สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  หล่าเพีย
 
1. นายอนุชา  วงศ์ใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 1. เด็กหญิงชิตญา  ทองแสง
 
1. นางสาวสุดาพร  ศรีโคตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 42 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  อุ่นหลี
 
1. นางสุภาภรณ์  เชื้อหอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศุกรวรรณ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ไชยชนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  บุญบางขันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  มงคลเตชาพัฒน์
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายณรงค์รัชช์  รักนาค
 
1. นางปุณยนุช  วงค์ศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สิงหบุตร
 
1. นางมยุรี  เหลืองสินศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงปวริศา  จิตแก้ว
 
1. นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร
 
1. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  พรรคพล
 
1. นายปัญญา  ภารการ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 27 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  หวังนิตย์สุข
 
1. นางสาวพรทิพย์  เอกภพวศิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 31 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงชริสา  เหลืองอำนวยเดช
 
1. นางสาวกาญจนา  พลคำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 26 โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายสหรัฐ  โนรีวงศ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงพิตาภรณ์  ชิงชนะ
2. เด็กชายสหรัฐ  นาคประสงค์
 
1. นางสาวอารียา  แพนาค
2. นางสาวสุทิน  กลิ่นอ่อน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงมุฑิตา  สวนสวัสดิ์
 
1. นางยุวรี  เกาะโพธิ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 46 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ลิ้มประเสริฐยิ่ง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ชายทวีป
 
1. นางสาวอาทิตยา  ใยไหม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 31 โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โพธิ์ชะนัง
2. นายสุรพงศ์  ไทยใหม่
 
1. นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเทพ
 
1. นางสุนันทา  หงษาพล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1. เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์
 
1. นางศิริวรรณ  เหลาบับภา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.83 เงิน 16 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายณวรรฒ  ทรวงบูรณกุล
2. เด็กชายพีรณัฐ  พรจตุรินทร์
3. เด็กชายพีรพล  พรจตุรินทร์
 
1. นางชัยญารัตน์  เต้นปักษี
2. นางสาวมูนีเร๊าะ  เต๊ะแต
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะเมนรัมย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตั้งกมลงามสกุล
3. เด็กชายอาชวิต  วงศ์พรัด
 
1. นางสาวกิตติพร  แข็งขัน
2. นางสาวสุชาวดี  ศรีเมือง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.17 เงิน 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงปาริษา  นาคอ่อน
2. เด็กหญิงลิสา  บุญย้อย
3. เด็กหญิงเกตุมณี  เจริญศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  นพรัตน์
2. นางจารุภา  หิรัญคำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชวพร  โง้วเชียง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ชินรัมย์
 
1. นายณัฐดนัย  เดชมา
2. นางชุติมา  ทิพวาที
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 46 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1. เด็กชายชวภณ  โอภาสเสรีผดุง
 
1. นายธัญเทพ  บัวพันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิ์นอก
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  รอดทอง
 
1. นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77.5 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายปฐวี  ทับทิม
2. เด็กชายเมธากรณ์  กอรี
 
1. นายสมชาย  อุ่นแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สีสุ่น
2. เด็กชายโชควิวัฒน์  รุ่งเรือง
 
1. นายสรภูมิ  ภุมรา
2. นายสรภูมิ  ภุมรา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60.69 ทองแดง 19 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายอาชวิน  กิจวัตร
 
1. นางสาวเสาวมล  จันแก้ว
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60.41 ทองแดง 12 โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กชายณฐกร  อนุติ
 
1. นางสาวพวงเพชร  ศิรินารี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 25 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กชายพีรวัศ  จิรชัยพิพัฒน์
 
1. นางจริยาพร  ทรัพย์เมฆ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 74.5 เงิน 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล
 
1. นายวรุจน์  สุขใส
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายชยพล  คงเมือง
2. เด็กชายธนพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร
3. เด็กชายธิติ  ไกรเพชร
 
1. นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม
2. นางสาวพรประภา  กุลบุตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธำรงสุวรรณกิจ
2. เด็กชายธนพล  ชาวดง
3. เด็กชายอเนชา  ทาไว
 
1. นางสาววรรณวีร์  เหมือนประยูร
2. นายวีรพล  ขาวเขียว
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กชายคอร์  ยูเสียง
2. เด็กชายนรุตม์  จิตรยรรยง
3. เด็กชายพชรพล  แสงหิรัญ
 
1. นายกิตติธัช  ทองมุข
2. นางสาวจิตตินันท์  พลเสน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติชัย  สังวรณ์
2. เด็กหญิงอาสิยะ มุสตาฟา  ทองลอย
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีชาดา
 
1. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
2. นางจินดา  ศิริวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 31 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายจิตติภัทร  อารีย์มิตร
2. เด็กชายศุภกร  ฉัตรทิพย์มงคล
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ปรัชญกุล
 
1. นายกฤษติชัย  ดียิ่ง
2. นางอารียา  แสงอุ่น
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปานวาด  สุขสาลี
2. เด็กหญิงพัชราภา  มวยลี
3. เด็กหญิงลดา  ปานทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์  พันปี
2. นางสาวพรทิพย์  บุญเรียน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 42 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1. เด็กหญิงชลธร  เลิศบรรลือชัย
2. เด็กชายปัญกร  รามสูตร
3. เด็กหญิงภูษณิศา  ใฝ่ใจภักดี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  คุ่นชมพู
2. นางสาวจิรารัตน์  จอมป้อ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 21 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 1. เด็กหญิงปุณณภา  แก้วสระ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ประทุมวัน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สนรัมย์
 
1. นางสุวรรณภา  ภูลายยาว
2. นางสาวสุจิตรา  สุกุฎี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 19 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สุนยานัย
2. เด็กชายภานุกร  ศรีเสมอ
 
1. นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม
2. นางสาววะชิราพรรณ์  พรหมฤทธิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 29 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภวภูตานนท์
2. เด็กชายวงศกร  กะระมานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์  พันปี
2. นางสาวพรทิพย์  บุญเรียน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์หนูแก้ว
2. เด็กชายศิวกร  ชัยดี
 
1. นางสาวสุธิสา  มณีวงค์
2. นางสาวอังคณา  จำนงค์ศรี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุทธิมล
2. เด็กชายเพชรเกษม  เชื้อโห้
 
1. นายอำนวย  สุขีสืบ
2. นางสาวอัจฉรา  ครูดงบัง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายธีร์จุฑา  ไม้หอม
2. เด็กชายประสิทธิชัย  ใจบุญสวัสดิ์
 
