งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 750
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 6 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเกวลิน    สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงกมลชนก    อิ่มพราหมณ์
1. นางขวัญชนก    เงื้องาม
2. นางช่อเพชร    เนตรแก้ว
2 7 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายธรรมรักษ์    คนซื่อ
2. เด็กชายชินณุพงษ์    จรรยาพาเจริญ
1. นางจุรีรัตน์    เปรมศิริสกุล
2. นางสาวศรัญญา    กลดี
3 8 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 1. เด็กชายมงคล    เชียรพลแสน
2. เด็กชายดวงตะวัน    ทัพอุดม
1. นางสาวขนิษฐา    คุณยะโคตร
2. นางสาววราภรณ์    สุวรรณเสรี
4 9 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล    เล็กราช
2. เด็กหญิงณัฐนรี    อุดนอก
1. นางสาวกมลชนก    จุ้ยถนอม
2. นางสาวสุพรรษา    โพธิมณี
5 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายเจริญทรัพย์    อายุวงษ์
2. เด็กหญิงลูกน้ำ    ภู่โต
1. นางสาวณัชสุคนธ์    พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์    คำงาม
6 17 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    หล่มชาลี
2. เด็กชายวีระพล    อัครชาติ
1. นางสาวดวงใจ    บุญนาน
2. นางสาววิภาพร    หมอรัตน์
7 18 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นายจิระศักดิ์    ช้างแก้ว
2. เด็กชายสราวุธ    เอิี่ยมสำอางค์
1. นายนิวัฒน์    เหมือนเพชร์
2. นางสาวสุพรรณษา    อินทร์หอม
8 19 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายวันชณะ    ทองแถบ
2. เด็กชายธีรเดช    อนุพันธ์
1. นางสาวทิพภา    อภิชาติสกุล
2. นางรุ่งภัคภรณ์    ภาคทรวง
9 20 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายพัชรพล    ขำวิไล
2. เด็กชายธัญพงษ์    เอี้ยงปาน
1. นางสาวนิภาพร    เอี้ยงปาน
2. นายสุพจน์    มหาสุภาพ
10 27 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายจตุรงค์    เซี่ยงฉิน
2. เด็กชายพรเทพ    สิงห์เลือง
1. นายอนุพงศ์    เดชมงคลเจริญ
11 28 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุพจน์    โอนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวริศรา    พาหลี
1. นางสาววันดี    ศรีบัวหลวง
2. นายสุรสีห์    ทองรับแก้ว
12 32 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    พรหมนัส
2. นายพชรดนย์    ประวิง
1. นายจามร    ชุนสาย
2. นายทินวัตร    อาทิตย์
13 34 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายชลสิทธิ์    ตับกลาง
2. เด็กชายสมยศ    ถาวร
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ยิ้มเจริญสุข
2. นายไกรฤกษ์    มุขพันธ์
14 36 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายอนุชา    คำมุงคุณ
2. เด็กชายศรชัย    วรสวัสดิ์
1. นางปรธภัทร    ตีระพิมลจันทร์
2. นางสาววริสรา    มุลตรีแก้ว
15 37 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนรีรัตน์    บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงมนชนก    ใช้ฮวดเจริญ
1. นางสาวพลอยปภัส    นาอุ่นเรือน
16 38 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงตรีดาว    งามแสง
2. เด็กหญิงรัตติกาล    เยาวรุต
1. นางจารุณี    เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวสุภาพร    ครูสอน
17 39 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายเมธัช    เลิศจิรราตง
2. เด็กชายดุลยพล    แพงหอม
1. นางสาวฐิติรัตน์    พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์    แจ่มจบ
18 44 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนรินรัตน์    ก่ำพิชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา    นิบุญธรรม
1. นางสาวภูษณิศา    สิริรัตน์ไพศาล
2. นายสมเกียรติ    สุทนต์
19 45 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายชนาพัชร์    สาแก้วพรชัย
2. เด็กชายศุภวิชญ์กรณ์    มาทองคำ
1. นางสาวรัตนา    จันทร์ประชุม
2. นางสาวอรรถพร    ภู่ประสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................