธร  น้อยจีน
2. เด็กหญิงชุติมา  จำเนียรกาล
3. เด็กชายณัฐธเนศ  มั่งแฟง
4. เด็กหญิงนิศามณี  จันทร์บุตร
5. เด็กหญิงเกศกนก  พราหมณ์ยอด
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยะ
2. นายพิชญ์วัชร  บุญเรืองรอด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กชายจอมพล  สมจิตร
2. เด็กชายชาคริต  ส่องสว่าง
3. เด็กชายพีรพล  บัวเกตุ
4. เด็กชายสุทธิรักษ์  ฮ่งซุน
5. เด็กชายอภิชาติ  พิมพา
 
1. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
2. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.9 ทอง 28 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางมาเรียม  กิจทวี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.2 ทอง 35 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงพรัชรา  เวที
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร  พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 38 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สิงห์เสวก
 
1. นางสาวอินทยา  อินทร์ประทับ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.2 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  น้อยแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  จิตไมตรีสถาพร
 
1. นางพรรัตน์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
2. นางสาวศินีนาถ  ประภาสธรรม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.2 ทอง 46 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิกุลแก้ว
2. เด็กชายศิวาชัย  คันโทแก้ว
 
1. นายกฤตภัค  มหาบุญญารักษ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงจิตลดา   มหาวงศ์คีรี
2. เด็กชายณัฐกิตต์   สวัสดิ์กระเดื่อง
 
1. นางสาวศิริพร  พื้นผา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกวิสรา   ไสยดี
2. เด็กหญิงธนิษฐา   อินทวงษ์
3. เด็กหญิงปานวาด   ดีดวงพันธ์
4. เด็กหญิงมณีรินทร์    ชื่นวารีย์
5. เด็กหญิงรมยกร   โพธิ์บอน
6. เด็กหญิงละอองดาว   ขวัญอ่อน
7. เด็กหญิงวรรณิดา   อ่อนตา
8. เด็กหญิงวิศวียา  อินตรา
9. เด็กหญิงอาทิอร   ห้าวหาญ
10. เด็กหญิงโยษิตา   พัดดง
 
1. นางกาญจนา   ไผ่สอาด
2. นางสาวนฤมล   อุสาหะ
3. นางสาวภูริชนรดา  หนูขาว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงชลฤดี   โฆษพงศา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวคำ
3. เด็กหญิงมิณฑิตา   โฆษพงศา
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  ใจอารีย์
5. เด็กหญิงสาวินี   ลกว้ม
6. เด็กหญิงอาริษา  ใยชวด
7. เด็กหญิงเบญจมาศ   พงษ์คะเชนทร์
 
1. นายอดิศักดิ์   บุญมา
2. นางเปรมรัตน์  สร้อยทอง
3. นางสาวนภัชชา  แดนพันธ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐนิดา  อุไรรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเวช
3. เด็กหญิงธาราวดี  ดวงผาสุข
4. เด็กหญิงธิติกาญจน์  คุ้มครอง
5. เด็กชายรณฤทธิ์  จันทร์ดี
6. เด็กหญิงรมิตา  พูลผล
7. เด็กชายอนันต์  กลีบเมฆ
8. เด็กชายอารีย์  แจ่มใส
9. เด็กหญิงเดือน  องประโคน
 
1. นางอุษา  นิยมธรรม
2. นางสาวรุจิรา   ด้วงเดช
3. นางสาวภสมน  แก้วพลอย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เชยโต
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เสือใจ
3. เด็กหญิงณัฐริการ์  ฉุยเนย
4. เด็กชายปรีดา  -
5. เด็กหญิงปิยดา  ทูลประสม
6. เด็กชายพงศกร  ช้างครุฑ
7. เด็กชายพิพัฒน์  กล่อมจิต
8. เด็กชายศรัณย์  น้ำเพชร
9. เด็กชายศิรภัทร  ฉุยเนย
10. เด็กหญิงอรอุมา  นิลรอด
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
2. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี
3. นางสาวศิลามณี  จันทร์สุข
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บ้านกลางคีรีรัฐ
2. เด็กชายยุทธพลชัย  บ้านกลางดิลก
 
