สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครนายก

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีโจม
 
1. นางเสาวรภย์  ญาณสุธี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเที่ยง
 
1. นางมัณฑนา  บำรุงจิตต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เอกวิลัย
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสาริกา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ชมภูนุช
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์คำภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุวรรณเพ็ญ
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงสุชาดา  อาลีอุสมาน
 
1. นางสาวทิญาดา  ขุมทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงอณัญญา  นุริตมนต์
 
1. นางเพชรา  สิทธิมาลากร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วชิระพงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์สมบัติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงสุณัฐธกรานต์  โพธิ์เงิน
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76.67 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงภัทราภา  อาจสำอางค์
 
1. นางสุวรรณา  สุขประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดเกาะกา 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แฟงรัก
 
1. นางสาวประภัสสร  นิลชิต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงศิริยากร  เกตุสุนทร
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.67 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สามฉิมโฉม
 
1. นางปราณี  ราชิวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 38 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพชรกลม
 
1. นายปิยพงษ์  ไทยมา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 40 โรงเรียนสาริกา 1. เด็กหญิงสุพรรนณี  สืบทิม
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์คำภา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 1. เด็กหญิงปาลิตา  หวังดี
2. เด็กหญิงศิริอาภา  สายทอง
 
1. นางเยาวมาลย์  ลิ่มเงิน
2. นางเกล็ดดาว  พรเชนศวรพงศ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายวัชโรทัย  เลิศวิลัย
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  เกิดความสุข
 
1. นายกฤต  หอมเกษร
2. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายณัฒพงศ์  ลายคราม
2. เด็กชายภคพล  อ่วมใจอ่อน
 
1. นางจินดา  แก้วสุวรรณ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64.85 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูจิตต์
2. เด็กชายอมรเทพ   ขาวสอาด
 
1. นางวิไล  คนเสงี่ยม
2. นางหทัยทิพ  จันนา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายนนทัช  ไฉยาวาศ
 
1. นางพิมพ์วรา  ฉิมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงปภาดา  ภู่ประเสริฐ
 
1. นางสุนันทา  สุขปลั่ง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงปัญญาพร  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  พัฒนไพบูลย์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี
2. เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฎากร  วงศ์วรรณ์
 
1. นางศิริรัชฎา  เครือละม้าย
2. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงปริยาพร  พานิชเจริญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี   กมลอมรบุตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  คงสมใจ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
2. นางกนกพร  ทับพยุง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขำลอย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สาริกา
3. เด็กชายศิริวุฒิ  สว่างแก้ว
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พานทอง
2. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.93 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. นางสาวดาวพระศุกร์  กงทอง
2. นางสาวพีระวรรณ  พูลสง่า
3. นางสาวสุวิตา  จิตน้อม
 
1. นายพงศภัค  ตรงคง
2. นางภัทรมาส  มีสุขดิลกพัฒน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงคณภร  แสนเลิศ
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  รอบคอบ
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จันทสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายพีรณัฐ  สุทธิพงศ์พันธ์
 
1. นายสมจิต  ผลิพืช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงนิชาภา  อินทัตสิงห์
 
1. นางสาวธนวรรณ  ชมภูนุช
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กชายปริญญา  วงค์พยัคฆ์
 
1. นายสุรินทร์  จันทะโชติ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63.5 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กชายชิติพัทธ์  จานทอง
2. เด็กชายธเนศพล  บุญจง
 
1. นายเกียรติภูมิ  สุขชม
2. นางสาวเพชรรัตน์  แดงคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายธีรภัทร  โอ้ระลึก
2. เด็กชายพีรพงศ์  สุวรรณเวศ
 
1. นายสายชล  สร้อยระย้า
2. นางอภิรดี  คุณประทุม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64.37 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงอาทิตฐิยาพร   บำรุงกิจ
 
1. นางสาวศรีวรา  วงค์เรือน
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 37.88 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ขวัญสุข
 
1. นางยุพิน  หน่องพงษ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 38.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงภัทรมล  บุญเคลิ้ม
 
1. นางสาวทัดดาว  ประเสริฐ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงธนิดา  นิจำปา
 
1. นางสาวลลิตา  สุภกิจ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กชายปัญญาพร  ศรชัย
 
1. นายสุรินทร์  จันทะโชติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชิสากัญญ์  บุญเผื่อน
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมหวล
 
1. นางสาวนารีนารถ  กุลทัศน์
2. นางสาวสุริภา  มาลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงสุวิมล  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงอภิญญา  โหมดแถม
3. เด็กหญิงอริษา  เสนอใจ
 
1. นางสาวภณัฐญา  สุขตลอด
2. นางสาวพิราภรณ์  จักรวาลมณฑล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายปฐมฉัตร  พันธมาศ
2. เด็กชายภคิน  สีหะภาค
3. เด็กหญิงอรอมล  พรมบุตร
 
1. นางสาวชุติมา  เสนา
2. นางสาวภัสพินิศา  สุนทรชัยธัญศิริ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงกชกร  มีทา
2. เด็กหญิงกนกพร  ทาบุดดา
3. เด็กหญิงศรีเพชร  จำปาจิตร
 