1. นายอำนวย  สุขีสืบ
2. นางสาวอัจฉรา  ครูดงบัง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธีระพงษ์  อาหาสิเม
2. เด็กชายวิวัฒน์  ลับโกษา
 
1. นางจารุภา  หิรัญคำ
2. นางสาวสุภัตรา  สะอาดภูมิ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิจวัตร  บินมุกดา
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  พรหมสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์  พันปี
2. นางสาวพรทิพย์  บุญเรียน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายชยนน  เลิศมรรคา
2. เด็กหญิงฐิติมา  ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงอษรา  ฤกษ์ทวี
4. เด็กชายเจริญ  กันทรากรภา
5. เด็กหญิงไพลิน   เสือใจ
 
1. นางสาวอรพรรณ  บัวทอง
2. นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเวหา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนโชคชัย 1. เด็กหญิงปพิชญา  ริมพิสอน
2. เด็กหญิงลักษกา  กัลพันธ์
3. เด็กหญิงวรฤทัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงเปมิกา  เศรษรินทร์
5. เด็กหญิงโชติกา  ชีพัฒน์
 
1. นางสาวสังวาลย์  เทียมวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ดีวิเศษ
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยทา
3. เด็กหญิงญานิกา  ชูปัญญา
4. เด็กหญิงภัทรนัน  ด้วงปลี
5. เด็กหญิงสุรางคนา  จันทร์เสละ
 
1. นางสุกัญญา  ทามแก้ว
2. นายสิงห์สัมพันธ์  ทามแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีชาติ
2. เด็กชายก้อง  -
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  อุ่นสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศรีกมล  รวมโคตร
5. เด็กหญิงแพรวา  คำภูแสน
 
1. นางสาวนัทพร  ภูแล่นดี
2. นางสาวภารวี  หริรักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ขอด่านกลาง
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  วรจิตต์
3. เด็กหญิงพรนัชชา  พวงช่อ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงภควรรณ  พันธุสิทธิ์เสรี
 
1. นายณัฐดนัย  สว่างเรืองฤทธิ์
2. นางสาวอารีย์รัตน์  ศรีคง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 24 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชาย อภิเชษฐ์  คำปลิว
2. เด็กหญิงกระปุกเงิน  บูรพา
3. เด็กหญิงกุลวดี  ทนาศรี
4. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ห่าน
5. เด็กหญิงเขมมิกา  วิวัฒน์รัศมี
 
1. นางสาววิไลพร  เอี่ยมท่าไม้
2. นางสาวชรินรัตน์  อุดเมืองคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.9 ทอง 7 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายณกรกฤต  พชรพงศ์กฤต
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วิไลขำ
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีฉายา
5. เด็กหญิงอรไพลิน  มงคลนิมิตรยิ่ง
 
1. นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์
2. นายเรวัฒ  โสดาพรหม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายธนพล  พงษ์พิมาย
2. เด็กหญิงธัญชนก  อดทน
3. เด็กหญิงนัชชา  พุ่มพันธ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  เจริญสุข
5. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่เจ็ง
6. เด็กหญิงพรนิภา  สุวรรณวัฒน์
7. เด็กชายพีรวัส  ผิวทอง
8. เด็กชายภควัต  ด้วงปั้น
9. เด็กหญิงรวิพร  เจริญจิตต์
10. เด็กชายรังสิมันช์  ไซรลบ
11. เด็กชายรัฐชานนท์  เนาวรัตน์
12. เด็กหญิงวรดา  ชมภูวิเศษ
13. เด็กหญิงวันจิรา  ใคร่นุ่นหลง
14. เด็กหญิงศิชนา  ติปัญโญ
15. เด็กชายสุทัศนันท์  จิตต์ชื่น
16. เด็กหญิงสุภัสสร  อินทรยง
17. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทรยง
18. เด็กชายอทิคม  เพ่งเล็งผล
19. เด็กชายอัฒนนท์  แซ่ลิ้ม
20. เด็กหญิงไอรดา  พนมวงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  วงสุนทร
2. นางสาวมนัญญา  โสภณิก
3. นางสาวศิวพร  โคถึก
4. นางสาวชนนิกานต์  ลดาดก
5. นางสาวกานต์พิชชา  ซอสูงเนิน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ตันติตวิษา
3. เด็กหญิงชัญญพัทน์  จิตวิริยนนท์
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เอ้โทบุตร
5. เด็กหญิงณทชนก  ภูมิศิริเจริญ
6. เด็กหญิงทิโมธี  วงษ์ษา
7. เด็กชายธนกฤต  บวรชัยกุล
8. เด็กชายธีราเมธ  คุ้มบุญ
9. เด็กหญิงปทุมวรรณ  อักษรนิตย์
10. เด็กหญิงปริศรา  คณาดี
11. เด็กหญิงปุญญาพร  สิงหเสนี
12. เด็กหญิงพชรนัฏฐ์  ชีพสาธิกุล
13. เด็กชายพัทธพล  มะลิลา
14. เด็กชายพิชิต  ทองเงิน
15. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมุงคุณ
16. เด็กชายภูริวัจน์  ศรีพัชรวัฒน์
17. เด็กหญิงลักษณ์พร  นพคุณ
18. เด็กชายศิวดล  เตชมหามงคล
19. เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์พุฒ
20. เด็กชายอภิวิชญ์  อนุศักดิ์
 
1. นายสมสห  ศรีเสน
2. นางสาวอารีย์รัตน์  ศรีคง
3. นายเส็ง  บุดดา
4. นายวรเดช  สังวาลย์น้อย
5. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง 9 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  คัมภีรภาพ
 
1. นางสาวจิรปรียา  ขันทะชา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.8 ทอง 32 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 1. เด็กหญิงกชพร  จาง
 
1. นางอุมารินทร์  คุณเจริญทรัพย์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 48 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ผลัดศึกษา
 
1. นางสาววรวรรณ   เงินทอง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายธนเดช  นนธิ
2. เด็กหญิงปลายพรรษา  โคตรวงษ์
 
1. นางสาวชนัญชิตา  จันทร์ศิริ
2. นางสาวทัศนีย์  สัมรวมจิต
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงสิปาง  อำนวยศิลปกิจ
2. เด็กชายอิษฎา  แจ่มเจริญ
 
1. นางสาวขัตติยา  สุริยะกมล
2. นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญทศ
2. นายจุลจักร   ไหวพริบ
 
