สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กหญิงสุกฤตา  วัฒนาพรประเสริฐ
 
1. นางสาวภานุมาศ  พูลบุญธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เฉลิมพันธ์
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงมารีณา  สาแม
 
1. นางสาวประภาศรี  ปานฮวบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ป้องโล่ห์
 
1. นางสาววันวิสา  มูลผาลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรชนก  ข้อหล้า
 
1. นางสาวจินตหรา  มีครองแบ่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงวิภาษิณีย์  รอดวินิจ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางสาววันวิสา  มูลผาลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดรังสิต 1. เด็กหญิงพรพรหม  พรมณี
 
1. นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ขันติธรรมาภรณ์
 
1. นายทวีศักดิ์   วันลังกา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงภัทราวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นางกาญจนา  จันทร์เอียด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงอิษยา   ฤาชา
 
1. นางสาวลัดดา  ผาดไพบูลย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตะเคียนทอง
 
1. นางกฤษณา  ฉิมฉาย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายเก่งกาจ  สุทธิโชติ
 
1. นางสาวกุลิสรา  กะตะศิลา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 26 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงอัณยาภรณ์  จันทโชติ
 
1. นายสุทธิชัย  ใจคุ้มเก่า
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 18 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายปรเมศ  สีลาพล
 
1. นายชุติชัย   นิชาญกลาง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงลลิตา  ถนอมใจ
2. เด็กหญิงอัมภิกา  ภิรมย์ศรี
 
1. นางสาวกรระวี  ธนารัตน
2. นางสาวชฎาภรณ์  สมบุตร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงศณภรณ์  กรีเย็น
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พร้อมจิต
 
1. นายธีรวัตร  งามศักดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วฝ่ายนอก
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85.44 ทอง 13 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงวรัญญา  สอนประสิน
2. เด็กชายศุภกร  สีมาเมฆ
 
1. นายสุขสันต์  เมียมขุนทด
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.77 เงิน 37 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงธวัลพร  ภู่พุ่ม
2. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญจันทร์
 
1. นางสาวเพียงหทัย  แก้วดวงงาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายธนโชติ  คงธันร์
 
1. นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กชายธนกร  กล่อมสวน
 
1. นายมารุต  มหาสุชลน์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.42 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงภคพร  มณีขาว
2. เด็กหญิงภัทรศยา  แดงศิริ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ
 
1. นายประภัสสร  ทวีการ
2. นางสาวพรนภา  บุตรสมบูรณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายชยุตม์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงธนาภา  หาริตตะวัน
3. เด็กชายธันวา  จันทศิลป์
 
1. นางสุมินทร  ทรัพย์ผล
2. นายสุทธิพงษ์  สดชื่น
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงอภิชญา   โสพันธ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนมา
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ซาภักดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ดีสูงเนิน
2. นางสาวขวัญละมัย  ใจสุข
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงทัชชา  คำนุช
2. เด็กหญิงอริศรา  วิบูลย์ศิลป์
3. เด็กหญิงแก้วตา  ปิ่นทอง
 
1. นางยมนา  อรุณไพร
2. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 43 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายนภัสกร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนุชนรา  ศรีวิเชียร
 
1. นางสิรินยา  พ้นภัย
2. นางดวงพร  ว่องสุนทร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. นายจุลจักร  อยู่ศรีสุข
2. นางสาวภัทราพร  รูปเอี่ยม
 
1. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
2. นางยมนา  อรุณไพร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายศิวกร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวเอมอร  เขียนขยัน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงธนิชา  สุดสระ
2. เด็กหญิงวีรดาพร  กำเพ็ชร
 
1. นางสาวโสมสุดา  ชื่นงาม
2. นางสาวขวัญละมัย  ใจสุข
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  แข็งขัน
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุขสำราญ
 
1. นายปพน  คลาฤทธิ์
2. นางสาวอาซู  วิเศษณ์ศิริ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57.74 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  รุ่งแสง
 
1. นางสาววัชนันท์  ศรีหะจันทร์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 46.76 เข้าร่วม 24 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงบุณยานุช  มากโม
 
1. นางจุฑารัตน์  มงคล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอกพรมลา
 
1. นางสาววัชนันท์  ศรีหะจันทร์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 41.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิสา  แดงสะอาด
 
1. นางสาวศรีญาภา  ศรีภักดี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายฐตินนท์  ยงเยี่ยงพันธ์
 
1. นางสาวเอมอร  เขียนขยัน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่ดีรัมย์
3. นายวัชราวุฒิ  เปียเนตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
2. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายธิติพล  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายพริษฐ์  วิจิตรวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงพลอยอารียา  วงษ์ขันเมือง
 
1. นางสาวจุรีมาศ  ลาภบุญเรือง
2. นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แพงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชาริดา  พัฒนคร้าย
3. เด็กหญิงณัฐพร  สองศรีจำปา
 
1. นางสาววาสนา  ปาปะโลม
2. นางสาวรัชฎา  ศิลมั่น
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 35 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงธนัชพร   วงษ์แสนสุข
3. เด็กหญิงเณรัญญา  ดีสม
 
1. นายณัฐพล   ศรีใสคำ
2. นางสาวธัญญกร  จันทะโมคา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.4 เงิน 45 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงชุติมา  โตอ่วม
2. เด็กหญิงฐิติกา  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงอรรัมภา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวรชฏพร  ตะวงค์
2. นางสาวสุชาดา  ศิลปพันธ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสงสนิท
2. นางสาวรัตนา  ยศศิริ
3. เด็กหญิงอารยา  คงสำราญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณํ  กลิ่นบัวขาว
2. นางสาวรัตนาพร  กาฬพันธ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.8 ทองแดง 34 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นันทะผา
2. เด็กหญิงทิพย์เนตร  หัสดร
 
1. นางมนัสพร  วงษ์ทองทิว
2. นายวชิระ  พรมเสนา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงนัฐติกาล  โพกพาน
2. เด็กหญิงปรียานุช  ยางอุ้ย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แสงมิ
2. นางสาวสุกัญญา  ริดไผ่
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายพิษณุ  ศรีไสล
2. เด็กชายอดิศร  อามาตมนตรี
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
2. นายสุรเชษฐ์  วงศ์ประชา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กชายพรหมมินทร์  เนตรวงษ์
2. เด็กชายวินัย  ยิดนรดิน
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญทวี
2. นายภานุพงศ์  อุปฮาด
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กชายธาวิน  จันทร์วังโปร่ง
2. เด็กชายวรพจน์  นิยม
 
