สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงศรันย์พร  รัตนพันธ์
 
1. นางสุชาดา  บุญประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงพัชญ์พิชา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวสมจิตร  สุขสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  มาโต
 
1. นางทองมั่น  สุดมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงสุชานุช  แสงทองย้อย
 
1. นางสาวภัทรภร   จีนเขตกรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์พัฒน์
 
1. นางบรรจง  มณฑา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอดิศา  สัมฤทธิ์ดี
 
1. นางวันดี  เฉยนก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 35.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงรดา  เจียวัฒนะ
 
1. นายพงษ์ศิริ  เกิดน้อย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ชูขวัญ
 
1. นางรัชนี  มากทรัพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กชายวัชรินทร์  บัวจูม
 
1. นางทองมั่น  สุดมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75.67 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงอธิภิญญา  ไกรครุธ
 
1. นางพิมพิศา  คนองเดช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 79 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงภัทรลภา  อัครกุลเดโช
 
1. นางสุชารีย์  เขียวภักดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำบุญเรือง
 
1. นางกัญญาลักษณ์  อ่อนนุ่ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.67 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงสุฐิตา  ประเสริฐดี
 
1. นางบุญเชิญ  หมู่มาก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงปิยวรา  ตุ้มจิบ
 
1. นางอนงค์  อินทโชติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. นางสาวเกวลิน  ยิ้มฉาย
 
1. นางวันดี  เฉยนก
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงปภาดา  อยู่กลัด
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ม่วงศักดิ์
 
1. นางมนต์นภา  ชุ่มน้ำค้าง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงธิยาดา  การภักดี
2. เด็กหญิงวรกานต์  เจตนเสน
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
2. นายสุนทร  พุ่มจำปา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.49 ทอง 15 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1. เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก
 
1. นางสาวปวีณา  เดชเรือง
2. นางวิภาพร  คูตะรัตนา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69.79 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงนัทกาญจน์  เจียมพัว
2. เด็กหญิงอลิชา  กาฬษร
 
1. นางอคิราห์กุล  ช้างงาม
2. นางสาวสำรวย  กำจาย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ธูปแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ทองฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายภชา  รุ่งเรืองธนารักษ์
 
1. นางสาวฐาปนีย์  เลือดพระปฐม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  แซ่เลี้ยง
 
1. นางกมลยุภา  มีสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงนัชชา  จิราวัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พวงทรัพย์
3. เด็กชายสิริราช  สุนิมิตร
 
1. นางสาวศิริกุล  ตรีพร
2. นางสาวสุนันทา  สุขเอี่ยม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงปิยนุช  โตใย
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  เขียนสา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆขลา
 
1. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์
2. นางสาวพัชรพรรณ  เก่งการเรือ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  อิ่มอ่อน
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  ลุณพัฒน์
 
1. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
2. นายชัยวุฒ  กอนมณี
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.1 ทอง 7 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพิ่มผล
2. เด็กหญิงฐานิตา  ทองมูล
3. เด็กหญิงสุวรรณา  รูปงาม
 
1. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์
2. นางสาวพัชรพรรณ  เก่งการเรือ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายณัชพล  พลยิ่ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทิมบุตร
 
1. นางจงจิตต์  ฟักนุช
2. นางพยอม  พงษ์หิรัญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33.2 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  อรุณจำรัสรัตน์
2. เด็กชายธิปไตย  ลาภนาน
 
1. นางอรพินท์  น้อยจันทร์
2. นายปริญญา  นวลแป้น
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1. เด็กหญิงปณิดา  สอนฮวบ
 
1. นางทองสุข  ดิษสระ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรรัตน์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1. เด็กชายพรรวินท์   แสนหาญ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญวาส
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70.5 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  พันธ์พานิช
 
1. นายชัยวุฒ  กอนมณี
2. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 22 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงลลิตา  สินสม
2. เด็กหญิงศลิษา  บุ้งทิม
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
2. นายภควัต  มันตะสูตร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 35.38 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดสนามชัย 1. เด็กหญิงณิชากร  โพธิ์อุไร
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  พุ่มมูล
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60.41 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจุฑาพร  เหลืองใหม่เอี่ยม
 
1. นางอรพินท์  น้อยจันทร์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1. เด็กชายอัฏฐากมล  เยาว์นุ่น
 
1. นายดนุกฤษฎิ์  เอี่ยมสงคราม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 1. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวกชนันท์  กลัดล้อม
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพัสกร  พรหมเมืองใจ
 
1. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ
2. เด็กชายพงศ์ปณต  หอมรส
3. เด็กชายพัฒน์พิทยา  เปลี่ยนดิษฐ
 
1. นางประภาศรี  คำสะอาด
2. นางภววรรณ  เพ็งชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 42 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กชายกฤษณะ  ดาสาลี
2. เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงทับ
 
1. นางสาวสุณิษา  สุกราภา
2. นางสาวพรชนก  สมตัว
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.4 เงิน 14 โรงเรียนวัดจันทน์ 1. เด็กหญิงญนันทญา  วงศ์ยะมะ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษาโสม
3. เด็กหญิงเพ็ญทิพา  เกษศิริ
 
1. นางสาวกัลญาภรณ์  เจริญพร
2. นายเมธี  อินสะละ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 32 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายลัทพล  ผาแพร
2. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายอนิรุทธิ์  นาคเกตุ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  หมู่พยัคฆ์
2. นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงลลิตา  ขาวสะอาดในธรรม
2. เด็กหญิงศศิกร  ชะเอม
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ขำเดช
 
1. นางจารุวรรณ  รอดประเสริฐ
2. นางสาวขนิษฐา  วงษ์สุวรรณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายนคเรศ  เนียมหอม
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  สุขเลี้ยง
3. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีเคลือบ
 
1. นางนฤมล  อุดทาคำ
2. นายสิทธร  หมวกงาม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดเที่ยง
2. เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  ฉายงาม
3. เด็กหญิงวรันธร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  บัวเงิน
2. นางดำเนิน  ชูกุศล
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนราทิพย์   พนมไพร
2. เด็กหญิงวยากร   ขำสงค์
3. เด็กหญิงว่านน้ำ  อิ่มรั่ง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   ชูชั่ง
2. นางจินดา   เกตุมา
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62.4 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดหาดอาษา 1. เด็กหญิงนภสร  เพ็ญเขตกรณ์
2. เด็กชายอธิป  พ่วงพุ่ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำบุญมี
2. นางสาวธิดารัตน์  คำบุญมี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เติมทองชัย
2. เด็กชายเอกฉัตร  แสงโชติ
 
1. นางสุวรรณา  พรรณศุภมิตร
2. นายนพพล   ขวัญเถื่อน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายพิทยุตฆ์  ภู่ปรางค์
2. เด็กชายอาทิตย์  ส่องแสง
 
1. นายคุณากร  วงษ์ไร
2. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สิทธิเขตกัน
2. เด็กชายพิริยะพล  เรืองทอง
 
1. นายสมพงษ์  มีมุข
2. นายเฉลิม  อ่อนเขตร์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 1. เด็กชายพงศ์สิทธิ์  แหยมพา
2. เด็กชายิกิตติพงษ์  สุจริต
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วทุ่ง
2. นายกฤติเดช  เพชรานันท์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนริศ  บุญนา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ทับบุรี
 
