งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 768
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงกัลยกร    เนตวงค์
3. เด็กหญิงประภาพร    ภูมิลำเนา
4. เด็กหญิงอังสุมาลิน    พลนวล
5. เด็กหญิงเพชรกำแพง    -
6. เด็กหญิงสุนิสา    สุทธิประภา
7. เด็กหญิงศรัญญา    กิ่งกะสัน
8. เด็กหญิงพวงเพชร    เพชรนารา
9. เด็กหญิงสุภาพร    ช้างเจริญ
10. เด็กหญิงมันตรินี    เพียหอม
1. นางสาวนัฐกร    คำผุย
2. พระพล    พลวฑฺฒโน
3. นางสาวแสงสุรีย์    คลุ้มกระโทก
2 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณิชานันท์    แก้วมณี
2. เด็กหญิงวราภรณ์    แก้วสุข
3. เด็กหญิงภิญญดา    รักตะวัต
4. เด็กหญิงสุภัสสร    สำเภายนต์
5. เด็กหญิงสุพิชชานันท์    หมีเงิน
6. เด็กหญิงปิยพร    แก้วฉ่ำ
7. เด็กหญิงธิติมา    จันเจริญ
8. เด็กหญิงสุภัทรชา    แก้วฉ่ำ
9. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ยอดเพชร
10. เด็กหญิงกรกมล    เขียวสอาด
1. นายนิติพันธ์    นันทศรี
2. นางสาวภารณี    เสวตวิหารี
3. นางสาววัลลี    ชื่นเอี่ยม
3 3 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    บุตรน้ำเพชร
2. เด็กหญิงภัทรฉัตร    ปานสุวรรณ
3. เด็กหญิงจารวี    บุญเชิญ
4. เด็กหญิงสุชาดา    หาญสุด
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์    หนูอินทร์
6. เด็กหญิงสิริวิภา    ทับยาง
7. เด็กหญิงลลิตา    แช่มสะอาด
8. เด็กหญิงจันทิมา    ฤทธิ์จันทร์
9. เด็กหญิงธนพรพรรณ    เนียมพุ่มพวง
10. เด็กหญิงอุทุมพร    ธิบดี
1. นางสาวชาลิสา    อารีรำลึก
2. นางสาวศิราพร    บุญฤทธิ์
3. นางสาวสุนทรี    อนันโท
4 4 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอริสรา    พึ่งเกษม
2. เด็กหญิงอารยา    เกียรติพงสา
3. เด็กหญิงชนิดาภา    นิดสีลาย
4. เด็กหญิงอินทุอร    ไตรศรี
5. เด็กหญิงธัญจิรา    ดังกลาง
6. เด็กหญิงแพรทิพย์    กัณวเศรษฐ์
7. เด็กชายพีรณัฐ    วัฒนกิจพิศาล
8. เด็กหญิงชลนิภา    ปะเมนาโพธิ์
9. เด็กชายกฤษดา    กาญจนจิตร
10. เด็กหญิงปริณดา    บุญเรือง
1. นางสาวชรัดพร    ท้วมอ่วม
2. นางวิลาวัลย์    วิพัฒน์ครุฑ
3. นายเจริญ    เลื่อนแป้น
5 5 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุวิชญา    ชุ่มหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงอชิรญา    เจริญสุข
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    บุญรอต
4. เด็กหญิงศลิษา    นรสิงห์
5. เด็กหญิงวรรณวิษา    สิงหล
6. เด็กหญิงวิมลวรรณ    แสนสุภา
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์    รถมณี
8. เด็กหญิงกชกร    สวนดอกไม้
9. เด็กหญิงกุลจิรา    อ่อนคำ
10. เด็กหญิงประภัสสร    ชาวปลายนา
1. นางสาววิไลวรรณ    มาลัย
2. นางอุษา    ประจงการ
3. นางเยาวพา    สูงปานเขา
6 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญาฎาริสร์    พิณพรหม
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ขันนาค
3. เด็กหญิงปิยรัตน์    แย้มสอาด
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    หมั่นเกิด
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    อ่วมสำอางค์
6. เด็กหญิงกรนันท์    ชื่นฉิม
7. เด็กหญิงจิราพรรณ    จ้อยศรีเกตุ
8. เด็กหญิงธันยพร    แซ่หลิม
9. เด็กหญิงปิยาพัชร    สระทองคต
10. เด็กหญิงรุ่งพนาดา    พงษ์ทวี
1. นางสาวทัศนีย์    เขียวขำ
2. นางยุวดี    จักรแก้ว
3. นางสาววรพร    ส่งเสียง
