งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 739
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสุชาวดี    เชนไชย
2. เด็กหญิงกานต์มณี    ไชยธงรัตน์
3. เด็กหญิงศศิวิมล    เจ้าวงศ์ปรีดา
4. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาน    จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงแพรวา    สีดาวงศ์
6. เด็กหญิงศรัณยา    ศรีกลาง
7. เด็กหญิงนันธพร    สรรพวัตร
8. เด็กหญิงนารีรัตน์    เผ่านาค
9. เด็กหญิงสุนิสา    ม่วงกลาง
10. เด็กหญิงแพรวา    โคตรดี
1. นายนายอาคเนย์    ศรีเทพ
2. นางสาวสุชีลา    ง่วนกิม
32
2 3 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายจีรเดช    จันทร์คล้าย
2. เด็กหญิงจิราพร    ฤาชา
3. เด็กหญิงมินตรา    นิลาวรรณ์
4. เด็กหญิงปานตะวัน    นามโชติ
5. เด็กหญิงรัตติกาล    มูลคำแสน
6. เด็กหญิงอภิริสา    ธรรมมา
7. เด็กหญิงจุฑามาศ    แดงชาติแท้
8. เด็กหญิงอมรรัตน์    ธรรมมา
9. เด็กหญิงณัชชา    เสียงเพราะ
10. เด็กหญิงนภัสชล    นามเลื่อม
1. นายประจักษ์    โชติช่วง
2. นายมัฆวัน    โชติช่วง
3. นางสาวเสาวลักษณ์    สุขบรม
29
3 4 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เพชรสวน
2. เด็กหญิงสิริ    หงษ์อุเทน
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ออนแก้ว
4. เด็กหญิงธันยพร    น้อยมี
5. เด็กหญิงภัชรา    ถนอมจิตร
6. เด็กหญิงพรรษา    ถนอมจิตร
7. เด็กชายพีรพงษ์    รอดพลับ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    อรุณโรจน์
9. เด็กชายพันธวีร์    ทวีลาภ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิฌา    แก้วทองสุข
1. นายนิพัทธ์    แก้วไพร
2. นางสาวสุนิสา    ผดุงรัตน์
3. นางสาวอมฤดา    พงษ์ศักดิ์
23
4 6 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทร์นารี    แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายนาคร    เพิ่มสิน
3. เด็กชายสราวุฒิ    อุทัยลี
4. เด็กชายนนทกร    เลิศประเสริฐ
5. เด็กหญิงนลิน    โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงปาริชาติ    หมื่นหาญ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์    ประมงค์
8. เด็กหญิงบวรรัตน์    อัตถะ
9. เด็กหญิงผกามาศ    อยู่เย็น
10. เด็กหญิงกาญติมา    มิตรทอง
1. นายณัฐพันธ์    ยารังกา
2. นายดัสนัย    ดำมี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิพัชรา    เทพสุรินทร์
15
5 7 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายสมชาย    สายมา
2. เด็กหญิงนิพาดา    โคตวิทย์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    โม่กลาง
4. เด็กหญิงจินตนา    ศรีรักษา
5. เด็กหญิงณัฐชา    ทับทิมเทศ
6. เด็กหญิงปรางค์วลัย    มีสุข
7. เด็กหญิงสุวิชญา    พุทธกลาง
8. เด็กหญิงนวพรรษ    พุทธกลาง
9. เด็กหญิงชลลดา    โพธิ์ศรี
10. เด็กหญิงมาริสา    สะหะมาน
1. นางสาวขวัญฤทัย    ชัยภิบาล
2. นางสาวชลนี    เทพวงศ์
3. นางวรรณิภา    วงศ์ศิริ
13
6 8 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวาลิน    วารีเขตต์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    เอมสกุล
3. เด็กหญิงพลอยแก้ว    ลองศิริคง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มนตรี