1. นายอภิรักษ์  สุโส
2. นางสาวพจนีย์  กล้วยหอมทอง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1. เด็กชายธีรภัทร    ตาสี
2. เด็กชายวีระ    บัวเถื่อน
 
1. นายอนุชิต  เชื้ออภัย
2. นางสาวเกษราภรณ์   เกตุแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 35 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  สุดสาคร
2. เด็กหญิงปริชาติ  อยู่สอาด
3. เด็กหญิงพัชราภา  ฉัตร์เที่ยง
4. เด็กหญิงลักษณพร  งามเนตร
5. เด็กหญิงวราพร  ฉัตร์เที่ยง
 
1. นายสมภพ  ทองช้อย
2. นางสาวสุรีรัตน์  น้อยแสง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงทยิดา  เส็งระกา
2. เด็กหญิงนภัทร  ดีคำน้อย
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ่วมต่าย
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญส่ง
5. เด็กหญิงสุภชา  ฟักปาน
 
1. นางศรีนวล  รอดช้าง
2. นางสิตานันท์  มั่นฟัก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงประภาวดี  ชังดี
2. เด็กหญิงพิมาดา  ฮาตแสนเมือง
3. เด็กหญิงสิริกร  คำดำ
4. เด็กหญิงสุพรรณวสา  ขันทองคำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จินตรักษ์
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางสายสมร  แสงโชติช่วง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจริชยา   ศรีวันนา
2. เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นขวัญ
3. เด็กหญิงวรินทร  อยู่ยอด
4. เด็กหญิงศศิปภา   เปี่ยมน้อย
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปานดวง
 
1. นางวันดี  แต้ภักดี
2. นางสาวณัฐภรณ์  ไชยสลี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญวาส
2. เด็กหญิงบุณยานุช  จุ้ยแจ้ง
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุดมี
4. เด็กหญิงยศวดี  ศรีทองอินทร์
5. เด็กหญิงวาสิตา  อุดมพรพิทักษ์
 
1. นางวันดี  แต้ภักดี
2. นางสาวรุ่งรวี  บุญเงิน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนัทธิชา  อินทะโชติ
2. เด็กหญิงนิจฉรา  อินพิทักษ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  พึ่งอ้น
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เพราะจันทร์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำศิริ
 
1. นางจำนงค์   อยู่เกิด
2. นางสาวภัทราภรณ์  จันทร์ลอย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.3 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงธนัชฌา   ขุนทรา
2. เด็กชายฟีฟ่า   อาลักษณ์ธรรม
3. เด็กหญิงภัทราวดี   หาญงามผล
4. เด็กหญิงรินรดา  ปานเทวัญ
5. เด็กชายอินภัช   แจ่มกระจ่าง
 
1. นางนิตยา   บัวพงษ์
2. นายอธิพงศ์   กำเพ็ชร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายจิรายุ  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กชายชนะพงษ์  อยู่อรุณ
3. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอินทร์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทัศเกิด
5. เด็กชายพรเทพ   ครคง
 
1. นายพงศ์พิสุทธิ์  ทองสุข
2. นางสาวปรวีร์  วรรณสาร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.2 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำแผง
2. เด็กหญิงกมลพร  ศรีลายงค์
3. เด็กชายกรวิชญ์  โก๋งน้อย
4. เด็กหญิงกวินธิดา  พันพัว
5. เด็กชายกีรติกร  ด้วงช้าง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ถามูลเลศ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียมสุวรรณ
8. เด็กชายตะวัน  เทียนงาม
9. เด็กหญิงธนิตตา  ตราชู
10. เด็กหญิงนภัสรีย์  สิทธิอริยจินดา
11. เด็กหญิงนริศรา  นุ่นละออง
12. เด็กชายบุรัสกร  ระมัดตน
13. เด็กชายปัณณวัฒน์  ด้วงช้าง
14. เด็กชายมนตรี  สันโสภา
15. เด็กชายรัตนภูมิ  นิลวรรณ์
16. เด็กหญิงวิชญาพร  ยอดดำเนิน
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  เดชอุดม
18. เด็กชายเฉลิมชัย  นุ่มแสง
19. เด็กชายโชตินันต์  โสขุมา
 
1. นางสาวอินทิรา  จำนงค์คำ
2. นางสาวกัญภร  กลิ่นฉาย
3. นางสาวมาริสา  ทองคำ
4. นางสาวเบญจวรรณ  กอบการ
5. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กชาย วรวิช  กลิ่นขวัญ
2. เด็กหญิง เบญญาภา  ปานรุ่งเรือง
3. เด็กชายกฤติธี  วิชัยสูตร
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล็กไหล
5. เด็กชายชนินทร์  หอมจันทร์
6. เด็กชายฐปนกุล  ชุ่มมา
7. เด็กหญิงณัฏฐชา  แก้วจันดา
8. เด็กชายธันวา  เสือสกุล
9. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญสวรรค์
10. เด็กชายพชรพล  นาคสังข์
11. เด็กหญิงพนิดา  เที่ยงอินทร์
12. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญชู
13. เด็กชายมนต์มนัส  อยู่ยอด
14. เด็กหญิงมุฑิตา  ระแวกโสม
15. เด็กหญิงมุฑิตา  ดีประสิทธิ์
16. เด็กหญิงวิมลวรรณ  วิมล
17. เด็กหญิงวิวัลพัชร  วิเวกวินย์
18. เด็กหญิงศุภากร  ดอนแนไพร
19. เด็กชายอนุพร  ตั้งเค้า
20. เด็กหญิงเนตรนภา  สุ่มเสมอ
 
1. นางสุพัตรา  เฉยทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ  นวลอิ่ม
3. นางสาวสัมพันธิดา  เฉลิมชัยมงคล
4. นายเบญจรงค์  ล้อมวงษ์
5. นายไกรศร  คำพิมูล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.9 เงิน 46 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงนันธิพร  ธงศรี
 
1. นางอรนุช  สังข์ขาว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กหญิงสุพัฒธา  ตรีนัย
 
1. นายไพบูรณ์  เย็นดี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงฐสิตา  กุลสกาญจฌ์
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.2 ทอง 45 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายกีรติ  โพธิ์สัย
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คล้ายแจ้ง
 
1. นางเบญจมาศ  คุ้มทรัพย์
2. นายวิชัย   คณทา
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.6 ทอง 29 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กชายกฤชณรงค์  ลาภหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปานยิ้ม
 
1. นางสาวทัศนีย์   บุญแพ
2. นางสาวลักขณา  บุญแพ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ปิ่นตา
2. เด็กหญิงวรดี  สังข์ประเสริฐ
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.2 ทอง 13 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงกชพร  เอี่ยมปลัด
2. เด็กหญิงคุณัญญา  เพ็ชร์หนู
3. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  อ่วมสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขม่วง
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทรมณี
6. เด็กหญิงวิไลพร  ประสพ
7. เด็กหญิงศิริญภัทร  ริมฝาย
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินสอน
9. เด็กหญิงเสาวรัตน์  ทศหาญ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พงษ์สุระ
 
