สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 39 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปิยธรรม  สังข์โบสถ์
 
1. นางรัศมี  ชีวะเสรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 21 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐติญา  ภัคสุชญา
 
1. นางจินดา  เลี้ยงนิรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 46 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงจิรารัช  ชื่นพงษา
 
1. นางบุญชู  ยศสุพรหม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์ต่าย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำจีน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงธีรกานต์  จิตต์รัก
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  ซื่อสัตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม
 
1. นางสาวพิมพิไล  เทพกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ติ้วทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุกุนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเอมชุดา  ศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวกชพรรณ  โรจนปาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82 ทอง 22 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคุ้น  โช ตา
 
1. นางสาวนัฎฐินี  ขวัญยืน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจรีพร  ทองดีเพ็ง
 
1. นางอรพินท์  ทวีจินดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงดาว  -
 
1. นายไกรสร  เอี่ยมสุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.67 เงิน 46 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายภูเดชา  หอมศิล
 
1. นางสาวพิมพิไล  เทพกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 46 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เผือกโสภา
 
1. นางอรพินท์  ทวีจินดา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงสุนิษา  หอมห่วน
2. เด็กหญิงอิสรียา  ใจเพ็ชร
 
1. นางสุคันธรี  แสงตะวัน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ประกอบดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงดวงเดือน  สาแย้ม
2. เด็กหญิงปิ่นนรี  อ่ำออมสิน
 
1. นางสาวมลชิตตา   จิณะชิต
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองคำ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  เขียวสนั่น
 
1. นางสาวจิตภัสร์  จิตวงศ์พันธ์
2. นางสาววรารัตน์  ทับยาง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุกุนา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนกฤต  พุฒสุวรรณ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงดูสัน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภร  พุฒสุวรรณ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลเลิศ
 
1. นางสาวอมรา  วงศ์ศรีชา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บาหยัน
2. เด็กชายนนท์ธวัช  ฉันท์สุทธิสมบัติ
3. เด็กหญิงนันทิชา  พึ่งทองดี
 
1. นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต
2. นางสาวนภาวรรณ  ฉลูศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สินสคราญ
2. เด็กชายพุทธภูมิ  เทียนมณี
3. เด็กชายสมศักดิ์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาววีราชีนี   เสนานัย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชญานนท์  ไชยอินทร์
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  นามใหม่
3. เด็กชายปรเมทร  ดีขาย
 
1. นายวสันต์  แหลมจริง
2. นางสาวอรุณี  ไหมทิพย์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 38 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์  ยิ้มโสด
2. เด็กชายธนชัย  ม่วงเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเล็ก  แสงคำ
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  สีมาพล
2. นางสาวจุฑารัตน์  มะโรงศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคุ้น โช ตา  -
2. เด็กหญิงสุปราณี  ขนานทอง
 
1. นางสาววรรณธิดา  โกยรัมย์
2. นายสุเมธ  ว่องไวลิขิต
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25.4 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  เข็มเพ็ชร
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สิทธิวงศ์
 
1. นางสาวอมรา   วงศ์ศรีชา
2. นางสาวชลธิชา  ชูช่วย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายพสิษฐ์  นารัตน์
 
1. นางสาวนนท์ชนก  สิทธิสงวนพันธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฮกชุน
 
1. นางสาวขนิษฐา  เฟื่องแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายศรศิลป์เพชร   นามโคตร
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73.5 เงิน 24 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  อุ่นเอกลาภ
2. เด็กชายสิรภัทร  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
2. นางวราภรณ์  งามสุทธิ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 46 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์โชติ
2. เด็กชายสุพชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวอมรา  วงศ์ศรีชา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71.99 เงิน 12 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชยุต  นิวาศะบุตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณศรี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66.55 ทองแดง 8 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงมณทิกา  สุขเสริฐ
 
1. นางสาวสาวิตรี  มั่นธรรม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 35.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวิทย์  ตั้งกิจโสภณ
 
1. นางสาวณปภัช  มณีนนท์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายเศรษฐกาญจน์  อรรถสิษฐ์
 
1. นางสาวตรีชฎา  ฉางตา
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายนัสวุฒิ  เทศไพเราะ
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  สีมาพล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกิตติภพ   ฉวีวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   วงษ์ถนอม
3. เด็กชายภูริวิช   อินเอก
 
1. นางสาววีรนุช   ปุยภิรมย์
2. นางสาวชลธิชา   คณิตบุญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายจักริน  คำปินตา
2. เด็กหญิงธนัชพร   จิตวิภาค
3. เด็กหญิงประภัสรา  อินทะมนต์
 
1. นางทองเพียร  หงษ์สีลา
2. นางสาวจีระวรรณ  หน่อสีดา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงทัชชาพร  ว่องวิการ
2. เด็กหญิงพบพร  สภาพักตร์
3. เด็กหญิงอรนภัส  นาสกุล
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงวรินรัตน์  ใจกุล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงสุชาวดี  รักขนาม
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พื้นทอง
2. นางสำรวม  บานแย้ม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว
2. เด็กหญิงทัยยพร  ว่องวิการ
3. เด็กชายนพรัตน์  จีนเอม
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายณัฐวดี  พุทธโส
2. เด็กหญิงมดตะนอย  สมโชค
3. เด็กหญิงสุมารีย์  สุริโย
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พื้นทอง
2. นางสาวทัชชภร  เพชรมณี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงณิชากานต์  รักษาชาติ
2. เด็กหญิงปุณฑรีก์  คงมีแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณรดา  อิ่มเอิบ
 
1. นายพงศ์พิสิฐ  รวมจิตร
2. นางสาวเสาวภา  กาญบุตร
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณิรภรณ์  วันเพ็ญ
2. เด็กชายนวคุณ  ฉัตรเสาวมาศ
3. เด็กหญิงรุจิรา  จันทรักษา
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พื้นทอง
2. นางสาวทัชชภร  เพชรมณี
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงภาวินี  นิลพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  สมบุญปกครอง
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐฑิการ์  บัวเทศ
2. เด็กชายสมรักษ์  คำรัง
 