5. เด็กหญิงอังคณา    ผลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์    หกยอด
7. เด็กหญิงปาริชาติ    วงศ์ชะอุ่ม
8. เด็กหญิงกรรณิการ์    สีใส
9. เด็กชายสุรเชษฐ์    กลั่นมาลัย
10. เด็กหญิงศรัณยา    ประกอบผล
1. นางกมลา    สุขเกษม
2. นางสาวทิพยาภรณ์    ศรีแก้ว
3. นายมนต์ชัย    วรสิงห์
12
7 9 โรงเรียนวัดหนองคัน สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินภา    เลิศงาม
2. เด็กหญิงพรหมพร    จินต์พัฒน์
3. เด็กหญิงโชติกา    เฟื่องประยูร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา    โพธิ์เรือง
5. เด็กหญิงศศิภา    ร่วมใจ
6. เด็กหญิงพัชรพร    มณีเกตุ
7. เด็กหญิงอรจิรา    นิวาสิน
8. เด็กหญิงกชกร    เชิดชู
9. เด็กหญิงชนาภา    แย้มละออ
10. เด็กหญิงศิรินันท์    น้อยยะนะ
1. นางสาวชวนชม    ผดุงนาม
2. นางสาวนันทวดี    วรรณสุข
3. นายอรรถพล    มุจรินทร์
27
8 10 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    เชิญรัมย์
2. เด็กหญิงธิดามณี    วงสายันต์
3. เด็กหญิงภัทรวดี    บัวโรจน์
4. เด็กหญิงนาตาลี    ต้องดี
5. เด็กหญิงรินรดา    เพ็ชรใส
6. เด็กหญิงวิมาดา    เข็มแอ๊ด
7. เด็กหญิงวรรณวิษา    กล่ำโพธิ์
8. เด็กหญิงวรรณริสา    นาคนวล
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เจริญวงษ์
10. เด็กหญิงณนฐกานต์    บุญเตา
1. นางสาวณิชาภัทร    รันทม
2. นายสรกฤช    เรืองทอง
3. นางสาวเปรมยุดา    สุดจำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงวาสินี    ผิวเผือก
2. เด็กหญิงจีระนันท์    สุนทอน
3. เด็กหญิงสุคณธา    พรหมทัศน์
4. เด็กหญิงดวงฤทัย    แก้วคูนอก
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    เล่าแสง
6. เด็กหญิงกัลยากร    หรีหร่อง
7. เด็กหญิงสุชานรี    อุ่นเรือน
8. เด็กหญิงเกวลิน    ไกรหา
9. เด็กหญิงวันวิสา    ทัศนาจร
10. เด็กหญิงวันนิสา    ทัศนาจร
1. นางสาวศศิประภา    ประคองศรี
2. นายสุรเชษฐ์    บุตรพุ่ม
3. นายโสภณ    บุญเรืองรอด
21
10 13 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    พู่พงษ์
2. เด็กหญิงเหรียญไทย    ยักษ์คะพันธ์
3. เด็กหญิงศศิมา    ขัมพารมณ์
4. เด็กหญิงศศิประภาภรณ์    เขียวละออ
5. เด็กหญิงกนกภรณ์    ยิ่งยง
6. เด็กหญิงฉวีวรรณ    บ่อทอง
7. เด็กหญิงชนาภา    อุทธพันธุ์
8. เด็กหญิงมณฑกานต์    ปานพงษ์
9. เด็กหญิงวีรยา    จันทร์นวล
10. เด็กหญิงศรัณย์พร    ยะศาลา
1. นางสาวรุ่งระวี    งามแป้น
2. นายสิงหพันธุ์    รจนาสม
26
11 15 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงนริญญา    ภุมมา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันทร์ดาดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี    แสงใหญ่
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน    วงชาตรี
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์    พิมเก
6. เด็กหญิงสุภาพร    จำเมือง
7. เด็กหญิงทิพวรรณ    สุขมาก
8. เด็กหญิงสุนิสา    รัตบุญนะ
9. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    พุตตะขบ
10. เด็กหญิงณิชชานันท์    จำปาศักดิ์
1. นางขวัญนภา    คำมูลมาตย์
2. นางเรืองอุไร    เสือดี
3. นายไพฑูรย์    ขุนวิชิต
18
12 17 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    หอมมาก
