สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนวิเศษศึกษา 1. เด็กหญิงรวิสรา  ประจวบมีชัย
 
1. นางสาววิลาสิริ  กาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงพลอยภูรี  เทศสมบูรณ์
 
1. นายวันชัย  ชังบัว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 48 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงดารณี  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวสิริวิมล  หยงสตาร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1. เด็กหญิงณปภัช  เพียรธนโชติ
 
1. นายวรัญญู  ล้อมเจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงกิตติยา  สุริวงค์
 
1. นายวันชัย  ชังบัว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 1. เด็กหญิงอรณิชชา  รูปงาม
 
1. นางสาวสุมณี  สังข์พุก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงธนัชชา  ชนะสัตย์
 
1. นายณรงค์เดช  เลี้ยงไพบูลย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงอารญา  สรรวิริยะ
 
1. นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์วงษ์
 
1. นางสาวนิตยฐา  ลิ้มสายสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 19 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนกมล  ช่ออังชัญ
 
1. นางสาวสุภาพร  ชูชาวนา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสิเรียม  เมียน
 
1. นางสาวฐิติมา  ประกอบกาย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 1. เด็กหญิงชนก  เอง
 
1. นางจุฑามาศ  พรมเวียง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวจิตรลดา  ประดิษฐ์ศิริงาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 34 โรงเรียนวไลย 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสงปก
 
1. นายอดิเทพ  สุวรรณรัตน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. นางสาวสุพิชญา  สนุกใจ
 
1. นางกัญญ์ณณัฎฐ์  วิชัยสงค์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงภาณุมาส  นุชเจริญ
2. เด็กหญิงอัญชลี  แหยมพราม
 
1. นางสาววลัยวรรณ  ทองสัมฤทธิ์
2. นางสาวชนกานต์  ศิวิลัย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิ์คำรพ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  พุ่มไสว
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.67 ทอง 25 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  พุ่มจิต
2. เด็กชายบูรพา  แปงกลาง
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
2. นายวสันต์  พันธ์ทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.14 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายพงษนรินทร์  สิงห์ปาน
2. เด็กหญิงวลัยพร  เกียรติศักดิ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  พรพนม
2. นางสาวภรณ์ชนก  ชัยหา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงขำ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงนิล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายนพณัฐ  คงขำ
 
1. นายดำรงค์ชัย  เขียวไปรเวช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  พวงบุบผา
 
1. นายกันตพัศฐ์  สุขอยู่
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.17 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงชนาพร  ศรีรอบรู้
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานศิลา
 
1. นางสาวกาญจนา  เครือแตง
2. นางสาวสุุกัญญา  อินพิวาด
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  รักเจริญ
2. เด็กหญิงปารวี  แก้วโกลภ
3. เด็กหญิงรัตนา  เป็นผล
 
1. นายศักดิ์ชาย  วงศ์วิศาล
2. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วเรืองฤทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เดชฤทธิ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สอนสาย
3. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  พักกระสินธุ์
 
1. นางเอื้อมพร  สงวนวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  สิงห์บัวขาว
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.77 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงนันทิชา  นาคเงิน
2. เด็กหญิงรัญชิดา  นุ่มสุข
3. เด็กหญิงสริตา  หวังคลี่
 
1. นางสาวสุนันทา  จิรวัฒนพงศ์
2. นางสาวสุภาวดี  เอียดสี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ   สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ยงไพศาล
 
1. นายณัชพล  มาทอง
2. นางสาวสุวารี  สิงห์โตงาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายภาวัต  รักเจริญ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มะดอเลาะ
 
1. นายศักดิ์ชาย  วงศ์วิศาล
2. นางณอร  แก้วประดิษฐ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงนิล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี
 
1. นายดำรงค์ชัย  เขียวไปรเวช
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายชญานนท์  เรณูแย้ม
 
1. นางสาวกัลยา  ชำนาญพล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนากร  แซ่จัน
2. เด็กชายพิชาญ  โพธิทัด
 
1. นางสาวมลิวัลย์  แป้งหอม
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงนิล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พฤกษาอารักษ์
2. เด็กหญิงปัณวรรธน์  บัวคำ
 
1. นายกรัณฑา  นามทิพย์
2. นางสาวนวรัตน์  ฉิมผูก
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 56.76 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายศศิพัฒน์  สิทธิวีระกูล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อยู่ดี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77.13 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงภัทรภร  สาหร่าย
 
1. นางสาวกัลยา  ชำนาญพล
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 19 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายสหรัฐ  พึ่งพงษ์
 
1. นางสาวศิวพร  บุญแท้
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์หอม
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายรพีพงศ์  ศรีวิบูลย์
 
1. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม
2. เด็กชายพนธกร   ประดิษฐ์ศิริงาม
3. เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้
 
