งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงปนัดดา    แสงฉวี
2. เด็กหญิงศรุตา    ต้องไกรเลิศ
3. เด็กหญิงเกศกนก    พูลชาติ
1. นางศิรประภา    ศรีปลั่ง
2. นางสมพร    มงคลพร
2 2 โรงเรียนวัดโคปูน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงกรกมล    สระทองแพ
3. เด็กหญิงเอื้อการต์    อ่อนประเสริฐ
1. นางกุหลาบ    นิตยาภรณ์
2. นายพิษณุ    โหสิ
3 3 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายพุฒินันทน์    ควรคิด
2. เด็กหญิงอรัญญา    สารพัตร
3. เด็กหญิงศุธาสินี    ประเสริฐศักดิ์
1. นางสาวเกศสุดา    แก้วสุวรรณ
4 4 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    แก้วใส
2. เด็กหญิงนันทิตา    อุ่นสุข
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร    บุญเกิด
1. นายพรจักษ์    อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี    ปัญญาแก้ว
5 5 โรงเรียนบ้านหนองนา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงภาณิศา    บุตรสิงห์
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์    โพธิ์พันธุ์
3. เด็กหญิงนภัสสร    กาฬภักดี
1. นางสาวจารุวรรณ    กู้เกียรติกำธร
2. นางสาววรรณอาสาฬ    ทดแทน
6 6 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัทรตา    น่วมคง
2. เด็กชายสุฬีส์    พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงดวงเดือน    เมฆลอย
1. นางสาวปุณิกา    สีสด
2. นางสาวอรอนงค์    แดงนุ้ย
7 7 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายอนุภัทร    พิลาดี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วใสแสง
3. เด็กหญิงปวริศา    ญาติเจริญ
1. นางหนึ่งฤทัย    เสาเอี่ยม
2. นางเกษมศรี    ตินตะบุระ
8 8 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    หงษ์กลาย
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    สุทธิมาลย์
3. เด็กหญิงธนวรรณ    สุดสงวน
1. นางสาวปนัดดา    ปัสเสนะ
2. นางสาววรรณภา    อรุณกิตติพร
9 9 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์    สนั่นวงษ์
2. เด็กหญิงตรีชฎา    เพชรบดี
3. เด็กหญิงบุษยมาศ    เมืองมูล
1. นางนุชจรีย์    อ่อนอินทร์
2. นางสาวโชติกา    ฉัตรเงิน
10 10 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    สอาด
2. เด็กหญิงสุภาพร    เขียวไชยภูมิ
3. เด็กหญิงวรรณิษา    เสืองามเอี่ยม
1. นางสาวขวัญใจ    ลายขุนทด
2. นางสาวภูษณิศา    ม่วงเกษม
11 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงรุจิรดา    เที่ยงแท้
2. เด็กหญิงกชพร    อาจคงหาญ
3. เด็กหญิงญาณิศา    คงสุขี
1. นางจำนงค์    สุขกลิ่น
2. นางสาวจุฑารัตน์    วงศ์ภักดี
12 12 โรงเรียนวัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนิกา    เดชกำเหนิด
2. เด็กหญิงธัชพรรณ    ศิริธนากาญจน์
3. เด็กหญิงประภาพร    จันทร์กรุง
1. นางจิรฐา    งามพร้อม
2. นางยุพดี    ไชยศรี
13 13 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา    สังข์ศรี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    คูณศรี
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์    เพียซุย
1. นางสาวนิธินาฏ    ลือคำงาม
2. นางสาวยาใจ    ใยสุ่น
14 14 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภูภริตา    คงสุขโข
2. เด็กหญิงญาธิป    จินตวร
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    กรุดตาด
1. นางสุนันทนา    เอี้ยนมี
2. นางสาวโชติกา    มูสิการัตน์
15 15 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ด่านเกษม
2. เด็กหญิงปวีญา    รอบสุข
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ลาโนนงิ้ว
1. นางพะเยาว์    อุไรพันธุ์
2. นางเมตตา    สง่างาม
16 16 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 1. เด็กชายกรณ์ดนัย    อู่ทอง
2. เด็กหญิงรัชนีกร    โชติกุุล
