สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงหญิง  -
 
1. นางสมจิตร  ศรีพิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงอนัญญา  คำล้าน
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เตปา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงศ์ดียิ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางศิวาพร  ปานแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงพรกรัณย์  ก้อนทอง
 
1. นางปุณญาดา  แสงรัตนสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวชลทิชา   ทัพประเสริฐ
 
1. นางฉวีวรรณ   บุญยะผลานันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายรัฏฐกรณ์  แก้วบุบผา
 
1. นางสาวสิริกร  อารมชื่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ภูศรีนาค
 
1. นางกรรณิการ์  แป้นกลม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายวุฒิชัย  เปล่งขำ
 
1. นางสาวภัทรภร  ปถะคามินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มัณฑนานุชาติ
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศิริ
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติสายออ
 
1. นางสาวรัชนีกร  พรหมมิ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 53.33 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ใช้ช่ำชอง
 
1. นางนฤมล  จำรัสพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.67 ทอง 29 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุดมกูล
 
1. นางบุษบง  ชุ่มประเสริฐ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. นางสาวพรจันทร์  สุวรรณาวงษ์ตระกูล
 
1. นางสาววนิดา  เลี้ยงอำนวย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  หวายฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  เรียงรายวิลาศคีรี
 
1. นางบุษบง  ชุ่มประเสริฐ
2. นางสาวสิรินภา  ประกอบดี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72.3 เงิน 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนัญญา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีบรรพต
 
1. นางกรุณา  ใจห้าว
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77.45 เงิน 31 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อังคะลา
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวสายชล  สิกขา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.07 ทอง 15 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายจุติพล  พ่วงเพ็ง
2. เด็กชายนิติภูมิ  ชัยทอง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
2. นางสาวศศิวิมล  ลังพี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 40 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายศิวัจน์  ธีระธนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวมานิดา  อินทรีย์มีศักดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายภัคพล  วรรณโพธิ์พร
 
1. นายเสกศักดิ์  เที่ยงธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นายศุภฤกษ์   นาคแกมทอง
 
1. นางกฤษณา   ฤทธิ์คำรณ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.58 เงิน 28 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงกชกร  ทองโกย
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสงเลิศล้ำ
3. เด็กหญิงบุญยานุช  ไพรยการ
 
1. นางสุภาวดี  สามสุวรรณ์
2. นางสุนทรี  พันชน
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กชายกุลพัทธ์  ทองประมูล
2. เด็กหญิงพัตรพิมล   คงยนต์
3. เด็กหญิงมะลิ  ชาลีลักษ์
 
1. นายนนท์ชัย  ขุนวิเศษ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิภาหัสน์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ดีนา
 
1. นางสาวทิพเนตร  มะกรูดอินทร์
2. นางสาวรัชดา  อินเฉิดฉาย
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สมจิตร
2. เด็กหญิงพิชญาดา  อิสระชาติ
3. เด็กหญิงสุปรียา  มาลาศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วิชาสาร
2. นางสาวปิยนุช  ทัพสัพ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายปณัย  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงพีรดา  ตุลานนท์
 
1. นายธีระพัทธ์  โชติธนิกวรรักษ์
2. นายนิติกร  ปากหวาน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวทิพวัลย์    ไทรสง่า
2. เด็กชายไตรเทพ   ไทรสง่า
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
2. นางสาวปัทมพร  คำดี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายณิชคุณ  ศรีพัฒน์อินทร์
 
1. นายเผด็จ  แป้นกลม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่สุพรรณ
 
1. นายเผด็จ  แป้นกลม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายนภัสกร  ชูราศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาพร  สมบูรณ์บัติ
2. เด็กชายวงศ์วริศ  พันธุ์ธนกานต์
 
1. นางสมวลี  สุธรรมพิทักษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  สอนพรม
2. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  ซื่อวาจา
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64.37 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายศักดิ์นันท์  กลมวงษ์
 
1. นางสาวประกายทิพย์  ภูมิภาค
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 39.93 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธีรเดช  ดาวจันอัด
 
1. นางสาวปิยนุช  ทัพสัพ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สารบรรณ
 
1. นายกาญจนศักดิ์  แสงลับ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อิ้วชาวนา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีวารีรัตน์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงหนึ่ง  ใหญ่จี
 
1. นางสาวเกศวรี  ในเรือน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายณัฐนนท์  เจนนัดที
2. เด็กหญิงภัทราพร  กันบุญมา
3. เด็กชายศิรฐากูร  สุโกมล
 
1. นางศิรินภา  ยอดยิ่งยง
2. นางสาวสุวธิดา  ล้านสา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวนภาลัย    เกษจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์หทัย   พรรอด
3. นายเขมทัต   บุญนำ
 
1. นางสาธกา   จ้อยทองมูล
2. นางอุทัยวรรณ   สังข์เสวก
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.8 เงิน 17 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  นรากล่ำ
2. เด็กหญิงนิศาชล  มะโนมั่น
3. เด็กหญิงอรณิภา  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นางสาวสกลสุภา  สุมาลี
2. นางสาววาสนา  ลี้เจริญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงญาตาวี  ห้วยลึก
2. เด็กชายปัญญา  ลุงแสง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมสุดา
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
2. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 48 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ธนาบุญเจริญกุล
2. เด็กชายยุทธภูมิ  วิเศษชาติ
3. เด็กชายเตชิต  เนียมเมือง
 
1. นางสาวรุจจิเนตร  รื่นกระมล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงรินลดา  กลิ่นกระสันต์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กล้าหาญ
3. เด็กชายศิริมงคล  จันทอง
 
1. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงคุณัญญา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชัยดำรงค์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ภู่เกตุ
 