7 7 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    สุขส่ง
2. เด็กหญิงวรมน    ประกอบธรรม
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ทองงาม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ช่องเจริญ
5. เด็กหญิงรัตนวดี    เกตุทอง
6. เด็กหญิงพชรพร    รัตนวิเชียร
7. เด็กหญิงพัชราภา    แพน้อย
8. เด็กหญิงชนม์นิภา    แก้วกอง
9. เด็กหญิงนพรัตน์    เที่ยงแท้
10. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ถาดกลางดอน
1. นายนิคม    ใจเที่ยงแท้
2. นางสาวสตรีรัตน์    สุขฺธวัช
3. นางอุไร    ตั่ั้งงิจิตรพ้นธ์
8 8 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวิภาวี    ลาภวิไล
2. เด็กหญิงชไมพร    อุนายา
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ริมคีรี
4. เด็กหญิงพัชราภา    ลีเขียน
5. เด็กหญิงนิชานันท์    นารถอุดม
6. เด็กหญิงอาชัญญา    ลิ้วกลาง
7. เด็กหญิงสิริวิมล    รุจิวงศ์
8. เด็กหญิงนิตยา    วารีรัตน์
9. เด็กหญิงพัชรี    สนิทเหลือ
10. เด็กหญิงชลกานต์    เจริญสมบัติ
1. นางสาวปิยะวรรณ    สุมณฑา
2. นางสาวพรรณงา    ภักดีราช
3. นางเสาวนีย์    ลีฬหคุณากร
9 9 โรงเรียนตังเอ็ง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    นะเสวี
2. เด็กหญิงชลธิชา    เย็นรื่น
3. เด็กหญิงกรกช    สีหามายา
4. เด็กหญิงวชิรญา    ประดิษฐศิลป์
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    ขันติธรรมกุล
6. เด็กหญิงญาณิศา    วัฒโท
7. เด็กหญิงนิศามณี    แก้วแจ่มใส
8. เด็กหญิงสุรางค์สิริ    ทองซ้อน
9. เด็กหญิงปวรวรรณ    เลาหพันธ์พงศ์
10. เด็กหญิงรัตติมา    สรวมชีพ
1. นางชุติมา    มังคะลัง
2. นางสาวอโณทัย    ยืนยง
3. นางเสาวนีย์    จันทสุรวงศ์
10 10 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    พุกพิมพ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันทรานุสรณ์
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์    สุทธวงค์
4. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    แก้วเมืองปัก
5. เด็กหญิงเมทินี    ชนะ
6. เด็กหญิงวรรณพร    กรินทร์
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ    อำพร
8. เด็กหญิงโชติกา    สนั่นเวียง
9. เด็กหญิงอินทิรา    บุญคุ้ม
10. เด็กหญิงชวัลรัตน์    รอดเกษม
1. นางสาวธิดาภรณ์    ไกยพันธ์
2. นางสาวยุวภรณ์    แสนจำหน่าย
3. นางสาวเกษฏาพร    วรรณสุทธิ์
11 11 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสุมนัศ    เล้าสกุล
2. เด็กหญิงสุภัค    เล้าสกุล
3. เด็กหญิงปัณฑิตา    นมนาน
4. เด็กหญิงกนกนภา    บัวศรีใส
5. เด็กหญิงจารุวรรณ    พุ่มกระจันทร์
6. เด็กหญิงนัทชา    แซ่ไหล
7. เด็กหญิงแพรวพลอย    ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงสิราวรรณ    เมืองนิล
9. เด็กหญิงพัชธิดา    นาสุรินทร์
10. เด็กหญิงสิราวรรณ    คำโตนด
1. นายชัชวาลย์    ลือชา
2. นางชุติมา    ศิริรังษี
3. นางรำพรรณ    กุลขลา
12 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คงเกิด
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ธรรมวงศา
3. เด็กหญิงญาตาวี    เลี่ยมทองขาว
4. เด็กหญิงธารารัตน์    มหิทธิมงคล
5. เด็กหญิงชนัญชิตา    คชรัตน์
6. เด็กหญิงพรภัสรา    อักษร
7. เด็กหญิงธนวรรณ    แข็งบุญ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา    พิมลเกตุ
9. เด็กหญิงกมลนัทธ์    พยัฆเนตร
10. เด็กหญิงสุริวิภา    วงศ์จินดาบล
