งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 328
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลัญญา    ตุ๊อยู่
1. นายบุญญฤิทธิ์    หอมเขียน
14
2 7 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงลักขิกา    เกตุแก้ว
1. นางสาวมุกดา    การินทร์
9
3 9 โรงเรียนบ้านคลองครก สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแก้วตา    ลาสิน
1. นางสาวศรีสุดา    สมทรัพย์
12
4 17 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรจิรา    เมืองแก้ว
1. นางสาวณันทัชพร    ประตูแก้ว
6
5 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนวรรณ    สาระเวช
1. นางสาวฐิติพร    พันธุ์ดี
15
6 19 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายธิชานนท์    ยศรุ่งเรือง
1. นายเอกราช    วงศ์โอภาส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 20 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายภาสกร    น้ำทิพย์
1. นายนภดล    ปาจิตต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 30 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายวายุกูล    ตรีโภคา
1. นายชัยประสิทธิ์    พระศรีรัมย์
17
9 32 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    สมศรี
1. นางสาวชุลีพร    ขำมาก
4
10 35 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายรัตนชัย    ม่วงไหมทอง
1. นางสาววิภา    วงษกรอบ
5
11 37 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันจิรา    เข็มเพชร์
1. นายภาวัติ    บุญกาญจน์
ชนะเลิศ
12 38 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสมปอง    สายสินธุ์
1. นางปุณิกา    พูลเขตรวิทย์
10
13 40 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงศลิศา    งามวิลัย
1. นางไอริณ    ปิ่นตบแต่ง
16
14 41 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    ชินวรณ์
1. นางธาราทิพย์    ศรีภักดี
7
15 43 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอุมากรณ์    ไชยเขตร
1. นายวรพล    เจริญวัย
13
16 47 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงจินตนาวรรณ    ทองคำมาก
1. นางสาวศิริวรรณ    ฉกามานันท์
11
17 48 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    ม่วงแก้ว
1. นางสาวสุพรรณี    ปิ่นมงคล
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................