สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอธิชา  จุทิพย์
 
1. นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงมนัญชยา  แสงทับทิม
 
1. นางกรองกาญจน์  คงแท่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงวริยา   สมณาวิริยะ
 
1. นางนงนาจ   ทรายแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  โกมล
 
1. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เลาวิลาศ
 
1. นางสาวรุสนีดา  โตะนุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงนันทิชา  สินจันทร์
 
1. นางสาววัณณ์นลัท  เดชเดชา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  ทรัพย์มา
 
1. นางสาววรัมพร  จงจิตต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พรหมเกิด
 
1. นางสุนทรี  พวงเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชาวบางใหญ่
 
1. นางสุภาภรณ์  บัวทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กชายพอเพียง   เทศแย้ม
 
1. นางกันธิมา  อรรถมานะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  มากจันทร์
 
1. นางสาวศิริมา  เรืองโรจน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. นางสาววราภรณ์  สายเล็ก
 
1. นางศิริขวัญ  พันธุ์ประจวบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงวัลย์วรินทร์    ลิ้มไล้
 
1. นางกันธิมา   อรรถมานะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.67 เงิน 47 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ขวัญสุด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดีเด่น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุพาภรณ์   วงษ์สมัย
 
1. นางสาวชนญา   น้อยเนตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงฐิณิชา  ชมอินทร์
2. เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์
 
1. นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อำ่กลาง
2. นางสาวเพชรลดา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางศิริขวัญ  พันธุ์ประจวบ
2. นางรสริน  สุดอาลัย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เดชกุลถิรา
2. เด็กชายศรัญยู  เสือน้อย
 
1. นางสาววรางกูร  สุทธิสำแดง
2. นางสาวนฤมล  คุ้มตลอด
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายกฤติพงษ์   สบายใจ
2. เด็กชายประทีมากร   ทองใบ
 
1. นางสาวชนญา    น้อยเนตร
2. นางสาวสุมนฑา   สุภาผล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีรธร  คงเขษม
 
1. นางสาวบุณยนุช  สายยศ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณฐปกร  งามปิยะกุล
 
1. นายคณิศร  พานิช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงอาริสา   บัววิเชียร
 
1. นางอารีย์วรรณ   โชติช่วง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.17 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โอเอี่ยม
3. เด็กหญิงอารดา  ยืนยงค์
 
1. นางอลิสา  ภูเด่น
2. นางนงคราญ  พูลทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงประติภา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงอังคนา  รุ่งพราน
 
1. นางสาววาสนา  เถือนธรรม
2. นางสาวคล้ายฝัน  หอมทั่ว
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร
2. เด็กหญิงปัณณธร  นุ่มพรม
3. เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน
 
1. นางสาวผกาวัลย์  วิโรจน์ประสิทธิ์
2. นางสาวภาคินี  มานะแท้
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.17 เงิน 21 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงพรนภา    อ้อยแดง
2. เด็กหญิงสุภาพร    แซ่อึ่ง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   ตะกรุดโทน
 
1. นางสาวสุทิชา   เดือนเด่น
2. นางสาวช่อแก้ว    หุ่นเก่า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  นานคงแนบ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวจีรภา  คณารัตน์
2. นางสาวปุญญารัสมิ์  ธนาภัทรวัชร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายนิชฌาน   สุขมาก
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูทองอินทร์
2. นางสาวขวัญใจ  ไชยโคตร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายคีรีชล  วิญญชมภูนาท
 
1. นางสาวปวันรัตน์  นามเดช
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว
 
1. นางเกศรา  สุทธพันธ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    จันทร์เฉย
 
1. นายเนตรนรินทร์   นามกร
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75.4 เงิน 16 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  งามแพรวพรรณ
2. เด็กหญิงสิริกร  ตันติกิตติชัยกุล
 
1. นางฐิตาภรณ์  เชียงทอง
2. นางสาววราภรณ์  คนึงคิด
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงถิรดา    มณพลับ
2. เด็กหญิงวารี   เกลี้ยงมะ
 
1. นายเนตรนรินทร์    นามกร
2. นายวิวัฒน์ชัย    กิมาคม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 42.75 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปณกร
 
1. นางสาวผกาวัลย์  วิโรจน์ประสิทธิ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
 
1. นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายพัฒนนันท์  สุขเกษม
 
1. นางสาวณัชญ์ชญาน์  แตงหนู
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวันเผด็จ    แตงอ่อน
 
1. นางสาวชัญญา    ตันวิรัตน์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงภารดี  หุ้นสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพชรลดา  ชูศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
2. เด็กชายวศศาสตร์  โประวะ
3. เด็กชายสิทธิรัตน์  ทองศิริ
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
2. นางวราพร  ลิปิสิริพัชร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กชายภานุศักดิ์  กล้าณรงค์
2. เด็กหญิงอรทัย  สวนเจริญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สายสุด
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  จันทร์สุริยา
2. นางสาวเกศริน  เพชรโกษาชาติ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงจิราพร  เอี่ยมสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูจิตร์
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไทรงาม
 
1. นายคธาวุฒิ  สมทรง
2. นางสาวธัญมาศ  นิยมญาติ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   พรมสุภาพ
2. เด็กหญิงลลิต์ภัทร    นามไพร
3. เด็กหญิงศิริเพ็ญ   ล้ำเลิศ
 
1. นางสาววารี   หมวดน้อย
2. นางสาวสุดากร  ชื่นชมน้อย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายกุลพัทธิ์  ทองสุข
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุสมุด
3. เด็กหญิงตูน  วงศ์ศรีสุวรรณ
 
1. นายเอกชัย  วิมลศรี
2. นางสาวศิริกมล  พุมมา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สว่างทั่ว
2. เด็กหญิงทิพานัน  สิงยะเมือง
3. เด็กหญิงพียะดา  สิทธิยา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทองด้วง
2. นางอรัญญา  ปิ่นแก้ว
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงกนธิชา  หวานเสนาะ
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  มาภา
3. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด
 
1. นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ์
2. นางสาวกรกมล  จันทร์วงษ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
2. เด็กหญิงชุติมา  ยาวงษ์
3. เด็กชายธรรมรัตน์  อ่อนละมุล
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมแท้
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายภูมภัท   น่วมแก้ว
2. เด็กชายอนุพงศ์    แพรพันธ์
 