1. นางสาวสุวิษา  ฤทธิเดช
2. นางสาวเกษศิรินทร์  ประดิษฐ์ศิริงาม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทองประดู่
2. เด็กชายธันวเทพ  สระทองจันทร์
3. เด็กหญิงมัทนพร  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวสมใจ  นุ่นขาว
2. นางเสาวลักษณ์  รัตนภักดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  สำแดงเดช
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงเพชรไพริน  ไม้แหลม
 
1. นายภาณุวัฒน์  อิ่มเจริญ
2. นางสาววรรณชนก  แย้มเปลี่ยน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ร่วมชาติ
2. เด็กหญิงรักษยา  หลินลาโภ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  อุ่นอบ
 
1. นายกรกฏ  กิจธวโร
2. นางสาวมัลวิกา  นิรันราย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงปวีณา  สุดโท
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์ประยูร
3. เด็กหญิงสวรส  พุกเปลี่ยน
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญขจาย
2. นางสาวอรอุษา  คงมั่น
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กหญิงธนัตดา  นกเกิด
2. เด็กชายวรภาส  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงอำพร  สร้อยดอกไม้
 
1. นายธนาวัฒน์  ชาตวิทยา
2. นางสาวศิริวิมล  ฉิมฉลอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงนพมาศ  เมฆปั่น
3. นางสาวสุกานดา  สมหวัง
 
1. นางสุนิดา  ใบบัว
2. นางสาวกรรณิการ์  สอนวงศา
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณิชานาฏ์  อู่ทอง
2. เด็กหญิงวารี  คงน้อย
 
1. นางชนัดดา  รวดเร็ว
2. นางจริยา  ฉายศรี
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหาดขาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จักขุจันทร์
2. เด็กชายนวัตภรณ์  บุญประเสริฐ
 
1. นายเอกชัย  อ้นชู
2. นายอำนวย  คงถอด
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกรกฤต  นุชอ่อน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ผุดผ่อง
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนครินทร์  แสงทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ละโว้
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐวัตร  นิลโท
2. เด็กชายวันเผด็จ  ใจเย็น
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
2. นายวิชิต  แดงสกุล
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กชายนิพัทธ์  เอี่ยมสำอาค์
2. เด็กชายเมธพนธ์  กองเกษ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ระโหฐาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนากร  สังข์ขรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรมา
2. เด็กหญิงชลธิชา   จำปาหอม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   อิ่มชื่น
4. เด็กหญิงบุณยานุช   คล้ายโพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงวรรณศิริ   ทองย้อย
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นางสาวนงนาถ  สุขผล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกชนุช  เชิงรัมย์
2. เด็กหญิงชนพร  ทองแท้
3. เด็กหญิงนันท์นลิน  แย้มดี
4. เด็กหญิงมินตา  บุญชู
5. เด็กหญิงอารีลักษณ์  ทับทิมไทย
 
1. นางรักชนก  แววมณี
2. นางสาวธัญญพิมพ์   ปักษีสิงห์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  พุ่มนวม
3. เด็กหญิงนาตาชา  อุดมดี
4. เด็กหญิงลูกน้ำ  ชาวพม่า
5. เด็กหญิงศิรินทรา  มีวรรณะ
 
1. นางสาวจันทรา  ต้นแจง
2. นายเกียรติศักดิ์  แซ่หลิม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงชนาภา  สามเกลียว
2. เด็กหญิงญาณิน  มีนาค
3. เด็กหญิงสุกมล  นาคสูงเนิน
4. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญอยู่
5. เด็กชายเขมวัช  นุชชมภู
 
1. นางอาภาวรรณ  กลับประดิษฐ
2. นางอัญชลี  อยูยืด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.8 เงิน 33 โรงเรียนวไลย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุอินทร์
2. เด็กชายนิธากร  ผลประเสิรฐ
3. เด็กหญิงพิยดา  ทรงแสงจันทร์
4. เด็กชายพีรพงษ์  ทรงแสงจันทร์
5. เด็กหญิงเมทิกา  เรืองจรูญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิตพลีชีพ
2. นางสาวธุวดารา  บุญล่า
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 40 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพรัช
2. เด็กหญิงธนาภา  พานทอง
3. เด็กหญิงรินรดา  พลายน้อย
4. เด็กหญิงสุภาวดี  พราหมณ์สวย
5. เด็กหญิงอัยรดา  เทียมเทศ
 
1. นางนงนภา  สังข์ศิลชัย
2. นายชูทวีป  ทองแกมแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.9 ทอง 26 โรงเรียนบ้านรวมไทย 1. เด็กชายจิรเมธ   คีรีนิล
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ปกป้อง
3. เด็กชายวรันธร  สาหร่าย
4. เด็กชายสิทธิเดช  อินประสิทธิ์
5. เด็กหญิงเดียรญานี  ชมภู่ทอง
 
1. นางวรันญาธรณ์  นนท์ทรัพย์
2. นายภัทณพันธ์   แสงรุ้ง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  น้อยช่อ
2. เด็กหญิงพชรพร   โพธิพันธ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ขำเหมือน
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมเหย
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  หนองน้อย
 
1. นายยุทธนา  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงสุภาวัลย์   วงศ์สามารถ
 