3. เด็กหญิงแอนนิตา    ไชยนาด
1. นางสาวมะลิวัลย์    แก้วคำ
2. นายอภิวัฒน์    สุขงาม
17 17 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงมุกมณี    นนชาลี
2. เด็กหญิงกรรภิรมย์    สังค์อ่อนดี
3. เด็กหญิงนภานารา    เทพมงคล
1. นางอนงค์    สียา
2. นางเพียงเพ็ญ    อิ่มสมบัติ
18 18 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสา    พูลเตี้ย
2. เด็กหญิงอัญชลี    สุขเจริญ
3. เด็กหญิงชรินทิพย์    อ่อนตา
1. นางนุชนารถ    วายโสกา
2. นางศศิพงษ์    เพชรดี
19 19 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำหอม    -
2. เด็กหญิงซูมียา    -
3. เด็กหญิงวรรวลี    ลานกันยา
1. นางสาวมัลลิกา    ญาติคำ
2. นายวรวิทย์    จันสา
20 20 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงมนฑกานต์    ขำทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ    บดีธนาวัฒน์
3. เด็กชายภูวเดช    ไชยเพชร
1. นางสาวกัญญรัตน์    ภู่ระหงษ์
2. นายณัฐชัย    จีนบุญ
21 21 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติมาพร    ตันสอน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    มั่นมาก
3. เด็กชายกัลทกานต์    พุดจีบ
1. นางอรวิล    นรขุน
22 22 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณภาพร    พรมการ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ทองล้อม
3. เด็กหญิงปรัชญา    อังกาบ
1. นางนงลักษณ์    โนนเภา
2. นางสาวประติภา    วงค์ชมภู
23 23 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    ปราโมทกุล
2. เด็กหญิงรุ่งลัดดา    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    พันธุ์บุตร
1. นายกวินพรรษ    มาลัย
2. นางสาวพัชรี    ใหมเจริญ
24 24 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิราณี    พรมน้อย
2. เด็กหญิงธนภรณ์    รักสนิท
3. เด็กหญิงณัฐวดี    ยอดสร้อย
1. นางสาวปทุม    อยู่อิน
2. นางระเบียบ    บัวโรย
25 25 โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรุณลักษณ์    ไพศาลภาณุมาศ
2. เด็กหญิงธันยนันท์    ไพศาลภาณุมาศ
3. เด็กหญิงชนิกานต์    ทองมาลัย
1. นางนราวดี    บัวทอง
2. นายบรรเจิตต์    วงษ์วรรณ์
26 26 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรภร    บัวหอม
2. เด็กหญิงภัทรพิชา    วิทยานุกรณ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    แก้วคำ
1. นางสาวจุลี    แซ่แต้
2. นางโสพิศ    รื่นรมย์
27 27 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายยศกร    บุญประคอง
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์    เบิกบาน
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    แฉ่งแฝก
1. นางสาวตติยาภรณ์    คล้ายสุบรรณ
2. นางอารี    ปฐมมีโชค
28 28 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    สดทิม
2. เด็กหญิงศรัณญ์พร    ชาวดง
3. เด็กหญิงเบญญภา    สุขสมบูรณ์
1. นางสาวภรพรรณ    มาลัย
2. นางสาวศรีนวล    ภูบุญคง
29 29 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา    ชมดี
2. เด็กหญิงนิลภัทร์    สร้อยอ่อน
3. เด็กชายจิตรภานุ    ดีแสน
1. นางสาวสายรุ้ง    กิจโชติช่วง
30 30 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฎฐินันท์    เกตุชีพ
2. เด็กหญิงนัชชา    ลิพันธ์
3. เด็กหญิงฟาริดา    เพิ่มทรัพย์
1. นางทัศนีย์    ตรีสิทธิ์
2. นางสาวสุวรรณา    แก้ววิเชียร
31 31 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแก้วมณี    ชื่นสบาย
2. เด็กหญิงพิณพิกา    ผลเจริญ
3. เด็กหญิงมาริสา    ดอกเทียน
1. นางวิรุฬห์ยุพา    คุณากรดุษิต
32 32 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สมประเสริฐ
2. เด็กหญิงอพิมล    ทองดี
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์    เนตรประดิษฐ์
1. นางสาวกนกวรรณ    มูลศรี
2. นางอัมพาพันธ์    ปานขาว
