งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 741
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงศวิตา    ดวงกันยา
2. เด็กหญิงมุทิตา    อินกรัด
1. นางสาวเดือนฉาย    จตุรงค์มโนรถ
2. นายเอกวิทย์    ศิริสิงห์
2 2 โรงเรียนวัดประโชติการาม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนฤมล    ปัจฉิม
2. เด็กชายจันทรัตน์    ไพโรจน์
1. นายอวยพร    กลิ่นสุคนธ์
2. นางเฉลิมศรี    มั่นทัพ
43
3 3 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอสมา    แจ่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    บัวนาค
1. นายฉลอง    คงมั่น
2. นายชัชวาลย์    ทองแยว
11
4 4 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงโสภิตนภา    นุ่นยวง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    วรรณา
1. นางสาวพรทิวา    สกุลทอง
2. นายพรประทาน    สายเนตร
40
5 5 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปิ่นตินัทธิ์    สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงภนัฐศิญา    ทาเอื้อ
1. นายจิรวัฒน์    พึ่งสุข
2. นายชิษณุพงศ์    จันทรัตน์
39
6 6 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงณหฤทัย    แซ่จิ้ว
1. นางสาวผจงพร    ทองนวล
2. นางสาวอัญชรินทร์    เกิดจิตร
27
7 7 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนภัทสร    สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรธิชา    ไวสาหลง
1. นายปณชัย    สุขสี
2. นายศักดิ์สิทธิ์    โพธิ์ดำกล่ำ
27
8 8 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอารียา    นำสิน
2. เด็กหญิงพรเพชร    ปลงใจ
1. นายมนต์ชัย    วรสิงห์
2. นายเรืองเวทย์    ขาวสนิท
6
9 9 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายบุริศร์    ขาวจ้อย
2. เด็กชายศุภกฤต    แปลงโสม
1. นายศิวดล    ไชยฤกษ์
2. นายอิทธิพล    ถนอมรัตน์
27
10 10 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงบุษกล    สอนสระคู
2. นายพงศ์พิสุทธิ์    บุญเลิศ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    โสภา
2. นายอุดมศักดิ์    ชาติศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสมิตา    ลึกวิลัย
2. เด็กหญิงอริสา    วันดี
1. นางสาวสุนันท์    เหมือนทัด
2. นายสุรเชษฐ์    บุตรพุ่ม
35
12 12 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายจักริน    ภมร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สายคง
1. นางสาวจินตหรา    อินทร์เงิน
2. นางสาวมัชนก    เนียมพูนทอง
11
13 13 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    ผิวนวน
2. เด็กหญิงสุวิมล    ดุษะนอก
1. นางสุภาภรณ์    เครื่องสาย
2. นายอนุชา    เครื่องสาย
43
14 14 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัชยา    ยิ้มยวน
2. เด็กหญิงชาลิสา    เขียวแพร
1. นายณรงค์ศักดิ์    นาคนคร
2. นางสาวธัญพร    อ่วมเครือ
17
15 15 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงจิระประภา    แดงด้วง
2. เด็กหญิงณัฐภัททรา    กงถัน
1. นายบุญเจริญ    ระมั่งทอง
2. นางสาวศศิธร    พรพิทักษ์กุล
11
16 16 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 1. เด็กชายอานัส    รักญาติ
2. เด็กชายวัชรพล    นนทรีย์
1. นายอภิสิทธิ์    ประสงค์ดี
11
17 17 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนริิธญา    สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงภัทรา    สุขยินดี
1. นางสาวจันทร์จิรา    ยะรังษี
2. นางสาวจิตติวรรณ    จามชาติ
6
18 18 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    พิมพาพร
2. เด็กชายคณิศร    โคกเทียน
1. นางสาวรุ่งทิพย์    พรหมมา
2. นางอัญชลี    อินทจร
47
19 19 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ปลื้มทรัพย์
2. เด็กหญิงชลธิชา    นาคฉาย
1. นางประทุม    เทียมเมือง
2. นายอภิวัฒน์    ท่าพิมาย
36
20 20 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายภานุพงศ์    คำทับทิม
2. เด็กหญิงสุชาวดี    สาครเจริญ
1. นางสาวสุภานัน    จำนงค์ไว
2. นายอนรรฆ    ชมบุรี
17
21 21 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. นางสาวณัฐวรา    วงษ์ศรี
2. นายพงศ์วิชญ์    รัดรอดกิจ
1. นายประทีป    บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา    บุญอร่าม
17
22 22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. นางสาวชัญญา    ประทุม
2. นายอมรพัฒน์    พายสะอาด
1. นายดุลยรัตน์    แก่นทรัพย์
2. นายนิรุจน์    ภาษี
9
23 23 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงอภัสรา    ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงอริสรา    บุญวิเศษรัตน์
1. นายตรีสุริยา    บูรพาเมธาโกศล
2. นางสาวอลิสา    ทิพย์ปาน
11
24 24 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายสัจพัฒน์    พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ลูกจันทร์
1. นายวัชรินทร์    เรืองแสงอร่าม
2. นางสาวสุกัญญา    ดีประเสริฐ
25