1. นางสาวสิริมาลย์  ยี่รงค์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.2 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กชายเจนภพ   ภาคสุทธิผล
 
1. นางสาวสิริมาลย์  ยี่รงค์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีวงศ์อยู่
 
1. นางสาวสิริมาลย์  ยี่รงค์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง 46 โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กชายจิรพัฒน์   อิ่มชื่น
2. เด็กหญิงณัชชา  ทองย้อย
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทวงค์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง 44 โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ประโยค
2. เด็กชายนาวิน  สายสกล
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นางอลิสา  ใบแย้ม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กชายธนกร  สลับศรี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จำศิล
 
1. นางภณิดา  วิศิษฏศักดิ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.6 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงนิล
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  หนวดพราหม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เตี้ยแจ้
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  เตี้ยแจ้
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กลั่นแก้ว
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุภาพพรชัย
7. เด็กหญิงวาสินี  จันทร์ชูกลิ่น
8. เด็กหญิงอัมพา  ช่างเพียร
9. เด็กหญิงเกตุมณี  จีนเทียน
10. เด็กหญิงเกวลิน  บริบูรณ์
 
1. นายสนอง  ผิวนิ่ม
2. นางสาวดวงตา  นาเมือง
3. นางสาวจุฬารัตน์  เกตุย้อย
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายชณัฐชา  จินดากองทอง
2. เด็กหญิงธัญญชนก  ป้านนาค
3. เด็กหญิงนรีกานต์  แย้มดี
4. เด็กหญิงนวิญญา  ปานสง่า
5. เด็กหญิงนิตา  สมาน
6. เด็กหญิงปนัดดา  พัฒนเฟื่องฟู
7. เด็กหญิงประภาวี  พุ่มจ้นทร์
8. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ไกรทอง
9. เด็กหญิงวนิษา  พัฒนเฟิ่องฟู
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ฤทธิ์เม่น
 
1. นางวาสนา  ยังสุ่ม
2. นางนันทัชพร  ประกอบชาติ
3. นางสาวบุณยดา  พงษ์พิมพ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรายแก้ว
2. เด็กชายคิมหันต์  ยิ้มละมัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สะอาดนัก
4. เด็กชายนพดล  ถมยา
5. เด็กหญิงปาริสา  พันแตง
6. เด็กหญิงยลรดี  ทองสุกมาก
7. เด็กหญิงศันศนีย์  ปานอุทัย
8. เด็กหญิงสุธีมา  สมบัติวิทย์
9. เด็กหญิงอทิตยา  เปี้ยอุด
10. เด็กหญิงอาริยา  ทรัพย์มา
 
1. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
2. นางสาวนภาพรรณ  ปิ่นทอง
3. นายธเนศร์  เจริญเนือง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 72 เงิน 44 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขเมือง
2. เด็กหญิงชิดชนก  ชู่ช่อเกตุ
3. เด็กหญิงณศิประภา  เจริญจิตร
4. เด็กหญิงณัฐชา  อุ่นจิตต์
5. เด็กหญิงวรกมล  น้ำเพชร
6. เด็กหญิงวรัญญา  เดชเดชา
7. เด็กหญิงศิริรัฐ  สีละมุด
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองสุข
9. เด็กหญิงหนูนา  ทรายนาท
10. เด็กหญิงแน็ท  เทียร์
 
1. นายชาญวิทย์  พรหมม่วง
2. นางสาวภัคทิวาภรณ์  ธิบดี
3. นางสาวภรทิพย์  ต้นแจง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายจิราธร  พรรณนิกร
2. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์สุข
 
1. นางสาวโสภา  ขันติศรีสกุล
2. นางจิตติมา  พัฒน์เย็น
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 34 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทรัพย์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อารมณ์ปลื้ม
 
1. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
2. นางสาวนภาพรรณ  ปิ่นทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงสุชานันท์  จับใจ
 
1. นางสาวอาภรณ์  คำผา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กระแจะเจิม
 
1. นางสมคิด  โคมเมือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุกสี
 
1. นางสาวสุภาวดี   โพธิ์เผือก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณภัทร  แย้มพราย
 
1. นายสมเกียรติ  โคมเมือง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ
 
1. นายภานุพงศ์  วิจารณ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงสุดา  แสงสี
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงนันทิชา  ชูชื่น
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  แซโต้ว
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  พานทอง
2. เด็กชายชัยภัทร  ศักดาเดชฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธารัตน์  หญ้างวงช้าง
2. นางจิตรี  ไชยสงค์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงปนัดดา  นนท์ทา
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ใจกล้า
 
1. นางสาวมนิตา  ช่วยพยัคฆ์
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงทัดดาว  ทองแช่ม
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ดวงลายทอง
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายอนนต์  หอมกลิ่น
 
1. นายธีระ  กันตพฤกษ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิรกิตต์  เดชกล้าหาญ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุขปลั่ง
3. เด็กหญิงอรรยมน  สุขเจริญ
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  สินหมู่
2. นางสาวจุฑามาศ  สืบเนียม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์มอญ
2. เด็กชายกิตติกร  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กชายชวกร  จิตต์พะวงศ์
 