1. นางพรรณี  พานทอง
2. นางสาวปัทมา  แป้นขำ
3. นางสาวชลดา  สุทธิวรกานต์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมนิ่ม
2. เด็กหญิงนฤมล  ดารา
3. เด็กหญิงนัฐพร  จูเปีย
4. เด็กหญิงปนัดดา  จูเปีย
5. เด็กหญิงพรนภา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงพัชราวดี  ฉวีชาติ
7. เด็กหญิงภัทรดา  บุบผา
8. เด็กหญิงรัตณาพร  วัสแสง
9. เด็กหญิงหนึ่งหทัย  ศรีชมภู
10. เด็กหญิงอลิสา  อินทร์สิงห์
 
1. นางสาวณธรา  ด้วงจั่น
2. นางสาวสกุลตวรรณ์  อิ่มเอิบ
3. นางณิชาดา  จารุเมธวี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กชายธนธิป  เทียมแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนน้อม
3. เด็กชายบวรลักษณ์  เปี่ยมน้อย
4. เด็กชายปภังกร  ห้วยหาญ
5. เด็กชายพงศธร  โพธิ์แก้ว
6. เด็กชายภัสพงศ์  บุญจันทร์
7. เด็กชายวชิรวิทย์  ไข่พลาย
8. เด็กชายอนุกูล  นิลมีทรัพย์
9. เด็กชายอมรศักดิ์  พาโชคทรัพย์
10. เด็กชายเทวราช  ทองจันทร์ดี
 
1. นายเบญจรงค์  ล้อมวงษ์
2. นางทิพย์ณภัช  ทั่งทอง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 73.2 เงิน 22 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญธรรม
2. เด็กชายณัช  ขุนศรีภักษร
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สังนก
4. เด็กหญิงสิปวดี  โพธิ์สุข
5. เด็กหญิงสุธิมา  คำชื่น
6. เด็กหญิงสุภัสสร  อนุภาพ
7. เด็กหญิงอัมรา  อยู่เกิด
8. เด็กหญิงอารียา  บุญเที่ยง
9. เด็กหญิงอโนทัย  สุทธา
10. เด็กหญิงแพรวฟ้า  วิธิสินธุ์
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางนุชนาถ  อภิชนะกุลชัย
3. นางสาววรรณพร  พูลรอด
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวงาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แตงอ่อน
3. เด็กชายธนา  เสือเอี่ยม
4. เด็กหญิงนริศรา  ทองทุ้ย
5. เด็กหญิงนิตยา  อินอ่อน
6. เด็กชายรพีภัทร  ดาษดา
7. เด็กชายรัฐศาสตร์  จวนชัยนาท
8. เด็กชายวราวุฒิ  นาคทรัพย์
9. เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ศรี
10. เด็กชายอำพล  นาดี
 
1. นางสุรีภรณ์  เพ็งบุญ
2. นายพิทยา  สงเคราะห์
3. นางสาวพรชนก  สีโสด
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  สินสอาด
2. เด็กชายนัทธพงศ์  หลักเพชร
3. เด็กหญิงนิศามณี  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  เพี้ยงพุด
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำยวง
6. เด็กชายพิมาย  การภักดี
7. เด็กชายพีระพงษ์  สมบุญผล
8. เด็กชายรัฐนนท์  สอนอินทร์ตะ
9. เด็กชายศิวรุจน์  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุรัฐวดี  หว่างใจธรรม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีมหรรณ์
2. นางสาวชนาภา  จันทรานุสรณ์
3. นางสาวธัญญรัตน์  ศรีไพศาล
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วพิเศษกาญจนา
 
1. นายวิทยา  มากทรัพย์
2. นางสาวขวัญจิตร  พูลจิตต์
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กชายภานุพงศ์  คำทับทิม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  สาครเจริญ
 
1. นายอนรรฆ  ชมบุรี
2. นางสาวสุภานัน  จำนงค์ไว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงสุริวิภา  สุริวงค์
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี
 
1. นายกฤษดากร  หมื่นกล้า
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงกันติยา  เชิดชู
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สาสะ
 
1. นางกฤษณา   คงประสม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนวรัตน์   ทองพูล
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สังข์ทอง
 
1. นางสาวธัญญภรณ์   พลายพิชิต
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงภูริชญา  ท้วมเอื้อ
 
1. นายปริญญา  ง่วนทอง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงภาวิณี  แดนนาเลิศ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ศรีไพศาล
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดวงเดือน 1. เด็กหญิงพุทชาดา  สีดาฟอง
2. เด็กหญิงสมฤดี  จันทร์งาม
 
1. นางสาวอารีวรรณ  วุ่นคง
2. นางสาววรันญา  วิรัสสะ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดวงเดือน 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  เนตรสว่างวิชา
2. เด็กหญิงโชติกา  โฆษิตภาวรสกุล
 
1. นางสาววรันญา  วิรัสสะ
2. นางสาวอารีวรรณ  วุ่นคง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กหญิงธดาภรณ์   บุญไทย
2. เด็กหญิงนิติภรณ์  สุดสาคร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เณรมณี
2. นางสาวพรพรรณ   กุณฑี
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  แจ่มเที่ยงตรง
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นักผูก
2. เด็กหญิงปภาดา  จำปาเงิน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  แม่นยำ
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
2. นางญาณิศา  ใจแสน
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จำปาเงิน
2. เด็กหญิงฉัตรพิมล  ดอนไพรนุช
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุ่มนิ่ม
 
1. นางสาวภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต
2. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายชัชพล  ท่าระหาญ
2. เด็กชายณภัทร   ศรีทองอินทร์
3. เด็กชายนันทพงศ์   เปี่ยนสิน
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   ชูชั่ง
2. นางจินดา  เกตุมา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81.3 ทอง 24 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายเตชิต  สามงามวี
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.3 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายกิตติพร  ปรุงสุข
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง 35 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงปนิดา  ขุนเเท้
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายพัสกร  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายพศวีร์  ภักดี
 
1. นายนฤชิต  ศรีเถื่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  จุ้ยกระยาง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายพศวีร์  ภักดี
 
1. นายนฤชิต  ศรีเถื่อน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายสถาปนา  สิงห์สม
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายภาสกร  น้ำทิพย์
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วคล้าย
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  นกเล็ก
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาฬภักดี
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นวการพาณิชย์
 
1. นายพีรภณ  สุรขันต์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยกร  อบอุ่น
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายศราวุฒิ  พลหินกอง
 
1. นางสาวจิรนันท์   เงินช้าง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชายรพีพัฒน์  พวงสุข
 
1. นายณัฐพล  สุขสงวน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายวงศ์วรัณ  ศรีดอกไม้
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงแพร  ไม้จันทร์ดี
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายจักรภัทร  เถื่อนนุ้ย
2. เด็กชายธนิสร  พุ่มจำปา
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วคล้าย
4. เด็กชายภูมินทร์  วงษ์ผา
5. เด็กชายยศกร  พุ่มจำปา
6. เด็กชายวงศ์วรัณ  ศรีดอกไม้
7. เด็กชายวุฒิชัย  จันวิลา
8. เด็กชายสถาปนา  สิงห์สม
9. เด็กชายสุทธิวัฒน์  พระศรี
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
2. นางสาววรินทิพย์  ใจแสน
3. นายธานินทร์  ขันตี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยกร  อบอุ่น
2. เด็กชายการุณย์  บุญนำ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เขียวจรูญ
5. เด็กหญิงนิธาดา  พรหมเดช
6. เด็กชายภาสกร  น้ำทิพย์
7. เด็กหญิงมาราวดี  ยอดดำเนิน
8. เด็กหญิงศิวพร  การภักดี
9. เด็กชายอิบินีอัฟฟาน  วรรณโภคา
 