1. นางสาวสุทิศา  เข็มแข็งปรีชานนท์
2. นางศิริวรรณ  สังหมื่นเหม้า
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 16 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนัสวดี  บุญหอม
2. เด็กชายพิพัฒน์  คุมพล
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตุ่นสวัสดิ์
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐกมล  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายเถลิงศักดิ์  รอดบำรุง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เอี๊ยะมณี
2. นางสาวปวริศา  เนตรโพธิ์แก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายกริสนัย  หงษา
2. เด็กหญิงนิศรา  ละอองเขต
 
1. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 1. เด็กชายธีรภัทร  ป้อมเนียม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทรบัวแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ใจทน
2. นายธนาวุฒิ  ใจทน
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 1. เด็กชายธนพงศ์  ไทรสงวน
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  อ่อนส้มกิจ
 
1. นางสาวณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน
2. นายพรพจน์  ยศอินทร์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดีกลาง
2. เด็กชายสิรภัทร  เอียงสมบูรณ์
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายรัฐภรณ์  แก้วพวง
2. เด็กชายอิน  สามสุข
 
1. นายวินัย  คำนวลศิลป์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทับทอง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายจักรพล  ลัยเกตุ
2. เด็กชายธีรภัทร์  ใช้เจริญ
 
1. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ทรัพย์ธงทอง
2. เด็กหญิงชญาดา   นาผม
3. เด็กหญิงปนิตา  พิณทอง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริจิตรวิไล
5. เด็กหญิงอธิชา  ชัยสมบูรณ์พันธ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  มีจำรัส
2. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 33 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงจณิสตา  เพ็งยอดวงษ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บุนนาค
3. เด็กหญิงพนิตอนงค์  แก้วฉ่ำ
4. เด็กหญิงศศินา  มงคลศรีศุภกิจ
5. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวเขมิกา  สุขสงวน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปณิชามน  อ่วมเรืองศรี
2. นางสาวพรนิภา  บุญแสง
3. เด็กหญิงพรไพลิน  เทียนเที่ยง
4. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อยู่นันต์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เขาวงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  คาดการณ์ไกล
2. นางกรภัค  ฮึงวัฒนา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงปภาวดี  คำโคม
3. เด็กหญิงศุภกานต์  เชื้อฉ่ำหลวง
4. เด็กหญิงอริสรา  ฤทธิ์ดี
5. เด็กหญิงไปรยาภรณ์  ลือขจร
 
1. นายปรัชญา  คล้ายชุ่ม
2. นางสาวสุชัญญา  เผ่าผาง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.2 ทอง 25 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงณัชชา  แก้วบัวขาว
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  น่วมวิโรจน์
5. เด็กหญิงเปรมปรีดา  ทองเชื้อ
 
1. นายสมหมาย  ตรงดี
2. นางสาวอรุโณทัย  แก้วหานาม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจิตติมา  พงษ์พานิช
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ภูมิ
3. เด็กหญิงสิริวัลย์  ญาติตาอินทร์
4. เด็กหญิงอัญชลี  หมั่นหาโชค
5. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  คุมพล
 
1. นางสาวนิลุบล  จันทร์นิยม
2. นางสาวมธุรส  อิ่มใจ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.4 ทอง 23 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไตรทองอยู่
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศีลสังวรณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  รอดอารมณ์
4. เด็กหญิงลลิดา  ศรีเล็ก
5. เด็กชายสิรภพ  หุราหะนนท์
 
1. นางสาวสุภาภัค  เข็มทอง
2. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 31 โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายนิธิพล  แผ้วพลสง
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีอ่อนรอด
3. นายวรรณณะ  กันชนะ
4. เด็กชายอดิเทพ  ผุดผ่อง
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ไทรชมภู
 
1. นายพนสณฑ์  ยรรยง
2. นายนิเวช  เถาเปียง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 34 โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กหญิงนภัสร์นันท์  จันทรรัตน์
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 22 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แต้ประเสริฐ
 
1. นางสาวปริศนา  อินทร์รักษา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 22 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณภัทร  มรกตจินดา
 
1. นางนงลักษณ์  แสงจันทร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 28 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โพธิ์พิทักษ์กุล
2. เด็กชายภาคิน  ผาสุขสรรพ์
 
1. นางวาสิตา  เปี่ยมศักดิ์
2. นางสาวสมใจ  ปานบ้านเกร็ด
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 31 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพุฒิพร  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ
 
1. นายสมพงษ์  งามจันทราทิพย์
2. นางวาสิตา  เปี่ยมศักดิ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงฐนิฌา  มีจีนสุด
2. เด็กชายอรัญชัย  ขวันโพธิ์ชา
 
1. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
2. นางสดใส  ประเสริฐ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.6 ทอง 30 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงทาริกา  จังหาร
2. เด็กหญิงทิพปภา  ชวดชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กุหลาบศรี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสดามุก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามาอาพัฒน์
6. เด็กหญิงน้องผักบุ้ง  อินตาใช้
7. เด็กหญิงภูริดา  น้อยเลิศ
8. เด็กหญิงศิริวัฒนาพร  รัตนะ
9. เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์  ครองเคหา
10. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงรัตน์
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
3. นางจิตรา  อริยวัฒน์วงศ์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสาย
4. เด็กหญิงธัญธร  เกิดลาภ
5. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
6. เด็กหญิงปาริญดา  พร้อมมูล
7. เด็กหญิงพัชรพร  หาสิตพานิชกุล
8. เด็กหญิงรัตมณี  ถินพนา
9. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยสุวรรณ
10. เด็กหญิงเกศิณี  นิลมัย
 
1. นายกฤษดา   หามาฤทธิ์
2. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
3. นายมาณพ  พูลสำราญ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชญาดา  นามพุทธา
2. เด็กหญิงธรรญธร  ใจคำติ๊บ
3. เด็กหญิงประภัสสร  แช่มลือนาม
4. เด็กหญิงปวีณา  แสงคำ
5. เด็กหญิงปารณีย์  อินทร์พิทักษ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์โอสถ
7. เด็กหญิงพรพรรณ  มิ่งขวัญ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นางวงค์
9. เด็กหญิงหรรษมน  อินอักษร
10. เด็กหญิงหฤทัย  ฉัตรเงิน
 