1. นางสาวณัฏฐณิชาต์    แม้นสมุทรใจ
2. นางสนธยา    นุชอุดม
3. นางสาวโชติกา    เรืองฤทธิธา
13 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปวริศา    วงษ์อุดม
2. เด็กหญิงรัชนีกร    เสือเจริญ
3. เด็กหญิงวรรณิดา    ประกอบยา
4. เด็กหญิงศิรประภา    ดวงมหาชัย
5. เด็กหญิงสุมินตรา    คำซาว
6. เด็กหญิงอนัญญา    อินทร์มานะ
7. เด็กหญิงเกวลิน    ผาวันดี
8. เด็กหญิงจิราภรณ์    เมฆธารา
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ทองประ
10. เด็กหญิงกันธิมา    สืบจันทร์
1. นางสาวปัทมา    ต่อมคำ
2. นางสาวพรพิมล    ชาญชิด
3. นางสาวอรวรรณ    พวงมาลา
14 14 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภาสินี    วิวัฒนพูลชัย
2. เด็กหญิงชฎาภา    ศรีวลีรัตน์
3. เด็กหญิงสรจิตต์    อารักขา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    โคตบุตร
5. เด็กหญิงณิชมน    จันทร์มั่งคั่ง
6. เด็กหญิงพัฒน์นรี    ศรีวัฒนพงษ์
7. เด็กหญิงปฑิตญา    โพธิ์คำ
8. เด็กหญิงแทนรัก    รัตนโชเต
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เดชะดี
10. เด็กหญิงแพรววิภาวา    เที่ยงธรรม
1. นางสาวปัทมาสน์    เพชรสม
2. นางพิมพ์วรีย์    วธาวนิชกุล
3. นางสันธิฌา    ศิริวงษ์
15 15 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์    ใบชา
2. เด็กหญิงพีรี่    เพ็ญ
3. เด็กหญิงชนินาถ    อ่ำนาเพียง
4. เด็กหญิงวรรณกานต์    แซ่เลี้ยง
5. เด็กหญิงรัชนก    สุทธิสาร
6. เด็กหญิงกรกมล    ถมจอหอ
7. เด็กหญิงพิชญาภา    แข็งหมัด
8. เด็กหญิงชลลดา    แสนคำ
9. เด็กหญิงลี ฮัว    ทราย
10. เด็กหญิงกิงอวย    เพ็ญ
1. นางกัญญาภัค    กานุสนธิ์
2. นางมณฑา    ชาญประโคน
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงพรชนก    จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ปิ่นมณี
3. เด็กหญิงณิฐชพร    ยั่งยืน
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    แก้วเนตร
5. เด็กหญิงอรัญญา    วงษ์พระจันทร์
6. เด็กหญิงศตกมล    อุจวาที
7. เด็กหญิงสุชาดา    แพรม่วง
8. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชุมมิน
9. เด็กหญิงพรรณลักษณ์    ทุมมา
10. เด็กหญิงธมนวรรณ    หุดากร
1. นายปัญญา    พรานแม่น
17 17 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    -
2. เด็กหญิงพิชญา    ไชยเชษฐ
3. เด็กหญิงปานวาด    หวังแลกกลาง
4. เด็กหญิงยุวธิดา    อาบสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุพัตรา    แขกเทศ
6. เด็กหญิงกรกัญญา    ละออเอี่ยม
7. เด็กหญิงชนนิกานต์    บุญล้อม
8. เด็กหญิงณภัทร    ทับลัด
9. เด็กหญิงนันทกานต์    มากทรัพย์
10. เด็กหญิงณัฐพร    พูลสวัสดิ์
1. นายวิชิต    สุขสันติกูล
2. นางสุพร    เมี้ยนศิริ
3. นางอภิญญา    แสงศรี
18 18 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิตรลดา    สำริดผ่อง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    พิลา
3. เด็กหญิงรัตติกาล    กองแก้ว
4. เด็กหญิงนิศารัตน์    มะนะเปรม
5. เด็กหญิงภัสสร    กระตุดนาค
6. เด็กหญิงปริชญา    โฉมงาม
7. เด็กหญิงวิชญาพร    คำยิ่ง
8. เด็กหญิงสุดาภรณ์    กึ่งสำโรง
9. เด็กหญิงกิรติภา    นิคมภักดิ์
10. เด็กหญิงสุชานาถ    สอนสืบ
1. นางสาวกุลจิรา    พิมลพรรณ
2. นายประพันศักดิ์    ผึ่งไทยสง
3. นางอรัญญา    ทองทาสี
19 19 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงไอริสา    สมศรี
