งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 081
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายชูชาติ    ปั้นเดช
1. นางพิกุล    อ่อนแป้น
2 3 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    มีสวัสดิ์
1. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
3 5 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปาลิตา    โพธิ์ทอง
1. นางสาววรัญญา    พุทธคาวี
4 6 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงภัสสร    เจริญสุข
1. นางสาวพจนารถ    เจียมจิตร
5 7 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายเกียรติก้อง    สิงหฬ
1. นางสุนันทา    ปะโยธิน
6 9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราศิณา    ใจจิตแจ่ม
1. นางสายชล    ทองนวล
7 10 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายนัสฐพงศ์    พวงบุญชู
1. นางสาวอรวรรณ    บรรพต
8 13 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรวริญ    ดวงแก้ว
1. นางจีรภา    บุญโยธา
9 14 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอ้อยควั้น    รักท้วม
1. นายปัฐวี    กิมสร้าง
10 15 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ศรีเสริม
1. นางสาวกรรณิการ์    เชยประโคน
11 17 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายศุภนัฏฐ์    กิ่งโพธิ์
1. นางสาวสรารัตน์    ศิรินัย
12 18 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิตวิสุทธิ์    นพรัตน์
1. นางสาวธันญาลักษณ์    เสนามาต
13 19 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายรติพงษ์    คำเบ้า
1. นางสาวสมหมาย    บุญนพ
14 20 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายณัฐชกรณ์    ทองเต็ม
1. นางสวรินทร์    สิมขุนทด
15 21 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายโชติณัฐ    ศรีเพ็ง
1. นางสาวปราณี    โลหิตา
16 26 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    อาจกล้า
1. นายรติ    ช้างงาม
17 27 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายประเวศ    ศรีจำปา
1. นายไพโรจน์    ออระเอี่ยม
18 30 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายใหม่    พระฉาย
1. นางสาวละมัยศรี    พลที
19 33 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายธนพล    สมบูรณ์
1. นางสาวรัชนก    ไกรนิล
20 34 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    สุขเกษม
1. นางสาวกัญญ์ชิสา    นิธิศรัตนภักดี
21 35 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจำเริญ    เต็มเปา
1. นางศิรัชญา    เปลี่ยนปราณ
22 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายยุทธนา    หอมเย็น
1. นางสาวปวีณ์ทิพย์    อ้นลำพอง
23 37 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    พึ่งพินิจ
1. นางจุฑารัตน์    อ่อนเฉวียง
24 38 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายปิยวัฒน์    คำนึง
1. นางสาวสุภาพร    จอกโคกสูง
25 39 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 1. นายดนุพัฒน์    ยอดสุทธิ์
1. นางสาวปิยวดี    ตุรงค์เรือง
26 41 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    แก้วอำภัย
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญา    พิทักษา
27 42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายวายุ    ซิมทอง
1. นางสาวธันย์ชนก    สรรพาณิชย์
28 43 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวสาวิตรี    ลำพาย
29 44 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายภูมินทร์    อ่อนชั่ง
1. นางสาวกวินตา    ผู้ท่วม
30 45 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงลภัสรดา    ไม้เกตุ
1. นางสาวณัฐกาญจน์    นุชประเสริฐ
31 46 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวา    การพงศรี
1. นางสาวณัฐธีรา    ทองเปรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................