สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 39 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงวิญาดา  กระแสเทพ
 
1. นางสาวโชติกา  อุทัยดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 21 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงปณิตา  อารีรัมย์
 
1. นายสุทธิพงษ์  อาจโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงส่วย  ลุงเงิน
 
1. นางสาวณัฏฐวิภาวี  ทองงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 28 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงสวิตตา  สระแก้วธิติ
 
1. นางสาวพัชวรรณ  ภู่กลั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงพลาวลัย   ตนพยอม
 
1. นางสายทิพย์   มาลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อิ่มอารมณ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แสนโกศิก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายธรรม์ธรรศ  เร่งรุ่งโรจน์
 
1. นางวิภาภรณ์  สุริยานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายอุไทย  ต.สูงเนิน
 
1. นางสาวพลอยนารี  อินทะชิต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวเย็นฤดี  สุรพี
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67.33 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวเมธาวี  เผ่นโผน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเมย์  รัตนา
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. นางสาวอรวรรณ  ตรงประเสริฐสุข
 
1. นางสาวปราณี  รัตนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.33 เงิน 44 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางปาริชาติ  สุวรรณทัศน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.33 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายพลศิริ  พัฑฒนะ
 
1. นางอารีรัตน์  เกตุกัน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงหยกผกา  สอนผา
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายกนกพล  รักษาทรัพย์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  สะสาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  อินทรสถิตย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศุภัชชญา  ทองคำ
2. เด็กหญิงสรัลพร  ตองแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
2. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75.81 เงิน 34 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  แก้วมั่น
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวกัญยรัตน์  ผาแดง
2. นางสาวสุมิตรา   บินทสูตร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.22 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงนภัสสร  คำสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรณี  รุ่งเรือง
 
1. นายสราวุฒิ  ไทยสงค์
2. นางสาวนิภาพร  เสาอินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายชยพัทธ์  ไพบูลย์ปรีดี
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงชวิศา  ปฏิทัศน์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงคล่อง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายกอบแก้ว  หาญพละ
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 18 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ธนกิจโกศล
2. เด็กหญิงจิดาภา    ทองสุขนอก
3. เด็กชายอนุตร   ปุรัตถิภาค
 
1. นางสาววิไลวรรณ    เกตุสิทธิ์
2. นายวีระชัย   สีทาน้อย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงพัชราพร  มีใย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แรงเขตวิทย์
3. เด็กชายเศรษฐา  คงฤทธิ์
 
1. นางสาวณัฐชยา  ภูวเดชชัยบัญชา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงรักษ์    ช่วยเรือง
2. เด็กหญิงวรภา   เกิดพูลเปี่ยม
3. เด็กหญิงสาวิตรี    ผ่องหทัยกุล
 
1. นางสาววิไลวรรณ    เกตุสิทธิ์
2. นายวีระชัย   สีทาน้อย
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.83 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ทนงค์
2. เด็กชายพีรวัส  คัคนางกูล
3. เด็กชายวันชัย  บุผาลา
 
1. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
2. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุริยศ
2. เด็กหญิงวรัชยา  บุญมาก
 
1. นางสาวฐิติมา  ชะนะภู
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  สถานอุ่น
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณพันธ์
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธนาเดช  โตจันทร์
 
1. นางยุภาคม  กลมเกลา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายพุฒินันทน์  ศรีเพ็ญแสงพงษ์
 
1. นางลัดดาวรรณ  กฤษเพ็ชร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงลินดา  ปู่ยิ้ม
 
1. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพระรักษ์  คล้ายเขียว
2. เด็กชายอนุชิต  สิริชนะ
 
1. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม
2. นายทัศนพงศ์  ว่านกระ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสขุมา
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีดอกบัว
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
2. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73.46 เงิน 11 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายคเชน  มาชม
 
1. นางสาวอรณัญย์  ธรมธัช
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44.37 เข้าร่วม 26 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุขอุ่มอุ่น
 
1. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 42.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายธัญชนก  โสมศิริกุล
 
1. นางสาวกาญจน์ติมา  บุตรอีด
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายนคเรศ  บุญยศ
 
1. นางสาวพรทิพย์  โกมลวานิช
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายชัยยุทธ  ฤกษ์เย็น
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  สินธุสอาด
2. เด็กชายชัชนันท์  ประจักษ์รัตนกิจ
3. เด็กหญิงนภัทร  อุ่นยวง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประชานันท์
2. นางสาวบุษรา  กองม่วง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. นางสาวพีรดา  นิมา
2. นางสาววรานุช  นวลหงษ์
3. นางสาวเดียน่า  นิยมราษฎร์
 
1. นางสาวนวนันท์  ขจรนาม
2. นางสาวสุวรรณี  ปัจรีย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.2 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  สมสอาด
2. เด็กชายบวร  ชาติศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงอรวรรณษา  เนื่องไชยศ
 
1. นางสาววรรณวา  อารียเดช
2. นายพิชิต  ลิอินทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 32 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยา  นำบุญ
2. เด็กหญิงณิชากร  สดภิบาล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชะดี
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
2. นางสาวทวินันท์  แก่นอากาศ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายกิตติภพ  กุดวงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงฐิติยา  ตรงศูนย์ดี
3. เด็กชายเอ  ปันนะลังสี
 
1. นางมุทิตา  ไหลหรั่ง
2. นายพิชิต  ลิอินทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แผลติตะ
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  สุนทรกุล
3. เด็กหญิงอาทิตติญา  วงช้าง
 
1. นางสาววิจิตรา  กันตะพันธ์
2. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.4 ทอง 8 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาตะพา
2. เด็กหญิงณัฐชา  อิสมาแอล
3. เด็กหญิงปิยภัทร  โกญจนาถ
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
2. นายแก้วมณี  บุญลี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 37 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงสมใจ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  สกุลคงคา
3. เด็กหญิงอินทิรา  ไวยสุณี
 
1. นางสาวบุญยวีร์  อำมะเหียะ
2. นางสาวใหม่วดี  ทุยโทชัย
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 23 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  วงศ์เจริญชัย
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ยอดอานนท์
 
1. นางสาวศิญาพร  ทรงครักษ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  สังข์ทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตไกรนนท์
2. เด็กชายบวร  ปุ๊กิจ
 
1. นางนันธิญา  บุตรไทย
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พ่วงขวัญ
2. เด็กชายหลี  คำล่า
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  จันทร์หอม
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤต  โชตน์เตชวัน
2. เด็กชายแซด  เจริญรัฐ
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
2. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ปราบหนองบัว
2. เด็กชายณัฐพล  สาระถี
 
