งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 752
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายจักรี    เรืองสุทธิ
2. เด็กชายยศพล    หริ่มสืบ
1. นางพิกุล    อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร    มงคล
2 3 โรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ทองปลอด
2. เด็กชายมนต์ณัฐ    ขาวชื่น
1. นางสาวกรกนก    มะลิทอง
2. นางสาวอรอนงค์    มัยรัตน์
3 4 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนาเทพ    กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายการัณย์    ทาจันทร์ดี
1. นางสาวพิจิตรา    แสงภารา
2. นายพิทักษ์พงษ์    สำเนียงล้ำ
4 6 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    อุดมศักดิ์
2. เด็กชายจักรภัทร    จันทร์ทอง
1. นางสาวจุฑามาศ    กลิ่นหอม
2. นางสาวสุพรรณี    ประพันธ์บัณฑิต
5 7 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. นายกัสมา    บุตรอำคา
2. เด็กชายวิรุต    น้อยทรง
1. นางปิยนุช    นุชประมูล
2. นางสาวพชรพร    ศัลยกะลิน
6 8 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 1. เด็กชายธนาพัฒน์    หงษ์วิเศษ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    ชมย้วน
1. นายกฤติน    รัตนเนตร
2. นางกฤษณา    ใจแก้ว
7 9 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิเชษฐ์    นักขัตฤกษ์
2. เด็กชายรุ่งสุริยา    แสนสระ
1. นายกันตภณ    สอนศรี
2. นางองุ่น    สกุลนอก
8 10 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. นายประวิทย์    มาตรศรี
2. เด็กชายธนพล    นกทอง
1. นางสาวจุฑาพร    แก้วดี
2. นางสาววงจันทร์    ไกรสุข
9 11 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายกิตติธัช    หนูทอง
2. เด็กชายดิศรณ์    หงษ์เวียงจันทร์
1. นางสาวศศิวิมล    สินธพ
2. นายเอกพงษ์    กองแก้ว
10 12 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงยุพาพร    ง่วนเชียว
2. นายยอดณรงค์    ศรีทา
1. นางสาวธนิดา    ศิรดาโชติการ
2. นายนิติพงษ์    เล็บครุฑ
11 13 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทิพพรหม
2. เด็กชายจิณณวัตร    ปัดสระน้อย
1. นายกฤษนคร    โยธาศรี
2. นางปัณณพร    ขจรภพ
12 14 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. นายสัญชัย    ปิ่นศิริ
2. เด็กชายทิวากร    ตุพิลา
1. นางสาวฐิตินันท์    โนนพาลี
2. นายสุมิตร    มีมา
13 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายอนุภัทร    สีสุวรรณ์
2. เด็กชายสุรชัย    สินสมุทร
1. นางสาวณัชสุคนธ์    พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์    คำงาม
14 16 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 1. เด็กชายธนาวุฒิ    ปิ่นน้อย
2. เด็กชายนฤพล    อยู่คะเชนท์
1. นางชยาภรณ์    พานนิล
2. นางเกศินี    มีสุข
15 17 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวิสุทธิวัฒน์    จันทนัน
2. เด็กชายณัฐพล    กลสรร
1. นางสาวพานทอง    กระจะชาติ
2. นางสาวสุภาพร    พวงเพชร
16 18 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    คนเล็ก
2. เด็กชายกิตติ    ภักดีบาง
1. นางสาวสุกฤตยา    อินศร
2. นางสาวอมราวรรณ    พันธ์ุวิชัย
17 19 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายอจลวิชญ์    ภู่สวัสดิ์
2. เด็กชายธิติวุฒิ    ใจมา
1. นางสาวบุษยา    แป้นหลง
2. นายวัชระ    อำนาจบัณฑิต
18 20 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายดุษฎี    พามี
2. เด็กชายปิติภัทร    พลับยิ้ม
1. นางชลธิชา    บำเรอจิต
2. นางสวรินทร์    สิมขุนทด
19 21 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    ทองศรีเมือง
2. เด็กชายอรรถพล    มูลทองย้อย
1. นางสาวนิตยา    ลิ้มเล็ก
2. นางสุวรรณา    บุญอร่าม
20 22 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    สิทธิธรรม
2. เด็กชายสมบูรณ์    จันทร์โอวาท
1. นางจินตนา    เทพอรุณ
2. นางศรีสุวรรณ    กุลสิงห์
21 23 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายปัญจทรัพย์    สีม่วง
2. เด็กชายวีระชาติ    มนอ่อน
1. นางสาวมนัญชยา    กางกำจัด
2. นายวสันต์    โพธิ์ไชย
22 24 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    อิ่มโอษฐ์
2. เด็กชายอภิวัตน์    อรุณฉาย
1. นายภีมเดช    มาลัยผ่อง
2. นายสุธิชัย    คะเชนทร
23 25 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายจิรพัชร    สมพรสุขสวัสดิ์
2. เด็กชายจรูญโรจน์    สบายสมัย
1. นางสาวพรรณรัตน์    ชินพัณณ์
2. นางสุวิมล    สร้อยสุวรรณ
24 28 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณเรศ    ทองสุก
2. เด็กชายภูริน    สรรศรี
1. นางขวัญชนก    เกตุสุวรรณ
2. นายเจษฎา    ศิริพงษ์
25 29 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายอุเทน    จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายศุภชีพ    ชีพนุรัตน์
1. นายประยงค์    อิ่มสุดสำราญ
2. นางมณเฑียร    อิ่มสุดสำราญ
26 30 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายเฉลิมเอก    อิ่มในสุข
2. เด็กชายภานุวัตร    ทูลแก้ว
1. นายนที    พุ่มไสว
2. นางนันทวรรณ    ตั้งอารมย์
27 31 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสนธยา    ภูผา
2. เด็กชายพสิษฐ์    แซ่อึ้ง
1. นางสาวดาวประดับ    เรืองศิริ
2. นายตรีธรพัชร    วราวุธวิเชียร
28 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายนฤนาท    คำดี
2. เด็กชายเกรียงไกร    พงศ์ไกรศรีสิริ
1. นางสาวปรียาภรณ์    คำผุด
2. นางสาวมาลิสา    รักษ์วงษ์
29 33 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอภิชญา    เปรมเจริญ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์    วชิรพันธ์วิชาญ
1. นางสาวกุลนิษฐ์    ทองเกลี้ยง
2. นางสาวมิชดา    เหมันต์
30 34 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มงคล
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทิพศร
1. นางสาวพัชรินทร์    ศรีวิชัย
2. นางสวรินทร์    นิมิตภาวัฒน์
31 35 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายธนรัตน์    วงค์เณร
2. เด็กชายนนทกานต์    วงค์เณร
1. นางชุตินันท์    คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์    คุ้มมัน
32 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายอัฐวุฒิ    ละห้อย
2. เด็กชายนันทศักดิ์    วงษ์นวม
1. นางสาววรัชยา    ชวลิต
2. นางสาวสุภาภรณ์    อาหมัด
33 37 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิชาภัทร    ศิริสุทโธ
2. เด็กหญิงลลิดา    ผลานิสงค์
1. นางสาวชนิกานต์    ปัญจเวทีกุล
2. นายนิติธร    ทั่งทอง
34 38 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงติญากรณ์    สังข์ทิพย์
2. เด็กชายธีรภัทร    วินิจกุล
1. นางณัชชา    เสนาภักดิ์
2. นางสาวปิ่นมณี    สีหัวโทน
35 39 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนิสร    อสุรินทร์
2. เด็กชายนนทพัทธ์    ปาละกุล
1. นางสาวฐิติรัตน์    พรทิพย์วิวัฒน์
2. นายวิษณุ    รัตน์ตยานุสรณ์
36 40 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงวรนิดา    โต๊ะทอง
2. เด็กชายพรเทพ    แซ่ลิ้ม
1. นายคชกฤต    สาสนะสุข
2. นางวรรณนิษา    แสนพวง
37 41 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายจิรายุทธ    กัลยา
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    หรั่งกรุ่น
1. นางสาวนิชานันท์    บุรวัชระไชย
2. นายวัชรพงษ์    ทองเกลี้ยง
38 42 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. นายสมบัติ    ชารี
2. นางสาวช่อชะเอม    เบ้าสุข
1. นางสาวสาวิตรี    นันทสอน
2. นายอรุณ    ฤทธิ์เทพ
39 43 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายเอกบุรุษ    ทองระอา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    อ้นปรางค์
1. นางสาวกันยา    บุตรจันทร์
2. นางสาวอัญชลี    สังสี
40 44 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    บูระคา
2. เด็กหญิงขวัญฤดี    แสนพันธ์
1. นายวรวิชญ์    คำพุ่ม
2. นางสุภาพร    คำพุ่ม
41 45 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายอรุณ    คัน
2. เด็กชายฐิติพงษ์    ทัดมาลี
1. นางจุฑาธิป    โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์    โพธิ์ร่มไทร
42 46 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายภาคิม    เฮงฮู้
2. เด็กชายนราศักดิ์    ประสิทธิเดช
1. นางสาวปริญญาภรณ์    ไวยบุญญา
2. นายอัครพล    พูลสวัสดิ์
43 47 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายเดชานุวัฒน์    เพ็งศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์    อยู่สะอาด
1. นายปรัชกรณ์    แต่งงาม
2. นางสาวสุชีรา    เขียวระยับ
44 48 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายตรีเพชร    ทองอ่วม
2. เด็กชายรัชชานนท์    ผลศิริ
1. นางสาวขนิษฐา    นิลโต
2. นายทศพล    ยงยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................