25 25 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    สุทธิพิบูลย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ย้อมสี
1. นายวิรัช    สว่างอรุณ
46
26 26 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงนิตยา    สีดา
2. นางสาวแหม่ม    เรียงสา
1. นางทิพวรรณ    แต้ตระกูล
2. นายมานนท์    วิชิตการ
27
27 27 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุพัฒน์    อนุศาสตร์สังข์
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์    อุดมพล
1. นางปิยาภรณ์    แจ่มแจ้ง
2. นายมีเชาว์    พุทธิวัย
5
28 28 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    ฤกษ์รูจี
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สำเนียง
1. นายศักดิ์ชัย    ใจบุญ
2. นายเสนอ    เต็มแก้ว
17
29 29 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทนา    แดงเข้ม
2. เด็กหญิงทิพพรัตน์    ดวงจันทร์
1. นายณัฐพล    พันธุ์แตง
2. นางวิไลลักษณ์    โสมภีร์
22
30 30 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงธิชา    บึงแก้ว
2. เด็กหญิงพรธีรา    บัวปั่น
1. นายอัมรินทร์    ยิ้มไพบูลย์
11
31 31 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนนทิชา    โพธิ์ศิริ
2. เด็กหญิงชนกนันท์    ดอนไพรเณร
1. นางประกายมาศ    บุญสมปอง
2. นางสาวพัชรี    ศุภษร
8
32 32 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. นางสาวเจษฏาพร    สวนมาลัย
2. นางสาวกัญญาภัค    สุทธะป๊อก
1. นางสาวนวลนิตย์    อุ่นเรือน
2. นางสาวพัชรา    ชื่นขอบ
17
33 33 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยา    ชิตสุวชา
2. เด็กหญิงษาวิตรี    ยิ้มยนต์
1. นายปิติ    แสงทอง
2. นางรัชนิดา    นิลมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 34 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 1. นางสาวอรทัย    เมิดสูงเนิน
2. เด็กชายธีรภัทร์    สุขยินดี
1. นายพิทักษ์    พูลแก้ว
2. นายวิฑูรย์    อ่อนธรรม
40
35 35 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    อารมณ์ปลื้ม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ทรัพย์ประสิทธิ์
1. นางสาวนภาพรรณ    ปิ่นทอง
2. นายสุวิทย์    เพ็ชรทอง
34
36 36 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกอบกูล    แว่นทอง
2. เด็กหญิงพลอยลดา    โชติช่วง
1. นางสาวดาริน    ฮกซุ่นเฮง
2. นางสาวรักชนก    พุฒซ้อน
45
37 37 โรงเรียนบ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 1. นางสาวธนภรณ์    สถิตบัลลังค์
2. นางสาวญาดา    พุทธดี
1. นางสาวชลธิชา    ศรส่ง
2. นายสุภปรเมศร์    ทิพย์อภิรัชต์
25
38 38 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    คงประเสิรฐ
2. เด็กหญิงนา    ไท
1. นายจักรกริช    จากกิ่งเรืองโรจน์
2. นางธนวรรณ    โชติสวัสดิ์
37
39 39 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    มีอำนาจ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ม่วงพันธุ์
1. นายชินดนัย    แก้วฤทธิ์
2. นายบุญทรง    แสงระยับ
42
40 40 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงสิริโสภา    อยู่อินทร์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    โรจน์ธนพัทธ์
1. นายปรีชา    อินบัว
2. นางวารี    ศรีนราวัฒน์
ชนะเลิศ
41 41 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภรดา    ครองบ้าน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    คำนาเวช
1. นายกฤษดากร    ตาคำ
2. นางวิไล    เกตุกัญญา
33
42 42 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ทองมา
2. เด็กหญิงธิดาพร    ประดิษฐ์วงษ์
1. นางสาวกาญจนา    ผุยสุ
2. นางสาวนริศรา    สำรวล
37
43 43 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ปรีการ
2. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์    กะกุลนิตย์
1. นางสาวชัชฎาวัลย์    ยาสมุทร
2. นายประเวช    ทองโอภาส
9
44 44 โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุทัด    แนบจันอัด
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ด้อมสุธรรม
1. นางสาววาธิณี    ภูธนะวีระชาติ
2. นายศักดิ์สิทธิ์    โสโคกกรวด
22
45 45 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุธิตา    เพาะพืช
2. เด็กชายธนา    ฮะบุญมี
1. นายวีระกิจ    พรรัชภูมิ
2. นายอรรถพล    วะชุม
4
46 46 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    นาคอินทร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    ควรผล
1. นางสาวณัฐปวีย์    บรรยงศิวกุล
2. นางสาวหทัยชนก    เขียวหวาน
27
47 47 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายวัศพล    พลอยแสง
2. เด็กหญิงพรนภา    ลาภเสนา
1. นายวรุฒ    เหมือนนรุธ
2. นายเฉลิม    มีใจเย็น
22
48 48 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์    นาคนาวา
2. เด็กชายระพีพัฒน์    เชยอักษร
1. นายวิรัตน์    กมขุนทด
2. นางสาวอัมพร    ฉายาพัฒน์
27
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................