2. เด็กหญิงพัชรี    วงเวียน
3. เด็กหญิงอรัชมน    วิวาสุข
4. เด็กหญิงจิราพร    เนาวรักษ์
5. เด็กหญิงรุจิรา    เมืองมูล
6. เด็กชายพงศธร    ถั่วทอง
7. เด็กหญิงวรรณวิษา    ดาวใส
8. เด็กหญิงเจนจิรา    นันทสูนย์
9. เด็กหญิงศศิวรรณ    ตงเป้า
10. เด็กหญิงนัทฌา    ดาวใส
1. นายบุญทวี    ดิษริยะกุล
2. นางวันเพ็ญ    พึ่งเกษม
3. นางสาวศิริลักษณ์    สง่าวงค์
30
13 18 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแวนูอายนี    กุรุง
2. เด็กหญิงเสาวรส    สำราญลักษณ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มีบุญพอ
4. เด็กหญิงสุพัชชา    เที่ยงธรรม
5. เด็กหญิงพัชราภา    สิทธิกรรม
6. เด็กหญิงพรพิมล    แสงหิรัญ
7. เด็กหญิงประภาพร    แผ่นทอง
8. เด็กหญิงนภาพร    แผ่นทอง
9. เด็กหญิงพิชนาฎ    พิมพา
10. เด็กหญิงวนัชพร    อานุภาพ
1. นางสาวทัศนีย์    รัดห่วง
2. นายสมาน    อำลา
23
14 19 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอริศรา    ทรัพย์เลิศ
2. เด็กชายศรายุทธ    เฉยทิม
3. เด็กหญิงมาริษา    ดีเลิศ
4. เด็กหญิงปรียาภัทร    พูละพัฒน์
5. เด็กหญิงนิธิวดี    ณ บางช้าง
6. เด็กหญิงทิชากร    พินิจการ
7. เด็กหญิงดารารัตน์    เคร้าเครือ
8. เด็กหญิงกนกอร    ใจเพ็ชร
9. เด็กหญิงกฤษณา    แก้วเรือง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุนทอง
1. นางสาวนันทิยา    โพธิประสิทธิ์
2. นางสาวพิสมัย    คำดี
3. นางสาวเสาวลักษณ์    พุ่มพวง
8
15 20 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    บุญธรรม
2. เด็กชายณัช    ขุนศรีภักษร
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา    สังนก
4. เด็กหญิงสิปวดี    โพธิ์สุข
5. เด็กหญิงสุธิมา    คำชื่น
6. เด็กหญิงสุภัสสร    อนุภาพ
7. เด็กหญิงอัมรา    อยู่เกิด
8. เด็กหญิงอารียา    บุญเที่ยง
9. เด็กหญิงอโนทัย    สุทธา
10. เด็กหญิงแพรวฟ้า    วิธิสินธุ์
1. นายตรีพินณ์    บุญรุ่ง
2. นางนุชนาถ    อภิชนะกุลชัย
3. นางสาววรรณพร    พูลรอด
22
16 21 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงนิภารัตน์    คำจันทร์
2. เด็กหญิงยดาพร    เบ็ญชา
3. เด็กหญิงชัชชนก    รักน้ำเที่ยง
4. เด็กหญิงหยาดฟ้า    หลิมสกุล
5. เด็กหญิงภัทรวดี    เกตุบัว
6. เด็กหญิงนิศากร    โตมอญ
7. เด็กหญิงจรินรดา    กมลฤกษ์
8. เด็กหญิงวนิดา    ทองสุขเสนี
9. เด็กหญิงณัฐชา    งามชมจันทร์
10. เด็กหญิงณฐินี    เทียนจันทร์
1. นางจันทิรา    รัตนะ
2. นางศุลีพร    ภูพวก
3. นายสมภาส    พิมพ์พันธุ์ดี
9
17 22 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบุษณีย์    แดงพยุง
2. เด็กหญิงนพรัตน์    แสงเหลา
3. เด็กหญิงพันธิตา    เงินโสม
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แสงกรม
5. เด็กหญิงวาสนา    เผ่นจันทึก
6. เด็กหญิงสาวินี    พันธ์แม่งมี
7. เด็กหญิงธัญจิรา    หวันทา
8. เด็กหญิงคริสติยา    แดงพยุง
9. เด็กหญิงสกาวรัตน์    มั่นคง
10. เด็กหญิงสิรินทรา    ศรีใส
1. นายจิระพงศ์    ทาสร้าง
2. นางธัญวลัย    นงค์พรมมา
3. นางวาสนา    ลิตตา
20
18 25 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ทับอุดม
2. เด็กหญิงกรกมล    มินอ่อน
3. เด็กหญิงสิริวดี    หาญกล้า
4. เด็กหญิงวรรณิษา    บุญเลี้ยง