1. นายนภดล  ปาจิตต์
2. นายประสิทธิชัย  อันชูนิ
3. นางสาวสุนิสา  ช้างพาลี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ปานยอด
2. เด็กหญิงชญานิศ  ดีกุล
3. เด็กชายชัยกร  เกิดพิทักษ์
4. เด็กหญิงณัฎฐนิช  อยู่กลัด
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลับเที่ยง
6. เด็กหญิงธัญชนก  ขุนขจร
7. เด็กชายธีรเทพ  สอนรวม
8. เด็กชายนพกร  นาคชุ่ม
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  รุ่งขจร
10. เด็กหญิงภคพร  ธิติถามวัต
11. เด็กหญิงลักษิกา  เสือคง
12. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีระวงษ์
13. เด็กหญิงหทัยกาญน์  ศรีวสุธากุล
14. เด็กหญิงอธิชา  เกิดพิทักษ์
15. เด็กหญิงอุมาพร  ขำสม
 
1. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
2. นายปรัชญา  อินทร์แสง
3. นางสาวอนัญญา  มากทิพย์
4. นายประพจน์  ดิษฐเจริญ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กชาย วินัย   บูชา
2. เด็กหญิงกนกพร   พุ่มพุก
3. เด็กชายกฤษณะ   นครคง
4. เด็กหญิงชนิดา   บุญเสริม
5. เด็กหญิงฐิติมา   อินทร์จันทร์
6. เด็กชายณัฐพล   อินทร์จันทร์
7. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ผ่านแสนเสาร์
8. เด็กหญิงพรทิพย์   ทำคล่อง
9. เด็กหญิงพิมลพัชร   เหล็กเพ็ชร
10. เด็กชายรพีพัฒน์  พวงสุข
11. เด็กหญิงวราภรณ์   วินิจสร
12. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   เรืองแสง
13. เด็กหญิงสุจิรา   บุญอินทร์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็งสวย
15. เด็กชายอำนาจ   ปิ่นนาค
 
1. นายณัฐพล  สุขสงวน
2. นายสมคิด  ชูนพรัตน์
3. นางสาวริญญาภัทร์  กิจพงศ์ชยะกุล
4. นางรดาณัฐ  แสนสุทธิกานต์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายกิตติภพ  สุรินทร์
2. เด็กชายธนโชติ  สังข์แก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  ชูมก
4. เด็กชายนวพล  อังคะลา
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขุนเเท้
6. เด็กหญิงปนิดา  ขุนเเท้
7. เด็กชายปรเมษฐ์  จั่นหนู
8. เด็กชายสิทธิชัย  ดีรัตน์
9. เด็กชายอัศนี  ดีรัตน์
10. เด็กชายเตชิต  สามงามวี
11. เด็กชายไชยวุฒิ  นะวะคำ
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
2. นายปฏิภาณ  กลัดล้อม
3. นางสาวภัทรีญา  ต่อเเก้ว
4. นางสาวประไพ  เดชมา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายกิตติพร  ปรุงสุข
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินทร์นิ่ม
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  จุ้ยกระยาง
4. เด็กหญิงปารามีน  บุญรัตน์
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
6. เด็กชายพัสกร  จันทร์กระจ่าง
7. เด็กชายภานุกร  โพธิ์เพ็ง
8. เด็กชายวรรวณ  เกิดดี
9. เด็กชายศุทธิกร  เกิดแก้ว
10. นายศุภวัทน์  สุบินมิตร์
11. เด็กชายสรชัช  แย้มเลี้ยง
12. เด็กหญิงสุธิตา  กรมแขวง
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
2. นายรัชพล  สุขดี
3. นายประมวล  บุญประสงค์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คงดี
2. เด็กหญิงชาลิดา  จารุโชคภาณุภัท
3. เด็กหญิงณัฐชา  ภุชงค์
4. เด็กชายธนากรณ์  ชื่นนิ่ม
5. เด็กหญิงธนาภา  เมาะราศรี
6. เด็กชายธีรวัฒน์  สวนทอง
7. เด็กชายบูรพา  เลี้ยงเชื้อ
8. เด็กหญิงปรียามล  พละการ
9. เด็กหญิงพรรณพัชร  หอมไม่หาย
10. เด็กหญิงพัชราภา  หลีเกษม
11. เด็กชายพิทักษ์  พายพัตร์
12. เด็กชายพีรวิชญ์  พุ่มแจ้ง
13. เด็กหญิงมนต์มนัส  สกุลเทียนทอง
14. เด็กหญิงวรรณกมล  เทศธรรม
15. เด็กชายศิริพงษ์  พัสดุ
16. เด็กชายศิวดล  ตันตะโนดม
17. เด็กหญิงสุภัสรา  พงษ์พัฒน์
18. เด็กหญิงสโรชา  สีกล้า
19. เด็กหญิงอินทิพร  แจ้งสุข
20. เด็กหญิงเปมิกา  เกษสรุด
 
1. นายวิเชียร  เงินฉลาด
2. นางขวัญเรือน  เอี่ยมละออ
3. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
4. นางสาวนุชรี  ถีจันทร์
5. นางสาวนฤภัทร  โพธิ์มูล
6. นายสยาม  สุ่มงาม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 18 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายกฤษดา  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายจักรินทร์  ปานพรม
3. เด็กชายจิตรายุ   พันธุ์เจริญ
4. เด็กชายฐนกร  เอี่ยมละออ
5. เด็กชายปาราเมศ  พรมกล่ำ
6. เด็กชายภูริภัทร  แสงเขียว
 
1. นายชานนท์   สงสำเภา
2. นายฐานณัฏฐ์   คุ้มสุวรรณ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84.8 ทอง 14 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงกฤตชญา  คงพันธ์
2. เด็กชายกษิรา  เสลารัตน์
3. เด็กหญิงกุลลเกล้า  มรกรณ์
4. เด็กชายจตุรงณ์  ปานแม้น
5. เด็กหญิงจันทร์วิมล  ประกอบกิจ
6. เด็กหญิงจิตรานุช  อินเกียรติ
7. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ประดา
8. เด็กหญิงจิรพรรณ  นิ่มพญา
9. เด็กหญิงชมพูนุท  สุขสุดไพบูลย์
10. เด็กชายชาญณรงค์  เกษประทุม
11. เด็กหญิงณัชชา  อนาวงศ์
12. เด็กหญิงณัฐชยานันท์  สุขุประการ
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  คามบุตร
14. เด็กชายณัฐดนัย  จบศรี
15. เด็กชายธนพัฒน์  โพธิ์หอม
16. เด็กหญิงธนาภา  ปุยอ๊อด
17. เด็กชายธีรภัทร  แสงตะคร้อ
18. เด็กชายนัทธพงศ์  เส็งหพันธ์
19. เด็กชายนาวา  ศรีอินทร์
20. เด็กชายปิติพัฒน์  สุขสุดไพบูลย์
21. เด็กหญิงปุญญิศา  จีนเมือง
22. เด็กชายพงศกร  ภาระสุดใจ
23. เด็กหญิงพิพัฒนพร  นาคบัว
24. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทร์เสวก
25. เด็กหญิงวราคณา  สถิตย์พงษ์
26. เด็กชายวศิน  ยาทิพย์
27. เด็กหญิงวัฒนวดี  สถิตย์พงษ์
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ทับมั่น
29. เด็กหญิงสุเมธินี  อ่อนสูงเนิน
30. เด็กชายอดิศร  วาระชีวะ
31. เด็กหญิงอนัญญา  มั่นคง
32. เด็กชายอนุชา  แก้วพรมตา
33. เด็กชายอนุชา  รังโคตร
34. เด็กหญิงอรทัย  เสมบุตร์
35. เด็กชายอัครพล  ช้างโต
36. เด็กหญิงเจณิษา  ใจงามกุล
37. เด็กหญิงเบญธิตา  สุระภี
 