1. นายสุชิน  ปรางค์นอก
2. นางสาวดวงอาภรณ์   สุดอาราม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.6 ทอง 17 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัลยกร  เนตวงค์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงประภาพร  ภูมิลำเนา
4. เด็กหญิงพวงเพชร  เพชรนารา
5. เด็กหญิงมันตรินี  เพียหอม
6. เด็กหญิงศรัญญา  กิ่งกะสัน
7. เด็กหญิงสุนิสา  สุทธิประภา
8. เด็กหญิงสุภาพร  ช้างเจริญ
9. เด็กหญิงอังสุมาลิน  พลนวล
10. เด็กหญิงเพชรกำแพง  -
 
1. พระพล  พลวฑฺฒโน
2. นางสาวแสงสุรีย์  คลุ้มกระโทก
3. นางสาวนัฐกร  คำผุย
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สมุทรวานิชย์
2. เด็กหญิงธนนันท์  พวงไธสง
3. เด็กหญิงธนัชชา  คำทา
4. เด็กหญิงนภาพร  พึ่งสาย
5. เด็กหญิงปนัดดา  พนมศักดิ์
6. เด็กหญิงปิยพร  รักษ์ถาวรกุล
7. เด็กหญิงพิยดา  เทศเพ็ญ
8. เด็กหญิงมาริณี  คชฤทธิ์
9. เด็กหญิงลลิตา  เทศเพ็ญ
10. เด็กหญิงวิไลพร  หอมกลิ่น
 
1. พระเอกลักษณ์  จนฺทวํโส
2. นายสรวิชญ์  เศวตบุตร
3. นางสาวธมลวรรณ  ภูผาพลอย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงชนกสุดา  สุขปราณี
2. เด็กหญิงณิชาภัคร  โสภะบุญ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ดีอยู่
4. เด็กหญิงปาริชาต  เจริญวิชา
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ชื่นอารมย์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริ
7. เด็กหญิงพีชญา  กลิ่นอบเชย
8. เด็กหญิงรุจิษยา  ณุวงศ์ศรี
9. เด็กหญิงวริษฐา  ผลพืช​น์
10. เด็กหญิงศศิธร  แก้วใส
 
1. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
2. นายบุญเจิด  สำแดงเดช
3. นายสมภพ  วิเชียรศรี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไชยธงรัตน์
2. เด็กหญิงนันธพร  สรรพวัตร
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  เผ่านาค
4. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาน  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีกลาง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  เจ้าวงศ์ปรีดา
7. เด็กหญิงสุชาวดี  เชนไชย
8. เด็กหญิงสุนิสา  ม่วงกลาง
9. เด็กหญิงแพรวา  สีดาวงศ์
10. เด็กหญิงแพรวา  โคตรดี
 
1. นายนายอาคเนย์  ศรีเทพ
2. นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็ชรมณี
2. เด็กชายกฤตเมธ  นามแก้ว
3. เด็กหญิงขัตติยา  ตองดำ
4. เด็กชายชยุต  วัฒนสุวรรณ
5. เด็กหญิงธัญรดา  อภิชัยนันท์
6. เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ไตรรัตน์
7. เด็กชายพงษ์พิตตินันท์  เวยสาร
8. เด็กชายพีรพล  พรหมเกิด
9. เด็กหญิงรัญชิดา  แก้วโมราอร่าม
10. เด็กชายสฤษฏิ์นฤน  นกต่อ
 
1. นายโอรส  ไชยเวช
2. นายสุวัฒน์  สีฆสมิทธิ
3. นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิณณวัตร  คันธนูฤทธิ์
2. เด็กชายธนากร  พิมพ์บาง
3. เด็กชายพงศกร  พืชจันทร์
4. เด็กชายภานุ  ฟักนาค
5. เด็กชายภานุกร  ชมจันทร์
6. เด็กชายภูษณะ  สุวรรณประเสริฐ
7. เด็กชายวัชรชัย  พราหมณ์ลอย
8. เด็กชายวิทยา  เจริญชนม์
9. เด็กชายอรรถพล  สรรพวัตร
 
1. นายนายอาคเนย์  ศรีเทพ
2. นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐรดา  สุพินิจ
2. เด็กหญิงณิชากานต์  สุภโอภาส
3. เด็กชายตุลลการ  คันทรุขา
4. เด็กหญิงธนกานต์  โชติวาณิชย์เสถียร
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจตรงดี
6. เด็กชายปุณณสิน  บุญชัย
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขวัฒนกุล
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เทศ
9. เด็กหญิงศิวรรณรดา  จิตวิริยนนท์
10. เด็กชายสุเมธ  ชูราศรี
 
1. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
2. นายพีรวัฒน์  มักสัน
3. นายพลากร  เมืองมูล
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิฌญา   ธรรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิรยากร  เทพนรินทร์
 
1. นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์
2. นายณตะนาว  เนียมอ่อน
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงมุทิตา  อินกรัด
2. เด็กหญิงศวิตา  ดวงกันยา
 
1. นายเอกวิทย์  ศิริสิงห์
2. นางสาวเดือนฉาย  จตุรงค์มโนรถ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ   โชคเพิ่มพูน
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  เทียนขุน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงมายาวี  เทียมทอง
 
1. นายนพดล  ริ้วทอง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรปิ่น
 
1. นายวสันต์  งานดี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุญนิศา  กิติสมประยูรกุล
 
1. นายณรงค์  ปรีดาวัฒนากูล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิสรินทร์   กาหลง
 
1. นายปิตินันท์  บัวสำลี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงช่อผกา  ชีวมงคล
 
1. นายภาณพงศ์  สุขเสนา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มพฤกษา
 
1. นายนพดล  ริ้วทอง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  น้อยพันธุ์
 
1. นายนพดล  ริ้วทอง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 23 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณาศิสพิมพ์  เพ็งนวม
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  เอี่ยมบำรุง
 
1. นางสาวอังค์ริสา  คำลือ
2. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  สุภารี
2. เด็กหญิงอภิญญา  โยงกระโทก
 
1. นางสาววาดไว้  แสวง
2. นายประเสริฐศักดิ์  ฉันท์ศิริเดชา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายภัชนนท์  ใจเกล้า
2. เด็กหญิงรุ่งรุดี  แจ่มฟ้า
 
1. นายภาณพงศ์  สุขเสนา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายพงศ์ชนะ  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกันต์  อภิธรรมนิธิ
2. เด็กหญิงปราถนาสิริ  อินทร์คง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุลยพงศ์รักษ์
 
1. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
2. นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทรโคตร
2. เด็กชายธนชาติ  ทบทวนน้อย
3. เด็กชายอริยะ  สุนทรา
 
1. นายฉัตรพันธ์  นิลกำแหง
2. นางสาวพัชรนันท์  เวียงสันเทียะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 1. เด็กหญิงกฤษยา  พิทักษ์พงศ์
 
1. นายชัย  อุทัยธรรม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายนันทิภาคย์  เสนาะจิตร
 
