งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 084
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงญาณิศา    เปรมสุข
1. นางสาววิไล    ดวงดี
19
2 2 โรงเรียนวัดบ้านลำ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายชนะสิทธิ์    มั่นนวม
1. นางสาวกรรณิการ์    ปาละวงษ์
29
3 3 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    คล้ายสุวรรณ
1. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
19
4 4 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    ศรีบุญเรือง
1. นางสาวไพลิน    อินทรพานิชย์
13
5 5 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเขมจิรา    หนูเกลี้ยง
1. นางยุพิณ    กลัดล้อม
13
6 6 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายชานนท์    ชาติราษี
1. นางสาวจันจิรา    ขาวสอาด
33
7 7 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายณัฐพงศ์    นาคะเกตุ
1. นางวิภา    โตอรุณ
10
8 8 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 1. เด็กชายวายุ    แซ่พัว
1. นางนพมาศ    รำไพ
19
9 9 โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรินทร์    แกลมค้างพลู
1. นางสาวพรรณทวี    พิทักษ์ผล
5
10 10 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายกัญจน์    สันธา
1. นางสาวอรวรรณ    บรรพต
37
11 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายสรณ์ศิริ    ศรีเหรา
1. นางสาวนลิตา    ชัยเจริญ
32
12 12 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายคณาธิป    ยิ้มศรวล
1. นางสาวกมลวรรณ    พงษ์นิรันดร
28
13 13 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    สิทธิ์สูงเนิน
1. นางสาวอัยย์ญาดา    นุ้ยดำ
24
14 14 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ศรีสะอาด
1. นางสาวพรรณทิพา    พ่วงทอง
33
15 15 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา    ยวงโปร่งแก้ว
1. นางสาวจารุวรรณ    ปรือปรัง
10
16 16 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงยุพาพร    จรบุรมย์
1. นางเกศินี    มีสุข
33
17 18 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษติกุล    ต่ายจันทร์
1. นางชนินันท์    ไตรมงคลวิวัฒน์
8
18 19 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    ภูมิเขตร
1. นางชนกเนตร    เกาสังข์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 20 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์    วิลัยวรรณ์
1. นางอรนุช    บุญคงมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 21 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพร    จาดเกิด
1. นางกฤษณา    มัททวัง
19
21 22 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายกิตติทัด    จันทนามา
1. นางสาวสุภาพรรณ    มณีวรรณ
10
22 23 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นิลงาม
1. นางสาวกาญจนา    ศรีนิ่มนวล
8
23 24 โรงเรียนบ้านบางเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายสยาม    เปี่ยมลาภพริ้ง
1. นางนัดดา    หนูแย้ม
29
24 25 โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสายรุ้ง    ผิวเผือก
1. นางสาวกัญญาณัฐ    พระแท่น
26
25 26 โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    พังจุนันท์
1. นางสาวนงเยาว์    ทองกำเนิด
23
26 27 โรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนาธร    ทุมวงษ์
1. นางสาวสาวิตรี    ม่วงพรวน
45
27 28 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนันทพร    สังขวิเชียร
1. นางสาวอังคณา    ปานนก
13
28 29 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายนัทธพงศ์    หลักนาลาว
1. นายอาทิตย์    สังข์วิเศษ
47
29 30 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายพิพัฒน์    ถนอมสุข
1. นางสาวฤทัยทิพย์    ประชาสุข
41
30 31 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิราพัชร    หรี่หร่อง
1. นางญาดา    มณีนิล
5
31 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายทานธรรม    เกตุจันทร์
1. นางสาวมาลิสา    รักษ์วงษ์
7
32 33 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเย็นฤดี    ซ้อมจันทร์ทา
1. นางปัญญาพร    ขันทะมา
41
33 34 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายชัยยา    เปี่ยมท่า
1. นายนันทพงศ์    อ่อนตา
4
34 35 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    ทับทืม
1. นางสาววลัยวรรณ    ทองสัมฤทธิ์
26
35 36 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    มีเวชสม
1. นางวิกานดา    สามัคคีมิตร
29
36 37 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายปัญณธร    อุตรวณิช
1. นางสาวสุลิสา    เทพชมภู
38
37 38 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายสุทัศน์    ม้ายนอก
1. นางฐานิตา    วินิจฉัย
ชนะเลิศ
38 39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายไวษณพ    มาตรคำมี
1. นางวรรณา    สง่างาม
18
39 40 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายศุภสัณฑ์    อุ่นศรี
1. นางชาญอรุณ    ผิวงาม
24
40 41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายภากร    ไสตะภาพ
1. นางสาวทิพย์นภา    นิเวศกูล
16
41 42 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    องอาจบริรักษ์
1. นางสาวอังคณา    บุญญา
44
42 43 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายดวงดี    ดอนมงคล
1. นางสาวลำดวน    อัมฤทธิ์
40
43 44 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายส่งศักดิ์    ท้วมเลี้ยง
1. นางสาวชญานี    นพพิบูลย์
36
44 45 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายนนทภัทร    แก้วพลกรัง
1. นางสาวอรอุมา    ปิ่นวิถี
41
45 46 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายตะวัน    มั่นเพ็ง
1. นางสาวสุปัญญา    นามโคตร
39
46 47 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายปรากิต    ฉัตรวีระชัยกิจ
1. นางพนิดา    โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
46
47 48 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวสันต์    วงค์แย้ม
1. นางสาวอารยา    โพธิ์สุภาพ
17
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................