2. เด็กหญิงเขมิกา    ศาลา
3. เด็กหญิงลักษิกา    ตุ่มทอง
4. เด็กหญิงอาทิติยา    ยินดี
5. เด็กหญิงวรรณิดา    เกษี
6. เด็กหญิงพิชาฎา    ทองยิ้ม
7. เด็กหญิงณิชาภา    จรรยา
8. เด็กหญิงชไมพร    เผ่าพงศ์
9. เด็กหญิงชลนิชา    แสงบุญ
10. เด็กหญิงณันธิกาญจน์    สุดละม่อม
1. นายนวพันธ์    โรจนวิทยโอภาส
2. นายบุญยกร    บุญพงศ์สิริวัฒน์
3. พระมหาวิชญ์    ใจชื่น
20 20 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงศิริญภัทร    ริมฝาย
2. เด็กหญิงวิไลพร    ประสพ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    อินสอน
4. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    อ่วมสัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงกชพร    เอี่ยมปลัด
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา    สุขม่วง
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์    จันทรมณี
8. เด็กหญิงคุณัญญา    เพ็ชร์หนู
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พงษ์สุระ
10. เด็กหญิงเสาวรัตน์    ทศหาญ
1. นางสาวชลดา    สุทธิวรกานต์
2. นางสาวปัทมา    แป้นขำ
3. นางพรรณี    พานทอง
21 21 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงทิพปภา    ชวดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    กุหลาบศรี
3. เด็กหญิงทาริกา    จังหาร
4. เด็กหญิงศิริวัฒนาพร    รัตนะ
5. เด็กหญิงน้องผักบุ้ง    อินตาใช้
6. เด็กหญิงภูริดา    น้อยเลิศ
7. เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์    ครองเคหา
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    สามาอาพัฒน์
9. เด็กหญิงสุมิตรา    ดวงรัตน์
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์    โสดามุก
1. นายกฤษดา    หามาฤทธิ์
2. นางจิตรา    อริยวัฒน์วงศ์
3. นางสุพินยา    หามาฤทธิ์
22 22 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงศมน    สิงห์สนั่น
3. เด็กหญิงธิดาวัลย์    แคนสังข์
4. เด็กหญิงฐิติกานต์    สวัสดิ์วงศ์
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์    กองแก้ว
6. เด็กหญิงภัคจิรา    วิทยอภินันท์
7. เด็กชายธนัสร์ภพ    โพธิ์จันทร์
8. เด็กชายรพีภัทร    ยอดไทยสงค์
9. เด็กชายณัฐวรรธน์    สายพิมพ์
10. เด็กชายปรัชญา    บรมสุข
1. นางสาวกรรณิกา    นาอนันต์
2. นางธนภร    สุขประเสริฐ
3. นางอัมพร    พฤพล
23 23 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ทรัพย์สนอง
2. เด็กหญิงธนัชพร    ศิริโสดา
3. เด็กหญิงชติกาญจน์    พิมล
4. เด็กหญิงข้าวหอม    กุศลนำพา
5. เด็กหญิงณัฐิกา    เทพวงศ์
6. เด็กหญิงกัลยา    อินจันทร์
7. เด็กหญิงกชวรรณ    วิเชียรรัตน์
8. เด็กหญิงจันทกานต์    มาตเจือ
9. เด็กหญิงเปรมวิกา    อินทร์แป้น
10. เด็กหญิงเบญญาภา    ลิ้มเหงา
1. นางปวีณา    พิพัฒนกุล
2. นางสาวภาลิณี    กุลเส็ง
24 24 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    ครองเมือง
2. เด็กหญิงชิดชนก    ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปวษร    พันธุ์พงษ์
4. เด็กหญิงชนาภัทร    ครึกครื้น
5. เด็กหญิงพรหมพร    พวงจันทร์
6. เด็กหญิงนริสรา    ครองเมือง
7. เด็กหญิงสุพรรณษา    ทองใบ
8. เด็กหญิงสุทธิดา    ทองใบ
9. เด็กหญิงปัทมพร    อยู่เป็นสุข
10. เด็กหญิงพรหมพรรณ    พวงจันทร์
1. นางสาวกองแก้ว    ศุภอักษร
2. นางสาวภูษิตา    เกสรา
3. นางสาวมณเฑียร    เฟื่องแก้ว