1. นายมณฑล  คงสาหร่าย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.67 ทอง 9 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายชูวงค์  เพียรขุนทด
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงเพ็ญประพาพร  พ่วงเรือ
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายณัฐโชค  วิธูรจิตร
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงปารมี  เจริญราชวาหนะ
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายชูวงค์  เพียรขุนทด
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.66 ทอง 7 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ก้อนทอง
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
 
1. นายธนพล  ตันตระกูล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายปริญญ์พัชร  เกียรติสมชาย
 
1. นายเชาวน์วุฒิ  อรุโณทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1. เด็กชายภัทรพล  ธาตุทอง
 
1. นายธิติภัทร์  สังข์สอน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศุภเสถียร
 
1. นายนพดล  คชศิลา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.33 ทอง 7 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศุภกานต์  เปี่ยมอยู่สุข
 
1. นายสุชาดา  นนทรีย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วัฒนทวีภิรมย์
 
1. นายธีรศักดิ์  คีรีรัตน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1. เด็กชายนฤบดี  สิงห์งาม
 
1. นายภัทรพงศ์  เทพยรักษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุชาติ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เย็นจิตโสมนัส
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงกัลย์ชลิกา  อัศวชีวันธรกุล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิ์กีรติ
3. เด็กหญิงณิชาลฎา  ฉัตรธรรมธร
4. เด็กหญิงปาลิดา  รัตนทองคำ
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  สื่อวงศ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงวิรชา  ชินณพงษ์
7. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ปฏิญญามาศ
8. เด็กหญิงเขมจิรา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นายณัฐพงษ์  จิตอารีวงค์
2. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
3. นางจรรยาศิริ  ธนะมงคลฤกษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 81.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายกิตติภัทร  สืบเชื้อ
2. เด็กชายชิษณุกร  ไทยอ่อน
3. เด็กหญิงญาณิศา  ดิษาภิรมย์
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิงห์งอย
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีต์วรานนท์
6. เด็กชายธนพัทธ์  มงคลธนาวรรณ
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  สมปาง
8. เด็กหญิงนฤธร  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์งอย
10. เด็กหญิงนิรดา  สิงห์งอย
11. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
12. เด็กชายภูผา  บุญเลิศ
13. เด็กชายสุประวีณ์  นุชส่งสิน
14. เด็กชายอชิตะ  คงคล้าย
15. เด็กชายอมรพงศ์  วงษ์สะอาด
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางสาวหนึ่งนุช  เวือนประโคน
3. นางสาวปิยะพร  ศรประสิทธิ์
4. นางสาวแพรวพรรณราย  เป็นวงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ทวีศักดิ์
2. เด็กชายชูวงค์  เพียรขุนทด
3. เด็กชายณัฐโชค  วิธูรจิตร
4. เด็กชายนพรุจ  ด่านนอก
5. เด็กชายภัทรภูมิ  พันธ์ศรี
6. เด็กหญิงวีรปริยา  บัวเพ็ง
7. เด็กหญิงวีรภัทรา  บัวเพ็ง
8. เด็กชายสิทธิโชค  ใจปวน
9. เด็กชายอนันตโชค  วิธูรจิตร
10. เด็กชายเจนวิทย์  นัคราภิบาล
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่แต้
2. เด็กหญิงกมลชนก  แสงเจริญไพศาลสิน
3. เด็กหญิงจนิสตา  เพ็งอารีย์
4. เด็กหญิงจิรภัทร  รุ่งกระจ่าง
5. เด็กชายฉัตรตพิชัย  ปอยเดช
6. เด็กชายติณณภพ  ชมภูนุช
7. เด็กหญิงนันทิชา  กองสุผล
8. เด็กชายปริทัศน์  ตั้งพิทักษ์เสมอ
9. เด็กหญิงพรนภา  แซ่ตั้ง
10. เด็กหญิงมัลลิกา  ยอดรัก
11. เด็กหญิงวริศรา  พรสุข
12. เด็กหญิงวัลลภา  วิวัฒนาภิรักษ์
13. เด็กหญิงวาสินี  อาจหาญ
14. เด็กหญิงวิญาดา  ภูภักดี
15. เด็กชายศิรสิทธิ์  แซ่โง้ว
16. เด็กชายอติชาติ  สนธิเณร
17. เด็กชายอนุกูล  กล้ากลาง
18. เด็กหญิงอลิชา  ชัยทวี
19. เด็กหญิงเมษา  นิลคำภีร์
20. เด็กหญิงแก้วกาญจนา  นามวงค์พรหม
 
1. นางสาววาสนา  ใยไหม
2. นางสาวนิรชา  สมบุญพล
3. นายวีรพงษ์    แพรุ่งทรัพย์
4. นางหทัยรัชฌ์  เปี่ยมวิทย์
5. นางสาวรมณภัทร  กตตน์วงศกร
6. นางสาวภิญญดา  ลัทธิธรรม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกรชนก  พุ่มพวง
2. เด็กชายจารุวัฒน์  หมั่นงาม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรดาศักดิ์
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทวีนันท์
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  พูลหมี
6. เด็กชายเจษฎา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นายธนวัฒน์  พัดทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายกรวัฒน์  ชีกว้าง
2. เด็กหญิงกลนิษฐ์  อากาศวรรธนะ
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  คำโพนงาม
4. เด็กหญิงกานดา  มีคุณ
5. เด็กหญิงกิตติกานต์  แสงรัตน์
6. เด็กชายก้องภพ  ชโลธร
7. เด็กชายชัชฤทธิ์  ทองเงิน
8. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  พวงแก้ว
9. เด็กชายณัฐพงศ์  วงษ์สอาด
10. เด็กชายณัฐวุฒิ   สอนลม
11. เด็กชายทรงศักดิ์  คำอ่อนสา
12. เด็กหญิงธัญชนก  พรหมถนอม
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคศรีสุข
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำรงยุทธ
15. เด็กชายบารมี  เรียบผา
16. เด็กชายบิลลี่  ปราณีประเสริฐ
17. เด็กหญิงประภัสรา  กุลทอง
18. เด็กชายปรัชญา  คำทา
19. เด็กหญิงปัทมา  ชาวนา
20. เด็กชายปิยะศักดิ์  ลักษณะ
21. เด็กหญิงปิยาภัทร  ทรายละเอียด
22. เด็กหญิงพิมมาดา  บุษยาตรัส
23. เด็กชายภัทรภูมิ  นามไพร
24. เด็กชายภาณุเดช  ยศสุวรรณ
25. เด็กชายภูริพัฒน์  ทองพิมาย
26. เด็กหญิงวรัญญา  มะลิป่า
27. เด็กชายวิวัฒน์  หินดี
28. เด็กชายศิวกร  คมขำ
29. เด็กชายสรรชัย  ผ่องกาสัย
30. เด็กชายสรรชัย  ผ่องกาสัย
31. เด็กหญิงสาวณี  ติยะสันต์
32. เด็กชายอดิเทพ  กลัดเล็ก
33. เด็กหญิงอตินุช  สิงห์แก้ว
34. เด็กชายอภิเชษฐ์  สว่าง
35. เด็กชายอมรเทพ  จำรักษา
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  คำมีอ่อน
37. เด็กชายเฉลิมชัย   ผิวผ่อง
38. เด็กหญิงเนตรชนก  สุขล้อม
39. เด็กหญิงเนตรดาว  กาฐะโกศล
 