5. เด็กหญิงกุลสตรี    ลมพัด
6. เด็กหญิงสุธิมา    บัวเทพ
7. เด็กหญิงและและเว    -
8. เด็กหญิงสุกัญญา    โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงปรียา    -
10. เด็กหญิงจิรนันท์    พลายงาม
1. นางสาวจิราภรณ์    เพชรทัต
2. นางสาวเบญจภรณ์    บุญสม
3. นางสาวแก้วกาญจน์    ซิบเข
17
19 27 โรงเรียนวัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    ไชยะสม
2. เด็กหญิงสุธิตา    บุญรอด
3. เด็กหญิงศิรินาถ    เทียมจันทร์
4. เด็กหญิงวัชรินทร์    ทับทองดี
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    นนท์ศิลา
6. เด็กหญิงปานดาว    หงษ์เวียงจันทร์
7. เด็กหญิงนริศร    ปินะเต
8. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    หงษ์เวียงจันทร์
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร    แห้วเพชร
10. เด็กชายกฤษดา    เบ้าบุญ
1. นางสาวราตรี    มาตรวิจิตร
2. นางศิริลักษณ์    เรียบเรียง
3. นางสาวอรนุช    นามปัญญา
5
20 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทับทิมดี
2. เด็กหญิงเกศรา    สีเคน
3. เด็กหญิงวรารัตน์    สนธิสายทอง
4. เด็กหญิงสุชาดา    จงเจนกลาง
5. เด็กหญิงจารุวรรณ    เจี่ยมจำรัส
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    เนื่องสุนัย
7. เด็กหญิงมณฑกานต์    มีชำนาญ
8. เด็กหญิงบัณพร    สังข์สวัสดิ์
9. เด็กหญิงนิภาพรรณ    น้อยลาศ
10. เด็กหญิงกันติยา    สนรัมย์
1. นางปูริดา    จันทร์นวล
2. นางศรีสกุล    ผิวเพ็ง
3. นางสาวศิรินันท์    อรรถภาพ
31
21 30 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงธิติมา    วงษ์กฤษณ์
2. เด็กหญิงณัฐชา    งามชื่น
3. เด็กหญิงวรนุช    ศรไชย
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรีเจริญ
5. เด็กหญิงสุกัญญา    สิงห์อยู่
6. เด็กหญิงปรายฟ้า    เกิดพิพัฒน์
7. เด็กหญิงกิติยา    เลิศฤทธิ์
8. เด็กหญิงภิญญาดา    สุดสวาท
9. เด็กหญิงวรรณษา    อ่อนเม้ย
10. เด็กหญิงนิภาพร    บุญช่วย
1. นายนิพนธ์    ชื่นขำ
2. นางสาววราพร    ม่วงประถม
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริพร    ศรีเพชร
34
22 34 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายอิทธิพล    กองอุนนท์
2. เด็กชายชัชวาล    จินแส
3. เด็กชายวรวุฒิ    แดงโสภา
4. เด็กชายภาณุพงศ์    ผดุงภักดิ์
5. นายจักรกริช    เที่ยงตรง
6. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    มีประยูร
7. เด็กหญิงโยษิตา    จันทโยชน์
8. เด็กหญิงนัฐชา    ทองสินธุ์
9. นางสาวกรรณิการ์    ศรีสุข
10. นางสาววนิดา    กองภาค
1. นางสาวจินตหรา    แก้วเพียร
2. นายชาติ    ประวะเสนัง
3. นางสาววัชรีย์    ทองอินทร์
28
23 35 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปาริสา    พันแตง
2. เด็กหญิงศันศนีย์    ปานอุทัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สะอาดนัก
4. เด็กหญิงสุธีมา    สมบัติวิทย์
5. เด็กชายนพดล    ถมยา
6. เด็กชายคิมหันต์    ยิ้มละมัย
7. เด็กหญิงยลรดี    ทองสุกมาก
8. เด็กหญิงอทิตยา    เปี้ยอุด
9. เด็กหญิงอาริยา    ทรัพย์มา
10. เด็กหญิงกนกวรรณ    พรายแก้ว
1. นายธเนศร์    เจริญเนือง
2. นางสาวนภาพรรณ    ปิ่นทอง
3. นายสุวิทย์    เพ็ชรทอง
7