1. นางเยาวลักษณ์   ตันสกุล
2. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ
2. เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์
3. เด็กชายศุภกิตดิ์  ตินตะโมระ
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ชอบสุข
2. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  วีระเดช
2. เด็กหญิงศรีไทย  ศรีบุญเทิง
3. เด็กหญิงสุเมธินี  เสนอใจ
 
1. นายกฤต  หอมเกษร
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แสงประทีป
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ไพบูลย์วัฒนผล
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  บำรุงจิตต์
 
1. นายนิรันดร์  ด่านนอก
2. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงวริสรา  แซ่เจ็ง
2. เด็กชายวรุฒม์  พอจิตร์
3. เด็กหญิงเพชรชมภู  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวหฤทัย  อุดหนุน
2. นายจีรศักดิ์  รู้กิจนา
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กชายณติพงศ์   วงค์ซัน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   นนทรีย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จิตรโสม
2. นางสาวณัฐวดี  ทองคง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายปาณวัฒน์  ประสิทธิ์พร
2. เด็กชายศิกษก  บุญภิละ
 
1. นางสุวารี  สอาดศรี
2. นางสาวพิมพร  พิกุลน้อย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กชายณภัทร  ตนพรมรัมย์
2. เด็กชายพงศกร  แสงอ่อน
 
1. นายนิคม   พลศรี
2. นางสาวศรีวรา  วงค์เรือน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายปิยะพงษ์  บุตรศิริ
2. เด็กชายเอกรินทร์   ถือตระกูลถาวร
 
1. นายสนม  ประเสริฐทรัพย์
2. นายแสงชัย  สืบวงษ์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ตั้งบริรักษ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  หลีตา
 
1. นางสาวประไพ  เรืองประยูร
2. นายธีรพันธุ์  ไทยมา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายจินดา  มารศรี
2. เด็กชายสิริโชค  เลิศวิลัย
 
1. นายวรพงษ์  ศรีมงคล
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณัฐพล  แหวนเงิน
2. เด็กชายพรธวัล  คำเหลือง
 
1. นางวราสินี  เนื่องกำเหนิด
2. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงพัชราภา  รักสนิท
2. เด็กชายยุทธภูมิ  เทีียนทอง
3. เด็กชายวิษณุพงษ์  ภู่ศรี
4. เด็กหญิงศวรรยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงอาริษา   ประจวบมูล
 
1. นายเจษฎากร  บุญคุ้มครอง
2. นางสาวอัญชิสา  สอนดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 35 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงชมภูนุช   มูลผล
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   เสนอใจ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ   โหยหวล
4. เด็กหญิงอุมาริน   เสนอใจ
5. เด็กหญิงเพ็ญภิชา   กุศลล้ำ
 
1. นางวาสนา   วงศ์สวาสดิ์
2. นางสาวณัฐธยาน์   อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจารุเพ็ญ  จอมจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงธิติพร  ประจำมูล
4. เด็กหญิงศรีประไพ  บุญมี
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  โคตรน้อย
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 44 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  พลสงคราม
2. เด็กหญิงธราทิพย์  จวนเจริญ
3. เด็กชายภัทรวุฒิ  สว่างแก้ว
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณสุข
5. เด็กหญิงอริสา  แต้อวง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ดีเส็ง
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.4 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กหญิงดวงนภา  อินโต
2. เด็กหญิงปาลิตา  เรืองวิไล
3. เด็กหญิงวีระวรรณ  นิจพัฒน์
4. เด็กหญิงศิรารักษ์  ทับสมิงครา
5. เด็กหญิงโสรยา  โพทะนา
 
1. นางบุญปรานี  ขันธวิเชียร
2. นางกรองศิริ  เลิศรติภัทร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 25 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาลัยลัก
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรีพร  หนูสกุล
4. เด็กหญิงรุธิตา  เพ็ชรดำ
5. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
2. นางสาวรุุ่งรัตน์  แซ่ซิ้ม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงกฤติกา  มาศิริ
2. เด็กหญิงจิชญานันท์  ชำนาญกิจ
3. เด็กชายธรรศ  มาตะรักษ์
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงไอยดา  สอนพ่วง
 
1. นายเจษฎากร  บุญคุ้มครอง
2. นางพัชรินทร์  อาลีอุสมาน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายชัยชนะ  รัตนโชติ
2. เด็กชายณัฏพล  เฟื่องระย้า
3. เด็กชายพรชัย  สว่างอารมณ์
4. เด็กชายพีรพงษ์  โอประดิษฐ์สถาพร
5. เด็กชายภัทรพล  มงคลชู
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นายภูชิต  อาจสำอางค์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.8 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชมพูพรรณ  แก้วสมเด็จ
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรมมินทร์
3. เด็กหญิงชาลินี  กิจเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐฌา  ปานแดง
5. เด็กหญิงณิชกุล  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงณิศชนา  พาณิชย์เอกไพบูลย์
7. เด็กหญิงธิชานันท์  ลี้กุล
8. เด็กหญิงน้ำฝน  อ้อมมูล
9. เด็กชายบุญเจริญ  บ้านแสน
10. เด็กชายบุญเพิ่ม  ลุงซอ
11. เด็กหญิงปิ่นนภา  เค้ายา
12. เด็กชายวีรพล  พวงพั้ว
13. นายวีรพล  พ่วงพั้ว
14. นายศิริวัตร  ดัชถุยาวัตร
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตามสมัย
16. เด็กหญิงสุพิชฌา  บัวชุม
17. เด็กหญิงอินทิรา  เอี่ยมบัณฑฺิต
 