1. นางจันทิรา  รัตนะ
2. นางศุลีพร  ภูพวก
3. นางสุปรีดา  ณ พัทลุง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจรินรดา  กมลฤกษ์
2. เด็กหญิงชัชชนก  รักน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงณฐินี  เทียนจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐชา  งามชมจันทร์
5. เด็กหญิงนิภารัตน์  คำจันทร์
6. เด็กหญิงนิศากร  โตมอญ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เกตุบัว
8. เด็กหญิงยดาพร  เบ็ญชา
9. เด็กหญิงวนิดา  ทองสุขเสนี
10. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หลิมสกุล
 
1. นางจันทิรา  รัตนะ
2. นางศุลีพร  ภูพวก
3. นายสมภาส  พิมพ์พันธุ์ดี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกัณทิมา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงกันยกร  ยิ่งยวด
3. เด็กหญิงขวัญศิริ  หุยวัน
4. เด็กหญิงญาโนทัย  เบ้าเพชร
5. เด็กหญิงฐิติวรดา  กุมภาวงษ์
6. เด็กหญิงฟาติมา  วงศ์จีน
7. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ่มศรี
8. เด็กหญิงอธิติยา  สโมสร
9. เด็กหญิงอินทิรา  สืบเสาะ
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทับทิมเมือง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีสุทธี
2. นายวุฒิพงษ์  องคะศาสตร์
3. นายเอกภัท  เจริญสมัย
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 20 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไชยรัตน์
2. เด็กชายธรรมธร  มังคลานนทชัย
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  ชื่นชีพ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ลักขษร
5. เด็กชายพัชรพล  ธรรมจิต
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  พ่วงพันธ์
7. เด็กหญิงศศิมา  ศรพิศ
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  โสเก
 
1. นายอโนชา  เสือพงษ์ใหญ๋
2. นางสาวปภัสสร  ตั้นเหลียง
3. นางสาวศิริยาพร  ตุปันนา
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายกรองเกียรติ  ราชสิงห์โห
2. เด็กชายชนะพล  ช้างบุญมี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิจวัฒน์
4. เด็กชายตติยะ  ซุ้นสมบูรณ์
5. เด็กชายวงศกร  อินทร์น้อย
6. เด็กชายศตายุ  อินทร์ดวง
7. เด็กชายศุภชัย  ศูนย์สิ้นภัย
8. เด็กชายสุทธิภัทร  หอยสังข์ทอง
9. เด็กชายอรรถชัย  เหมาะสิงห์
10. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณพันธ์
 
1. นายสายฝน  เอี่ยมนาคะ
2. นายปนิธิ  เจิมสูงเนิน
3. นางสาวสิริลักษณ์  แต่งรุ่ง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงวงศ์วาน
2. เด็กหญิงเปมิกา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางเกษร  แฟงมาก
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวณัฐวรา   วงษ์ศรี
2. นายพงศ์วิชญ์   รัดรอดกิจ
 
1. นายประทีป   บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา   บุญอร่าม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 30 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกรกมล   เจริญผล
 
1. นายนพดล   เชื้อวงษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ต่วนกลิ่นคง
 
1. นางอุษา  ทองจันทา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  ปู่สุข
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายฟิล์ม  ชาวพม่า
 
1. นางสาวทรงศรี  สุขเกษม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัณธิมา  งามสวย
 
1. นายวัชรสิทธิ์  ขุนสุวิศิษฏ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงศนี  จันแปง
 
1. นายวิบูลย์  สะอาดนัก
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มลเพิ่ม
 
1. นายคมสัน  พรมเสน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงพิชญดา  จิ๋วเจริญ
2. เด็กหญิงโนน  บุญเพ็ญ
 
1. นางพัชรี  พยัคฆา
2. นายวิบูลย์  สะอาดนัก
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินเขาย้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชินวงษ์พรม
 
1. นางสาวกัญญาภัทร   ตรีโชติ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เพชรคอน
2. เด็กหญิงพรนภา  เพชรวงค์
 
1. นายวิชัย  บำรุงวุธ
2. นางสาวประภัสสร  บุญศรี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายนิตินันท์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงภนัดดา  ชั้นอินทร์งาม
2. เด็กชายภัทรกฤต  เย็นจะบก
3. เด็กหญิงวรินทร  สุขศรีใส
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
2. นางสุภาวดี  สามสุวรรณ์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดบางภาษี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบุญรอด
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีต่ายขำ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ศรีพลทัศน์
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์   เพ็งพันลำ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงภาสินี  พันพุก
2. นางสาววรรณศิริ  เงินอร่าม
3. เด็กหญิงเฉลิมศรี  พุกซื่อตรง
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
2. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.6 ทอง 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสุทธิ์
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงทิพานันท์  อุ่นผ่อง
 
1. นายอานนท์  ขุนอังดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 33 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เล็กทรงเจริญ
 
1. นายสมหมาย  ตรงดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 74.33 เงิน 35 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายอติชาติ  หอมรื่น
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิรีธร  อารยดำรงกุล
 
1. นางชนิชา  อินทร์รุ่ง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศรุดา  ไม่ยาก
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.3 ทอง 5 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พุ่มต้นวงศ์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤต  แพทยกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชญเจริญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.66 ทอง 12 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอัศม์เดช  กุลภัทร์แสงทอง
 
1. นางชนิชา  อินทร์รุ่ง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกนกกานต์  กองแพง
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  คุ้มสวัสดิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 72.33 เงิน 19 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายอิสรพรรณ  พุ่มริ้ว
 
