งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. นางสาวนภัสวรรณ    บุญปลูก
1. นางสาวพัชรฎา    ยิ้มนาโพธิ์
2 7 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงภัคจิรา    มหากัณฑ์
1. นางสาวมัชฌิมา    สีสมัย
3 10 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    หันธำรง
1. นางสาวอรวรรณ    บรรพต
4 11 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายวีรภัทร    จรเข้
1. นางสาวพิมพ์พร    สิริเศรษฐานนท์
5 43 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    จันทร์ประโคน
1. นางธันยาดา    ชูสำราญ
6 44 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนรยา    โชติมณี
1. นางสาวไอลดา    ชัยแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................