1. นางรัชนี   อานพรม
2. นายอุดมฤทธิ์  ถาวร
3. นางสาวนิษฐ์วริน  เหล็กศรี
4. นางสาววีณา  นิลโต
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กชายปุลวัชร  อินทโฉม
 
1. นายอภิรัฐพงศ์  สุวรรณโอภาส
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายเกรียงไกร  หมวดคำ
 
1. นายวิรัช  คงสวัสดิ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง 7 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 20 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์   ผดุงถิ่น
 
1. นางสมฤทัย  คงคาลอย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1. เด็กชายปุณณกิจ  เอื้อพีระพัฒนา
 
1. นางเรณิสา  เกียรติสมบูรณ์ชัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายอนพัช  บรรเจิดศิลป์
 
1. นายเทพสัญยา  ทรงสิริวรกุล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณณ์ชญา  รัตนตั้งตระกูล
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายธีรเดช  วราภาพงษ์
 
1. นายเทพสัญยา  ทรงสิริวรกุล
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 35 โรงเรียนวัดกก 1. เด็กชายบวรศักดิ์  ปัดพรม
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปริณห์รัศมิ์  ฉิมท้วม
 
1. นายวิรัช   คงสวัสดิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงอรอุมา  แสงจันทร์
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 83.67 ทอง 9 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายชิวาวุธ  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงญากานดา  เพชรชะ
3. เด็กหญิงญาดาวดี  สืบเหล่างิ้ว
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สืบเหล่างิ้ว
5. เด็กหญิงณัฐกรรณ์  รวีพรนิธิโชติ
6. เด็กหญิงนันต์นรา  ขันอาษา
7. เด็กหญิงพรรณปพร  สัญญาอริยาภรณ์
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  สายเสนา
9. เด็กหญิงพิชามญช์  พลเยี่ยม
10. เด็กหญิงวสุธิดา  แพระบำ
11. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่างประดับ
12. เด็กหญิงอรณัฐ  บรรลือศรีศักดิ์
 
1. นายพอชาย  พึงไชย
2. นางสาวอังค์ริสา  คำลือ
3. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
4. นายสิรวิชญ์  บุญมี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดกก 1. เด็กหญิงจันคำ  แก้วใจ
2. เด็กชายชลัมพ์  มูลประสิทธิ์
3. เด็กหญิงชลิตา  กาญจนวิลาสกุล
4. นางสาวณิชาภัทร  กมลทิพย์วงศ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พึงตา
6. เด็กชายบวรศักดิ์  ปัดพรม
7. เด็กชายวัชรพงษ์  ดารัตน์
8. เด็กชายอนวัฒน์  ภัทรวัฒน์โภคิน
9. เด็กชายอานนท์  ขวัญมนต์
10. เด็กชายเลิศสิน  วงศ์ทอง
11. เด็กชายโชติชวัล  รุ่งเรือง
 
1. นายเดชา  ชัยชะนะ
2. นายกิตติณัฐสิทธิ์  บุษบงค์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  แย้มสรวล
4. นายธนโชติ  ชัยชะนะ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กหญิงกชกร  ปณิฐาภรณ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญเฟรือง
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงชญานุช  ฤทธิรัตน์
6. เด็กหญิงชาลิดา  หอมสุด
7. เด็กหญิงญานิศา   แจ้งจำรัส
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  วามะกัน
9. เด็กหญิงธมกร  อรุณสวัสดิ์
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สันทาลุนัย
11. เด็กชายธีรเวช  สุภาวงษ์
12. เด็กหญิงนาตาเลีย  คอวาแลนพาเวช
13. เด็กหญิงนิชานันท์  กองตา
14. เด็กชายบี  .
15. เด็กหญิงปรียานุช  ราชโส
16. เด็กหญิงปวรรัศมิ์  อวบอ้วน
17. เด็กหญิงพรทิตา  มีชัย
18. เด็กหญิงพรนภัส  แสงน้อย
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ปลายละออง
20. เด็กหญิงวรรณนิสา  สีลี
21. เด็กชายวลิน  ชาญกล้า
22. เด็กชายวิทวัส  ชาประดิษฐ์
23. เด็กชายวีระภาพ  สาระวิถี
24. เด็กหญิงศรีสุดา  สุขอนันต์
25. เด็กหญิงศศินันท์  ขุมทอง
26. เด็กหญิงศศิภัสส์  ผึ้งทอง
27. เด็กหญิงศิริพร  สิงขรณ์
28. เด็กหญิงสุชาดา  ใจหมั่น
29. เด็กหญิงสุพิชญา  สอนไตรแก้ว
30. เด็กหญิงสุรัสวดี  ปทุมทอง
31. เด็กหญิงอภิญญา  ชุดไม้หอน
32. เด็กหญิงเกษร  สีสุขกลาง
 
1. นางสาวธนธรณ์  มะโนใจ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกรวีร์ณะ  คุ้มกัน
2. เด็กหญิงกันตินันท์  ศรีวะสุทธิ์
3. เด็กชายกันต์ดนัย  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงจิรธิดา  สาครอนันต์
5. เด็กหญิงชนัญธิดา  อรรคนันท์
6. เด็กชายณัฐชานนท์  คงไทย
7. เด็กชายธนกฤต  บุญมาลี
8. เด็กหญิงมณฑิสา  กุลวิไชยศักดิ์
9. เด็กชายรชต  อารีชม
10. เด็กชายศุภกร  คุ้มกัน
 
1. นายทรงกลด  ชัยศิริ
2. นางสาวอรอุมา  ทิมณีวรรณ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โคจวงจันทร์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญทศ
3. เด็กชายจุลจักร   ไหวพริบ
4. เด็กชายธนพล  แดงสะอาด
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เรืองสุข
6. เด็กชายภานุวัฒน์  พูนสิริ
7. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ภาคินัย
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ดุงสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์  ธรรมประเสริฐ
2. นางศิริต้า  อุปพงษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.333 ทอง 10 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 1. เด็กหญิงกวินตรา  สิงห์ซื่อ
2. เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  เสียงเสนาะ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทราภรณ์
4. เด็กหญิงลลิตา  พวงปัญญา
5. เด็กหญิงสุพิชชา  พรมมา
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสงเฟือง
 
