สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตราด

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรวี   แอ็ด
 
1. นางสาวสุมาลี   บุญก่อเกื้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัทอร  เวชสิทธิ์
 
1. นางสาววารี  ปิ่นศร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงวนิดา  วาสรัตน์
 
1. นางนิตยา  ต่อประสิทธิ์กุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงณฐมน   เขียวขจี
 
1. นางสาวสุธาสินี  อภิบาลศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงภัทรมน    รักร่วม
 
1. นางสุชาดา   ใจชื่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวกชภกร   รชตะนันทน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงวิรดา  สุภา
 
1. นางสาวโสภิดา  กนกวลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวันใหม่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวิภา  วิจิตรสมบัติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงปริณดา   มีพร้อม
 
1. นางสาวกชภกร   รชตะนันทน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1. เด็กหญิงนรินทร์  กี้
 
1. นางนฤมล  กิจเจริญชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์   สงวนหงษ์
 
1. นางสาวนัฑริยา  กันภัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สุตะวงศ์
 
1. นางสาวขวัญจิตร  วุฒิสาร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.33 ทอง 5 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกังสดาล  เนียมแตง
 
1. นางขวัญเรือน  โชติกล่อม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงธนาภา  เองเบง
 
1. นางสาวอนุสรา  รัตนชัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงวนิดา  โกศลยืน
 
1. นางสาวนิตนิภา  เสนาฤทธิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกพร  -
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุปเวช
 
1. นางสาวพายุ  พวงตระกูล
2. นางภัทรวดี  ปั้นน้อย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชอบรส
2. เด็กหญิงชุติกานต์   สารพงษ์
 
1. นายนิวัติ  สุขสุวรรณ
2. นางสาววัชรากร  เกษี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงณัฐมล  เต่าทอง
2. เด็กหญิงทักษพร  นิ่มมาก
 
1. นางสาวอนุสรา  รัตนชัย
2. นางศิธร  ชลาลัย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.06 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1. เด็กหญิงอัปสร   ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงเจษณี  จุลสม
 
1. นางสาวรุวิญา  ถือสัตย์
2. นางปิยา  โพธิ์งาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงโมริสา  สุทธิชล
 
1. นางวรรณา  วรรณราศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนคราศึกษา 1. เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล
 
1. นางสาวมนฤดี  รอดพิเศษ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กชายอธิชนัน  โภคสมบัติ
 
1. นางสาวบุศรา  ธิกูล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงกัณญาพัชร  ขยันกิจ
2. เด็กหญิงฐิติยา  ใบเเก้ว
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทเสน
 
1. นางสาวนัฐกานต์  กำเนิดสินธุ์
2. นางสาวทวินันท์  โค้วสกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสนสวัสดิ์
2. เด็กชายศักรินทร์  ภักดีราช
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มูฮัมหมัดรอโซน
 
1. นายธนบดี  จันทะมา
2. นางสาวศศิวิมล  จุลศิลป์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงณพวรรณ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงฟาร่าห์  ขวัญคาวิน
3. เด็กชายสุริยะ  วรสิงห์
 
1. นางสาวพรพิมล  สุเมร
2. นางสาวพนารัตน์  ลัดลอย
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายทวีขวัญ  อุ่นพา
2. เด็กชายวายุ   บุญผ่อง
3. เด็กชายศิรศักดิ์  คิดร่วม
 
1. นางสาวปิยะนุช  คิดดี
2. นางสาวกรองแก้ว  ศิริกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธีรพล  อักษรหรั่ง
2. เด็กชายปรัตถกร   วัชรปราณี
 
1. นางกานดา  ครุปิติ
2. นางสาวเกศริน  กูลนรา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายพงศ์ภัค   ทองธรรมชาติ
2. เด็กชายไกลราช    จันพะวา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ประดิษฐ์
2. นางดวงใจ  สุขกสิ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงมนภรณ์  ศรีนวลผ่อง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายจตุรภัทร  ประเสริฐรัฐกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นายปัญญพนต์  ทองดี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายชยพล  สังฆะมงคลกิจ
2. เด็กหญิงภารดี  ร่ำเรียนกิจ
 
1. นางอรกาญจน์  กิจนิธิศโศธิน
2. นางสาวอรอุมา  เจริญพร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายพีรภัทร  วิถี
2. เด็กชายรวีโรจน์  เล่าสูงเนิน
 
1. นางศรีสุวงษ์  ต้อยยาตี
2. นางสาวสายน้ำ  จุลเดช
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม
 
1. นางสาวภรทิพย์  ฉิมพาลี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงดา  จันทอง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ลายลักษณ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 48.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายชยพล  อำนวยศิลป์
 
1. นางสาวปวีณา  จันทร์เรือง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กชายกฤติมา  ประชุมพล
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ลายลักษณ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงนัชชา  สีสัน
 
1. นางสาวสุนันทา  มาลัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มะลี
2. เด็กหญิงสุธิดา  สระดีแสง
3. เด็กชายเคียง  ปราก
 
1. นายพงศธร  ฉาบกังวาล
2. นางสาวผกาวัลย์  ไกรญาติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายตุ๋น  สะอาด
2. เด็กหญิงวนิดา  หวานเสนาะ
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  วงษ์จิ้น
 
1. นางสาวสุวรรณี  แป้งหอม
2. นางสาวทิพย์สุดา  กล้าแข็ง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   โพธิโชติ
2. เด็กหญิงประภาวัลย์    ภาประกอบความดี
3. เด็กหญิงสมภัสสร   สรวมชีพ
 
1. นางสาวธิพาภรณ์    มีสังข์
2. นายจีรเดช   ช่างต่อ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อภิบาลศรี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ประสิทธินาวา
3. เด็กหญิงสุตา  สดใส
 
1. นางสาวปิยนันท์   อภิบาลศรี
2. นางสาวจตุพร  ภู่มณี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายกฤตเมธ  แซ่โค้ว
2. เด็กชายพชร  ทองเปรม
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  สุวรรณเสรี
2. นางสาวปัทมา  ประจงใจ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านปะอา 1. นายคมสัน  ลาภา
2. เด็กชายประเสริฐ  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวออน  โฮง
 
1. นายธนวัฒน์  สายนภา
2. นางสาวพรพนา  หมื่นไธสง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 1. เด็กหญิงณชา  จัน
2. เด็กหญิงพิมกนก  มาสพเหมาะ
3. เด็กหญิงแมร  แซม
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  บุญเชิด
2. นางสาวปิยวรรณ  จงใจจิตร
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 46 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   ศรีก่ำ
2. เด็กหญิงวิภาดา   ศรีชมภู
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   บริรักษ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   อรัญญา
2. นางราณี   เจริญศิลป์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.2 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงศศินิภา  ท่าหลวง
 