1. นางสาวนฏภรณ์  ยิ้มทิม
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายวสุวัตน์  สุขแก้ว
2. เด็กชายศรัณย์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวดวงใจ  ไชยลังการ
2. นายธีระพงศ์  ประกอบสัน
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 44 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตมอญ
2. เด็กชายรัช  ทด
 
1. นางสาวจริยา  วงค์ราษฏร์
2. นางสาวกนกพร  พันวิไลย
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายชนาธิป  การสร้าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรพรหมมาศ
 
1. นางสาวพิจิตรา  แสงภารา
2. นางสาวสุนันทา  แสงล้ำ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไม้ไหว
2. เด็กชายลิขิต  คำภูษา
 
1. นางสาวพิจิตรา  แสงภารา
2. นางสาวสุนันทา  แสงล้ำ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายชานุ  ปรางมณี
2. เด็กชายอรรถพล  กล้าผจญ
 
1. นางสาวจารุณี  คำภาปัตน์
2. นางสาวรัตติยา  น่วมรัศมี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่างภาษี
2. เด็กหญิงชนัญธิตา   แตงแก้ว
3. เด็กหญิงพัชราภา  โสลา
4. เด็กหญิงภัทรศยา   เทียมสนิท
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วคำ
 
1. นางสาวอินทิรา   สมพันธ์
2. นางพูลศรี   สังข์สุวรรณ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 24 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกฤตาณัฐ  เทียนศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูนี
3. เด็กหญิงปุญญิศา  กงแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  พรมสุทธิ
5. เด็กหญิงอนัญญา  บุญช่วย
 
1. นางสาววิบูลอร   นิลพิบูลย์
2. นางสาววนิดา   หนึ่งคำมี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 11 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงธวชินี   ภู่โต
2. เด็กหญิงวิภาดา   อังสนานนท์
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รอดพุ่ม
4. เด็กหญิงสุริฉาย  สุภาษิ
5. เด็กหญิงอนุสรา  ตุยรัมย์
 
1. นางลำพูน   ลบทอง
2. นางสาวกนกพร   ภูติวัฒนชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.8 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงณัฏฐินี  เซี่ยงเห็น
2. เด็กหญิงธนัชชา   ป้องนาชัย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   จรชัย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิ่นเย็น
5. เด็กหญิงเขมจิรา   ขาวทอง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ   ซื่อสัตย์
2. นางสาวศิริรักษ์  ศรีโสธารยางกูร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.4 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายกฤตเมธ  เพ็ชรคุ้ม
2. เด็กหญิงพัชฌา  อดทน
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ศรีสันต์
4. เด็กหญิงวาสิตา   นิ่มโพธิ์
5. เด็กชายศุภากร   ประเสริฐสุขศิลป์
 
1. นางสุกัญญา  ชวนชิต
2. นางสาวสายฝน  เกิดทับทิม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นายธวัชชัย  ภู่โต
2. นายนนทกานต์  หาญอุ่น
3. เด็กหญิงพรไพลิน   เวียงคำ
4. เด็กหญิงพัชราวดี   มีสงฆ์
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ดิสสงค์
 
1. นางสาววีราชีนี   เสนานัย
2. นางสาวกนกพร   ภูติวัฒนชัย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  คุณะพันธ์
2. เด็กหญิงกุลยา  ศรีแจ่มดี
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซ้ายอิ่ม
4. เด็กหญิงวรอาภา   แย้มพักตร์
5. เด็กชายเฉลิมชัย   นิลวดี
 
1. นายเจริญ   เลื่อนแป้น
2. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.5 เงิน 37 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงวาสนา   กลิ่นคุ้ม
2. เด็กหญิงสุชานันท์   ชมภู
3. เด็กหญิงสุรีย์   ผากาเกตุ
4. เด็กหญิงเกศราพร   แตงมณี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กันยา
 
1. นายอัครพงศ์   แก้วสว่าง
2. นางสาวนกน้อย   ทองสา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   แสงเจริญเกียรติ
2. เด็กชายจิรศักดิ์   ศิริโวหาร
3. เด็กชายณัฏฐากร   จรูญรัตนรพี
4. เด็กชายทัศนะ   แสนหาญ
5. เด็กชายนพรัญยู   ศศิธรชัยเดช
6. เด็กชายนราธิป   พ่วงเรือ
7. เด็กชายนฤเทพ   พึ่งเทศ
8. เด็กชายปณิธาน   ชมะผลิน
9. เด็กชายปริพล   เสมรวนิช
10. เด็กชายพงศภรณ์   กาญจนราช
11. เด็กชายพรวุฒิ   หมัดวัง
12. เด็กชายภานุวัฒน์   สิงห์สถิตย์
13. เด็กชายภูวดล   คงทน
14. เด็กชายลัญฉกร  พุ่มมณี
15. เด็กชายวันชัย   เข็ตขาม
16. เด็กชายอนุศิษฎ์   คงทอง
 
1. นางสาวพจมาน   ผ่องจิตร์
2. นางสาวศรุดา    บุญณสิทธิ์
3. นางสาวขวัญใจ   แพงทอง
4. นางสาวพิมลวัลย์   สิทธิวิรัชธรรม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 81.4 ทอง 14 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชาย จิรศักดิ์   ศิริโวหาร
2. เด็กชาย พรวุฒิ   หมัดวัง
3. เด็กชาย วันชัย    เข็ตขาม
4. เด็กชายกฤตพร   สุภะโคตร
5. เด็กชายกฤติเดช    ฉิมม่วง
6. เด็กชายทัศนะ    แสนหาญ
7. เด็กชายนพรัญยู  ศศิธรชัยเดช
8. เด็กชายนราธิป    พ่วงเรือ
9. เด็กชายนฤเทพ    พึ่งเทศ
10. เด็กชายปณิธาน   ชมะผลิน
11. เด็กชายพงศภรณ์   กาญจนราช
12. เด็กชายพัทธดนย์   ปิ่นแก้ว
13. เด็กชายภัทรดนัย   ไทยเจริญ
14. เด็กชายภานุวัฒน์   สิงห์สถิตย์
15. เด็กชายลัญฉกร  พุ่มมณี
16. เด็กชายสุทธิภัทร   ชูประพันธ์
17. เด็กชายอนุพงษ์   จันทร
18. เด็กชายอนุศิษฏ์   คงทอง
 
