สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงนันทิชา  กองโพธิ์
 
1. นางจีรภา  ยงเขตรการณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงพลอย  แก้วทำ
 
1. นายจีรภา  ยงเขตรการณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สัยวัตร์
 
1. นางวิระวรรณ  สุภานันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  รังศรีแก้ว
 
1. นางสาวรมณภัทร  จันทร์เทพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงสุภิชญาณ์  ปรีสงค์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ม่วงจันทึก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวเมษา  ถนอมชื่น
 
1. นางศิริพร  พรมมิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  อุ่นสวิง
 
1. นางสาววารินทร์  ติดยงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกชกร  สังเกตจิต
 
1. นางชุดาพันธ์  มีอุสาห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงธีรดา  ยางเดี่ยว
 
1. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.33 เงิน 26 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิภัทร์ชูวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พร้อมเพรียง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 79 เงิน 29 โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  เครือเหลา
 
1. นางสาวลักขณา  ไวยเนตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผลทิพย์
 
1. นางวิระวรรณ  สุภานันท์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  อิ่มสอาด
 
1. นางวนิดา  ไวยรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงโชติมา  เกิดนรินทร์
 
1. นางวนิดา  ไวยรัตน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 25 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงพรพิมล  เฉลิมบุญ
 
1. นางศรุดา  วิทยาอุปถัมภ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  คำแก้ว
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นครจัด
 
1. นางสาวอลิษา  ตาทอง
2. นางสาวอัญชลี  ประพาน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์ชื่น
2. เด็กชายนภดล  เคนประทุม
 
1. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
2. นางวิระวรรณ  สุภานันท์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ณสมบูรณ์
2. เด็กหญิงมีนา  ดอนคงมี
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
2. นางสาวบังอร  ทิมทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71.36 เงิน 44 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธนารัตน์  เครือแปง
2. นางสาวศุภกาญจ์  บุญสม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีโนนยาง
2. นางสาวสมรศรี  ศรีรักษา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงมณียา  ปล้องแก้ว
 
1. นายประชิด  แสนพระพล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวิทญ์  คงเสรีนุสรณ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  วงศ์วิชัยวัฒน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปฏิพันธ์  โตบุญมี
 
1. นางสาววัลลี  แก้วมาลา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 40 โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  คำเขียว
2. เด็กหญิงดลพร  บุญถม
3. เด็กชายมัทธิว  เหมะ
 
1. นางวาสนา  อ้นประดิษฐ
2. นายศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อ่วมเสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มีชัย
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีเหลือง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ธระปราบ
2. นางสาวนันทมาศ  ชื่นฉ่ำ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 34 โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  พฤกษวัน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์ดวง
3. เด็กชายเมธ์ธัญ  ขาวปลอด
 
1. นางวาสนา  อ้นประดิษฐ
2. นายแบงค์  มาประชา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71.83 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. นายปุญญพัฒน์   เกรกกระโทก
2. เด็กชายภาสกร   คุณพันธ์
3. นางสาวอรจิรา   หงษ์ทอง
 
1. นางสาวณัชชา  เรียงสา
2. นางสาวกาญจนา  ขวัญเพ็ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธนกฤต  เจริญศิริ
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  นารินทร์
 
1. นายชวลิต  ชาลาภคำ
2. นายกิตติกร  ดวงพรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 22.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีแย้ม
2. เด็กชายเกษมพันธุ์  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวนิตยา  มาปัด
2. นางสาวอมรรัตน์  ไพเราะห์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชาญชิต
 
1. นางสาวพันธ์ทิวา  ปัททุม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  คงดี
 
1. นางสาววิภา  จันทร์ประเสริฐ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายวรุตม์  บุญเริ่ม
 
1. นายกริชนรินทร์  สิงคเวหน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73.8 เงิน 23 โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พรรณพัฒน์กุล
2. เด็กชายอัครวัฒน์  กุลศิรวัฒน์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  รุ่งกำจัด
2. นายวุฒินันท์  ม่วงมี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  มัครมย์
2. เด็กหญิงบุญรักษา  ตันเจียง
 
1. นายชัชพงศ์  เชื้อสา
2. นายกิตติกร  ดวงพรม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68.06 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  และลง
 
1. นางสาวชุติมา  แก้วไพฑูรย์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35.84 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดทศทิศ 1. นายไพสิฐ  สิริธัญญาภรณ์
 
1. นายมนตรี  ธนพงศ์เจริญ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 50.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายวิธาน  ทองทรัพย์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีอินทร์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 47 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กชายคณิศร  ถาวรรัตน์
 
1. นางสาวศุภมาศ  แก้วมณี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายกรวินทร์  คล้ายเจ๊ก
 
1. นางสาวนฤภร  ทรัพย์ไพบูลย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายปพณธีร์  สุภะวิทยา
2. เด็กหญิงภูมิใจ  เรืองสินทรัพย์
3. เด็กชายสิรภพ  ประภากุล
 
1. นางสาวอริยาภรณ์  ขุนปักษี
2. นางสาววารินทร์  บุญเกลื่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายศิวากร  บุญเอี่ยมศรี
2. นางสาวอรกานต์  บานชื่น
3. เด็กชายไทพนม  พงษ์พันธุ์นทีธร
 
1. นางสาวพรปวีณ์  สีแดง
2. นางภิญญดา  รักษาเมือง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 38 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  เป็งเงิน
2. เด็กหญิงตุลยดา  แสนวันดี
3. เด็กหญิงโชติกา  ยิ้มวิไล
 
1. นางสาวจิตรลัดดา  มะลัยทอง
2. นางสาวพลอยไพลิน  พร้าโน๊ต
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรพร  คำยอดม่วง
2. นางสาวมณฑิตา  มณเทียน
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ใบกุหลาบ
 
1. นางสาวปาริชาติ   วังคะฮาด
2. นางสาวปภัสสร  ภูมินา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 37 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สังหมื่นเม้า
2. เด็กหญิงอลิสรา  ม่วงน้อยเจริญ
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  อังศรีสุรพร
 
1. นางสาวกิริยา  ช่างปั้น
2. นายภัควัฒน์  อังศรีสุรพร
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงกิตติมา  เพิ่มทอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยมาก
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ท่าหาญ
 
1. นางสาวทานวีร์  สุกใส
2. นางสาวรุ่งนภา  ปาสานะโก
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 39 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุขวิชัย
2. เด็กหญิงวนิดา  ฐานวิเศษ
3. เด็กหญิงอนาโควา  -
 
1. นางสาวผกามาศ  แสนโคตร
2. นางสาวอาภาพร  กมล
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 23 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงธันยพร  วันทา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรเพ็ง
3. เด็กหญิงปริยากร  ดิษฐเจริญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นพรัตน์
2. นางสาวอรนรินทร์  นุชงอน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. เด็กชายกฤติน  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายภูรวิช  ทองสุขศรี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สายใหม่
2. นางสาวปิยนันท์  พรประสิทธิ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กชายธนพนธ์  ศิริกุล
2. เด็กชายธนภูมิ  ศิริกุล
 