1. นายขจรยศ  กลิ่นอุบล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงวัลลภัคร  ทองอนันต์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงวริศรา  วิทยา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 73.4 เงิน 21 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงจตุทิพย์  บุญมีฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ่งไซ
3. เด็กหญิงรุ่งธิวา  คีรินทร์
4. เด็กหญิงวัลลภัคร  ทองอนันต์
5. เด็กหญิงวิภาพร  วรรณา
6. เด็กหญิงศิรประภา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงแตงกวา  ทะจันทร์
8. เด็กหญิงแตงโม  ทะจันทร์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
2. นางสาวนภาวรรณ  พันธุ์จินดา
3. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทันหิกรณ์
2. เด็กชายกมลภพ  สุขชื่น
3. เด็กหญิงกัญญณัฎฐ์  โชคนิพนธ์
4. เด็กชายชินภัทร  พ่วงบุญปลูก
5. เด็กหญิงณัฐทิชา  สาธุการ
6. เด็กหญิงประภาดา  ลำพอง
7. เด็กหญิงพนิตพร  บุญแสง
8. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  แก้วโกมุท
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  โชคนิพนธ์
10. เด็กหญิงวรรณนภา  พังซา
11. เด็กหญิงวาธศรี  พุฒธาวัน
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสมโชติ
13. เด็กชายอดิศร  โพธิ์สา
14. เด็กชายอติชาติ  หอมรื่น
15. เด็กหญิงอัศรา  ทองเบาะ
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  ปิ่นเวหา
2. นางสาวณฐภัค  อยู่สอาด
3. นางสาวนิรมล  เจริญสุข
4. นายสุชาติ  สาธรณ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทันหิกรณ์
2. เด็กชายกมลภพ  สุขชื่น
3. เด็กชายชินภัทร  พ่วงบุญปลูก
4. เด็กหญิงประภาดา  ลำพอง
5. เด็กหญิงพนิตพร  บุญแสง
6. เด็กหญิงพัชรา  น้อยพิทักษ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  โชคนิพนธ์
8. เด็กหญิงวรรณนภา  พังซา
9. เด็กหญิงวาธศรี  พุฒธาวัน
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสมโชติ
11. เด็กชายอดิศร  โพธิ์สา
12. เด็กชายอติชาติ  หอมรื่น
 
1. นายทรงศิลป์  เหล่าจุมพล
2. นางสาวกันตาณัท  โตเลิศ
3. นางสาววิภาวรรณ  พลอยยก
4. นางพินสวรรค์  แสนใจกล้า
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เสวกจินดา
2. เด็กหญิงคนัมพร  บัวอินทร์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ปฏิพิมพาคม
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปฏิพิมพาคม
5. เด็กหญิงปนัดดา  สมร
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เชื้อสายดวง
7. เด็กชายภัทกร  อลีวัฒณรงค์กุล
8. เด็กชายวิศรุต  ศรียางวุฒิ
9. เด็กชายศิยศักดิ์  แย้มนิยม
10. เด็กหญิงศิรกาญจน์  พุ่มต้นวงศ์
11. เด็กชายเจริญพงศ์  แร่อ่อน
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
3. นางสาวนภาวรรณ  พันธุ์จินดา
4. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังฆคุณ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คร้ามสมบุญ
3. เด็กชายจิรฐา  จำเริญ
4. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศิลปกิจ
5. เด็กชายธรรมโชติ  ศิลปกิจ
6. เด็กหญิงนิจพาดา  แก่นกสิการ
7. เด็กหญิงปนัดดา  จุลทิพย์
8. เด็กหญิงปราณปรียา  พันธ์เพชร
9. เด็กชายปริญญา  เฮงเกร็ด
10. เด็กชายพงษ์เพชร  สิงห์โตทอง
11. เด็กหญิงพั๊นช์  เหมือนมาศ
12. เด็กหญิงพิทยาธร  เหลาอ่อน
13. เด็กชายภัคพล  สีนวล
14. เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์สุวรรณ
15. เด็กหญิงสถิรพร  บุญสิงห์
16. เด็กหญิงสาธินี  คร้ามสมบุญ
17. เด็กหญิงอินทิรา  ต๊ะบ้านไร่
18. เด็กชายเสกสรรค์  วาดสาคร
19. เด็กหญิงโสภิดา  จอกทอง
20. เด็กหญิงโสภิตา  จอกทอง
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
3. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
4. นางสาวจุรียา  พริ้งรักษา
5. นางสาววรางค์  เวชประเสริฐ
6. นางสาวภคปภา  กิจประเสริฐ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. นายชมนวิทย์  เทพศิริ
2. เด็กชายทรงพล  วัฒนะ
3. เด็กชายธัญญณัฐ  อินทร
4. เด็กชายสุธี  สินลือนาม
5. เด็กชายเดชาธร  อชิโนบุญญวัฒน์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์วิลา
 
1. นายคมสัน  พรมเสน
2. นายอานนท์  สิริสันต์วชิระ
3. นายชนะ  ตระกูลราษฎร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กชายกิตตินัฐศักดิ์  สุนทรารักษ์
 
1. นางสาวจิราพร  ปลื้มถนอม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 30 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายพงศกร  โสตเมือง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงภัทรดา  สังฆมานนท์
 
1. นางสาวรัตนา  แสงโพธิ์แก้ว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงรัตนมน  พบความสัจ
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปรีดาวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชญเจริญ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดบางปลา 1. นายวรรณณะ   กันชนะ
 
1. นายพนสณฑ์   ยรรยง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปัญญากร  ดวงสุภา
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ลิ้มฐิติศักดิ์
 
1. นายพิชิต  วงศ์ชนกนันท์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 19 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายปรีชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวปรียานุช  ทองเกลี้ยง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงทยานันท์  เดือนสมร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ใจทัน
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 29 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงวริศรา  วิทยา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤต  แพทยกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชญเจริญ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 27 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายณภัทร  ปัดทุมมา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำชวนชื่น
 