1. นางสุพิมล    แก้วฉวี
2. นางกานต์ศิริ    บุตบัณฑิตย์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. นายสิทธิ์เทพ  เกตุรักษ์
2. นายอดิศักดิ์  เทศสาลี
 
1. นายนิรุตต์  รุ่งเรือง
2. นายอดิศักดิ์   ปลอยปลา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายพฤทธินนท์   นาคเลิศ
2. เด็กชายศุภกร   แซ่เบ๊
 
1. นางกรรณิกา   อาจญาทา
2. นางสาวนงค์นุช  ทิพใสย์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายสมพร   ทองมงคล
2. เด็กชายอรรถพล    โตแก้ว
 
1. นายธนกฤต    ญาติบรรทุง
2. นายณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายกิตติทัต    บานแย้ม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   หนูรุ่ง
 
1. นายธนกฤต    ญาติบรรทุง
2. นายณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายระพี   ธาราเวชการ
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์   วิเศษวงษา
 
1. นายธนกฤต    ญาติบรรทุง
2. นายกรีธา    นามทิพย์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวัสดิมงคล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคน้อย
 
1. นางสาวภคณัท  เอกบัญญวัต
2. ว่าที่ร้อยตรีอิสระพงษ์  ศรีวงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชิสา  สุนันทะ
2. เด็กหญิงญารินดา  อุไรเลิศ
3. เด็กหญิงปารณีย์  แสงวณิช
4. เด็กหญิงพิชญา  สุทธพันธ์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เจือจันทร์
 
1. นางสาววิมลยา  วัฒรอด
2. นางสาวสุภาพร  คูประดิษฐานนท์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงนภัสสร   บุญเจริญ
2. เด็กหญิงบุญยวีย์   เจือจันทร์
3. เด็กหญิงอมลวัทน์   อ่วมองอาจ
4. เด็กชายอังควิภา   สารมาตย์
5. เด็กหญิงไพริน   พรหมมาลี
 
1. นางกันธิมา  อรรถมานะ
2. นางสาวทยิดา  วัดล้อม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุทอง
3. เด็กหญิงนันทวัลย์  ชูจิตร
4. เด็กหญิงภาวิณี  สิทธิธรรม
5. เด็กหญิงวีรยา  ปานน้อย
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
2. นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.6 เงิน 43 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กชายธันวา  บัวคำ
2. เด็กหญิงนวรัตน์   เกิดมานะ
3. เด็กหญิงนันทมนต์   พุ่มพวง
4. เด็กหญิงพิมทิภา   เพชรมณี
5. เด็กชายเปรม   จันทร์พราหมณ์
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณประทีป
2. นางสาวมัลลิกา  แซ่อึ้ง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.8 ทอง 23 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณภัทร  จงดี
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  ล้อมสาย
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ชื่นกลิ่น
4. เด็กหญิงสุพนิต  ทรัพย์มา
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรภิมล  พิษพล
2. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงมีสุข
2. เด็กหญิงดาว  ใจมั่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อึ้งสกุลอัครเดช
4. เด็กหญิงรัตพร  บุญเหลือ
5. เด็กหญิงเกวลิน  พุ่มไชย
 
1. นายจักร์กรี  น้อยเอี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา  ดวงแก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.4 เงิน 37 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงญาณิศา    อิ๋วสกุล
2. เด็กหญิงณิชานันท์    พันธ์สุข
3. เด็กหญิงประภาวดี    เชื้อชุ่ม
4. เด็กชายรีดูวัน    เจ๊ะเต๊ะ
5. เด็กชายอดิศักดิ์    คำชัง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา    พรมแก้ว
2. นางอรุณฉาย    วิฑูรย์พันธ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 40 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายดนุพล  หวันหละเบ๊ะ
2. เด็กชายธราธิป  ชูพันธ์
3. เด็กชายธเนศ  เกตุรักษ์
4. เด็กชายศรัณย์  บุญธรรม
5. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุข
 
1. นางสาวนุศรา  อ่องสุภารมย์
2. นางโสรยา  จันทำ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.3 ทอง 39 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเมลิสา  เรนทร์สถาน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายอำพล  โพธิ์ป้าน
 
1. นางสาวธัญญา  ไม้เกตุ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กชายสุริยา  พึ่งภักดิ์
 
1. นายหฤษฎ์  หงษ์ทอง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 28 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายมานะ   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงอมร   แสงสว่าง
 
1. นางสาวกันต์กมล    เสาร์ม่วง
2. นางสาวเกศวรีย์  เรือนสุวรรณ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 31 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายธงฉาน  แดงเครือ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวเจียมรัตน์  เจียมดี
2. นางสาวมะลิ  แหวกวารี
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงโยษิตา  พรามณีย์
 
1. นางยุวดี  จักร์แก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.8 ทอง 34 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงกรนันท์  ชื่นฉิม
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  จ้อยศรีเกตุ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่วมสำอางค์
4. เด็กหญิงชัญญาฎาริสร์  พิณพรหม
5. เด็กหญิงธันยพร  แซ่หลิม
6. เด็กหญิงปิยรัตน์  แย้มสอาด
7. เด็กหญิงปิยาพัชร  สระทองคต
8. เด็กหญิงรุ่งพนาดา  พงษ์ทวี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันนาค
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมั่นเกิด
 
1. นางยุวดี  จักรแก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
3. นางสาววรพร  ส่งเสียง
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชอบสอน
2. เด็กหญิงนารี  หมายดี
3. เด็กหญิงปรินดา  แก้วสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพยอม  โกละกะ
5. เด็กหญิงศิรินยา  ขยันยิ่ง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ตู้
7. เด็กหญิงสุนิตา  พร้อมมูล
8. เด็กหญิงสุมินตรา  สาลิกา
9. เด็กหญิงอาริยา  ปลอดโปร่ง
10. เด็กหญิงเบญญาพร  อินทรศิริ
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
2. นางสาวปัฐมาภรณ์  พรหมอยู่
3. นางสาวยุพาวดี  เรืองไกรศิลป์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74.8 เงิน 29 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณฐินี  ทองบุญชู
2. เด็กหญิงธนพร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงธิตินันท์  เกตุรัตน์
4. เด็กหญิงนฤภร  ฤคดี
5. เด็กหญิงนาราภัทธ  สนธิ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  รักธรรม
7. เด็กหญิงสุคนธาภรณ์  ลิ้นทอง
8. เด็กหญิงอภิสรา  สมศรี
9. เด็กหญิงเมริสา  เหมือนสุวรรณ์
10. เด็กหญิงเมลานี  เหมือนสุวรรณ์
 