1. นายธนกิจ  เสียบไธสง
2. นางสายทอง  ชมพันธุ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา
2. เด็กชายวรากรณ์  โต๊ะถม
 
1. นางสาวเกษร  อินทร์หอม
2. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 1. เด็กชายธนพล  แก้วสกุณี
2. เด็กชายบึ๊บ  วี
 
1. นายณัฐกานต์  ฟักขำ
2. นายประพจน์  วงศ์ปาน
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กชายธันวา  เข็มจันทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พันไธสง
 
1. นางภัทราพร  พงษ์โพธิิ์
2. นางสาวสุกัญญา  อาระยะชัย
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงปภัสสร  ตามประกอบ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  รักจันทร์
 
1. นายสมนึก  สร้อยระย้า
2. นางสาววีระนันท์  มนตรี
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  เรืองใส
2. เด็กชายสุทธินันท์  หม้อทอง
 
1. นางสาวสายสมร  สมคิด
2. นางสาววีระนันท์  มนตรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 27 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณัฐชญา  สิมมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสิทธิ์สุข
3. เด็กหญิงปทุมพร  เทพสาร
4. เด็กหญิงวรัมพร  อาจศิริ
5. เด็กหญิงเปรมมิกา  ปัดทารัมย์
 
1. นางสาวประวีณา  โภควณิช
2. นางพยอม  ภูผินผา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  แฝงแดง
2. เด็กชายธีรเชษฐ์  นิธินันท์ไพศาล
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองครุท
4. เด็กหญิงสโรชา  นิ่มเชียร
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำครณ์
 
1. นางสาวสุรินทร  เอี่ยมสอ้าง
2. นางสาวพัชรี  ลาวิลัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 19 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถึกพานิช
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุมทอง
3. เด็กหญิงพรรพษา  ทองน้อย
4. เด็กหญิงพิชชาพรรณ์  บุรานนท์
5. เด็กหญิงสุวรรณมาศ  กำคนทรง
 
1. นางสาวน้ำฝน  คำภูแสน
2. นางสาวชมบุญ  แย้มนาม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดทศทิศ 1. เด็กหญิงกุลณัช  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงชนพัฒน์   อุดมพันธ์
3. เด็กหญิงญาดารัตน์   บรรดา
4. เด็กชายปุณณภพ   แจ้งรักษา
5. เด็กหญิงพรวิมล   พ่วงขำ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีสวัสดิ์มงคล
2. นางสุนทรี  แก้วมณี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กชายธนชาติ   ภมรพล
2. เด็กหญิงพลอยเพทาย   รุมา
3. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ   แสงศรี
4. เด็กหญิงพิชฎา  วิจิตรวงษ์
5. เด็กหญิงอริยาพร   เลิศสง่า
 
1. นางสาววรารัตน์   จันทรา
2. นางวิมล   ไพศาลจิตร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิธรรม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยวังเทพ
3. เด็กหญิงพีระดา  เนื้องาม
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  สิทธานนท์
5. เด็กหญิงสกลยา  พุ่มส้มจีน
 
1. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
2. นางสาวบุษยรัตน์  แพทย์รัตน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกฤติยลักษณ์  ชวนชื่น
2. เด็กหญิงพิมพิสา  พรเพิ่มพูน
3. เด็กชายพีรเทพ  สุพะตะ
4. เด็กหญิงวีรภัทรา  ดำทองคำ
5. เด็กชายศิวกร  แพรศรี
 
1. นางสาวชมพูนุษ์   บุญทศ
2. นางสาวนุชจรินทร์   ยีรัมย์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.6 เงิน 36 โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติพัศ  รักพินิจ
2. เด็กชายธีรภัทร  โคตรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงลัดดา  ซาดุน
4. เด็กชายศราวุธ  ใยเอี่ยมพันธุ์
5. เด็กหญิงศิรประภา  ทองดอนใหม่
 
1. นายวรพงศ์  ศรีจำนง
2. นายไมตรี  คุ้มเหล่ายูง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง 25 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงพิชญา   พิรภัณฑ์
 
1. นางสาวจิรัชญา   พิรภัณฑ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 48 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงพรนิศา  ฉ่ำเสาวรส
 
1. นายณัฐเกียรติ  สิงหะพล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เนื่องสนธิ
 
1. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.4 ทอง 47 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  ไสยวุฒิ
2. เด็กชายพัฒนะ  อวยผล
 
1. นางสาวภิญญดา  รอดประสิทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงลอย
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง 23 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายโอมิริ  มาซึมูระ
 
1. นางสาวภารุจีร์  กำแหง
2. นางกาญจนา  พร้อมประดิษฐ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 1. นางสาววรรณวิสา  นันตื้อ
2. เด็กชายสัตยา  พรมสีหา
 
1. นางนิภาวรรณ  คำหอมกุล
2. นางสาวณัฐกานต์  กล่อมกูล
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.4 ทอง 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุทแล้ม
2. เด็กหญิงกรกนก  นาชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนกานต์  ละม้ายแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เรืองวิเศษ
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ถาวรศักดิ์
6. เด็กหญิงธิชารัตน์  สกลธนาวัฒน์
7. เด็กหญิงนันทิภรณ์  นิตยวัน
8. เด็กหญิงนาตลดา  แจ้งมงคล
9. เด็กหญิงสิรินาถ  พลวรรณ์
10. เด็กหญิงองค์อินทร์  อินทนาคม
 
1. นายณษกฤษ  คาดีวี
2. นางสาวสุวภา  รังษีภโนดร
3. นางสาวสุณิสา  ทากลม
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงจารุภา  ขำแจ้ง
2. เด็กชายธันวา  แก้วบังเกิด
3. เด็กหญิงนุชอารีย์  แก้วกลิ่นทอง
4. เด็กหญิงบุณฑริกา  เตยะวงศ์
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  อยู่ดี
6. เด็กหญิงสุกัญญา  อู่คชสาร
7. เด็กหญิงสุปวีณ์  ตะวันหะ
8. เด็กชายอนุสรณ์  สิริจร
9. เด็กชายอัฐพล  สนองชาลี
10. เด็กชายอาทิตย์  พรมวงศ์ศา
 
1. นางสาวศศิพร  ด่านเจริญ
2. นางกรองกาญจน์  ศรีโนนยาง
3. นางสาวจิตรประสงค์  ภูมีแก้ว
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.6 เงิน 21 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองโคตร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญรอด
3. เด็กหญิงขวัญพิชชา  พูลสุข
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ทีคำแก้ว
5. เด็กหญิงชลธิชา  อาศัยผล
6. เด็กหญิงธนพร  ธนโชติชัยกุล
7. เด็กหญิงปภาวี  คำแดง
8. เด็กหญิงพิชญา  ทับทอง
9. เด็กหญิงสุประวีณ์  เขาทอง
10. เด็กหญิงอรินลดา  ขจรอนันต์กุล
 