1. นางสาววิราชิน   ขันติสิทธิ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงฐิชา  ดีนา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มีรักษา
3. เด็กหญิงจันทกานต์  โตสงวน
4. เด็กหญิงดากานดา  สุขผลานันท์
5. เด็กหญิงนิชาพัฒน์  มยุรา
6. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์  พิเคราะห์งาม
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์
8. เด็กหญิงพิรดา  ทองคำ
9. เด็กหญิงศศิตา  รัตนสิทธิ์
10. เด็กหญิงศุภัชญา  นพสมบูรณ์
11. เด็กหญิงอธิศา  เสถียรวัฒน์ชัย
12. เด็กหญิงอภิษฐา  แพงศรี
 
1. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
2. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
2. เด็กชายกันตชาติ  อินทร์พรหม
3. เด็กชายจิรกร  แสงทอง
4. เด็กหญิงชญาณุช  สดใส
5. เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์
6. เด็กหญิงชภัทจิฎา  ชูสุวรรณ
7. เด็กชายณัฏฐชัย  คณา
8. เด็กหญิงณัฏฐิยา  จำปาทอง
9. เด็กหญิงณัฏฐ์ปวัน  อยู่จงดี
10. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสัจจวาที
11. เด็กหญิงณัฐพร  จินงี่
12. เด็กหญิงณัฐยานันท์  แก่นสม
13. เด็กหญิงธนพร  อินทอง
14. เด็กชายธนภัทร  พันแจ่ม
15. เด็กหญิงธนัทอร  คงคล้าย
16. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทรัพย์ธงทอง
17. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม
18. เด็กหญิงนทีกานต์  ชามนตรี
19. เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงรักษา
20. เด็กหญิงบุณยานุช  โพธิ์ถึง
21. เด็กชายปกเขต  วันชัย
22. เด็กหญิงปณาลี  ชาญธัญกรรม
23. เด็กชายปวริศ  รอดประชา
24. เด็กหญิงปวริศา  สามงามนิ่ม
25. เด็กชายพลกฤต  กาญจนพรหม
26. เด็กชายพีรพัฒน์  สุจจิตรจูล
27. เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ
28. เด็กหญิงพุทธมนต์  อินทรสกุล
29. เด็กหญิงภัณฑิรา  กรรเจียง
30. เด็กชายภูมิหิรัญ  ปู่จุ้ย
31. เด็กชายภูวมินทร์  อุดสมใจ
32. เด็กชายยศกร  ศรีสวัสดิ์
33. เด็กหญิงสร้อยทอง  พูลประดิษฐ์
34. เด็กชายสิทธิภูมิ  สร้อยสน
35. เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์ปรากฏ
36. เด็กหญิงอรรจนา  จุ้ยสามพราน
37. เด็กชายเดชภูมินท์  ชิวค้า
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวศศินันท์  วิภูษิทิมากูล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
7. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กุล
8. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจรรยา  จันทร์ไทย
2. เด็กชายธนกร  เข็มทองธนากูล
3. เด็กชายปริญญา  สุวรรณเนตร
4. เด็กชายปัญจพล  ภักดี
5. เด็กหญิงพัณณิตา  คุยบุตร
6. เด็กชายลิตธิชัย  เพ็งจุ้ย
7. เด็กหญิงวาเศรษฐี  จันทอง
8. เด็กหญิงสุภิญญา  ทองมัน
 
1. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
2. นางชุลีภินันท์  เทพจินดา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลบล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มูลศิริ
3. เด็กหญิงช่อ  พูลทรัพย์
4. นายธนวัฒน์  พิมพิสาร
5. เด็กชายภูชิต  รื่นเริงกลิ่น
6. เด็กชายศุภณัฐ  ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสาวสุกัญญา  ภิรมย์สด
8. เด็กชายอนุรักษ์  ม่วงมั่งมี
9. เด็กชายอายี  บุญทอง
10. เด็กหญิงเกตศิรินทร์  แซ่อึ้ง
 
1. นางอัญญุมา  อินทร์วิมล
2. นายศิริ  อินทร์วิมล
3. นางมณีรัตน์  พจนารถ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.333 เงิน 14 โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จักรช่วย
2. เด็กหญิงชญาณิศา  ตั้งประเสริฐศิริ
3. เด็กหญิงฐานภา  เลิศพิทยไพศาล
4. เด็กหญิงพัชริดา  มาประชุม
5. เด็กหญิงสู่ขวัญ  ภูมิชัย
6. เด็กหญิงหงส์สวดี  คงเสรีพงศ์
7. เด็กหญิงอบอุ่น  ธิติมงคล
8. เด็กหญิงอัณณา  โอสถพรหมมา
 
1. นางสาวจิราพร  ปลื้มถนอม
2. นางสาวนันทิชา  ณ โนนชัย
3. นางสุรีพร  มีสุข
4. นางสาวธัญญลักษณ์  รอบคอบ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์วงษ์
2. เด็กหญิงนวพรรณ  รอดหวัง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สร้อยกลาง
4. เด็กหญิงรัตติญาภา  ชาตรี
5. เด็กหญิงวรรณลดา  พวงพิลา
6. เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมจินดา
 
1. นางสาวอังคณา  โตมอญ
2. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ไพร
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สกุลทอง
2. เด็กหญิงชวาลา  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงชวิศา  ฉันทวรารักษ์
4. เด็กหญิงธิชาดา  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงบุณยาพร  พื้นผา
6. เด็กหญิงผกาวรรณ  พรหมจำปา
7. เด็กหญิงวัลย์ลยา  วงค์เทพ
8. เด็กหญิงศิวาภรณ์  สุภาไวย
 
1. นางมยุรี  บุญคุ้ม
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.333 ทอง 8 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสีลา
2. เด็กหญิงขวัญวริน  ฝ่ายแก้ว
3. เด็กชายชัยธวัช  ชมภูวงค์
4. เด็กหญิงณัฏฐ์พัฒน์  ทองสวัสดิ์
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  บ้งจ้า
6. เด็กชายนนทวัฒน์  สายรัตน์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงโต
8. เด็กชายศิรภัทร  หรือนรินทร์
9. เด็กหญิงสิรีธร  ดวงเลขา
10. เด็กชายอัครดนัย  หงษ์ทอง
11. เด็กหญิงเกวริน  สิงหา
12. เด็กชายโชกัน  ช้างโต
 