1. นางศศิมา  การะเกต
2. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
3. นายสันธาน  จันทะมุด
4. นางวราสินี  เนื่องกำเหนิด
5. นายดนุนันท์  นะราแสง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายกรกฤษณ์  รุ่งศิริ
2. เด็กชายกันตชาติ  สมชื่อ
3. เด็กชายจิรศักดิ์  วงษ์ประเสริฐ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  มารอด
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มีอนันต์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นกุล
7. เด็กชายธนกร  นวลละออง
8. เด็กหญิงธิดา  วงษ์สุวรรณ
9. เด็กชายนครินทร์  เพียรพยุงพงษ์
10. เด็กชายนริศ  ศรีสำอางค์
11. เด็กชายปรเมศ  จันทมาลา
12. เด็กหญิงพรนภา  สังข์อยู่สุข
13. เด็กชายวรพล  พุ่มพวง
14. เด็กชายวรพล  รุ่งเรือง
15. เด็กชายวัตรชิรพล  ทองทิพย์
16. เด็กชายวีรวัฒน์  พูนผล
17. เด็กชายวุฒิชัย  กองจันทร์
18. เด็กชายศุภกร  ทองคำดี
19. เด็กหญิงสุนิฉัตร  จงเนียม
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริเลิศ
 
1. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
2. นางสาวรุุ่งรัตน์  แซ่ซิ้ม
3. นายยงยุทธ์  คนเพียร
4. นายกิตติ  งามประยูร
5. นางเธียมจันทร์  อามาตย์มนตรี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางปรัง 1. เด็กหญิงปองกานต์  อุปนันท์
 
1. นางสาวสุพรรษา  มีพงค์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 22 โรงเรียนวัดบางปรัง 1. เด็กหญิงโชติรส  ภู่โต๊ะยา
 
1. นางกรรนิกา  ศรีสุข
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุขหอม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ใจยงค์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สีมา
2. เด็กชายรชาพัฒน์  ชลพัฒนา
 
1. นางสมนึก  แก้วคง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.8 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กหญิงณธิดา  สาธร
2. เด็กชายรชต  ดีเส็ง
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
2. นางปราณี  แสงสุวรรณ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายชัยชนะ  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พานทอง
2. นางรัตนา  อุดมเวช
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.8 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมมิน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี
3. เด็กหญิงณิฐชพร  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร
5. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์ศรี
6. เด็กหญิงพรรณลักษณ์  ทุมมา
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  แก้วเนตร
8. เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที
9. เด็กหญิงสุชาดา  แพรม่วง
10. เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์พระจันทร์
 
1. นายปัญญา  พรานแม่น
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุญภู่
2. เด็กหญิงธิดาพร  สวัสดี
3. เด็กหญิงมาลี  กัลยาบุญ
4. เด็กหญิงรจนา  ถิ่นประเทศ
5. เด็กหญิงวิไลวัลย์  บำรุงจิตร์
6. เด็กหญิงสราลักษณ์  ยงโต๊ะ
7. เด็กหญิงสุธิดา  สายเย็น
8. เด็กหญิงสุธิตา  กัณหา
9. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวผึ้ง
10. เด็กหญิงสุภาพิศ  บุญกิม
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
3. นางสาวธัญญลักษณ์  คำแก้ว
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงจิตติภัทรา   ฮวดเล็ง
2. เด็กหญิงจิราพร   ภูมิราช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   เจริญสุข
4. เด็กหญิงปฐมาวดี   ช้างเสวก
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เสนอใจ
6. เด็กหญิงพรธิตา   เสกเหมาะ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ผิวบัว
8. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา   พูลศิลป์
9. เด็กหญิงละอองดาว   มีศรี
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ขวัญสุข
 
1. นางสาวเรือนแก้ว   มูลผล
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นายกิตติศักดิ์   รุ่งสนธยานนท์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  รัตนทั่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถือนศรี
3. เด็กชายดนุเทพ  บุญเพชร์
4. เด็กชายทศพร  พุ่มพวง
5. เด็กชายธันวา  ปลั่งสอน
6. เด็กชายนพดล  เจริญดี
7. เด็กชายนิพิฐพนธ์  แยกโคกสูง
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองทับ
9. เด็กชายแสงอรุณ  พัฒน์ไทยสงค์
10. เด็กชายโกศัลย์  บุญสง่า
 
1. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
2. นายจักริน  บุตรสอน
3. นางกิตตินันท์  ซื่อวาจา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงณัฐพร  จอกทอง
2. เด็กชายณัฐพล  ดาวเลี้ยง
3. เด็กชายณัฐพล  แสงทอง
4. เด็กชายทศพล  พุ่มพวง
5. เด็กชายทิวทัศน์  เข็มทอง
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปลั่งสอน
7. เด็กหญิงวรรนิษา  รัตนทั่ง
8. เด็กชายศิลาเวช  ท่าโทม
9. เด็กชายอัษฎา  ช่องาม
10. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เข็มทอง
 