1. นายกฤตคม  สมจันทร์
2. นายสุวัฒชัย  ถิ่นนาสวน
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ดอนไพรเณร
2. เด็กหญิงนนทิชา  โพธิ์ศิริ
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
2. นางสาวพัชรี  ศุภษร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านองหลุ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  -
 
1. นางสาววรรณวิศา  เถกิงกิจ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านวังสารภี 1. เด็กชายวิน  -
 
1. นางสาววิชุดา  เครืออยู่
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงปณิดา   หมื่นสีพรม
 
1. นางวนิดา  ก้อนอินทร์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนภัส  ห้าวหาญ
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เขียวอ่อน
 
1. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงพรรณพษา  สวัสดี
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา   ฉิมอ่อง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กหญิงชลธร  จงธีระธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. นางสาวศิรประภา  ปาลี
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงพัดชา  ดำเนิน
2. เด็กหญิงอรพิมล  กาหลง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรเกตุ
2. นางสาวศิริวิมล  แสนคำ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 1. เด็กหญิงณัฐชลิกา  ราชดำเนิน
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ฝนโคกสูง
 
1. นางชรินรัชต์  สุวรรณมิสระ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์   ชามนตรี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 1. เด็กหญิงนันทนา  หมีแรต
2. เด็กหญิงอัญชลิกา  แซ่ตัน
 
1. นางชรินรัชต์  สุวรรณมิสระ
2. นายนพรัตน์  สอ้าง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุรินญา  ศิริเอก
 
1. นางวนิดา  ก้อนอินทร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สินคง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หมายเกิด
3. เด็กชายศิวพร  เภาด้วง
 
1. นางพรภัทร  แจ่มศรี
2. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  ใจแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมน้อย
3. เด็กหญิงปาณิศา  สนคร้าม
 
1. นางสาวอัญชลี  เสาร์ม่วง
2. นางสาวสุนิสา  บุญยงค์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่ศิริ
2. เด็กชายธนวัฒน์  นุชิต
3. เด็กหญิงบุญญิสา  น่วมอนงค์
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
2. นางสาวพัชรี  ศุภษร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกุลพัชร  เพชรนิล
 
1. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73.33 เงิน 30 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 1. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีใหญ่
 
1. นางสาวมณี  พิลึก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กชายสุุพจน์  สมสี
 
1. นายโลลศ  กรุนกรุด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กชายภูริทัต   น้อยหลุบเลา
 
1. นายนพดล   สุขใส
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กชายศิวัฒน์  เกิดโภคา
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอิศรา  อาภากร
 
1. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงวิลันยุภา  ชัชวาลย์
 
1. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 72.33 เงิน 32 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชา  สังขพันธ์
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.66 ทอง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กชายธรนินทร์  ใจเย็น
 
1. นายสิทธิโรจน์  ใจเย็น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 62.66 ทองแดง 34 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชีพนุรัตน์
 
1. นายจักริน  ชานุ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1. เด็กชายสุทธิพร  สืบเพ็ง
 
1. นายสุทธิพร  ดาวเรือง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 71.2 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์ศิลา
2. เด็กหญิงณัฐชา  สังขพันธ์
3. เด็กหญิงณิชา  สังขพันธ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  โตใหญ่
5. เด็กหญิงพจมาศ    อารนอลด์
6. เด็กหญิงพัชราภา  หนูขาว
7. เด็กหญิงมนัสวี  ศรวัลเพ็ง
8. เด็กชายสินชัย  จันทรดี
9. เด็กหญิงอนันตญา  สุริโย
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
2. นายอภิชาติ  ทัพวิเศษ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ  บุญจีน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ตันมั่นคง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ฟักสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐชา  สังขพันธ์
4. เด็กหญิงณิชา  สังขพันธ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  โตใหญ่
6. เด็กหญิงปริญญาดา  จิตตะมโนวรรณ์
7. เด็กหญิงปิยกาญจน์  สวนเสน่ห์
8. เด็กหญิงพัชราภา  หนูขาว
9. เด็กชายสินชัย  จันทร์ดี
10. เด็กหญิงสิรินตา  พงษ์ศักดิ์ขจร
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดาวแสง
12. เด็กหญิงสุวภัทร  ภาคศิริ
13. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เหมะรักษ์
14. เด็กหญิงอารยา  สงวนพันธ์
15. เด็กชายเหมันต์  โตใหญ่
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
2. นายอภิชาติ  ทัพวิเศษ
3. นางวิริยา  โยธาภักดี
4. นางสาวอัจฉราพรรณ  บุญจีน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกุลพัชร  เพชรนิล
2. เด็กชายชาญณรงค์  เพชรนิล
3. เด็กชายธนพล  มีพันธ์
4. เด็กชายนราวิญช์  จันทร์วิเศษ
5. เด็กชายพงศ์พล  บ่อผล
6. เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิมใส
7. เด็กหญิงฟ้าอรุณ  เพชรนิล
8. เด็กชายมนัส  เพ็ญพิทักษ์
9. เด็กหญิงวิลันยุภา  ชัชวาลย์
10. เด็กชายสุเมธ  -
11. เด็กหญิงอิศรา  อาภากร
 
1. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
2. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
3. นายพิทักษ์  แสงคำ
4. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายจิระพัฒน์  บุญญพรรณ
2. เด็กหญิงฉันทรัตน์  สง่างาม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  เล่าทรัพย์
4. เด็กหญิงชลลดา  สนองชาติ
5. เด็กหญิงณัฐฌา  นวลฉวี
6. เด็กหญิงณัฐฐา  เพ็ชรกุล
7. เด็กหญิงดวงมณี  สุนทราลัย
8. เด็กหญิงนัฏฐาศิณี  พงษ์พันธุ์น้อย
9. เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดม
10. เด็กหญิงน้ำหวาน  นภัสกัลยา
11. เด็กหญิงปริยาภัทร  รวมศิลป์
12. เด็กชายปรเมธ  ไวยิ่งยุทธ
13. เด็กชายภานุวัฒน์  กล้วยหอม
14. เด็กชายสายต้นรัก  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงสุจิตรา  เย็นใจ
16. เด็กหญิงสุพรรษา  ไวยิ่งยุทธ
17. เด็กหญิงสุพัตทรา  หอทอง
18. เด็กชายสุรเดช  เชียงคา
19. เด็กหญิงเขมภัทร  วิทยา
20. เด็กหญิงเพชรปทุม  อินทร์เสนา
 
1. นางสาวอารีรัตน์   วัฒนานนท์
2. นายนิคม  กลีบทอง
3. นายทัศพร  สุนทราลัย
4. นางสาวจิรนันท์  คล้ายคลัง
5. นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม
6. นางสาวโชติภัค  นครเอี่ยม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจจันทึก
2. เด็กชายนครินทร์  จิตนิยม
3. เด็กชายมินร์ธาดา  ขวัญสด
4. เด็กหญิงวริศรา  ปิยรัตน์
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสงวน
6. เด็กชายสายชล  พรมมาท
 
1. นายอำนวย  ธรรมรังษี
2. นางสาวรัตมณี  ดีท้วม
3. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 1. เด็กชายอาทิตย์  พูลฉิม
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงรมิตา  มงคล
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 47 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสงวน
 
1. นายอำนวย  ธรรมรังษี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายยศภัทร   นามวิจิตร
 
1. นางนงเยาว์   เนียมหลาง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายทศพล  ดอกยอ
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก    ชุ่มสีดา
 
1. นายผดุง   จันทร์คา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงแหม่ม  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กชายณัฐวัศ  นวลเจริญ
 
1. นางสาวธัชพรรณ  เจริญยิ่ง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนิชาภา   จงศิริไพโรจน์
 
1. นายผดุง   จันทร์คา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 24 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงแหม่ม  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กชายปฐมชนก  สามกองาม
 
1. นายเรวัตร  บุญขำ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กชายนครินทร์  จิตนิยม
 
1. นายอำนวย  ธรรมรังษี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงรมิตา  มงคล
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปียช่วง
 
1. นางสาววรรณวรัตน์  จิณแพทย์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ระงับทุก
2. เด็กชายฐิติกร  โอชารส
3. เด็กชายถิรธน  เลาอุดมโชค
4. เด็กชายธนพล  แก่นแก้ว
5. เด็กชายปภาวิน  สินจุ้ย
6. เด็กชายปุณณกานต์  มีเทพ
7. เด็กชายพุทโธ  นุชสำอางค์
8. เด็กชายวีรพล  กาญจนโชคชัย
9. เด็กชายศตคุณ   ทองลิ้ม
10. เด็กชายศุภณิฐ  วรรณา
11. เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณา
12. เด็กชายแฮรี่  เวบบ์
 