1. นางสาวไอลดา  แถวโพธิ์
2. นางกิรณา  สุวะยะ
3. นางสาวนุสรา  นุ้ยเปรม
4. นายณภัทร์  ศรีทองพนาบูลย์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง 42 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุณหบัณฑิต
2. เด็กชายขวัญชัย  ตนะทิพย์
3. เด็กชายตรีเทพ  ทองสุข
4. เด็กชายธีรเมธ  บุษบก
5. เด็กชายพีรวุฒิ  แหยมบำรุง
 
1. นางชนัตถา  ศรีทองเกิด
2. นางตรัยรัตน์  ธารวิโรจน์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 75.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ตะเพียนทอง
2. เด็กชายตรีพิชญ์  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวตรีสุดา  สุระโส
2. นายสุพจน์  สอาดจิตต์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงกฤติกุล  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวชวรัตน์  พรหมลี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม
 
1. นางสาวพจวรรณ  วรรณฤมล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายภูริทัต   มิตตัสสา
 
1. นางสาวปรียานุช   ทองเกลี้ยง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 27 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิชัย
 
1. นางสาวสัชฌุกาญจน์   เริงโรจน์ธนากูล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 16 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ม่วงสวนขวัญ
 
1. นางธัญญรัศม์  สุขเกิด
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายฐปนัท   ชัยพัฒน์
 
1. นางณฐมน   วงศ์ทาทอง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงธิตาภา  ทิมประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรดา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวอำพรรณ  น้อยนารถ
2. นางสาวDu  Junying
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นางสาวพลับ   คล้ายถม
2. เด็กหญิงอัศรี   จันทะอักษร
 
1. นางสาวดวงฤทัย   ศรีบุญลือ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษ์พานิช
2. เด็กหญิงพรพิมล  อ่อนพรม
 
1. นางสาววัลย์ลิยา  สวยสะอาด
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.41 ทอง 22 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกชกร  ทรัพย์ประพฤติ
2. เด็กหญิงธิญาดา  สีโพลา
 
1. นางสาวณัฐชยาน์  สุนทรอำไพ
2. นางสาวสมจิตร  คงเจริญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.5 เงิน 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  สามลปาน
2. เด็กหญิงศศิชา  ชิวปรีชา
3. เด็กหญิงสุธิมา  ไชยเอียด
4. เด็กหญิงอติกานต์  แตงเอี่ยม
5. เด็กหญิงอภิสราภรณ์  ใช้เจริญ
6. เด็กหญิงอักษราภัค  ปานา
 
1. นางสาวสุนันทา  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวศินันพัชฌา  นนสุวรรณ์
3. นายสาธิต  วีสม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 22.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 1. เด็กชายณพล  บัวลอย
2. เด็กชายธนาสิทธิ์  ภิรมย์พูล
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วแป้นผา
4. เด็กชายรณภพ  แสงอำไพ
5. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณทอง
6. เด็กหญิงโสมฉัตร  คุณทุม
 
1. นางสาวศศิณัฐฐ์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวชญาภา  ภิรมย์รอด
3. นางสาวเพชรนารินทร์  ศรีโพธิ์อ่อน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 60.63 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายกีรติ  พาโคกทม
2. เด็กชายชัยนรินทร์  อรุณรัศมี
3. เด็กชายธรรมาวุธ  จันทรแสง
4. เด็กชายปริวัตร  เทียมทับ
5. เด็กชายยอดหล้า  ตาโอง
6. เด็กชายสุวัส  สีวิลัย
7. เด็กชายสุเมธา  นวล
8. นายหลงทิบ   บุญเย็น
 
1. นายสุรินทร์  ปิ่นกุมภีร์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรีพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  หาดพรม
3. เด็กหญิงช่อทิพย์  บัวแจ่ม
4. เด็กชายธนวัฒน์  ชื่นอ่วม
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  มาลัยศรี
6. เด็กชายปัญญากร  คันธะระ
7. เด็กหญิงภัทรนุช  ภูวิชัย
8. เด็กหญิงรดา  น้อยพิทักษ์
9. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ซอคลองตัน
10. เด็กชายสุรนันท์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  ธนวรกุลวงศ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  พ่อเพียโคตร
3. นางสาวปริณี  จูดมาก
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงชนิตรา  ไข่ลือนาม
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สุหล้า
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สง่าในเมือง
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทร์มี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณแสง
7. เด็กหญิงลภาวัลย์  จันทสิทธิ์
8. เด็กหญิงวลิดา  มาชื่น
9. นางสาวศิริรัตน์  ประกอบสาย
10. เด็กชายสุวิทย์  ทับเถื่อน
 
1. นายวินิจ  ภูพวก
2. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
3. นางมยุรี  พันธ์โสภา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือน
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  แสงกลับ
3. เด็กหญิงนิธิพร  อรรถไชยวุฒิ
4. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ปิ่นเกล้า
5. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วคำ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นายวุฒิศักดิ์  คงแถลง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกชพร  พรมมาลี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก่นศักดิ์ศิริ
3. เด็กหญิงรวินท์พร  แก้วไทรอินทร์
 
1. นายอภิเชษฐ์  เทศเล็ก
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเหมย  ตาพุธ
3. เด็กหญิงแจ๋น  หนูเล็ก
 
1. นายศิริ  อินทร์วิมล
2. นายวิบูลย์  สะอาดนัก
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.1 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พ่วงฟัก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก่นโพธิ์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร์ละมูล
 
1. นางสาวอุษา  มะหะหมัด
2. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกรนิภา  ทองคงอ่วม
2. เด็กหญิงชินันพร  ข้าล่า
3. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  จิ้นสุริวงษ์
 
1. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
2. นางสดใส  ประเสริฐ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงชนาภา  พบสุข
2. เด็กชายศุภกร  เพิ่มพูน
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวธิติมา  ศิลาเวียง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  จริยมา
2. เด็กชายภควิน  ดรุณวรรณ
 