1. นางเนตรชนก  บุญเฮ้า
2. นางสาวกัลยาภรณ์  สมวัฒน์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 42 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสัน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสำอาง  พรมบุตร
2. นางสาวมลิวัลย์  ประยูรหาญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนคลัง
2. เด็กหญิงวรัตตรา  ฉวีอินทร์
3. เด็กหญิงสุนิศา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงเบญจพร  ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงไอรดา  อยู่สุข
 
1. นางสาวปัญญพัฒน์  วิรุณพันธ์
2. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมสุข
2. เด็กหญิงนฎพร  สิทธิบุญ
3. เด็กหญิงนันฑามาศ  ป้อมสะอาด
4. เด็กหญิงพิชญา  ลัภสุวณิชยกุล
5. เด็กหญิงวิไลพร  มูลหา
 
1. นางสาวทิตต์อรุณ   พุ่มพวง
2. นางสาวอัมพร  สกุลฮูฮา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 36 โรงเรียนสี่แยกบางเตย 1. เด็กหญิงดวงพร  พรทิพย์เทวา
2. เด็กหญิงนันทิตา  ภู่งาม
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  อาดำ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาดำ
5. เด็กหญิงสุรัญชญา  ผุดผาด
 
1. นางสิริรัศมิ์  พลสมัคร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.2 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงชญานี  จับบัง
2. เด็กชายณัชพล  อธิสุมงคล
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ฉัตราปฐมพงศ์
4. เด็กหญิงพีรภัทร  ดัดงาม
5. เด็กชายภัทรพล  ลมลอย
 
1. นางสาววิภาวดี  สุภาภาพ
2. นางเกศริน  รอดพล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายภูรินทร์  มีรักษ์
2. เด็กหญิงสุวภัทร  เทียนน้อย
3. เด็กหญิงอชิรญา  อาบใจ
4. เด็กหญิงอารยา  สวนทรัพย์
5. เด็กชายเจษฎา  สุขขัง
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
2. นายปัญญา  รอดพล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ปลัดเซ็น
2. เด็กหญิงนริศรา  มะหะหมัด
3. เด็กชายรณชัย  มะหะหมัด
4. เด็กหญิงสุมิตรา  มะลา
5. เด็กหญิงฮัฟเซาะห์  มะหะหมัด
 
1. นางฐานิษตา  สีหนาท
2. นางสาวขวัญแก้ว  นุ่มปั่น
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79.8 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เย็นทรวง
2. เด็กชายธนศักดิ์  สุวรรณวนิช
3. เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชาติศิริวัฒนา
5. เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์
 
1. นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมหาลา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อยู่เย็น
3. เด็กชายพีรพัฒน์  จุดจองศิล
4. เด็กชายพีรวัส  คำใสแสง
5. เด็กชายอัครพลธ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวบุษวรรณ  มลฑป
2. นายประภาส  สุวรรณประทีป
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายกฤติเดช   สุขแจ่มเด็ก
2. เด็กชายขันติ   ขาวสะอาด
3. เด็กชายคุณากร   ทองหล่อ
4. เด็กชายชนกานต์  มอญชื่น
5. เด็กชายชินาภัทร  ซอร์
6. เด็กชายณัฐนันท์   โคสจันทร์
7. เด็กหญิงณัฐรัมภา  ลี้สกุล
8. เด็กชายณัฐวัฒน์   คำสิงห์
9. เด็กหญิงณิชาภัทร   ทวีลาภ
10. เด็กชายทิวัตถ์   บัวภา
11. เด็กชายธนพร   นวลปันใย
12. เด็กชายธนพล  พักสูงเนิน
13. เด็กชายธันวา   กลิ่นมาลัย
14. เด็กชายพิทวัส   ต่อนเงิน
15. เด็กชายภัทรพล   เติ๊ดชื่น
16. เด็กหญิงวรรณิศา   วิจิตกุล
17. เด็กชายวรวิช   ทวีการไถ
18. เด็กหญิงวราวรรณ   แสงลุน
19. เด็กหญิงสุพรรณษา  เลิศสกุลยั่งยืน
20. เด็กชายไพลิน   บุญนาค
 
1. นายยงยุทธ   นุชบัว
2. นางอรวรรณ   ปานจำรูญ
3. นางสาวสุวดี   กาญจนาภา
4. นางดุษณีย์   ปลั่งกลาง
5. นางสาววรรณนิษา   พุ่มอุไร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กชายกิตติ  อนันท์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สิงห์ไกร
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทัศวงศ์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  เพิ่มพูล
5. เด็กชายชนาธิป  ยอดคู่
6. เด็กชายชยพล  เหมือนนาค
7. เด็กหญิงชลิตา  สิงห์เสนา
8. เด็กชายชวลิต  ทวีการไถ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  แอบแฝง
10. เด็กชายธนภัทร  พักสูงเนิน
11. เด็กชายธีรเทพ  วงษ์ประจันต์
12. เด็กชายธีรเทพ  ดอนชัย
13. เด็กชายนันทวัฒน์  เหมือนทรัพย์
14. เด็กชายพงษ์ภิญโญ  ไชยโยง
15. เด็กชายพรพงค์  บำรุงผล
16. เด็กชายพันธมิตร  มอญปาก
17. เด็กชายวีระศักดิ์  คล้อยสูงเนิน
18. เด็กชายสุกฤษ  สุภาผล
19. เด็กชายอภิรักษ์  ซารัมย์
20. เด็กชายเจษฎา  แก้วโผงเผง
 
1. นายยงยุทธ  นุชบัว
2. นางสาวกมลชนก  กาญจนจันทร์
3. นางสาวจิระพันธุ์  ปากวิเศษ
4. นางสาวอรวรรณ  พุดมอญ
5. นางสาวนะดา  ขันธศักดิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.1 ทอง 10 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายพิเชษชัย  บุญโสม
 
1. นางสาวจันทรกานต์  ไหมพรหม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพ็ญไพฑูรย์
 
1. นางสาวพัชรี  อิ่มบุญ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายปรเมศร์  นิลเกตุ
 