1. นายบุญนำ  ทรัพย์บุญมี
2. นายสัมพันธ์  เกตุสม
3. นายธาดา  เมตตา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกันติชา  จอมสวรรค์
2. เด็กหญิงกุญชสิริน  ปันยารชุน
3. เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ
4. เด็กหญิงจิรภัทท์  เรืองพยุงศักดิ์
5. เด็กหญิงณัชชา  แสนสีมน
6. เด็กหญิงธนาภา  รักอู่
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำมาลัย
8. เด็กหญิงนงนภัส   บุษกรจงกลสกุล
9. เด็กหญิงนยายะ  จงศักดิ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงนันทภัค  ศิริรักษ์
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  นพรัตน์คงฤทธิ์
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลำดวน
13. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุทธิ
14. เด็กหญิงพอเพียง  ประสพสิน
15. เด็กหญิงพัธฐ์ธีรา  สรรพวิทยกุล
16. เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นคำ
17. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  กรัณย์วัฒนกุล
18. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  วงษ์น้อย
19. เด็กหญิงภัทรธิดา  เซี่ยงฉิน
20. เด็กหญิงรัชชิตา  วินิชพันธ์
21. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ไทยศิลป์
22. เด็กหญิงสิริญา  มีปลอด
23. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริสลุง
24. เด็กหญิงอธิติยา  ห้าวเจริญ
25. เด็กหญิงอุษามณี  อินหนู
26. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เลิศศิรวรเมธ
27. เด็กหญิงแพนาบุญ  วิเศษสิงห์
 
1. นายไชยยศ  เหมาะพิชัย
2. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุมานิตย์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แต่งสง่า
3. เด็กชายดิศรณ์  ศีลแดนจันทร์
4. เด็กชายธนูชัย  จงเจริญกิตติกุล
5. เด็กหญิงนภัสสร  -
6. เด็กชายพิพัฒน์  โตแดง
7. เด็กชายภูมิ  -
8. เด็กหญิงอรัญญา  ยิ้มทอง
9. เด็กหญิงอินทุอร  ภูมิเจริญ
10. เด็กชายไทร  -
 
1. นางสาวปัญชลิกา  ทองปาน
2. นางชุลียฉัตร  เรืองสิทธิชัย
3. นางสาวณิชนา  นาคศรีโภชน์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รูปสม
2. เด็กหญิงกุนรวี  เอมบาง
3. เด็กหญิงดาว  -
4. เด็กหญิงปดิวรัสดา  อมรกิจปกรณ์
5. เด็กหญิงภัทธิชา  แซ่เอง
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มมา
7. เด็กหญิงสุชาดา  เอกปัชชา
8. เด็กหญิงสุประวีณ์  อุดทุมพร
 
1. นายเทพพร  บุตรดาน้อย
2. นางสาวปภาดา  สุขสวัสดิ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.333 เงิน 15 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  มาลาพงษ์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงธิญาดา  ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงปรารี  บ่อเกิด
5. เด็กหญิงศรินทิพย์  ชมชื่น
6. เด็กหญิงอารียากร  อุทัยเสรี
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
2. นายเทพพร  บุตรดาน้อย
3. นางสาวอลิษา  กาวินำ
4. นางสาวรุ่งรัตน์  เถาว์เมฆ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงกชฎา  พิทักษ์วนาราษฎร์
2. เด็กหญิงกชพร  วงศาโรจน์
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ม่วงสาย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดำดี
5. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   วงศ์ดี
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  บางขุนทด
7. เด็กหญิงปาณิสรา  นุชโสภา
8. เด็กหญิงภูษิตา  ทับทิมศรี
9. เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  แสงนิล
10. เด็กหญิงศรุตา  ประจบ
11. เด็กหญิงศิริกานต์  ลักษณะจันทร์
12. เด็กหญิงสุพิชญา  สมหวัง
13. เด็กหญิงสุภัคสรณ์  เพิ่มพวง
14. เด็กหญิงูีธัญชนก  ภุมรินทร์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียมเมฆา
 