25 25 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. นางสาวกนกวรรณ    วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงขวัญชนก    วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงชรินรัตน์    สืบพลาย
5. เด็กหญิงเมธาพร    คำผล
6. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์    แย้มน้อย
7. เด็กหญิงปนัดดา    เชี่ยวชำนาญ
8. เด็กหญิงธนพร    พูลประดิษฐ
9. เด็กหญิงรวิวรรณ    พุฒเอก
10. เด็กหญิงหทัยกานต์    พันธ์แก้ว
1. นางวาสนา    พงษ์ไพบูลย์
2. นายสันติ    สว่างเมฆ
3. นางสาวอารมณ์    สมคิด
26 26 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรรณ    รัตนศรี
2. เด็กหญิงสโรชา    ทวี
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    ไชโย
4. เด็กหญิงอภิญญา    ชาตะสิต
5. เด็กหญิงชาลิสา    สำรวมจิต
6. เด็กหญิงอภิญญา    เอกวิเศษ
7. เด็กหญิงอทิตยา    สุภาพ
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์    นาเจริญ
9. เด็กหญิงณัชริญา    นิ่งเย็น
10. เด็กหญิงริยากร    สงวนสันเทียะ
1. นางศศิวิมล    สิทธิพงศ์
2. นางสาวสายชล    พิมพ์ดี
3. นางสาวอรวรรณ    เลิศธัญญา
27 27 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณิดา    เสนาบุตร
2. เด็กหญิงภควดี    หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    ปัชชา
4. เด็กหญิงธัญชนก    หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กหญิงบุศยมาศ    คงขม
6. เด็กหญิงธนัญญา    พลวิชัย
7. เด็กหญิงธนวรรณ    พลวิชัย
8. เด็กหญิงณัฐภัสสร    เอี่ยมศรี
9. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    จำปาดี
10. เด็กหญิงจุฑามาศ    นาคทองอินทร์
1. นางสาวนลินี    ดวงเวียง
2. นางสาวสุรภา    เหล็งหวาน
3. นางสาวหัทยา    สุดยอด
28 28 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    จอมคีรี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    เพชรสายทิพย์
3. เด็กหญิงดณยา    ศรัตติยา
4. เด็กหญิงอันชัญ    แจ้งมงคล
5. เด็กหญิงเจนจิรา    ยิ้มเกตุ
6. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ปี่แก้ว
7. เด็กหญิงณัฏธิดา    คล้ายจินดา
8. เด็กหญิงพลอยพรรณราย    ทองวิเศษ
9. เด็กหญิงนันท์นภัส    สุขบางนพ
10. เด็กหญิงสุพรรษา    วิเศษศรี
1. นายจตุพร    คำพูน
2. นายธนเดช    หริญบูรณานนท์
29 29 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศรุดา    คำนึง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ปรางเทศ
3. เด็กหญิงณัฐพร    แก้วเจริญ
4. เด็กหญิงภัทรจิรา    พวงดอกไม้
5. เด็กหญิงเปมิกา    จันทร์มา
6. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ราชธานี
7. เด็กหญิงแสงเทียน    พลายแสง
8. เด็กหญิงปริยาภัทร    ศรีนักฆ้อง
9. เด็กหญิงสิรินธา    สาริกา
10. เด็กหญิงภัชภิชา    ร้ายใจดี
1. นางสาวรุจิกาญจน์    ธนาเศรษฐ์สุนทร
2. นางสาวสมฤทัย    อรัญวาศรี
3. นางสุรีรัตน์    คงเปีย
30 30 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงรวิสรา    คชพรหม
2. เด็กหญิงนิภาพร    พรเกษม
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    เรือนแพ
4. เด็กหญิงเอ็นดู    จันทร์วิฐี
5. เด็กหญิงณิชาภา    วิถีไพร
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    ขำวิลัย
7. เด็กหญิงกัญพัชญ์    อนันตกาล
8. เด็กหญิงสุมนรัตน์    สิงหรา
9. เด็กหญิงกานต์ธิดา    อนันตกาล
10. เด็กหญิงพรพิมล    ฤทธิ์เนติกุล