1. นางสาวสุขณี  ครองชัย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.8 ทอง 38 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงภัคญาดา  ธนาภรณ์อมรศิริ
2. เด็กชายอนุวัต  วะปะนัง
 
1. นางสาวจุฑามาส  ภิรมย์ศรี
2. นางรุ่งทิวา  คงปรีชา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กลางกองสรรพ
2. เด็กชายวิรัชสัณห์  แก้วกาญจน์
 
1. นางนิติยา  สาทำโล
2. นางโสภาวดี  พุทโธวาท
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญมาก
2. เด็กชายเอกตะวัน  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เขื่อนรอบเขต
2. นางสาวฉวีวรรณ  เพชรดี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.6 ทอง 45 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  รอดเกษม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทรานุสรณ์
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุทธวงค์
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  อำพร
5. เด็กหญิงวรรณพร  กรินทร์
6. เด็กหญิงสุชาดา  พุกพิมพ์
7. เด็กหญิงอินทิรา  บุญคุ้ม
8. เด็กหญิงเมทินี  ชนะ
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วเมืองปัก
10. เด็กหญิงโชติกา  สนั่นเวียง
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นางสาวเกษฏาพร  วรรณสุทธิ์
3. นางสาวธิดาภรณ์  ไกยพันธ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 27 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเทียน
2. นางสาวชมพูนุช  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   ขนุนก้อน
4. เด็กหญิงทัศนีย์  น้อยเหนื่อย
5. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เรืองศรี
6. นางสาวนภสร  ขำขนิษฐ์
7. เด็กหญิงพิมลัดดา  ปักษา
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองบ่อ
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจริญสุข
10. เด็กหญิงแพพันทอง  บุญเพ็ง
 
1. นางธันยากานต์  ศรีเรืองโห้
2. นางจีรนันท์  ม่วงพิณ
3. นางสาวปรมาภรณ์  สนธิ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอดแพ
2. เด็กหญิงชนมน  ท้ายวัด
3. เด็กหญิงชัชมล  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งชูรส
5. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์รุ่ง
6. เด็กหญิงพรทิพย์  บึงไกร
7. เด็กหญิงพันนิตรา  อ่ำเอกผล
8. เด็กหญิงวริญศิริ  รอดแพ
9. เด็กหญิงวิชุดาภา  เนตรวงศ
10. เด็กหญิงวิภาพร  มั่งมีสิน
 
1. นางกมลพรรณ  วิรุณหะ
2. นางสุรินทร์  วงศ์วัฒนวรรณ
3. นางมนพร  นุ่มนก
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงณนฐกานต์  บุญเตา
3. เด็กหญิงธิดามณี  วงสายันต์
4. เด็กหญิงนาตาลี  ต้องดี
5. เด็กหญิงภัทรวดี  บัวโรจน์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เชิญรัมย์
7. เด็กหญิงรินรดา  เพ็ชรใส
8. เด็กหญิงวรรณริสา  นาคนวล
9. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่ำโพธิ์
10. เด็กหญิงวิมาดา  เข็มแอ๊ด
 
1. นางสาวเปรมยุดา  สุดจำ
2. นายสรกฤช  เรืองทอง
3. นางสาวณิชาภัทร  รันทม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 46 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กชายณัฐภัทร  นันทะบุตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลประเสริฐ
3. เด็กชายธนพล  นุศิริ
4. เด็กชายธีระชัย  โอฐจันทึก
5. เด็กชายปาฏิหารย์  อุทัยแสน
6. เด็กชายวิชยา  เงาโพธ์
7. เด็กชายสุพสิน  บุญคุ้มฉิม
8. เด็กชายอภิวัฒน์  กัญญะจันทร์
 
1. นางอัจฉรา  รักษาชนม์
2. นายสุชาติ  อุตสาห์
3. นายคมเพชร  ศรีพลอย
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 63.8 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  เกิดแดง
2. เด็กชายนพรัตน์  โสภาเลิศ
3. เด็กชายนุชากร  เที่ยงอารีย์
4. เด็กชายปกรณ์  พิทยะเจริญกุล
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  นิลทับ
6. เด็กชายภูริภัทร  กลั่นเถื่อน
7. เด็กชายสรรเพชร  มนัสศิลา
8. เด็กชายสิทธิโชติ  ภาษิต
9. เด็กชายอภิรักษ์  บัวดี
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ธนารี
 
1. นางศรีสุดา   คาวีสินธุ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  คาดสนิท
3. นางรวิวรรณ  ศิริเวช
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชอบเงิน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ก้อนใส
 
1. นายจารุภูมิ  กุลทอง
2. นายสมภพ  ใสใหม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงบุษกล  สอนสระคู
2. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โสภา
2. นายอุดมศักดิ์  ชาติศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงอัญญพัชร์  อ่อนสี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  อินวรรณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงปุณยาพร   เอี่ยมพรหมมาศ
 
1. นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงบุณยานุช  นาบัวลี
 
1. นายกิตติพัฒน์  ศรีเพชร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  บ่อกลม
 
1. นายกิตติพัฒน์  ศรีเพชร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  นาคะสิริ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประภูสี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ชมกลิ่น
 
1. นางสาวพุฒินันท์  บัวพันธุ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงชลิตา  จัมปาโสม
 
1. นางสาวพุฒินันท์  บัวพันธุ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงบุษยาทิพย์  สวัสดี
2. เด็กหญิงอรจิรา  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
2. นายบุญวัฒน์  มหาทรัพย์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิรพินภ์  จำปา
2. เด็กหญิงนภัทร  แตงสี
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
2. นายจักรพงศ์  จั่นอุไร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พูนดี
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พูนดี
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ใจเย็น
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงฐานิดา  สอนโต
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  รักศรี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 17 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ภิรมย์สุข
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณสินธุ์
3. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  มารดี
 
1. นายนฤเดช  อริยา
2. นางสาวยุพิน  วัชรพลพันธ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  อินเเผลง
2. เด็กหญิงเกษรา  ทองคำ
3. เด็กชายเสฏฐพงศ์  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวกชมน  ผลสินธุ์
2. นางกาญจณา  การุณสถิตย์ชัย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายณัฐพล  จันทรอด
2. เด็กชายสิริชัย  ปานปูน
3. เด็กชายอรุณ  บุญศรี
 
