งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 788
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. นายสุรพงศ์    ไทยใหม่
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    โพธิ์ชะนัง
1. นางสาวปนัดดา    คำตั้งหน้า
31
2 2 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสรพัศ    ปัจฉิม
2. เด็กหญิงชาลิสา    ทัพเพ็ง
1. นางสาวปภาวรินทร์    สินอุดม
2. นางสาวประนอม    ล้ำเลิศ
38
3 3 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายชยุต    เก็งแป๊ะ
2. เด็กชายภาคิน    พิมพบุตร
1. นางสาวณฐมน    บัวจันทร์
2. นางสาวดวงใจ    บริรักษ์
39
4 4 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงอินทิรา    วงษ์สุวรรณ
1. นางสาวอัจฉรา    สุกุนา
48
5 5 โรงเรียนวัดลำพันบอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายอิศรา    ภูฆัง
2. เด็กชายเอราวัฒน์    มลทัศน์
1. นางสาวดวงกมล    โพธิ์พันธุ์
2. นายสัญญา    ภูฆัง
18
6 6 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายกฤติพงษ์    สบายใจ
2. เด็กชายประทีมากร    ทองใบ
1. นางสาวชนญา    น้อยเนตร
2. นางสาวสุมนฑา    สุภาผล
13
7 7 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณษา    รักหมู่กลาง
2. เด็กหญิงนุสรา    ทองคำ
1. นายพลวัฒน์    จันทะแสง
2. นางสุนันทา    ปะโยธิน
ชนะเลิศ
8 8 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอัปสร    ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงเจษณี    จุลสม
1. นางปิยา    โพธิ์งาม
2. นางสาวรุวิญา    ถือสัตย์
16
9 9 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมัณฑนศิลป์    บุญเปี่ยม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สายหยุด
1. นางนิรัญญา    ยิ่งปัญญาโชค
40
10 10 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธวัลพร    ภู่พุ่ม
2. เด็กหญิงปิยะนุช    บุญจันทร์
1. นางสาวเพียงหทัย    แก้วดวงงาม
37
11 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงโชติกา    มะมี
2. เด็กหญิงอารีวรรณ    แย้มน้อย
1. นางสาวนวลจันทร์    ทองดอนเกือง
2. นางสาวศิริจันทร์    วงศ์ศิลป์ชัย
21
12 12 โรงเรียนวัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายอนุชา    นิ่มนวล
2. เด็กหญิงเปรมนิกา    ผลจันทร์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กล่ำเถื่อน
23
13 13 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิรุชา    เสนเชื้อ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุวรรณพืช
1. นางพรรณิภา    เชาวน์ดี
2. นางอรทัย    ชะลิตะ
8
14 14 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. นายศักดิ์นเรศ    ยิ้มอนันต์
2. นางสาวเหมือนฝัน    เชื่อมชิต
1. นางสาววนิชยา    เหยี่ยวประยูร
2. นางสาวอรุณี    ไล้ทิม
7
15 15 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    คงเจริญ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    วันคำ
1. นางสาวสมใจ    จรเด็จ
2. นางสาวอังศุมาลี    เสียงเพราะ
27
16 16 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 1. เด็กชายอมรเทพ    ขาวสอาด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ชูจิตต์
1. นางวิไล    คนเสงี่ยม
2. นางหทัยทิพ    จันนา
47
17 17 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศศิประภา    แก้วคำ
2. เด็กหญิงธนัชชา    นิลประดิษฐ์
1. นางชุดาภรณ์    จันทร์สง่า
2. นางอุไรพร    หะสาเมาะ
30
18 18 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวารุณี    เทินสะเกตุ
2. เด็กหญิงวราภรณ์    อุสาหะ
1. นางสาวปวีณา    ยิ้มนิล
2. นางสาวศิริพร    กอนวงศ์
14
19 19 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรา    ปานอำพันธ์
2. เด็กชายปอระมัท    ปลื้มจิตร
1. นางสาวภัททิยา    เตียงเกตุ
2. นางสาวอาภรณ์    โฆสิตาภา
6
20 20 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงนัทกาญจน์    เจียมพัว
2. เด็กหญิงอลิชา    กาฬษร
1. นางสาวสำรวย    กำจาย
2. นางอคิราห์กุล    ช้างงาม
46
21 21 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายนิติภูมิ    ชัยทอง
2. เด็กชายจุติพล    พ่วงเพ็ง
1. นางพิมพ์ปวีณ์    ปานเพ็ชร
2. นางสาวศศิวิมล    ลังพี
15
22 22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยวรีย์    อินทร์จันดา
2. เด็กหญิงอริสรา    ลือคำหาญ
1. นางสาวจิรวรรณ    สระทองแร่
2. นางสาวอลิชา    ล้อธีรพันธ์
29
23 23 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงอาลิตา    วันขวัญ
2. เด็กหญิงอชิตา    นุชซอและ
1. นางสาวนัชชา    อัธยาตมวิทยา
2. นางพจณี    ทองรัสมี
45
24 24 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    คล้ายสุบรรณ
2. เด็กหญิงอัญชิตา    มีนุช
1. นางสาววรรณลัดดา    ซาเสน
2. นางอนุช    พุกงาม
43
25 25 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายสว่าง    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายศุภกร    เอี่ยมสำอางค์
1. นางทองสุข    ใจกล้า