1. นางสาวจงจิตร    เลิศวัฒนาพร
2. นางสาวพนิดา    ฤทธิโชค
3. นางสาวพัชลีย์    จุลอำพันธ์
31 31 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกวิสรา    ไสยดี
2. เด็กหญิงปานวาด    ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงอาทิอร    ห้าวหาญ
4. เด็กหญิงวรรณิดา    อ่อนตา
5. เด็กหญิงธนิษฐา    อินทวงษ์
6. เด็กหญิงมณีรินทร์    ชื่นวารีย์
7. เด็กหญิงละอองดาว    ขวัญอ่อน
8. เด็กหญิงโยษิตา    พัดดง
9. เด็กหญิงวิศวียา    อินตรา
10. เด็กหญิงรมยกร    โพธิ์บอน
1. นางกาญจนา    ไผ่สอาด
2. นางสาวนฤมล    อุสาหะ
3. นางสาวภูริชนรดา    หนูขาว
32 32 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงฑัณฑิกา    เสนารถ
2. เด็กหญิงวรรณดี    ลัดพลี
3. เด็กหญิงกรกช    บัวทิม
4. เด็กหญิงสุพรรษา    หริ่งกระโทก
5. เด็กชายเมธี    พักเรือนดี
6. เด็กชายก้องเกียรติ    หงษา
7. เด็กชายกฤษดา    กล้าหาญ
8. เด็กชายแสงทอง    ชุมทอง
9. เด็กชายวโรดม    พักเรือนดี
10. เด็กหญิงปวรวรรณ    บุญช่วย
1. นางกาญจนา    สะเก็ตกุล
2. นางตรีเนตร    รัตนวราเกียรติ
3. นายอภิชา    เพ็ชรน้อย
33 33 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเขมิกา    แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงอโณทัย    ใหญ่นามจันทร์
3. เด็กหญิงวันนิสา    -
4. เด็กหญิงพลอย    -
5. เด็กหญิงใบหม่อน    -
6. เด็กหญิงธนพร    โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงกิตติน่า    -
8. เด็กหญิงพิมพิศา    ทองผาภูมิโชติก
9. เด็กหญิงณัฐชยา    ภูมิโมไนย
10. เด็กหญิงกมลพร    สิงห์ชา
1. นายนจรส    ศิริขรรแสง
2. นางสาวภัคศรัณย์    มิตรอารีย์
34 34 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    คงเจริญ
2. เด็กหญิงทิพยนารี    บัวชุมสุข
3. เด็กหญิงลลิตตา    สินปรุ
4. เด็กหญิงลลิตา    ศิริสุวรรณ
5. เด็กหญิงบุญธรักษา    สุขนา
6. เด็กหญิงโกลัญญา    ทองสุข
7. เด็กหญิงนุชนาถ    ศรีสุรินทร
8. เด็กหญิงสุกัญญา    หงษ์อ่อน
9. เด็กหญิงเยาวดี    แก้วหลวง
10. เด็กหญิงยุพาพร    จันทร์สน
1. นางสาวกัญญา    แก้วมณี
2. นายพัทธนันท์    ธนสมบัติธิติชัย
3. นางสาวภคมน    เจริญสลุง
35 35 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    เตี้ยแจ้
2. เด็กหญิงชมพูนุช    เตี้ยแจ้
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    กลั่นแก้ว
4. เด็กหญิงจิรภิญญา    แสงนิล
5. เด็กหญิงวาสินี    จันทร์ชูกลิ่น
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สุภาพพรชัย
7. เด็กหญิงอัมพา    ช่างเพียร
8. เด็กหญิงเกตุมณี    จีนเทียน
9. เด็กหญิงชนม์นิภา    หนวดพราหม
10. เด็กหญิงเกวลิน    บริบูรณ์
1. นางสาวจุฬารัตน์    เกตุย้อย
2. นางสาวดวงตา    นาเมือง
3. นายสนอง    ผิวนิ่ม
36 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิภรณ์    นิตยวัน
2. เด็กหญิงองค์อินทร์    อินทนาคม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ถาวรศักดิ์
4. เด็กหญิงกมลวรรณ    พุทแล้ม
5. เด็กหญิงธิชารัตน์    สกลธนาวัฒน์
6. เด็กหญิงกรกนก    นาชัยฤทธิ์
7. เด็กหญิงนาตลดา    แจ้งมงคล
8. เด็กหญิงสิรินาถ    พลวรรณ์
9. เด็กหญิงชนกานต์    ละม้ายแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐฐาพร    เรืองวิเศษ
1. นายณษกฤษ    คาดีวี
2. นางสาวสุณิสา    ทากลม
3. นางสาวสุวภา    รังษีภโนดร
37 37 โรงเรียนธรรมวาที สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    นาพรม