33 33 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงจำปี    -
2. เด็กหญิงณัฐฐากร    จรบำรุง
3. เด็กชายศรัณย์    มุสิกวัตร
1. นางสาวภคพร    สุขกิจ
2. นางสุกัญญา    ทรงกลด
34 34 โรงเรียนบ้านทะเลทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภณิดา    อัดใส
2. เด็กหญิงกฤษณา    อัดใส
3. เด็กหญิงมีนา    ยิ้มเยื้อน
1. นางเพ็ญรุ่ง    ธรรมศรี
2. นายเสริม    ธรรมศรี
35 35 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    น่วมสุวรรณ
2. เด็กหญิงอโรชา    แสงทอง
3. เด็กหญิงกาญจนา    อินทร์ทอง
1. นางพรศรี    เพชรโสม
2. นางวิภาวรรณ    ทะนนท์
36 36 โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา    เมียะแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    คล้ายแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิดา    สุคนธ์
1. นางสาวจารุวรรณ    กวางทอง
2. นางสาวอุไร    ยึดหมู่
37 37 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศจี    แซ่เตียว
2. เด็กหญิงจิณัฐตา    ฉายาถิรจิตโตวงศ์
3. เด็กหญิงพิมนภา    บำรุงศิลป์
1. นางกิจพร    วุฒิประดิษฐ์
2. นายราเชน    นามาบ
38 38 โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงอรุณประภา    ต้นพรม
2. เด็กหญิงศศิประภา    แข็งขัน
3. เด็กหญิงณัฐริกา    สะโน
1. นางสาวลัดดาพรรณ    จันทร์ปรีดา
2. นางสาวสุภัทรา    ถาวรผล
39 39 โรงเรียนบ้านธารทองแดง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุษกร    จงสีหา
2. เด็กหญิงพาวิณี    วรรณประเภา
3. เด็กหญิงศรัญญา    ศรีภูมิ
1. นายยงยุทธ    บุษบก
2. นางสาวอุทัยวรรณ    นุ่มฤทธิ์
40 40 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    หว่าน
2. เด็กหญิงวัชรมน    บุญยง
3. เด็กหญิงนาง    ลายอย
1. นางสาวขวัญใจ    ทองยอดเกรื่อง
2. นางสาวอนงค์    อ่ำแจ่ม
41 41 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญชนก    สุดสังข์
2. เด็กหญิงอภิญญา    เรืองแก้ว
3. เด็กหญิงพรไพลิน    วาสุที
1. นางสาวนิตยา    คำโท
2. นางยุภารัตน์    พุ่มไม้ทอง
42 42 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภูศญา    แฝงเพ็ชร
2. เด็กหญิงดอกไม้    มีชัย
3. เด็กหญิงสุนา    สุลาพร
1. นางชัชฎาภรณ์    กล่อมจิตร
2. นางสาววรียา    อรจันทร์
43 43 โรงเรียนวัดธงหงส์ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงพัสวี    บุญลือ
2. เด็กหญิงหนูนา    มณีวงศ์
3. เด็กหญิงชลธิชา    ต่อแก้ว
1. นางสาวจีรภา    เพชรดี
2. นางสาวภควดี    วิเชียรประเสริฐ
44 44 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีนวล
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    อัญชุลี
3. เด็กหญิงเกษสุดา    เนตนัดดา
1. นางพิสมัย    เวทสรากุล
2. นางเพ็ญศรี    หอมอุบล
45 45 โรงเรียนบ้านโคก สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ขำเครือ
2. เด็กหญิงชนิตา    สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจิรนันท์    ปัตลา
1. นางสาวทิพานันท์    ไกรทอง
2. นางสาวธันญาภรณ์    เยี่ยมสวัสดิ์
46 46 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    คงถาวร
2. เด็กหญิงพัชราภา    เจริญปล้อง
3. เด็กหญิงธนาธาร    เมฆย้อย
1. นางสาววันเพ็ง    ระวิพันธ์
2. นางศิริกานดา    ทองประจวบ
47 47 โรงเรียนวัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงวิชิตา    พิลาสุข
2. เด็กหญิงพิชญ์อาภา    ศรีผ่อง
3. เด็กหญิงแพรวา    ราชวงศ์
1. นางสาวจันทิมา    เมืองจุมพล
2. นางสาวณัฐวีณ์    ทองสมบัติ
48 48 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปานชนก    ป้องกัน
2. เด็กหญิง อภิชญา    สุโพธิ์
3. เด็กหญิงเมษา    เกษมรัตน์
1. นางสาวกรกมล    บำรุงวัด
2. นางพิไลวรรณ    บัลลังก์สพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................