1. นางรักชนก  แววมณี
2. นางสาวบุณยดา   พงษ์พิมพ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์บัว
3. เด็กหญิงอุษา   ฆารประเดิม
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.3 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
 
1. นายทวีวัฒน์  จูมศิลป์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.3 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายวราเทพ  ดีเสมอ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74.67 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงญาณิกา  สาพิทักษ์
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายจิดาภา  ร่มโพธิ์
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ไทยอุดมทรัพย์
 
1. นางสาวสุฑามาศ  นิ่มวาด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายพันคีรี  เปล่งปลั่ง
 
1. นายปัณณวัฒน์  โกลากุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 73.66 เงิน 36 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  นิพัทธกมลสุข
 
1. นางสาวกันยกมล  ลิ้มพัธยาเนตร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิเชียรเชิด
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
 
1. นางสาวทิพารัตน์  นพเก่ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายรัตนชัย  ม่วงไหมทอง
 
1. นางสาววิภา  วงษกรอบ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวบงกชรัตน์  บุญยืน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันต์พงศ์
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายปุณชรัสมิ์  ปักเคทาติ
 
1. นางรักชนก  แววมณี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 71.8 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
2. เด็กหญิงธนาภา  เอี้ยงใจดี
3. เด็กชายธนเกียรติ์  กระแสชล
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไทยอุดมทรัพย์
5. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
6. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  อรุณ
7. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันต์พงศ์
8. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงมนัสพร  กำเนิดแก้ว
 
1. นางสาวประภัสสร  ยิ้มรอด
2. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
3. นายอำนาจ  เพชรอยู่
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ไทยอุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงกัลยพร  อิ่มวิญญาน
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  นิจการ
4. เด็กชายฐิติวุฒิ  นิพัทธกมลสุข
5. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
6. เด็กหญิงธนาภา  เอี้ยงใจดี
7. เด็กชายธนเกียรติ์  กระแสชล
8. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไทยอุดมทรัพย์
9. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
10. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันต์พงศ์
11. เด็กชายพิชิตชัย  มีแก้วสุข
12. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
13. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงจันทร์
14. เด็กหญิงมนัสพร  กำเนิดแก้ว
15. เด็กหญิงแก้วตา  มหาสังข์
 
1. นางชนิดา  ยอดสาลี
2. นายอำนาจ  เพชรอยู่
3. นางทัศนีย์  อินทศร
4. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ไทยอุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงชวนากร  เพชรอยู่
3. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
4. เด็กชายธนเกียรติ์  กระแสชล
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไทยอุดมทรัพย์
6. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
7. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันต์พงศ์
8. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
9. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงอนุธิดา  เพชรอยู่
11. นายอำนาจ  เพชรอยู่
 
1. นายอำนาจ  เพชรอยู่
2. นางชนิดา  ยอดสาลี
3. นางทัศนีย์  อินทศร
4. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายจิดาภา  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิเชียรเชิด
3. เด็กชายธนกร  มั่นคง
4. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
5. เด็กชายปุญยวีร์  วิเชียรเชิด
6. เด็กชายวราเทพ  ดีเสมอ
7. เด็กหญิงศรีสุดา  พลยุทธิ์
8. เด็กชายสันติราษฏร์  ทวยจันทร์
9. เด็กชายสุเมธ  ภวังครัตน์
10. เด็กหญิงโศรยา  เทพบุตร
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
2. นายสามารถ  เกิดมงคล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายกิตติภณ  ทินวงษ์สวย
2. เด็กชายจตุรพร  ทรัพย์สิงห์
3. เด็กชายณัชพล  ทินวงษ์สวย
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิรินันท์
5. เด็กหญิงณิชชยา  หิมาลี
6. เด็กหญิงณิชากรณ์  ม้ายพิมาย
7. เด็กหญิงนันทกานต์  สุวรรณเกิด
8. เด็กชายนาวิน  น่วมในชาติ
9. เด็กหญิงปภาวรินท์  พลอยยิ้ม
10. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ปอวังตะโก
11. เด็กหญิงวรรณิสา  สามบุญรอด
12. เด็กหญิงวรารักษ์  จันทรสีชัง
13. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณเกิด
14. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศิรินันท์
15. เด็กชายศรายุธ  บุญยง
16. เด็กหญิงสุวนันท์  ม่วงงาม
17. เด็กชายิชินพัฒน์  ฤทธิชัย
18. เด็กหญิงูศุภานัน  กิจเดช
19. เด็กหญิงเปมิกา  สิงหาวร
20. เด็กชายโชคทวี  แย้มยี่สุ่น
 