1. นายสมภพ  สมบูรณ์
2. นายนวพล  สังขพันธุ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงณภัทร  แพร่ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
4. เด็กหญิงบุษกร  ชาชำนาญ
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
6. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
7. เด็กหญิงรตี  ศรีโปดก
8. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
9. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   มั่นทอง
11. เด็กหญิงอภิญญา  เฮงภู่เจริญ
12. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
3. นางสาวกานต์มณี  ศรีปัตเนตร
4. นายนันทวัฒน์  ภูกองแก้ว
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. นางสาวชญานี  สุขดี
5. เด็กหญิงชลลดา  กลิ้งสุวรรณ
6. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มมงคล
8. เด็กหญิงประณิตา  ยิ้มแย้ม
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคเกิด
10. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
11. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
12. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวสุธาทิพย์  พิมพ์กลาง
3. นายสราวุธ  สุภาพ
4. นายปัณณวัฒน์  ช่วยชู
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.333 ทอง 11 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  จันทร์แดง
2. เด็กชายญานภัทร  เกษมสุข
3. เด็กหญิงฐิติพร  สนนิ่ม
4. เด็กหญิงณหฤทัย  วงษาไฮ
5. เด็กหญิงปลายวดี  บุบผาโภชน์
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  จารุเรืองชัยกุล
7. เด็กหญิงวิชญาดา  จำเริญ
8. เด็กหญิงศกลรัตน์  สิตานุรักษ์
9. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ใจกระเสริม
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขีสืบ
11. เด็กชายอัมรินทร์  ชุ่มเล็ก
 
1. นายศานิต  ศรีเรือง
2. นางสาวจุลกาญจน์  เสคุคุมพัตถ์
3. นางสาวธิดารัตน์  ชนามุยา
4. นายจินตวัฒน์  ช้างหร่าย
5. นายกิติศักดิ์  สุทธิ
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายจิระพงศ์  ตามสมัย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองแม้น
3. เด็กชายวาทิต  วงศาโรจน์
4. เด็กชายสรวิศ  กุยรัมย์
5. เด็กชายเอกพล  ัปั่นกำจร
 
1. นายพุฒิศักดิ์  แนวทอง
2. นายมนตรี  พลชำนิ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกอบวิทยา 1. เด็กชายทวีทรัพย์   หมื่นสี
2. เด็กชายวรากร   เมฆแก้ว
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
2. นายรัชตพงษ์  ศรีกิตติกาญจน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนโชคชัย 1. เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์
 
1. นางสาวพรนิภา  ศรีเนตร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น
 
1. นางสาวศิริพันธ์  สาระรัตน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.25 เงิน 29 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงปรียาภัสสร์  ขวัญเชิด
 
1. นางจิรชยา  จาระนัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 36 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เหระวัน
 
1. นางสาววิภาพร  ทิพรักษ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  กลับดี
 
1. นางพูนพรรณี  ภู่หนู
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญาณ์มญชุ์   ชนไพโรจน์
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์กระจ่างเลิศ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  มุ่งช่วยกลาง
2. เด็กหญิงจิรประภา  สันติพงษ์ไพบูลย์
3. เด็กชายปัณวิชญ์  พรหมภาสิต
4. เด็กหญิงปัทมาสน์  มีไชย
5. เด็กหญิงรัชประภา  บาริศรี
 
1. นางสาวศุทธนา  เอี่ยมสอาด
2. นางศิรดา  ศิริตัง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภารตวิทยาลัย 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  คีรีนิล
2. เด็กหญิงศุภัชญา  จันทร์วานิชสกุล
 
1. นางสาวปัญจภร  โรจน์รังษี
2. นางสาวปนัดดา  คำภักดี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพรฤทธิ์  แซ่เจียง
2. เด็กชายวงศ์วริศ  ยุเรศรัตนานนท์
 
1. นายสมชาย  อุ่นแก้ว
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 20 โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงมีนา  มุสตอฟาดี
2. เด็กชายศตวรรษ  พวงทอง
 
1. นางสาวสาธร  ผลยังส่ง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ทองอยู่
2. เด็กชายกันต์กวี  ธนาศิริเจริญ
3. เด็กชายชานนท์  คำภูแสน
4. เด็กชายณัฐภัทร  ลุงสุ
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นามวงศ์
6. เด็กชายอนันดา  จิตรกุศลศาสน์
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
2. นายเอกพล  อิสระพันธ์
3. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนัทธาฎา  สังข์ศิริ
2. เด็กชายปฏิพล  คำเลิศ
3. เด็กหญิงปทุมมา  วังคีรี
4. เด็กหญิงมนรัตน์  เกษมราษฎร์
5. เด็กหญิงสิริธาร  ทรายแก้ว
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ดังชัยภูมิ
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
2. นายเอกพล  อิสระพันธ์
3. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐชนน   หวังประสพกลาง
2. เด็กชายธนภัทร   สุวรรณ์
3. เด็กชายพงศ์เทพ   รักคุ้ม
4. เด็กชายยศธนาดุล  ลงเกี๋ยง
5. เด็กชายศรายุทธ   คุณพลอย
6. เด็กชายศิวกร   บุญธรรม
7. เด็กชายเทวา   กระแสร์
8. เด็กชายเพชรรัตน์  สาพา
 
1. นายศักดา   สวนจังหรีด
2. นายปพน  อินวรรณา
3. นายสัตยา  สะสันติ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81.9 ทอง 14 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาตาวี  นาวงค์
2. เด็กชายณพกฤต  เพ็งพุฒ
3. เด็กหญิงปณิชา  มุขมณเฑียร
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  ยุ่นประยงค์
5. เด็กหญิงรมณ  แสงศรี
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก
7. เด็กหญิงวีรนัญดา  ศรีรักษา
8. เด็กหญิงสิรินภา  อมาตยกุล
9. เด็กชายเสรษฐวุฒิ  ไชยฤทธิ์
10. เด็กชายไทย  รักแต่งาม
 