1. นายกฤตษณพล  แดงเกิด
2. นางสาวสุพรรณี  ซ่อนกลิ่น
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  เกศนาค
2. เด็กชายเมคิน  พันธ์พฤกษ์
 
1. นายอดุลย์  ลิมาน
2. นางสาวนวนันท์  ขจรนาม
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายนพเก้า  รอดถนอม
2. เด็กชายพิบูรณ์ชัย  ชินนะ
 
1. นายปัญญาพล  พิมดี
2. นายจิรภาส  ทองสิงหา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.4 ทอง 40 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อ่อนในชาติ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงคำ
3. เด็กหญิงธนัตดา  พรมบุตร
4. เด็กหญิงศศิธร  กองสา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญหลาย
 
1. นายภัทราวุธ  บุญเลื่อง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส   เกิดก่อวงศ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีนคร
3. เด็กหญิงศศิภาณัฐ  ศรีแสงจ้าย
4. เด็กหญิงศิมินตรา  ขำอาจ
5. เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 27 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นางสาวจุฑามาศ  วีวิตแก้ว
2. นางสาวธารารมณ์  โดยประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เนธิบุตร
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมนิยม
5. นายโยธิน  หงษ์ชัยภูมิ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จรมั่งนอก
2. นายมนตรี  มหาโพด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงณัฐชนน   วงษ์มีแก้ว
2. เด็กหญิงธนัชชา    ไชยยา
3. เด็กหญิงศศิฑปภรณ์   สุวรรณหงษ์
4. เด็กหญิงศศิณภรณ์    สุวรรณหงส์
5. เด็กหญิงศุภิศรา   แสงอินทร์
 
1. นางสาวขวัญจิตร    วิรัตน์จันทร์
2. นายสุรพล   จันใบเล็ก
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงพัชรี  บัวสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามคำ
4. เด็กหญิงหทยา  แววดี
5. เด็กหญิงอภัสดา  พ่วงจีน
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
2. นางสาวพุทธชาด  พรแหยม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงจอย  แก้วธรรม
2. เด็กหญิงนิภาพร  ปะบุญเรือง
3. เด็กชายบอล  วีวิตแก้ว
4. เด็กหญิงปภัสสร  เตนากุล
5. นางสาวพิชญา  กลมแป้น
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
2. นางวิไลวรรณ  สายยืด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เมืองสง่า
2. เด็กหญิงทิวาพร  กบรัตน์
3. เด็กชายปฏิวัติ  จรรยา
4. เด็กชายสิริชัย  วงษ์เต๊ะ
5. เด็กชายอมรินทร์  ลำทอง
 
1. นายเอกชัย  ทวี
2. นายชำนาญ  แปงเขียว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงปนัดดาว  แก้ววิสาตร์
2. เด็กหญิงลักษมณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อุ่นจิตร
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ทองแท่ง
5. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  ชาวเรือหัก
 
1. นางสาวนริศรา  พงศ์จิตประเสริฐ
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82.4 ทอง 19 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรัต   วงศ์อยู่
2. เด็กชายกฤติพงศ์  จตุราวิชานันท์
3. เด็กชายกอบชัย   มาต้นมีทรัพย์
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์   มีดี
5. เด็กหญิงชญาดา   จันทร์จวง
6. เด็กหญิงชิญณะธัญ   คะอังกุ
7. เด็กชายชินาธิป  เจริญวงษ์
8. เด็กหญิงณัฐกานต์   อินเหลา
9. เด็กหญิงทักษพร   บุญสมพงษ์
10. เด็กชายธนกฤต   สอนเนียม
11. เด็กชายธนภนต์  เอี่ยมจัด
12. เด็กหญิงนาเดีย   ขลิบนิล
13. เด็กหญิงบุษบัน  เฉลิมพักตร์
14. เด็กหญิงปภาวีย์   รัชติญาปกรณ์
15. เด็กชายรัชพล   อินเหลา
16. เด็กหญิงวริศรา  จั่นสาน
17. เด็กหญิงสุรัสวดี   บุติพันคา
18. เด็กหญิงอชิรญา   หางนาค
19. เด็กชายอนุพล   พลเอี่ยม
20. เด็กชายอรัญ   แสงเงิน
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
3. นางสาวภัททิรา  บุตรแก้ว
4. นายกมลชัย  พอกแก้ว
5. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรัต   วงศ์อยู่
2. เด็กชายกฤติพงศ์  จตุราวิชานันท์
3. เด็กชายกอบชัย   มาต้นมีทรัพย์
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์   มีดี
5. เด็กหญิงชญาดา   จันทร์จวง
6. เด็กหญิงชิญณะธัญ   คะอังกุ
7. เด็กชายชินาธิป  เจริญวงษ์
8. เด็กหญิงณัฐกานต์   อินเหลา
9. เด็กหญิงทักษพร   บุญสมพงษ์
10. เด็กชายธนกฤต   สอนเนียม
11. เด็กชายธนภนต์  เอี่ยมจัด
12. เด็กหญิงนาเดีย   ขลิบนิล
13. เด็กหญิงบุษบัน  เฉลิม
14. เด็กหญิงปภาวีย์   รัชติญาปกรณ์
15. เด็กหญิงรัชพล  อินเหลา
16. เด็กหญิงวริศรา  จั้นสาน
17. เด็กหญิงสุรัสวดี   บุติพันคา
18. เด็กหญิงอชิรญา   หางนาค
19. เด็กชายอนุพล   พลเอี่ยม
20. เด็กชายอรัญ   แสงเงิน
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นายกมลชัย  พอกแก้ว
3. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
4. นางสาวภัททิรา  บุตรแก้ว
5. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณทิตย์
 
1. นางสาวพาขวัญ  ศรีธรรมชาติ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.2 เงิน 38 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คล้ายมั่น
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 9 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงฟัตตะห์  ศิริยามัน
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.4 ทอง 41 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ยาตรา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   กลันทกสุวัณณ์
 
1. นางสาวขวัญจิตร    วิรัตน์จันทร์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.6 ทอง 37 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายธนกฤต  เชื้อรามัญ
2. เด็กหญิงพิมลภา  สายสุข
 
1. นางสาวชนิกานต์  ประชารุง
2. นางสาวรัตนา  จันดาพืช
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงสุนันทา  คนไทย
 
1. นางสาวณริศปภา  ไชยสอน
2. นางสาวสมฤดี  สิริสมุทรสาร
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.2 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรสายทิพย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปี่แก้ว
3. เด็กหญิงณัฏธิดา  คล้ายจินดา
4. เด็กหญิงดณยา  ศรัตติยา
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขบางนพ
6. เด็กหญิงพลอยพรรณราย  ทองวิเศษ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  จอมคีรี
8. เด็กหญิงสุพรรษา  วิเศษศรี
9. เด็กหญิงอันชัญ  แจ้งมงคล
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ยิ้มเกตุ
 