1. นายวิฑูรย์  กองศิริ
2. นางรุ่งทิพย์  กองศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติคุณ   เจริญพันธ์สุทธิ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายระพีภัทร   ศรีแก้ว
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76.33 เงิน 19 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายวีรภัทร  ดิเรกโภค
 
1. นายปัญณภพ  ทองภิลา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายอชิตะ   เรืองศรี
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   สุวรรณมุข
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเจือเพชร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปุญยนุช  ยี่สุ่นซ้อน
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.3 ทอง 17 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงสรณ์ธิตา  บุตรสงัด
 
1. นายทวีโชค  ฐิตมงคล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงอริสา  อากรรักษ์
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.33 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายสรวิชญ์  กรานภาชน์
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงประภัสสร   อร่ามคำ
 
1. นางสาวณัฑชา   แสงนิล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายภัทรวิทย์  เกตุเล็ก
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.66 ทอง 14 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงเพชรา  พวงนุ่น
 
1. นายศิริชัย  กลีบโกมุท
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธนพร  ทิมโคกกรวด
2. เด็กชายธนัช  ทำดี
3. เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง
4. เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ
5. เด็กชายภัทรวิทย์   เกตุเล็ก
6. เด็กชายศุภณัฐ  ขันทอง
7. เด็กชายสรวิชญ์  กรานภาชน์
8. เด็กหญิงสาริศา  บุญกวี
9. เด็กหญิงอริสา  อากรรักษ์
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
2. นายปฏิภาณ  ศาสตร์อำนวย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์โยค
2. เด็กหญิงธนพร  ชุ่มไชยพฤกษ์
3. เด็กชายนพเก้า  สิงห์สถิตย์
4. เด็กหญิงปัญญาพร  ขุนไพร
5. เด็กหญิงปิยธิดา  จิตรโชติ
6. เด็กหญิงภัทธนิศ  งั่วลำหิน
7. เด็กชายมานพ  สุโพธฺ์
8. เด็กหญิงรวีนัส  มีศาลา
9. เด็กชายวริทธฺ์นันท์   เหมราช
10. เด็กชายวรินทร  วงจำปา
11. เด็กชายวีรภัทร  ดิเรกโภค
12. เด็กหญิงศรันรัชต์  สุขกำเนิด
13. เด็กหญิงอธิชา  ถือความซื่อ
14. เด็กหญิงอนันตยา  ปทุมยา
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  ยิระนิล
 
1. นายปัญณภพ  ทองภิลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันญวรัชย์  อภัยพงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงคริษฐา  เดชดี
4. เด็กชายจักรี  พูลสุวรรณ
5. เด็กหญิงชไมพร  โสมแผ้ว
6. เด็กชายธีรศิลป์  พระวิน
7. เด็กหญิงปุณยนุช  ยี่สุ่นซ้อน
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เวียงวงษ์
9. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์สิทธิ์
10. เด็กชายยศกร  ปักษา
11. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงทอง
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สิริ
13. เด็กชายวุฒินนท์  อดทน
14. เด็กชายเอกมงคล  ใยยั่งยืน
15. เด็กชายโชคชัย   อิ่มรวย
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
2. นางสาวณัฐพร  แก้วเก่ง
3. นางสาวศิริลักษณ์  สืบไทย
4. นายปานศักดิ์  กำเนิดแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติคุณ  เจริญพันธ์สุทธิ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์
3. เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่
4. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง
5. เด็กชายปราชญ์นที  อินทรประสิทธิ์
6. เด็กชายพงศ์พล  โมเครือ
7. เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเจือเพชร
8. เด็กชายภณปก  อังคณาวิน
9. เด็กชายสิทธิกร   ทรัพย์ศรีเมือง
10. เด็กชายเผ่าพล  การะเกตุ
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
3. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายคุณากร  อ่อนละมุล
2. เด็กชายชัยภัทร  น้อยฉวี
3. เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่
4. เด็กชายณัชพล  โสปิยะ
5. เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  มณีโชติ
6. เด็กชายธนภัทร  อมรศรีสุข
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่วจะโปะ
8. เด็กชายปณิธาน  สะสม
9. เด็กชายปราชญ์นที  อินทรประสิทธิ์
10. เด็กชายพร้อมพงษ์  โต๊ะตังตีเลาะ
11. เด็กชายภณปก  อังคนาวิน
12. เด็กชายภาณุพงษ์  ราชวงษ์
13. เด็กชายยุทธนา  ปาเมืองมูล
14. เด็กชายศราวุฒร์  รัตนาวิน
15. เด็กชายศุภกร  ทำดี
16. เด็กหญิงสิรภัทร  ตั้งใจเพียร
17. เด็กหญิงอภิญญา  โกศลวัฒนาธนากร
18. เด็กหญิงเกศแก้ว  พรมทรัพย์
19. เด็กชายเทพทัต  ยืนยง
20. เด็กหญิงเบญญา  ครึ่มค้างพลู
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
2. นายปฏิภาณ  ศาสตร์อำนวย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงกาญจนี  หงษ์วิไล
2. เด็กชายจุลจักร  จันทขาม
3. เด็กชายชัชวาล  อาดำ
4. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ปราบพาล
5. เด็กหญิงมารีนา  หอมจันทร์
6. เด็กชายเสกสรรค์  ภมรศิริ
 
1. นายสุริยะ  บัวศิริ
2. นายภาคภูมิ  คงเมือง
3. นายอนุรักษ์  วงษ์ศิลป์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนวัดบางนา 1. เด็กชายกฤตเมธ  พนาลัย
 
1. นายเมธา  ตั้งวิเศษสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กชายชายเจษฎา   อินพวง
 
1. นางสาวณัฑชา   แสงนิล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเจาะ
 
1. นายกฤตวยา  สินธุ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 28 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขสมกรณ์
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายเอลิยาด ฮัดซัน  อาเดิ้ล
 
1. นายณัฐวุฒิ  หมายแถมกลาง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กชายจักรกฤษ  พิบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันย์วรัชญ์  อภัยพงษ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 17 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอชิรญา  สีเสงี่ยม
 
1. นางสาวกฎพร  ไกรมงคลประชา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วิชาราช
 