1. นายสุรินทร์  เอี่ยมผึ้ง
2. นายชูฤทธิ์  โชคลาภ
3. นางสาวนัทธมน  แปลกสุริยกมล
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกาญติมา   มิตรทอง
2. เด็กชายนนทกร   เลิศประเสริฐ
3. เด็กหญิงนลิน   โพธิ์ทอง
4. เด็กชายนาคร   เพิ่มสิน
5. เด็กหญิงบวรรัตน์   อัตถะ
6. เด็กหญิงปาริชาติ   หมื่นหาญ
7. เด็กหญิงผกามาศ   อยู่เย็น
8. เด็กหญิงภัทร์นารี   แซ่ลิ้ม
9. เด็กชายสราวุฒิ   อุทัยลี
10. เด็กหญิงอมรรัตน์   ประมงค์
 
1. นายดัสนัย   ดำมี
2. นายณัฐพันธ์   ยารังกา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิพัชรา   เทพสุรินทร์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชมณพักตร์  เฟื่องแก้ว
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อู่เงิน
3. เด็กหญิงธันยธรณ์  สังข์สกฤษ
4. เด็กหญิงนภสร  ใจบุญ
5. เด็กหญิงปัญญาพร  จะซา
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  ฉิมพลอย
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  หวะสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ขันทอง
9. เด็กหญิงสุมลฑา  คุ้มมูล
10. เด็กหญิงเกณิกา  สดีเดช
 
1. นายชาตรี  ม่วงกำพันธ์
2. นางพรศรี  ปานด่วน
3. นางสาวเปรมจิตร  บัวเผื่อน
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกฤษดา  แสงจันทร์
2. เด็กชายคณิติน  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายชิษณุชา  ตาละลักษณ์
4. เด็กชายธนวัตน์  สังข์สวัสดิ์
5. เด็กชายภานุเดช  ที่ตั้ง
6. เด็กชายวันชนะ  พูนสวัสดิ์
7. เด็กชายวีรวัฒน์  จิตรจำลอง
8. เด็กชายศิรายุทธ  เลียบดี
9. เด็กชายศุภกิตต์  ประมงค์
10. เด็กชายอัธวินร์  สุคนธประทีป
 
1. นายชาตรี  ม่วงกำพันธ์
2. นางสาวนุช  แดงพยนต์
3. นางพรรณิภา  ปานนก
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงชุติมา  ดิษมหาผล
2. เด็กหญิงช่อผกา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวสวรินทร์  ผุดเผือก
2. นางชญาณิศา  เชาว์เลิศ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงณหฤทัย  แซ่จิ้ว
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวอัญชรินทร์  เกิดจิตร
2. นางสาวผจงพร  ทองนวล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงหิรัญญิการ์  คงแท่น
 
1. นางกรองกาญจน์  คงแท่น
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอทิตตยา  อ้นมงคล
 
1. นางสาววรรณภา  อินทรเกตุ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. นางสาวเซมม่า  สุจินดา
 
1. นางนิภา  ทนยิ้ม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    เพชรรัตน์
 
1. นางพัชรี    นามศรี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เรืองไกรศิลป์
 
1. นางสาววรรณภา  อินทรเกตุ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงนันทชา    ชุ่มชื่น
 
1. นายนพพร    สีสำทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. นายภานุวัตร  เลิศประสิทธิ์
 
1. นางณัชธาร    แดงเหมือน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงบุษราคัม    พละเยี่ยม
 
1. นางจุฑาภรณ์    จิตณรงค์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงจินดาภา    แน่งน้อย
2. เด็กหญิงพิกุล   แสงสว่าง
 
1. นางพัชรี    นามศรี
2. นางสาวกันต์กมล    เสาร์ม่วง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายทินกร    โพธิ์สังข์
2. เด็กหญิงนัทวรา    บุญธรรม
 
1. นางพัชรี    นามศรี
2. นางบุญศรี    จันทร์เรือง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมสีทัศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองเอียง
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายธารอำมฤทธิ์  แก้วอุ่นเรือน
2. เด็กชายพีรพัทธ์  เหมทานนท์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เนตรน้อย
 
1. นางยุพิน  บุญตติยานุกูล
2. นางไพลิน  พุ่มแสวง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายลือชาพงษ์   หงษ์พฤกษา
2. เด็กชายอาทิตย์    แสงสว่าง
3. เด็กชายเลิศชัยยัญญ์    หงษ์พฤกษา
 
1. นางพัชรี    นามศรี
2. นางสาวขวัญจิรา    ศรีเมฆ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายกฤษฎา  มูลทองแสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผุดผ่อง
3. เด็กชายภาคีนัย  อ๊อกด้วง
 
1. นายถิรวิทย์  ชีช้าง
2. นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80.3 ทอง 27 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้มเจริญ
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีระพัฒน์    แตงทอง
 
1. นายรณชิต    ฤทธิเดช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74.67 เงิน 25 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายภัทรศัย    แช่มเทศ
 
1. นายรณชิต    ฤทธิเดช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีระพัฒน์    แตงทอง
 
1. นายรณชิต    ฤทธิเดช
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงโสรยา  พันธ์บัว
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายกิตติพงศ์   องสา
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84.66 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายชนะโชติ    แตงทองแท้
 
1. นาย รณชิต   ฤทธิเดช
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายเจษฏา   บุญชูรักษ์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นุชเนียม
 
1. นางสาวรัชนก  ไทยรักษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  อ่อนเที่ยง
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงชณัธสดา  เกิดอุดม
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบวรมาศ  เจริญภักตร์
 
1. นางสาวรัชนก  ไทยรักษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายอุดมศักดิ์   เย็นใจ
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    แป้นถนอม
 
