งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชาลิสา    เต๊ะเปีย
2. เด็กหญิงธนัญญา    เจษฎาภัทรกุล
3. เด็กหญิงพัชราภา    เกิดความสุข
1. นางสาวนงเยาว์    ขันคำ
2. นางสาวอติภา    เกษมวัฒนา
27
2 2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    หว้านหอม
2. เด็กชายศักดิ์รพี    สะมะถะ
3. เด็กชายพิชญะ    สิงห์มงคลศักดิ์
1. นางดวงสมร    ฉิมพาลี
2. นางอรพิณ    จ่าหมื่นไวย์
16
3 3 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรติมา    โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงอริษา    ปิ่นเกตุ
3. เด็กหญิงจีราพร    ขันทองไชย
1. นางกรวรรณ    เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา    พิมพ์สวัสดิ์
29
4 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนวพรรษ    วิจืตร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เจริญชนม์
3. เด็กหญิงพิชญา    จุ้ยเสียงเพราะ
1. นางวิไลวรรณ    ไกรเทพ
2. นางสาวศศิประภา    เขียวสอาด
8
5 5 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    ชาวดอนคา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    สว่างศรี
3. เด็กหญิงธนพร    เที่ยงธรรม
1. นางสาวถนอมนวล    อ่อนวิมล
2. นางสาวทานตะวัน    สมงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 6 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวีรวรรณ    ดีผิว
2. เด็กหญิงรริตา    ขาวสะอาด
3. เด็กชายพงศธร    ยิ้มน้อย
1. นาง ณัฐธิกาพัณ    ค้ำชู
2. นางจันทิมา    ณ วันจันทร์
4
7 7 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุพิชญา    เทพขุนทด
2. เด็กชายธนภัทร    พรมน้อย
3. เด็กหญิงพัชรีญา    น้อยลา
1. นางสาวนงนุช    กิตติโรจน์เจริญ
2. นางสาววารี    ประสานวรรณ
32
8 8 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 1. เด็กชายโบริน    ซอม
2. เด็กชายรัตนะ    พรม
3. เด็กหญิงกะกดา    นี
1. นางสาวนริศรา    สัมโย
2. นางสินธร    อักษรศักดิ์
9
9 9 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัณณิตา    ใจสุข
2. เด็กหญิงภัทรกร    จันทศร
3. เด็กหญิงโสภิตตา    พลบุตร
1. นางสาวปนัฐดา    ชุมนุมวงศ์
2. นางสกุณา    อัศจรรย์
29
10 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชานรี    มีสุขโข
2. เด็กหญิงธนภรณ์    คำภักดี
3. เด็กหญิงกรกมล    สินธุ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี    กังวล
2. นางสาววารุณี    บุณยะจักร์
10
11 11 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงธิรดา    จีนกระจัน
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    พุ่มโยนก
3. เด็กหญิงนันท์ชพร    เหรียญเครือ
1. นางสาวปิยวดี    พรมตวง
2. นายอดิวัฒน์    เรือนรื่น
16
12 12 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงเมย์    -
2. เด็กหญิงสุพัตรา    แสงมะณี
3. เด็กหญิงปิยะนุช    สร้อยทอง
1. นางนพมล    สวนสำราญ
2. นางสาววิมล    อมศิริ
44
13 13 โรงเรียนบ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายมนัสวา    บุญปัญญา
2. เด็กชายสุรเดช    สระวิเศษ
3. เด็กชายกชพรรณ    พูลพร้อม
1. นายแผน    ผาสุข
21
14 14 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายมูฮำหมัด    เห่งบังแค
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    หวังพึ่งฉาย
3. เด็กหญิงวทันยา    ทองแก้วยวน
1. นายประเสริฐ    ทับทอง
2. นางสาวปรัชญาดา    สร้อยสุวรรณ
42
15 15 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    บวร
2. เด็กชายภูษิต    ประทัง
3. เด็กหญิงอภิสรา    เวชการ
1. นางสาวกนกภรณ์    เทสินทโชติ
2. นางกมลวรรณ    ย้อยยด
11
16 17 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์มณี    พูนนุภา
2. เด็กหญิงนิชา    โพพิมูล
3. เด็กหญิงสุภานันท์    นรมาตย์
1. นางสาวบุษบา    ทาทอง
2. นายสมชาย    พริกเทศ
29
17 18 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปริญญา    ทองศรี
2. เด็กหญิงบุษยามาส    ทรัพย์สำเนียง
3. เด็กหญิงกัญรญา    สวัสดี
1. นางพยุง    ควันทอง
2. นางมธุรินทร์    ลุประสงค์
28
18 19 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    สิงพันนา
2. เด็กหญิงสุธาลินี    พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    ทองเมือง
1. นางสาวชูชวัญ    อินทรชัย
2. นางธัญญา    ว่องนิยมเกษตร
25
19 20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เพ็งสวย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    การภักดี
3. เด็กหญิงวรรณกมล    มั่นยา
1. นางกชพรรณ    คมขำ
2. นางสุทธินี    นาคสังข์
25
20 21 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงคณิตาภรณ์    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา    คุณสุข
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์    น้อยนารถ
1. นางสาวธิติมา    แดงอุบล
2. นางสาวละเอียด    บุญทับทิม
ชนะเลิศ
21 22 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิชชานันท์    ชัยวัฒน์โยธิน
2. เด็กหญิงเปมิกา    ฉิมทัต
3. เด็กหญิงอริศรา    คำเงิน
1. นายกรกช    พิมพ์สงวน
2. นางบุญเรือง    ลำพล
7
22 23 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรนันท์    พุธเพ่ง
2. เด็กหญิงวนิชนันท์    ภู่สุบิน
3. เด็กชายปรวิทย์    รุ่งหิรัน
1. นางสาวปารวี    เบ็นสะเล็ม
2. นางสาวอรพรรณ    เจริญศักดิ์
14
23 24 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนีกรณ์    เกตุทิพย์
2. เด็กหญิงอรุณี    ครึกครื้น
3. เด็กหญิงวิภาวัลย์    กองจันดี
1. นางสาวพัชรี    โต๊ะเฮง
2. นางสุชาดา    สีสง่า
42
24 25 โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแก้วตา    บ่อบัวทอง
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์    อ่อนตีบ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี    ประเสริฐลาภ
1. นางมัลลิกา    กาญจนอภิรักษ์
2. นางอัจฉรา    รอดภัย
5
25 26 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    รื่นรมย์
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์    หิรัญรักษ์
3. เด็กหญิงมนัสพร    ประสมกิจ
1. นางรสริน    ทองเชื้อ
2. นางละมัย    มุกดาสนิท
39
26 27 โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนิรชา    ชาวนาโค
2. เด็กหญิงโชติกา    ขำดี
3. เด็กหญิงญาณิน    จันอุทัย
1. นางสาวอัมพวัน    ทรัพย์มาก
2. นางสาวโกสุม    คล้ายสุบรรณ
21
27 28 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    พงษ์ปรีชา
2. เด็กหญิงกานติมา    อุดไชยยา
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    มีพงษ์เภา
1. นางยุพิน    ห่วงทอง
2. นางรัชนี    ไชยพงษ์
6
28 29 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายต่อ    -
2. เด็กหญิงชลดา    ปิ่นทะศิริ
3. เด็กหญิงจิระภา    เพียรปรุ
1. นางพัชรียา    เสนาใจ
36
29 30 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงภาวนียา    เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงสุภัทรตรา    ศรีสุภานน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จำคำ
1. นางสาวสมศรี    เริงสังข์
2. นางสาวเชษฐ์ธิดา    ตั้นต้อง
46
30 31 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธีรา    สวัสดิ์คณา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บาลเพชร
3. เด็กหญิงอรปรียา    กระดังงา
1. นางสาววรรณี    บุญสัญ
2. นางสาวสุดารัตน์    วิมูลชาติ
34
31 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์    เสนจันทร์ฒิไชย
2. เด็กหญิงเขมจิรา    วงศ์พุฒิกร
3. เด็กชายโชติวัชร์    หงษ์ทอง
1. นายธนธร    เจนวรกิจ
2. นางสาวสุวรรณา    สรวมศิริ
39
32 33 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงซันคิน    -
2. เด็กชายตุลา    กุลวดนย์
3. เด็กหญิงนัทธมน    เมธีวัชรกรณ์
1. นางสาวนิศารัตน์    วังแก้ว
2. นางพิมพ์นภัส    พาวันดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 34 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว    อ่อนสันเทียะ
2. เด็กหญิงแก้วขวัญ    อ่อนสันเทียะ
3. เด็กหญิงธนิกา    วาจาอ่อน
1. นางขนิษฐา    ขันตี
2. นางมยุรี    สภาพกาย
13
34 35 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    อั๋นฉิม
2. เด็กชายวีรชน    ทองย้ำ
3. เด็กชายจิรภัทร    พุฒศรี
1. นางสาวจินตนา    แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร    เสาวรส
16
35 36 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิมา    ร่างน้อย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    วริสาร
3. เด็กหญิงชธิตา    สองเมือง
1. นางสาวพิมลภรณ์    พงศ์สุด
2. นางมะลิวรรณ    ทองบุตร
36
36 37 โรงเรียนเมืองชลพิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัทสรินทร์    อามาน
2. เด็กหญิงจิตรลดา    สาธร
3. เด็กหญิงวรัญญา    ชฏาทอง
1. นางสาวปาริฉัตร    ฤทธิ์บัว
2. นางสาวศิรินทร์    เสมอวงษ์
41
37 39 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรกมล    สงเคราะห์
2. เด็กหญิงศุภานันท์    ฤทธิ์ฉิม
3. เด็กชายศิธิภิชาญ    กังละมัย
1. นางนรินทร์    วงษ์สุวรรณ์
2. นายสิรวสิษฐ์    โภคาชญานันท์
14
38 40 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายทองสวรรค์    อุ่นคำ
2. เด็กชายอัฐพงษ์    ยิ้มสาย
3. เด็กชายขจรศักดิ์    เภาจี๋
1. นางณัชชา    แพทย์จรัส
2. นางพันธิตรา    ทวิบุตร
12
39 41 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    นพสาย
2. เด็กหญิงกัลยา    นพสาย
3. เด็กหญิงพัฒนา    เทือน
1. นางน้ำค้าง    จงบริบูรณ์
2. นางน้ำฝน    จันทนะ
16
40 42 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ปาละสวัสดิ์พร
2. เด็กหญิงธนัญญา    วงเวียน
3. เด็กหญิงสิริมาศ    ศรีพรมษา
1. นายณฐณน    วัฒนอุษา
2. นางสาวสุรีพร    วิทางจีน
32
41 43 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสุวีรยา    แสงนนท์
2. เด็กหญิงสุพิชชา    บูชา
3. เด็กหญิงกมลชนก    อารีราษฎร์พิทักษ์
1. นางจิตตรา    อุบลดี
2. นางสาวลลิดา    อินทะสร้อย
36
42 44 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐติยา    ดิษฐมหาผล
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ    หมวดมหิงษ์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พูลใจ
1. นางฉมาพร    สมมาตร
2. นางชวนพิศ    พลธรรม
24
43 45 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรัตนา    ทองถม
2. เด็กหญิงณัฐทิชา    ปานเผื่อน
3. เด็กหญิงชุลีพร    นุชเจริญ
1. นางสาวมณฑาทิพย์    วงษ์นาค
2. นางสาววีกมล    จรรยาดิลก
16
44 46 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงวนัชพร    ศรีพรหม
2. เด็กหญิงกชพร    ยืนหมั้น
3. เด็กหญิงณัชชา    เพชรพล
1. นางสาวพิมพ์พร    ทองปน
2. นางสาววีรยา    คัสกุล
34
45 47 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    กลั่นกลิ่น
2. เด็กชายธนกฤษ    พิกุลขาว
3. เด็กชายจิรครินทร์    ปานทอง
1. นายญาณศรณ์    พวงปรึก
2. นายอานนท์    แก้วเกิด
44
46 48 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    อ่อนพลี
2. เด็กหญิงสกุณา    ศรียงยศ
3. เด็กหญิงวราภรณ์    สาตจีนพงษ์
1. นางสาวสุกัญญา    เพชรคำ
2. นางสาวไอริญ    ชัยเสนหาญ
21
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................