24 36 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    เรียงวงษ์
2. เด็กหญิงวิภา    ภิรมย์จันทร์
3. เด็กหญิงอนัญญา    วงษ์นวม
4. เด็กหญิงนภาพร    โพธิ์พัน
5. เด็กหญิงมนัสนันท์    แพน้อย
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    โฉมงาม
7. เด็กหญิงเนตรดาว    เฟื่องแก้ว
8. เด็กหญิงนัฐกาล    เบี้ยทอง
9. เด็กหญิงวันวิภา    ยันตะพันธ์
10. เด็กหญิงสุภาวดี    ดำด้วงโรม
1. นางนิภาภรณ์    นากสุก
2. นางสาวภัสราวรรณ    ซื่อสัตย์
3. นางสาวอโนชา    ใจคง
11
25 37 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุคนธา    ใบเงิน
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    ทวีโชคสิริกุล
3. เด็กหญิงอรปุริสา    ศุภกา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ห่อทรัพย์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร    ลิ้มภักดี
6. เด็กหญิงนิพาดา    หอมนวล
7. เด็กหญิงพรรษชล    โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงวัศยา    สุภาผล
9. เด็กหญิงศศิชา    โพธิ์เที่ยง
10. เด็กหญิงอริษา    คำบึงกลาง
1. นางชื่นศุกร์    แสงวงกาโร
2. นายณชล    ลิ้มภักดี
3. นายมณฑลธน    ไชยเสน
6
26 40 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงวนิดา    มหาสะโล
2. เด็กหญิงณัฐชา    แอบทองใส
3. เด็กหญิงปัทฐมาพร    แก้วไทรไพ
4. เด็กหญิงอรกัญญา    คงเมือง
5. เด็กหญิงวิภาดา    ชาวลุ่มบัว
6. เด็กหญิงอรุณวรรณ    คำทุย
7. เด็กหญิงไอยดา    ประภาพันธ์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    สระทองคุ้ม
9. เด็กหญิงชนิตา    คุ้มพุ่ม
10. เด็กหญิงช่ออนงค์    วรรณสัย
1. นางสาวธันยพร    ดอนอินทรัพย์
2. นายนพ    ทองเครือเกษตร
3. นางอรอนงค์    พุฒิชัยธนาสิริ
23
27 41 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนัฐพิชญา    ทองละมุล
2. เด็กหญิงกัณฐิกา    แรมปัดชา
3. เด็กหญิงกุลวราลักณ์    ผงผานอก
4. เด็กหญิงกัลยา    มหาหิงค์
5. เด็กหญิงกัลยา    ถะเกิงสุข
6. เด็กหญิงดลพร    สุดใจ
7. เด็กหญิงรสกร    มาน้อย
8. เด็กหญิงพัชรพร    สามัคคี
9. เด็กหญิงญาณิศา    เกี้ยมแสนเมือง
10. เด็กหญิงลัคนา    พันธ์กลาง
1. นายธานิตย์    ชุมนิรัตน์
2. นางมณีรัตน์    ชุมนิรัตน์
3. นางยุพดี    อินทรสำอางค์
ชนะเลิศ
28 42 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนาวุฒิ    สระเกตุ
2. เด็กหญิงธารารัตน์    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงกิตติญา    สาระคำ
4. เด็กหญิงมานัส    วงษ์ยีเม๊าะ
5. เด็กหญิงอนัญญา    กอบทรัพย์
6. เด็กหญิงธัญญาพร    ชาญวาทิก
7. เด็กหญิงภคจิรา    ปันปา
8. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    เอื้อเฟื้อ
9. เด็กหญิงชญานนท์    สาลี
10. เด็กหญิงบุณยาพร    มาสะ
1. นางสาวกาญจนา    ผุยสุ
2. นางสาวพิมวิพา    ทายประโคน
3. นางสาววิยะดา    เสาร์มั่น
4
29 43 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงศ์    จันที
2. เด็กชายศักดิ์สยาม    ดวงจรัสแสง
3. เด็กชายพงศกร    ศรีหัวทน
4. เด็กชายณัฐวัตร    ศรีพรหมมา
5. เด็กชายธนโชติ    สีกะแจะ
6. เด็กชายธงชัย    เกิดบ้านใหม่
7. เด็กชายเรนุวัฒน์    ผากำ
8. เด็กชายธันยธรณ์    ศรีจะเที่ยง
9. เด็กชายศราวุธ    ศรียางนอก
10. เด็กชายสรยุทธ    จันทร์ขำ
1. นายชัยณรงค์    พุทธบรรพต
2. นางลักษมีลาวัณย์    วงษ์น้อย
3. นายสุนทร    การบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 44 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    รักจันทึก
2. เด็กหญิงนิตย์รดี    ศรีภูวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา    ช้างสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงกนกพิชญ์    มีศิลป์
5. เด็กหญิงวิภาดา    แสงพรม
6. เด็กหญิงสุนิสา    พุธแดง
7. เด็กหญิงจิราพร    กลีบเกษร
8. เด็กหญิงอารียา    ยิ้มโกทับ
9. เด็กหญิงสิริรัตน์    บุญรอด
10. เด็กหญิงวณิดา    ทองแสง
1. นางสาวธิดารัตน์    การันต์
2. นายปัณณวิชญ์    แก้วสุพรรณ
3. นายวิโรจน์    ทรัพย์เอนก
19
31 45 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎิ์ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายเจษฎา    เรืองกุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    แดงพยนต์
3. เด็กชายสัจจวัจน์    ท้วมสมบุญ
4. เด็กชายวุฒิชัย    ไหล่อ่อน
5. เด็กชายอรงกรณ์    คงชาตรี
6. เด็กชายอนุชา    ธนะสูตร
7. เด็กชายพิพัฒน์    สินธเกิด
8. เด็กชายอดิศร    อ้นมณี
9. เด็กชายเจษฎากรณ์    คงศักดิ์สุภาพกุล
10. เด็กชายจิราภัทร    ยิ้มพราย
1. นายปริชมน    เขียวชม
2. นางสาวละอองดาว    หวลถึง
3. นางสาวสุธินี    ระเบียบกุล
9
32 46 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงการะเกตุ    โพธิ์พาฤทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา    ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงกิจเจริญ    ไตรเมฆ
4. เด็กหญิงดุจเดือน    ทองทา
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร    กำเนิดคุณ
6. เด็กหญิงอัจฉรา    กลมเกลี้ยง
7. เด็กหญิงฐาวิณี    ลุนสอน
8. เด็กหญิงวาศินี    บุญคง
9. เด็กหญิงพรนภา    กุหลาบสี
10. เด็กหญิงธัญญรัตน์    สุภาเสพ
1. นางพัทธนันท์    โฉมศรี
2. นางสาวอัจจิมา    ศรีงาม
3. นางเกศสุนีย์    จูงใจ
15
33 47 โรงเรียนวัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายพลรัตน์    เครือวงษา
2. เด็กชายธนากร    จีนเจือ
3. เด็กหญิงบุญจิรา    ชื่นอุรา
4. เด็กหญิงจันทิรา    ฝากฝัง
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สร้อยสนคลัง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    อ่อนสุวรรณ์
7. เด็กชายศรายุทธ    ฉิมอำพัน
8. เด็กชายนภสร    ทองบุญธรรม
9. เด็กชายเทวานันท์    เหมือนนรุธ
10. เด็กหญิงเมธิยาภรณ์    เขียววิลัย
1. นางชนาลักษณ์    โคงาม
2. นายณัฐพงษ์    ทองระย้า
3. นางธนพร    จันทรโคตร
13
34 48 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชิโนรส    ถ้ำสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ทั่งจันแดง
3. เด็กหญิงธัญชนก    นิ่มขุนทด
4. เด็กหญิงไพลิน    ศรีคล้าย
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    สุทธิ
7. เด็กหญิงปานไพลิน    กองพรม
8. เด็กหญิงมธุมาศ    ด่านกระโทก
9. เด็กหญิงประภัสสร    เทศทอง
10. เด็กหญิงณัฐพร    ใจหาญ
1. นายวิรัตน์    กมขุนทด
2. นางสาวอัมพร    ฉายาพัฒน์
3. นางสาวอำพร    อุบลชัย
32
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................