1. นางสาวชลธิชา  น้อยวิจิตร
2. นางระหงษ์  ดีล
3. นางมัลลิกา  ชิตมณี
4. นางสาวอโนชา  สุขผล
5. นางอัจฉรา  อภิรักษ์ชัยพร
6. นายจักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 43 โรงเรียนบ้านรวมไทย 1. เด็กชายัพัชรพล  สุขแป้น
 
1. นางสาวฉันทนา  คงมั่น
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กชายกรณิศ  คงยาง
 
1. นายสมปอง  บุญเกิด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 25 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คล้ายแก้ว
 
1. นายสุข  หน่อทิม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายนราวุฒิ  นกแก้ว
 
1. นางสาวชนัฏฎา  ริมเถื่อน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายก้องภพ  ศิลมั่น
 
1. นางนวลพรรณ  บัวงาม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสิเรียม  เมียน
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 28 โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงพุธิตา  วันเต็ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง 28 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กชายออเกร็น ล็อคซิน  กราเซีย
 
1. นางสาวอธิษฐาน   ทิพย์ประโคน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กชายศรราม  ทองดี
 
1. นางสาวสิรินันท์  เลี้ยจี่
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 47 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฤติยาทิพย์  งาหอม
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 35 โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงยุวดี  ศุภรนานา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายธีรเดช  ภูบุญศรี
 
1. นางจรรยา  จันทร์สว่าง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายสุขสันต์  ลีอร่าม
 
1. นายศักดิ์ชาย  วงศ์วิศาล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ด้วงรักษา
 
1. นางสุทาทิพย์  ตันตินิมิตรกุล
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 31 โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงพุธิตา  วันเต็ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 82.67 ทอง 11 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ชื่นชม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันเจริญ
3. เด็กหญิงนิชา  หวลวงศ์
4. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวิจิตร์
5. เด็กชายบุณยกร  อมศิริ
6. เด็กชายปรัตถกร  วงษ์ชื่น
7. เด็กชายภีม  พงษ์เพชร
8. เด็กหญิงลดาพร  หลำร่ำไป
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดทอง
10. เด็กชายศิวกร  คำคง
11. เด็กชายอนุพงศ์  อัมพวา
12. เด็กชายอันน  เสืออินโทโพทอง
 
1. นายสิปปกร  ศรีพรหมทอง
2. นางจงใจ  ธรรมชาติ
3. นางสาวอาภรณ์  คำผา
4. นางสาวจันทิมา  อนุกูล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กชายณภัทร  ขันนอก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิชีพันธ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หอมทั่ว
4. เด็กชายวีรภัทร  พุฒใหญ่
5. เด็กชายศิลา  (พม่า)
6. เด็กหญิงสมหญิง  ภักดีผล
7. เด็กชายสุทัศ  พิมพ์อาภรณ์
8. เด็กหญิงสุนันทินี  โพธิชีพันธ์
9. เด็กหญิงอันดา  สิงห์ทอง
10. เด็กชายเจษฎาภร  พิมพ์อาภรณ์
 
1. นางสลิล  กุลภัทรสกุล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐชพล  สุกิจปาณีนิจ
2. เด็กหญิงธวัลพร  บุษบา
3. เด็กหญิงปารวีย์  สวัสดิ์เอื้อ
4. เด็กชายภัทรพล  บัวตูม
5. เด็กหญิงลักษมีวรรณ  เอี่ยมเทศ
6. เด็กชายวรพจน์  สุฐิติวนิช
7. เด็กชายวีรภัทร  เกษมสุวรรณ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  เผ่าพงษา
 
1. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
2. นางสุวรรณา  สุขเจริญ
3. นางวันวิษา  โรจน์ทนง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.333 เงิน 20 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มุ่งมี
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ผาลี
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  พุทธประสิทธิชัย
5. เด็กหญิงพรรณิภา  พวงอินทร์
6. เด็กหญิงวิชาดา  ยังมีมาก
 
1. นางสาวสาคร  คีรีวงศ์
2. นางอภัสสร  ฉิ่งเล็ก
3. นางสาวปรวีร์ธิดา  อัครวิวัฒน์กุล
4. นางสาวยุวากร  ประดิษพงษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงจรรยวลี  เทพผสม
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์ดี
3. เด็กหญิงชลิศรา  อ่อนนุ่ม
4. เด็กหญิงชุติภา  ขำเจริญ
5. เด็กหญิงฐิติยาณี  ทองโปร่ง
6. เด็กหญิงธัญญา  เกียรติพจนจินดา
7. เด็กหญิงภาวิณี  ร่วมชาติ
8. เด็กหญิงภาวิตา  บุญเรือง
9. เด็กหญิงหทัยภัทร์  คงสุขเจริญ
10. เด็กหญิงอารยา  เกตุย้อย
 
1. นางสาวจิรัชญา  กลิ่นน้ำหอม
2. นางลัดดา  ศรีงาม
3. นางเจริญศรี  พันธ์เพียร
4. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ชูกลิ่น
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.666 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ประยูร
2. เด็กหญิงธนาภา  ปานสง่า
3. เด็กหญิงธวัลพร  บุษบา
4. เด็กหญิงปารวีย์  สวัสดิ์เอื้อ
5. เด็กหญิงลักษมีวรรณ  เอี่ยมเทศ
6. เด็กหญิงวรรณษา  สีสด
7. เด็กหญิงอาทิตยา  เผ่าพงษา
8. เด็กหญิงไอลดา  ฤกษ์เปี่ยม
 