2. นายพงษ์ขจร    โตแก้ว
34
26 26 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงพันธิสา    สีดา
2. เด็กหญิงนิรชา    บุญมา
1. นางทิพวรรณ    แต้ตระกูล
2. นายมานนท์    วิชิตการ
10
27 27 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายพัฒธิพงษ์    เพ็ชรศรีงาม
2. เด็กชายพิพิธภัณฑ์    ทวยนันท์
1. นางสาวฐิติมา    คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา    ยอดเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 28 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    คำสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรณี    รุ่งเรือง
1. นางสาวนิภาพร    เสาอินทร์
2. นายสราวุฒิ    ไทยสงค์
32
29 29 โรงเรียนวัดช่องลม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงอรกมล    พันธ์แตง
1. นางสาวอารีรัตน์    แสงดาว
2. นางเครือวัลย์    เย็นเกตุ
36
30 30 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงสิริกร    ริดจูงพืช
2. เด็กชายกิตติเชษฐ์    ธนพลกิจเจริญ
1. นางสาวชนิษฏา    สายสมบัติ
2. นางสุพัตรา    จิตตะยโศธร
19
31 31 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิธิชา    ศึกษาชาติ
2. เด็กชายรพีพัฒน์    จูกุล
1. นางพรรณพิมล    แก้วเขียว
2. นางวงเดือน    สิทธิจันทร์
26
32 32 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสิดาพร    มาลีเมาะ
2. เด็กหญิงกัณทิมา    จุดทามาศ
1. นายวิโรจน์    โกมลสิงห์
2. นางสาวอคปภา    สุขอัจจะสกุล
9
33 33 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวารี    ลิขิตชัชวาล
2. เด็กหญิงอี้    -
1. นางสาวจิตรลดา    ปิ่นเกล้า
2. นางสาวสมพิศ    ธารแม้น
17
34 34 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    กล่อมกริมสกุล
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร    โชคนิมิตร
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์    ผ่านไกร
2. นางธนินท์ธร    ทะวังเสน
20
35 35 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายพงษนรินทร์    สิงห์ปาน
2. เด็กหญิงวลัยพร    เกียรติศักดิ์
1. นางสาวภรณ์ชนก    ชัยหา
2. นางสาววันวิสาข์    พรพนม
12
36 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. นางสาวศุภกาญจ์    บุญสม
2. เด็กชายธนารัตน์    เครือแปง
1. นางสาวสมรศรี    ศรีรักษา
2. นางสาวสาวิตรี    ศรีโนนยาง
44
37 37 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทชพร    กั้วกำจัด
2. เด็กหญิงจิราพร    ลาเสน
1. นางสาวธัญลักษณ์    จ้ำกระโทก
2. นางยุภา    อรุณสวัสดิ์
11
38 38 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงมณฑา    ยมน้อย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ศรีสงสาร
1. นางสาวสุดถนอม    บทกระโทก
2. นางเพียงเพ็ญ    ภูวงษ์
4
39 39 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    สิงเพ็ง
2. เด็กหญิงเมษิยา    ทูลจังหรีด
1. นางสาวปวีณา    แสวงใจ
2. นางอารีรัตน์    ธีระเวชชวงศ์
35
40 40 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ทองสามสี
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์    สุวิมลพงศ์
1. นางสาวประหยัด    จะวะอรรถ
2. นางสาวอุมารินทร์    อู้ทึ้ง
42
41 41 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    พิมพ์พูล
2. เด็กหญิงสโรชา    เทพรักษ์
1. นางสาวณัฐิดา    กุลศรี
2. นางเมธาวินี    สากุล
41
42 42 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายเอกพจน์    ศิลป์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอริสา    บุญทศ
1. นางจุฑาทิพย์    ผาสุข
2. นางสาววราภรณ์    ตันติกุล
33
43 43 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จันทรสา
2. เด็กชายนัทธพงค์    เนื่องจำนงค์
1. นางสาวสุกัญญา    สายะวารานนท์
2. นางสาวอารดา    รอดมา
22
44 44 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ชุนลีประเสริฐ
2. เด็กชายวิศวะ    ช้างชุ่ม
1. นางนุศรา    โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์    ปักษาศร
5
45 45 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐธิพร    นามีผล
2. เด็กหญิงนิพิชญา    อาภาฑิฆัมพร
1. นางพัฒนมณี    เฮ้าเจริญ
2. นางวิภา    นันทะเส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
46 46 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    ศรสิทธิ์
2. เด็กหญิงปานรพี    สีโวหะ
1. นางขจี    เลขะพันธุ์
2. นางลออง    ขันธศุภ
24
47 47 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา    หวานฉ่ำ
2. เด็กชายนิวเยีย    ขวัญเพ็ชร
1. นายณัฐพล    เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวสุพรรณิการ์    บัวคุ้ม
28
48 48 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญรัตน์    แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงเนตรดาว    สุดสงวน
1. นายพร้อมยศ    ถาริยะ
2. นางสาวสิพร    อินทร์ดาล
25
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................