1. นางสาวอรัญญา  คำสมหมาย
2. นายวสันต์  ขุนทอง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงนภาพร  โพธิ์พัน
2. เด็กหญิงนัฐกาล  เบี้ยทอง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  แพน้อย
4. เด็กหญิงวันวิภา  ยันตะพันธ์
5. เด็กหญิงวิภา  ภิรมย์จันทร์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โฉมงาม
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ดำด้วงโรม
8. เด็กหญิงสุวนันท์  เรียงวงษ์
9. เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์นวม
10. เด็กหญิงเนตรดาว  เฟื่องแก้ว
 
1. นางสาวอโนชา  ใจคง
2. นางนิภาภรณ์  นากสุก
3. นางสาวภัสราวรรณ  ซื่อสัตย์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  มะลิกัน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บูรณสิงห์
3. เด็กหญิงบุษกร  พันธ์แตง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์สา
5. เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์นวม
6. เด็กหญิงพุทธิดา  เพิ่มสุข
7. เด็กหญิงศุราภรณ์  เบี้ยทอง
8. เด็กหญิงสิริมา  วงษ์นวม
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  เนติ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิบูลย์วิทย์
 
1. นางสาวบัวพันธ์  เสาร์คำ
2. นางนิภาภรณ์  นากสุก
3. นางสาวภัสราวรรณ  ซื่อสัตย์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายกิตติ  กลางกำจัด
2. นายฉันทพัฒน์  วงศ์บุญรอด
3. นายธนบัตร  พรชัย
4. นายปฏิภาณ  มะเมีย
5. เด็กชายภิญโญ  พูลเงิน
6. นายรุ่งโรจน์  สิงห์ทอง
7. นายวาที  คำใจวงศ์
8. เด็กชายวีรภัทร  เพชรพงศ์
9. นายสิทธิชัย  สำราญจิตร
10. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางนิทิวดี  พารอด
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
3. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 72.6 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  เดชภักดี
2. เด็กชายณัฐดนัย  ภิญโญ
3. เด็กชายธีรเทพ  แต่งตั้ง
4. เด็กชายนรวิชญ์  สิมศิริวัฒน์
5. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสว่าง
6. เด็กชายพันธ์เลิศ  กลีบบัวทอง
7. เด็กชายยุทธนา  รัตนวิหค
8. เด็กชายอนาวิน  ฤทธิ์งาม
9. เด็กชายอนุวุฒิ  แทนคำ
10. เด็กชายโรจนศักดิ์  กุลเตี้ย
 
1. นางสาวนภัสร์นันท์  จันทร์ทะศร
2. นางนิภาภรณ์  นากสุก
3. นางสาวภัสราวรรณ  ซื่อสัตย์
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วนิล
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคบุตร
4. เด็กหญิงนภัสสร  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงนวนันท์  อัมราศรัย
6. เด็กหญิงนุชญมี  แท่นทอง
7. เด็กชายปิยะพงษ์  ปักษิณ
8. เด็กหญิงพริสา  บุญยังประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุนิสา  มลรักษา
10. เด็กหญิงเมทีนี  ตรีเสถียร
 
1. นางสาวอโนชา  ใจคง
2. นางนิภาภรณ์  นากสุก
3. นางสาวภัสราวรรณ  ซื่อสัตย์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงธัญรัตน์   ปิยะกุลดำรง
2. เด็กหญิงสายน้ำ  ทัพพวิบูล
 
1. นายโพธิ์ศักดิ์  รักษาทรัพย์ดี
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกอบกูล  แว่นทอง
2. เด็กหญิงพลอยลดา  โชติช่วง
 
1. นางสาวรักชนก  พุฒซ้อน
2. นางสาวดาริน  ฮกซุ่นเฮง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สิริวัณณะ
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงกชกร   ศรีแสง
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. นางสาวนิธิพร  ศรีจันทึก
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงพลอยภิชร์ชา  ตั้งคติธรรม
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงธัญชนก  สถาพรวรวงษ์
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กหญิงวันใส  แก้วเสนา
 
1. นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์วงศ์จักร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวสุมนา  มาลัยวงษ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขุนเณร
 
1. นางสิริมณฑ์  นาที
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ยามบุญเถื่อน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีทอง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  ชันษา
2. นางสาวผกามาศ  สุยอย
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กหญิงรัฐวิกา  ถาบัญฑิต
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สิงห์ไกร
 
1. นางสาวปวันรัตน์  ชันษา
2. นางสาวผกามาศ  สุยอย
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นางสาวศิรภัสสร  สุภาจันทร์
2. นางสาวสมฤดี  ปรุงเกษม
 
1. นางสาวอติภา  โทรัตน์
2. นางสาวน้ำฝน  คำภูแสน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายสิทธิพล  วิมาลา
 
1. นางสาวนาราภัทร  รวมวงค์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จ้อยรักคุณ
2. เด็กหญิงพิมลณัฐ  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงหมวย  โสม
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
2. นางอุไร  ภูษา
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 1. เด็กหญิงจินดา  สุริเดช
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ทองแก้ว
3. เด็กชายอนันต์  พวงเพชร
 
1. นางนงนุช  ธนะนิมิตร
2. นางสาวมาลี  มีเจริญ
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นูขุนทด
2. เด็กชายวันเฉลิม  บุบพระรัตน์
3. เด็กชายสุเมธ  เนียมจ้อย
 
1. นายชวาล  อ่อนแสง
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75.3 เงิน 30 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายภานุศักดิ์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายสุรภัสสร์  ปานผา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพ์ทอง
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายญาณวุฒิ  คำโฮงค์
 
1. นายศักดิภัท  สุขมุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งพา
 
1. นางสาวพรพชร  ยอดวัน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 79.66 เงิน 28 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายกฤษดา  เทียนสู
 
1. ดร.วฤษาย์  เลิศศิริ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงจิตสุนันท์  วงศ์ดียิ่ง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดาวลาย
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.3 ทอง 15 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงยุพาลักษณ์  ดาวลาย
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสิรีธร  พลพิพัฒน์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 26 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสิริกันยา  วินิจฉัยกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  แคนดี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 20 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายภณภัค  ขำสวัสดิ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ   ลายน้ำเงิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงอัจจิมา  สุขเสนา
 
1. นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 14 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 70.4 เงิน 33 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวห้วยหมาก
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพรนภัส  ผลทิพย์
4. เด็กชายภานุศักดิ์  สุวรรณพันธ์
5. เด็กชายวรเมธ  แต้มสุด
6. เด็กหญิงสิรีธร  พลพิพัฒน์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์จิตร
8. เด็กหญิงอังคณา  ผลทิพย์
9. เด็กชายเตชัส  วันเชียง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางสาวอำพร  คุ้มนุช
3. นางสาวโชติรส  ผ่านสุวรรณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี
2. เด็กหญิงชัญญรัช  อุ่นคำ
3. เด็กชายณัฐฏไชย  รักอาชีพ
4. เด็กชายธนกร  ทองสุข
5. เด็กชายธาวิน  ทองทรัพย์
6. เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  ศรีอาวุธ
7. เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงพิณธุวดี  วัชรสุวรรณเสรี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นสุข
10. เด็กหญิงภครพร  ชุณศาสตร์
11. เด็กหญิงมณินทร  ชัยเฉลิมวรรณ
12. เด็กหญิงรมณ  ประภาพรสุข
13. เด็กหญิงสตางค์  วงค์สุวรรณ
14. เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ
15. เด็กหญิงแสตมป์  วงค์สุวรรณ
 
1. นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก
2. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
3. นายปริวัตร  สุขสุแพทย์
4. นางสาวแพรวพรรณ  ไพพิเชษฐ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งพา
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  ญารักษ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์รุจินันท์
4. เด็กหญิงทาริกา  มิตรรัก
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดปัญญา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายแก้ว
7. นายนัทธพงศ์  ยาดี
8. เด็กชายนันทวัฒน์  ภักดิ์คำ
9. เด็กชายนิลพัทธ์  ญารักษ์
10. เด็กหญิงปทุม  บำรุงเอื้อ
11. เด็กหญิงพรรณพศา  จินดาวงศ์
12. เด็กหญิงพัณณิณ  เขียวอ่อน
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เสือเพชร
14. เด็กชายสมเกียรติ  พรมมา
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ติยะวงค์
 
1. นางสาวพรพพชร  ยอดวัน
2. นายสาคร  คล่องดี
3. นางสาวจารุวรรณ  สอนจิตร
4. นางสาวนาราภัทร  รวมวงค์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 21 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจิณวรา  ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี
3. เด็กชายณัฐฏไชย  รักอาชีพ
4. เด็กชายธนกร  ทองสุข
5. เด็กชายธาวิน  ทองทรัพย์
6. เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพ์ทอง
7. เด็กหญิงพิณธุวดี  วัชรสุวรรณเสรี
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นสุข
9. เด็กหญิงรมณ  ประภาพรสุข
10. เด็กหญิงสตางค์  วงค์สุวรรณ
11. เด็กชายสหรัฐ  ขันธ์ศรี
12. เด็กหญิงแสตมป์  วงค์สุวรรณ
 
1. นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก
2. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
3. นายปริวัตร  สุขสุแพทย์
4. นางสาวแพรวพรรณ  ไพพิเชษฐ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ยี่
2. เด็กหญิงจิตสุนันท์  วงศ์ดียิ่ง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วนา
4. เด็กหญิงชุตินันท์  งามสม
5. เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา
6. เด็กชายธีรชัย  อินทยูร
7. เด็กหญิงนฤมล  บุญแก้ว
8. เด็กชายปารเมศ  กงหมื่นไวย์
9. เด็กชายวิริยะ  นาเริง
10. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
11. เด็กชายสุรภัสสร์  ปานผา
 
1. นายสมชาย  กลิ่นมาลัย
2. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
3. นางสาวสุธีรา  ศุขเขษม
4. นางเสาวณิต  เสาร์สมยา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุ่มพะเนียง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฟื่องฟู
3. เด็กหญิงจันทกานต์  แปอินรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชยเอม
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์นาคา
6. เด็กหญิงดรุณี  อภัยแสน
7. เด็กชายตะวัน  แจ้งกระจ่าง
8. เด็กชายธนพล  ยิ้มงาม
9. เด็กชายนพรัตน์  กำจัดภัย
10. เด็กหญิงนสร  สงวนพงค์
11. เด็กหญิงปภัทรศร  ขำมิน
12. เด็กหญิงปลายฝัน  เที่ยงตรง
13. เด็กหญิงปาลิตา  สาตร์ศรี
14. เด็กชายปุญญพัตน์  เอี่ยมวอน
15. เด็กหญิงพิชชาพร  หนูหริ่ง
16. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญญเขตต์
17. เด็กหญิงสาริกา  หงั่นเปี่ยม
18. เด็กชายสิทธิชัย  นามสะอาด
19. เด็กชายอภิเดช  เงินกระแชง
20. เด็กหญิงอลิษา  เจริญผล
 
1. นายอานนท์  พุฒผึ้ง
2. นายนิมิตร  ภูมิทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฌอเอม  ขุนหนู
4. นายประพจน์  วงศ์ปาน
5. นางดวงพร  พงศ์จตุรพร
6. นางสาวกุลธิดา  ศรีสมศักดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. นางสาวจารวี  มลัยพันธุ์
2. นางสาวจิตรา  ติสันเทียะ
3. นางสาวญาราภรณ์  ทรงศิริ
4. นางสาวณริศรา  สุริวงษ์
5. นางสาวณัฐชา  นกเพชร
6. นางสาวณัฐริกา  ปาโน
7. เด็กชายธนดล  โอ้มนาสวน
8. นางสาวพิยดา  ภาพันธ์
9. เด็กชายวรรณกฤษ  อินปัญโย
10. เด็กชายวิทวัส  ใบคำ
11. นายวีรศักดิ์  ชาวสองคอน
12. นางสาวศิรภัสสร  จันทาทอง
13. เด็กหญิงศิริภัทร  โคกสวะ
14. นางสาวหอมรัก  แก้วเสนา
15. เด็กชายอนุวัตน์  นามเสนา
16. เด็กชายอภิรักษ์  ผะอบเหล็ก
17. เด็กหญิงอรปวีณา  กุมมาร
18. เด็กชายอรรถกร  ดิเจริญ
19. เด็กหญิงอินทิรา  กุมมาร
20. นางสาวเดือนพราว  แสงสุกใส
 
1. นางสาวสุรางค์  รุ่งเรือง
2. นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์วงศ์จักร
3. นางจริยา  แสงกรด
4. นายวิทยา  เปรื่องนา
5. นางสาวสุวรรณา  จันทร์จรูญ
6. นายวรพงศ์  ศรีจำนง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายตะวัน  ขวัญเมือง
2. เด็กชายธนเดช  ชาตเกียร
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  กอหลง
4. เด็กหญิงศศิธร  ทองพราว
5. เด็กชายเมธี  เข็มขาว
 
1. นายนิพนธ์  เป้าประจำเมือง
2. นายณฐวุฒิ  ยิ้มแย้ม
3. นายสุกฤษฏิ์  อุตรมาตย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 46 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วจุฬาศรี
 
1. นายวิชัย  แสงสกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 24 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรินทร  ทองสุก
 
1. นางสาวนุชจรี  ลอยหา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงชัญญรัช  อุ่นคำ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  ไพพิเชษฐ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 23 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิริกานต์  พรรณมาตย์
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กชายเปรมากร  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชิตบัณฑิตย์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 18 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  จ้อยทอง
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงมนภทริตา  ทองเกิด
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิริกานต์  พรรณมาตย์
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง 10 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ยานะ
 
1. นายอภิวิทย์  สมอหอม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายสิริวุฒิ  ล้อทวีทรัพย์
 
1. นางสาวศศิพร  ด่านเจริญ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  สินธุมาลย์
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กหญิงสมสินี  กำแหงฤทธิ์
 
1. นายจารุวัตร  อินอ่อน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายจีรทีปย์  เจริญพร
 
