งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 324
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงปารมี    เจริญราชวาหนะ
1. นายบัญชา    เอกธรรม
5
2 3 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายปริกรณ์    คำสวาย
1. นายอนุวัฒน์    แก้วระวัง
29
3 4 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    นุ่มไทย
1. นายสุดที่รัก    บุญเรือน
14
4 6 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายกิตติพงศ์    องสา
1. นายสมเกียรติ    เวชการ
27
5 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ชื่นบาน
1. นายทศพล    กันเขตวิทย์
12
6 9 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายปฐมวัฒน์    บ้านเนิน
1. นางสาวขนิษฐา    สุขกลีบ
30
7 12 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายภาคิน    เจริญสุข
1. นายโยธิน    สังขรัตน์
7
8 13 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิวกร    ทองคำชู
1. นายสิทธิพล    คำเงิน
24
9 14 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารยา    พงเพชร
1. นายวีรศักดิ์    บุญนาม
19
10 17 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพีระศักดิ์    คำสีบัว
1. นางสาวณันทัชพร    ประตูแก้ว
30
11 18 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายบุญชนัยชล    เพ็ชรรัตน์
1. นางสาวศิริพรรณ    สลุงสุข
20
12 19 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ    บุญทอง
1. นายสิทธิกร    หลวงพิทักษ์ชุมพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    จุ้ยกระยาง
1. นายรัชพล    สุขดี
4
14 21 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายศิวาวัฒน์    อยู่ประพัฒน์
1. นายดุสิต    บุญคุ้ม
ชนะเลิศ
15 22 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    จำปาไทย
1. นางคนึงนิตย์    หินจีน
25
16 23 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. นางสาวอาคีรา    สิงห์แก้ว
1. นายธาณี    แสงอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 24 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายคณาธิป    ฉิมพาลี
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
13
18 27 โรงเรียนวัดสระด่าน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    บุญธรรม
1. นายกณวรรธน์    สุทธิประภา
28
19 30 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายศิวกร    อ่อนอิ่มศรี
1. นางสาววิภาดา    สุริยะรังษี
6
20 33 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายธีระ    ทองอินทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล    เผือกอำไพ
21
21 34 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายกันตชาติ    สอาด
1. นายสัมพันธ์    พานทิศธิ
16
22 35 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายพันคีรี    เปล่งปลั่ง
1. นายปัณณวัฒน์    โกลากุล
9
23 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    พึ่งพา
1. นางสาวพรพชร    ยอดวัน
15
24 37 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรา    เพิ่มพูล
1. นางสาวบุญนำ    วรพนพิพัฒน์
23
25 40 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ตั้งสุวรรณ
1. นางสาวธิดารัตน์    คล้ายนาค
18
26 43 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายชัยอนันต์    อรุณสวัสดิ์
1. นายแก้ว    ผสมธรรมศรี
9
27 44 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนุชิต    เหล็กดี
1. นายธนวัน    คำมูลพงษ์
22
28 45 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชมพูนุช    โม่งปราณีต
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก    พูลศิลป์
9
29 46 โรงเรียนวัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปราวีณา    ต่วนพิมาย
1. นายทรงพล    พึ่งสมศักดิ์
8
30 47 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายธนธรณ์    สระสม
1. นายสุทน    ไม้ทอง
17
31 48 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภูวดล    พูลพิพัฒน์
1. นางสาววรางรัตน์    พินิจธนสาร
26
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................