1. นายจตุพร  คำพูน
2. นายธนเดช  หริญบูรณานนท์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุดขาว
2. เด็กหญิงกิตติญา   ลิ้มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนภัคมน  รติชนิตพงศ์
4. เด็กหญิงปริยาภัทรกร   คุ้มกล่ำ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร    มีนคร
6. เด็กหญิงศศิภาณัฏฐ์   ศรีแสงจ้าย
7. เด็กหญิงศศิวิมล   เภาแก้ว
8. เด็กหญิงศิมินตรา   ขำอาจ
9. เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  แก้วอิ่ม
10. เด็กหญิงเขมิสรา   สวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นายสุรเดช  หาขุนทด
3. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงกันติยา  สนรัมย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจี่ยมจำรัส
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับทิมดี
4. เด็กหญิงนิภาพรรณ  น้อยลาศ
5. เด็กหญิงบัณพร  สังข์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  มีชำนาญ
7. เด็กหญิงวรารัตน์  สนธิสายทอง
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เนื่องสุนัย
9. เด็กหญิงสุชาดา  จงเจนกลาง
10. เด็กหญิงเกศรา  สีเคน
 
1. นางสาวศิรินันท์  อรรถภาพ
2. นางปูริดา  จันทร์นวล
3. นางศรีสกุล  ผิวเพ็ง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายธนโชติ  มังสาหุต
2. เด็กชายนัทธพงศ์  นนทิจันทร์
3. เด็กชายนันทพงศ์  นนทิจันทร์
4. เด็กชายพีรพงศ์  หอมผกา
5. เด็กชายพุก  รามาร
6. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีคำมา
7. เด็กชายอภิชัยนันท์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายสรรค์สร้าง  แก้วเกิด
2. นายสุริยา  ภู่ดำ
3. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 71.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายชาคริต  ทับประโคน
2. เด็กชายดนัยณัฐ  แจ่มศรี
3. เด็กชายธาริต  พลอยมี
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ทาเงิน
5. เด็กหญิงรติกร  บุญเต็ม
6. เด็กหญิงวีร์สุดา  บุญเป็งแก้ว
7. เด็กชายสรวิชญ์  อินต๊ะเขื่อน
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นาโส
9. เด็กชายอัครพล  พละ
10. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  อยู่พ่วง
 
1. นายระพีพันธุ์  แก้วอ่ำ
2. นายพานุ  มาลัย
3. นายโสภณ  บัวลอย
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กหญิงกัญนิกา  แซ่พู่
2. เด็กหญิงจิตมณี  ศรีสมุทรนาค
3. เด็กชายธนโชติ  มังสาหุต
4. เด็กชายนัทธพงศ์  นนทิจันทร์
5. เด็กชายนันทพงศ์  นนทิจันทร์
6. เด็กหญิงปริญญา  พันธ์สวัสดิ์
7. เด็กชายพีรพงศ์  หอมผกา
8. เด็กชายพุก  รามาร
9. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีคำมา
10. เด็กชายอภิชัยนันท์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายสรรค์สร้าง  แก้วเกิด
2. นายสุริยา  ภู่ดำ
3. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โต๊ะเถื่อน
2. เด็กหญิงปรัชญาพร   ไชยศรี
3. เด็กหญิงพิยะดา   เจียงเพ็ง
4. เด็กชายภูวนาถ   ลามอ
5. เด็กหญิงรัตติกา   แป้นการ
6. เด็กหญิงวันวิสา   เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุชัญญา   อเนกวิทยากิจ
8. เด็กหญิงสุนิลธา   เกาะหมาก
9. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญนาม
10. เด็กหญิงอัญธิชา   เกาะหมาก
 
1. นายธีระวัฒน์   ทรงคะรักษ์
2. นางสาววลัยลักษณ์  ทุมกลาง
3. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายชยุตม์  สุขสาคร
2. เด็กหญิงบัวคุปตา  กอหรั่งกูล
 
1. นางจุฬาพร  ดีสมจิตร
2. นางนันทภัค  แสงพิทูร
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สำเนียง
2. เด็กชายพงศกร  ฤกษ์รูจี
 
1. นายเสนอ  เต็มแก้ว
2. นายศักดิ์ชัย  ใจบุญ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนภาภัทร  สุทธิสน
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปันนิตมัย
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวนัญญา  บุญท้วม
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 35 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายพีรพงศ์  ดวงสร้อยทอง
 
1. นางสาวนวิยา  สาขามุละ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชัยโยธา
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญปราบ
 
1. นางนรกมล  เติมวิทิตการ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงลลิดา  ทำนอง
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีล้อม
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจงรัก  เปียงใจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทา
 
1. นางชรัลชิดา  หินศิลา
2. นางสาวิตรี  ศิรินา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงสุธิวาภรณ์  แซ่เตียว
2. เด็กชายสุรธัช  ดาราวงษ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รุ่งศรี
2. นางสรัญญา  ศรีปิ่นแก้ว
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. นางสาวภัทรวดี  รุ่งโรจน์
2. นายรัชชานนท์  โอกาศ
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  คำยศ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อ่อนสาคาม
 
1. นางสาวนารี  คุ้มขร
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงจันทรลดา  บุญอุ่น
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  ตรีเพชรวิเชียร
 
1. นางสาวอิงอร  ดวงอินทร์
2. นางสาวพุทธิกาญจน์  พงษ์ทวี
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายตะวัน  เกิดผล
2. เด็กชายธีรยุทธ  สีทานันท์
3. เด็กชายประกาศิต  รัตนะผูก
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
2. นายกมลกฤษฏ์  คำสงคราม
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายกิตติธัช  ประคองเทียน
2. เด็กหญิงปรียานุช  ไชยคาม
3. เด็กชายมินเฮย  -
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
2. นายปราการ  วรประเสริฐ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
 
1. นายทัตศร   จันทร์งาม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายสุเทพ  สุขสันต์
 
1. นายจิรพัฒน์  เทียนศิริโชติ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุเมธินทกุล
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายธนวุฒิ  กิ่งมาลา
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงศัญศณีย์  ทองคำ
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงปัณอร  รายณะสุข
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 70.66 เงิน 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายปวเรศ  เนตรพล
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วเนตร
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  วังอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล  จั่นลา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 30 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปานซาง
 
1. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนนทิยา  ยี่ภู่
 
1. นางสาวนาฏยา  ชุ่มเย็น
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  นาคาภิรมย์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปานซาง
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ทรัพย์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  เคียงประดู่
5. เด็กชายปรรณพัชร์  ปานซาง
6. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้ววิเชียร
7. เด็กหญิงพรอัมพรรณ  กระจ่างแพทย์
8. เด็กหญิงรัชณีกร  สังข์ทอง
 
1. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
2. นางสาวเนตรชนก  พันธ์ุนาค
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายกฤติน  ดีขำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรทองคำ
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วเนตร
4. เด็กหญิงจุฑานันท์  หอมสุวรรณ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ษมี  นาคเมือง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์กัณหา
7. เด็กหญิงธิติมา  หมู่น้อย
8. เด็กชายปวเรศ  เนตรพล
9. เด็กหญิงปัณอร  รายณะสุข
10. เด็กหญิงพัจน์พิญญู  เมธีปัญญากุล
11. เด็กชายภาคภูมิ  ธานี
12. เด็กชายภูวรินทร์  สุทธิประภา
13. เด็กหญิงมนัสขวัญ  ฉิมสุด
14. เด็กหญิงศัญศณีย์  ทองคำ
15. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  เมเยอร์
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
2. นางสาวศรีจันทร์  เมืองจันทร์
3. นางสาวมุกดา  ธนไมตรีจิตต์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 77.4 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายขวัญนาค  พุฒซ้อน
2. เด็กชายณฐกร  ฉายวิลัยกรณ์
3. เด็กชายณัฐชนน  คชิน
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุเมธินทกุล
5. เด็กชายณัฐเดช  ตนหมั่นเพียร
6. เด็กชายธนวุฒิ  กิ่งมาลา
7. เด็กชายธราเทพ  จิตร์เที่ยง
8. เด็กชายธีรวัฒน์  วัยวัฒน์
9. เด็กชายพงศกร  พงศักดิ์
10. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
11. เด็กชายรชต  ผอบทิพย์
12. เด็กชายศุภวิชญ์  นพรัตน์ลาภ
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
2. นางสาวณัฐภัทร  จิตติพร
3. นายธาตรี  รัตนนิมิตร
4. นายณัฐพงษ์  บุญมานาง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.2 ทอง 25 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกันตพร  ปลิวกระโทก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มะณี
3. เด็กหญิงขวัญพัชชา  อนงค์ทอง
4. เด็กชายชัชวาล  ทับทิมหิน
5. เด็กชายณัฐนนท์  ม่วงศิริ
6. เด็กชายทยากร  ยี่ยวน
7. เด็กชายทัตพงศ์  ทับทิมหิน
8. เด็กชายธนโชติ  หมื่นสา
9. เด็กชายนนทกานต์  ศรีสมโภชน์
10. เด็กหญิงปพิชญา  ภูแล่นนา
11. เด็กหญิงปภัสสร  สุขสมศรี
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจงาม
13. เด็กหญิงปาริตา  จงทัน
14. เด็กชายรณภูมิ  ฤาวิชนะ
15. เด็กชายรพีภัทร  ศรีจรุง
16. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กองสอน
17. เด็กหญิงวิภาวี  รวมวงษ์
18. เด็กชายศิรภัทร  ศรีจรุง
19. เด็กชายอภิมุข  สายสุนทร
20. เด็กหญิงอัญชิสา  ร่วมใจ
 
1. นายเอกรินทร์  ฤทธิรณ
2. นายเทิดศักดิ์   สุวรรณรงค์
3. นางศรัญญา  เหมือนจันทร์
4. นายปราโมทย์  การะนุต
5. นางสาวยุพา  นาไชยดี
6. นางสาวชินญารัตน์  อรรคนิมาตร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เมฆวิลัย
2. เด็กชายผาภูมิ  วงศ์ทองเครือ
3. เด็กชายพชรพล  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โห
5. เด็กชายอิทธิพล  คตปัญญา
6. เด็กชายอิสดาเร็ต  แอบสระน้อย
 
1. นายมานิตย์  สลับเพชร
2. นางเสาวลักษณ์  เพิ่มสุข
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  พรมโคตร
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นายอนุพล  แสงทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 20 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ประสพสิน
 
1. นางสาวธัญภัค  ดีสวน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  พรมโคตร
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายจิรภัทร  อร่ามศรี
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นายอนุพล  แสงทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนนทิยา  ยี่ภู่
 
1. นางสาวนาฏยา  ชุ่มเย็น
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายศิรวิทย์  ประดิษฐ์สุวรรณ
 
1. นางสุมิตรา  กิตติสัทโธ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรัสริณณ์  พัฒนพลวิชญ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 15 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเพชรนภา  เหมือนเพ็ชร
 
1. นางจรัสศรี  หนูเผือก
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีวัฒนสิน
 
1. นางสาวเกศรา  ไกรรอด
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรัสริณณ์  พัฒนพลวิชญ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 29 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรัชดาพร  ดีแป้น
 
1. นายพรชัย  หมื่นสุข
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80.67 ทอง 13 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กชายชยพล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  มะโนธรรม
3. เด็กชายธนธัช   แสงสว่าง
4. เด็กชายปรานต์  บุญเรือง
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  นิลเสถียร
6. เด็กชายพงศธร  แจ้งประโคน
7. เด็กหญิงภัทรวดี  นนทวงศกร
8. เด็กชายศรัณย์  นิลเสถียร
9. เด็กชายศักรินทร์  ศิลปี
10. เด็กชายสุนิธิ  ธีราธรรม
11. เด็กหญิงสุวพิชญ์  เมืองอินทร์
12. เด็กหญิงอริสรา  ศิริกุลเจริญ
 
1. นายสุภโชค  ทับทิมทอง
2. นายณัฐพล  แย้มสุวรรณ
3. นายอภิวัฒน์  พงศ์เศรษฐบุตร
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชโลธร
2. เด็กหญิงธัญณิชา  สอนสนาม
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันตี
4. เด็กชายปรัชญา  ภัยชำนาญ
5. เด็กหญิงพรรณธิณี  สิทธิธูรณ์
6. เด็กชายภคธร  อาษาจิตร
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เชิดโชติเพ็ชร
8. เด็กชายสมศักดิ์  ภาสะลักษณ์
9. เด็กชายเจตณัฐ  บุญวัฒน์
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ราชคำดี
11. เด็กชายเอกรัตน์  สรวมศิริ
 