1. นางสาวพจมาน   ผ่องจิตร์
2. นางสาวขวัญใจ    แพงทอง
3. นางสาวพิมลวัลย์   สิทธิวิรัชธรรม
4. นางสาวศรุดา    บุญณสิทธิ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงปุญญาพร   พิมลี
 
1. นางสาวจิระประภา   วอนอก
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญทิพย์    ลัทธิธรรม
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เวสารัตน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   อรุณโรจน์
 
1. นางสุวรรณี   ภาษาไทย
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.8 ทอง 44 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงพัชรี   สีสุด
2. เด็กชายพิพัฒน์   ไม้หอม
 
1. นางอุไรวรรณ์   จิตรังษี
2. นางสำลี   บุญญาวัฒน์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.2 ทอง 16 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายคฑาวุธ   ขุนทอง
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์   รอดช้างเผื่อน
 
1. นางอุไรวรรณ์   จิตรังษี
2. นางสำลี   บุญญาวัฒน์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 48 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายสรวิชญ์   นาสุธิ
2. เด็กหญิงเยาวเรศ   วุฒิสาร
 
1. นางลำพูน   ลบทอง
2. นางสาวกนกพร   ภูติวัฒนชัย
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.4 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกฤษดา   กาญจนจิตร
2. เด็กหญิงชนิดาภา    นิดสีลาย
3. เด็กหญิงชลนิภา   ปะเมนาโพธิ์
4. เด็กหญิงธัญจิรา   ดังกลาง
5. เด็กหญิงปริณดา   บุญเรือง
6. เด็กชายพีรณัฐ   วัฒนกิจพิศาล
7. เด็กหญิงอริสรา   พึ่งเกษม
8. เด็กหญิงอารยา    เกียรติพงสา
9. เด็กหญิงอินทุอร   ไตรศรี
10. เด็กหญิงแพรทิพย์  กัณวเศรษฐ์
 
1. นางวิลาวัลย์   วิพัฒน์ครุฑ
2. นายเจริญ   เลื่อนแป้น
3. นางสาวชรัดพร   ท้วมอ่วม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74.6 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล
3. เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ
5. เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง
6. เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ
7. เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพันพรรณ์
9. เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์
10. เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  พระสมิง
2. นายปิยะพงษ์  พุ่มโพธิ์สุวรรณ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ออนแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรสวน
3. เด็กหญิงธันยพร  น้อยมี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  อรุณโรจน์
5. เด็กหญิงพรรษา  ถนอมจิตร
6. เด็กชายพันธวีร์  ทวีลาภ
7. เด็กชายพีรพงษ์  รอดพลับ
8. เด็กหญิงภัชรา  ถนอมจิตร
9. เด็กหญิงสิริ  หงษ์อุเทน
10. เด็กหญิงเพ็ญพิฌา   แก้วทองสุข
 
1. นายนิพัทธ์  แก้วไพร
2. นางสาวสุนิสา  ผดุงรัตน์
3. นางสาวอมฤดา   พงษ์ศักดิ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายณัฐธัญ  หวังพิทักษ์
2. เด็กชายทัตพงษ์  เกิดจั่น
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ปิยธรรมรัตน์
4. เด็กชายวัชระวิศิษฏ์  ซ่อนกลิ่น
5. เด็กชายวัชรากร  เอี่ยมศรี
6. เด็กหญิงหวานยิหวา  วงษ์การีม
7. เด็กชายองอาจ  เขียวปาน
8. เด็กชายเดชาธร  ศรีวิชรินทร์
9. เด็กหญิงแพรววัลย์  วิเศษภักดี
 
1. นางสาวศิวพร  เชยทอง
2. นายอิสรี  สนิหวี
3. นายนวพงษ์  เกตุตากแดด
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 62.6 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรุงธัญญะพฤกษ์
2. เด็กหญิงกุมภา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงจิตรานุช  เดิมคลัง
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนไตร
5. เด็กหญิงธามิศา  ทับทิม
6. เด็กหญิงธิดานุช  เหมือนแตง
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธีร์บวรเดชาธัญ
8. เด็กหญิงวิชญาดา  คชายุทธ์
9. เด็กหญิงสิรภัทร  เพยาว์น้อย
10. เด็กหญิงหงสมนต์  โยธาหิรัญระวี
 
1. นางพัชรินทร์  สร้อยทอง
2. นางสาวชุติมา  อารีย์ชน
3. นายทศพล  แช่มช้อย
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏชา  นามสว่าง
2. เด็กหญิงพลอยแพรวา  ใสแสง
 
1. นายไพโรจน์  แหวนทองคำ
2. นางสาวปิยมาศ  เขียวอ่อน
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  วรรณา
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  นุ่นยวง
 
1. นางสาวพรทิวา  สกุลทอง
2. นายพรประทาน  สายเนตร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศรุดา   บุญณสิทธิ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงอาทิตย์ยา   สังข์ศิริ
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วขะเหรียญ
 
1. นางสาวธาวิณี  แดงวิชัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 47 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1. เด็กหญิงกนิษฐา   พึ่งเพี้ย
 
1. นางสาวนิโลบล   เหลามี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงศศิธร  ถนอมมิตร
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทวนดำ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงแก้ว   -
 
1. นายศุภสัณห์  เรืองชิต
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางลำเพย  บัวกล่ำ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  อิ่มรัตน์
 
1. นายภาวิตร  แสงกำเลิศ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงอันดารัตน์   พัฒนะ
 