1. นายมานะศักดิ์  จันทร์ผ่อง
2. นางณฐพร  ฉิมพาลี
3. นายจันทกร  คันทัพ
4. นางชุติมา  อินทสิทธิ์
5. นางสาวนุชญา  มณีรัตน์
6. นางสาวนนทยา  พยัคมาก
7. นางสาวประหัสศา  จินตสิกรรม
8. นางสาวปิยรัตน์  หวานอารมณ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนวัดพระแก้ว 1. เด็กชายทินภัทร  ชูมก
 
1. นายถวัลย์  น้ำจันทร์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายพูนทรัพย์  ไกรแสงหิรัญ
 
1. นางสาววนิดา  แก้วแดง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานทอง
 
1. นางสาวสุนีพร  บุญงาม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงธิดา  วันศุกร์
 
1. นายกิติศักดิ์  คล้ายทอง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  รุ่งเช้า
 
1. นางธนัญญา  จูสี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กชายชินดนัย  โพธิ์เนียร
 
1. นางบัณพร  อู๋ทรัพย์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณภัทร  ไหลรุ่งเรือง
 
1. นางวันทนีย์  นิติวณิชชา
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงนิลมณี  คงสุข
 
1. นายกิตติณัฏฐ์  รัตนมีแสงนิล
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายณภัทร  สุขใย
 
1. นางสาวดริณ  พุฒิชัยสกุล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายพัสกร  จูเปีย
 
1. นางวิมลมาศ  ฮอว์กินส์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงวรดา  พรหมรัตน์
 
1. นางนิตยา  บัวพงษ์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 22 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ดอนรอดไพร
 
1. นายอนรรฆ  ชมบุรี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายเอกพร  กองเย็น
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 19 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายพัชรดนัย  ปัญญา
 
1. นางธงไทย  สุจินดาสิริ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 44 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงไซด้า  กองเย็น
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทับบุรี
 
1. นางอรุณ  สุขรักษ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายกิตติพร  ปรุงสุข
2. เด็กชายนพกร  สาสะ
3. เด็กชายนพณัฐ  สาสะ
4. เด็กชายนรภัทร  ภิญโญยิ่ง
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  จุ้ยกระยาง
6. เด็กชายปุญญพัฒน์  จุ้ยกระยาง
7. เด็กชายภานุกร  โพธิ์เพ็ง
8. เด็กชายภูวนัย  รอดอยู่
9. เด็กชายรัชภูมิ  หิรัญ
10. เด็กชายศุทธิกร  เกิดแก้ว
11. เด็กชายอิทธิเทพ  มีปั้น
12. เด็กชายโกสม  รัตนวงศ์
 
1. นายประมวล  บุญประสงค์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายกตัญญู  ก๊กศรี
2. เด็กหญิงกมลชนก  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  บรรทับ
4. เด็กหญิงกัลยกร  อิ่มอารมย์
5. เด็กชายคณพศ  พันละภะ
6. เด็กหญิงชุรีพร  มีโพธิ์
7. เด็กชายณปพล  ขุมเพชร
8. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อึ่งขวัญ
9. เด็กหญิงดวงจันทร์  พงษ์ราช
10. เด็กชายธนกฤต  ลือกำลัง
11. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองพูล
12. เด็กหญิงธัญญานุช  จิ๋วนุช
13. เด็กชายนนทวัฒน์  เขตรวิทย์
14. เด็กหญิงนิรชา  ตุ่นเงิน
15. เด็กหญิงประภัสสร  มูลสาร
16. เด็กชายพงศกร  คำหวาน
17. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญทรง
18. เด็กหญิงภัทริดา  เทศนีย์
19. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสนาพันธ์
20. เด็กหญิงวรรณพร  บุญมี
21. เด็กหญิงวิชญาพร  พุ่มริ้ว
22. เด็กชายสันติ  ประสมพงษ์
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  โรจน์วิรัชวงศ์
24. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนสูงเนิน
25. เด็กหญิงอัมเรศน์  ทิมา
26. เด็กชายเกรียงศักดิ์  รองทอง
27. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำโต
 
1. นายมานะศักดิ์  จันทร์ผ่อง
2. นางณฐพร  ฉิมพาลี
3. นางสาววิไลพร  คะใจ
4. นางสาวพรพรรณ  บุญเนตร
5. นายหทัย  ประสมพงษ์
6. นางนุชญา  มณีรัตน์
7. นายวรากร  ชุติมานุตสกุล
8. นายสันติ  คงมีชนม์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.333 เงิน 41 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา   เกิดวงศ์
2. เด็กชายฐานพัฒน์   บัวรักสกุล
3. เด็กชายณัฐภัทร   เผ่าม่วง
4. เด็กชายทัศนัย   สาริกัน
5. เด็กหญิงทิฆัมพร   สุขสถิตย์
6. เด็กชายธีรภัทร   เนียมใย
7. เด็กหญิงปีกุน   รัดทุง
8. เด็กหญิงวิลัยวรรณ   บุญช่วย
9. เด็กชายสุรกาญจน์   วิตรสุขุมาลย์
10. เด็กหญิงอริสา   โพธิ์มี
 
1. นางสาวชุดาพร  คำวิชิต
2. นางสาวอนุสรา  อินพญา
3. นางสาวชุลีพร  เทพหิรัญโญ
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.333 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชิดตะวัน   น้อยสร้อย
2. เด็กหญิงนฤกานต์   วุ่นคง
3. เด็กหญิงวริสา  บุญมั่น
4. เด็กหญิงศศิรประภา  สุ่มงาม
5. เด็กหญิงศันศนีย์  สิงห์พรมมี
6. เด็กหญิงสุภชา  คุ้มประดิษฐ์
 
1. นางญาณิศา  สุ่มงาม
2. นางศิริรัตน์  คชสิทธิ์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แดงชาติแท้
2. เด็กหญิงธนัญญา  ใจเอม
3. เด็กหญิงนิรัชพร  ติมุลา
4. เด็กหญิงภัทราพร  อ่วมรอด
5. เด็กหญิงสุนิสา  รอดรัตน์
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เต๊ะเปีย
7. เด็กหญิงเนตรนภา  รอดรัตน์
 
1. นางปวริศา  พุมมะระ
2. นางขวัญเรือน  จันทร์กระจ่าง
3. นางสาวภัทรา  เสตะบุตร
4. นางสาวสิราวรรณ  เนียมใย
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.333 เงิน 15 โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  พัดศรี
2. เด็กหญิงนวรินทร์  เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงพัชราพร  กาญวรนสันติ
4. เด็กหญิงมุทิตา  บุญชื่น
5. เด็กหญิงวิภาดา  เถื่อนไพร
6. เด็กหญิงศศิพร  ปิ่นเทศ
7. เด็กหญิงสิวพร  พุกมาก
 