1. นายลักษณะเกียติ   ภมะราภา
2. นายวิโนทัย  พรหมนิมิตร
3. นางนันทภัค  หนูจ้อย
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงกชกร  อ่อนสำราญ
2. เด็กหญิงกัลยกร  เหง้าชัยภูมิ
3. เด็กหญิงคุณัญญา  จันทรสินธร
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รางนาค
5. เด็กชายชลธี  จั่นเผือก
6. เด็กหญิงชวพร  สีหนาจ
7. เด็กหญิงญาวัลย์  เอี่ยมบุญ
8. เด็กหญิงฐิตารีย์  ไพศาลพงษ์
9. เด็กหญิงณฐมน  ชินวงษ์
10. เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่เฮ้ง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุริมายะตา
12. เด็กชายธนวิชญ์  ธีรเดชสหทรัพย์
13. เด็กชายนัทธวัฒน์  บุษกร
14. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาคหล่อ
15. เด็กหญิงปรชาวดี  แซ่เฮ้ง
16. เด็กหญิงปรียาพี  สนองชาติ
17. เด็กชายพีรภัทร  ทองมุกข์
18. เด็กหญิงภัทรศยา  ภุมรินทร์ ณ อยุธยา
19. เด็กชายภูมิวิษย์  วรรณศรี
20. เด็กชายยู  ซูซูกิ
21. เด็กหญิงรัญชิดา  เฉลิมไทย
22. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กมลแสงมณี
23. เด็กหญิงวรัญญา  กองคำ
24. เด็กหญิงวริยา  กิจพรจีราภัคค์
25. เด็กชายวศิน  ศิริกุลเจริญ
26. เด็กชายวิชชากร  ปัญญาสิริกุล
27. เด็กหญิงวิมลทิพย์  สุทธิภาพย์
28. เด็กชายวีรวงศ์  ประสงค์ศักดิ์
29. เด็กชายศุภโชค  ธงสิน
30. เด็กหญิงสิริกร  แก้วจารนัย
31. เด็กชายสุกฤษฏิ์  พงษ์ไพโรจน์
32. เด็กหญิงสุปราณี  แสงโชติ
33. เด็กหญิงอธิษฐาน  แสนสอาด
34. เด็กหญิงอนัดดา  รัตนประทุม
35. เด็กหญิงอัมพรวลัย  ดุลประเสริฐ
36. เด็กหญิงอุษามณี  จันทร้ตน์
37. เด็กชายเขมกร  ลิ้มไพเราะ
38. เด็กหญิงเนตรณภาวัลย์  จินดาทะจักร
39. เด็กหญิงเปมิกา  เต็มเจริญ
40. เด็กหญิงเปรมระพี  สุขรัตน์นวโชติ
 
1. นายอภิวัฒน์  พงศ์เศรษฐบุตร
2. นายสุภโชค  ทับทิมทอง
3. นายณัฐพล  แย้มสุวรรณ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.333 ทอง 13 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกฤตเมธ  มินทยักษ์
2. เด็กชายชนานันท์  สาตราคม
3. เด็กชายชนิตพล  นางาม
4. เด็กหญิงณัฐชา  คงคล้าย
5. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  บุญมี
6. เด็กชายปริยากร  ธนกุลภิญญา
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  เอี่ยมอุ่น
8. เด็กชายวรชน  วิเชียรเลิศ
9. เด็กหญิงอริศา  พัฒน์ซ้าย
10. เด็กหญิงอุมาพร  สิงสถิต
 
1. นางญาณินี  โกสียรัตน์
2. นางสาวณัฐชา  ปัททุม
3. นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.666 ทอง 12 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทิพย์เพียรศักดิ์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  เชื้อเชียง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่มสำราญ
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรศรี
6. เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนประดิษฐ์
 
1. นางสาวพจณิชา  ร่มไทร
2. นางปวริศา  แพรกหา
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77.66 เงิน 24 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงชลดา  ผมพันธ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทชัย
3. เด็กหญิงประกายดาว  ผุดบัวดง
4. เด็กหญิงปีใหม่  นุ่มนวน
5. เด็กหญิงปุณฑริกา  ทองมี
6. เด็กหญิงสุุทธิกมล  ผมพันธ์
7. เด็กหญิงอนุสรา  กองคำ
8. เด็กหญิงอาภา  ปิยวัฒน์
 
1. นางสาวนภาพร  ปินตารักษ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.333 เงิน 17 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรกนก  ภู่สุวรรณ์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เดชดี
3. เด็กหญิงจีรานันท์  เลาะหะมาน
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โตศรี
5. เด็กหญิงธิติญา  จันทร์แดง
6. เด็กหญิงศรีนภา  เพ็งเผื่อน
 
1. นางสาวธัญภัค  ดีสวน
2. นางสาวจิตตราพร  แสงงิ้ว
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 53.333 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์สิริ   สัธนรักษาเวศ
2. เด็กชายคณิศร  แก้วปาน
3. เด็กหญิงชนิดา  เรืองงาม
4. เด็กหญิงชัชชญา  ลัดดาอ่อน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ริมสมุทร
6. เด็กชายณัฐนิติ  อยู่โต
7. เด็กหญิงปัญญสิริย์  สิรภัทรวัรกุล
8. เด็กหญิงปาณิสา  อ่วมสินธ์ุ
9. เด็กชายภาณุวิชญ์  นุชเนตรเกศทอง
10. เด็กหญิงลวิตรา  สีหามาตย์
11. เด็กหญิงหิรัญยรัศมี   แก้วอิ่ม
12. เด็กชายเหนือฟ้า  ระดารงค์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
3. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
4. นายกมลชัย  พอกแก้ว
5. นายอนุชา  ศรศรีมาชัย
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  หาญละคร
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญยง
3. เด็กหญิงกัณ์วรา  พุ่มทรัพย์
4. นางสาวจุฑามาศ  ดวงจันหอม
5. เด็กหญิงชลธิชา  ขจร
6. เด็กชายชานนท์  ดวงมณี
7. เด็กชายธิติ  ชำนาญผลิต
8. นายธีรกานต์  ดวงสุวรรณ
9. เด็กหญิงพรรณวษา  กลัดปิ่น
10. เด็กชายภูธนาฏ  พูลสวัสดิ์
11. นายวันเฉลิม  คงเพชรศักดิ์
12. นางสาววิภาวรรณ  ปัทมะวิภาค
13. เด็กชายศรราม  คงใย
14. เด็กชายสุพล  อ่อนละมูล
15. เด็กหญิงเปรมวิกา  แสงซ้าย
16. เด็กชายไตรภพ  แก้วธานี
 
1. นางพัชรินทร์  วรรณประภา
2. นางลำดวน  ภูกิ่งพลอย
3. นางพัณณิตา  วรรณเสวก
4. นายกิจศิพัฒน  ทับเกร็ด
5. นายศิริวัฒ  บาริศรี
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  จะเรียมพันธ์
2. นางสาวสุภาพร  สามชัย
 
1. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
2. นางฐิตารีย์  แกมทอง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สิริบุญพาณิชย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุธาพจน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรวาศ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ประเสริฐผล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสายฝน  สุวรรณสิทธิโชค
 
1. นางสุภาณี  ศรีหาพล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.75 เงิน 36 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์
 
1. นางสาวสุภาศร  บุญแย้ม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงนาถนรี  ท่าอิฐ
 
1. นางวัชรา  ปูเต๊ะ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงตรังคิณี  นารอต
 
1. นางสาวอุมาพร  หนูรุ่น
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  อาลาม
 
1. นางสาวปาณิสรา  เนาวดี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.25 เงิน 28 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมสายบัว
2. เด็กหญิงปิยพร  พารอด
3. เด็กหญิงสายฝน  กรัดเฟื่อง
4. เด็กหญิงอภิญญา  ขันผง
5. เด็กชายอัครพล  บุญรอด
 
1. นางสุภาณี  ศรีหาพล
2. นางสาววรัชญา  ตั้งเดชาวุฒิ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 34 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  ดาณวาณืชกุล
2. เด็กชายสกลพัฒน์  สุวรรณวิรุฬห์
 
1. นางจวง  ลี่ มั่น
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงตฤณนภาพร  จารุนงคราญ
2. เด็กหญิงปุษยาพร  สุขมี
 
1. นางสาวอรณัญย์  ธรมธัช
2. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.51 เงิน 34 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นางสาวณัฐชา  ปรีชาพิทักษ์กุล
2. นางสาวอัญมณี  ทิพย์กุล
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
2. นางสาวจุฑามาศ  สุธาพจน์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายตนุภัทร  หวังชม
2. เด็กชายทัศน์พล  แซ่เถียร
3. เด็กชายธนากร  โต๊ะเถื่อน
4. เด็กชายพีรพัฒน์  มีปัญญา
5. เด็กชายอธิพล  สิงห์ธนู
6. เด็กชายเทพพิทักษ์  มะลีลี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  แก้วฤทธิ์
2. นายเทิดศักดิ์   สุวรรณรงค์
3. นางสาวกานต์พิชชา  มะลิงาม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนัทมน  ปานนพภา
2. เด็กชายภัทรดนัย  สมานวงค์
3. เด็กหญิงรินลดา  ศรีเจริญ
4. เด็กชายสิรวิชญ์  จานแบน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันน้อย
6. เด็กชายอนาวิน  ฤทธิ์ชื่นชม
 
1. นางมาลัย  เหล่าประเสริฐ
2. นางสาวปรารถนา  ไชยเชษฐ์
3. นางสาวิตรี  ศิรินา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติภพ  ภูมิศักดิ์
2. เด็กชายนฤเบศ  บุญหลง
3. เด็กชายมนัสวิน  โตอินทร์
4. เด็กชายวรวิทย์  ผุยหันธาตุ
5. เด็กชายศรายุทธ  ซาเบ็น
6. เด็กชายสมพร  ชื่นตา
7. เด็กชายอัศวรักษ์  สมโสก
8. เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมโคกสูง
 
1. นายพรชัย  หมื่นสุข
2. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
3. นายสมปอง  จันทร์เจริญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายกิตติภูมิ   ซื่อตรง
2. เด็กชายจารุภัทร   ถาวร
3. เด็กหญิงจีน่า    วชิระอัศกร
4. เด็กชายณัฐนันท์    เพชรบุตร
5. เด็กหญิงพิชญธิดา    ไชยนา
6. เด็กชายรัชพล    เจริญสุข
7. เด็กชายสิทธารถ    เชยทอง
8. เด็กหญิงอภิสรา   แซ่เจี่ย
9. เด็กชายแทนพงศ์   สังข์พันธุ์
10. เด็กหญิงแพรวา   ป้อมแก้ว
 
1. นางปาจรีย์    นาควัชระ
2. นางสาวพวงบุบผา   สมัครกสิกิจ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัด   คงคืน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นางสาวจินตนา  เผื่อนละมุด
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีคำเบ้า
3. นายนันทพงษ์  ปานโสภณ
4. นางสาวนิตยา  ไพรพนา
5. เด็กหญิงมินตรา  สังข์ไทย
6. นางสาวรพีพร  เหมแหวน
7. นางสาวศศิธร  แซ่หยก
8. นางสาวสุทธิดา  สังข์ไทย
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มะลิวัลย์
10. นางสาวเพ็ญนภา  เล็บสิงห์
 
1. นางงามทิพย์  เฟื่องภักดี
2. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
3. นางสาวจุฑามาศ  สุธาพจน์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพิ่มสติ
3. เด็กหญิงสุจิรา  อาศัย
4. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
5. เด็กหญิงสุเมธินี  รุ่งโรจน์
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงนภัสรา   คำอ่อน
2. เด็กหญิงมัณฑนา   ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงเอื้อคุณ  ปุณหวันลี้ตระกูล
 
1. นางสาวนิตติยา  ตั้งเจริญ
2. ว่าที่ร้อยเอกอภิรนันต์ฐภาดา   มาตรพันธ์นา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐพร  เงาะงาม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ฉิมอิ่ม
3. เด็กหญิงมิซู  สุวรรณสิทธิโชค
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
2. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  ทองเกตุ
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  สุขประสงค์
3. เด็กชายสราวุฒิ   เครือโป๊ะ
 
1. นางสาววารุณี  ศรีจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 12 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  บุญพันธุ์
2. เด็กหญิงมาริสา  มาริยัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  และซัน
 
1. นางสาววารุณี  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุกานดา  ลอยดารา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวี   สิทธิขวัญ
2. เด็กหญิงปราณปิริยา   นิระมิ
 
1. นางสาวิตรี  ศิรินา
2. นางดารารัตน์  หมัดดอเลาะ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  รื่นเสือ
2. เด็กหญิงพิชญา   หงส์ขจรนันท์
 
1. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
2. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายวัธจักร์  น้อยเหมือนพันธ์
2. นายสุวิชากรณ์  ราชกิจ
 
1. นางศศินา   รักปาน
2. นางวรรณณา  เหมือนรุ่ง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายพงศกร  เจ๊ะหวัน
2. เด็กชายมฆวาน  สุนทอง
 
1. นายภูรินท์  พิงภูงา
2. นางสาวรฐาอร  พิพัฒรังสรรค์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.83 ทองแดง 39 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายณัฐชนน  ศรีนางแย้ม
2. นายศราวุธ  เปรมจิตชื่น
 
1. นายสุรสีห์  ทองรับแก้ว
2. นายณัฐพงษ์  จันภิรมย์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 47 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 1. เด็กหญิงนรินรัตน์   นิยมยิ่ง
2. เด็กชายภัทรภูมิ   แช่มเสือ
 