1. นางสิริมา   พุทธจำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายกฤษดา  สุวรรณแก้ว
2. เด็กหญิงชณัธสดา  เกิดอุดม
3. เด็กหญิงณัฐทิดา  ขำขัน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กฐินทอง
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญโพธิ์
6. เด็กชายนันทวุฒิ  กลิ่นหอม
7. เด็กชายพีรัชชัย  หนูหล่อ
8. เด็กชายภูภวภัทร  คชสินธุ์
9. เด็กชายอุดมศักดิ์  แสงเดือน
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
2. นางสาวธนาภรณ์  เจริญผล
3. นางสาวจรินทรา  จันทอุดมสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 72.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงชณัธสดา  เกิดอุดม
2. เด็กชายชาญวิทย์  เต่าหลาย
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  จ่าเมือง
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญโพธิ์
5. เด็กชายนพดล  ช่วยสมบูรณ์
6. เด็กชายนันทวุฒิ  กลิ่นหอม
7. เด็กชายประวิทย์  มอญ
8. เด็กชายพีรัชชัย  หนูหล่อ
9. เด็กชายภัทรพล  พิทักษ์ครุฑ
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุ่มช่วง
11. เด็กชายภูภวภัทร  คชสินธุ์
12. เด็กชายรณกร  บัวสงค์
13. เด็กชายสิรภัทร  สีดอกบวบ
14. เด็กหญิงอภิสรา  นิลประภา
15. เด็กชายเอกรักษ์  รักษ์สัตย์
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
2. นางสาวธนาภรณ์  เจริญผล
3. นางสาวจรินทรา  จันทอุดมสุข
4. นางสาววิภา  โรจน์เสถียร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 24 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  พรมฟ้า
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อำนวยผล
4. เด็กชายพิชิตชัย  เคนมาตร
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้มเจริญ
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองสุข
7. เด็กหญิงอาทิตยา  พึ่งฤทธิ์
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  เนตรสว่าง
9. เด็กชายอิทธิเดช  คุศิลป์
10. เด็กหญิงโสรยา  พันธ์บัว
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
2. นายนิรุตติ์  เพียทา
3. นางสาวฐิติกร  จักรแก้ว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกุมาลี    เกษรมาลา
2. เด็กชายคงกระพันธ์    จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา    เผือกสม
4. เด็กหญิงญาณิศา    ขุนพิลึก
5. เด็กหญิงณิชกานต์    วงษาชาติ
6. เด็กชายธนวัฒน์    แสงขำ
7. เด็กหญิงนิรภา    ขวดทอง
8. เด็กหญิงพรทิพย์    ขาวสะอาด
9. เด็กหญิงพิชชาภา    คุณกุล
10. เด็กชายภคพล    บัวบาล
11. เด็กชายภีรภัทร์   เอนกนันท์
12. เด็กหญิงวารี    พม่า
13. เด็กหญิงศุภิศรา    ชูโฉม
14. เด็กหญิงสงกรานต์    วงศ์ภาคำ
15. เด็กหญิงสุชานันท์    ทองกิ้ม
16. เด็กชายอชิตพล    คงเขียว
17. เด็กหญิงอมิตา    เกลี้ยงประดิษฐ์
18. เด็กหญิงอัญชิษฐา    แก่นทอง
19. เด็กหญิงอารยา    ปฏิแพทย์
20. เด็กชายเอกราช    เพิ่มคำ
 
1. นางสาวอรทัย    พงษ์สุชาติ
2. นางสาววันวิสา    สวนนิ่ม
3. นางสาวจันทรัตน์    วอทอง
4. นางสาวจุฑามาศ    กลิ่นหอม
5. นางสาวสุพรรณี  ประพันธ์บัณฑิต
6. นายสุธี  ดีกลั่น
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกรวลัย  บานเย็น
2. เด็กชายกฤษณ์ชนะ  สอนรัมย์
3. เด็กหญิงกันธิชา  เพิ่มสิน
4. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
5. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
6. เด็กหญิงนันท์พนิตา  จันทร์ชูกลิ่น
7. เด็กชายพีรภัทร  ชุมภูวร
8. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
9. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ดิษมหาผล
11. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
12. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  พยนต์ศิริ
14. เด็กชายศุภเสกข์  แย้มเปลี่ยน
15. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
16. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
19. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
20. เด็กหญิงเมธาวี  พฤกษ์วิบูลย์
 
1. นายอนุรักษ์  นางแก้ว
2. นางราตรี  บานเย็น
3. นางจันทนา  สืบเสน
4. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
5. นายจรัญ  สังข์แก้ว
6. นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์  จีบเจือ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกรพินธุ์    ดาลปาน
2. เด็กหญิงกัลยกร    กรุดนาค
3. เด็กชายบัณฑิต    สีทอง
4. เด็กหญิงพชรมน    สืบแสน
5. เด็กหญิงลลิตา    คงอินทร์
6. เด็กหญิงสิริมาศ    สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวอรทัย    พงษ์สุชาติ
2. นางสาววันวิสา    สวนนิ่ม
3. นางสาวจันทรัตน์    วอทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พักโพธิ์
2. เด็กชายกรวิชญ์  เณรวงษ์
3. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปันคำ
4. เด็กชายกิตติพิชญ์  กิจสวัสดิ์
5. เด็กชายชญานนท์  ช่วยพันธ์
6. เด็กชายชยุต  จันทร์งาม
7. เด็กหญิงญาณิดา  ประเสริฐลาภ
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  ร่วมดี
9. เด็กชายธนาดุล  รัศมี
10. เด็กหญิงธนิสรา  วายุภักตร์
11. เด็กชายธีรภัทร  เปรมปรีดิ์
12. เด็กหญิงนภัสสร  มีอินทร์
13. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขาวสะอาด
14. เด็กชายปพน  ประพันธ์บัณฑิต
15. เด็กหญิงปรีมญาพร  น้อยพงษ์
16. เด็กหญิงปานปรีญา  ชูชมกลิ่น
17. เด็กหญิงปิยพัชร์  เพชรดี
18. เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี
19. เด็กหญิงปุณณารมย์  ภุมรินทร์
20. เด็กชายพงศกร  คล้ายนัทที
21. เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูศิริ
22. เด็กชายพุฒิพงศ์  บัวพึ่ง
23. เด็กหญิงภัทรนิดา  พิมสอ
24. เด็กชายภาคภูมิ  ตรงบรรทัด
25. เด็กชายวรเมธ  เมืองเกลี้ยง
26. เด็กหญิงศตนันท์  มาลยาภรณ์
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  นวลปาน
28. เด็กหญิงสุชานรี  นุ่มน้อย
29. เด็กชายอชิรวิช  เรือนนาค
30. เด็กหญิงอติญา  คล้ายพรหม
31. เด็กหญิงอทิติยา  เจือนาค
32. เด็กชายอภิชาติ  พวงหิรัญ
33. เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงงามยิ่ง
34. เด็กหญิงเกศินี  กวมทอง
35. เด็กหญิงเขมิกา  โคกชู
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
2. นางสาวอัชนิญา  มันคลาบ
3. นายธนพล  ถือพุดซา
4. นางสาวศุภัทศจี  โตโหญ่
5. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าพงษ์
6. นางสาวกัลยาณี  สมพงษ์
7. นางวาสนา  โตแก้ว
8. นางสาวกนกวรรณ  รัตนพันธ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายปกครอง  อินทร์สุข
 