1. นางปิยวรรณ   ธีรธรรมนุวัฒน์
2. นางน้ำทิพย์  พ่วงจีน
3. นางดวงเพ็ญ  เกษมสิริกาญจน์
4. นายศิริศักดิ์  เหมือนบัว
5. นายพีระศักดิ์  อินทรสกุล
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.333 ทอง 43 โรงเรียนบ้านวังสารภี 1. เด็กชายก๊อด  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายธันวา  เทพโสภา
3. เด็กชายธีรยุทธ  สีทองคำอยู่
4. เด็กชายปภิณวิทย์  จีนสุ่น
5. เด็กชายสุรชัย  แปสวรรค์
 
1. นายชานนท์  แสงแก้ว
2. นางสาววิชุดา  เครืออยู่
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 74.67 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจารุวิทย์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณภัทร  ฉิมพลี
 
1. นางกมลรัตน์  อะโน
2. นางสาวอริสรา  บุญมา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72 เงิน 40 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงอนัญพร   หลวงขัน
 
1. นางสาวเทียมจิต   คงอรุณ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  วรรณกิ่ง
 
1. Mrs.Elisa  C.Boleche
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายพิชิต  ศรีวรรณะ
 
1. นายสุภาพ  สงวนพันธุ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดอนเจดีย์
 
1. Mrs.Elisa  C.Boleche
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ
 
1. นางสาวณัฐพร  โพทอง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1. เด็กหญิงนิชกานต์  แซ่เอ๋า
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สงครามรอด
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงตวงพร  บุญกรุด
2. เด็กหญิงพรทิพย์  -
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ทับทิม
4. เด็กหญิงศิลาพร  ล่าดี
5. เด็กหญิงหยดทิพย์  มิลนิกร
 
1. นางนิโลบล  แสนเตปิน
2. นายนันทภพ  หอมชื่น
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายพุฒิเมธ  เสือจันทร์
2. เด็กชายอัครา  นาเวช
 
1. นางสาวธนัชญา  เงินวิเศษ
2. นางสาวสุพรรณี  บุญเจริญ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 74 เงิน 39 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายปริญญา  ศรีภุมมา
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีวงษ์ไชย
 
1. นางวาสนา  เอี่ยมจริง
2. นางสาวบุญเตือน  ไก่นิล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.38 เงิน 28 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิดานุช  บุุญรัตน์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ไทรทอง
 
1. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
2. นางวงเดือน  สิทธิจันทร์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกัณติชา  คำพิมาบุตร์
2. เด็กชายขวัญชัย  ทองคำ
3. เด็กชายตักสิทธิ์  เชรษฐศิริ
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภิญโญ
5. เด็กชายสราวุธ  คมขำ
6. เด็กหญิงสุปรียา  ไทยโสภา
 
1. นายวีรยุทธ  เจนอภิธรรม
2. นางสาวปัทมา  เจนอภิธรรม
3. นางสาวพนมพร  ยศอินทร์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 44.8 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  พุทธิเสาวภาคย์
2. เด็กชายณัชนนท์  เศษดา
3. เด็กชายธนภัทร  บุญประสพ
4. เด็กชายพงศ์พัทธ์  นนทสุ
5. เด็กชายพลัชพงศ์  สืบหิรัญ
6. เด็กชายภาวิต  ทองนุ่ม
 
1. นายสมเจตน์  ภัทรสิริวรกุล
2. นายวรนนท์  เจนวิชชุ
3. นายกรกฏ  ถาวรวงศ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายกฤษฎา  -
2. เด็กหญิงกุหลาบ  พุเก้
3. เด็กชายวันชนะ  สุขศิริ
4. เด็กชายสมมาตร  บุ้งทอง
5. เด็กชายเกรียงไกร  เนตรสน
6. เด็กชายเดี่ยว  -
7. เด็กชายแจ็ค  -
8. เด็กชายแสงจันทร์  ชุดงาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม
2. นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว
3. นางสาวณัฐธรา  จันทร์ทอง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงธิวารัตน์   เซี่ยงฉิน
2. เด็กหญิงปราวตี   จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงโชติกา  โชติฐากรกุล
 
1. นางพรพรรณ  หอมเจริญ
2. นายกิตติพงศ์  สมุทวนิช
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงธีรดา  เวชพันธ์
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  -
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 77.4 เงิน 25 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุวรรณภูมิ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑชื่น
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เดชบุญ
 