1. นายประเสริฐ  เจือจาน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 47 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายภัทรดนัย  แพทย์รักษา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เสมสวัสดิ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายกฤษฎา  เวียงสมุทร
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนสาธิตปทุม 1. เด็กหญิงลลิดา  ชาญดำเนินกิจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิริตระกูลเกียรติ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา  กฤษดี
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 43 โรงเรียนนภสร 1. เด็กชายวรภาส  โคตรธรรม
 
1. นายบรรเจิด  สมสมัย
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ฟองทุม
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 29 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงนวธิดา  เปรมสุขดี
 
1. นางสาวแพรวรุ่ง   ศรีประภา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 38 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงปวรศา  ภมรศิริ
 
1. นายภาคภูมิ  คงเมือง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงกฤตพร  ประจำค่าย
2. เด็กชายกฤษณมน  พุทธรักษา
3. เด็กชายกองทัพ  กองผาพา
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงเดือนฉาย
5. เด็กหญิงจันทิมานันท์  ทองดีเวียง
6. เด็กหญิงชลธิชา  โตสัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงฐิติมาพร  สังข์วิเศษ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก่นเสา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญรักษา
10. เด็กหญิงทิพย์อาภา  บุญมีคำ
11. เด็กชายธนวรรธน์  เหล่าทรัพย์
12. เด็กชายธนาวุฒิ  อินทิม
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสมนัส
14. เด็กหญิงธิษณามาดี  มุ่งดี
15. เด็กชายธีรศักดิ์  ละมัย
16. เด็กหญิงนริศรา  ช่วยชัยภูมิ
17. เด็กชายนันทวัฒน์  การสูงเนิน
18. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุราณรัตน์
19. เด็กชายปฏิภาณ  ยะเสนา
20. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  แปรสันเทียะ
21. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สุภศร
22. เด็กหญิงปัทมาวดี  สุภศร
23. เด็กหญิงปานตา  ปานไธสง
24. เด็กหญิงพิชาณิกา  เคล้าคลึง
25. เด็กชายพิเจน  จอมเกตุ
26. เด็กชายภัทรภณ  เถาว์ราม
27. เด็กหญิงมนต์ฤดี  ดอนดี
28. เด็กหญิงยุวดี  อินควร
29. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นามวงศ์
30. เด็กชายศตายุ  เต็งทอง
31. เด็กชายศักดิพัฒน์  ไชยคูณ
32. เด็กชายศุภกร  โกวินทร์
33. เด็กชายศุภโชค  ปราบพาน
34. เด็กหญิงสายธาร  นามวงศ์
35. เด็กชายอนุชิต  พิมพ์กัลป์
36. เด็กหญิงอัญชลีกร  เพชรวงศ์
37. เด็กชายอัมรินทร์  สีพา
38. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญศรี
39. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมาศ
40. เด็กหญิงอาทิตยา  พิสมัย
 
1. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
2. นายวชิรายุทธ  จอกทอง
3. นางยุวภา สุขสวัสดิ์  สมใจ
4. นางสาวพิชชาภา  คามบุศย์
5. นางสุกัญญา  คงลาภ
6. นายวชิรา  วงษ์รอง
7. นายชัยรัชต์  คงลาภ
8. นางสาวสมใจ  ก่อแก้ว
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำเบิก
2. เด็กชายณัฐวัศห์  สุวรักษร
3. เด็กชายธีรภัทร  วะชุม
4. เด็กชายภควัต  ภาคีสันต์
5. เด็กหญิงภานิชา  เจียมกิม
6. เด็กชายภูตะวัน  แดงแย้ม
7. เด็กหญิงวริฐา  วัฒิวรรณผล
8. เด็กหญิงอชิรญา  แฝงลาภ
9. เด็กชายอาทมาฎ  พึ่งอำพล
10. เด็กหญิงโซฟี  สิงห์สวัสดิ์ มอร์
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นายเทพศิรินทร์  วุฒิยางกูร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.666 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีวิรัตน์
2. เด็กชายชยุตม์  สมบูรณ์
3. เด็กชายณฤทธิ์  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีน้ำเที่ยง
5. เด็กหญิงพัชราภา  บำรุงนอก
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ผ่องนาค
7. เด็กชายอาภากร  สีดาน้อย
8. เด็กหญิงเอื้ออาทร  จิตราวัฒน์
 
1. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณรัตน์
3. นางสาวจิราพร  ศาสนา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก
2. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  คำเบิก
4. เด็กหญิงณิชากร  จริตไทย
5. เด็กหญิงนภัสชล  อินชูใจ
6. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
7. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  เต็งแย้ม
8. เด็กหญิงอุรชา  พรมใจบุญ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
4. นางสาวสุวนันท์  จิตรสว่างทรัพย์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงวารุรี  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงศิรินภา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงสุนันทา  ก๋งเกิด
4. เด็กหญิงหอม  ลุงต๊ะ
5. เด็กหญิงอนัญญา  วัฒนบุญฤทธิ์
6. เด็กหญิงอภิชญา  สีแย้ม
 
1. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณรัตน์
3. นางสาวจิราพร  ศาสนา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงตรียาพร  การเกษตร์
2. เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  บงแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  กุหลาบ
5. เด็กหญิงมรกต  เตียสุวรรณ์
6. เด็กหญิงรฐพร  ศักดิ์สุรรักษ์
7. เด็กหญิงศตพร  จันจิตร
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  ถือสัตย์
9. เด็กหญิงอภิญญา  ผลพิกุล
10. เด็กหญิงอาทิมาฏ์  พึ่งอำพล
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
4. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์รอด
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญสนอง
3. เด็กหญิงธีรราพร  พลเสน
4. เด็กหญิงนวามน  พวงมาลัย
5. เด็กหญิงพนมวรรณ  แกล้วกล้า
6. เด็กหญิงภูตะวัน  วัดแจ้ง
7. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  เมืองพิล
8. เด็กหญิงสมจินตนา  หาวัน
9. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  สาขา
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉลูทอง
11. เด็กหญิงอารยา  เรืองฤทธิ์
12. เด็กหญิงเมลดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางสาวอรนุช  สุชประสงค์
3. นางสาววรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
4. นายพงษ์ศักดิ์  มากสูงเนิน
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70.333 เงิน 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุระนันต์
2. เด็กหญิงชาลิศา  ชมนาวัง
3. เด็กหญิงดวงกมล  เมืองหมี
4. เด็กหญิงดารากาญจน์  แก้วเขียว
5. เด็กหญิงดารินทร์  อุ่นจันทึก
6. เด็กชายธนหทัย  ประทุมเมือง
7. เด็กหญิงปทุมพร  ทิมประทุม
8. เด็กหญิงปราณนิภา  คุ้มภัย
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  เดชดัด
10. เด็กหญิงมณีจันทร์  สุขสุวรรณ
11. เด็กหญิงวิรัญญา  เมืองหมี
12. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนน้อม
13. เด็กหญิงสุรีรักษ์  ว่องธัญญาการ
14. เด็กหญิงอาริษา  งามยิ่ง
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นายพรสวรรค์  อสุชีวะ
3. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
4. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
5. นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชลธิชา  นนทะคำจันทร์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญสนอง
3. เด็กชายธนภัทร  พุดพิทักษ์
4. เด็กหญิงธีราพร  พลเสน
5. เด็กหญิงพนมวรรณ  แกล้วกล้า
6. เด็กหญิงภัสราภรณ์  กลิ่นบุปผา
7. เด็กหญิงมาริษา  เหมกลาง
8. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  เมืองพิล
9. เด็กหญิงวรรณกานต์  กระสินธุ์
10. เด็กหญิงวิภาวี  รู้รักตน
11. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  สาขา
12. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉลูทอง
13. เด็กหญิงอามีนะ  หมัด
14. เด็กหญิงอารยา  เรืองฤทธิ์
15. เด็กหญิงเมลดา  สุขสวัสดิ์
16. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชะนะ
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
3. นางวรรณภา  วิวัฒนวานิชกุล
4. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
5. นายพงษ์ศักดิ์  มากสูงเนิน
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงชุติมา   ลิศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  ปราบมนตรี
3. เด็กชายพรพล  จิตรพร
4. เด็กชายพรเทพ  เสียงอ่อน
5. เด็กหญิงอรดา  เกสทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  เจริญสุข
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสุแพทย์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายสิรภพ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วิมลพันธ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
2. นายปรัชญา  เที่ยงออน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงปุณิกา   จันทร์ใบเล็ก
 
1. นางสาวพัชริดา  เมืองคำ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญญา  สมิธ
 
1. นางสาววิจิตรา  นะวงศ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวจันทา  สมเย็น
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.25 ทอง 15 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงเจตต์ปรียา  สัมฤทธิ์จินตนา
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 16 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   กิ่งสิวงษ์
 
1. นางสาวชาลินี   ลาพัน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิมกานต์  ทิพย์ชูวงศ์
 
1. นางสาวสิริลักข  เทวาพิทักษ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนคลองสอง 1. เด็กหญิงณัฐชา  รอดศิริ
2. เด็กหญิงวณิศรา  ทับทองคำ
 
1. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
2. นางสาววรรณิศา  ศรีบรรเทา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกษิรา   อยู่มณเฑียร
2. เด็กชายสุพศิน   ไชยสุวรรณ
 
1. นายดนัยภัทร   ม่วงไม้
2. นางสาวดวงใจ   วิหกเหิน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.82 เงิน 36 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายจะอือ  นายี
2. เด็กชายสุรียา   ผลไม้
 
1. นางสาวชาลินี   ลาพัน
2. นายดนัยภัทร   ม่วงไม้
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 48 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายกลวัชร   ประกอบศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  เเก้วสาสุข
3. เด็กหญิงธนพร    พึ่งศรี
4. เด็กชายธนากร  พักใส
5. เด็กชายพงษ์พร  ค้าโค
6. เด็กชายศุภโชค  เคนผาพงศ์
 
1. นางสาวสุมาพร   แพงวงค์
2. นางสาวจันทิมา   อดทน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 19 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายกฤษณะ  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  ไทยแท้
3. เด็กชายนภดล  พึ่งวงษ์
4. เด็กชายสุรภัสสร์  หอมหวล
5. เด็กชายสุรัชต์  สังตะสินธุ์
6. เด็กชายอนาวิล  บุญมาก
 
1. นายกิตติพงษ์  อันทะจิตต์
2. นางสาวจันทรา  ช้างลอย
3. นางสาวมาเรียม  พึ่งเอี่ยม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะหะหมัด
2. เด็กชายธีรภัทร  มะหะหมัด
3. เด็กชายธีรเทพ  ยูฮันเงาะ
4. เด็กชายนิวัฒน์  มะหะหมัด
5. เด็กชายฟาหัช  คันศร
6. เด็กชายมินฑดา  สีสลับ
7. เด็กชายรชานนท์  พูลสวัสดิ์
8. เด็กชายอาณัติ  ศรีสมบัติ
 
1. นายอรรถวิทย์  เกตุแก้ว
2. นายปรมัตถ์  ทองธวัช
3. นายอรรถวิท  ใจเกรียงไกร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จำปี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ผลส้ม
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  นิยม
4. เด็กหญิงศตกมล  เลือดสงคราม
5. เด็กชายศิรศักดิ์  คาระวดี
6. เด็กหญิงอมลวรรณ  นิตตะโย
7. เด็กหญิงอักรีมา  เนตรมิ่ง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  อาดำ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบริสุทธิ์
10. เด็กหญิงเจนนิสตรา  น้อยปลา
 
1. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
2. นางสาวยุภา  ไชยมะณี
3. นางเนตรชนก  บุญเฮ้า
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงรัตนากร  เปฏพันธุ์
2. เด็กหญิงศิริจรรยา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เสนศรี
 
1. นางสาวรัติการ  ขันคำนันต๊ะ
2. นางสาวรุ่งฤดี  วงษ์ชาลี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 37 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ปิ่นสมุทร
2. เด็กหญิงวิรัญญา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงหัทยา  โสภณพิสิฐ
 