1. นางบุญเหลือ  วงษ์คลัง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายณัชพงค์  เสือณรงค์
 
1. นางสาวสุชาดา  อินมี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 25 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงสวิชญา  ชูแก้ว
 
1. นายสุรชัย  กุสาวดี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายอัมรินทร์  กลิ่นน้อย
 
1. นายศรายุทธ  ประภา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 28 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายธนพงษ์  แก้วดวงจันทร์
 
1. นายพัลลภ  อินทรสาร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เล่งฮ้อ
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง 39 โรงเรียนบ้านสีดางาม 1. เด็กชายรณภูมิ  บุญกอง
 
1. นางวันวิษา  ลิ้มไล้
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 17 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. นายกวีกานต์  ช่วยแต้ม
 
1. นางสาวสุชาดา  อินมี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงจิตชญา  โพคาประเสริฐ
 
1. นางกรองกาญจน์  คงแท่น
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 43 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. นางสาวปิยะภรณ์  น้อยนิวรณ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ปลอยปลา
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายอัมรินทร์  กลิ่นน้อย
 
1. นายพงศกร  ทิพรัตน์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 19 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายเจษฏา   บุญชูรักษ์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 41 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงพิมพิการ์  เอนกพงษ์
 
1. นายสุรชัย  กุสาวดี
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงเสาวณีย์   ปานศิริ
 
1. นางกชชญ   เลิศภูรินท์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปันคำ
2. เด็กชายธีรภัทร  เปรมปรีดิ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  มีอินทร์
4. เด็กชายปพน  ประพันธ์บัณฑิต
5. เด็กหญิงปิยาพัชร์  เพชรดี
6. เด็กชายพงศกร  คล้ายนัทที
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  บัวพึ่ง
8. เด็กชายภาคภูมิ  ตรงบรรทัด
9. เด็กชายภูวนาท  หมื่นราม
10. เด็กชายวรเมธ  เมืองเกลี้ยง
11. เด็กหญิงเขมิกา  โคกชู
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
2. นางสาวอัชนิญา  มันคลาบ
3. นายธนพล  ถือพุดซา
4. นางสาวกัลยาณี  สมพงษ์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1. เด็กหญิงกันยากร  น้ำฉ่ำ
2. เด็กหญิงธนัชชา  เพชรคง
3. เด็กชายธวัชชัย  เพชรคง
4. เด็กหญิงปัญญมณี  ม้วนสุธา
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงแป้น
6. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ชูชื่น
7. เด็กชายเกษมศักดิ์  แก้วกรูด
8. เด็กชายเกียรติกวี  ตุ้มธรรมรงค์
9. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ฉิมพาลี
10. เด็กชายเอกภวิษย์  ยังธิคุณ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เดชบุญ
2. นางสาววรรณวลี  เวียนอยู่
3. นางสาวดวงกมล  ตรีหัตถ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.333 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจิรโรจน์  มินโท
2. เด็กชายธีระเดช  สุทธิอำพัน
3. เด็กหญิงน่านฟ้า  เชื้อนาม
4. เด็กหญิงมัฌชิมา  สีนวนชาติ
5. เด็กหญิงศลีกาญจน์  สุขอนุเคราะห์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชีล้อม
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
2. นางบุญสม  แขยินดี
3. นางสาวจำรูณร์  บริบูรณ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงกานติมา   งิ้วงาม
2. เด็กหญิงณัฐจิรา   อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงธนัญญา   ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงนนทิชา    กล่อมสุวรรณ
5. เด็กหญิงนรกมล   เล็กแท้
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์   โอ่เอี่ยม
7. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีณรงค์
8. เด็กหญิงอุมาพร   บุตรนามทอง
 
1. นางกรรณิกา  สง่าเพ็ชร์
2. นางพรทิพย์   ศิริวัฒน์
3. นางวลัยลักษณ์  สุรสินธุ์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงนันทิณัฏฐ์  กันยาลอง
2. เด็กหญิงภรัณยา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงภวันรัตน์  พลศร
4. เด็กหญิงภัทรภัสสร  ขวัญสุด
5. เด็กหญิงรมย์ธีรา  พวงเดช
6. เด็กหญิงสลินทิพย์  วงศ์จีน
7. เด็กหญิงสิริประภา  นาคใหญ่
8. เด็กหญิงอทิตยา  คุเมง
9. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทวงศ์
 
1. นายณัฏฐ์วรัตม์  เลิศแล้ว
2. นายโชคชัย  ลัคนาชัย
3. นางสาวช่อผกา  พันธเสน
4. นางสาวนิตยาพร  ศรีชาย
5. นายศรายุทธ  ประภา
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงกิตตินันท์   เพชรอาวุธ
2. เด็กหญิงจิราพร   กุลศักดิ์
3. เด็กชายธนโชติ   คำใส
4. เด็กหญิงนฤมล   คำใส
5. เด็กหญิงบุษกร  ใจชื่น
6. เด็กชายภูริณัฐ   เย็นทรวง
7. เด็กหญิงมัทรี   เดชคล้ำ
8. เด็กชายมาโนช  พิมเสน
9. เด็กหญิงรุ่งนภา   ใจชื่น
10. เด็กหญิงวรรณศิริ   นกไทยสงค์
11. เด็กชายวัชชัย   ชูพินิจ
12. เด็กหญิงอนงค์นาถ   ศรีเพ็ชร
13. เด็กชายอนวัช   บุญไทย
 
1. นายจักรพงษ์   บุตรพรม
2. นางสาวจารุวรรณ  มาลีวงค์
3. นาง ณัฐธิกาพัณ   ค้ำชู
4. นางสาวนฤมล    ลิ้มฉาย
5. นายจันทิมา   ณ วันจันทร์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.333 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายกมลภพ  อร่ามรักษ์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  รสโสดา
3. เด็กชายมนชณัฐ  ฤาเดช
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉิมมา
5. เด็กหญิงวันณี  เขียนวาด
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายภูปัญญ์  อิงพลังษีกุล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำภา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำภา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  ไพรพล
 
1. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกุลพร  ภัทรพงษ์บวร
 
1. Mrs.Lanah Rhee  Millan
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. นางสาววราภรณ์    เบ้าศรี
 
1. นางจุฑาภรณ์    จิตณรงค์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโฒ
 
1. นางสาวกรภัทร  วนะสิทธิ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายภัทรกร  สีภูธร
 
1. นางสาวเขมรัตย์  ชิตน้อย
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    สุดสวาท
2. เด็กชายณัฐนนท์   สุขนวม
3. เด็กชายณัฐพี   ศรีมัจฉา
4. เด็กหญิงวิภาดา    เกิดดี
5. เด็กหญิงสร้อยแก้ว  บุตรเกตุ
 
1. นางสาวศุภมาส    แก้วเกลื่อน
2. นายคมสันต์   เดชะคำภู
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง 28 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินทร  รักธรรม
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุริยศศิธร
 
1. นางสาวธัญญา  ศรีภิรมย์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีขวัญ
2. เด็กชายนิพนธ์  ดาวแสง
 
1. นางสาวสมคิด  จันทะเวช
2. นางสาวผกาพันธ์  มกรางกูร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.29 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงศิรินทรา  มูลทองคำ
2. เด็กหญิงเตือนใจ  อุดมศักดิ์
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
2. นางสาวยุพาวดี  เรืองไกรศิลป์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายจักรธร  สะอาดศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ขาวสะอาด
3. เด็กชายธยากร  พวงอินทร์
4. เด็กชายวสุพล  พรหมภักดี
5. เด็กชายอาวทู  พม่า
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์  นุชสำอางค์
 
1. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
2. นางสาวนฤดี  วัดละเอียด
3. นายภาณุพงศ์  สินทวี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 56.6 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  กล้าสืบการ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ทิมเมฆ
3. เด็กชายวรากร  โกมินทร์
4. เด็กชายสัมพันธ์  ทรัพย์มังสัง
5. เด็กชายอรรถพล  สายเล็ก
6. เด็กชายเตชินท์  อาจสัญจร
 
1. นายนิรุตต์  รุ่งเรือง
2. นายอดิศักดิ์   ปลอยปลา
3. นายสำเริง  ศรีนวลเอียด
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายกนกพงษ์  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายคมสันต์  เปรมปรี
3. เด็กชายทศพล  ชิงดี
4. เด็กชายภัทรพล  ภิรมย์สด
5. เด็กชายภานุพงษ์  ปกคลุม
6. เด็กชายวิศรุต  นุชนางศรี
7. เด็กชายสันติสุข  คชระ
8. เด็กชายอานนท์  นรากรณ์
 
1. นางสาวธันย์สิตา  จันทรกรเลิศยศ
2. นางประภาพรรณ  ศรีนอก
3. นายกีรติ  เลื่อนสูงเนิน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงจันทิมา    รักมี
2. เด็กหญิงจิราพร    ขันทอง
3. เด็กหญิงบุญญาพร    โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงมุกดาวัลย์    หญีตป้อม
5. เด็กหญิงรติมา    คงคำ
6. เด็กหญิงสวรส    นาคอ่อน
7. เด็กหญิงอดิศา    กลับแก้ว
8. เด็กหญิงอินฑุอร    โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงเพชรลดา    ยุพิน
10. เด็กหญิงแสงจันทร์    ศิลประศร
 
1. นางสาวกันต์กมล    เสาร์ม่วง
2. นางพัชรี  นามศรี
3. นายจรูญ    เคหา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจรรยพร    พวงเพชร
2. เด็กหญิงจันทิรา    รอดเลน
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์    ครึกครื้น
4. เด็กหญิงธัญญารักษ์    สุขทวี
5. เด็กหญิงนันทกานต์    เปลาเล
6. เด็กหญิงภัทรวดี    อ่อนละมัย
7. เด็กหญิงอาทิตยา    แดงฉ่ำ
8. เด็กหญิงเปมิกา   ปานสวย
 
1. นางสาวศศิธร    สุดดี
2. นายคมสันต์   เดชะคำภู
3. นางสาวนฤมล   ชัยมงคล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
2. เด็กชายธีรภัทธ์  สำราญอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  จำรัสศรี
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
2. นางสาวสุนันธิณีย์  ชูบางบ่อ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงฐิติมา   วัดล้อม
2. เด็กชายสรรพวิท   ระวีรัตยา
3. เด็กหญิงสุภิญญา   รักขาว
 
1. นางนงนาจ    ทรายแก้ว
2. นางสาวสุทธิจิตต์   นาคคล้ำ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.6 เงิน 36 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    พวงนาค
2. เด็กชายศุภกิตร์    กะลำพัก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ใจกล้า
 
1. นางศิริพร    เที่ยงตรง
2. นางสาวเอมมิกา    อุปนันท์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 28 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรั่งเกิด
2. เด็กหญิงพิยดา  สุดสวาท
3. เด็กหญิงอารียา   กลิ่นหอม
 
1. นางปรมาภรณ์    คุ้มครอง
2. นางสาวจันทรัสม์    ใจห้าว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   พรั่งเกิด
2. เด็กหญิงสาริศา    ธนะไชย
 
1. นางสาวธนิษฐา    แซ่เอีย
2. นางสาวกมลวรรณ    เย็นจิตร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงปีญาพร  รอดม่วง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยะตะโคตร
 
1. นายเอกรัฐ  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวสุนิสา  อิสโร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธนกร    ยูนชุ่ม
2. เด็กชายไพฑูรย์    พละเยี่ยม
 
1. นางอรุณฉาย    วิฑูรย์พันธ์
2. นางสาวธนิษฐา    แซ่เอีย
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงญาดานันท์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายมนตรี  โชคอำนวย
 
1. นางฐิติรัตน์  คำสระ
2. นางสาวฐิติมา  อ่อนตัน
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   ชมชื่น
2. เด็กชายอัคม์เดช   จบเจนไพร
 
1. นายธงชัย   ทะเลมอญ
2. นายวิโรจน์   โคตรชัย
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายณัฐพล  ทอประเสริฐ
2. เด็กชายศรายุทธ  ถี่ถ้วน
 
1. นางสาวสุนิสา  อิสโร
2. นางสาวรัชณีภรณ์  ส่างน้อย
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปานสวย
 