1. นางสาวพัทธนันท์   อโนราช
2. นางสาวกัลญา   เพชรสังคาด
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงศุจิตรักษ์   วงศ์กฎ
2. เด็กหญิงไอศิยา   แป้งนวล
 
1. นางสาวสุนิสา   นาคคุ้ม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  รากพุทธ
2. เด็กหญิงผกากรอง  นิยม
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายอนุชิต  พรมผุย
 
1. นายภาวิตร  แสงกำเลิศ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 19 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายศุภกฤต   คงม่วงหมู่
2. เด็กหญิงสรสุคนธ์   อยู่เป๊า
3. เด็กหญิงอรนิชา   เขียวศรี
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ   สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมรัช
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายธนภัทร   วงษ์สมบัติ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   เนียมนำผล
3. เด็กชายอัครพนธ์   เกิดคำ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ   สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมรัช
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นายณัฐวุฒิ  รอดชยันต์
2. เด็กชายวันชัย  วัฒนะพูนสิน
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ทิมน้อย
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวกร   เย็นเพชร
 
1. นายไชยพัฒน์   สังขรักษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 71 เงิน 42 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายณัฐดนัย   พานอุป
 
1. นายรัตนพล   วิสุทธิวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นุ่มไทย
 
1. นายสุดที่รัก  บุญเรือน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ลำเต็ม
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ชูเชิด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ม่วงนุช
 
1. นายธรรมรัตน์  วรรณวิชัยกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงสิริธร   จันทนฤกษ์
 
1. นายโกวิท   รักตะกนิษฐ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธัญมน   พงษ์วีระพัฒน์
 
1. นายวุทธาฤทธิ์   อ่อนสนิท
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.83 ทอง 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรวิธรณ์   ทักษิณ
 
1. นางสาวแสงเทียน   หมวกทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง 19 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายพีรภัทร  ตระกุลจันทร์
 
1. นางสาวไมตรี   ทองมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา   สิทธิผล
 
1. นางสาวไมตรี   ทองมี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.66 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สง่าพันธ์
 
1. นางสาวอินทิรา   สมพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจตุพจน์   รอบคอบ
2. เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ
3. เด็กหญิงธัญมน   พงษ์วีระพัฒน์
4. เด็กหญิงปัญญดา   แก้วยวน
5. เด็กชายพสุธาร   สินภมร
6. เด็กหญิงพิริยาภรณ์   บุญภิมุข
7. เด็กหญิงรวิธรณ์   ทักษิณ
8. เด็กหญิงอมิตา   ขอพบสุข
 
1. นายไชยพัฒน์   สังขรักษ์
2. นายวุทธาฤทธิ์   อ่อนสนิท
3. นางสาวแสงเทียน   หมวกทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์   พันธ์บุรี
2. เด็กชายจตุพจน์   รอบคอบ
3. เด็กหญิงชลิดา   อนันตโชติ์
4. เด็กชายชวกร   เย็นเพชร
5. เด็กหญิงฐิติพร   เอี่ยมสะอาด
6. เด็กหญิงฐิติพัชร   เอี่ยมสะอาด
7. เด็กหญิงธัญมน   พงษ์วีระพัฒน์
8. เด็กหญิงธีรทิพย์   เจริญพร
9. เด็กหญิงนาตาชา   พระอภิรักษ์
10. เด็กชายบริพัฒน์   เหล่าเลิศวรกุล
11. เด็กหญิงปัญญดา   แก้วยวน
12. เด็กชายพสุธาร   สินภมร
13. เด็กหญิงพิริยาภรณ์   บุญภิมุข
14. เด็กหญิงรวิธรณ์   ทักษิณ
15. เด็กหญิงอมิตา   ขอพบสุข
 
1. นางศิริพร   เนตรนำเกตุ
2. นายไชยพัฒน์   สังขรักษ์
3. นายวุทธาฤทธิ์   อ่อนสนิท
4. นางสาวแสงเทียน   หมวกทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 74 เงิน 33 โรงเรียนวัดซองพลู 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   แก้วมณี
2. เด็กหญิงกานต์สินี   จันทวงศ์
3. เด็กชายธันวา   แสงงาม
4. เด็กชายธเนศ   ยังแย้ม
5. เด็กชายพลากร   แผนสะท้าน
6. เด็กหญิงพิยดา   คงอ่วม
7. เด็กหญิงภัทรานุสรณ์   จัดแจง
8. เด็กหญิงอชิรญาณ์   จีรัง
9. เด็กหญิงอภิชชญา   ชื่นชม
10. เด็กหญิงโสรวีร์   เจนรถา
 
1. นายอมรเทพ   อะภัย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 79 เงิน 33 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงชนัสธิดา   ไกรทอง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์   บุญชม
3. เด็กหญิงณฐิยา   อุบล
4. เด็กชายณตวรรณ   สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงณัฐพร   กิตสมุทร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   เจริญวัย
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งจันทร์
8. เด็กชายธนดล   แสงเงิน
9. เด็กชายธนวัฒน์   จันทะเลิศ
10. เด็กชายธันวา   มูลตรี
11. เด็กชายธันวา   โสภา
12. เด็กหญิงปาลิตา   ธัญญวุฒิ
13. เด็กหญิงพิจิตรตรา   ชูรัมย์
14. เด็กหญิงลัฐธิกา   จันทากูด
15. เด็กหญิงศรัณย์พัชชา   ภูมิรัชชานนท์
16. เด็กชายศิริมงคล   แก้วพรม
17. เด็กชายศุภวิชญ์   ศรีมะโรง
18. เด็กหญิงสุพรรณนิกา   มากหลาย
19. เด็กหญิงเตติญา   แก้วบำรุง
20. เด็กชายไทยรัฐ   ประทุม
 
1. นายณรงค์เดช   ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา   สาแหรกทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายวงศกร   ศรีสุกใส
 
1. นางสาวอินทิรา   สมพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. นายชาญาวุฒิ  จันทร์จีน
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงนภัค   เนตรหิน
 