2. เด็กหญิงสิริมา    แก้วซิ้ม
3. เด็กหญิงทวีรัฐ    นิจนิรันดร์
4. เด็กหญิงปทิตตา    สินธุประสิทธิ์
5. เด็กหญิงภาณินี    วงค์ษา
6. เด็กหญิงธารวิมล    ใจมา
7. เด็กหญิงสุพรรณษา    ประเสริฐศรี
8. เด็กหญิงชนณภัส    จิวัตธนิน
9. เด็กหญิงชมพูรัตน์    อุดมรังสิกุล
10. เด็กหญิงศรินทิพย์    ชื่นนอก
1. นายนิธิ    พวงใบดี
2. นางพรรณทิวรรณ    กิจธรรมเจริญ
3. นางระเบียบ    แก้วมีศรี
38 38 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงอลิชา    ฟักอร่อย
2. เด็กหญิงเกศริน    ชินภาพ
3. เด็กหญิงพิไลพร    ขาวนิล
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บริบูรณ์
5. เด็กหญิงศศิประภา    สีสอาด
6. เด็กหญิงปริณดา    สำรวมสุข
7. เด็กหญิงธัญจิรา    เทียมสง่า
8. เด็กหญิงรุ่งนภา    ทองคำ
9. เด็กหญิงกนกพร    ฟักอร่อย
10. เด็กหญิงธิดาพร    บุญล้ำ
1. นางมณฑิรา    เถื่อนคำ
2. นางวนิดา    อุบลศักดิ์
3. นายโสธร    ดีจรัส
39 39 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิติการณ์    กระเป๋าทอง
2. เด็กหญิงลักษณ์นาถ    มะโนสา
3. เด็กหญิงณัฐพร    กัณฑะพงษ์
4. เด็กหญิงสิริวรัญญา    จำนงค์ทัย
5. เด็กหญิงกิติยาภรณ์    สงตา
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ    เสาร์ไสย์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    จันทร์ศิริ
8. เด็กหญิงสุภัชชา    พลอยดี
9. เด็กหญิงกาญจนา    มลิ
10. เด็กหญิงศิริญญา    เจ้ามาตร์
1. นางสาววิชุดา    วราพุฒ
2. นางสุณิสา    บุญมาเลิศ
3. นางสาวสุภัทราวดี    แสงซอน
40 40 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงอาริยาณัชช์    อิทพลจินดามณี
2. เด็กหญิงชุตินันท์    สร้อยทอง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    มินพิมาย
4. เด็กหญิงญาติกา    แก้ววงษ์วาล
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงพิชชากร    ชูราศรี
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    เฮงสังข์วอน
8. เด็กหญิงฐานิกา    ลือมอญ
9. เด็กหญิงสาธิตา    ธรรมลังกา
10. เด็กหญิงระวีพร    เกาะโพธิ์
1. นางนิพร    ตรีธัญญา
2. นางวรรณา    บางเขม็ด
3. นางโสภณา    รอดชู
41 41 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    บรรจบ
2. เด็กหญิงนภัทร    เติมแต้ม
3. เด็กหญิงอภิษฎา    พัฒนธัญญา
4. เด็กหญิงปณัสญา    วิชัยคำจร
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ผดุงสัตย์
6. เด็กหญิงอาทิตยา    รจนากูล
7. เด็กหญิงกานต์จณา    ศรอึ๊งเฮง
8. เด็กหญิงณัฐนิชา    เครือลอย
9. เด็กหญิงธัญชนก    ศุภลักษณ์
10. เด็กหญิงปรียภัทร    พันธุ์นาค
1. นางสาวณัฐชนก    ภิญโญทรัพย์
2. นางสนธยา    มัจฉาชีพ
3. นายสุธี    ศรีเมืองแพน
42 42 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    สว่างสุข
2. เด็กหญิงทานตะวัน    นพตากุล
3. เด็กหญิงจตุพร    สุขอุดมวัฒน์
4. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา    สุดลี
5. เด็กหญิงศิรินภา    ศรีแสน
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สงจันทร์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พิศเพ็ง
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ปัญญาวิจารณ์
9. เด็กหญิงสายธาร    สุริยพงษ์
10. เด็กหญิงธัญพร    นิคม
1. นายธนาเสฎฐ์    ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางสาวนวลจันทร์    สุกใส
3. นางพิมพ์ศา    ชัชฎาปิยเศรษฐ์