1. นายอนุรักษ์  เหลืองวิไล
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นางสาววริญญา  ศรีเมืองกลาง
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตะโกเนียม
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. นางสาวฑิตยา  แซ่อ้วง
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาววาสนา  ปิ่นตบแต่ง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.08 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายภาคิน  ไพรบึง
2. เด็กชายวีรภัทร  งามเถื่อน
 
1. นางสาวสรวงสุดา  ช่วยทอง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 20 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กชายธนกฤต  เปรมสมบัติ
2. เด็กชายธรณินทร์  ทองสิมา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญมี
2. นางสาวปริณี  จูดมาก
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายกิตติทัต   แซ่กัง
2. เด็กชายนนทกานต์   น้อยแพง
 
1. นายหนึ่ง   ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา   ชั้นอินทร์งาม
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 34 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 1. เด็กชายชินภัทร  วงษ์ภูเขียว
2. เด็กหญิงปิยารัตน์  โฉมศรี
 
1. นางสาวอัจฉรา  แผนกุล
2. นางสาวพรรณี  แสงทวี
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กหญิงกันตยา   ดิษฐแสง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขุนหมื่นเมื่อย
 
1. นายชวนากร   กลั่นบุศย์
2. นางสาวมนต์นิษฐา  ถานี
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายตรีสุนทร  ชุมคง
2. เด็กชายนนทพัทธ์  บำรุงเขต
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นายธีรพงศ์  กฤตติกา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นายธนวันต์  มีชำนาญ
2. นายรุ่งกิตติ  บุตรน้ำเพชร
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายชัชฎาพล   อยู่ร่วมใจ
2. นายภูวดล  เอี่ยมมัน
3. นายวรรณรัตน์   ภูทองสิด
 
1. นายวรวิทย์    ตั้นเหลียง
2. นายศุภพร   มูลทองคำ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร
2. เด็กหญิงณิชชารี  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญจงรักษ์
2. เด็กชายพัชรพล  พันธ์สุขน้าว
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สีลารัตน์
 
1. นางสาวมลฤดี  เพ็งสง่า
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายนคร   ในสุชิน
2. เด็กชายพัด   บุญทอง
3. เด็กชายภาคิน  ประสิทธิแพทย์
 
1. นายปัณณธร   แก้วเขียว
2. นางสาวจิราวรรณ   รอดสำราญ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายพงศ์พีระ  เหลืองไพรินทร์
2. เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ชิวค้า
3. เด็กชายรุจินนท์  รุจิตานนท์
 
1. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนวัดไทยาวาส 1. เด็กหญิงชัญญา  ไทยใหญ่
2. เด็กชายชัยซมร  ลมเมา
3. เด็กหญิงแสง  ลุงตะ
 
1. นางสาวดวงกมล  เหล็งบำรุง
2. นางสาวนภาพร  ธนาวร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สีทา
2. เด็กชายธิษณ์  ตาผัด
3. นางสาวพรชนก  เกิดศรีเพ็ง
 
1. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงดวงภร  ประทุมสิทธิ์
2. เด็กหญิงดาว  คงศรี
3. เด็กหญิงสาวิภา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์  พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวอภิษฎา  สุวรรณภาญกูร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายณัฐพล  หนูมาพร้อม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ถิ่นวงษ์โพธิ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แช่มละออ
 
1. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพร  สังขภิญโญ
2. เด็กหญิงชนวรรณ  เดชเดชากร
3. เด็กหญิงนฤมล  ทองบุญส่ง
4. เด็กหญิงปรภา  โกทองยม
5. เด็กหญิงภาสินี  รอนศึก
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รอนศึก
 
1. นางนิภา  ไชยป่ายาง
2. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
3. นางสาวธันยาพร  ไทยเจริญ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ปลอด
2. เด็กหญิงยมลพร  ฉายวิเชียร
3. เด็กหญิงยุวภาวดี  รู้ขาย
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันทร์พิทักษ์
5. เด็กหญิงวิชชุดา  ผาต่อพงษ์
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรดอนก่อ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
2. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
3. นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงณธิดา  อ่อนสมกิจ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงคาหลวง
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เรืองเชื้อเหมือน
 
1. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
2. นายสุทธิเกียรติ  ชาติชำนิ
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทรพับ
2. เด็กหญิงตรีญารัตน์  โพธิ์รอด
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
 
1. นายเอกสิทธิ์  แก้วอำไพ
2. นางสาวอริศรา  เฮงนิรันดร์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 30 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายจุฬาภิวัฒน์  กมล
2. เด็กหญิงธนพร  จันทร์ศิริ
3. เด็กชายสีแร่  จันทะวง
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงน้ำขัน  ฟองตี
2. เด็กหญิงวิริยา  ทองดอนเหมือน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เปี่ยมอินทร์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  โพธิ์ชัย
2. นางสาวอัมพวัน  ค้าขาย
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 40 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กหญิงกณิศนันท์  ศรีลิ้มพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พัชร  บัวดี
3. เด็กหญิงเปมิกา  สุริยะกานนท์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ศรีวงษ์อยู่
2. นางถนิมพร  เปรมปราศัย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายกัลทกานต์  พุดจีบ
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  ตันสอน
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   มั่นมาก
 
1. นางอรวิล   นรขุน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 28 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คนหมั่น
2. เด็กหญิงวารุณี  ปานมีทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วงาม
 
1. นางพอใจ  อรรถเจดีย์
2. นางสดใส  ประเสริฐ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง 46 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายวศิน  ทองหน้าศาล
2. เด็กหญิงสุชานรี  ภมรดล
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วใจ
 
1. นางอรวิล   นรขุน
2. นางสาวสมศรี   หงษ์ราชวงษ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  สมบุญลาภ
2. เด็กหญิงสุนิสา  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภิรมย์ดา
 