1. นายธนิน  เลิศยุทธศิลป์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 25 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  จ้อยทอง
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงจิณณมนต์  รณธีร์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชิตบัณฑิตย์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกรพินธิ์  พรประเสริฐสม
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 8 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายกษมา   สุขชาญไชย
2. เด็กชายกันตพงศ์   เปลี่ยนสกุล
3. เด็กชายกิตติเชษฐ์   เครือสุวรรณ
4. เด็กชายขวัญตระกูล   บึงพับ
5. เด็กหญิงชญาภา   จังปีติทัศน์
6. เด็กหญิงชนิภรณ์   พรหมสุวรรณ์
7. เด็กชายชลปวีร์   เพาธทัต
8. เด็กชายซีมอน   กฤษณพัฒน์ ลาซัน
9. เด็กชายณภัทร์   คณะวาปี
10. เด็กหญิงณัฐพัชร์   ปัญวัฒนลิขิต
11. เด็กชายณัฐศรัณย์    สุขบรรจง
12. เด็กชายทัตพงศ์   รัตนเขมรัชต์
13. เด็กชายธนกร    เพ็ชรฉนวน
14. เด็กชายธนพนธ์   มหาพรรณ
15. เด็กหญิงนพภัสสร   ปรีศิริ
16. เด็กหญิงบุณย์รักษา    เวียนศิริ
17. เด็กหญิงปัณฑารีย์   ทองคำ
18. เด็กชายปิยวัฒน์   ไกรวศิน
19. เด็กหญิงพรชนก   พงษ์สุริยะวรรณ
20. เด็กหญิงพิมพ์พีรยา   กนิษฐะเสน
21. เด็กหญิงภูริชชญา   ติตถะสิริ
22. เด็กหญิงรัตนพร   เรียนไธสง
23. เด็กหญิงลักษิกา   ลี้จินดา
24. เด็กชายศุภกร   สุวรรณศิลป์
25. เด็กชายสรคม   เศวตรัตน์
26. เด็กชายสิรวิชญ์    ประภากุล
27. เด็กหญิงสุชัญญา   เอี่ยมสมบูรณ์
28. เด็กหญิงอภิชยา   เปรมปรีชา
29. เด็กชายอภิพงษ์    เจริญวัฒน์
30. เด็กหญิงอรกัญญา    ภู่สุวรรณ
31. เด็กหญิงอรนลิน   ขาวอุไร
32. เด็กหญิงแพรมาพร   แพงจันทร์
33. เด็กชายโภคากร   ทองต้นรัตนากร
34. เด็กชายไพศาล   ลออฉวี
 
1. นายธนาวัฒน์  ทองคำวรรณ
2. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว
3. นางสาวคมขำ  เนียมมณี
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายกวิน  ขันติโก
2. เด็กชายกันตินันท์  ชูช้าง
3. เด็กหญิงกานติมา  มั่นแสง
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ผิวเงิน
5. เด็กหญิงกุลยวลี  ศุขเนตร
6. เด็กหญิงจันทิมา  คู่กระสังข์
7. เด็กชายจิณณวัตร  สาริยา
8. นายชนะชล  ฟุกุยามา
9. เด็กหญิงญาดา  บุญยะสิทธิ์
10. นายณัฐดนัย  จ้อยทอง
11. เด็กหญิงทิพาพันธ์  ขันดวง
12. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ประจะนัง
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำเนินงาม
14. เด็กชายธีรภัทร์  เอียดคำสวน
15. เด็กหญิงนรินทร  ปันรัตน์
16. เด็กหญิงนิตยา  โต๊ะงาม
17. เด็กชายปรัชญา  ถือซื่อ
18. เด็กหญิงปัญญาพร  ปานพรหม
19. เด็กชายพงศธร  คำย่อง
20. เด็กชายภาคิน  อุปมา
21. เด็กชายภูวดล  หนูจินดา
22. เด็กหญิงยอแสง  ใจดี
23. เด็กหญิงรวิษฎา  บุตตะธรรม
24. เด็กชายระพีพัฒน์  แก่นเพชร
25. เด็กหญิงวรรณวิษา  โชติช่วง
26. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งตอนกลาง
27. เด็กหญิงวิลาสินี  อรศรี
28. เด็กหญิงศยานี  คำภูมี
29. เด็กหญิงสิราวรรณ  พายพันธ์
30. เด็กหญิงสิริยากร  เขตกลาง
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขำสว่าง
32. เด็กหญิงสุดาวัลย์  เหมือบตับศรี
33. นายสุวิทย์  วิมล
34. เด็กชายอติชาติ  สีหะวงษ์
35. เด็กชายอนุสรณ์  สุขสำรวย
36. เด็กหญิงอนุสราพันธ์  ธรรมรักษ์
37. เด็กหญิงเมฆขลา  จันทร์ทอง
38. เด็กหญิงเมยาวี  มุกดอกไม้
39. นายไชยา  ผูกไท
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
2. นางสาวรจนา  เสริมสงค์
3. นางสาวสุปราณี  เศษโถ
4. นางศิริพร  พรมมิ
5. นางวรรณา  เม่นแย้ม
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.666 ทอง 17 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1. เด็กชายชนกชนม์  บุญยืน
2. เด็กหญิงชนันท์ญา  พรมลับ
3. เด็กหญิงณัฐมน  เงินบำรุง
4. เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีภักดี
5. เด็กชายธนดล   ลมสูงเนิน
6. เด็กชายธนวัฒน์  นาคจีนวงค์
7. เด็กหญิงธัญทิพย์  โพธิ์งาม
8. เด็กชายนภัทร  นิลพฤกษ์
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โสดาธาตุ
10. เด็กชายสมิธวิช  จิอู๋
 
1. นายอดิศักดิ์  ลีทหาร
2. นางสาวสุชาวดี  มณีขาว
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายคมกริช  กลมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชุลีพร  เนื่องนาคา
3. เด็กชายทรัพย์อนันต์  เกตุแก้ว
4. เด็กชายพงษ์ศร  บุราชกัง
5. เด็กชายพิชญะ  ดวงอุประ
6. เด็กชายพีรวัฒน์  บุญยัง
7. เด็กหญิงภาวินี  แสนปันเจียง
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขสม
9. เด็กหญิงอภิสรา  ไวยฤทธิ์
10. เด็กหญิงอุษา  สังฆรัตน์
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
2. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
3. นางสาวสมรศรี  ศรีรักษา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.333 เงิน 16 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  สุขแสง
2. เด็กหญิงณัฐฏกานต์  มีสมเพิ่ม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์สีลา
4. เด็กหญิงพัสนา  โยยรัมย์
5. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ผมหอม
6. เด็กหญิงอนุภา  นาคจีนวงค์
 
1. นายอดิศักดิ์  ลีทหาร
2. นางสาวสุชาวดี  มณีขาว
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับเฉย
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  พุกเปี่ยม
3. เด็กหญิงณัฐณา  ฉุยกลม
4. เด็กหญิงศศินิภา  เอี่ยมป้อ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์ทร
6. เด็กหญิงเมธกานต์  ห่วงทอง
 