1. นายวิสุทธิ์  ปั้นยศ
2. นางสาวจันทร์จีรา   แดงทองคำ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายพงษ์สกรณ์  ฝังฉิมพลี
2. เด็กชายสมชาติ  ขือดี
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางสาวพัชรียา  วรนัยพินิจ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.33 เงิน 42 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 1. เด็กชายพนธกร  พรหมแย้ม
2. เด็กหญิงวราทิพย์  ทองพระจันทร์
 
1. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
2. นางสาววรารัตน์  อิสมาแอล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายนที  เด็นลีเมาะ
2. เด็กหญิงปาริชาต  สมยารักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พัตตาสิงห์
2. นายสุรเดช  มะปูเลาะ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายสกลวรรธน์  กราดวงษ์
2. เด็กหญิงสุขิตา  เงินอนันต์
 
1. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
2. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายสุริยา  ปทุมรัตน์
2. เด็กหญิงอริญญาภรณ์  บุตรอินทร์
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  สายนาค
2. นายภูรินท์  พิงภูงา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายปรัชกานต์  สกุลธนพัฒน์
2. เด็กชายวชระวิทย์  นนทะศรี
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  นาแย้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  ศรีมิ่งเมืองนิเวช
2. นางสาวสายฝน  คำยศ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 1. เด็กชายบอล  สอนทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พินิจพงศ์
3. เด็กชายศิวกร  นาคขุนทด
 
1. นางสาววรารัตน์  อิสมาแอล
2. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายวีรภัทร  เซ็นเยาะ
2. เด็กชายสิรภัทร  มะลา
3. เด็กชายอชิรวิทย์  เจ๊ะเลาะ
 
1. นางสาวปริษา  คงพูน
2. นางสาววราภรณ์  ตะวะนะ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ประชาราษฎร์
2. เด็กชายณภัทร  อายุยืน
3. เด็กชายสิงหชัย  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
2. นางสาววรารัตน์  อิสมาแอล
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1. เด็กชายฉลองยศ  อินทยศ
2. เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แม่กลอง
3. เด็กชายปวรพล  สุขผล
 
1. นายรัฐเขต  รอบรู้
2. นายปริญญา  สุขผล
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายนพรัตน์  งะดิน
2. เด็กชายพีรภัทร  สะมะ
3. เด็กชายวุฒินันท์  เซ็นเยาะ
 
1. นายละออง  กลมแป้น
2. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ถานกางสุ่ย
2. เด็กหญิงทาริน  สังข์ยุทธ์
3. เด็กชายวชระวิทย์  นนทะศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  ศรีมิ่งเมืองนิเวช
2. นางสาวสายฝน  คำยศ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตีเมาะ
2. เด็กชายศรายุทธ  บ๊ะซา
3. เด็กชายอัครวิทย์  เซ็นเยาะ
 
1. นางสาวปริษา  คงพูน
2. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์  อับดุลลากาซิม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70.6 เงิน 48 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พัฒนิ่ม
2. เด็กชายธนากร  กงชัย
3. เด็กชายรณกร  จรูญรัตน์
 
1. นายพุฒพงษ์  บุญกอบ
2. นางสาวจินตนา  ใจเที่ยง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายชนายุตม์  เหมือนอ่อง
2. เด็กชายชัยชนะ  คล้ายบัวผัน
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พันธุ์ทอง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจบุญ
2. นายกิตติพัฒน์  บุญเที่ยง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงศิรินยา  จรบุรมย์
2. เด็กหญิงสิราภรณ์  เลาะลาเมาะ
3. เด็กหญิงสุนิดา  จรบุรมย์
 
1. นางสาวปราณี  ภู่ดำ
2. นางสาวนนทวรรณ  พวงทอง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญยม
2. เด็กชายธนรัฐ  สุขพลอย
3. เด็กชายยศกร  จูเล็ก
 
1. นางสาวสุชาลักษณ์  อักษรนิตย์
2. นางสาวคัธริน  และมัน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 41 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาธิป  บุญเทียม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงรัตน์
3. เด็กหญิงพนิตพร  แก้วใสทับ
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ปัญจวิรัช
5. เด็กหญิงรวิสรา  โร้วบำเพ็ญ
6. เด็กหญิงสุชาวดี  ขวัญเมฆ
 
1. นางศิริพร  วิเศษศรี
2. นางยุพิน  อ่อนผึ้ง
3. นางสาวพัชรา  ศรีสวัสดิ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงจีรานันท์  กิติภัทร์ถาวร
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เลิศศรีไพศาล
3. เด็กหญิงสุธิดา  เรืองเขตร์การ
4. เด็กหญิงอรนุช  นิลเอก
5. เด็กหญิงเมธาวี  ดีใจ
6. เด็กหญิงไพริน  บุญช่วย
 
1. นายจิรภาส  ทองสิงหา
2. นางทัศดาว  ทรงประโคน
3. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   สกุลศิริปัญญาพล
2. เด็กหญิงสุรีรีตน์   วงษ์บ้านหล่อ
3. เด็กหญิงอินทิรา   พิรัฐโยธิน
 
1. นางนุชรัตน์  ศรีวิจารย์
2. นางกรัณฑรัตน์  โถนิมิตร์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจรรยา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงนิชา  ชาญประไพ
3. เด็กชายวิษณุ  ซาชิโย
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 42 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงปิยธิดา   วงศ์ราชสีห์
3. เด็กชายศรายุทธ   ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาววาสนา   ฮามไสย์
2. นางลาวัลย์   กระปุกทอง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.1 ทอง 47 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทะศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงปัทมา  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงรสริน  สุดใจธรรม
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
2. นางศิริขวัญ  อาษานอก
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ไกรสาร
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  โคตะมะ
3. เด็กชายพร้อมเพชร  โพธิ์ขี
 
1. นางภาสุรี  ฮามวงศ์
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.4 เงิน 23 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  คงมั่น
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจสา
3. เด็กหญิงแคทริยา  แป้ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองผิว
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีทับทิม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.33 เงิน 37 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สดทิม
2. เด็กหญิงศรัณญ์พร  ชาวดง
3. เด็กหญิงเบญญภา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวภรพรรณ  มาลัย
2. นางสาวศรีนวล  ภูบุญคง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 45 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. นายณัฐภัทร  ศรีดี
2. นางสาวทรายแก้ว  มากสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปริชาติ  ราชวงค์
 
1. นางสุดา  พวงจำปา
2. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 23 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงลีนา  เตะเฮง
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวณัฐกาญพ์  อภิรักษ์กิตติกุล
2. นางสาวนพิณพร  จินดาพล
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 38 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ใบชิด
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   สุนทรา
3. เด็กหญิงอภินันดา  ปัญญา
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงกานติมา  อุดไชยยา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์ปรีชา
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มีพงษ์เภา
 
1. นางรัชนี  ไชยพงษ์
2. นางยุพิน  ห่วงทอง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกฤติยา  อากำ
2. เด็กหญิงกวินธิดา  นิสุรง
3. เด็กหญิงชนัญญา  วิเศษสกุล
 
1. นางชยานันท์  ศรีบุษย์
2. นายเดชบดินทร์  เอี่ยมสะอาด
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 10 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายธชย  นรจีน
2. เด็กหญิงธนัชภรณ์  นรจีน
3. เด็กชายปัฐฏิภาณ  ภู่ทวี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมธิรา
2. นางสุนันท์  สินธุสอาด
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์    เพชรอยู่
2. เด็กหญิงอัญจิดา    สาระพิทยาธร
3. เด็กหญิงเบญจามีน   คล้ายวงศ์
 
1. นางวิจิตร   วรรณการโสภณ
2. นางทิวาวรรณ    บุญประสม
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายอุซัยด์  บินรามัน
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาววลัยพร  คีรีพันธ์
 
1. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 19 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กชายก้องภพ  โค้วเจริญ
 
1. นางสาวภิญญาพัชณ์  แสงกระโทก
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงนันทพร  สังขวิเชียร
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงอังสะดาล  กุ้ยอ่อน
 
1. นางสาววาสนา  เส้นสุข
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภควัต  แพรัศมี
 
1. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  วันทนวดี
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.33 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ฤกษ์พุฒิ
 
1. นายขรรค์ชัย   ประยูรยวง
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มหาเรือนลาภ
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.67 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  คำศรี
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายศราวุฒิ   จันทรเดช
 
1. นางสาววิภาพร   ปะทังเว
 
206 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสิรีธร  งามน้อย
2. เด็กชายอภิวันท์  อ้นเอี่ยม
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พันธ์เพ็ง
2. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 35 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายพีรวิชญ์   พรมมา
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  บุญมี
 
1. นางสาวปริศนา   อาจหาญ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงภคพร  พึ่งแสง
 
1. นางภัทราพร  ปริญญาจารย์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนกพร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  อนุรักษ์
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เชื้อทอง
 
1. นายภูวนาถ  บุญสุวรรณ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ไตรภูธร
 
1. นางสาวนลินพร  ปัญจะ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายอุดมเดช  ขาววงศ์
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายธนวัฒน์  มหาเรือนลาภ
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงสุวิมล  พุกบ้านยาง
 
1. นายณัฐพงษ์  สีเหลือง
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 16 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายวุฒิชัย   มีเพ็ชร
 
1. นายอาคม  แซ่งอึ้ง
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายดำรงค์ธรรม  สุรีย์วิชัย
 
1. นายอาคม  แซ่อึ้ง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภาระราช
 
1. นางสาวมุติตา  คงศรีทอง
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  วงศ์ขัน
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายไกรไท  บุญสวยขวัญ
 
1. นางศิรประภา  อุณหเลขกะ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 31 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  วอนสร้อย
2. เด็กชายกฤษณเมธา  เหลี่ยมแก้ว
3. เด็กชายธนพนธ์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายวีรภาพ  ลิ้มศิริ
5. เด็กชายอนันตสิน  เหลี่ยมแก้ว
6. เด็กชายเอื้ออังกูร  ถ่องโชติช่วง
 
1. นางนราวดี  โพธิ์สุข
2. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
3. นางสาวปิยวรรณ  พวงทอง
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 17 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงจิราภา   ขำกัน
2. เด็กหญิงนวพรรษ   สว่างเถื่อน
3. เด็กชายสิทธิโชค   หนองหว้า
 
1. ว่าที่ร้อยเอกอภิรนันต์ฐภาดา   มาตรพันธ์นา
2. นางสาวพิมพ์ลตา   ธนพงษ์ไพศาล
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงแป้น
2. เด็กชายวัลลี  มนมัม
3. เด็กหญิงอมิตา  ิอนุลีจันทร์
 
1. นายเศรษฐยศ  ขุมนาค
2. นางสาวพิชญ์มล  บุตรวิเศษ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เอกฉัตร
2. เด็กชายภูมิรพี  จิตขจร
3. เด็กชายสืบสกุล  ผลจันทร์
 
1. นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล
2. นายสมศักดิ์   อาษา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพนิดา  เขาเวียง
2. เด็กชายพลลภัตม์  กรชี
3. เด็กชายวุฒิกร  วรรณคำ
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
2. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายสมบูรณ์  สุขใย
2. เด็กชายสินนที  คล้ายบัวผัน
3. เด็กชายไมเคิ่ล  อาจองค์
 
1. นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณา  สุวานิโช
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงจิตตรา  ดอกไม้ขาว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วศรี
3. เด็กหญิงสุพรรณิชา  เพชรทอง
 
1. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
2. นางสาวชลนธร  ยอดจิตร์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  จะชา
2. เด็กหญิงสายน้ำ  ลึกวิไล
 
1. นายชำนาญ  แปงเขียว
2. นางสาววาสนา  เส้นสุข
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวริศรา  พาหลี
2. เด็กชายสุพจน์  โอนชัยภูมิ
 
1. นายสุรสีห์  ทองรับแก้ว
2. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงศรัญญา  นาคมี
2. เด็กชายอัครเทพ  ไวยฉาย
 
1. นายทศพร  ทิวะทรัพย์
2. นายสุรฉัตร  หนูคง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวงศกร  มนัส
2. เด็กชายอนุสรณ์  เสาคลัง
 
1. นายสุรสีห์  ทองรับแก้ว
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทิพย์ลม
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 42 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กชายฆเนศ  ฮวดจึง
2. เด็กชายพงศกร  ทองทวี
 
1. นางสาวสรินญา  ทับคล้าย
2. นางสาวอรุณี  ก๋งเอม
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณเรศ  ทองสุก
2. เด็กชายภูริน  สรรศรี
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
2. นางขวัญชนก  เกตุสุวรรณ
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรพิชิตชัย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  น้อยสังข์
3. เด็กหญิงภัทธีภรณ์  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีวิเศษ
2. นางสาวบุษรา  ทรัพย์มรรค
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 38 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายก้องภพ   โคตรทิพย์
2. เด็กชายชตินนท์  เปลี่ยนกลิ่น
3. เด็กชายอนุพงษ์  ประภัสสร
 
1. นางสาววาสนา  ฮามไสย์
2. นางสาวสรียา   สุวราณรักษ์