1. นายธนกฤต  เข็มเพ็ชร
2. นางเบญจพร  วิบูลย์อรรถกร
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายอัศดา   สมโภช
2. เด็กชายอาทิตย์    จันทร์สอน
 
1. นางสาวปัทมา  ประจงใจ
2. นางสาววราภรณ์  สุวรรณเสรี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายซง  วอล
2. เด็กชายปราโมทย์  ขนรกุล
 
1. นายตีรวิทย์  ตรีสัตยตระกูล
2. นางพิชาวีร์  จันทรจำนง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงเสาวรรณรี  ปราก
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินต๊ะ
2. นายพงศธร  ฉาบกังวาล
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงนารี  ซึม
2. เด็กชายเดย์  อน
 
1. นายสถาพร  พิมพาศรี
2. นางสาวมุทิดา  ประทีปทอง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กชายติ๊ด  เมน
2. เด็กชายวันนาวี  นู
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินต๊ะ
2. นายพงศธร  ฉาบกังวาล
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กชายอนุภัทร  สมบัตรวงษ์
2. เด็กชายเคียบ  ซึม
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินต๊ะ
2. นายพงศธร  ฉาบกังวาล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 44 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  รัตนมูล
2. เด็กหญิงณัฐนรี  แสนสถิตย์ธนกุล
3. เด็กชายยอด  บัวทอง
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  มูลโชติ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สัมมา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  เดชพ่วง
2. เด็กหญิงญาณิศา  โยธามาตย์
3. เด็กหญิงญาตาวี  อัศวนิเวศน์
4. เด็กหญิงรุ้งรัตน์  แมนสุข
5. เด็กหญิงอรัชพร  มงคลสิทธิ์
 
1. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
2. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 33 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1. เด็กหญิงการนิกา   การะหัตถ์
2. เด็กหญิงนลินทิพย์   ยอดจันทร์
3. เด็กชายนัทธพงศ์   โคตะบิน
4. เด็กหญิงพรรณวดี   เยาวยิก
5. เด็กหญิงวรรณภา   ลานอก
 
1. นางจารุนันท์  เจริญฤทธิ์
2. นางจันทนา  ทั่งทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.2 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุทธิมาลย์
2. เด็กชายธนกฤต  กิมสร้อย
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  สิทธิเวชเมธี
4. เด็กหญิงอาภัสรา  นิ่มมาก
5. เด็กหญิงเปาวลี  ประสมทรัพย์
 
1. นางสยาม  รุ่งหิรัญวัฒน์
2. นางสาวจตุพร  อึ้งประเสริฐ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กหญิงยูรี  ทาน
2. เด็กชายสิงห์ฮวด   มา
3. เด็กหญิงเซียวอ่าย   เมง
4. เด็กหญิงเสรยวิท   เดือน
5. เด็กชายโต   เฮง
 
1. นางสาวประภัสรา  จรุงศิลป์
2. นางสาวเพชรรัตน์  สนิทเหลือ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงคิมสว่าง  ชาลี
2. เด็กหญิงปีใหม่  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงมาริษา  สุขศิลา
4. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  บัวแก้ว
5. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรมาก
 
1. นางสาวสายยนต์  ผลเลิศ
2. นางสาวสุรัสวดี  วงศ์สาวี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.2 ทอง 18 โรงเรียนวัดคลองขุด 1. เด็กหญิงกีรติ  กิมศรี
2. เด็กชายชัชพิมุข  ไข่เกษ
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศาสนกิจ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  เถียรทิน
5. เด็กหญิงสุรัตนา  นิตยนุช
 
1. นางสาวนาจนารี  นพเก้า
2. นายอัฐฑพัฒน์  อภิบาลศรี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1. เด็กหญิงจิตตรี  เทียนหลง
2. เด็กหญิงปริณดา  ธนะประสพ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ขันประทุม
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทรงแบน
5. เด็กหญิงโชติกา  โตกระโทก
 
1. นายกฤษดา  แก้วนิ่ม
2. นางสาววรรษมน  อานามวงษ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกนกพร  บำรุง
2. เด็กชายจักรินทร์  โทชนบท
3. เด็กหญิงจันสุดา  คงทน
4. เด็กหญิงจีรนันท์  เสาหงษ์
5. เด็กชายชยานันท์  เติมงาม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  แท่งทอง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเชียร
8. เด็กชายนเรนทร  เกษมใหม่
9. นายปัชญา  แจ่มอำพร
10. เด็กชายพัชรพล  เติมงาม
11. เด็กหญิงพัชรวดี  จันตุ่ย
12. เด็กหญิงพิมภกา  ทรัพย์ประเสริฐ
13. เด็กชายมงคล  ก๊กเฮง
14. เด็กหญิงวรรณจรรยา  บุญมั่น
15. เด็กหญิงศิรินธร  เกษมสุข
16. นายศิริวัฒน์  แซ่เจ๊น
17. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียนน่วม
 
1. นางสาวธนกร  ปุยแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  ประทีป
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีมงคล
4. นางสาวอารมย์ใจ  ราศรี
5. นางสาวปุณญยนุช  กาญจนวรรณ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.7 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรรินทร์  ทองโชติ
 
1. นายพิสิทธิ  จันทร์หอม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  อำนาจ
 
1. นายพิสิทธิ  จันทร์หอม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงมิน  เจิด
 
1. นางสาวพรพรรณ  อัศวโสวรรณ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงพัชราภา  มโนธรรม
2. เด็กชายภคภาส  ครุวรรณ์
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางเฌอพลอย   มนตรี
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงฌณิศา  คำเพชร
 
1. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 35 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายวายุ  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงอารยา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวศศิวิมล  จุลศิลป์
2. นางกนิษฐา  วรรณวงษ์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลกานต์  เจริญสมบัติ
2. เด็กหญิงชไมพร  อุนายา
3. เด็กหญิงนิชานันท์  นารถอุดม
4. เด็กหญิงนิตยา  วารีรัตน์
5. เด็กหญิงพัชราภา  ลีเขียน
6. เด็กหญิงพัชรี  สนิทเหลือ
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ริมคีรี
8. เด็กหญิงวิภาวี  ลาภวิไล
9. เด็กหญิงสิริวิมล  รุจิวงศ์
10. เด็กหญิงอาชัญญา  ลิ้วกลาง
 
1. นางเสาวนีย์  ลีฬหคุณากร
2. นางสาวพรรณงา  ภักดีราช
3. นางสาวปิยะวรรณ  สุมณฑา
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 11 โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงกฤษณา   น้อยสกุล
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   ไทยรัตน์
3. เด็กหญิงญาดา   พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศิริ
5. เด็กหญิงวรรญา   กอบสุข
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   อรุณมาต
7. เด็กหญิงสุนิสา   รังสะกินนิน
8. เด็กหญิงสุพรรณษา   ไทยรัตน์
9. เด็กหญิงสุอำพร   นวลลา
10. เด็กหญิงเบญจภรณ์   อำพันธ์
 