1. นายสุทธิชัย  ใจคุ้มเก่า
2. นางสาวพรนิดา  นะวงรัมย์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 42 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขำพลกรัง
2. เด็กชายณัฐนนท์  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงนิดา  จงจิตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทิพยานนท์
2. นางนิติยา  สาทำโล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สมจอย
2. เด็กหญิงพิชยาภรณ์   ขันติธรรมาภรณ์
3. เด็กชายอาภากร  สีดาน้อย
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นางสาวชุลีกร  อิศรภักดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงนัทชา   พายุพัด
2. เด็กหญิงปิยธิดา   กลัดวงษ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   ศรีสุขอร่าม
2. นางสาวกชพรรณ   สถิตไพบูลย์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เทียมตระกูล
2. เด็กหญิงปพิชญา  มุสิกะพันธ์ุ
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
2. นายสุธิเดช  สุวรรณลา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชมภูสี
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ศรเยน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส
2. นางสาวเรวดี  กิจพัฒนาสมบัติ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.58 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกฤษฎา  น้ำเต้าทอง
2. เด็กชายนิพัฒน์  ใจกล้า
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายธนกร  เหลาเพ็ชร
2. เด็กชายพรหมมินทร์  สาลีผล
 
1. นางศศิธร  ไทยประยูร
2. นางสาวพรสุดา  ชัยชมภู
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายกำพล   กลัดวงษ์
2. เด็กชายนิภาส  บ่อหิน
 
1. นางสาวชุลีกร   อิศรภักดี
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงเนียม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงกุลญามล  เข็มทิพย์
2. เด็กหญิงพัชร์พิชา  ทวีสุข
 
1. นางวนิดา  จำนงค์
2. นางสาวชิสา  รัตนวงค์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงจันทรา  ผาสุข
2. เด็กหญิงรมนลิน   ซุยเสนา
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงธนัญธร  โนเรียง
2. เด็กหญิงแพรวา  แย้มวงษ์
 
1. นายทศพร  นามอภิชน
2. นางสาวอัมพร  สกุลฮูฮา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัตถาวร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงหคะเชนทร์
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงพิชยาภา   ขันติธรรมาภรณ์
2. เด็กหญิงสัจจพร   อิ่มเอม
3. เด็กหญิงสุนันท์  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวชุลีกร   อิศรภักดี
2. นายอภิสิทธิ์  เหลืองธานี
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายกฤษฎา  หลั่งจิตต์
2. เด็กชายทรงเกียรติ  อิ่มสรรพางค์
3. เด็กหญิงรินรดี  แสนเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ยอดวิชา
2. นางสาวปัืทมาพร  เอมเขียน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายจีรศักดิ์  งามแก้ม
2. เด็กชายชนาธิป  ช่วยจำ
3. เด็กชายพันธมิตร  หันเสมอ
 
1. นายสมพร  สนธิเพ็ชร
2. นางสาวนันทวรรณ  มีอนันต์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายธนพร  ถิ่นพรทิพย์
2. เด็กชายประเสริฐ  ชูเกลี้ยง
3. เด็กชายเอกรัตน์  สระบัว
 
1. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
2. นายวชิรายุทธ  จอกทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงบุณย์สุดา  แดนเกศินีวงศ์
2. เด็กชายภูเบศ  อยู่เปรม
3. เด็กชายเทพทิวากร  สิงห์นอก
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายชยากร  รัตนเพชร
2. เด็กหญิงชลลดา  อุ่มชะอุ้ม
3. เด็กชายณัฐชานนท์  เอี่ยมแสง
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.67 ทอง 23 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  มาดี
2. เด็กหญิงธันยกานต์  ปรางเทศ
3. เด็กหญิงพีรดา  พิระขัมม์
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  เขียวฉวี
5. เด็กหญิงภัทราพร  อ่ำหล่อ
6. เด็กหญิงอภิญญา  สังข์สุวรรณ์
 
1. นางสาววรปภา  โพธิ์สุ
2. นางศิริมาศ  วิชาชัย
3. นายภมรพล  อ่ำเอี่ยม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกัญนิชา  นเรนทราช
2. เด็กหญิงจิณัฐนันท์  วงษ์จำนงค์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขวาวงษา
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  วงศ์ละ
5. เด็กหญิงโสพิตา  สุขกำเนิด
6. เด็กหญิงไหมแก้ว  วรรณภูมิ
 
1. นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ
2. นางสาวอิสราภรณ์  วิชิตพันธ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทยาพร  ศรีมันตะ
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กหญิงกมลชนก  อิ่มสมบัติ
2. เด็กหญิงดาวรินทร์  ปั้นกระจ่าง
3. เด็กหญิงวิยนุช  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวพิธฐญาพร  สุดจิตร
2. นายนที  ชนะชัย
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทิมทอง
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   พงษสาท
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กระจาต
 
1. นางสาวกชพรรณ   สถิตไพบูลย์
2. นางสาวกนกวรรณ   แดงเนียม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.17 ทอง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายกิตติพศ  สอนมาก
2. เด็กหญิงบุณย์สุดา  แดนเกศินีวงศ์
3. เด็กชายสุขสรรค์  พึ่งกิตติคุณ
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายกฤตธรรม  ทองตรี
2. เด็กชายภัทรพล  โพธิบา
3. เด็กชายวัชรพล  พานจันทร์
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฉันทิพา  เกิดเอี่ยม
2. เด็กหญิงชลดา  คล้ายเชียงราก
3. เด็กหญิงรชมน  แสงเทียน
 
1. นางสาวสายฟ้า  อาชีวะประดิษฐ
2. นางสาวกมลเนตร  มียอด
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 32 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงนัชชา  อาดำ
2. เด็กหญิงปาตีมะห์  สง่าดำ
3. เด็กหญิงฟารีดา  จิตรชาญชัย
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  ศรีคุณ
2. นางสาวนัฐการณ์  เสนาะคำ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.66 ทอง 11 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เสืองามเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิภาดา  สอาด
3. เด็กหญิงสุภาพร  เขียวไชยภูมิ
 
1. นางสาวภูษณิศา  ม่วงเกษม
2. นางสาวขวัญใจ  ลายขุนทด
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 44 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงฐิตาพร  กะดีแดง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ปรางแก้ว
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์เจริญ
 
1. นางศศิธร  ไทยประยูร
2. นางสาวสุวิมล  กิตติทรัพย์เจริญ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85.66 ทอง 43 โรงเรียนสุลักขณะ 1. เด็กหญิงณัชชา  กิตติพลางกูล
2. เด็กหญิงพรชิตรา  มาแขม
3. เด็กหญิงพัชรพร  ชูทุ่งยอ
 