1. นางสาวจุฑาพัฒน์  ตั้งติพงศ์ตระกูล
2. นางสาวอภิญญา  เดชาติวงษ์ ณ อยุธยา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงคติยา   สันติกาญจนา
2. เด็กหญิงรุจิรา  พงศ์ธนอรัญ
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  พงศ์ธนอรัญ
 
1. นางธัชกร  เด่นดวงใจ
2. นายอนันต์วริทธิ์  จันทบุตร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กหญิงทักขิณา  สมบูรณ์คร้า
2. เด็กชายธนสรรสมพล  เอี่ยมอาจ
 
1. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
2. นางสาววันเฉลิม  คนตรง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงกวิสรา   โอฬารประเสริฐเลิศ
2. เด็กหญิงอชิรญา  ยาทิพย์
 
1. นางสาวจันทร์ดี  ภู่สุวรรณ
2. นายพิเชษฐ  ทองนุ่ม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก่นสม
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เถาว์เมฆ
2. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลำภา
2. เด็กชายอนุรักษ์  พรมสอน
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวทิพยเนตร  หนองผือ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายคณิศร  มังกร
2. เด็กชายวี  -
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายธนวินท์  ชอบการกิจ
2. เด็กชายธรวัต  แสงทอง
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นายอภินันท์  มณีวรรณ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายธนกร  ภู่เขนย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชอบการกิจ
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นายนภนนท์   ฟ้าแลบ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กชายจตุรพร  งิ้วเซอร์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
2. นางสาวกิตติมา  วงศ์รุ่งเรืองชัย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงลักษิกา  ยอดรัก
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ชุ่มชื่น
 
1. นายธีระ  แสงศิริ
2. นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายชานัญญา  เพ็ชร์ภักดิ์
2. เด็กหญิงเนตรธาร  สาระศาลิน
 
1. นางสาวเวณิกา  มาอินทร์
2. นางสาวพรนภา  ผลอุดม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  เพ็ชรวงศ์
2. เด็กหญิงภรภัทร  เรียงรวบ
 
1. นายชุมพล  เพิ่มพูล
2. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   งิ้วเซอร์
2. นายณรงค์  ทองเถาว์
3. เด็กหญิงสุนันทา  พงษา
 
1. นายพุทธาคม  จันทรวิจิตร
2. นายชัยวัฒน์  ล่ายสกุล
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายกฎเกณฑ์  มูลหา
2. เด็กชายตะวัน  ศรีแสง
3. เด็กหญิงรติภัทร  พูลผล
 
1. นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์
2. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายปุณยวีร์  จันทร์เทียน
2. เด็กหญิงพลอยวรรณ  ศรีเงินวิเชียร
3. เด็กหญิงมนัสวี  ดวงผาสุข
 
1. นายอรรถพล  แดงเสม
2. นางอุษา  นิยมธรรม
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชินภัค   ชมบุญ
2. เด็กชายธนกร  เซี่ยงว่อง
3. เด็กชายสิงหา  น้อยมหาพรหม
 
1. นายชวลิต  สุขศรัทธา
2. นายปรีชา  มั่นคง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. นายนวพล  พลายแก้ว
2. เด็กชายนิติพงษ์  สุทธป๊อก
3. เด็กชายปริพัฒ  ก้านจักร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  ถนอมวงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  เครือแต้
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรายุ   ทองดอนน้อย
2. เด็กชายชาคริต   ศิริคงคา
3. เด็กชายศุกร์  -
 
1. นายชวลิต  สุขศรัทธา
2. นายปรีชา  มั่นคง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  เซี่ยงว่อง
2. เด็กชายอนุพงษ์   สุวรรณภาพ
3. เด็กชายอัยการ  ลีธีระ
 
1. นายชวลิต  สุขศรัทธา
2. นายปรีชา  มั่นคง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายชนาธิป  ภุมรินทร์
2. เด็กชายธนกร  เฮ้าปาน
3. เด็กชายนิวัฒน์  โสมกุล
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นายชุมพล  เพิ่มพูล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายกีรติ  ใจตรง
2. เด็กชายศุภกาณต์  โสภา
3. เด็กชายสมเกียรติ  ครุธวงษ์
 