1. นายคำนวณ   เนตรหิน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 24 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางศิริเพ็ญ  เตชะไพฑูรย์สุข
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศกร   คำเกาะ
 
1. นางพิมพ์ลดา   ฉัตรกีรเศรษฐ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. นายกิตติธัช  พิณพาทย์
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.67 เงิน 44 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศิริพร   จันทะรี
 
1. นางพิมพ์ลดา   ฉัตรกีรเศรษฐ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 39 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รักธรรม
 
1. นางสาวจารีรัตน์  รัตนะ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์   คณาพงษ์เฉลิมกุล
 
1. นายประติพัฒน์   เพ็งอาทิตย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 33 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายจิรโชติ  ใยตะมุกดิ์
 
1. นางปวริศา  บรรเลงใจ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 29 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ตรีนก
 
1. นางพิมพ์ลดา   ฉัตรกีรเศรษฐ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงธารทิพย์  บำเพ็ญบุณย์
 
1. นายธรรมรัตน์  วรรณวิชัยกุล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 45 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายยิ่ง   กุมพัฒน์
 
1. นางสาวสมฤทัย   แสงสุริยา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 39 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายอำนวย  วิธี
 
1. นายวิชัย  ตระกูลอำนวยผล
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงพนิดา   ขุนทอง
 
1. นายคำนวณ   เนตรหิน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงธารทิพย์  บำเพ็ญบุณย์
 
1. นายธรรมรัตน์  วรรณวิชัยกุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 75.33 เงิน 17 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   วันน้อย
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ปองปะดา
3. เด็กชายชิติพัทธ์   สุบรรณโรจน์
4. เด็กชายธนกร  ปรามมะเริง
5. เด็กชายธนทร   มณีสายทอง
6. เด็กหญิงธัญพิชชา   มณีสายทอง
7. เด็กชายนภัสรพี   สุขลิ้ม
8. เด็กหญิงนุชประวีณ์   เสือพลาย
9. เด็กชายปวเรศ   ทองธรรมชาต
10. เด็กหญิงภัคสุกัลย์   ธีรัชปภาวินท์
11. เด็กชายอธิชาติ   นิลพันธ์
12. เด็กหญิงอรพลิน   ปันทอง
 
1. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
2. นายภราดร   สะโดอยู่
3. นางสาวชัฎปภา   เขียวภักดี
4. นางพิมลดา   ฉัตรกีรเศรษฐ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พรชัยมีสุข
2. เด็กชายกฤศณัฏฐ์   กุดเป่ง
3. เด็กหญิงขนิษฐา   ทองเนตร
4. เด็กหญิงจิดาภา   ฐานิดาโชค
5. เด็กหญิงจิตสุภา   ลาภภักดี
6. เด็กชายจิรภัทร   บุญสนอง
7. เด็กชายจิระพงศ์   อดิเรก
8. เด็กหญิงฉัตรปาริชาติ   มุ้งบัง
9. เด็กหญิงฉันทิตา   ลาภภักดี
10. เด็กหญิงชนิกานต์   โมกันธ์
11. เด็กหญิงญานิศา   กิจค้า
12. เด็กหญิงฐิตาภา   ศรสวาท
13. เด็กหญิงณัฐวดี   คัมภีร์
14. เด็กหญิงณิชการต์   รัตนเศวตศักดิ์
15. เด็กหญิงธรรญชนก   พุ่มพวง
16. เด็กหญิงธัญญาภัค   ศิริธนะ
17. เด็กหญิงธัญภรณ์   สระทองเอื้อ
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง
19. เด็กหญิงนุตประวีณ์   รอดแฟง
20. เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย
21. เด็กหญิงปพิชญา   ทำชอบ
22. เด็กหญิงปาณิสรา   เย็นทรวง
23. เด็กหญิงปุณยาพร   บัวคงสระ
24. เด็กหญิงพัชร   กัณวเศรษฐ
25. เด็กหญิงพิชญาภา   สะและสกุล
26. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เกิดฉาย
27. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   แสงสว่าง
28. เด็กหญิงฟ้าใส   ไหลสกุล
29. เด็กหญิงมณีสร   หงษ์ทอง
30. เด็กหญิงวรกานต์   จูคำนึง
31. เด็กชายวีรากร   ลงวุฒิ
32. เด็กหญิงอนันตญา   พึ่งแย้ม
33. เด็กหญิงอรพลิน   ใคร้วานิช
34. เด็กหญิงอัยย์วาริน   กุดเป่ง
 
1. นายศรายุทธ   เชื้อฉ่ำหลวง
2. นายธีรศักดิ์   ผิวอ่อน
3. นางราตรี   สายพิบูลย์
4. นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ
5. นางสาวชลธิชา  คำภีร์
6. นางสาวนีลญา  บุษดี
7. นายวรชาติ  จั่นพรายเพร็ช
8. นางสาววรท  วงศ์กำภู
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายชนธีร์   คล้ายแย้ม
2. เด็กชายณัฐภณ   ขันดี
3. เด็กหญิงธิดาพร   เสือทอง
4. เด็กชายนนท์ณที   กันเกตุ
5. เด็กชายปฐมพร   ศรีรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงปาราวี   สีเทียนทอง
7. เด็กหญิงพิทยารัตน์   โชคจันทรา
8. เด็กชายวิวัฒน์   ลาสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุชานาถ   โตสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุมิลตา  สายแวว
 
1. นายเดชทฤธิ์   แก้วพวง
2. นายวิชัย  ตระกูลอำนวยผล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   แก้วนก
2. เด็กหญิงปภาพินท์   ภูสำรอง
3. เด็กหญิงวรางคณา   เกตุวัน
4. เด็กหญิงสุพิชชา   พรมปิงเครือ
5. เด็กหญิงอนงค์อร   สายคง
6. เด็กหญิงอลิสา  แซ่คู
 
1. นางธนัญรัชฏ์   จันทร์โอทาน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กุลแสนเต่า
2. เด็กหญิงณัฐชยา   มีแต้ม
3. เด็กหญิงปาลิตา   อยู่ภักดี
4. เด็กหญิงพิชาภรณ์   ปิ่นขุนทด
5. เด็กหญิงศจีบุณย์   เจริญสม
6. เด็กหญิงสุพัตรา   ไชยมนตรี
7. เด็กหญิงอมรทิพย์   สีทับทิม
8. เด็กหญิงเพขรมณี   ดวงตะวัน
 
1. นางศิริพร   เนตรนำเกตุ
2. นางอรวัลย์   ชัยขันธ์
3. นายวสะ  ภูวงศ์
4. นายวสะ  ภูวงศ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.333 เงิน 29 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงกิติยา  กิติเจริญตระกูล
2. เด็กหญิงจุ๊  ตุนาวี
3. เด็กหญิงปภัชญา  โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แตงขาว
5. เด็กหญิงศุภตา  แก้วอาสา
6. เด็กหญิงเกศินี  อ่อนอิ่มศรี
 
1. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
2. นางสาวจารีรัตน์  รัตนะ
3. นางสาวศิโรรัตน์  พราหมณะนันท์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์   อินพุ่ม
2. เด็กหญิงปาริชาติ   บูรณวนิช
3. เด็กชายพชรพล  กลิ่นธูป
4. เด็กหญิงพิชญาภา   แก่นแสง
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   แก้วมณี
6. เด็กชายภัทรฌณรรณ์  สายประดิษ
7. เด็กหญิงภัทรฌณรรณ์  สายประดิษฐ์
8. เด็กหญิงวรรณพร   ช้างอุไร
9. เด็กหญิงวรรณสา   พลวุฒิ
10. เด็กหญิงอรินทร์   วงษาบุตร
11. เด็กชายอิทธิกร  อินทโชติ
12. เด็กชายอิธิพล  เพียรคิด
 
1. นางสาวณัชทชา   เดชโชติสุนทร
2. นางพันธนันท์   จิตรนัย
3. นางสุภัทรา  วีระธนาพานิช
4. นายอาทิตย์  เหลานาคำ
5. นายประมวล  เรืองเทพ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงกิตติยา  เปียวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  บุญเลิศลพ
3. เด็กหญิงดวงเดือน  สาแย้ม
4. เด็กหญิงพรชนก  แตงไทย
5. เด็กหญิงมุกมณี  เนตรเหมือนทิพย์
6. เด็กหญิงวาสิตา  จันทร์มา
7. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แปงใจ
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีไสล
9. เด็กหญิงสุปรียา  ทรงค้า
10. เด็กหญิงหทัยชนก  วิจิตรโท
11. เด็กหญิงอรปรียา  ว่องไว
 
1. นายอนุศักดิ์  แก้วชมภู
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.333 ทอง 22 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายทัศนะ   แสนหาญ
2. เด็กชายนฤเทพ   พึ่งเทศ
3. เด็กชายปณิธาน  ชมะผลิน
4. เด็กชายพงศภรณ์   กาญจนราช
5. เด็กชายยศกร   แก่นนาคำ
 
1. นางสาวศรุดา   บุญณสิทธิ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 77.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล   พรมสามี
2. เด็กหญิงสุจิณณา   ศรีมาลัย
 
1. นายอัมรินทร์   ศรีเพียงจันทร์
2. นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงรมลกร  ระดม
 
1. นางสาวปณิตา  รุ่งแสง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล
 
1. นางสาวเกวลี  อวนศรี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ขาวสอาด
 
1. นางสาวอริสา   ประดิษฐ์พุ่ม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ
 
1. นางสุจิตตา  รูปสูง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   พรหมศักดิ์
 
1. นางสาวอริสา   ประดิษฐ์พุ่ม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธุ์
 
1. นางสุจารีย์  ทองเกตุ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก   กิจวาที
 
1. นางสาวอริสา   ประดิษฐ์พุ่ม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.25 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายธนภัทร   เพ็ชรอำไพ
2. เด็กชายนันทกานต์   เอี๊ยบศิริเมธี
3. เด็กชายพงศธร   เหลืองสกุลวัฒน์
4. เด็กหญิงวันวิสา  คำเบิก
5. เด็กหญิงอัญชลิการ์   คาวิน
 
1. นางสาวกมลลรรกณ์   บูรณศักดิ์จารุกุล
2. นางสาวพรอนงค์   หงษ์คำผิว
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวานุช  ชมศิริ
2. เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์
 
1. นางพัณณ์ชิตา  โชว์วัฒนะพานิช
2. นางสาววีณา  มดตะน้อย
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรเมธ  สุขเจริญสมบัติ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
2. นางสาววิภาวรรณ  ชาวเหนือ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.43 ทองแดง 48 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงชีวะพัฒน์   พงษ์ไชย
2. เด็กหญิงวริษฐา   ศรีนนท์ประเสริฐ
 
1. นายไพรัช   ต่อพันธ์
2. นางสาวอริสา  ประดิษฐ์พุ่ม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 42.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายฐิตินันท์  กุมารสิทธิ์
2. เด็กชายวราวิชญ์   อาจหาญ
3. เด็กชายศุภากร   ไชยนาเคนทร์
4. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สามารถ
5. เด็กชายอนิวัฒน์   เชื้อสุข
6. เด็กชายเตชธรรม   บัวทองคำ
 