1. นางสาววนัชญา  ศิริธร
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.66 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทรเทศ
2. เด็กหญิงกันตพร  หาญประจวบ
3. เด็กหญิงจิราพร  ลือลาภ
4. เด็กหญิงณัฐริชา  อยู่มา
5. เด็กหญิงณัฐวดี  คล้ายนุช
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หาญประจวบ
7. เด็กหญิงมาริษา  ขระเขื่อน
8. เด็กหญิงวรรรกานต์  ยอดยิ่ง
 
1. นางพัชรี  วิมลศิลปิน
2. นางสาวจิราภรณ์  ยะวร
3. นางสาวอัมพกา  พงษ์เสม
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงณรินธา  สิงหันต์
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศักดิ์ธนภัทร
3. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ศักดิ์ธนภัทร
4. เด็กหญิงรัตณาภรณ์  แก้วมั่น
5. เด็กหญิงสิริยากร  โรจนมาน
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์  แพรสูงเนิน
7. เด็กหญิงเวโรจนีย์  โนนเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์บาง
2. นางสาววารี  ทิมอินทร์
3. นางสาวสุนันท์  แต่งงาม
4. นางสาวทิวาพร  ยอดสิงห์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 67.333 ทองแดง 28 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงกุลปริยา   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงชัญญานุช   จันทร์เนตร์
3. เด็กหญิงณัชชารีย์   ชวรัฐพิสุทธิ์
4. เด็กหญิงนฤวรรณ   สุมานิต
5. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   หายสูงเนิน
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐิ   อ่ำจุ๋ย
7. เด็กหญิงมาวันทา   โตเพ็ง
8. เด็กหญิงฤทัยชนก   คลื่บัวแก้ว
9. เด็กหญิงวรรณิดา   แว่นอิทร์
10. เด็กหญิงอรัญญา   แพงคำ
11. เด็กหญิงเบญญาภา    จันทร์เนตร์
12. เด็กหญิงแพรวชญาน์    ดุริยพันธุ์
 
1. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว
2. นางสาวภัทรียา  ทับทิมสี
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.666 ทอง 25 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายกิตติทัต  ฤทธิเรืองศักดิ์
2. เด็กชายกิตติรัตน์  วันโพธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มพังเทียม
4. เด็กชายวรวัฒน์  คลังแสง
5. นายสุรเกียรติ  วงจันทร์
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
2. นางสาวรจนา  เสริมสงค์
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายอนุชา  ภูเหล่าแก้ว
2. เด็กชายอภิชัย  สมดี
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
2. นางสาวรจนา  เสริมสงค์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 25 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกันติยา   สถาพร
 
1. MissNancy   Mendoza
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายภูผา  กองทองนอก
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ภาวะภูตานนท์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายวุฒิพร  แซ่ปึง
 
1. นางสาวพัชรี  เที่ยงไธสง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกตัญญุตา   ยมมูล
 
1. MissMarcherry Argallon   Tin-ao
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.67 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มีชัย
 
1. นางสาวคริษฐา  คล้ายแพร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงพิรัลพัชร  จิระจิตต์ถนอม
 
1. Mrs.Krintine  Griua P. Basco
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วกระจ่าง
 
1. นายณรงค์  ทะยานรัมย์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กิงพุดซา
2. เด็กหญิงธนพร  วิจิรัมย์
3. เด็กชายนัฐพันธ์  พระจันทร์
4. เด็กหญิงนิพพานี  วินิจฉัยกุล
5. เด็กหญิงวลี  พวงมาลี
 
1. นายณรงค์  ทะยานรัมย์
2. นางสาวพัชรี  เที่ยงไธสง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เวียงทอง
2. เด็กชายรุ่งเรือง  แซ่ย่อ
 
1. นางสาวยุวรัตน์  ทรัพย์ดีมงคล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลิ่นน้ำเงิน
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  นิระโคตร
 
1. นางสาวพัชรี  เที่ยงไธสง
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 31 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 1. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วเนตร
2. เด็กชายอัครชัย  คร่ำในเมือง
 
1. นางสาวศิวพร  ศรีคราม
2. นางธิดารัตน์  วุฒิสิวะชาติกุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71.3 เงิน 42 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายณภัทร  สิงห์เหาะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมณี
 
1. นายณรงค์  ทะยานรัมย์
2. นางสาวปวิตรา  สุขล้อม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กหญิงกรรญานี  แจ่มกระจ่าง
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ยะรังวงษ์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ชื่นสงวนสัตย์
4. เด็กชายพงศ์ธร  ศรีเคน
5. เด็กชายศุภกิจ  ฮาบละคร
6. เด็กชายเจือน  กาปิแอร์
 
1. นางสาวชุติมา  แก้วไพฑูรย์
2. นางสาวพรทิพย์  ทองผาโศภา
3. นางสาวนันทพร  มละสาร
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายกฤตภาส  ทศเจริญ
2. เด็กชายกิตติพันธ์  เที่ยงบางหลวง
3. เด็กชายกิติพันธ์  จาวชัชวาลวงศ์
4. เด็กชายจิระสุวรรณ  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายฤทธิศักดิ์  พงษสมบูรณ์
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุทธา
 
1. นางสาวสุภัคชกร  ตันเจริญ
2. นายโยธิน  ฉายแสง
3. ว่าที่ร้อยตรีโกศน  ธนูรักษ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.66 เงิน 23 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อรุณประชารัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดสังข์
3. เด็กชายธีรพงษ์  กลับสงเคราะห์
4. เด็กชายภูทเนศ  ตานี
5. เด็กชายอัศฆ์เดช  อุเทนสุทธ
6. เด็กชายเกียรติศักดฺ์  คำยางจ้อง
7. เด็กชายเมธัส  ศรีสมพร
8. เด็กชายโกมล  กระจ่างศรี
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
2. นางเตือนใจ  อมรอรช
3. นางสาวนิตยา  มาปัด
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลเทพ
2. เด็กหญิงชณิตถา  สิงห์ปัดสา
3. เด็กหญิงปณัฐดา  มาลา
4. เด็กหญิงปุณณิศา  ส้มปิ่น
5. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีไทย
6. เด็กหญิงสุจิตราพร  ทองหล่อ
7. เด็กชายอนุชิต  แก้วสด
8. เด็กหญิงอมริสา  โปร่งมณี
 
1. นางศิริภรณ์  ชาติคง
2. นางสาวจิภาภรณ์  ประเสริฐพงษ์
3. นางสาวพรทิพย์  ทองผาโศภา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. นางสาวณัฐวลัย  จันทร
2. นางสาวนภัสวรรณ  แผลงดัสกร
3. นางสาวนิธิพร  ศรีจันทึก
4. เด็กหญิงนิมารดี  ทองสุข
5. เด็กหญิงปทุมรักษ์  นิ่มมักผล
6. เด็กหญิงพัชธิชา  พะยา
7. นางสาวพิยดา  สังศักดิ์
8. นางสาวภัชราภา  จำเริญใหญ่
9. เด็กหญิงรัชนันท์  ศรีสิทธิ์
10. นางสาวสายรุ้ง  บุญเพ็ชร
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
2. นางสาวอำนวยพร  จันทร์ไพศรี
3. นางสาวธนภรณ์  นาจักร์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย
2. เด็กหญิงรุจิรดา  โกรัตน์
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์  อมรชวลิตกุล
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
2. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงกัญธรมนฐ์  บุบผา
2. เด็กชายทัสสุนันท์  แย้มหลง
3. เด็กหญิงประภาวรรณ  เหล่าสันเทียะ
 