1. นายอนุ  นาคทองอินทร์
2. นายกนกพรรณ  สุทธิ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. นายวันชัย  -
2. เด็กชายสิทธิพันธ์  เดชโนนสังข์
3. เด็กชายอนุสร  ทับทิม
 
1. นายวิรัตน์  บาลเพชร
2. นายสาธิต  นาสวนตระกูล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 1. เด็กชายดุษฎี  สีสุขสาม
2. เด็กชายรพีภัทร  ยังนอก
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร  เขียวรอดไพร
 
1. นางประไพ  สมุทวนิช
2. นางสาวผกาภรณ์  ดวงพิมาย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงน้องเล็ก  -
2. เด็กหญิงรสริน  พัฒโน
3. เด็กหญิงอรัญญา  แก่นจิตร
 
1. นางสาววัลลียา  วิเศษสิงห์
2. นางสาวปราณี  จันทะโสม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 34 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กากี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  นิ่มเจริญ
3. เด็กหญิงมลศิริ  บัวคลี่
4. เด็กหญิงวริศรา  ทองเมือง
5. เด็กหญิงวันศิริ  เสวย
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีเพ็ชร
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวจิรกาญจน์  แผนกุล
3. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงชรินดา  จำปาแก้ว
3. เด็กหญิงบุณยานุช  วิมานทอง
4. เด็กหญิงประวรรณา  โพธิ์ชัย
5. เด็กหญิงเกวลิน  ไม้ดี
6. เด็กหญิงแพรว  พุทธา
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวจิรกาญจน์  แผนกุล
3. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงพนัดดา  พรรคพล
2. เด็กหญิงภาวินา  น้อยแน่ง
3. เด็กหญิงสุชาดา  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวดารณี  ป้อมสกุล
2. นางสาวเสาวรีย์  ดอนตะโก
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงกันยาพร   บัวเบา
2. เด็กหญิงขนิษฐา   ปราดเปรียว
3. เด็กหญิงรุจิรดา   สนสุดยอด
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   ห้วยหงษ์ทอง
2. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 1. เด็กชายกลวัตร   นุชสองพี่น้อง
2. เด็กชายคงพัฒน์   เจียงเจิม
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ   บัวทองสิงห์
 
1. นางสาวพนิดา   สำเร็จ
2. นางอุษณีย์   ศรีนวล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. นายจิรวัฒน์  ม้วนมอ
2. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนแหยม
3. เด็กชายศุภกิจ  รักแซ่
 
1. นางสาวพัชรี  ศุภษร
2. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ดาทอง
2. เด็กหญิงมณีณัฎฐ์   ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลวิเศษชัยกุล
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ป้อมสกุล
2. นางสาวอารียา  อัตตะสิริ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1. เด็กหญิงบุณยนุช  แย้มปรางค์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยืนยงค์
3. เด็กหญิงเอมมิกา  แย้มวงษ์
 
1. นางนัยนา  เจียมอยู่
2. นางสาวศิราพร  นาคปาน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิณพิกา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงมาริสา  ดอกเทียน
3. เด็กหญิงแก้วมณี  ชื่นสบาย
 
1. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงกรกมล  สวัสดิ์นที
2. เด็กหญิงณัชชา  แสนคำ
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  หอมทวนลม
 
1. นางสาวรภัสศา  สำเภาทอง
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา   พระสมุทร
2. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญมาคาร
3. เด็กหญิงเมทินี   แย้มเพ็ชร
 
1. นางกัญญา   พุ่มไสว
2. นางสาวพรศิริ  ดุสรักษ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายวราพงศ์  ภู่เจริญ
2. เด็กหญิงสศิกาญจน์  โพล้งวงษ์
3. เด็กชายเปีย  -
 
1. นางสาวรภัสศา  สำเภาทอง
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 34 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาลเพชร
2. เด็กหญิงสุทธีรา  สวัสดิ์คณา
3. เด็กหญิงอรปรียา  กระดังงา
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
2. นางสาวสุดารัตน์  วิมูลชาติ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 33 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงทิพาวดี  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงยศวดี  สวัสดิ์คณา
3. เด็กหญิงวิภาศินี  ชาวนาฝ้าย
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
2. นางสาวสุดารัตน์  วิมูลชาติ
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. เด็กหญิงพรธีรา  แดงเย็น
2. เด็กหญิงสมฤทัย  -
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  นาคพิมพ์
 