1. นายวรเดช  สังวาลย์น้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีกิ้ง  ผาก่ำ
3. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 70.8 เงิน 27 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชายกสิณ  จันทร์รุ่งมณีกุล
2. เด็กชายจตุรติ  ดวงอาสงค์
3. เด็กหญิงณวิญา  เพ็ชรฎา
4. เด็กหญิงปรินดา  นันทะพันธ์
5. เด็กหญิงปุณยนุช  ขวัญลิขิต
6. เด็กหญิงพลอยพิมล  แซ่จึง
7. เด็กหญิงวรวรรณ  พงษ์มิ่ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชาชำนาญ
9. เด็กชายอนุชา  อ้วนล้ำ
10. เด็กชายไรวินท์  เต็มดวง
 
1. นายนฤพล  แป้นทอง
2. นายบุญธรรม  ทองพันธ์
3. นางสาวอรรัชนี  นันธิษา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แตงเล็ก
2. เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร
3. เด็กหญิงสโรสินี  มุ่งมาตร์มิตร
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
2. นางสาวปนิฏฐา  ป้อมหิน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.8 เงิน 7 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชรมนต์   อุปลา
2. เด็กหญิงวนัสรินทร์  ปะสาวะภา
3. เด็กหญิงสุนิตา  บุญศรีเจริญ
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
2. นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมทา
2. เด็กหญิงกัณญาภัค  เครือครัด
3. เด็กหญิงกิตติญา  กัลยารัตน์
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนวีรสุนทร 1. เด็กหญิงกัณยกรณ์  สอนสุข
2. เด็กหญิงอภัชญา  แดงดี
 
1. นางสาวรัชวรรณ  กิ่งแก้ว
2. นางสาวรัชวรรณ  กิ่งแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสมาภา 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณประทีป
2. เด็กหญิงสุพิชญา  กอบเงินทอง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พวงอุไร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรพิมล  หิรัญสุข
2. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์งาม
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ธนะจิตต์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทองมีมา
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 22 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายกิติกร  ปันเมือง
2. เด็กชายธันวา  แตงแก้ว
 
1. นายภุชงค์  สมหมาย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤษ  เกียวคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญชม
 
1. นายพงศธร  บุญชิต
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 44 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วรรณะบำเพ็ญ
2. เด็กหญิงวาศินี  ใหญ่เย็น
 
1. นายวรทัศน์  หวังวรวุฒิสกุล
2. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ช้างแก้ว
2. เด็กชายภควรรษ  ขำดี
 
1. นายณัชภัค  บุญเติมนิติกุล
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุดลา
2. เด็กชายพิชชากร  แก้วแต้ม
 
1. นายไพรวัลย์   คิ้วสุนทรเนตร
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  บุตรดี
2. เด็กหญิงวรรณิษา  วิริยาเมธาโรจน์
3. เด็กชายสรวิชญ์  ทิมเมฆ
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงธนพร  ลือภูวพิทักษ์กุล
2. เด็กชายพชรสิน  สำแดงเดช
3. เด็กชายวิชชากร  วงศ์จันทร์กลม
 
1. นายสุทธิพงศ์  นาคทรัพย์
2. นายบุญเจิด  สำแดงเดช
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายชนกานต์  สันโดษ
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชมพักตร์
3. เด็กชายภัคพล  คุ้มสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัสส์  ถาเหง่า
2. นางสาวรุจิรา  พิมพ์แสง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายธนกร  สารคาญ
2. เด็กชายภัทรพล  พิมพ์อุบล
3. เด็กชายอนิจจ์  อินทร์น้อย
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พลชัย
2. นายอภิชาติ  ยอยรู้รอบ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วกนก
2. เด็กชายตันติกร  บุญชู
3. เด็กชายไอซ์  วงศ์สวรรค์
 
1. นายอภิชาติ  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  พลชัย
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กชายพชรพล  สำแดงเดช
2. เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์จันทร์กลม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  จิตตพงศ์
 
1. นายสุทธิพงศ์  นาคทรัพย์
2. นายบุญเจิด  สำแดงเดช
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนากรณ์  ไกรยา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ลองงาม
3. เด็กชายภูเบศร์  ใจธรรม
 
1. นายนพรัตน์  มั่งมี
2. นางสุคนธ์ทิพย์  กลิ่นหอม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.6 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรภัทรา  คำภิรมย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สว่างเนตร์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   เสาวดี
 
1. นางยุพิน   ศุภกรพงศ์สิริ
2. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนันทิชา  เล่งน้ำจืด
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แสงแจ่ม
3. เด็กหญิงอัจจิมา  จันทะวัน
 
1. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กหญิงชนาภา  พรมกสิกร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทำนา
3. เด็กหญิงนัทฌา  ชนะบุญ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีดี
5. เด็กหญิงสิริกัลยา  จันเหลือง
6. เด็กหญิงหิรัญญิกา  พรหมชัยศรี
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
3. นางสาวช่อผกา  เทพช่วย
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนวันต์   คนขยัน
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ   สมภาค
3. เด็กหญิงศศธร   แคน้อย
 
1. นางยุพิน  ศุภกรพงศ์สิริ
2. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กหญิงชนิดา  ตาสาโรจน์
2. เด็กชายนพรัตน์  อินสกล
3. เด็กหญิงปณิตตา  เกตุชม
 
1. นางสาวกฤษณา  อุทัศน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.17 ทอง 14 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1. เด็กหญิงปราณัสมา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงภานุมาส  เพ็งพันธ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ดีสุด
 
1. นางกัญกร  เรืองอรุณ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 23 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กหญิงชุติมา  ทับ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ขำโอด
3. เด็กหญิงนันทิยา  รอบุญ
 
1. นายกอบศักดิ์  อภิกรกุล
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญมาศ   คฤหาสน์กนก
2. เด็กหญิงพิชชาภา   ชัยชนะศักดิ์
3. เด็กหญิงสิริกัญญา   รินไทสงค์
 
1. นางยุพิน  ศุภกรณ์พงศ์สิริ
2. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 30 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสงฉวี
2. เด็กหญิงศรุตา  ต้องไกรเลิศ
3. เด็กหญิงเกศกนก  พูลชาติ
 
1. นางสมพร  มงคลพร
2. นางศิรประภา  ศรีปลั่ง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 23 โรงเรียนวัดนาคปรก 1. เด็กหญิงณัทภาดา  โชติทวีธนัน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุนิตา  ปลุกใจ
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางวันทนี  ยอดยิ่ง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  เต๊ะเปีย
2. เด็กหญิงธนัญญา  เจษฎาภัทรกุล
3. เด็กหญิงพัชราภา   เกิดความสุข
 
1. นางสาวนงเยาว์  ขันคำ
2. นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 38 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สกุลมา
2. เด็กหญิงศิลัลณา  คล้ายจินดา
3. เด็กหญิงเมธาวี  ก่องนอก
 