1. นายอดิศักดิ์   ดวงดูสัน
2. นายศุภวัฒน์   กองขันท์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ทางโทน
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เกษร
3. เด็กชายนราวิชญ์  แสงคุณ
4. เด็กชายปรีติ  อิ่มเนตร
5. เด็กชายปัณพร  นามอ่อน
6. เด็กชายอนุพงษ์  ตรียางกูล
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นายเพชร  สามชื่นฉำ่
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายกัลพิสิทธิ์  มากดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พิงไทยสงค์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  พลกล้า
4. เด็กชายธนกฤต  มูลจักร์
5. เด็กชายนราธรณ์  ธาระหาญ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  คำเมือง
7. เด็กชายวิชาญ  จิตคร้า
8. เด็กชายอนุชา  นวลออง
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นายเพชร  สามชื่นฉ่ำ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 64.3 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ภมรวิจิตร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไตรผล
4. เด็กหญิงณัฐมล  เสมา
5. เด็กชายธัชพนธ์  ปิยางกูร
6. เด็กชายนนทพัทธ์  ประมวล
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  รักษาทรัพย์
8. เด็กหญิงพนิตพิชา  ภาสดา
9. เด็กหญิงศศิธร  มีคช
10. เด็กหญิงแสงดาว  วิทยะบุตร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ดีแป้น
2. นางรพิพรรณ  เจริญธรรม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 22 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร
2. เด็กหญิงปิยะชัย  หิรัญภัทรไพโรจน์
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สูงเรือง
 
1. นางสาวจิตภัสร์  จิตวงศ์พันท์
2. นางสาวทองสุข  เทียนชัย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงพิมลดา  เปลี่ยนฤทธิ์
2. เด็กชายสหชัย  อยู่ไทย
3. เด็กหญิงแก้ว  -
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เรืองอ่อน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.6 เงิน 36 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ใจทน
2. เด็กหญิงปาณิศา  เทศโล
3. เด็กหญิงเพียงรวี  พึ่งคง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  อ่อนช้อย
2. นางอาภาพร  ศรีบำรุง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 27 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  สนธยานนท์
2. เด็กชายนรินทร   มามากทรัพย์
 
1. นางสาวประครองศิลป์  งามศิริ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เที่ยงพัวเจริญ
2. เด็กหญิงกิตติชัญญา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พงษ์ธานี
2. นางสาวศุภวรรณ  มัณยานนท์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  คำแพง
2. เด็กชายอธิศักดิ์  อมรเวช
 
1. นายสมโภชน์  มาสขาว
2. นางสาวชมชณัช  ชนม์ภูดิศ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงจิรารัช  ชื่นพงษา
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันศรีนา
 
1. นางมณัฏฐยา   ปั้นกาญจนโต
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงทิพนัดดา  เมฆคล้าย
2. เด็กชายนพดล  ขันธวิธิ
 
1. นางมณัฏฐยา   ปั้นกาญจนโต
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชฎาพร  ธนากิจเวชเสถียร
2. เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย
 
1. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
2. นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักดิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 41 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายกลวัชร  จิ๋วจู
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ขาวสอาด
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หุ่นฉายศรี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธาร  วายามานนท์
2. เด็กชายสิรดนัย  ฉันทวีพร
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงดูสัน
2. นางสาวมัญชุวีร์  วรธันย์ธีรกุล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  คล้ายแย้ม
2. เด็กชายเอกดนัย  อุปคำ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  สำเนียงล้ำ
2. นางสาวพรเพ็ญ  กุญแจนาค
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  อุปแสน
2. เด็กหญิงเกสร  น้อยคูณ
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  วังกานนท์
2. นางสาวเมธิยา  วงษ์แหยม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปราสาท
2. เด็กชายรัฐพล  พรกรุณาธิกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยังศิริ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายพิทภัทร   รูปสูง
2. เด็กชายหัฏฐกร   ผลเจริญ
3. เด็กหญิงอรวรรยา   ขุนทอง
 
1. นายณรงค์ชัย    เพ็ชรตะกั่ว
2. นายธีระพงศ์  ประกอบสัน
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพัชร์ภูเบศ   ศิริสุวัฒน์
2. เด็กชายรชต   พานศรี
3. เด็กชายโชติคุณ   สราญฤทธิชัย
 
1. นางสาวกนกพร   สายด้วง
2. นางสาวน้ำฝน   ศรีใส
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายดนุภพ  ประกอบลาภ
2. เด็กชายนภมนฑล  สุริยะมณี
3. เด็กชายภัทรพิศิษฎ์   เสือพันธ์
 
1. นางสาวเยาวพา   ไชยวรรณ
2. นายวีระศักดิ์   บุตรแสง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76.3 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงผกามาส  แสงมณี
2. เด็กชายวรพล  จันทา
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  ฟักฟูทอง
 
1. นายพงศ์บัณฑิต  พิมพ์โพชา
2. นายอาทิตย์  จันทวีผล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงชนากานต์  คงแก้ว
2. เด็กชายปรเมศร์  สุขสมบุญ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ดำขำ
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นางณฤดี  บุญเสริม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกนกพร  ทรัพย์สอาด
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  สันประเสริฐ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใยบัว
4. เด็กหญิงปรียาภร  กระจาดเเก้ว
5. เด็กหญิงมัลลิกา  นาถชุวงศ์
6. เด็กหญิงอัญชนิศา  อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ชีวมงคลนิมิต
2. นายปฐมพงษ์  สุขสานต์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงกันยาภรณ์  เเต่งทรัพย์
2. เด็กหญิงชญาดา  รุ่งระบิล
3. เด็กหญิงชัชดาวรรณ  กิริกัน
4. เด็กหญิงนฤมล  คำเมือง
5. เด็กหญิงวรนุช  บุญฉลวย
6. เด็กหญิงเปมนีย์  ฤกษ์โอรส
 
1. นายมนตรี  ภู่ประกิจ
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สร้อยพวง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เบื้องบน
3. เด็กหญิงสุพิชชา   เกษมณี
 
1. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
2. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สะอาด
2. เด็กหญิงบุษรา  โห้ไทย
3. เด็กหญิงอำภาวรรณ  ม่วงแก้ว
 
1. นางลำพูน  ลบทอง
2. นางสาวขนิษฐา  วิลัยวรรณ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงนภัสสรา  วรนันทกุล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สาเทศ
3. เด็กชายอิทธิกร  อินทโชติ
 