1. นางสาววารี  วิมลพันธ์
2. นางสาววันเพ็ญ  เมี่ยงแก
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายคณาธิป  คุ้มประทุม
2. เด็กชายธีรภัทร   เกษมโสตร
3. เด็กหญิงลภัสธร  รวมยอด
 
1. นางสาวลักขณา  คูหา
2. นางสาวเกวลี  บัวหลวง
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กชายดำรงฤทธิ์   จ้อยจำนงค์
 
1. นางเสาวนีย์  มูลสระดู่
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงจันธิมา  เชาว์เครือ
 
1. นางสาวจิราพร  กุลให้
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิราพัชร  หรี่หร่อง
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพิจักษณ์  เชิงชล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ราชิวงศ์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 62.99 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงไพริน  ฉัตรเวศน์
 
1. นางสาวดวงมาลย์  ขีดขิน
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.67 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชลลดา  สังขดำรง
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง 41 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1. เด็กหญิงสุธาสินี  นาคเถื่อน
 
1. นางสาวปทิตตา  วงศ์โอ่โถง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤชตฤณ  รื่นนุสาร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  วงศ์ราช
2. เด็กหญิงวัลนิภา  ศรีลาจันทร์
3. เด็กชายอานุภาพ  ไชยขันแก้ว
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
2. นางปทุม  นิ่มเจริญ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนัชชา  พุกหว่าง
2. เด็กหญิงมิดา  ตรีอัปสร
3. เด็กหญิงลูกตาล  วจีงาม
 
1. นางญาดา  มณีนิล
2. นางวงเดือน   สิทธิจันทร์
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายพรหมมินทร์   สืบดี
2. เด็กหญิงศันสนีย์  อมรกิจปกรณ์
 
1. นางสาวพัชชา   จิตรมั่น
2. นางสาวดาวประดับ  เรืองศิริ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงธีราภรณ์   ทองทวี
 
1. นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พ่วงเสือ
 
1. นางสายฝน  จันทร์ป้อง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงแจม  ขันธีระจิโรจน์
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงเปลมณิศา  จันทบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพลอยใส  แซ่จั่น
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1. เด็กหญิงนิจวิภา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวเกษสุดา  ปทุมแก้ว
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายธวัชชัย  แห่สถิตย์
 
1. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายชวาลวิชญ์   หนูเล็ก
 
1. นางสาวชุดารัตน์   วัชรินทร์รัตน์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายจักรพล  เรือนงาม
 
1. นางกมลทิพย์   ลิ้มพันทอง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หงี่ฮั้ว
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงนันทพรรณ  พินสุวรรณ
 
1. นายอดิเรก  เนตรพรม
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กชายจิรภัทร  เขียวหวาน
2. เด็กชายธนา  ศิลาชัย
3. เด็กชายศิรากร  เปียสวน
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
2. นายทวี  ชูศรี
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายทรงวุฒิ   จันรั้น
2. เด็กชายสุรยุทธ   เทศงามถ้วน
3. เด็กชายอัษฎาวุธ   แก้วเขียว
 
1. นางวิรุฬห์ยุพา   คุณากรดุษิต
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายชลรพัชร์  ข่าต้น
2. เด็กชายวิธวัฒน์  ม้าวงษ์
3. เด็กหญิงสุธิตา   -
 
1. นางสาวบุษกร  ศรีบุญ
2. นางสาวกรองกาญน์  ประยูรหาญ
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายชัยทัศน์  เพิ่มวงศ์
2. เด็กชายอัครเดช  งิ้วงาม
 
1. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
2. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายพสิษฐ์  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายสนธยา  ภูผา
 
1. นางสาวดาวประดับ   เรืองศิริ
2. นายตรีธรพัชร   วราวุธวิเชียร
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงดวงพร   เนียมเย็น
2. เด็กชายภูวดล  บัวงาม
3. เด็กหญิงสโรชา  ตันโต
 
1. นางสาวปภาดา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่เอง
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายทินภัทร  จูเมฆา
2. เด็กชายธนชาติ  ทำนิล
3. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนเจริญ
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์