1. นางขวัญเรือน  จันทร์กระจ่าง
2. นางสาวจิดาภา  สมคำ
3. นางสาวสุนิสา  อิ่มรัง
4. นางสาวปัญญาพร  ยิ้มแย้ม
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.666 เงิน 17 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  พึ่งหิรัญ
2. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ทองชื่น
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งพวก
4. เด็กชายณธวัฒน์  เอี้ยงปาน
5. เด็กหญิงธิตินันท์  ปรีประดิษฐ์
6. เด็กหญิงพรพิมล  ขุนทอง
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร  ทองอ่อน
8. เด็กชายพิสิฐชัย  สายนรา
9. เด็กชายภาคิณทร์  ทองอ่อน
10. เด็กชายรวิพล  เพชรไทย
11. เด็กหญิงวรพิชชา  สายมณี
12. เด็กหญิงสุกัญญา  พึ่งพวก
13. เด็กหญิงสุพิชญา  นาคแจ้ง
14. เด็กหญิงอภิชญา  พลับพลึงศรี
15. เด็กหญิงอโณชา  บุญจัน
16. เด็กชายเจษฎา  เอี้ยงปาน
 
1. นางปิยนันท์  แสงทอง
2. นางสาลี่  ขุนทอง
3. นางสาวอนุสรา  ช่างบรรจง
4. นางณัฐพัชร์   ชะเอม
5. นางสาวจุฑามาศ  สังข์ทอง
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงกีรณา  แฉ่งอารีย์
2. เด็กหญิงชวัลนุช  ขจรกลิ่น
3. เด็กหญิงณัฐทิยา  อยู่เจริญ
4. เด็กหญิงนรินทร์ดา  หอมประเสร็ฐ
5. เด็กชายพงษกร  เพชรรุกขา
6. เด็กชายพัสกร  เสมอใจ
7. เด็กชายภูมิณรินทร์  แตงขุด
8. เด็กชายภูรดล  ฤทธิมาลี
9. เด็กหญิงมัณฑนา  สุดสอาด
10. เด็กหญิงรัญชิดา  จารุจิตร์
11. เด็กหญิงรัตนาวดี  นุ่มหอม
12. เด็กหญิงรัตมณี  มณีธรรม
13. เด็กหญิงวริษฐา  อินทร์กลับ
14. เด็กหญิงสุชาดา  สาตราวุช
15. เด็กหญิงอลินรดา  ศรีคร้ามครัน
16. เด็กหญิงไพลิน  กลิ่นจันทร์
 
1. นายเดชชาติ  สุขนิล
2. นางสาวนฤมล  อุดทาคำ
3. นางสาวณาตยา  ตุ้มโท
4. นายสิทธร  หมวกงาม
5. นางสาวจุฑารัตน์  ยิ้มจันทร์
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อรุณเมือง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ประสิทธิการ
3. เด็กชายสราวุธ  จูเปีย
4. เด็กชายอภินันท์  อ่อนศรี
5. เด็กชายไชยวัฒน์  แตงฉ่ำ
 
1. นางสาวอำไพ  พรมนิ่ม
2. นายวสันต์  อ่อนธานี
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 73.33 เงิน 28 โรงเรียนวัดโคกหมู 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นิลฉ่ำ
2. เด็กชายธนพรรษ  ใจแสน
 
1. นางชนิพร  เรื่องลือ
2. นางสาวกัลยา  เอียงเป้
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายศุภกฤต  นิ้มบูรณนัย
 
1. นางสาวสุพิชญา  ชิ้นประสิทธิ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงอชิรญา  อยู่สำลี
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 1. เด็กชายธีรชาติ  ฝ่ายอากาศ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทองบ้านนา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายนิธิพงศ์  แรงกสิวิทย์
 
1. นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงปัทมา  มาโหง
 
1. นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ปานนิล
2. นายจักรธร  คงแสง
3. นางสาวจิราพร  พันขุนทด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ชูมก
5. นางสาวแพรพิไล  คงเจริญ
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ขุดปิ่น
2. นางฐิติยา  อิงควระ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผ่อนตาม
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ธาตุเปลวทอง
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
2. MissSU  CAI XIA
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 79 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมใย
2. เด็กหญิงเพชรมาดา  พงษ์พัฒน์
 
1. นางจุฑามาส  วราหะ
2. นางสาวปฏิมาพร  เตียเย็น
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.02 ทอง 9 โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สมตัว
2. เด็กหญิงหัทยา  เอี่ยมรักษา
 
1. นางสาวณัฐพร  กองคูณ
2. นางสาวอภิญา  อึ๊งบำรุงพันธุ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.5 เงิน 17 โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  จูมั่น
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สกุลรัง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิไล
4. เด็กหญิงธัญจิรา  สีสุราช
5. เด็กหญิงพิชญา  เรืองมาลัย
6. เด็กชายพีรณัฐ  เมฆสุข
 
1. นางพยงค์  อินสุภาทร
2. นางสาวกนกวรรณ  สุมาลี
3. นายสรวิชญ์  โกทัน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69.1 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กชายจิณณพัต  ดีทรัพย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  พุตโต
3. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ขามลา
4. เด็กชายวีรภัทร  เลี้ยงมณี
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยบุญ
6. เด็กชายอรรถพล  เอี่ยมครอง
 
1. นางพยงค์  อินสุภาทร
2. นายจิรภัทร  โพธิ์ตุ่น
3. นางสาวหทัยรัตน์  มิ่งทอง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 71.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   โพธิ์เปี่ยม
2. เด็กหญิงธาราทิพย์   สิงห์ทอง
3. เด็กชายธีรทร   เผือกผ่อง
4. เด็กหญิงนลพรรณ   เบี้ยวเก็บ
5. เด็กชายวรวัฒน์   วินัยกิจ
6. เด็กหญิงอภิรดี   กองแก้ว
7. เด็กชายอภิรักษ์   นิรภัย
 
1. นางจินดา   เกตุมา
2. นางสาวน้ำอ้อย   ชูชั่ง
3. นางสาวธัญญภรณ์   พลายพิชิต
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 16 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. นางสาวฉัตรยา  ศรีวิระ
2. เด็กหญิงญาญิศา  บุญอนันต์
3. นางสาวดวงเนตร  ตาลเหล็ก
4. นางสาวพีรยา  แพงเรือน
5. เด็กหญิงสุภานัน  นามวงค์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  หมู่พยัคฆ์
2. นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงพรนภา  เจริญผล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทะรังศรี
3. เด็กหญิงเอกอัปษร  รอดทอง
 
1. นางสาวจิราพร  นกแก้ว
2. นายพิพัฒน์  ท้วมวงษ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.2 เงิน 10 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ฉิมพาลี
2. เด็กชายธนากร  เสนชู
3. เด็กหญิงอภิสรา  ทองดี
 
1. นางละออ  กองรส
2. นายปฏิภาณ  กลัดล้อม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงนุสรา   กาฬภักดี
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ขำสงค์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฮามวัน
 