1. นางกานต์รวี  เกิดสมศรี
2. นางสาวถาวร  พรสิงห์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงปุญณิศา  ชาญพิมาย
2. เด็กหญิงเพชรไทย  ไมตรี
3. เด็กหญิงเอมิกา  สงค์อุบล
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
2. นางจำเรียง  ประดับเวทย์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงภาวิชญา  อ่อนน้อมดี
3. เด็กชายอนุสรณ์  โคกสวะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  จันทร์จรูญ
2. นางสาวกิตยา  สมบูรณ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงภาวรัณ  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
 
1. นางสาวภาวินี  เกตุมอญ
2. นางสาวถาวร  พรสิงห์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เบี้ยทอง
2. เด็กหญิงนพวรรณ  พราหมวงษ์
 
1. นางสาวมลกาญจน์  มาตแม้น
2. นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นางสาวปทุมรัตน์  เดชสุภา
2. นางสาวมานิตา  มาสีกุก
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาววรัชยา  ชวลิต
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงมิรันตี  แถวทับ
2. เด็กหญิงอธิติยา  โลวะลุน
 
1. นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย
2. นางสาวมลกาญจน์  มาตแม้น
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายวอนโรนิม  รันนิเสส
2. นายวิษณุ  สดมีศรี
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาววรัชยา  ชวลิต
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กชายธนพัฒน์  บู่สุวรรณ์
2. เด็กชายเดโชชัย  แห้วดี
 
1. นางสุขฤทัย  รุจิวิทยากุล
2. นางสาวธาวินี  จันทร์เศรษฐี
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายธนาคม  เวียงนนท์
2. เด็กชายพนมชัย  คำถา
 
1. นายอนุชา  ภาผล
2. นางสาวพรทิวา  วันตา
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 28 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนรดา  ชาลีผล
2. เด็กหญิงพริมลดา  ทองไทย
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ฉายแสง
2. นางสาวปวีณา  ศิลาอาจ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฎา  นาครินทร์
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ชัยทอง
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายวีรภัทร  ธิปะละ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมเล็ก
 
1. นางสาวสุพรรณรัตน์  แสนบุตรดี
2. นางสาวอรพินทร์   เชื้อนาค
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาวนี  เตี๋ยพานิช
2. เด็กหญิงสิริกร  จีอุ่นงอย
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
176 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โยงกาศ
2. เด็กหญิงจิตโสภี  ใยดี
3. เด็กหญิงศิรินภา  โฉมงาม
 
1. นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย
2. นางสาวมลกาญจน์  มาตแม้น
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายการันยภาส  เทียนชัย
2. เด็กชายปุญณพัฒน์  สัยน้อย
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  คิดดีจริง
 
1. นายธัชยพงศ์  ปาละหงษา
2. นายทราทิศ  จารุภคนิธิ
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 1. เด็กชายณรากรณ์  หนองเหล็ก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามระย้า
3. เด็กชายภานุพงศ์  แสนสวาท
 
1. นางสาวสุชีรา  เลิศมณีรัตน์
2. นายพุฒิพัฒน์  ปกัมพล
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายธนาธิป  ศุภพลนาคะ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ดวงชาติ
3. เด็กชายอินทัช  สิงห์ทะนะ
 
1. นายณรงค์  รอดนิล
2. นางสาวยุพาวรรณ  คำทา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 44 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กหญิงปานไพลิน  กลิ่นทิพย์
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ประรินรัมย์
3. เด็กหญิงสรีนา  วัน
 
1. นางสาวปวันรัตน์  ชันษา
2. นางสาวผกามาศ  สุยอย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขำวงษ์
2. เด็กชายชินพัฒน์  นาห้วย
3. เด็กชายอติวิชญ์  เหมือนเพ็ชร
 
1. นางสาวกุสุมา  คณาจันทร์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนวัดเกตุประภา 1. เด็กหญิงกานดา  ยาวิราช
2. เด็กหญิงดลนภา  โสภาร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวนริศรา  อ่อนละมุล
2. นางสาวจินตหรา  ช้อยชด
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สังเงิน
2. เด็กชายภานุพงษ์  พรมโสภา
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองนำ
 
1. นางสาวนิศากร  เอมโอด
2. นางสาวนิตยา  มาปัด
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 40 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรณิศ  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงทอแสง  อุดมวณิชากร
3. เด็กหญิงนิรัชพรรณ  สมยูรทรัพย์
4. เด็กหญิงปัญญาพร  แซ่เตียว
5. เด็กหญิงพลอยประภัทร  จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้นชู
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสาวชณิชา  ทรัพย์ชื่น
3. นางสาวบัวผัน  เนียมสวรรค์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงรัตนากร  บางหลวง
2. เด็กหญิงรินลดา  จรูญศรี
3. เด็กหญิงรุ่งไพริน  เบี้ยทอง
4. เด็กหญิงสุนิษสา  วิงวอน
5. เด็กหญิงสุวิภา  วิงวอน
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คงบรรจง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  โคตสี
2. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
3. นางสาวคริษฐา  คล้ายแพร
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 36 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลำพา
3. เด็กหญิงอรไท  บันหันไธสงค์
 
1. นางนิลุบล  จันทร
2. นางสาวเกศรา  สุกเพขร
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปรินันท์  ปุริศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสิทธิ์สุข
3. เด็กหญิงอรุณมาศ  อมรโมก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คาบแก้ว
2. นางสาวอัจฉราพร  งามสง่า
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   ดีหน่าย
2. เด็กหญิงกัลยากร  พัดเจริญ
3. เด็กหญิงนริศรา  จิรัคคกุล
 
1. นายสุขุม   จูสนิท
2. นางสาวอาภารักษ์  แพเพชร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.3 ทอง 32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปาริภัทร  สุขสุยุทธ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  การุญบริรักษ์
3. เด็กชายอนุวัต  แดงโชติ
 
1. นายชวาล  อ่อนแสง
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ภาระเวช
2. เด็กหญิงยมลพร  นิราชภัย
3. เด็กหญิงอริสา  ส่งอุทัยกุล
 
1. นางสาวยุคลธร  แสงทรัพย์
2. นางสาวสิริรัตน์  กลิ่นจันทร์
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.2 เงิน 21 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงก้อย  เตยา
2. เด็กหญิงพนิดา  เสนเภา
3. เด็กหญิงมลธิรา  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวศรัญญา  น้อยพิมาย
2. นายณัฐวุฒิ  เลื่อนสาคร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.23 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  เมียะแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุคนธ์
 