1. นางพันธนันท์  จิตรนัย
2. นางสุภัทรา  วีระธนาพานิช
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.3 ทอง 42 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  พงษ์พันธ์
3. เด็กชายอาทิตย์  พรมมาศ
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นางณฤดี  บุญเสริม
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 46 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมสรส  สุขเย็น
2. เด็กชายกวิน  หมีน้อย
3. เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ภูปาง
2. นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักดิ์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงณัทรดา  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พงษ์พานิช
3. เด็กชายสิริชัย  วงษ์สีเขียว
 
1. นางลำพูน  ลบทอง
2. นายยศกร  อยู่คำ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วใส
2. เด็กหญิงนันทิตา  อุ่นสุข
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเกิด
 
1. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
2. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงปลายฝน   เยี่ยมไธสง
2. เด็กหญิงพรธิตา    ขมหวาน
3. เด็กชายสิทธิพร   นะวะสิมัยนาม
 
1. นางสาวจารีรัตน์    รัตนะ
2. นางสาวศิโรรัตน์   พราหมณะนันทน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 29 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชรินชญาน์  สุวรรณทวี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ละม้ายพันธ์
3. เด็กชายธัชพล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศรินรัตน์  เย็นพัฒน์
2. นางสาวปณิฏฐนันท์  อนันตะวัน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 19 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  การสร้าง
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  นงค์พยัคฆ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศิริมังกูลโกมาลย์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  กุญแจนาค
2. นางสาวธิดา  พลอินทร์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญชนม์
2. เด็กหญิงนวพรรษ  วิจืตร
3. เด็กหญิงพิชญา  จุ้ยเสียงเพราะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ไกรเทพ
2. นางสาวศศิประภา  เขียวสอาด
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ธีร์บวรเดชาธัญ
2. เด็กหญิงกุลิสรา  นิลแสง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิตติวัฒนากร
 
1. นางสาวพรพิมล  พันทุมแสง
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ขอพ่วงกลาง
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 16 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายทัตเทพ  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงธิชาภรณ์  แก้วแกมเกษ
3. เด็กหญิงอริยาพร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวธนารักษ์  ท้วมมี
2. นางสาววิไลลักษณ์  ทองมี
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กชายณัฏฐพล  สุวรรณปรีดี
 
1. นางราตรี  วุ่นแม่สอด
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวไพลิน  อินทรพานิชย์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  สาทรี
 
1. นางวลัยทิพย์  คูณนนท์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.65 ทอง 4 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายภูชิลล์  เหมเงิน
 
1. นายอิทธิเดช   จันทร์แสงวัฒนา
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงปาลิน  สีทา
 
1. นางสาวดวงสมร   ธัมมจิตจา
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กชายภูมิวดล   ฟักป้อม
 
1. นางสาวสายรุ้ง  เปลี่ยวจิตร์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายภัทรนนท์  สอนดิษฐ์
 
1. นางสาววันวิสา  ยุระชัย
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  กิจริเกตุ
2. เด็กหญิงนิชาภา  คงแสงศร
3. เด็กหญิงพิชชาภา  คงแสงศร
 
1. นางสาวสุจิน  รุ่งเจริญ
2. นางสาวพิมพ์ชนก   ประกอบดี
 
188 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกนกนภา  ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กชายนครินทร์   ทองมานิตย์
 
1. นางอุไรวรรณ์   จิตรังษี
2. นางสาววีนาพร  คงฉาย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนดล  ศรีฤกษ์
 
1. นางสาวสุกานดา  โพยนอก
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   คนคิด
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายจ้า  สิงห์นี
 
1. นายวิชัย  ตระกูลอำนวยผล
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 42 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัลย์ชลิตา  สิทธิตานนท์
 
1. นางสาวภัทราวดี    แนงแหยม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาสวัสดิ์    
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรชต  จอมศรี
 
1. นางสาวศรุดา  บุญณสิทธิ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 43 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พรเอี่ยม
 
1. นางสาวขวัญใจ   ทวนดำ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 32 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงจิตรา  จ๊ะแตะ
2. เด็กชายชยธร  เสคา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์    เอี่ยมอ่ำ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ภูชัน
5. เด็กชายรพีภัทร  ธงศรี
6. เด็กหญิงสุวรรณา  เขียวถา
7. เด็กชายเจษฎา   ดีขาย
 
1. นายสมภพ  มั่นหมาย
2. นางสาวธุรดา  วัฒนสินธุ์
3. นางสาวธนิดา  ทองแพง
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายฑนวัฒน์   เพ็ชรเพ็ง
2. เด็กชายธนศกร  ชวดสง
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีตวาทิน
 
1. นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม
2. นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ภูมิชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์  นาคสุข
3. เด็กชายพีรพงษ์  แซ่อุย
 
1. นางสาววราภรณ์  วงค์ถาวร
2. นางสาวสายทิพย์  สุขโข
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายอธิระ    ธิบดี
2. เด็กชายเกริกกานต์  โตชัยศรี
3. เด็กชายไกรศร  สุ่มกลั่น
 
1. นายนพดล   สิงห์โตอาจ
2. นายสุรชัย  ทุมภานนท์
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ไพรหนู
2. เด็กชายสิทธาจารย์  เพ็ชรกระจ่าง
 
1. นางพิชฎา   รัตนวิจิตร
2. นางสาวศิริขวัญ   ฉายะบุตร
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงวรพิชชา   ธัญญาผล
2. เด็กหญิงศาวินี  อยู่คง
 
1. นางสาวกานดา   เหมหงษา
2. นางสาวศุกลภัค   ไกรพินิจ
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายขรรค์ชัย   เพ็ชรเพ็ง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ทนันชัย
 
1. นางสาววราภรณ์  วงค์ถาวร
2. นายกิตติศักดิ์  นาคหัสดี
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายการัณย์  ทาจันทร์ดี
2. เด็กชายธนาเทพ  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  แสงภารา
2. นายพิทักษ์พงษ์  สำเนียงล้ำ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายณฐพัฒน์  ภูมิลักษณ์
2. เด็กชายศุกลวัฒน์   งามเจริญพร
3. เด็กชายอนุรักษ์   ชาวพิจิตร
 
1. นางศรีสุดา  ประมวญรัฐการ