1. นายฐัฒพล  แก้วศรีงาม
2. นางสาวสุปรานี  บุญสุภา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 9 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกิดกลิ่น
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พันพัว
3. เด็กหญิงสุมิตรา  นะวะคำ
 
1. นางสาวจีรนันท์  เกิดม่วง
2. นางละออ  กองรส
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชาย รพีภัทร   แป้นคุ้มญาติ
2. เด็กหญิง เกื้อหนุน   บุญโต
 
1. นางอำพวรรณ   กับบุญ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญปลูก
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงบงกชกร  เกิดคล้าย
2. เด็กหญิงปวิชญา  มั่นขันธ์
 
1. นางสาวนารินทร์  ย่องหยี
2. นางสาวชิดชนก  ยอดสำเภา
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงธัญญา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ป้องฉิม
 
1. นางสาวกัณฐมณี  ไกรเพ็ชร
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงศิริพร  เถื่อนนุ้ย
2. เด็กชายสุภัชชา  ดีเทียน
 
1. นางสุรัต   บัวชื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.17 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กชายณภัทร  วรรณวงศ์
2. เด็กหญิงวิสาห์  วัฒนจิตติ
 
1. นางอรนุช  บุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 16 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงพิมลพัชร  ทิพมาสน์
2. เด็กหญิงอธิชา  ดำนิล
 
1. นางสาวปภาดา  เอี่ยมละออ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กชายสุรจักษ์  แสงผ่อง
2. เด็กชายเอกวัส  โพธิ์กลอง
 
1. นางอรนุช  บุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 39 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงอชิรญา  กาฬสอน
2. เด็กชายเมธัส  สิงห์สม
 
1. นายสิกขรินทร์  ชอบทำดี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงกานดา  กลั่นน้ำทิพย์
2. เด็กหญิงปรายทิพย์  กาทอง
 
1. นางสาวกิติมา  ยิ้มน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงณัฐพร  น้อยเงิน
2. เด็กชายณัฐวีร์  มีผิว
 
1. นางเปมิกา  สุดมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงธนารีย์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทพันธุ์
 
1. นางสาวกัณฐมณี  ไกรเพ็ชร
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
176 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กชายชัชวาล   แก้วชนวน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แจ่มจำรัส
3. เด็กชายวรวิช   บุญชื่น
 
1. นายวิทยา   ศิริดำรง
2. นางสาวระติ   สุทธิพันธุ์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 1. เด็กชายชลันธร  ศรีน้ำเงิน
2. เด็กชายพีรพงษ์  นัยเนตร
3. เด็กชายรัฏฐภูมิ  อ่วมน้อย
 
1. นายนิติ  กองคูณ
2. นางสาวณัฐพร  กองคูณ
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กชายวรกมล  ปากโพ
2. เด็กชายสิทธิธร  เดชมา
3. เด็กชายอนุชิต  แก้วสิงห์
 
1. นายนิรันดร์  ศรีธูป
2. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์   บุณยาทร
2. เด็กชายปลวัชร   ตุ้มโท
3. เด็กชายศุภรักษ์   นาคปั้น
 
1. นายอธิพงศ์   กำเพ็ชร
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญปลูก
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 1. เด็กชายกษมา  โพธิ์สุวรรณ์
2. เด็กชายพีรณัฐ  เทียนงาม
3. เด็กชายพีรพันธ์  ไข่กลิ่น
 
1. นายนิติ  กองคูณ
2. นางสาวณัฐพร  กองคูณ
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐภัทร  พวงทอง
2. เด็กชายพีรภัทร  สังข์ทอง
3. เด็กชายลัทธพล  รัศมีชัยศิลป์
 
1. นายวรุตม์  แสงขัติ
2. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์สาลี
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายพัชรพงษ์   คำภา
2. เด็กชายสิทธิกร  ฉิมดี
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  วุ่นเหลี่ยม
 
1. นายธราธาร  ราชคำสุข
2. นายอนุรักษ์  บุญประสิทธิ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76.3 เงิน 18 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรภัทร  คงคล้าย
2. เด็กหญิงมินตรา  สุขสมวุฒิ
3. เด็กหญิงสมหทัย  จันทร์เกิด
 
1. นายวสันต์  หาญปราบ
2. นางสาวสกาวรัตน์  ยิ่งไพบูลย์สุข
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายวีรภัทร  รัตน์นุ่มน้อย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ยงโภชน์
3. เด็กชายเดชาวัฒน์  นวลแก้ว
 
1. นายธนวัฒน์  มากุล
2. นางกนกพรรณ  สถิตย์พงษ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  ต่อพิมาย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขาวกลิ่น
3. เด็กหญิงณฐวดี  เหลืองวิลัย
 
1. นางพยุง  มีมุข
2. นายสมพงษ์  มีมุข
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงฑิตยา  ต่ายนิล
2. เด็กหญิงดวงตา  ม่วงสถาน
3. เด็กหญิงวรรณดา  บุญนก
 
1. นางอุษา  เขียวอินทร์
2. นางประเสริฐ  คงเจริญ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิง ปรัชยา   สิทธิ
2. เด็กชายธวัชชัย    จันมาก
3. เด็กหญิงพิมญาดา   ระโหฐาน
4. เด็กหญิงภัณฑิลา    บงเรือน
5. เด็กหญิงสมใจ   ดำนิล
6. เด็กชายอดิศร   หมื่นแก้ว
 
1. นางสาวบุหงา  เรือนเพชร
2. นางมยุรี  บ้านสระ
3. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐพร  นวนแดง
2. เด็กหญิงณิชา  ภูกระเณร
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  พัฒนอุดมเดช
4. เด็กหญิงปณิตา  ปรีพิม
5. เด็กหญิงพรณิกาณ์  อุทัย
6. เด็กหญิงรพีวรรณ  คชอินทร์
 
1. นายนฤดม   สงนุ้ย
2. นางอรวรรณ  สงนุ้ย
3. นางสาวอุษา  ร่มเย็น
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายดัชกร  ตู้โภค
2. เด็กหญิงภคพร  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงภาสินี  กันยา
 
1. นางสาวจิรนันท์  เงินช้าง
2. นางสาวปวันรัตน์  ศรีเดช
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. เด็กชายดรัณภพ  วรรณมานะ
2. เด็กหญิงปรารถนา  เกตุประทุม
3. เด็กชายอัศวยุช  แกล้ววิกย์กิจ
 
1. นางนิภาพร  อ่วมเดช
2. นางสาวธิดารัตน์  ตันติคงพันธ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนพรญพรรณ   แก้วโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ยะแสง
3. เด็กหญิงวธัญญา  รูปจันทร์
 
1. นายกิตติพร  กล่ำเพ็ง
2. นางพรพรรณ  สิงหเศรษฐ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง 17 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกรวิภา  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วงษ์ชัย
3. เด็กชายอนุชิต  โฉมเอม
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางสาววนิดา  แก้วแดง
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 40 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินนา
2. เด็กหญิงฐิตาพร  กันแคล้ว
3. เด็กหญิงศุภาพร  อยู่รักษ์
 
1. นางพัชรินทร์  นามอยู่
2. นางอุมากร  รื่นฤทธิ์
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.8 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  เดชมา
2. เด็กชายพีรพล  ไหมจีน
3. เด็กชายวีรชัย  วงศ์อนันต์
 