1. นายสมบัติ  มั่งมี
2. นางสาวนันทิดา  จิตสะอาด
3. นายอนันท์  บานเย็น
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กหญิงจันทกร  มูลศรี
2. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งมิตร
 
1. นายเกรียงเดช  อิ่มเจริญ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายวัชรพล  นนทรีย์
2. เด็กชายอานัส  รักญาติ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ประสงค์ดี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธนสารวิสุทธิ
 
1. นางภศิวนา  ปุณยมาศิริ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงอมรสิริ  อรรถารักษ์
 
1. นางภศิวนา  ปุณยมาศิริ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงพรรษชล  ชำนาญกิจ
 
1. นางสุรีรัตน์  แหยมประสงค์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 25 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสิริรักษ์  คงศิลป์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1. เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ   ชื่นจิต
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นางสาวศุภนิดา  โทนเกิด
 
1. นางสาวอำภา  แสงระวี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายชินวัตร  รุ่งเรือง
 
1. นางทิพอาภา  สมเสียง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายไตรภพ  กองจันดา
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  ธนพรเศรษฐสิน
2. เด็กชายอชิตพล  ชอบสะอาด
 
1. นางทิพาวรรณ  เทพรักษ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีตะปัญญะ
2. เด็กหญิงชาริณี  นุ่มพูล
 
1. นางสาวประภาพรรณ  เมฆขลา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กชายบูรพัฒน์  นกศักดา
2. เด็กชายวิรวัชน์  เข็มทอง
 
1. นายสุรินทร์  จันทะโชติ
2. นางสาวสุพรรณี  เสียงประเสริฐ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงนริศรา  อุดหนุน
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 32 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายบัวยราวี  เรือน
2. เด็กชายบุญรวย  รัตวงศ์
3. เด็กหญิงเอมอร  เอการัมย์
 
1. นางสาวดัชนี  แฝดกลาง
2. นางสาวนิธิภรณ์  ม่วงสวัสดิ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองเปี่ยม
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  อิ่มพร
3. เด็กหญิงอรอนงค์  มาคะวงศ์
 
1. นางวิภาพร  เดชกัลยา
2. นางสาวภัชรพร  เจดีย์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กชายทักษิณ  โพธิ์เย็น
2. เด็กชายธนกฤติ  คร้ามศิริ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  มูลเกษม
 
1. นายสุรินทร์  จันทะโชติ
2. นางสาวภัสสรา  มากทรัพย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 72.6 เงิน 32 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายอาทิตย์  ผินกลับ
 
1. นายธนัท  กอบแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1. นายนวกาย  นาฬิกา
 
1. นายพีรกร  วงค์สกุลวรศิล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงทิพนาถ  เสริมสุจริต
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ป้อมทรัพย์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายขวัญ  สุริยโรจน์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงวิรตา  รื่นมาลัย
 
1. นายนรรถพงษ์  ทิมฉิม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายสยมภู  นาเรียนเขตร
 
1. นายเสมอ  สอนแสง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 64.8 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กชายขวัญ  สุริยโรจน์
3. เด็กหญิงชนิสรา  วาสกุล
4. เด็กหญิงทิพนาถ  เสริมสุจริต
5. เด็กชายนิสสรณ์  ธวัชชัยรุ่งโรจน์
6. เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญตา
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ป้อมทรัพย์
8. เด็กหญิงศุภกานต์  แจ้งสีสุก
9. เด็กหญิงอมรรัตน  บัวลิวัน
10. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุดสงวน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลอง24 1. เด็กหญิงกฤติยา  เดชห้าว
2. เด็กชายตะวัน  วงษ์อารี
3. เด็กชายธนาทร  แพรขาว
4. เด็กหญิงธนาพร  แป้นแก้ว
5. เด็กหญิงนันนิกา  กำปงซัน
6. เด็กหญิงปราลิตา  ศิริ
7. เด็กหญิงพิมพิกา  ผดุงกิจ
8. เด็กชายภูริพัฒน์  บุญศรี
9. เด็กชายมงคล  นรากรณ์
10. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อ้นเต่า
11. เด็กหญิงลีลาวดี  อ้นเต่า
12. เด็กหญิงวรรณรวี  พานทอง
13. เด็กหญิงศรัญญา  มะหะหมัด
14. เด็กหญิงศิริพร  เลาะภูมี
15. เด็กหญิงสุธาศินี  ตานี
16. เด็กหญิงสุภาวิดา  ดวงจิตร
17. เด็กชายอมรเทพ  สิงห์ทิพย์
18. เด็กชายเตวา  โต๊ะทอง
19. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง
20. เด็กหญิงโชติมา  สาตทรัพย์
 
1. นางละเอียด  แสงหิรัญ
2. นางประภาภรณ์  ผดุงกิจ
3. นางจรีพร  แม้นเหมือน
4. นางนภาลัย  บุญปลูก
5. นางประนอม  เจริญสุข
6. นางสาวพัชญา  ฉันทพิริยกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 38 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงณรัญญา  ธาตุเงิน
2. เด็กชายบรรพต  แย้มสุข
3. เด็กชายปรัชญา  ปานทิม
4. เด็กชายภูมิรัตน์  ศรีผา
5. เด็กชายสรวิชญ์  โทบุหย่อง
6. เด็กชายไกรสร  พรมสุข
 