1. นายวรมิตร  สุภาพ
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 25 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิง พุทธิมา   สุพรรณ์
2. เด็กหญิงชญต   สัจจพานิชกุล
3. เด็กหญิงมุนินทร์   โสมทองมี
 
1. นางสาววิมลมาส  แตงงาม
2. นางสาวนงนุช  วินทะไชย
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงดลนภัส  หมั่นสกุล
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เอกพิชญานนท์
3. เด็กหญิงปวีณ์กร  ดวงเงิน
 
1. นางสาวตวันฉาย  ทิพย์รัตน์
2. นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มีศิริ
 
1. นางสาวอุษาวรรณ  อุบลขาว
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง 18 โรงเรียนวัดนาคปรก 1. เด็กหญิงชลดา  อุปรีย์
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  ดาษฎาจันทร์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาณิศา  เปรมสุข
 
1. นางสาววิไล   ดวงดี
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญเกิด
 
1. นางสาวญาณภัทร  นาคำ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เจียงจตุรภัทร์
 
1. นางสาวดาริณี  สมานจิตร
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายพงศกร  หัสดิน
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายภัทรกร  สมประสงค์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  สุขหมอก
 
1. นางสาวอุษาวรรณ  อุบลขาว
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนคลองปักหลัก 1. นางสาวจริญา  แก้วเข้ม
2. เด็กชายพชรพล  ทองเปรม
3. นายพรชัย  โหงวลิ้น
 
1. นายจุรพงษ์  พิทาคำ
2. นางสาวธัญธิตา  หงษ์ทอง
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พ่วงพิศ
2. เด็กชายมานิตร  จิตตเศรษฐกุล
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
191 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงมนตกานต์  บุญโต
2. เด็กชายเจษฎา  โกศล
 
1. นางภาวดี  อาจคำพันธ์
2. นางวันวิษา  ทวีศักดิ์
 
192 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 26 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุพิพัฒน์โมลี
 
1. นางสาวจิรปรียา  ขันทะชา
2. นางสาวสุดาว  อาชาเขียว
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงอรณิชา  ทัดฝัน
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงชยุดา  ถมทอง
 
1. นางสาว อุษาวรรณ  ุอุบลขาว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายพงศกร  หัสดิน
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 47 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงวรัญญา  พรหมมา
 
1. นายสุพจน์  รักร่วม
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวพัทธมน  เกาะประเสริฐ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายอรรถพล  เถระวัน
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1. เด็กหญิงณิศา  มากพงษ์
 
1. นางสาวณัฐฐา  นพเก้า
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   บัวตา
 
1. นางสาวอังคนา  กิ่งแก้ว
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กชายวงศกร  วิทูรพงศ์พินิจ
 
1. นายพุฒิวิชญ์  โตเทศ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  พะกะยะ
 
1. นางสาวจันทรา  งามเลิศพรสถิตย์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายสรรพวัต  เชนยพาณิชย์
 
1. นางสาวประภัสสร  นรวรรณ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายพรเทพ  พุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวธันยพร  ข่าขันมาลี
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 27 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนตรวงษ์
2. เด็กชายธนภัทร  อารมณ์ชื่น
3. เด็กหญิงนภาการ  นนฤาชา
4. เด็กหญิงปาลิวัลย์  ปะติ
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รักสุวรรณนิมิต
6. เด็กหญิงเพชรลัดดา  เทือกเพีย
7. เด็กชายเศรษฐพัส  ธเนศพงศ์ภาคิน
 
1. นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี
2. นางสาวเอ็มอร  บุตะเขียว
3. นายอิทธิกร  บุนนาค
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงลลิตา  จ้อยสนิท
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเฟือง
 
1. นางพรพิมล  ทองเหง้า
2. นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 23 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงนภาวี  ฤกษ์ศุภพิภพ
2. เด็กหญิงนิธินาถ  เหล็กศักดา
3. เด็กหญิงประริศตา  แจ้งเจริญ
 
1. นางปิยะมิตร  เมธาธีระนันท์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สระทองแย
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.67 เงิน 5 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิง กัญญาวีร์   กีรติสุนทร
2. เด็กชายพีรวิชญ์    มูหะหมัด
3. เด็กชายอรรถสิทธ์    เกิดสมบุญ
 
1. นางสาววาสิฏฐี   คำนกขุ้ม
2. นางสาวณัฎฐิตา   บุญศิริรุจิษยา
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤชศร  สุขจิตต์
2. เด็กชายฟะมีย์  วงษ์สันต์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขวัฒนกุล
 
1. นายเส็ง  บุดดา
2. นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายฐปนนท์  รัตนสุวราหะ
2. เด็กชายวริศ  สวัสดิ์ดวง
3. เด็กหญิงวันวิสา  เตชะสุขสม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
2. นางสาวดาริณี  สมานจิตร
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายนครินทร์  สนธิพงษ์
3. เด็กชายศศกร  พันธ์เอก
 
1. นายยุทธชัย  แก้วพิลา
2. นางสาวประภัสสร  นรวรรณ
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมณี
2. เด็กหญิงบุญรักษา  พินิจสัย
3. เด็กชายอนัตร์  คงเจริญถิ่น
 
1. นางสาวศิครียา  แว่นแก้ว
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายบุญทวี  สุทธิกุล
2. เด็กชายภัทรกร  สมประสงค์
3. เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นแสง
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
2. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายกรวิทย์  บุตรพรม
2. เด็กชายพัชรพล  ยันตาภรณ์
3. เด็กชายเตชพัฒน์  ทองคำ
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนศีล  เกตุเอี่ยม
2. เด็กชายอภิรักกษ์  พึ่งกลั่น
 
1. นางสาวญาณภัทร  นาคำ
2. นางสาวเอื้อกันย์  เสาร์ชัชวาลย์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธนะภานุ
2. เด็กชายศิวัฒ  ทองสุขดี
 
1. นายเสกสม  จินดารักษ์
2. นางสาวบงกช  พิทักษ์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 43 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวรภัทร  พรายพรรณ
2. เด็กชายโฆษิต  นนท์สูงเนิน
 
1. นางสาวสายสวาสดิ์   มีกอบสิน
2. นางสาวธิดาวรรณ  บัวสาย
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 44 โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กชายธีรเดช  เสนาสุข
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ชูเนตร
3. เด็กชายวัณนากร  ทองเปรม
 
1. นางสาวธัญธิตา  หงษ์ทอง
2. นายจุรพงษ์  พิกาดำ
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชุติกานต์  คำรื่น
2. เด็กชายปพนธีร์  รักษ์ดำ
3. เด็กหญิงอัญวีณ์  ธีระพนิตนันท์
 
1. นายวุฒิไกร  คำผุย
2. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง