งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 047
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงมุฑิตา    สวนสวัสดิ์
1. นางยุวรี    เกาะโพธิ์
2 2 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนนทิยา    เชื้อจาด
2. เด็กหญิงจรัสรวี    กระจ่างจิต
1. นางสาวพรรษกร    สุวรรณโมลี
2. นางสาวลำจวน    นิชเปี่ยม
15
3 3 โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชสา    เคลือบไคล
2. เด็กชายสายชล    จันทโชติ
1. นางฐิตาพร    ขวัญเพชร
4
4 4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงเดือน    สาแย้ม
2. เด็กหญิงปิ่นนรี    อ่ำออมสิน
1. นางสาวมลชิตตา    จิณะชิต
5 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เมืองช้าง
2. เด็กหญิงวรรณษา    ธัญญผล
1. นายบุญเรือง    เจริญยิ่ง
2. นายศิริชัย    คชวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 6 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. นางสาวเพชรลดา    ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    อำ่กลาง
1. นางรสริน    สุดอาลัย
2. นางศิริขวัญ    พันธุ์ประจวบ
37
7 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ประทุมมาตร์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    นิวัตร์
1. นางสาวนวลจันทร์    ลาภาอุตม์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ดวงแก้ว
32
8 8 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ชอบรส
2. เด็กหญิงชุติกานต์    สารพงษ์
1. นายนิวัติ    สุขสุวรรณ
2. นางสาววัชรากร    เกษี
35
9 9 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุเมธ    ถิตย์รัตน์
2. เด็กหญิงพรรษา    เพ็ชรภักดี
1. นางสาวกาลญุตา    แก้วอามาตย์
2. นางสาววรรณวิศา    มีกุศล
33
10 10 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    พร้อมจิต
2. เด็กหญิงศณภรณ์    กรีเย็น
1. นายธีรวัตร    งามศักดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์    แก้วฝ่ายนอก
10
11 11 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    กระจ่างรัตน์
2. เด็กหญิงบุญฑริก    ระย้าย้อย
1. นางสาวพัทธนันท์    วิมลทิพย์
2. นางสาวเนตรนภา    สีเกตุสุข
26
12 12 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงภคพร    จิระกุล
2. นางสาวนิภาพร    ปานเจริญ
1. นางสาวรัตนา    สุวรรณสันติสุข
2. นางสาวอรวรรณ    ภัทรดำเนินสุข
7
13 13 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ศรีเกษม
2. เด็กหญิงปริยากร    ทันใจ
1. นางรัตนาภร    ศรีสมบัติ
2. นางสุจิตรา    ดุลยะสิทธิ์
17
14 14 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอโณทัย    จั่นเจริญ
2. เด็กหญิงปริญญารัตน์    เพลียวงษ์
1. นางสาวเพชรชมพู    เรืองเรื่อ
22
15 15 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงวริศรา    วงศ์ดี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    กงทอง
1. นางพิริยาภรณ์    เหลืองวิไล
2. นางสาววรรณา    เชยประโคน
16 16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 1. เด็กชายวัชโรทัย    เลิศวิลัย
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ    เกิดความสุข
1. นายกฤต    หอมเกษร
2. นางประนอม    เอี่ยมเทียน
6
17 17 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ผะกาแดง
2. เด็กหญิงมนภรณ์    นันโท
1. นางทิวา    อาษาดี
2. นางสาววรรณภา    วงเวียน
10
18 18 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    ศรีพรม
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ    บุญสิบ
1. นางสาวชนากานต์    ดำอาจ
22
19 19 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    ศรีสง่า
2. เด็กหญิงอรทัย    ทองรุ่ง
1. นางสาวพิมพ์ชนก    ณ บางช้าง
2. นางอัจฉราวดี    บุญโต
20
20 20 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงวรกานต์    เจตนเสน
2. เด็กหญิงธิยาดา    การภักดี
1. นางทวีพร    กลิ่นขวัญ
2. นายสุนทร    พุ่มจำปา
21 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงธนัญญา    สุขสำราญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร    ศรีบรรพต
1. นางกรุณา    ใจห้าว
28
22 22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิพร    สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงปรัชรินทร์    ใจอิ่ม
1. นางสาวจิรวรรณ    สระทองแร่
2. นางสาวอลิชา    ล้อธีรพันธ์
15
23 23 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    นิโอ๊ะ
2. เด็กหญิงพิชญา    มิสกี้
1. นางสาวอัญชลี    กลิ่นเพ็ง
24 24 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธันชนกย์    ชูผล
2. เด็กหญิงศรัญญา    ดีเซน
1. นางกมลวรรณ    บุญเรือง
2. นางสาวจิตรลดา    บังจิตร์
12
25 25 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. นางสาวนันทนา    วัดแย้ม
2. เด็กชายธนภัทร    แช่มช้อย
1. นายกฤษกร    ศิริแก้ว
2. นางสาวปราณี    ฟักเขียว
21
26 26 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงณกมล    สีสุพระ
2. เด็กหญิงจิรัชญา    เวียงสมุทร
1. นางรสริน    ทองเชื้อ
2. นางสาคร    ก้อนนาค
24
27 27 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    จินดาอินทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย    ฤกษ์อรุณ
1. นายบุญชู    เก็งสุวรรณ
24
28 28 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสรัลพร    ตองแก้ว
2. เด็กหญิงศุภัชชญา    ทองคำ
1. นางฉวีวรรณ    จันทนาม
2. นางเบญจมาศ    พัฒนชีวะพูล
17
29 29 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ศรีจันทร์อินทร์
1. นางชุรีพร    สุขเจริญ
2. นางสาวรุ่งลัดดา    เอี่ยมกล่ำ
ชนะเลิศ
30 30 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายสิทธินนท์    แสงพิรุณ
2. นายวราวุฒิ    สงวนศักดิ์
1. นายกันตวุฒิ    การดี
29
31 31 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    กันภัย
2. เด็กชายณัฐดนัย    ธัญญสิริ
1. นายกฤษฎา    เพ็ชทอง
32 32 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงบุญยาพร    วงศ์มั่น
2. เด็กหญิงดรุณี    ธนาสุทธิพงศ์
1. นางพรนิพา    พนะจะโปะ
2. นางสาวอคปภา    สุขอัจจะสกุล
12
33 33 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงน้องหล้า    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายแจ๊ก    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายจตุพงษ์    สอนศรี
34
34 34 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธณัฐชา    วิญญาณ
2. เด็กหญิงภัทราพร    คำนัน
1. นางลำไพ    สุขศรี
2. นางสาววิภาดา    วงษ์บุบผา
35 35 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    พุ่มไสว
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ฤทธิ์คำรพ
1. นางสาวนันทิญา    มากตามเครือ
8
36 36 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    จันทร์ชื่น
2. เด็กชายนภดล    เคนประทุม
1. นางกุหลาบทิพย์    ปิ่นหิรัญ
2. นางวิระวรรณ    สุภานันท์
37 37 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทกานต์    แซ่เจา
2. เด็กหญิงชนกนันท์    เทียมสัมฤทธิ์
1. นางศิริลักษณ์    ตันประเสริฐ
26
38 38 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สมาน
2. เด็กหญิงชัญญา    เวชภู
1. นายคมสัน    ช่วยพิมาย
2. นางสาวธันญรัทภ์    ธงทอง
12
39 39 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฟ้า    ขามชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ชมป้อม
1. นางสาวปิยะฎา    ปั้นปัญญา
2. นางอารีรัตน์    ธีระเวชชวงศ์
17
40 40 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงเครือ    ลุงมะห่า
2. เด็กหญิงอาภัสรา    อาราเม
1. นางนงนุช    ศรีพุ่มไข่
2. นางสาวรัชฎาพร    ทองจันทร์
35
41 41 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จ้อยชะรัตน์
2. เด็กหญิงอภิชญา    แจ่มดวง
1. นางสาวปุณณภา    บุญจันทร์
2. นายพงศ์ศิระ    นิรันต์เรือง
42 42 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายนัฐพงษ์    ศิริอนันต์
2. เด็กชายรัชพล    ทวีเจริญ
1. นายชัยพจน์    ผสมทรัพย์
2. นางสาวศิรินภา    คู่กระสังข์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 43 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอรพินท์    นิจาย
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ด้วงคำสี
1. นางสาวนุจรินทร์    สายพิณ
2. นางสาวอรัญญา    สุขเจริญ
5
44 44 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    ฤากิจนา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    วันธงชัย
1. นางนุศรา    โมราบุตร
2. นางสาววาสนา    โพธิวงค์
30
45 45 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. สมุทรสาคร 1. นางสาวสุนิสา    แสงทับ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงวิภาค
1. นางสาวศศิมา    เฉยดี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สำเนียง
9
46 46 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงมญช์ุพิชา    เจิมจรุง
2. เด็กหญิงบุษสกล    เวชมนัส
1. นางรุ่งฟ้า    แดนนาริน
47 47 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงชลิญญา    บุตรสะสม
2. เด็กชายสุวิจักษณ์    ใจคง
1. นางพัชราภรณ์    พินิจมนตรี
2. นางเบญจมาศ    ยงเขตร์กิจ
38
48 48 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศรัญญา    อบเชย
2. เด็กหญิงศศิธร    สมทรัพย์
1. นางกนกวรรณ    รัตนจิตธำรงกุล
2. นายมาโนส    บุญพิทักษ์
31
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................