1. นางอรอนงค์  โกธา
2. นางจุทามาศ  ตระการฤทธา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 16 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายทองหล่อ  เจ๊ะหมัด
2. เด็กหญิงลลิตา  โตบางป่า
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะหะหมัด
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  ศรีคุณ
2. นางสาวสุพัตรา  จันต๊ะพรมมา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.33 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี 1. เด็กหญิงกรกมล  สินธุ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คำภักดี
3. เด็กหญิงสุชานรี  มีสุขโข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  กังวล
2. นางสาววารุณี  บุณยะจักร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ชินทะวัน
2. เด็กหญิงปารณีย์  ยอดทะนุง
3. เด็กชายอติเทพ  จำรัสศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
2. นางสาวกนกรัตน์  ฤทธิไชยกูล
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลาภรัตน์
2. เด็กชายสุธาศิน  ราชวังเมือง
3. เด็กชายอินทัชสิริ  ปานมีทรัพย์
 
1. นางสาวชลิตา  โพธิสาร
2. นางสาววรานุช  ดอนกลาง
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 39 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายจินดา
2. เด็กหญิงพิมชญา  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  โสนิราช
 
1. นางรัตนาภรณ์  ศรีจำปา
2. นางสาวปทิตตา  พักอ่อน
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  มัศยามาศ
 
1. นางสุดธิมา  ทองบุญ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายปรมัตถ์  เนียมเผือก
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สาดบางเคียน
 
1. นางสุภาพร  แสงวุธ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายธวัชชัย  หันธำรง
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 37 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายกัญจน์  สันธา
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กชายนัสฐพงศ์  พวงบุญชู
 
1. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายสรายุทธ  อนุรักษ์อุดม
 
1. นางสาววนิดา  อาดำ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  จ้อยสูงเนิน
 
1. นายสุรสิทธิ์  เจริญศิริจตุพล
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายนวพล  รัตนประยูร
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนิภัทร  หงษาพุธ
2. เด็กชายภูวินัย  จำนงค์นอก
3. เด็กชายอนาวิน  สำราญพานิช
 
1. นางสาวสุนันทา  สบายวรรณ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กชายกฤษดา  ไพจิตร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีห้วยบง
3. เด็กหญิงเกตวดี  วรรณทอง
 
1. นางวิราณี  สพานสูง
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐานทัพ  กล้าตะลุมบอน
2. เด็กหญิงน่านฟ้า  กล้าตะลุมบอน
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นายเอกราช  ดาษดา
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 46 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรโรจน์  เติมดาว
2. เด็กหญิงวิรดา  เสาะแสวง
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นายเอกราช  ดาษดา
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงสุชานาถ  เมธสาร
 
1. นางสาวสิริประภา  ปิ่นลา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายนริศร  โกมลสิงห์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มะลา
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กหญิงณัฐชา  โสปัญญาริห์
 
1. นางสาวบุสญา  ยินดีพิธ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ระวิวรรณ์
 
1. นางชลภัสสรณ์  คำพิไสย์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 26 โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายนัด  โพธิราศรี
 
1. นางสาวพลอยมณี  หลีกเมฆ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายสุุรชัย  พูลชาติ
 
1. นางณัฏฐ์  สังข์สวัสดิ์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 29 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงอรุณฉาย  หอกลอง
 
1. นางสาวสุวิวรรณ  วสุธาผาภูมิ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายสิริมงคล  โคตรโยธา
 
1. นายเทียนศักดิ์  นาคเมฆ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุธาวลัย  อร่ามเรืองกุล
 
1. นางสาวอรุณี  ต่างประโคน
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สุดชาติ
 
1. นางสาวฟารีดะห์  อาดำ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  ทิมรัตน์
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายเอกราช  ทองกก
 
1. นางณัฏฐ์  สังข์สวัสดิ์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กหญิงวีรยา  เรือนขำ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  บุญสอาด
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงพิยดา  มั่นสุข
 
1. นายกรินทร  เกิดผล
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายอภิรักษ์  อาจหาญ
 
1. นางวรรณี  อาจหาญ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก   โลหะการก
 
1. นางสุชิน   สาระบุตร
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีบัวรอด
2. เด็กหญิงสุทธิมา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงอมิตตา  บุญทวี
4. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์อุ่น
5. เด็กหญิงเกวลิน  แก่นเพ็ชร
6. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญคุ้ม
7. เด็กหญิงเนตรดาว  พรกระจ่าง
 
1. นางสาวมีนา  จูส้ะ
2. นางสาวสุกัญญา  คำเนา
3. นายภาสกร  ภีระสกุลชัย
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายชลภัคร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงปลายฝน  ทรัพย์พร้อม
3. เด็กชายฮำซะห์  มะตัง
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  ศรีคุณ
2. นางสาวกาญจนา  ใจกล้า
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายซาบรีส  ซาเฮาะ
2. เด็กชายปรีชา  มาศสกุล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อาดำ
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจกล้า
2. นายอัษฎาวุธ  โมคำ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คะลุถิรัมย์
2. เด็กชายพรณภัทร  เนียมบุญเจือ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  แสงจันทร์ฉาย
 
1. นายอาทิตย์  สุทธิสา
2. นางสาวเพชรี  ซุยกระเดื่อง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กหญิงนาตาลี  สะอาด
2. เด็กหญิงพัทรวี  ขำธานี
3. เด็กหญิงมาริษา  พุทธเสน
 
1. นางสาวขวัญตา  หล้าบา
2. นางวรรณี  อาจหาญ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 15 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1. เด็กชายบุญสม   แก้วหานาม
2. เด็กชายเจษฎา  สุรักษ์
 
1. นายเอนก  โยธายุทธ
2. นางศุภมาส  คำสี
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายธนพล  นกทอง
2. นายประวิทย์  มาตรศรี
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก้วดี
2. นางสาววงจันทร์  ไกรสุข
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  ทองนพคุณ
2. เด็กชายศิวนาจ  พรายชัยศรี
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไสสานัง
 
1. นายสมโภชน์  สีกะโดน
2. นายอำนาจ  อึ๊งทอง
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  งามขำ
2. เด็กชายสัภยา  ลัดดาเเก้ว
3. เด็กชายสิทธิพล  ทรงพุฒิ
 
1. นายกรินทร  เกิดผล
2. นางสาวจันทิมา  นาคะ