1. นางสาววีระวรรณ   มาประเทียบ
2. นางสาวบุศรินทร์  กลีบสุข
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำวิรัตน์
2. เด็กหญิงณภาภัช  หยกจินดา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณภา  เอียงอ่อน
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ลี
6. เด็กหญิงสุดาพร  หอยสังข์
7. เด็กหญิงสุพรรณา  ช้อน
8. เด็กหญิงอภิธยา  ทองนำ
9. เด็กหญิงเรไร  ขนรกุล
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่เซ็ง
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
3. นางสาววิลาวัลย์  บัวแก้ว
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอมสกุล
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีใส
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มนตรี
4. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์ชะอุ่ม
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์  หกยอด
6. เด็กหญิงพลอยแก้ว  ลองศิริคง
7. เด็กหญิงวาลิน  วารีเขตต์
8. เด็กหญิงศรัณยา  ประกอบผล
9. เด็กชายสุรเชษฐ์  กลั่นมาลัย
10. เด็กหญิงอังคณา  ผลสวัสดิ์
 
1. นายมนต์ชัย  วรสิงห์
2. นางสาวทิพยาภรณ์  ศรีแก้ว
3. นางกมลา  สุขเกษม
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิมลั้ง   มุกดาสนิท
2. เด็กหญิงจันทร์ดารา   สมนึก
3. เด็กหญิงจันทร์เมง   เทือน
4. เด็กหญิงท้องฟ้า    ลี
5. เด็กหญิงนัด   เล็ก
6. เด็กชายสุพล   สุก
7. เด็กหญิงสุภา  ติสะรัตน์
8. เด็กหญิงสุภี   เฉิ่ม
9. เด็กหญิงสุมาลี   เฉิ่ม
10. เด็กหญิงใหม่    สุข
 
1. นายชัชวาล   ปานทับ
2. นายเฉลิมพร   สังขพัฒน์
3. นางสาวชญานิศ   สาระกุล
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายกริชติศักดิ์  ร้อยแก้ว
2. เด็กชายจักรชัย  แขกธูป
3. เด็กชายจิรศักดิ์  อิ่มอุไร
4. เด็กชายชาตรี  โนนชนะ
5. เด็กชายนภดล  ติงสาโรจน์
6. เด็กชายปานัท  บัวแก้ว
7. เด็กชายพูลสวัสดิ์  กิจจานนท์
8. เด็กชายภูมิดนัย  มณีเพชร
9. เด็กชายอดิศร  หวังและ
10. เด็กชายเสรี  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายชัยวุฒิ  บุรีรัตน์
2. นายสราวุธ  สระชมภู
3. นายวาทิน  บัวแสง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายณัฐธัญ   สุทธิวารี
2. เด็กหญิงลักษิกา  เครือวิเศษ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อสิพงษ์
2. นางสาวนิวัฒนา   จำวงศ์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงพรเพชร  ปลงใจ
2. เด็กหญิงอารียา  นำสิน
 
1. นายมนต์ชัย  วรสิงห์
2. นายเรืองเวทย์  ขาวสนิท
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  เส่ยฮา
 
1. นางสาวสาเก  เอี่ยมวิไล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงปุญญมาศ   บัวน่วม
 
1. นายธนัช   ทองวิสูง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. นายปัชญา  แจ่มอำพร
 
1. นายบรรจบ  จินดาวงษ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนะพาลัย   เอียว
 
1. นางสาววัชรี   บุญลาภ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  รือเรื่อง
 
1. นายอนุชา  ยศปัญญา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายชูศักดิ์   ประทุมมาลย์
 
1. นางสาวธนัชชา   เมืองศิริ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทรัพย์สุขสกุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีภาภี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กชายนิรุธ  จิตนาวสาร
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีภาภี
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายนง    วันเนือน
2. เด็กหญิงนิ   วันเนือน
 
1. นางปัณฑารีย์   อักษรหรั่ง
2. นางสุภัทรา   เวชสรรเสริญ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงซกลี  เซน
2. เด็กหญิงรัตน์ธา   ทิม
 
1. นายเกริกไกร  สุขเพลีย
2. นางสายพิณ  พวงตระกูล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงชลิตา  ตุ่มศรียา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ประทัยเทพ
 
1. นางสาวสุขุมาล  เกษมศิริ
2. นางสาวพรพนา  หมื่นไธสง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายปรัชญา   คงสัตย์
 
1. นางสาวจีรวรรณ   บุญเหลือ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 1. เด็กหญิงนิภาธร  สีสัน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ไหลพิริยกุล
3. เด็กหญิงภัคนันท์  สีหมอก
 
1. นางสาวลักขณา  ฤทธีวีระกูล
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจันตรา  เซน
2. เด็กชายบุญเทือน  ทิม
3. เด็กชายไว  อี
 
1. นายเกริกไกร  สุขเพลีย
2. นางสายพิณ  พวงตระกูล
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงประภัสสร  พัฒยา
2. เด็กหญิงศิรินันท์  สายสะโน
3. เด็กหญิงศุภนุช  พันธุ์สุภี
 
1. นายบรรจบ  จินดาวงษ์
2. นางสาววัชราภรณ์  ศรีโนนเฮียง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายซัน  ทูเนียว
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76.67 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงภารดี  รังษีกูล
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ทองนาค
 
1. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ทองนาค
 
1. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมุกดา   หอยสังข์
 
1. นางลำใย   จันทะมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุรีย์   วงดี
 
1. นางลำใย   จันทะมา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77.3 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงวิภาวี   ทองโชติฉัตร
 
1. นางสาวณัฏฐิกา   สาธราลัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81.83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายณัฐภัทร   ทำนองดี
 
1. นางสาวจีรนันท์   สัมมา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงกาญจนา   งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวณัฏฐิกา   สาธราลัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงบุญยาพร  เจริญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกชกร  จีระประดิษฐ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายเตโช  มาลัยพยุงวงศ์
 
1. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.66 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงบุญสิตา  รังษีกูล
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 22 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงวรรณภา   มีคำนิล
 
1. นางสาวจีรวรรณ   บุญเหลือ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 72.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายบุญส่ง  ธนะประสพ
2. เด็กหญิงลีตา  เฮง
3. เด็กชายสังข์ทอง  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงสุชาดา  ซิง
5. เด็กหญิงสุธารัตน์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุนิสา  มานวม
7. เด็กหญิงสุวรรณ  เทียมทอง
8. เด็กหญิงแนน  ปุตตะ
9. เด็กหญิงโสภานันท์  มิ่งมีชัย
 
