งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 749
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 8 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 1. เด็กชายเกรียงไกร    คงสวัสดิ์
1. นายธีรยุทธิ์    ประมงกิจ
9
2 10 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายสรายุทธ    อนุรักษ์อุดม
1. นางสาววนิดา    อาดำ
6
3 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายณฐภัค    ผลเกิด
1. นางสาวมาลัย    คงชมแพ่ง
8
4 28 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายภควัต    แพรัศมี
1. นางสาววันดี    ศรีบัวหลวง
12
5 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิจักษณ์    เชิงชล
1. นางสาวสุจิตรา    ราชิวงศ์
7
6 32 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายก้องภพ    สุคนธทรัพย์
1. นางจันทรธิมา    สุคนธทรัพย์
5
7 36 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายธนบดี    คล้ายวิจิตร
1. นางนุชนาฏ    โพธินำแสง
ชนะเลิศ
8 37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    บัวใหญ่
1. นางสาวเจมจิรา    พลอยเขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 40 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายธีรชัย    ชื่นชม
1. นางสาวพัชรินทร์    เลาหสูต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 42 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภสรณ์    น้อยศรี
1. นางสมัคร    คนชม
10
11 45 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายอมรเทพ    มิ่งหนองอ้อ
1. นางสาวอนุสรา    แก้วเพ็ชรพลาย
11
12 47 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุทธิดา    โพธิ์เกตุ
1. นางสาวมัณฑกา    กุลจันทร์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................