งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 820
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายพีรวัศ    จิรชัยพิพัฒน์
1. นางจริยาพร    ทรัพย์เมฆ
25
2 2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา    มณฑา
1. นางสาวชาลิสา    รอดวิจิตร์
39
3 3 โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงผักบุ้ง    หงษา
1. นางวันเพ็ญ    กีรติจำเริญ
14
4 4 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวิทย์    ตั้งกิจโสภณ
1. นางสาวณปภัช    มณีนนท์
43
5 5 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายอรรณพ    สมิงนรา
1. นางสาวชำนิ    คงประเสริฐ
37
6 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายพัฒนนันท์    สุขเกษม
1. นางสาวณัชญ์ชญาน์    แตงหนู
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร    จับแสงจันทร์
1. นางสาวรุ่งอรุณ    ตุ้ยแก้ว
27
8 8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายชยพล    อำนวยศิลป์
1. นางสาวปวีณา    จันทร์เรือง
34
9 9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายปวินทร์    คงขวัญ
1. นายวิสิษฐ    สังฆเวช
32
10 10 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ดอกพรมลา
1. นางสาววัชนันท์    ศรีหะจันทร์
25
11 11 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายธนากรณ์    เมืองนก
1. นางสาวจิระประภา    คำภาเกะ
35
12 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายเมธัส    วงศ์ถิรพงศ์
1. นางบุญญาพร    ตันทพงษ์
18
13 13 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจัน    ไตจัน
1. นางรัชรินทร์    ทุ้ยแป
21
14 14 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายพชร    ฉัตรไพศาล
1. นางสาวศรัญญา    มังสา
9
15 15 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายสุรัตน์    อึ่งจันทร์
1. นายสุเทพ    วิวาห์สุข
42
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงภัทรมล    บุญเคลิ้ม
1. นางสาวทัดดาว    ประเสริฐ
41
17 17 โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวัลย์    วีระสุข
1. นางยุพิน    คงสวัสดิ์
40
18 18 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอารักษ์    ศรีหนองบัว
1. นางสาวธัญกมล    พางาม
46
19 19 โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายรัชพล    ศรีสำเภา
1. นางสาวปวีณา    มณีกล่ำ
27
20 20 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายอัฏฐากมล    เยาว์นุ่น
1. นายดนุกฤษฎิ์    เอี่ยมสงคราม
27
21 21 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    สารบรรณ
1. นายกาญจนศักดิ์    แสงลับ
47
22 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงทรรศอร    ปัญญาพวก
1. นางสาวรพีพร    จันทิมา
4
23 23 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงเกศรา    เดวิเลาะ
1. นางพัฒนี    ฟักประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 24 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายวรากร    แย้มสวน
1. นางธนาภรณ์    เข็มกลัด
13
25 25 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    ภู่ฮะ
1. นายสาโรจน์    อัครมณีกาญจน์
48
26 26 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายธนา    แก้วสุข
1. นางสาวชนัญญา    กระแจะจันทร์
7
27 27 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบุญญาพร    บุญมา
1. นายธนวัฒน์    เพ็ชรศรี
36
28 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธัญชนก    โสมศิริกุล
1. นางสาวกาญจน์ติมา    บุตรอีด
38
29 29 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิวกรณ์    ชัยสาลี
1. นายนพดล    ประจักษ์โพธา
31
30 30 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    กิจมล
1. นางสาวอมรรัตน์    เตยหอม
10
31 31 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สุกใส
1. นางสิริลักษณ์    ทองเฉลิม
32
32 32 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    จรูญสิริพันธ์
1. นางสาวเกศรา    เวียงนนท์
5
33 33 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชญาภา    พรหมสุวรรณ
1. นางสาวพรภิมล    ไชยดี
24
34 34 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายกิตติชัย    สนเปรม
1. นายวรวรรธน์    ศรีพรมมา
23
35 35 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายสหรัฐ    พึ่งพงษ์
1. นางสาวศิวพร    บุญแท้
19
36 36 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายวิธาน    ทองทรัพย์
1. นายเกรียงศักดิ์    ศรีอินทร์
30
37 37 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายศฐาวิชญ์    สิริจันทสิงห์
1. นางสาวอรยา    สุคันธรัต
10
38 38 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายปลื้มปิติ    โสภี
1. นางสาวจันทกานต์    น้ำนวล
10
39 39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทักษอร    วงษ์กวน
1. นางจิรพรรณ    รังสิประภัศร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
40 40 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงภัทธิรา    นาคเงินวิเศษ
1. นางสาวศิวาพร    จริยา
17
41 41 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายชัยสิทธิ์    นาคสุข
1. นางสาวเพ็ชรัตน์    จันทสิทธิ์
45
42 42 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายอภิวุฒิ    กีรติปกรณ์
1. นางทิพยา    ทุยไธสง
21
43 43 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    คุ้มวงษ์
1. นายจีราวุฒิ    ยุติธรรม
15
44 44 โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุวรรณ    ประกอบแก้ว
1. นางสาวจินตนา    จำปางาม
19
45 45 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายวิวรรธน์    ยิ่งพุทธิรัตน์
1. นางสาวยุวดี    ปัดภัย
5
46 46 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    บูรณะ
1. นางสาวกรองแก้ว    บรรลือเขต
15
47 47 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายจารุวิทย์    เสถียรกิจการชัย
1. นางสาวอภิญญา    ช่วงฉ่ำ
8
48 48 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกีรติ    นิรไทย
1. นางสาวรุ่งอรุณ    ศรีสุธรรม
43
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................