43 43 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    กุศลรอด
2. เด็กหญิงสัญฐิตา    ทีน้ำคำ
3. เด็กหญิงศโรชา    วงษ์ตา
4. เด็กหญิงลลิตา    ส้านสิงห์
5. เด็กหญิงพิมพิกา    สิงห์วิสุทธิ์
6. เด็กหญิงปวริศา    วิจิตรสมบัติ
7. เด็กหญิงปริณดา    กลัดสมบัติ
8. เด็กหญิงธัญชนก    บุญแสง
9. เด็กหญิงชญาดา    กัตโร
10. เด็กหญิงฐิติมา    ใจตั้ง
1. นางสาวประไพ    ปลั่งประเสริฐ
2. นางสาวศุภาภร    สุขเหลือ
44 44 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    อินทร์อ่ำ
2. เด็กหญิงสโรชา    ไพศาลเจริญงาม
3. เด็กหญิงธัญรดา    เจริญจิต
4. เด็กหญิงลภัสรดา    ฤทธิ์คำรพ
5. เด็กหญิงชลลดา    เอี่ยมละออ
6. เด็กหญิงนัฐพร    ศรีสาคร
7. เด็กหญิงวราภรณ์    นามเจริญ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา    แสงทอง
9. เด็กหญิงศิริชล    สุดใจ
10. เด็กหญิงชุติพร    กุลวัตร
1. นายนิกร    พันธ์น้อย
45 45 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    แก้วแจ้ง
2. เด็กหญิงนภัสกรณ์    แตงทอง
3. เด็กหญิงปนัดดา    รัศมีทอง
4. เด็กหญิงพรรัชดา    สายทอง
5. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    ปริละออง
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    เจือจ้อย
7. เด็กหญิงปาริฉัตร    เกษแก้ว
8. เด็กหญิงวินิดา    ทุระอารยะพงศ์
9. เด็กหญิงธนัชพร    สาเรือง
10. เด็กหญิงเบญจพร    กังสดาร
1. นางสาวชุติมา    ดีเด่น
2. นายบรรจบ    ทองตีบ
3. นางสาวพจมาน    ขำทอง
46 46 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ลามสิน
2. เด็กหญิงพรนภัส    สุภาสุทธิ์
3. เด็กหญิงวิชานาถ    มงคลทิพย์
4. เด็กหญิงลลิตา    คำหอมกุล
5. เด็กหญิงกัญญาภัค    ตั้งใจค้าไพบูลย์
6. เด็กหญิงธัญชนก    โนนฤาชา
7. เด็กหญิงพัสวรรณ    จั่นแก้ว
8. เด็กหญิงชนัญธิตา    เกตุศรี
9. เด็กหญิงวรรณสา    ฉัตรขาว
10. เด็กหญิงธนัชชา    ธาราพุฒิ
1. นางสาวพิมพ์พรรษา    จำปาเงิน
2. นางสาวเพ็ญศิริ    อักษรสว่างพงษ์
3. นางสาวไพลิน    ตรีวิสูตร
47 47 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงรติกร    เดชฟุ้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สินธุสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชสา    ดีบุกคำ
4. เด็กหญิงอภิญญา    ถีระแก้ว
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จันทร์ภิรมย์
6. เด็กหญิงพิชชาภา    วิมลศรี
7. เด็กหญิงอุไรวรรณ    นพศรี
8. เด็กหญิงสุริศา    ทาจำปา
9. เด็กหญิงอภัสริญญา    กิติสุรกุลชัย
10. เด็กหญิงพรนภา    คุมมานนท์
1. นางสาวณัฐสุดา    อุทัยรัตน์
2. นางนวพร    พึ่งทรัพย์
3. นางสาวนันทณัฐ    อ่วมรอต
48 48 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    จันภิรมย์
2. เด็กหญิงอันชิษา    สีลาบุตร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    อินทะสร้อย
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    นิลบารัน
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ    บรรจง
6. เด็กหญิงภัทรนันท์    เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงสุทธิดา    ลุยทอง
8. เด็กหญิงพัชรี    สิงห์คำ
9. เด็กหญิงนฤมล    โจมจันทึก
10. เด็กหญิงแพรวา    วงเดือน
1. นางสาวมาศฤดี    ทองคำสี
2. นางสาวศิริกัลยา    ไชยมงคล
3. นางสาวไอริญ    ชัยเสนหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................