1. นางสังวอน  โพธิ์สวรรค์
2. นางสาวบุญญิสา  ช่วยชม
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงคณิตาภรณ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  คุณสุข
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยนารถ
 
1. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 18 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงจิราพร  เย็นเพชร
2. เด็กหญิงนัทธมน  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงอังคณา  อุบลภาพ
 
1. นางวริฏฐา  วงษ์ศรีสังข์
2. นายปรีชาวิทย์  วงษ์ศรีสังข์
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  พวงระย้า
2. เด็กชายธนดล  แดงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เฟื่องบางหลวง
 
1. นางวารุณี  สิทธิอักษร
2. นางสาวกนกนิด  โพธิพล
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงคัทรีญา  พุ่มตาลพงษ์
2. เด็กหญิงวณิชยา  เคนนางเกิดสกุล
3. เด็กหญิงไอศิการ์  สุวรรณเสริม
 
1. นางสาวดุจหทัย  ขจรไพศาล
2. นางสาวสรญา  มณีโชติ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายสุภัทกร  ยาโย
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง 11 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายจารุวัตร   เยาวเลิศ
 
1. นายสุรศักดิ์   เจริญผล
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายสิทธิพร   จาดเกิด
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายโชติณัฐ  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายข้าวหอม  ทองบุญเพียร
 
1. นางสาวศุภากร  จันทร์สุข
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายพงษ์เพชร   ประเสริฐก้านตรง
 
1. นางฉวีวรรณ   บุญยะผลานันท์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.34 เงิน 13 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายอนาวิน  เจริญศักดิ์ธนกุล
 
1. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิรัญญา   บุญส่ง
2. เด็กหญิงประภัสสร   จรจอหอ
3. เด็กชายมนสิทธิ์   คำสร้อย
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
2. นางปทุมมา   ขันฮะ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญเฉย
2. เด็กหญิงวรัญญา   แย้มวาที
3. เด็กหญิงอติกานต์   มิ่งโอโล
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวพรทิพย์  ศรียี่ลุ่น
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายทินภัทร  สง่าแสง
2. เด็กหญิงวีรยา  วิมลสม
 
1. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
2. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถนอมภักดิ์
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายชัยชานนท์  เทพโยธิน
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นายสาธิตย์    บุตรวัตร
 
1. นางสาวนิตยา   ลิ้มเล็ก
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงปริณดา  จู๋ยืนยง
 
1. นางพรรณทิพา  สวรรค์บัญชา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวนิดา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงนพนภา  วิมูลชาติ
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายทวีชัย  สามงามนุ
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายธนดล  วิริยะเกียรติกุล
 
1. นางสาวกรพินธุ์  จันทร์ตา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์   เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์   ระเบียบ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงกชามาส  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวอทิตยา  สุนทรวิภาต
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศิริพบ
 
1. นายสมบูรณ์  เฟื่องบริบูรณ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงอรพรรณ   เกิดสมเชื้อ
 
1. นายปัณณธร   แก้วเขียว
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดทรงคนอง 1. เด็กหญิงชุติญา  อุดมถิรชัย
 
1. นางลภัสกร  เลิศสำราญ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 22 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงคุนันญญา  ปิ่นสากล
2. เด็กหญิงธนพร  นิรันดร
3. เด็กหญิงปานทิพย์  อบเชย
4. เด็กหญิงรุ่งลดา  สุขเข็มมา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เครื่องสาร
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คงนา
 
1. นายเกรียงไกร  แก้วไพฑูรย์
2. นายวัลลภ  ขวัญมา
3. นางสาวพนิดา  จิรสัตยาภรณ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1. เด็กชายกฤษกรณ์  ชื่นใจดี
2. เด็กชายธันวา  เอ้งฉ้วน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เห่งนาเรน
 
1. นางฉวิสรรค์  ชาวไทย
2. นางสาวสุวิมล  วิมูลชาติ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงมาลิตา  ประเสริฐสนิทชัย
2. เด็กหญิงรังษิยากร  เรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงวราพัสตร์  บำรุงเกตุอุดม
 
1. นางสาววิภา  ภาคีมิตร
2. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายจิรพงศ์  ภาคพูลไพ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จันทร์ไทย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สระแก้ว
 
1. นางสาวพรอุษา  มาเจริญ
2. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บุตรใส
2. เด็กชายวิทยากร  บุญแท้
3. เด็กชายไพรวัลย์  พิมพิจารณ์
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นายชัยสิทธิ์  สุขตะโก
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายชายแดน  แซ่ย้าง
2. เด็กชายวีรภาพ  สุขจิตร
3. เด็กชายศุภพล  ฮะติ๊ด
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นายชัยสิทธิ์  สุขตะโก
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  แก้วมหา
2. เด็กหญิงสายธาร  แย้มสำราญ
3. เด็กหญิงอาริษา  รักษาคม
 
1. นางสาวกรพินธุ์  จันทร์ตา
2. นางสาวพรวิภา  แสงสว่าง
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  กิจแก้ว
2. เด็กหญิงแก้วตา  สามเมือง
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางพรพิมล  สงวนทรัพย์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 32 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จอมโคกกรวด
2. เด็กชายสรศักดิ์  คำสิงห์
 
1. นายวัลลภ  ขวัญมา
2. นางสาวสาริศา  เหล่าสิม
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 24 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายศุภกร   ทองศรีเมือง
2. เด็กชายอรรถพล   มูลทองย้อย
 
1. นางสาวนิตยา    ลิ้มเล็ก
2. นางสุวรรณา   บุญอร่าม
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงพรปภา  ขุนอินทร์
2. เด็กชายสรายุทธ  หนูตา
3. เด็กชายโยธิน  บรรเทาวงษ์
 
1. นางสาวนุสรา  เทียวประสงค์
2. นายวัลลภ  ขวัญมา
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทิ้งแสน
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  -
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ชุมหิรัญ
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางอุไรวรรณ  บุรผากา