1. นางวันวิษา  โรจน์ทนง
2. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
3. นางสุวรรณา  สุขเจริญ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.666 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายธนัช  ชูช่วย
2. เด็กชายรชานนท์  สำเนียงสูง
3. เด็กชายสมศักดิ์   ไทรชมภู
4. เด็กชายออ  ชาวพม่า
5. เด็กชายไข่เมซาย  ชาวพม่า
 
1. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
2. นางสาวปราณี  ชูศรี
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เกิดพร้อม
2. เด็กชายนันทชัย  เกิดพร้อม
 
1. นางมณี  หิรัญวงศ์
2. นางสาวสุพิชญา  ตั้งธรรม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ห้วงน้ำ
 
1. นางสุนัน  รุ่งอยู่ทอง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายยานิค  โกรบ
 
1. นางสาวสุชาดา  ชะนะหมัด
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชื่นฃมบุญ
 
1. นางสุดารัตน์  เทพสวัสดิ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ทิมวัฒน์
 
1. นางพัชญ์สิตา  เรืองกิจโชติเศวต
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายโชคชัย  ณ นคร
 
1. นางอรยา  จอสูงเนิน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ
 
1. นางพัชญ์สิตา  เรืองกิจโชติเศวต
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายชญานนท์  เรณูแย้ม
 
1. นางสาวจินดารัตน์  รักษายศ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธนภัทร  รวยภิรมย์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กชายบุญรอด  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  รอดไป
5. เด็กชายวิฑูรย์  มายืนยง
 
1. นางภัสกนก  กาญจนทอง
2. นางสาวปัญญาทิพย์  พิจิตร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี
2. เด็กหญิงรัชกาล  หพุพันธ์
 
1. นางสาวศิวาลัย  ทองมาลี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสิเรียม  เมียน
2. เด็กหญิงเมณ  มินตรา
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
2. นางอรยา  จอสูงเนิน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.09 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงปราณี  แก้วกัญญา
2. เด็กชายไวภพ  บุญเทียน
 
1. นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ
2. นางศิริกาญจน์  กล่อมสกุล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กชายธนากร  ขำดี
2. เด็กชายพงศ์ธร  จงมุม
3. เด็กหญิงมลฤดี  พงษ์ซื่อ
4. เด็กหญิงมาริสา  บ่อน้อย
5. เด็กหญิงลิน  ลีลาด
6. เด็กชายเหรียญทอง  จันทวงศ์
 
1. นางอำพร  วัฒนาพันธุ์
2. นางบุปผวรรณ  หนูเทพ
3. นายมนูญ  รุ่งเรือง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายกิตตินันท์  แย้มเปลี่ยน
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เนย
3. เด็กชายญาณพัฒน์  หนวดพราหม
4. เด็กชายธนวัต  พุ่มแจ้
5. เด็กชายรพีวิทย์  ใสสาคร
6. เด็กชายรัชตะ  พรายแก้ว
 
1. นางสาวพรพิไร  ตันติวรธรรม
2. นางสาวปรีญาพงษ์  ทิพย์โกสุม
3. นายรุ่ง  สัตย์ซื่อ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวล้อม
2. นายตะวัน  อิบาว
3. นายธีรศักดิ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายรักษิต  สินประเสริฐ
5. เด็กชายสิทธิชัย  วชิระ
6. นายอนุชัย  ใจเย็น
7. นายอภิชัย  หนองน้อย
8. เด็กชายเปอะ  วชิระ
 
1. นางนวรัตน์  ทองแท้
2. นายณัฐพล  ดำนงค์
3. นายวิชิต  แดงสกุล
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เผ่าพงษา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองไสว
3. เด็กหญิงมนทกานต์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
2. นางกนกรส  เนียมศร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวจิราพรรณ  พรายแก้ว
2. นางสาวพรทิพา  นิ่มเนื้อ
3. นางสาววนัดดา  วชิระ
 
1. นายณัฐพล  ดำนงค์
2. นางนวรัตน์  ทองแท้
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงนรกมล  บุญธรรม
2. เด็กหญิงรัตนา  กาเผือก
3. เด็กชายอัมรินทร์  กาเผือก
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
2. นายปวีณ์  เกาะแก้ว
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หลวงอี่
2. เด็กหญิงสิริวิภา  พูลทวี
 
1. นายธนาวัฒน์  ชาตวิทยา
2. นางสาวศิริวิมล  ฉิมฉลอง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1. เด็กชายธนกฤต  น้ำสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  เครือแตง
 
1. นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า
2. นางสาวนัฐกานต์  อินทร์พันคำ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกฤติเมธ  เหล่าเสนา
2. เด็กหญิงศิรินทรา  มีวรรณะ
 
1. นางสาวศิริพร  คิ้วยม
2. นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. นายสิริภาส  ปิยานุรักษ์
2. นายอุทัย  ฤทธิ์วิชัย
 
1. นายกรัณฑา  นามทิพย์
2. นางสาววราภรณ์  สิงห์โสภา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายศรัณย์  สังข์ศิลชัย
2. เด็กชายศุภโชค  บัวสุวรรณ
 
1. นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล
2. นางสาวกรปภา  นิลประดับ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงศิวิมล   วิเชียรโชติ
2. เด็กหญิงแก้ว  ชาวพม่า
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ข้อออ
2. นางสาวจาริยา  หนูรอด
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ลาภส่งผล
2. เด็กชายธนพล  เอกนุ่ม
 
1. นางสาวรติทัต  ปิ่นทอง
2. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1. เด็กหญิงกมลชนก  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  โกสมุทร
 
1. นางสุพัตรา  ศรีเที่ยงตรง
2. นางสาวอภิรดี  มีเชื้อ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กชายธนากร  ไล่เย
2. เด็กชายเทอดศักดิ์  พยุงมาลัย
 
1. นางสาวสุวรรณา  รูปิยะเวช
2. นางสาวสิริจันทร์  ยิ้มใย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไมตรีจิตต์
2. เด็กหญิงวิรดา  วรสาย
 
1. นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองใส
2. เด็กหญิงวริศรา  วารุณประภา
 
1. นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ใบเนียม
2. เด็กหญิงชญานิน  สังข์ทวี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  คชชะ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล
2. นางสาวนุสซารีนา  กอลาบันหลง
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายชโยดม  คงเจริญ
2. เด็กชายภัทรพล  ภูริวัฑฒโน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่เล็ก
 
1. นายธานี  เขื่อนขันธ์สถิตย์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธนกร  วิชัยเงินงาม
2. เด็กชายปฏิรูป  ปรีดิ์เปรม
3. เด็กชายอัครชัย  สัมพันธารักษ์
 
1. นางจันทรา  ทองสำราญ
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กระแสชล
2. เด็กชายนภดล  จันทรวงค์
3. เด็กชายสราวุฒิ  อรชร
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
2. นางสาวปรียานุช   โรจน์บวรวิทยา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 44 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายธนพนธ์  เมฆอากาศ
2. เด็กชายนันทฉัตร  ปรีเปรม
3. เด็กชายสุพจน์  อัดแสง
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
2. นายพรชัย  แก่นจักษ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายจักรดุลย์  โต๊ะสกุล
2. เด็กชายดลนภัทร  เต็มนุช
3. เด็กชายอนุชา  ฉัตรเฉลิม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  รสเจริญ
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายณภัทร  ชุ่มกมล
2. เด็กชายธนวิชญ์  อ่วมทอง
3. เด็กชายสุรเทพ  แย้มไพฑูรย์
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชคสุขอนันท์
2. เด็กหญิงปณิตา  นาคดี
3. เด็กชายปลายฝน  กุลนาจันทร์
 
1. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.67 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงกณิการ์  สุภศร
2. เด็กหญิงกมลพร  ฆารประเดิม
3. เด็กหญิงครองขวัญ  ขอบใจ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกวัตร
5. เด็กหญิงอมริสา  ชัยรัตน์
6. เด็กหญิงเอมิกา  -
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
3. นางศิริภรณ์  ว่องไว
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มาลา
2. เด็กชายธนัตถ์  ทรัพย์มา
3. เด็กหญิงปาณิศา  สำราญรื่น
4. เด็กหญิงมินตรา  เต็งสกุล
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินเสน
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขสม
 
1. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
3. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญมี
2. เด็กชายธาม  ธรรมเที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงสายธาร  สุดสอาด
 
1. นางวาสนา  แย้มไพฑูรย์
2. นายกนกวรรณ  อุทิศธรรมศักดิ์
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงทักษะพร  แก้วประไพ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อยู่คง
3. เด็กชายเอกชัย  ใบเนียม
 
1. นางจุรีรัตน์  สุพรรณโรจน์
2. นางสาวนฤมล  ทรงแสง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกีรติ  เครือแตง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  งามขำ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  อินบำรุง
 
1. นางสาวปุณิกา  ไชยมณี
2. นางอนงค์  พุ่มไสว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.1 ทอง 47 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. นางสาวกวิสรา  เกตุแก้ว
2. นางสาวฐาปนีย์   ยศสาย
3. นางสาวณี  -
 
1. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
2. นางธัญภัค  สัมพันธพงศ์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงณภัทร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงณัฐชา  สุนทร
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขันอาสา
 
1. นางสายทิพย์  ศรีล้อม
2. นางธนีญา  พลายงาม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทร์ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  น่วมสุวรรณ
3. เด็กหญิงอโรชา   แสงทอง
 
1. นางพรศรี   เพชรโสม
2. นางวิภาวรรณ  ทะนนท์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปานเพชร
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ผิวละออ
3. เด็กหญิงอรณิชา  โซวเซ้ง
 
1. นางสาวสุชิรา  แสงทองอร่าม
2. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วเรืองฤทธิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทร์สวน
3. เด็กหญิงลลิตา  ดีพรม
 
1. นางชนาพร  ชำนาญศิริ
2. นางสาวสมควร  แสงสว่าง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 32 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงฑาลิณี  สินปี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พึ่งพักดิ์
3. เด็กหญิงอริยา  ศิลป์ศร
 
1. นางอัจฉญาภรณ์  ชูราศรี
2. นางสาวนฤมล  ง่วนกิม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายจิรภัทร  พุฒศรี
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อั๋นฉิม
3. เด็กชายวีรชน  ทองย้ำ
 
1. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. นางสาวดวงจันทร์  จันทร์หร่าย
2. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  ธัญจรัสรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1. เด็กชายกมลวุฒิ  สุขเทศ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตแจ่ม
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทัศนภักดี
 
1. นางสาวสุนีย์  เต้าชุน
2. นางสาวสิรินารถ  สร้อยสุวรรณ
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 43 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์แดง
2. เด็กหญิงทรายเพชร  ป้องจัตุรัส
3. เด็กหญิงอชิรญา  สวนสวรรค์
 
1. นางสาวอรพิน  น้อยเมือง
2. นางสาวเรณู  บุญเกิด
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายอภิรักษ์  ทับทืม
 
1. นางสาววลัยวรรณ  ทองสัมฤทธิ์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจำเริญ  เต็มเปา
 
1. นางศิรัชญา  เปลี่ยนปราณ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กชายศิลสิทธิ์  แก้วกุย
 
1. นางสาวเสาวณีย์  แสงนิล
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70.34 เงิน 18 โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายทศพร  ไพศาล
 
1. นางสาวมาลินี  สร้อยดอกไม้
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงขวัญพิชา  อยู่ไตรสร
2. เด็กชายฒุฒิพร  วงศ์น้อย
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  แทนคุณ
 
1. นางรักชนก  แววมณี
2. นางจิราพร  ยิ้มน้อย
 
187 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไร่บน 1. เด็กชายณัฐวัตร  สนั่นแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์ประภา  ราชา
 
1. นางพูนทรัพย์  ดีตลอด
2. นางสาวเกศินี  อุปการแก้ว
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กชายอัคคณัฐ  มากอิ่ม
 
1. นางสาววิลาศิณี  นาคเกษม
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่บน 1. เด็กหญิงศศิภา  บุญมา
 
1. นางทิพมล  อยู่เหมาะ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงไพจิตรา  บวบหอม
 
1. นายพเนิน  ศรีงาม
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ประสพโชค
 
1. นางวาสนา  ช่องพิทักษ์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวลากร  มั่นศรีจันทร์
 
1. นางอารียา  ฉลองขวัญ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1. เด็กหญิงเกศกนก  เผือกเงิน
 
1. นางสาวนัญณา  คล้ายสังข์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงอัศนี  ชุมรักษา
 
1. นางศิริลักค์  ลาดนาเลา
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แม่นหวา
2. เด็กชายชนะกฤติ  สีศักดิ์นอก
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชูแก้ว
4. เด็กชายณัชพล  สุริมี
5. เด็กชายธนาวุฒิ  ฟักเขียว
6. เด็กชายสิทธิชัย  เศรษฐศรี
7. เด็กชายอนุภัทร  มะลิ
 
1. นางสาวยุพิน  หมู่ศิริ
2. นางสาวอำพร  หนองมีทรัพย์
3. นางรพีพร  ยอดล้ำ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายกิจจา  ถือแก้ว
2. เด็กชายจักรี  ศรีวิลัย
3. เด็กชายสุพจน์  อัดแสง
 
1. นายศิวดล  ปักษา
2. นางสาวดาราวรรณ  แซ่ลี้
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 1. เด็กชายธนชิต  มาพล
2. เด็กชายประภาส  ครบแก้ว
3. เด็กชายมาโนช  พลายยงค์
 
1. นายสมชาย  คล้ายเพชร
2. นางวาสนา  ช่องพิทักษ์
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง 39 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนวุฒิ  วงค์เณร
2. เด็กชายวรวัฒน์  เขียวสวัสดิ์
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์  คุ้มมัน
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนรัตน์  วงค์เณร
2. เด็กชายนนทกานต์  วงค์เณร
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์  คุ้มมัน
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกฤตณัฐ  เย็นใจ
2. เด็กชายชัชวาล  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงธิชาพร  จูจันทร์
 
1. นางสาวณัฐริกา  ประเสริฐสาย
2. นางปวีณา  เสือกลิ่น
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายปรัชญา  ลิบลับ
3. เด็กชายวีรภัทร  เชาวนเมธา
 
1. นางสาวดวงดาว  เกาะเกตุ
2. นางสาวจินตนา  มีจันทร์