งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 098
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกุลณิชา    เจียงจตุรภัทร์
1. นางสาวดาริณี    สมานจิตร
2 2 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจารวี    ปิดตาทะนัง
1. นางสาวอัจฉรพรรณ    เพ็งบุญ
3 3 โรงเรียนบ้านพุคาย สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    ดอนเมาไฟ
1. นางสาววราภรณ์    แสงจันทร์แจ้ง
4 6 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายขวัญชัย    ใจกล้า
1. นางอมลมุนินทร์    นวะมะรัตน
5 7 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายพงศกรณ์    มณี
1. นางสาวศิรพร    การะกิจ
6 8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    บอนกลาง
1. นางจันทรัตน์    พูลสระคู
7 9 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายพีรวิชญ์    สุพรรณนอก
1. นางอัญชลี    จันทร์แดง
8 10 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    จ้อยสูงเนิน
1. นายสุรสิทธิ์    เจริญศิริจตุพล
9 16 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงชลดา    มะแย้ม
1. นางสาวอำภา    ละอองเงิน
10 17 โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธันวา    ขุนสกุล
1. นางณัชชาพร    ทองดี
11 19 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    สายบัวทอง
1. นางรุ่งภัคภรณ์    ภาคทรวง
12 20 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายภูเบศร์    จิ๋วอ่อน
1. นางนัยนา    พรหมมา
13 23 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายภัทรพงษ์    ดีสวัสดิ์
1. นางสาวปวีณา    ศรีรักษ์สูงเนิน
14 28 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ฤกษ์พุฒิ
1. นายขรรค์ชัย    ประยูรยวง
15 29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    กาลพัดชี
1. นางสาวสมใจ    ยอดปราง
16 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลลดา    สังขดำรง
1. นางปัทมา    รุ่งสว่าง
17 32 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    ยศสุพรม
1. นางสาวอจลญา    ไพโรจน์เพชรายุทธ
18 33 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายจิรายุ    -
1. นางสาวอังคณา    อังชัญ
19 34 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจันทกานต์    ศรีประสม
1. นางพรทิพย์    พันสอาด
20 36 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    อุ่มวงษ์
1. นางสาวณัทภิญญา    พงษ์ชินชญา
21 37 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ดาวัน
1. นางสาวปรัชญ์ศิรัส    ปรีสกุลเศรษฐ์
22 38 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เย็นฟัง
1. นางพเยาว์    ชุ่มเพ็งพันธุ์
23 39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันดี    เอ็งอาจ
1. นางสาวพนิตา    เฉื่อยอารมณ์
24 40 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายมนตรี    เอกจีน
1. นางดวงฤทัย    ผกาแก้ว
25 42 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ศิลศรีทอง
1. นางสาวสุธาทิพย์    ควรนาม
26 46 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงนนทกร    ธริสุข
1. นางสาวชุติมา    เกตุประสิทธิ์
27 48 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    ไวยวาศ
1. นางสาวอัมพร    แกล้วกล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................