1. นางสาวจิตโสพิณ  กลิ่นแก้ว
2. นางสาวสุนิสา  อิสโร
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.67 ทอง 26 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายตันติกร  ปทุมมาศ
2. เด็กชายปิยภัทร  มีศรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จิตรกิตติโชติ
2. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญน้อม
2. เด็กชายอัครพล  นิรัญชล
 
1. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
2. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กระจ่างทิม
2. เด็กหญิงณภัทร  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
2. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เคนมาตร
2. เด็กหญิงปริ่มวารี  พึ่งฤทธิ์
 
1. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
2. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชูแพทย์
2. นางสาวปาน  วีท
3. เด็กหญิงสิริกร  ศรีวิลัย
 
1. นายจักรพงษ์   บุตรพรม
2. นางสาวปราณปรียา   บุญประเสริฐ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจักรภพ  เขียวหวาน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อัดแสง
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เขียวหวาน
 
1. นายฉัตรชัย  เผื่อนโชติ
2. นายธนรรค์  พวงนิล
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายชลิตพล  สารสุวรรณ์
2. เด็กชายชิติพัทธ์  ภูริวัฒนกุล
3. เด็กชายรพีพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายธัชฏ์พงศ์  โชตินันท์โภคิน
2. นางสาวฉัตฏ์ปวีณ์  พัฒนกรเจริญ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกรกฎ  สอนง่าย
2. เด็กชายฐิติพงศ์  พ่วงเพชร
3. เด็กชายตุลธร  คุ้มตลอด
 
1. นางสาวขวัญจิรา  สดใส
2. นายวีรพันธ์  พึ่งพรพระ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงกชนุช  สัจจา
2. เด็กชายธราดล  ชัยพิทักษ์
3. เด็กชายรพีภัทร  วัดล้อม
 
1. นายธัชฏ์พงศ์  โชตินันท์โภคิน
2. นางสาวฉัตฏ์ปวีณ์  พัฒนกรเจริญ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายธงฉาน  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงนลัทพร  กอเผ่าพันธ์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธิศศิกุล
 
1. นายวีรพันธ์  พึ่งพรพระ
2. นางสาวขวัญจิรา  สดใส
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงอทิตญา  วิทรมานันท์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุยฮก
3. เด็กหญิงเสาวรส  วัฒนทรัพย์
 
1. นายธัชฏ์พงศ์  โชตินันท์โภคิน
2. นางสาวฉัตฏ์ปวีณ์  พัฒนกรเจริญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กชายธนากร  ยังอยู่
2. เด็กชายธวัชชัย  จักรแก้ว
3. เด็กชายวีรศักดิ์  เปรมปรี
 
1. นายจรัล  เสียงเพราะ
2. นายเทวฤทธิ์  เอมโอษฐ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายพิเชฐพงศ์  ศรีมาลา
2. เด็กชายศิลา  อิงเขนย
3. เด็กชายสิทธิชัย  เผือกโพธิ์
 
1. นายเวที  ทวีทรัพย์
2. นายพูลศักดิ์  พราหมณ์สงฆ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านเขามัน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เงินแท่ง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีสนิท
3. เด็กชายศิรภัทร  โพธิพันธ์
 
1. นางสาวนฤมล  ลิ้มศิริ
2. นางสาวกชนิช  สอิงทอง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมทรง
2. เด็กหญิงทิษฎยา  เปรมปรีย์
3. นายพิชาภพ  เรือนจันทร์
 
1. นางรัตนา  ส่งกลิ่น
2. นางสาวพัชริญา  สุวรรณประเสริฐ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 37 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  ปานศรี
2. เด็กหญิงณัฐศิญา  ภู่งาม
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เกิดโพธฺ์ชา
4. เด็กหญิงวนิดา  พุกจันทร์
5. เด็กหญิงสุรีวรรณ  กลัดเเสง
6. เด็กหญิงเเพรไหม  กรองบัวเเก้ว
 
1. นางหวานใจ  ชมเชย
2. นางอโนชา  จิระรัตน์พิศาล
3. นางสาวณัฐกานต์   กรรณสูตร
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร    หอมจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิไล   นิคมจิตร
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ    เดชใหญ่
5. เด็กหญิงรัตน์ตนา  ขาวสะอาด
6. เด็กหญิงวิระภา    ติ๊บพูน
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
2. นางศุภาธิณี    ศรีงาม
3. นางประนอม   ทรัพย์ปราชญ์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กับกิว
2. เด็กหญิงขวัญดาว  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงปิยะดา  โอ่เอี่ยม
 
1. นางอรชร  หะรังษี
2. นางสาวสุนีย์  แสงสว่าง
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกมลเนตร    อินทะรังศรี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    คล้อยสวาสดิ์
3. เด็กหญิงปาณิสรา    ชาติเน้ย
 
1. นางสาววารี    หมวดน้อย
2. นางสาวสาวรส    แดงฉ่ำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงวาสิชล  ยิ้มบุญลือ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ชูชื่น
3. เด็กหญิงอุษณีย์   คล้ายสังข์
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง 18 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงปาริชาต  เปลี่ยนลี้
2. เด็กหญิงศุภสร  แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นิลแก้ว
 
1. นางสาวพัชรนันท์  อยู่ยั่งยืนยง
2. นางสาวไพรมณี  วงค์กระโซ่
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แนวเถื่อน
2. เด็กหญิงชุติมา  สโมสร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ธานี
 
1. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมสุวรรณ
2. นายไพโรจน์  เมืองทิพย์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ถึงโภค
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พวงเพชร
3. เด็กหญิงพัชรพร    เชิญชม
 
1. นางสาวปาริชาติ    ไชยแก้ว
2. นางสวัสดี   ไชยแสง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  เมฆลอย
2. เด็กหญิงสุภัทรตา  น่วมคง
3. เด็กชายสุฬีส์   พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวอรอนงค์  แดงนุ้ย
2. นางสาวปุณิกา  สีสด
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1. นางสาวชนกานต์  นามงาม
2. นายณรงค์ชัย  โพธิ์เดช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นาเสงี่ยม
 
1. นางพจนีย์  ส่งกลิ่น
2. นางสาวพัชริญา  สุวรรณประเสริฐ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 35 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1. เด็กหญิงชญานี  ทองกลบ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วขำ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   อยู่ร่ม
 