1. นายศิลา  จันรอด
2. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
3. นางสาวพรพรรณ  อัศวโสวรรณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุโคตร
2. เด็กชายพีรดล  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  วงศ์สวรรค์
4. นางสาวสาว  ใสสอาด
5. นางสาวหญิง  ไส
6. เด็กหญิงอนิตา  วันนะ
7. เด็กหญิงอัจฉรียา  แพทย์พิทักษ์
8. เด็กหญิงอารยา  เครืออนันต์
9. นางสาวไนกิม  แก้วสอาด
 
1. นายศิลา  จันรอด
2. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
3. นางสาวภิญญดา  วราแสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ลีรัตน์
3. เด็กหญิงจันนา  ขันนาก
4. เด็กชายณรงศักดิ์  คุ้มชล
5. เด็กหญิงน้ำค้าง  กัมพูชา
6. เด็กหญิงน้ำพุ  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศรีอำไพ
8. เด็กหญิงปิ่น  ดึก
9. เด็กหญิงปีใหม่  ม่วงศรี
10. เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมชาติ
11. เด็กชายรพีภัทย์  ไชยวิศาล
12. เด็กหญิงรัตนวลี  ขำวงศ์
13. เด็กหญิงรุจรดา  หาญมานบ
14. เด็กชายวชิราวิทย์  ทารมย์
15. เด็กหญิงศรัญญา  ครุวรรณ์
16. เด็กหญิงอรอุสา  ุพุทธา
17. เด็กหญิงเซ็น  โม
18. เด็กหญิงเพ็ญศรี  ขำวงศ์
19. เด็กชายแกว  กรี
20. เด็กชายแซ็ค  ริดเริด
 
1. นางสาวกัญชพร  ปานเพ็ชร
2. นายปิยะพงษ์  เย็นฉ่ำ
3. นายสมเกียรติ  ธนูรักษ์
4. นางสาวดวงพลอย  เหมาะขลุง
5. นางมาติกา  สิงห์ปั้น
6. นางสาวลักขณา  พันธุเดช
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกลิกา  สรวมชีพ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองปาน
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  กลั่นมั่น
4. เด็กหญิงดาราวดี  ไกลศรีแก้ว
5. เด็กชายธีรพันธ์  น้ำค้าง
6. เด็กหญิงนรินทิรา  สุขไพโรจน์
7. เด็กหญิงประภัสสรา  มนัสสนิท
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปัญญาทิพย์
9. เด็กหญิงรัชริกานต์  ธรรมสิทธิ์
10. เด็กหญิงวรางคณา  จันดากูล
11. เด็กหญิงวัลยา  รัตนโสภา
12. เด็กชายสรเพ็ชญ์  บุญเต็ม
13. เด็กชายสุพด  คีมชาน
14. เด็กหญิงสุพิม  คีมชาน
15. เด็กหญิงสุมินตรา  โภคสุทธิ
16. เด็กหญิงสุริวิภา  ประเดิมเนตร์
17. เด็กหญิงอรจิรา  รือเรื่อง
18. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
19. เด็กชายอ็อด  ซัง
20. เด็กหญิงเปรมวดี  ประชุมชน
 
1. นางสาวอลิษา  แท่นดี
2. นายไพรัช   สรวมชีพ
3. นายวิรัช  ผาสุข
4. นางสาวธิติมา  กำลา
5. นางสาวอัมพิกา  เย็นสุข
6. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายกฤษดา  อุทุมโภค
2. เด็กชายคุณากร  ทำสวน
3. เด็กหญิงชาลิสา  ทองเลิศ
4. เด็กชายธงชัย  ทองจันทร์
5. เด็กหญิงภานุมาศ  สมร่าง
6. เด็กชายอรรถพร   ศรีประชัย
 
1. นายโกวิท  โกเทวิปู
2. นายฉัตรชัย  คิดร่วม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กชายกันตินัน  กะโมก
2. เด็กชายกิดากร  หาดอ้าน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ต้องเชื้อ
4. เด็กหญิงชวิศา   เนาวะอาจ
5. เด็กชายชาตรี  กิจขาว
6. เด็กชายฐิติมากรณ์  แท่นยั้ง
7. เด็กชายณัฐดนัย  ใจเที่ยง
8. เด็กชายณัฐนันท์  หาดอ้าน
9. เด็กชายธณธร  เฟื่องสท้าน
10. เด็กหญิงนัท  บัวทอง
11. เด็กหญิงน้ำ  ป๋อ
12. เด็กชายบอล  สิ่ม
13. เด็กหญิงปาลิดา  หนูกระแสร์
14. เด็กหญิงพชรพรรณ  ธนานันทกุลชัย
15. เด็กหญิงพรรณพัชร  ธนานันทกุลชัย
16. เด็กชายพิษณุ  ขุระสะ
17. เด็กหญิงยุพาพร  เดชพระจันทร์
18. เด็กชายรพีพัฒน์  ลัดดาโชติ
19. เด็กชายรัตนชัย  สวัสดิมงคล
20. เด็กหญิงลิน  เอียง
21. เด็กหญิงวริษา  ริมสมุทร
22. เด็กหญิงวันวิสา  บัวทอง
23. เด็กหญิงวัลฤษา  ทองสุข
24. เด็กหญิงศศิวิมล  เเจ้งเม็ก
25. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงทอง
26. เด็กหญิงสุนิสา  วงค์จวง
27. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญวาที
28. เด็กชายสุพัฒน์  สมอย้อย
29. เด็กหญิงสุภัค  อยู่เกื้อ
30. เด็กหญิงสุภัชญา  เพียรเพ็ง
31. เด็กหญิงอรนาฎ  ช่วยทุกข์
32. เด็กหญิงอริสรา  บรรดาศักดิ์
33. เด็กหญิงอัมพิกา  แสงแก้ว
34. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขสะอาด
35. เด็กหญิงอาทิตยา  เวสูงเนิน
36. นายอานัส  สุทธิมาน
37. เด็กหญิงเกษณี  แขวงอุบล
38. เด็กหญิงเรณู  สุขสวัสดิ์
39. เด็กชายเสกสรร  สิทธิศักดิ์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พนมโชติ
 
1. นางสาวอรัญญา  โถชารี
2. นางสาววรลักษณ์  ใจเที่ยง
3. นางสาวรุ่งนภา  รองศิริคง
4. นางสาวปิยนันท์   อภิบาลศรี
5. นางอุบลวรรณ  นวลใส
6. นายกฤตภพ  กุลจันทร์
7. นายฎีกา  สุภาสัย
8. นายจตุพร  ทั่งทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล
 
1. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1. เด็กชายภาคภูมิ   ขวัญเจริญ
 
1. นางจารุณี  สุทธิวารี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงณนิษา  คชพร
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 32 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงจริยา  พาณิชย์
 