1. นางสาวอินทิรา  จำนงค์คำ
2. นางสาวกัญภร  กลิ่นฉาย
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 46 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1. เด็กชายภูวเดช  ไชยเพชร
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  ขำทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บดีธนาวัฒน์
 
1. นายณัฐชัย  จีนบุญ
2. นางสาวกัญญรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงปัทมา  พุทโธ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินทร์ขำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เพียงผล
 
1. นางประคอง  แสงรัศมี
2. นางสาววรรณิสา  วงษ์ไร
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กชายปรัตถกร  ศุภฤกษ์พรชัย
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  อ่อนฉ่ำ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บาระมี
 
1. นางสาวปรานอม  พรหมอินทร์
2. นางสาวประภาพร  เทียนชัย
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล่องกาศ
2. เด็กชายจิรพัฒน์  อุ้มครุฑ
3. เด็กหญิงวรรณรดา  ผาสุขธรรม
 
1. นางสาวกมลวัทน์  สีแตง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ยิ้มจันทร์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงวรรณกมล  มั่นยา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งสวย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  การภักดี
 
1. นางกชพรรณ  คมขำ
2. นางสุทธินี  นาคสังข์
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกันทลัส  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงผกามาตร  มิ่งสกุล
3. เด็กหญิงสิริกร  เหลืองใจดี
 
1. นางกชพรรณ  คมขำ
2. นายสมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย
 
201 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงปัญชญา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  มีมุข
3. เด็กชายอภิรักษ์  รอดบาง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ท้วมเอื้อ
2. นางปาริชาต  แฝกสมุทร
 
202 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หวานล้ำ
2. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  เปียจันทร์
3. เด็กชายเกษมพันธ์  สถิตพงษ์
 
1. นางสาวจุรีย์  ยอดดำเนิน
2. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  วิลัยวรรณ์
 
1. นางอรนุช  บุญคงมา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐชกรณ์  ทองเต็ม
 
1. นางสวรินทร์  สิมขุนทด
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่เล้า
 
1. นางอภัสนันท์  โชติจิรธนาศักดิ์
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กชายภูเบศร์  จิ๋วอ่อน
 
1. นางนัยนา  พรหมมา
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงพัชราพร  ภู่ไชย์
 
1. นางสาวสมมาส  รื่นฤทธิ์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 1. เด็กชายอนิวัตติ์  คุ้มกอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญแพ
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายกฤติธี  นาคบัว
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ไชยโชติ
3. เด็กชายสุขสันต์  เมืองคง
 
1. นางมารยาท  วันทอง
2. นางสุปราณี  สุขเทศ
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมมี
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เอี่ยมมี
3. เด็กชายนพดล  ชูมก
 
1. นางละออ  กองรส
2. นางอุษา  เขียวอินทร์
 
211 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  แฉ่งอารีย์
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  ใยมะณี
 
1. นางสาวสมมาส  รื่นฤทธิ์
2. นางปทุมวดี  มีนาค
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 29 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนิชคุณ  จันทร์มงคล
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุทธินี   สวนจุ้ย
2. นางสาวกรรณิการ์  สินทรัพย์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีจอหอ
 
1. นางสาวสุพัตรา  พันธ์ุเขียน
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 1. เด็กหญิงธิตยา  ครุธฉ่ำ
 
1. นางสาวอโนชา  ฤทธิ์นุช
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงวรรณกมล  ปิ่นเงิน
 
1. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฐพร   แก่นโต
 
1. นางสาวชุติศรณ์  มั่นปาน
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  แจ้งเปลี่ยน
 
1. นางพรรณสรณ์  สนิท
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กชายปณิธาน  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวทิชาพร  ทิมทอง
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กชายอภิศร  น้อยหวอย
 
1. นางสาวชลนี  อ่อนสะระ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เรืองมี
 
1. นางธงไทย  สุจินดาสิริ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงพรหมพร  แท่นขำ
 
1. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงศศิธร  ทวีผล
 
1. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีดี
 
1. นางสาวพัชรี  ทวีเขตต์
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 1. เด็กชายดนุพล  คงขำ
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  เมืองพรหม
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงจิราพร  ดิษเจริญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ปิ่นนาค
3. เด็กหญิงพรทิวา  อยู่แก้ว
4. เด็กหญิงลัทธวิตรา  สกิจโกศล
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  อินจันทร์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  คลายคำ
7. เด็กหญิงโสรยา  เมืองนิล
 
1. นายจันทกร  คันทัพ
2. นางกอบทิพย์  สิงห์ดำรงค์
3. นางสาววิไลพร  คะใจ
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1. เด็กชายจักรพันธ์  เมืองคง
2. เด็กชายพีรณัฐ  บูชา
3. เด็กหญิงสมหญิง  ธรรมสอน
 
1. นางสาวรุ้งทอง  บุญมาก
2. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายจักรภัทร  เที่ยงจิต
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขุนพิลึก
3. เด็กชายวสุพล   ปัญโย
 
1. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
2. นายสมชาย  ดีสี
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดสระดู่ 1. เด็กชายณรงกร  ทองปั้น
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สิทธิเกษกัน
3. เด็กชายอนุชิต  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวภูมิประพา  แสงไกร
2. นางสาวอรอนงค์  ทองแบบ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายกมล  ฉ่ำพิพัฒน์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  มาระจันทร์
3. เด็กชายฤทธิธานันต์   นันทพงศ์กาญจน์
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเพ็ชร์
2. นางสาวภัทรียา  พรหมอาภรณ์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายพงศธร  จีนสอน
2. เด็กชายศุภณัฐ  โอ้ระลึก
3. เด็กชายเหมราช  ศรีจิ๋ว
 
1. นางสาวมณฑิตา  รอดใจ
2. นางลำเพย  ทับพุ่ม
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงณภัทร  หมื่นกล้า
2. เด็กชายตะวัน  สงวนพันธ์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  อ่อนสำลี
 
1. นางสาวสายฝน  เอี่ยมรักษา
2. นางละออ  กองรส
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กชายธัญพงษ์  เอี้ยงปาน
2. เด็กชายพัชรพล  ขำวิไล
 
1. นางสาวนิภาพร  เอี้ยงปาน
2. นายสุพจน์  มหาสุภาพ
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายกฤษฎา  เข็มเพ็ชย์
2. เด็กชายพีรณัฐ  ปรึกษา
 
1. นางสาวเทียนพร  เอ้งฉ้วน
2. นายฉัตรชัย  ดอนเขียวไพร
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 33 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1. เด็กชายพงศธร  สุขล้ำ
2. เด็กหญิงอัญชลิตา  สอนทา
 
1. นายเกษมสันต์  พลนาค
2. นางนวิยา  อ่อนจ้าย
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 24 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดุษฎี  พามี
2. เด็กชายปิติภัทร  พลับยิ้ม
 
1. นางสวรินทร์  สิมขุนทด
2. นางชลธิชา  บำเรอจิต
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวคลี่
2. เด็กหญิงวรรณกมล  บัวคลี่
3. เด็กชายวาคิม  จินดาสุทธิกุล
 
1. นายยุทธนา  ณัฐรุจาสกุลพงศ์
2. นางมิ่งขวัญ  ณัฐรุจาสกุลพงศ์
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หัสดี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คาดถวงศ์
3. เด็กชายภูริภัทร  ทาเอื้อ
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นางมนิสรา  อดิสรณกุล