1. นางสาวอุไร  ยึดหมู่
2. นางสาวจารุวรรณ  กวางทอง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 20 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 1. เด็กหญิงจนิตา  ก้านบัว
2. เด็กหญิงสุพรรณี  เกตุมะณี
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จันทร์เกษมสุข
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  บุญญโสภิญ
2. นายอุดม  แหวนทองคำ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง 46 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  นกเต้า
2. เด็กหญิงธัญสินี  ดันนอก
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดีดพิน
 
1. นางสาวยุคลธร  แสงทรัพย์
2. นางมะลิวรรณ  ทองบุตร
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 29 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงชาลิสา  พันศรี
2. เด็กหญิงศศิกาญ   เฉื่อยกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บางเอี่ยม
 
1. นางไตรรัตน์  ฉลวยศิริเลิศ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 36 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชธิตา  สองเมือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วริสาร
3. เด็กหญิงอาทิมา  ร่างน้อย
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางมะลิวรรณ  ทองบุตร
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.5 ทอง 4 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  อนุโชติ
2. เด็กหญิงพนัชกร  เนาวโคอักษร
3. เด็กหญิงสายน้ำ  สอนเจริญ
 
1. นางสุวรรณา  ปราบพินาจ
2. นางทัศวรรณ  แก้วขาว
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1. เด็กชายณัฐนนท์  สุยอย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมานทอง
3. เด็กหญิงพรรณิกา  จันทร์โสภา
 
1. นางสาวผกามาศ  สุยอย
2. นางสุพรรณี  โพธิ์กระจ่าง
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กชายชยธร  บุญรอด
 
1. นางสาวพรพรรณ  พบสุข
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 29 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงธนพร  มีเวชสม
 
1. นางวิกานดา  สามัคคีมิตร
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายยุทธนา  หอมเย็น
 
1. นางสาวปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี   คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อุ่มวงษ์
 
1. นางสาวณัทภิญญา  พงษ์ชินชญา
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สโมสร
 
1. นางสาวศิรินภา  แสนรัตน์
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปิยังกูร  พระรัศมี
 
1. นายณรงค์  ทะยานรัมย์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายชนันธร   พานิชกุล
2. เด็กชายภูรินทร์  ปิ่นวิเศษ
3. เด็กชายโกศน  จันทศรี
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
2. นางสาวชุติภา  จันทร์พ่วง
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  พรมศิริ
2. นางสาวรินรดา  ศรีบุญวงศ์
3. เด็กชายสุริยา  กนกหงษ์
 
1. นางพูลสุข  คันธอุลิส
2. นายสมชาติ  มุกดอกไม้
 
209 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงวรรณภาพร  อุบลบาน
2. เด็กชายสุรชัย  โยธายุทธ
 
1. นางวันเพ็ญ  พรมโคตรค้า
2. นางสาวมณีจันทร์  จ้อยจุ้ย
 
210 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงอุ้ม  บุญยอ
2. เด็กชายโกะได  อิชิบาชิ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงคะจันทร์
2. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุภิชญา  กรวยทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงปิยาพัทธิ์  สันติปรีชาจิตต์
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายรักษา  ลุงคำ
 
1. นางสุวรรณี  มานะเอม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายณปนนท์  อ่อนละม้าย
 
1. นายทวีชัย  จันทร์ขอนแก่น
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายนันทนัช  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวสายสุดา  ดีไชยรัมย์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายณัฐภัทร   ฤทธิเดช
 
1. นางวิไล   พิระขัมม์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสิริมณฑ์  นาที
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พึ่งสมยา
 
1. นางสาวณัทภิญญา  พงษ์ชินชญา
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  อยู่สุทธิ์
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   สมอยู่
 
1. นางสาววันดี   สมเด็จ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 31 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายนปพลห์  นวนจันทร์
 
1. นางสาวเพชรมณีวรรณ  กอบขุนทด
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นึกชอบ
 
1. นางสาวสายสุดา  ดีไชยรัมย์
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายสงกรานต์  ทองประเสริฐ์
 
1. นางสาวศิรินภา  แสนรัตน์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กชายธนากร  ไกรราช
 
1. นายณปภัช  ใบยา
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดธัญญะผล 1. เด็กหญิงกัลยากร  วรรณลาภ
2. เด็กหญิงจูมาบี  ม่วงรัตน์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงปลายฝน  ศรีผ่อง
5. เด็กหญิงมะปรางค์  เปล่งสาคร
6. เด็กหญิงสมัญญา  สว่างหล้า
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  พันธุ์เลิศ
 
1. นายเศกสันต์  รุ่งกะทึก
2. นางชาณิช  รักษาธรรม
3. นางสาวเทพอรุณ  น้อยจาด
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทศโมลา
2. เด็กชายพีระพล  แสงไชยยา
3. เด็กหญิงภาคินี  มะนิ
 
1. นางพวงทอง  พุ่มระย้า
2. นางสาวบุษบา  วงษ์ปลั่ง
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  บุญสร้าง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  วิมล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญช่วย
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ยุติธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  จ้อยกระจ่าง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พัธนดีกุล
 
1. นายธนัญชกร  บุศย์คำ
2. นางสาววริสรา  มุลตรีแก้ว
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ปั้นลำพอง
2. เด็กหญิงนวรัตน์   พานทอง
3. เด็กชายสราวุฒิ   คำสาน
 
1. นางรวิสุดา   มีชีพสม
2. นางสาวกาญจนา   เปรมประสงค์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายพรเทวา  ขาวพันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สินผ่องตระกูล
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  อุ่นรัมย์
 
1. นางทิวาพร  อภิสิฏฐาภรณ์
2. นางสาวปานกมล  โพธิ์แพง
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองมัน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ดำดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มทอง
 
1. นางสาวนันฉวี  สู้สงคราม
2. นางสาวมาลินี  อุศุภการี
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  เทียมเขา
2. เด็กหญิงอโรชา  ชัยสมบัติเนตร
3. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  ทิพยานนท์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรพราว
2. นายจักรพันธ์  โจมรัมย์
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายศรชัย  วรสวัสดิ์
2. เด็กชายอนุชา  คำมุงคุณ
 
1. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
2. นางสาววริสรา  มุลตรีแก้ว
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฎา  นาครินทร์
2. นายดนุพัศ  อ่อนละมูล
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีอนันต์
2. เด็กหญิงนวพร  นุกูลธรประกิต
 
1. นางสาววรัชยา  ชวลิต
2. นางสาวสุภาภรณ์  อาหมัด
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายนันทศักดิ์  วงษ์นวม
2. เด็กชายอัฐวุฒิ  ละห้อย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อาหมัด
2. นางสาววรัชยา  ชวลิต
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายวิชาญ  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอนุเทพ  ชีพสาทิศ
3. เด็กชายเจษฎา  เขียวสะอาด
 
1. นายชวาล  อ่อนแสง
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 26 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูริวัฒน์ธนากูล
2. เด็กชายชาญวิทย์  มามาตร์
3. เด็กชายอภิรักษ์  รักทอง
 
1. นายสุวรรณ  อินทร์ประโคน
2. นายบุญชู  ดาวขุนทด