1. นางนันทนา  ใจสุทธิ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 45 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายจิรภัทร  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกชกร  จีระประดิษฐ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 33 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายอนุสรณ์  พานิช
 
1. นางจารุณี  จันมี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1. เด็กหญิงจันทิมา  พรมรุจี
 
1. นางสายพิณ  สอนประเทศ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล
 
1. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1. เด็กชายภาคภูมิ   ขวัญเจริญ
 
1. นางจารุณี  สุทธิวารี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงบรรณสรณ์  สามเพชรเจริญ
 
1. นายสังคม  จิตนาวสาร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล
 
1. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 43 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายดนัย  สุดใจ
 
1. นายประเสริฐ  หงห์ษา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงบรรณสรณ์  สามเพชรเจริญ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ด่านวันดี
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 77.67 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายจิรวัฒน์   อนันต์
2. เด็กชายฉัตรชัย   อานามนารถ
3. เด็กชายชัยนรินทร์   ทศดารา
4. เด็กชายชาติวุฒิ   อภิบาลศรี
5. เด็กชายชานน   ไข่เกษ
6. เด็กชายภูวน   ศรีเงิน
7. เด็กชายสิร์รัฐ   แสงแก้ว
8. เด็กชายอธิป  แสงอรุณ
 
1. นายรัฐภูมิ   บัวตรี
2. นางสาวจีรนันท์   สัมมา
3. นายจำลอง  ศรีอ่อน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงกัญจน์ชญา  วิทยาคม
3. เด็กชายขันชัย  สุนทร
4. เด็กหญิงจันบัวพา  ลี
5. เด็กหญิงชนกนันท์  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงชุติมา  คุ้มภักดี
7. เด็กหญิงฐิตาภา  สอิ้ง
8. เด็กหญิงณัฐชยภรณ์  อำนวยศิลป์
9. เด็กหญิงดวงดาว  ลี
10. เด็กหญิงธนาภา  เทียนชัย
11. เด็กหญิงนันทณัฐ  ศรีวิไล
12. เด็กหญิงน้องฟ้า  เจริญสุข
13. เด็กหญิงบุศรา  วงเวียน
14. เด็กชายพรเทพ  แสงชัย
15. เด็กชายพักคิน  หอยสังข์
16. เด็กหญิงพิรดา  พลนามอินทร์
17. เด็กหญิงฟ้าใส  รัตนวงศ์
18. เด็กชายภัทรดนัย  แสงจันทร์
19. เด็กหญิงมุกดา  นะ
20. เด็กหญิงรินลดา  ขนรกุล
21. เด็กหญิงลัสดา  วรรณรัตน์
22. เด็กหญิงวรกานต์  ทองแสง
23. เด็กหญิงวี  วาด
24. เด็กหญิงศลิษา  ราชรักษ์
25. เด็กชายศุภาวัฒน์  หอยสังข์
26. เด็กหญิงสิริกร  บรรดาศักดิ์
27. เด็กชายสุกฤษฎิ์  หงสะมัต
28. เด็กหญิงสุภาพรรณ  หินพิเศษ
29. เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อน
30. เด็กหญิงอรนุช  สังข์ทอง
31. เด็กชายอริยะ  สุขเกษม
32. เด็กหญิงอริษา  พรายงาม
33. เด็กหญิงเปอว  เกิดมณี
34. เด็กหญิงโอนสาวเทพ  หมม
35. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ทับทอง
 
1. นางสาวรัตนา  แสงจันทร์
2. นายประสิทธิ์  คุ้มปลี
3. นางจรัสพร  คุ้มปลี
4. นางสาวกชพร  วรรณศิลป์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรเลิศ
6. นางสาวธนัชชา  พรหมสุภา
7. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
8. นายตีรวิทย์  ตรีสัตยตระกูล
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.666 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กชายกฤษดา  นพจำรูญศรี
2. เด็กหญิงกาลีนา  รอดีโอนอวา
3. เด็กหญิงจินนี่  ชัวร์ฟลูห์
4. เด็กหญิงดรีม  สุข
5. เด็กชายธรรมรัตน์  ภักดีชาติ
6. เด็กชายปุริม  ชาญเนตร
7. เด็กชายพายุวัตร  พลสว่าง
8. เด็กหญิงพิยดา  คำทรัพย์
9. เด็กชายศุภกร  ดาววะอิน
10. เด็กหญิงหัสดีณเรศ  เทพหัสดา
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ไหวดี
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลเสน
2. เด็กชายกิตติชัย  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงจันทร์ที  เว้ด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สุ่มประเสริฐ
5. เด็กชายฟ้า  เสือเถียน
6. เด็กหญิงวิมลสิริ  สีดวง
7. เด็กหญิงศานันธิดา  ทองโคตร
8. เด็กชายศุภโชค  เจเถื่อน
9. เด็กชายอนุชา  พังเกิด
10. เด็กชายเจิน  ทอง
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ไหวดี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.666 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทะชัยวงค์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา
3. เด็กหญิงชนากานต์  วงษ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงณวีร์ญา  เพียรเพ็ง
5. เด็กหญิงดากานต์ดา  สิงห์สท้านทั่วทิศ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์
7. เด็กหญิงลลิล  ชูช่วย
8. เด็กหญิงเยาวดี  จุลชัยฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
2. นายประกิจ  เกษแก้ว
3. นางสาวเกศริน  กูลนรา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชญาดา  แม้นเจริญ
2. เด็กหญิงณัสฐามณฑกาญจน์  วิรัญกูล
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  อุ้ยอลงกรณ์
4. เด็กหญิงฤดีรัตน์  อินทสุวรรณ
5. เด็กหญิงสมิตา  ขาวละออ
6. เด็กหญิงสุภัควี  นาคพงศ์
7. เด็กหญิงอธิชา  ชัยเชียงเอม
8. เด็กหญิงอภิญญา  ยิสารคุณ
9. เด็กหญิงเนติกาล  มีโชติ
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  ศิลาอาสน์
 
1. นางสาวฉัตรมณี  ทักษ์คีรี
2. นางสาวศรัญญา  ฝอยฟู
3. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กหญิงกัยวรรณ  คำแดง
2. เด็กหญิงตา   -
3. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงบุศราพร  เกิดมณี
5. เด็กหญิงวัลย์ทิภา  เสียงเพราะ
6. เด็กหญิงวิยะดา  พาอ่อนตา
7. เด็กหญิงอรษา  ประสิทธิเวช
8. เด็กหญิงเจนจิรา  จีจู
 