1. นายโสฬส  รอดโต
2. นายศักดิ์ดา  วงษ์ยาแดง
3. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุดสงวน
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแสง
 
1. นายอนุสรณ์  ราชวงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 44 โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาลิสา    มูระคา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เพ็ชรพึ่งบุญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 44 โรงเรียนสาริกา 1. เด็กหญิงสุพรรนณี  สืบทิม
 
1. นางสาวธนภัทร  จีรพรชัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ฤกษ์วิไลพงษ์
 
1. นางสมควร   ปัญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายปรัชญา  ปานทิม
 
1. นายโสฬส  รอดโต
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงลัดดา  ลุงคำ
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 28 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์จันทร์
 
1. นายโสฬส  รอดโต
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 27 โรงเรียนวัดบางหอย 1. เด็กชายจิรสิน  เขียวสุภาพ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีชานิล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายมงคล  ปะทะวัง
 
1. นายแสงชัย  สืบวงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงปภาวี  ชมภูนุช
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงเพชรชมภู  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวหฤทัย  อุดหนุน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 37 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แผนสะท้าน
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายพงศธร  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงอิสริยา  สิงห์สมบุญ
 
1. นางสาววนิดา  เชอรัมย์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรางแก้ว  พรมหลวงศรี
 
1. นางสาวกัญญณัช   บุญเฉลียว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กชายกัมพล  เสนอใจ
2. เด็กชายชนดล  ขวัญสุข
3. เด็กหญิงชลิตา   อิ่มนารี
4. เด็กหญิงฐิตาภา  ทิพาพงษ์ผกาพันธ์
5. เด็กชายธีรเดช   ฟอมไธสง
6. เด็กหญิงรุจิรา   พูลศิลป์
7. เด็กหญิงศลิษา   สิงห์แก้ว
8. เด็กชายไตรภพ  กล่องแก้ว
 
1. นางนงค์นุช   อินทร์ศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  อินศิริ
3. นางสาวเรือนแก้ว   มูลผล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.666 เงิน 15 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายจิรานุภัทร  พูลศิลป์
2. นายจิรายุ  โหยหวล
3. เด็กชายชินดนัย  ขวัญสุข
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  ธนามี
5. เด็กหญิงบุษกร  สายจาง
6. เด็กหญิงปนัดดา  ขวัญสก
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ฮวดเล็ง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวบัว
9. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเรือง
10. เด็กชายเกรียงไกร  ภูมิเสมอ
 
1. นางกนกวรรณ  เรืองศรี
2. นางกัลยา  ดาวศรี
3. นางสาวจันทนี  หน่องพงษ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 70.333 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงญาณิศา   ศิลป์ประคอง
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  ประดิษฐ์ศรี
4. เด็กหญิงภคนันท์  รอดเรือง
5. เด็กหญิงรวิสรา  ชื่นชอบ
6. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงธัญญานนท์
 
1. นางสาวธัญวรรณ  รักซ้อน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ช้างเชื้อวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ขวัญสุข
3. เด็กหญิงพัชริดา   เสนอใจ
4. เด็กหญิงสุกัญญา   ขวัญสุข
5. เด็กหญิงอรพรรณ   กล่องแก้ว
6. เด็กหญิงอโรชา   บุญมี
 
1. นางนงค์นุช   อินทร์ศิริ
2. นางสาวเรือนแก้ว   มูลผล
3. นางสาวเปมิกา   คำวรรณะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใจคง
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  ชูบาล
3. เด็กหญิงปัทมา  มรรคผล
4. เด็กหญิงวณิดา  รินทรักษ์
5. เด็กหญิงสุวรรณา  พุทธประเสริฐ
6. เด็กหญิงสุวรรณี  พุทธประเสริฐ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  เถาหอม
2. เด็กชายวรพล  แมลงภู่
3. เด็กชายสะออง   รีรี
4. เด็กชายสิริภพ  ขยัน
 
1. นายป้อมเพชร  สุวรรณจันทร์ฉาย
2. นางนพพร  ปิ่นทอง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 75.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดบางหอย 1. เด็กชายธนภูมิ  ชูเชิด
2. เด็กชายสายธาร  มีอาษา
 
1. นายสิทธิชัย  คำเงิน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีชานิล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงนภัสชญา  บำรุงจิตต์
 
1. นางสาวกรชนก  มูลบรรจง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงอชิรญา  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวณิชกมล  ร่มโพธิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายชนะภัย  บุญเกิน
 
1. นางวิลาวัณย์  ปังพูนทรัพย์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล
 
1. นางสรวดี  โพธิ์ศรี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  คงวิจารณ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เมฆขลา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนสาริกา 1. เด็กชายวชิรพล  หอมเลิศ
 
1. นางสาวธนภัทร  จีรพรชัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  บัวลอย
 
1. นางโสภา  ฉันทพิริยกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 74 เงิน 39 โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงปุณณดา  พิศาลสุข
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ก้าวหน้าชัยมงคล
 
1. นายเอกรัฐ  เอกวงษา
2. นางสาวอรพรรณ  วันเพ็ญ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.52 ทอง 21 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สกุลทอง
2. นายสมจิตร  บัวทอง
 
1. นางสาวลลนา  เทศสูงเนิน
2. นางสมหทัย  รวมพล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กหญิงชลนิชา  ผดุงรัตน์
2. เด็กหญิงณภัทรชนันท์  เขียวโรจน์
3. เด็กชายธนวันต์  สว่างคำ
4. เด็กชายปิยะ  น้อยก้อน
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์พิพัฒน์
6. เด็กชายวงศกร  คุยม่วงพันธ์
 
1. นางปราณี  แสงสุวรรณ
2. นางสาวจินต์จุฑา  อ้อยขาว
3. นางทรงศรี  คงมั่น
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายชลสิทธิ์  บุญส่ง
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วดารา
3. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
4. เด็กชายธนากร  เทศารินทร์
5. เด็กชายศิริโรจน์  ช่วยณรงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  พุ่มมีดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
2. นายกิตติ  สังข์ทองโรจน์
3. นายณัฐกรณ์  ธาตุทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.49 ทอง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายกฤษฎา  คุ้มวงษ์
2. เด็กชายชลชัย  แจ่มดวง
3. เด็กชายนพกร  ขวัญสุข
4. เด็กชายนักรบ  นกจ้อย
5. เด็กชายมงคลชัย  เสนอใจ
6. เด็กชายสุทธวีร์  ขวัญสุข
7. เด็กชายอนันต์  สวิงพงษ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำสา
 
1. นายผ่อง  วงศ์ไชย
2. นายสุประดิษฐ์  หอมกลาง
3. นางสาวพิราภรณ์  จักรวาลมณฑล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 68.7 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกชพร  ปรีสมัย
2. เด็กหญิงจารุพิชญา  ทารีมุกข์
3. เด็กหญิงณัฏฐตวัน  บุญชู
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเกษม
5. เด็กหญิงปพิชญา  พรมบุญมี
6. เด็กหญิงปลายตะวัน  สุขะ
7. เด็กหญิงปุณณภา  อิงคสกุลโรจน์
8. เด็กหญิงสุมาลี  ลูกอินทร์
9. เด็กหญิงอภิรดา  ภูมิผิว
10. เด็กหญิงไปรยา  พานทอง
 
1. นางนงลักษณ์  แสงเดือน
2. นายณัฐพงษ์  เฉลิมโชติ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 75.4 เงิน 15 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มะลิอ่อง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชาญชัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันตา
4. เด็กหญิงพัชราพร  อ่วมอุไร
5. เด็กชายภูวดล  หอมสุคนธ์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  เขียววิจิตร
7. เด็กหญิงศิริขวัญ  เขียววิจิตร
8. เด็กชายสรายุทธ์  กลิ่นหอม
9. เด็กหญิงสะกาวเดือน  สุวรรณสุข
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สุมณฑา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางรัตนา  อุดมเวช
3. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมิราช
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มณีดวง
3. เด็กชายศิริโชค  ขจรกลาง
 
1. นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา
2. นางมลทิรา  ภู่พิริยาภรณ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุขทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วรทัต
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  มณีเล็ก
2. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75.6 เงิน 33 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ฤาชา
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงศิริษา  เล็งไธสง
 
1. นางสาวเพ็ญนี  สุจริต
2. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุวนัน  บุญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเพชรชรัตน์  พุทธา
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
2. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 27 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอินทร์ธิดา  พม่า
2. เด็กชายแทนคุณ  มูลมะณี
 
1. นายนพฤทธิ์  ยิ้มนรินทร์
2. นางสาวนันทวัน  ลี้ภัยเจริญ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงชลณิษา  จันทร์ศูนย์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คล้ายเอี่ยม
 
1. นางลัชชญา  โพสุวัน
2. นายสุขสันต์ิ  โพสุวัน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รักคุณ
2. เด็กหญิงจรัสศรี  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวเปรมวดี   กันศิริ
2. นางสาววารุณี  อภัยจิต
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายปิยรัช  วิชา
2. เด็กหญิงภรณ์ศิริ  มีสุข
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.17 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงปรารถนา  สุดสงวนเกียรติ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ธรรมลึก
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะอุ่ม
2. นายพฤษภ  ชอบสวน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กชายธนัช  แซ่หลาย
2. เด็กชายศุภวรรธน์  งามแก้ว
 
1. นางบุษยลักษณ์  วัดสง่า
2. นายเอกอดุลย์  ไชยรัตนะ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายสิรภัทร  บุญเกี๋ยงวงค์
2. เด็กชายหิรัญ  จวนเจริญ
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางสาวสุจิตรา  ภู่สวัสดิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ปิยะพิสุทธิ์
2. เด็กชายพิชญกานต์  ทับทิมทอง
 
1. นายอุดมทรัพย์  ฝ่ายขันธ์
2. นางสาวปรียานุช  ทารีมุกข์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกันติชา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงศิริยากร  สาเส็ง
 
1. นางภัทรมาส  มีสุขดิลกพัฒน์
2. นายพงศภัค  ตรงคง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สมสาย
2. เด็กหญิงพิตาพร  พระนคร
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขจร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาริกา
2. เด็กชายวรุตม์  โสภา
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขจร
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยงพฤกษา
2. เด็กหญิงธิดา  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรถาวร
 
1. นางสาวเกษณี  พิมพาลัย
2. นางสาวสมสุดา  จันทเจียง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เมินกระโทก
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ยอดขวัญ
3. เด็กชายภูมิภักดี  บุญมา
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์  สระขุนทด
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายธนกฤต  บัวลอย
2. เด็กชายวราวุท  สังสมศักดิ์
3. เด็กชายสิงหา  โสวรรณี
 
1. นายสมุทร  ขันอาษา
2. นายอาทร  ตูมไทย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กวนเวียงกาง
2. เด็กชายนันทภัทร  ชมศิลป์
3. เด็กชายเมธี  ภู่ทอง
 
1. นายวรพงษ์  ศรีมงคล
2. นางสาวนิตยา  ขันเดช
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กหญิงรัตนากร  ภูมิแดง
2. เด็กชายศิลา  จรหนู
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คุยม่วงพันธ์
 
1. นางสาวมลิวัลย์  คงมนต์
2. นางกรองศิริ  เลิศรติภัทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงปัทมา  ช่องาม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สังข์สดศรี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทาตะคูณ
 
1. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
2. นางอรนุช  พรมสอน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.67 ทอง 9 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อินทโพธิ์
2. เด็กหญิงจตุพร  วันไชย
3. เด็กหญิงวรรณรดา  เพ็ชรคุ้ม
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แย้มเจริญ
5. เด็กหญิงอรณิชา  สนสง่า
6. เด็กหญิงอัชราวลัยณ์  สุทธิชัยฤทธิ์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
2. นางสาววิไลรัตน์  ใบศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  เจริญบุญ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลิศศิริ
2. เด็กหญิงดลยา  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิทธิการ
4. เด็กหญิงผยุรดา  บุตรแสง
5. เด็กหญิงพนัดดา   แดงสี
6. เด็กหญิงแพรทอง  เจริญสุข
 
1. นายกิตติ  งามประยูร
2. นางสาวสมใจ  สุขชื่น
3. นางสาวธนวรรณ  นงจิตร
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงปทิตตา  ภู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอมสะอาด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์แน่น
 
1. นางอำภา  กาวิละพันธ์
2. นางสุนันทา  สุขปลั่ง
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงพรรณวษา  นวลฉวี
2. เด็กชายรพีภัทร  เย็นใจ
3. เด็กชายวรวุฒิ  หอมสุคนธ์
 
1. นายกิตติ  งามประยูร
2. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กหญิงบุษ  คำโสภา
2. เด็กชายปิยะณัฐ  หวามฉ่ำ
3. เด็กหญิงอินทราณีย์  นาคแกมทอง
 
1. นางสุลางค์รัฐ  รัตนเมือง
2. นายประจักษ์ชัย  หอมลำดวน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายกิตติ  หรั่งกรุ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพฑูรย์
3. เด็กชายพันธมิตร  สานุสรณ์
 
1. นายผ่อง  วงศ์ไชย
2. นางสาวภณัฐญา  สุขตลอด
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงพัชราภร  ยงยุทธ
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หว่างรักษาวงษ์
3. เด็กหญิงรุจิสา  จิตรมั่น
 
1. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
2. นางสาวศิริมาส  แสงรักษ์
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงวรัญญา  ตงสาลี
2. เด็กหญิงสิทธิสุนีย์  นุ่มสารพัดนึก
3. เด็กหญิงสุดาริณี  เลื่อนไทสงค์
 
1. นางอังคนี  นุหมุดหวัง
2. นางสาวสุมาลี  เซ็ม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74.33 เงิน 42 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  อู่ทอง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  โชติกุุล
3. เด็กหญิงแอนนิตา  ไชยนาด
 
1. นายอภิวัฒน์   สุขงาม
2. นางสาวมะลิวัลย์  แก้วคำ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 36 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงนัทพร  หนูจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ  สร้างสม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์แก้ว
 
1. นายกิตติ  งามประยูร
2. นางสาวธนวรรณ  นงจิตร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 45 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  สงวนมิตร
2. เด็กหญิงภัสสร  วิทยาภาณุพงศ์
3. เด็กหญิงสนันตน์ฉัตร์  น้อยสิน
 
1. นางปรียาภรณ์  เฉลิมสุขศรี
2. นางชุลีพร  เพาะบุญ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังดี
2. เด็กหญิงภคพร  จินสิน
3. เด็กหญิงโสภิตา  ยิ้มแฉล้ม
 
1. นางสาวสุมาลี  เซ็ม
2. นางตวงพร  ซันซี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เครือวรรณ
2. เด็กชายดวงตะวัน  สิทธิคำ
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  สุขสมาน
 
1. นายปวิญญ์ธิกรณ์  สอนน้อย
2. นางสาวปติณญา  เพียรพิทักษ์
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกาะทอง
2. เด็กหญิงจิรวดี  คูณทวี
3. เด็กหญิงวรัญญา  อารีวงษ์
 
1. นางสาวอรนุมา  เพิ่มพูล
2. นางสาวสุนันท์  จำปาทิพย์
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายกฤตภัค  คงส้นทัด
2. เด็กหญิงชนัฐปภา  ชูรัตน์
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  เหล่าทอง
 
1. นางของขวัญ  เทพโภชน์
2. นางอำพร  สุทิน
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 20 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 1. เด็กชายวุฒิชัย  เขียวมงคล
 
1. นางมณฑา  ศิริวงษ์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 33 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงยุพาพร  จรบุรมย์
 
1. นางเกศินี  มีสุข
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชลดา  มะแย้ม
 
1. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 1. เด็กชายวรโชติ   อนุจันทร์
 
1. นายวุฒิชัย  พันธุ์งาม
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายเจษฎา  ศรีรักษา
 
1. นางปิยะพร  รุ่งเรือง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66.76 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  รวมทรัพย์
2. เด็กชายรพีภัทร  สรรเพ็ชร์
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  นพธัญญะ
 
1. นางอุบล  เพิ่มทอง
2. นางพรทิพย์  วงษ์ษา
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงอนิษชรา  ไทยปิยะ
2. เด็กชายอภินันท์  วงกวน
 
1. นางสาวจุฑามณี  ศิริปุณย์
2. นางสาววราภรณ์  หน่องพงษ์
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายวิทธวัฒน์  รัตนนนท์
2. เด็กหญิงแพรวิภา  ตันสิน
 
1. นายเกียรติ์ชู  อุมาธันยพัฒน์
2. นางสาวภาพินี  มากเจริญ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายสุรพจน์  นิ่มนวล
 
1. นางจามิกร  โยธาศิริ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงพัชราภา  มั่นทอง
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกิตติมา  จันฑิมาต
 
1. นางจิตราภรณ์  เข็มนาค
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายสิรพัฒน์  สัมมาคาม
 
1. นางสาวพรรณวิภา  สาประเสริฐ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายวัชธชัย  เจียมภูเขียว
 
1. นางลำพึง  ทองอ่อน
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายพรหมพร  กะตะโท
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แสงชมภู
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เนื่องลออ
 
1. นายป้อมเพชร  สุวรรณจันทร์ฉาย
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุญดี
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายณภัทร  อยู่คะเชนทร์
 
1. นางสาวประวีณา  พืชมงคลไชย
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 35 โรงเรียนบ้านชวดบัว 1. เด็กชายกฤตภาส  หอมดอกไม้
2. เด็กชายชินภัทร  ชุมเสนา
3. เด็กชายณัฐภูมิ  เนติ
4. เด็กชายนาวิน  ยกบุญมา
5. เด็กชายวันชัย  ประมาณ
6. เด็กชายศิริชัย  จวนเจริญ
7. เด็กชายศุภกร  นิ่มเรือง
 
1. นางมัณฑรี  โพธิ์ดิลก
2. นางสาวอลิสา  จวนเจริญ
3. นางสาววิมลรัตน์  เกลี้ยงดา
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายนฤดล  ทองใบ
2. เด็กชายอรรคพันธ์  เขมา
3. เด็กชายเอกบุรุษ  วงษ์อินทร์
 
1. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
2. นางอนุชิตา  สุชสมบัติ
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงนุชจรี  ยะก๊บ
2. เด็กชายภาคิน  เจ๊ะหมัด
3. เด็กชายวีระยุทธ  เซ็นโส
 
1. นางชมพูนุท   ทัศนาธร
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กหญิงชมพูนุช   คำหวาน
2. เด็กหญิงวราภรณ์ พันธ์สุข  พันธ์สุข
3. เด็กหญิงอุษามณี   เสริมงาม
 
1. นางภัทราภรณ์  รักษาพล
2. นางสาววริศรา  พานนิล
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 1. เด็กชายภัสท์ชกุล  บุญธรรม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุทธิประภา
3. เด็กชายอนุวัฒ  พร้าวงษ์
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นายอิสระ  อินทชิน
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกิตติคุณ  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายจิรายุ  ป้องนพ
3. เด็กชายวันชนะ  สุขเอี่ยม
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์  สระขุนทด
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถ่ำกลาง
2. เด็กหญิงรวิภา  วีระศร
3. เด็กหญิงศิริกานดา  ศรีออน
 
1. นางสาวอัญชลี  กิ่งแก้ว
2. นางรุจิรา  สุวรรณจันทร์ฉาย
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กชายทัตพงษ์  บำรุงสุข
2. เด็กหญิงภคนันท์  กระต่ายเผือก
 
1. นางสาวสายฝน  ประดับแก้ว
2. นางสาวสัมฤทธิ์  ศรีสัย
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 40 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปิ่นน้อย
2. เด็กชายนฤพล  อยู่คะเชนท์
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางเกศินี  มีสุข
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายจักรพันธ์  กลิ่นจำปา
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  กลิ่นจำปา
3. เด็กหญิงหนูวรรณ  คำหวาย
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์  สระขุนทด
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลปั้น
2. เด็กหญิงวันวิสา  ป้อมแก้ว
3. เด็กหญิงเมขลา  น้ำทอง
 
1. นางกาญดา  พิมโพธิกลาง
2. นายไชยา  สังข์สีแก้ว