1. นางสาวดวงกมล  ตรีหัตถ์
2. นางสาววรรณวลี  เวียนอยู่
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญสิน
2. เด็กหญิงจินตนา  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงอารีย์  รุ่งพราน
 
1. นางสาวสวรส  รสเลิศ
2. นางสาวศิรินุช  จงพิสุทธิ์สัตย์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายพงศธร   ยิ้มน้อย
2. เด็กหญิงรริตา   ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงวีรวรรณ    ดีผิว
 
1. นาง ณัฐธิกาพัณ   ค้ำชู
2. นางจันทิมา   ณ วันจันทร์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงจีรณัณท์  จันทร์ศรี
2. เด็กชายธนโชติ   คำใส
3. เด็กหญิงสุรีภรณ์   บุญสิน
 
1. นาง ณัฐธิกาพัณ   ค้ำชู
2. นายจักรพงษ์   บุตรพรม
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงทักษอร   ขาวดี
2. เด็กหญิงธาลิณี   จำเริญ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   สังข์โพธิ์
 
1. นางสาวกรอบแก้ว   วักไธสง
2. นางสาววงเดือน    แก้วห้อย
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จุทิพย์
2. เด็กหญิงรัตนากร  สงศิริ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองใบ
 
1. นางสาวทศพร  เปลี่ยนแปลง
2. นางสาววิชญาภรณ์  อรชุน
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายเทพาธิป  ก้อนนาค
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช    เพิ่มคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์    พรหมรักษา
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 33 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชานนท์  ชาติราษี
 
1. นางสาวจันจิรา  ขาวสอาด
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายพัทธดนย์  ทับมั่น
 
1. นางสาวศิริขวัญ  คงทัพ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายขวัญชัย    ใจกล้า
 
1. นางอมลมุนินทร์    นวะมะรัตน
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายพงศธร  โชติช่วง
 
1. นางชญาณิศา  เชาว์เลิศ
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.67 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายธนพัทธ์  ยังแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สุวรรณพงศ์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 29 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อาจบุรายณ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เปียชาติ
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางโสรยา  จันทำ
2. นางสาวนุศรา  อ่องสุภารมย์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายพิตรพิบูล   เกิดแก้ว
2. เด็กชายสุวัฒน์    ยอดใหญ่
3. เด็กชายอรรถพล    คำเหล็ก
 
1. นางสาววันวิสาข์    พรหมรักษา
2. นางสาวโสภาวรรณ  ไดยะศรี
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 37 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กชายชนาธิป  สมบุญ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สมบุญ
 
1. นางสาวณัฏฐิรา  ละม่อมงาม
2. นายรัฐวุฒิ  ปิยะจินดา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวศิริกมล  พุมมา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โฮ่อิน
 
1. นางสาวสุทธิดา    อินทำ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช    เพิ่มคำ
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์    นนท์ปัญญา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มิ่งรักธรรม
 
1. นางสาวเชิญจุติ  ยอดปรีดา
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายอรรถชัย    คำเหล็ก
 
1. นางนิลยามาศ    ณ ศฤงคราญ
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงศุภสุดา  เอี่ยมขำ
 
1. นางสาววจี  สลักคำ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมภูนิกข์  ชาวแพรกน้อย
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงฐานิดา  ทองอนันต์
 
1. นายจเร  พวงเดช
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงเสาวลี   ชัยพันธ์
 
1. นางสาวกรอบแก้ว   วักไธสง
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 27 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    มูลมงคล
2. เด็กหญิงสายธาร    เทพสุรีย์
3. เด็กหญิงสุภัสตรา    อินวงษ์
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    พึ่งผล
5. เด็กหญิงแก้วตา    คงคช
 
1. นางสาวสุทธิดา    อินทำ
2. นางสาวอัฉราภรณ์  นนท์ปัญญา
3. นางสาวยุภาพร    แจ้งอ่วม
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 23 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ด้วงกันยา
2. เด็กชายวีระกานต์    พราหมณ์ทอง
3. เด็กชายสุเมธา    พรหมสมบัติ
 
1. นางสาวนฤมล    ทิพย์เดช
2. นางสาวปิยธิดา    เชาว์ช่างเหล็ก
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกมลพร    จันทร์ทอง
2. เด็กชายธนกร    เผือกสม
3. เด็กหญิงสุธิชา    แก้วล้อม
 
1. นางประนอม    ทรัพย์ปราชญ์
2. นางกานติมาพร    ปานเสน่ห์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1. เด็กชายธนา  แฝงโพนทอง
2. เด็กชายพิจักษ์  ทองนาค
3. เด็กชายวรวุฒิ  กลิ่นทิพย์
 
1. นางสาววริศรา  แก้วอินทร์
2. นางสาวกิตติยา  เหรียญประดับ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายวศิน    สงค์เสน
2. เด็กชายศักดา    กลิ่นหอม
3. เด็กชายเตชินท์    สีทอง
 
1. นางศุภาธิณี    ศรีงาม
2. นางสาวทัศนีย์    ใสเกื้อ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงศศิวิมล    คำนึง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    ทองคำ
 
1. นางศุภาธิณี    ศรีงาม
2. นางประนอม    ทรัพย์ปราชญ์
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายชัยพัตร์  ทิพย์สังวาลย์
2. เด็กชายทักษดนัย  พึ่งสอน
 
1. นางช่อเพชร  เนตรแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีอิสระพงษ์  ศรีวงษ์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อิ่มพราหมณ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์โตทอง
 
1. นางช่อเพชร  เนตรแก้ว
2. นางขวัญชนก  เงื้องาม
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 26 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 1. เด็กชายธนบูรณ์  จำเล
2. เด็กชายธีรภาพ  สินไทย
 
1. นายวสันต์  สุกร
2. นางสาวอรทัย  ทินวงศ์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจักรภัทร    จันทร์ทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์    อุดมศักดิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี    ประพันธ์บัณฑิต
2. นางสาวจุฑามาศ    กลิ่นหอม
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายกิตตินันท์    เดชฤทธิ์
2. เด็กชายพงษ์ณภัทร    เต่าทอง
3. เด็กชายอำนาจ    มุ่งดี
 
1. นางสาวโสภาวรรณ    ไดยะศรี
2. นางสาวปิยธิดา    เชาว์ช่างเหล็ก
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายธนา  ไชยทิพย์
2. เด็กชายพชร  คล้ายสังข์
3. เด็กหญิงอุษามณี  คล้ายสังข์
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล