งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงบุญจิรา    ยอดมณี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    ดอกจันทร์
3. เด็กหญิงนวนันท์    สังข์พันธุ์
1. พระมณฑล    กมฺโล
2. นางหนึ่งฤทัย    วินทะไชย์
2 3 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมาริสา    สุนิตย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ    นอก้า
3. เด็กหญิงสาวภา    ใจดี
1. นางกฤษณา    กุณาศล
2. นางสาววาลิกา    รักยินดี
11
3 4 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรธิตา    ขมหวาน
2. เด็กหญิงปลายฝน    เยี่ยมไธสง
3. เด็กชายสิทธิพร    นะวะสิมัยนาม
1. นางสาวจารีรัตน์    รัตนะ
2. นางสาวศิโรรัตน์    พราหมณะนันทน์
12
4 5 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวสิตา    แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงภัทรพร    จำปาเทศ
3. เด็กหญิงสิริวิมล    มาช่วย
1. นายกฤษดา    อร่ามกูล
2. นางสาวศรัญญา    ทองงาม
15
5 6 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    นาเสงี่ยม
2. นางสาวชนกานต์    นามงาม
3. นายณรงค์ชัย    โพธิ์เดช
1. นางพจนีย์    ส่งกลิ่น
2. นางสาวพัชริญา    สุวรรณประเสริฐ
20
6 7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงยุวดี    เม่นสุข
2. เด็กหญิงชาลิสา    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงปัทมาพร    เคนท้าว
1. นางปรัชญา    แอบดอน
2. นางสาวสุภาพร    มิตรอุดม
42
7 8 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงพรชิตา    เล็งไธสง
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวาสิตา    หวังสอาด
1. นางสาวธัญญพัทธ์    เบญจพลคุมวงศ์
2. นางสาวศศิวิมล    จุลศิลป์
24
8 9 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทาศิริ    สำราญรื่น
2. เด็กหญิงลักษมี    ทรัพย์แก้ว
3. เด็กชายพีรพัฒน์    บุญมา
1. นางสาวศิวนาถ    บุตรวงษ์
2. นางสาวสมฤทัย    คุ้มสกุล
28
9 10 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตาพร    กะดีแดง
2. เด็กหญิงอรัญญา    จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    ปรางแก้ว
1. นางศศิธร    ไทยประยูร
2. นางสาวสุวิมล    กิตติทรัพย์เจริญ
44
10 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงพัชรา    หม้อทิพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    วีระสุข
3. เด็กหญิงอัญชลี    แสนเงิน
1. นางสาวณัฐธภา    รุ่งเรือง
2. นางสาวอังคณา    อร่ามศรี
38
11 12 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม 1. นางสาวศุภาพร    ทิพย์บำรุง
2. นางสาวปนัดดา    บัวกรด
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สิทธิอนุวงศ์
1. นางปัทมา    คล้ำจีน
2. นางสายพิณ    คชรัตน์
8
12 13 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    ทูคำมี
2. เด็กหญิงสุปรีญา    บ่อทอง
3. เด็กหญิงดวงใจ    ทัดชัยภูมิ
1. นางสาวณัฐกมล    ศิลาอ่อน
2. นางสาวรุ่งทิพย์    ทองมงคล
17
13 14 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนพล    โคแล
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์    บัวแก้ว
3. นางสาวปนัดดา    เคล้าเคลือสุดตา
1. นางสุภาพ    สุกใส
2. นางสาวอารีย์    ฉิมฉลอง
38
14 15 โรงเรียนบ้านชุมทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    เกิดบุญมี
2. เด็กหญิงวรีวรรณ    วรรณกุล
3. เด็กหญิงอรวี    ขันแก้ว
1. นางวันวิสา    ฟองเกิด
2. นางสุมนฉัตร์    สีมาคูณ
42
15 16 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 1. เด็กชายศราวุธ    สร้างสม
2. เด็กหญิงนัทพร    หนูจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    โพธิ์แก้ว
1. นายกิตติ    งามประยูร
2. นางสาวธนวรรณ    นงจิตร
36
16 17 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอรกัลยา    พุทธรักษา
2. เด็กหญิงนฤมล    บุญรักษา
3. เด็กหญิงอริสรา    วินากรม
1. นางอนงค์    สียา
2. นางเพียงเพ็ญ    อิ่มสมบัติ
38
17 18 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณษา    อ่อนตา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ฤกษ์เปรมปรี
3. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    ตามพระหัต
1. นางศินีนาฎ    อำลา
2. นายสมาน    อำลา
45
18 19 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    เสือพงษ์
2. เด็กหญิงสุนิษา    ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงสุนันทา    ลอยมา
1. นางสาวจิราพร    ทับทิม
2. นางพรรษา    ปริโยธร
8
19 20 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงปัทมา    พุทโธ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เพียงผล
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    อินทร์ขำ
1. นางประคอง    แสงรัศมี
2. นางสาววรรณิสา    วงษ์ไร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 21 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงวารุณี    ปานมีทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    คนหมั่น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แก้วงาม
1. นางพอใจ    อรรถเจดีย์
2. นางสดใส    ประเสริฐ
28
21 22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายวสันต์    มีรอด
2. เด็กหญิงธารารัตน์    พัฒนาศูนย์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขำเพ็ชร
1. นางละมูล    สิงหลสาย
2. นางโสภิญ    ถึกไทย
28
22 23 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินญา    ปลอดเปลื้อง
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    วรศรัญยู
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แสงแก้ว
1. นางสาวพนมพร    ค่ำคูณ
2. นางรัชนีบูรณ์    ยืนยงค์
24
23 24 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัสสร    นิลห้อย
2. เด็กหญิงฟ้าใส    ยิ้มใย
3. เด็กหญิงวรรณนิสา    มานะพล
1. นางสาวจุฑารัตน์    บุตรรัตน์
2. นางสาวอพิชญา    เขาเอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 25 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. นางสาวเอื้องฟ้า    เจนวีระนนท์
2. นางสาวนิรมล    แซ่เห็น
3. เด็กชายอิทธิพร    ทัพประยงค์
1. นางสุรางค์    สุทธิ
2. นางอำพร    บ้งชมโพธิ์
20
25 26 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงญานิกา    พรจันทร์
3. เด็กหญิงประติภา    บุญหนัก
1. นางพัชรินทร์    เจริญรัศมีโสภา
2. นางสาวรวินท์    ธรรมไพศาล
28
26 27 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อ่อนดี
2. เด็กหญิงชลธิชา    หลักสระคู
3. เด็กหญิงประกายแก้ว    บุญปัญญา
1. นางสาววาลิสินี    คฤหเนติยุติ
20
27 28 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. นางสาวทรายแก้ว    มากสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปริชาติ    ราชวงค์
3. นายณัฐภัทร    ศรีดี
1. นางสาววานิดา    มิงสะเมาะ
2. นางสุดา    พวงจำปา
45
28 29 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    แพจั่น
2. เด็กหญิงศศิวิมล    จาดพันธุ์อินทร์
3. เด็กหญิงอนุสรา    ปิ่นกุมภี
1. นางสาวชลิตา    แก้วจิว
2. นางสาวพรรณรัตน์    กาบขุนทด
24
29 30 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงกันติยา    ชัยศรี
2. เด็กหญิงแพรพลอย    มีสุข
3. เด็กหญิงสุพรรษา    ตาฟู
1. นางรัชนีพรรณ    งามสมโสตร์
2. นางสาวสุดาทิพย์    ทองคำ
4
30 31 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    แสนคำ
2. เด็กหญิงกรกมล    สวัสดิ์นที
3. เด็กหญิงภาณุมาศ    หอมทวนลม
1. นางสาวรภัสศา    สำเภาทอง
2. นางสาวอารียา    สุขเผือก
18
31 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    คงดี
2. เด็กหญิงพรพิชา    พรมกอง
3. เด็กหญิงพรรษชล    ขำคม
1. นางสาวปวริศา    ลือโสภา
2. นางสาวสารภี    วรรณทอง
8
32 33 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสงกานดา    ชะตารุ่ง
2. เด็กหญิงสุปรียา    ไชยชนะ
3. เด็กหญิงแก้ว    -
1. นางสาวณิชาภัทร    ครุธวงษ์
2. นางสาวภคพร    สุขกิจ
28
33 34 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐา    เคยนา
2. เด็กหญิงปริศนา    อ้วนถาวร
3. เด็กหญิงภัชราภณ์    เดชมะเริง
1. นางจำเรียง    สิงห์ทอง
2. นางศิริลักษณ์    ตุ้มเพชร
18
34 35 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ปานเพชร
2. เด็กหญิงอรณิชา    โซวเซ้ง
3. เด็กหญิงมัณฑนา    ผิวละออ
1. นางสาวธัญญารัตน์    แก้วเรืองฤทธิ์
2. นางสาวสุชิรา    แสงทองอร่าม
12
35 36 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจนิตา    ก้านบัว
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    จันทร์เกษมสุข
3. เด็กหญิงสุพรรณี    เกตุมะณี
1. นายพิพัฒน์พงษ์    บุญญโสภิญ
2. นายอุดม    แหวนทองคำ
20
36 37 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ใจดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ    คนหาญ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    สงรัมย์
1. นางรุ่งกานต์    วีระพันธุ์
2. นางสุรดาภัทร    รัตนเนตร
36
37 38 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงนิชนันท์    ชนวนรัมย์
2. เด็กหญิงกันติชา    แสงดี
3. เด็กหญิงมนัสพร    รักซ้อน
1. นางชุติกาญจน์    ศักดิ์คำดวง
2. นางสาวสายสมร    ศรีสวัสดิ์
4
38 39 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายพีรณัฐ    ธรรมมะ
2. เด็กหญิงดรุณี    พูลพุ่ม
3. เด็กหญิงปนัดดา    อยู่ประเสริฐ
1. นางชลลดา    สุนาวี
2. นางสาวนิภาพร    อินเนียม
35
39 40 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายลาอู    สายน้อย
2. เด็กหญิงปัทมา    ศรีเหลี่ยมงาม
3. เด็กชายสุรยุทธ    อยู่นุช
1. นางสาวฐิติรัตน์    รุจยากรกุล
2. นางสาวอนงค์    อ่ำแจ่ม
ชนะเลิศ
40 41 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญ์นัทธ์    ทองคำแท้
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    วิญมา
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    เหล่าไชย
1. นางนารี    เจริญประโยชน์
2. นางสาวปารณีย์    ใจสุทธิ
4
41 42 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    โพธิ
2. เด็กหญิงสิรีธร    ชลูด
3. เด็กหญิงเมย์ธิกา    เฉื่อยฉ่ำ
1. นางสาวทิพวรรณ์    สลีอ่อน
2. นางวันเพ็ญ    คูณศรี
14
42 43 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ชนะพจน์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    นันชม
3. เด็กชายโชติชวาล    ใจสุนทร
1. นางสาวกัญญาภรณ์    งามล้วน
2. นางสาวสนิตา    เต็มพร้อม
15
43 44 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตินัน    กลั่นฟัก
2. เด็กชายณัฐพงศ์    เชียงศรี
3. เด็กหญิงพรหมพร    จอมแก้ว
1. นางสาวสุพัฒตา    พิมพ์ทรายมูล
2. นางสุภารัตน์    ดอกมะสังข์
27
44 45 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนฤมล    วงค์ดา
2. เด็กชายสมชาย    ตามัน
3. เด็กหญิงอภิญญา    สว่างจันทร์
1. นางธัญญกาญจน์    พันธุ์ชาตรี
2. นายสิทธิศักดิ์    สุดชฎา
4
45 46 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. นางสาวอรอุมา    ตรีวิเชียร
2. เด็กหญิงขวัญศิริ    ภู่ทอง
3. เด็กหญิงฐานิดา    บุญปลูก
1. นางสาวจีรวรรณ    ตรีไพบูลย์
2. นางปราณี    กิจสมุทร
33
46 47 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายพีระพัฒน์    ฉัตรเที่ยง
2. เด็กชายจีรภัทร    เอี่ยมระหงษ์
3. เด็กชายภานุพงษ์    นิรมลดิลก
1. นางพรทิพย์    สนใจ
2. นางสาวสุชีรา    เขียวระยับ
33
47 48 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ทองเงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา    บุญพยุง
3. เด็กหญิงจีรพร    แก้วสังข์
1. นางสาวสุชิลา    ตองอ่อน
2. นางสาวอุไรวรรณ    โสภาคำ
41
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................