1. นางสาวชลธิชา  แสนยานุกร
2. นางสาวสร้อยสุดา  อิ๊ดเส็ง
3. นายสราวุธ  สระชมภู
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.666 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีพิมล
2. เด็กชายกรกฤต  โคตรหา
3. เด็กหญิงจันทิมา  มีบางยาง
4. เด็กชายปฐมพร  ดำเกิงเกียรติ
5. เด็กชายปรีชา  สิงหพันธุ์
6. เด็กชายภานุพงศ์  กระแสโสม
7. เด็กหญิงมลสุภา  ตรีวิทยายนต์
8. เด็กชายวรากร  รอดพิเศษ
9. เด็กหญิงศรัญญา  บุญชม
10. เด็กชายศรัณ  ปัสเสนะ
11. เด็กหญิงสุชาดา  ยุเจริญ
12. เด็กหญิงสุชาวดี  สุทธิวารี
13. เด็กชายสุทธิภัทร  โสนทอง
14. เด็กชายอนุพงศ์  จันทร์กลม
15. เด็กชายอรุชา  วงษ์สวัสดิ์
16. เด็กชายอัครวินท์  หาดอ้าน
 
1. นายประกิจ  เกษแก้ว
2. นายธนัช  ทองวิสูง
3. นายวิมล  โพธิวงษ์
4. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
5. นางรวีวรรณ  เกษแก้ว
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  พูลชื่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงน้องน้ำ  เสถียรจิต
4. เด็กหญิงพัชรา  พรมจีน
5. เด็กหญิงวนิดา  นาคราช
6. เด็กหญิงวิชุดา  นาคราช
7. เด็กหญิงสุทธาสินี  เศียรพงษ์
8. เด็กหญิงอภิณญา  บุญผ่อง
9. เด็กหญิงอรนิชา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
2. นางสาวปิยะนุช  คิดดี
3. นางสาวพรพนา  หมื่นไธสง
4. นางศศิภา  ผลวิไล
5. นางสาวสุภาภรณ์  เสาวคนธ์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กชายนิธิ  เพิ่มญาติ
2. เด็กชายวีรภาพ  คันสร
3. เด็กชายสมหวัง  ประทีป ณ ถลาง
4. เด็กชายอนุสรณ์  ปลงใจ
5. เด็กชายเจ  ลาดี
 
1. นายมนต์ชัย  วรสิงห์
2. นางสาวลำเทียน  เผ้าอาจ
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายตะวัน  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  แสนโคตร
 
1. นายฉัตรชัย  คิดร่วม
2. นางสาวบุษบง  วินาถา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน
 
1. MissJenefer  Ramos
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กชายโบดี้  มาร์ทีเนส
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชูกำแพง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงสเตฟานี  โนลเทนิอุส
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชูกำแพง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกา  เหลาโชติ
 
1. MissStacy  Martinez
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงเอมิกา  อเล็กซานเดอร์-ไฮ
 
1. นางสาวเกวลิน  ก่อเจริญวัฒน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร
 
1. นางเกศสุดา  จันเติบ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอ็อด  ซัง
 
1. นางสาวธิติมา  กำลา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1. เด็กชายนัทพนธ์  แสงงาม
2. เด็กหญิงนิสรา  เเอมรัมย์
3. เด็กหญิงผการัตน์  ศรีกุล
4. เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ
5. เด็กชายอรรถพล  เข็มปก
 
1. นางจารุณี  สุทธิวารี
2. นางสาวเด่นนภา  หงษ์วิเศษ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายคณาธิป  เฉิดจิต
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อำไพ
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  เสาทอง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.47 เงิน 27 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  เลี้ยงถนอม
2. เด็กหญิงมุธิตา  ศรีฟ้า
 
1. นางพิมประพา  ประสิทธิ์กุล
2. นางสาวธันยพร  ตรีสุคนธ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายสงหลี  ชม
2. เด็กชายสนา  วอน
3. เด็กชายหาร  พรอง
4. เด็กชายเพีย  สุขเจริญ
5. เด็กชายเลิงรัตนา  ยู
6. เด็กชายไพ  เป็ด
 
1. นางสาวอาฑิฏิยา  โชคดีวัฒนา
2. นางสาวเครือหวาย  คนแรง
3. นางสาวธิดารัตน์  อวยสวัสดิ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78.7 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธนพงษ์  ผลาเกตุ
3. เด็กชายธารี  ภารพันธ์
4. เด็กชายปุ๊ด  เยียน
5. เด็กชายยิบ  เจิด
6. เด็กชายวันทอง  บุญ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรศิลป์
2. นายพัฒนา  บุตรนาค
3. นางสาวมาลิสา  โพธิสัตย์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.16 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กชายมนัสพงษ์  เสน่ห์ดี
2. เด็กชายวันรสทา  นู
3. เด็กชายสมศักดิ์  ขนรกุล
4. เด็กชายอรรถพล  ศรีสารากร
5. เด็กชายเดือน  สุข
6. เด็กชายเมียน  สมบัตร
7. เด็กชายโรย  จี
8. เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีลาเคน
 
1. นายนิรันดร์  จันมี
2. นายพงษ์นรินทร์  อินต๊ะ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกานติมา  ภูนา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขกระสิน
3. เด็กชายจุติภัทร  ทรงเดช
4. เด็กชายณาศิส  หยกจินดา
5. เด็กหญิงบุณฑิตา  บุญช่วย
6. เด็กหญิงผกามาศ  ขนรกุล
7. เด็กหญิงพรเค้ก  อินทชิต
8. เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญสุข
9. เด็กชายอัมรินทร์  กรองแก้ว
10. เด็กหญิงเซียงอี๊  อ๊อก
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางสาวกรรณิกา  บุญช่วย
3. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงจิราวดี  รัตนวาร
2. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  อภิบาลศรี
3. เด็กหญิงธนพร  จันทเสน
4. เด็กหญิงนภัส  คงนุช
5. เด็กหญิงปณิฌา  บุญช่วย
6. เด็กหญิงปียรัตน์  ไชยเวช
7. เด็กหญิงลักษณาวดี  อิ่มเสมอ
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แววนกยูง
9. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีษะ
10. เด็กหญิงเบียร์  พวงร้อย
 
1. นางสาวอรัญญา  โถชารี
2. นางสาวกนกอร  หงษ์วิเศษ
3. นางอมรรัตน์  จิตรจันทึก
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 45 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงนูรีน  วงศ์สมัน
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สมัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
2. นางกัญญา  มุสิกา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมชาติ
2. เด็กชายอดิชัย  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงเมธิตา  ปราบพาล
 
1. นายอาณัติ  คำเพชร
2. นางวรรณา  บัวจีบ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสนสุพรรณ
3. เด็กหญิงอัสนา  วงษ์ส้มจีน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
2. นางนันทนา  ใจสุทธิ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองคำ
2. เด็กหญิงสกล  บุญผา
3. เด็กหญิงไพ  ท่าทราย
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางนันทนา  ใจสุทธิ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายการัณยภาส   นารถอุดม
2. เด็กชายรัชชานนท์   โสดา
 
1. นางสาวสุวภา   เรืองศิลป์
2. นางสาวธนวรรณ   ปัญจวีณิน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงศาธิฏกานต์   สมพยัคฆ์
2. เด็กหญิงอมรกานต์  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวภารดี    พรประเสริฐทิพย์
2. นางสาวสุวภา   เรืองศิลป์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงวิจิตตรา   รุ่งสกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  สุวรรณเสรี
2. นางสาวปัทมา  ประจงใจ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงภัทริดา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายสุรเดช  ชุ่มเกลี้ยง
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ศิริกุล
2. นางสาวปิยะนุช  คิดดี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 17 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายธนโชติ   สุขคำ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   พูลพิพัฒน์
 
1. นางสาววราภรณ์  สุวรรณเสรี
2. นางสาวปัทมา  ประจงใจ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงอรนุช  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ตันตระกูล
 
1. นายประศาสน์  เกตุบรรเทิง
2. นางอาภากร  สัพบุรุษ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายชาคริต  ไชยคินี
2. เด็กชายนิรุทธ์  อินวัฒนา
 
1. นางสาวทัศนีย์  สิงห์บันดาล
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงกันทิตา  สายบัว
2. เด็กชายยุทธนาพร  ดวง
 
1. นางสาวนิวัฒนา  จำวงศ์
2. นางสาวเกศสุนี  บุญแก่น
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตะพองมาส
2. เด็กชายหัสดา  มณีกัณย์
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยโคตร
2. นายชนก  ประทุมชาติ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงภีรดา   รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงวรรจชนก  สุขกลีบ
 
1. นางสาวศศิธร   บัวขาว
2. นางสาวภารดี   พรประเสริฐทิพย์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงกรรญารัตน์  พงษ์วิรัช
2. นางสาวคันธมาทน์  จันทร์สว่าง
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยโคตร
2. นายชนก  ประทุมชาติ
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายธนวันต์  อรุณไชยโรจน์
2. เด็กหญิงธัญรดา  บุญศรี
3. เด็กชายเกษมสิทธิ์  วรโชติสกุลวงษ์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ศิริกุล
2. นางสาวปิยะนุช  คิดดี
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาสุนันท์
2. เด็กชายพิชญะ  วงศ์กำปั่น
3. เด็กหญิงลลิตา   ถือบุญ
 
1. นายเกริกไกร  สุขเพลีย
2. นางสาวลินจง  เหลืองวัฒนะ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีหา
2. เด็กชายพุทธชาติ  โสมทอง
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  หาญกล้า
 
1. นายเกริกไกร  สุขเพลีย
2. นางสาวลินจง  เหลืองวัฒนะ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัดโรคา
2. เด็กชายปรเมศ  อร่ามวงศ์ไพศาล
3. เด็กชายแทนคุณ  แก้วไพโรจน์
 
1. นายอิศรา  โกมล
2. นายภราดร  สติดี
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  แสวงมี
2. เด็กชายธนกร  บุตรกลิ่น
3. เด็กชายภัทรพล  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอิศรา  โกมล
2. นายสมัชชา  จันทร์แสง
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายตี๋เล็ก  สุภาพร
2. เด็กชายธีรภัทร  ดอนคำไพร
3. เด็กชายอนุภัทร  ชูเผ่าพันธุ์
 
1. นายพิทักษ์  คณะเมฆ
2. นายธนวัฒน์  สายนภา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79.6 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 1. เด็กหญิงดาว  นก
2. เด็กชายประชา  ซึม
3. เด็กชายสุทิวัส  เลน
 
1. นายอำพร  นพเวช
2. นางสุขศรี  นพวรรณ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายพิพัฒน์   สุพรรณพยัคฆ์
2. เด็กชายมนัสนันท์   หอมถวิล
3. เด็กชายอนิวัฒน์   จันทนะ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   อรัญญา
2. นายกฤติณ  รัตนเนตร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กชายสิตานนท์  รัตนมูล
2. เด็กหญิงอรจิรา  แสงพา
3. เด็กชายเอกณรงค์  รัตนมูล
 
1. นางสาวลูกจันทร์  ภูมิมาโนช
2. นางสาวพัชราพรรณ  จัตตุรัส
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายนิวุฒิ  ม่วงคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มั่นภักดี
3. เด็กหญิงแพรวา  ตุลารักษ์
 
1. นายอาวุธ  ทัศวิล
2. นางสายชล  เขตภิบาล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.67 ทอง 6 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รำพรรณ์
2. เด็กหญิงญาดา  ตุบุตรดา
3. เด็กหญิงดนพัชร  กลมทุกสิ่ง
4. เด็กหญิงภัทรพร  พันธ์พรหม
5. เด็กหญิงรัตธิดา  เกรียรัมย์
6. เด็กหญิงอรดี  ขันธยุทธ
 
1. พระนันทิศักดิ์  ธัมมานันโท
2. นางไพฑูรย์  โชคดีวัฒนา
3. นางสาวปริศนา  พันธ์เพ็ง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทัฬหะ
2. เด็กหญิงจันทิมา  เนืองน้อย
3. เด็กหญิงฐิติยารัตน์  ลาแก้ว
4. เด็กหญิงนฤมล  เฮงทอง
5. เด็กหญิงปทุมมา  อภิบาลศรี
6. เด็กหญิงปานวีวา  ใจงาม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สัจจาสัย
2. นางสาวนริศรา  จิตรจำนงค์
3. นางนัตฐิกา  สายัณห์
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  เดชสุภา
2. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเสริม
 
1. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
2. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โสมะมี
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โสมยา
3. เด็กหญิงเกศรา  หงส์สา
 
1. นางสาวเด่นนภา  หงษ์วิเศษ
2. นางกฤษณา  พยาเวช
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงศศิประภา   ศิริภูธร
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ปราถนา
3. เด็กหญิงสุธาสีนี   จันทร
 
1. นางสาวนวลตา  ขวาวงศา
2. นางสาวปนัดดา   ปัสเสนะ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.3 ทอง 32 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงดา  -
2. เด็กชายศักดิ์ดา  เดือน
3. เด็กชายอรุณ  คุ้มปรี
 
1. นางสมสวัสดิ์  อยู่สอน
2. นางสาวมุทิตา  แพทย์ประทุม
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กหญิงชวิศา  มุกดาสนิท
2. เด็กหญิงภัทรศยา  คิริวาร
3. เด็กหญิงเซียวเหมย  เมง
 
1. นางสุธิศา  ทองคำ
2. นางสาวจิราพร  บุญครอบ
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลญา  แดงตนุ
2. เด็กหญิงศศิธร  ทัฬหะ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทัฬหะ
 
1. นายอนุรักษ์  ชัยชนะ
2. นางสาวรัตน์ชฎาพร  ลักษณะโยธิน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   สุทธิมาลย์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   หงษ์กลาย
3. เด็กหญิงธนวรรณ   สุดสงวน
 
1. นางสาววรรณภา   อรุณกิตติพร
2. นางสาวปนัดดา   ปัสเสนะ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง 24 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  เล็งไธสง
2. เด็กหญิงวาสิตา  หวังสอาด
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวศศิวิมล  จุลศิลป์
2. นางสาวธัญญพัทธ์  เบญจพลคุมวงศ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 29 โรงเรียนวัดห้วงโสม 1. เด็กหญิงละวี  หอยสังข์
2. เด็กหญิงวีณา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงแพรวนภา  หอยสังข์
 
1. นางสาวชญาภา  งามมีศรี
2. นางสาวสุภาวดี  โชติเสวตร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดแหลมหิน 1. เด็กหญิงกิมฮวย  วนิดา
2. เด็กชายปัญญา  วี
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองคำ
 
1. นางสาวชนุตพร  กะไชยวงษ์
2. นางสาวปาลิดา  ทัศวิล
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กหญิงกะกดา   นี
2. เด็กชายรัตนะ   พรม
3. เด็กชายโบริน   ซอม
 
1. นางสินธร  อักษรศักดิ์
2. นางสาวนริศรา  สัมโย
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กชายชัย  ซู
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พิมพ์เสนาะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทูคำมี
 
1. นายมนต์ชัย  วรสิงห์
2. นางอังคณา  ใจเย็น
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนิสา  อ๊อบ
2. เด็กชายวีรยุทธ  จัน
3. เด็กหญิงสุขลัดดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
2. นางสาวสวรรยา  สุทธิ
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายณัฐพล  ไกรวณิช
2. เด็กหญิงรัญชนา  ขันทอง
3. เด็กหญิงอรวรา  ทางดี
 
1. นางรวีวรรณ  เกษแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเป้า
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทั่งทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เมืองพนอม
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กชายวายุ  แซ่พัว
 
1. นางนพมาศ  รำไพ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธารณ์ธเนศ  ปฐมพัฒน์วรกุล
 
1. นางสาวสรัสนันท์  ไข่มุกข์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายเกรียงไกร  คงสวัสดิ์
 
1. นายธีรยุทธิ์  ประมงกิจ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บอนกลาง
 
1. นางจันทรัตน์  พูลสระคู
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิทธิ
 
1. นางจันทรัตน์  พูลสระคู
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.34 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ลอยทู
 
1. นางจันทรัตน์  พูลสระคู
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายดนัยกฤต  นราชรัมย์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  วงษ์หนู
3. เด็กชายอำพัน  ล้านคำ
 
1. นางจิรภิญญา  เสนนอก
2. นางจันทรัตน์  พูลสระคู
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  นิวัฒน์
2. เด็กชายสิทธิกร  อำพรรณ
 
1. นางสาวผกากรอง  โตสติ
2. นางณิชาภัทร  งาเจือ
 
203 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจีรนันท์   สกุลจันทร์หอม
2. เด็กชายธันวา   เหง้าที
 
1. นางเพียงใจ   เจริญกิจวนารักษ์
2. นางอพิณยา   สัมมา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายสันติสุข  มะลิวัลย์
 
1. นายวรวิทย์  โก้จันทึก
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปะเดา 1. เด็กชายธีระ   มุดพบสินธุ์
 
1. นางวันนา  คณาญาติ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงศิริพรรษา   ทองนุเคราะห์
 
1. นางสาวฐิฏารัชน์   วงค์กุลพิลาศ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สิงห์เขียว
 
1. นายธงธวัช  กฤตยาธร
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กชายวรรณภูมิ   ศรสำราญ
 
1. นางสาวสุรางคณา  ศรีบุญจิตร
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.33 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงปัทมณี  ศรีสวีสดิ์
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คุณสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  สิงห์บันดาล
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1. เด็กชายอชิตพล   รัตนวาร
 
1. นายเชวง  อภิบาล
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 32 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงการเกด   พงษ์เชื้อ
2. เด็กหญิงกิตตินันท์   แชหมื่อ
3. เด็กหญิงจีรนันท์   สกุลจันทร์หอม
4. เด็กหญิงชญานุช   นิตยนุช
5. เด็กชายธันวา  เหง้าที
6. เด็กชายพุทธินันท์   วิสัยงาม
7. เด็กชายวัฒนา   ซาปี
 
1. นางเพียงใจ   เจริญกิจวนารักษ์
2. นางสาววีรยา   เสาวรส
3. นางสาววนิดา  คุ้มสุข
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายชลธี  เรียบดี
2. เด็กชายรัฐกรณ์  ช่วยการ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลางอรัญ
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีวิรัญ
2. นางสาวสินี  เสารอง
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 1. เด็กหญิงนิสา  ธิวงค์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ประกอบเพียร
3. เด็กชายแสงสร  ใจน้อย
 
1. นางไพฑูรย์  โชคดีวัฒนา
2. นางสาวปริศนา  พันธ์เพ็ง
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงบุญณสา   นวลลา
2. เด็กชายปภังกร   ไชยวุฒิ
3. เด็กชายมงคล  มิตรธรรมนะ
 
1. นางสาวอสมา  ทาเสนาะ
2. นางสาวอรวรรณ  เมืองพนอม
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชาลินี  พูลพิพัฒน์
2. เด็กชายนาธัน  ไตรวงษ์
3. เด็กหญิงแตงกวา  กาขาว
 
1. นายธีรพล  เพียรเพ็ง
2. นางสาวสุนันสินี  ชะวาลา
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายบุญลี  เลย
2. เด็กชายลีเฮง  เลย
3. เด็กชายโบรา  เบียน
 
1. นายเทิดศักดิ์  แสงทอง
2. นางสาวเปรมปวีร์  เทียนสันต์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายดวงตะวัน   ทัพอุดม
2. เด็กชายมงคล   เชียรพลแสน
 
1. นางสาววราภรณ์  สุวรรณเสรี
2. นางสาวขนิษฐา   คุณยะโคตร
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายทินวุฒิ  หลวงจันทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หลวงจันทร์
 
1. นางอาภากร  สัพบุรุษ
2. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ชมย้วน
2. เด็กชายธนาพัฒน์   หงษ์วิเศษ
 
1. นางกฤษณา   ใจแก้ว
2. นายกฤติน   รัตนเนตร
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  รังสะกินนิน
2. เด็กชายวี  วาสี
3. เด็กชายไมค์  ขำวง
 
1. นายสมนึก  สุภาพ
2. นางสาวสร้อยสุรินทร์  กลิ่นอักษร
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายนวพร  เนาวพรพรรณ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สงเคราะห์
3. เด็กชายอนุกูล  อ่วมสุข
 
1. นางสาวกรกนก  ฟองมาศ
2. นางสาววรัลภัทร  สุทธิวารี