งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายศุภวิชญ์    แสงแจ่ม
2. เด็กหญิงนันทิชา    เล่งน้ำจืด
3. เด็กหญิงอัจจิมา    จันทะวัน
1. นางสาวลัดดาวัลย์    จันดาหัวดง
2. นางสาวศรินทิพย์    บุญเติม
2 2 โรงเรียนวัดแหลมคาง สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายศุภวิชย์    สิงห์โต
2. เด็กชายศุภากฤต    เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงสุพิชญา    กังวลทรัพย์
1. นางสาวนภาทิพย์    บุญผาสุข
2. นางสุคนธ์    บรรจง
3 3 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัยภัทร์    กฤชจิรัชย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดีทอง
3. เด็กชายศุภกิตติ์    ม่วงนาค
1. นางสาวนรีกานต์    หลักเพชร์
2. นางอรนุช    โพหิรัญ
4 5 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนันทิพร    ทองโสภา
2. เด็กหญิงปภาดา    เปล่งวานิช
3. เด็กชายธีรภัทร    ศรีชมภู
1. นางธัญญรัศม์    แตงทอง
2. นางอารีย์    อุบล
5 6 โรงเรียนบ้านเขามัน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายศิรภัทร    โพธิพันธ์
2. เด็กชายธิติวุฒิ    ศรีสนิท
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    เงินแท่ง
1. นางสาวกชนิช    สอิงทอง
2. นางสาวนฤมล    ลิ้มศิริ
6 7 โรงเรียนอักษรพัทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา    จารุเรืองไพศาล
2. เด็กหญิงธีรดา    ธรรมชูรสาร
3. เด็กหญิงพิชญาภา    หอมมาลา
1. นางคอลนี    ภักดิ์โพธิ์
2. นางสาวจามรี    แสดกระโทก
7 8 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 1. เด็กชายเอกณรงค์    รัตนมูล
2. เด็กชายสิตานนท์    รัตนมูล
3. เด็กหญิงอรจิรา    แสงพา
1. นางสาวพัชราพรรณ    จัตตุรัส
2. นางสาวลูกจันทร์    ภูมิมาโนช
8 9 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเนียง    สูร
2. เด็กหญิงสุประวีณ์    นุชทรัพย์
3. เด็กหญิงศุภจิตรา    เนตรนุช
1. นางสาวมนัชยา    ธรรมลิขิต
2. นายศราวุธ    ทองอากาศ
9 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายเทพทิวากร    สิงห์นอก
2. เด็กชายภูเบศ    อยู่เปรม
3. เด็กหญิงบุณย์สุดา    แดนเกศินีวงศ์
1. นายชิษณุภูมิ    หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น    เพ็งขำ
10 11 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงพรธิตา    นุชสวัสดิ์
2. เด็กชายเกรียงไกร    กัณชะนะ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์    กัณชะนะ
1. นางสาวอรณัชชา    พึ่งฤทธิ์
11 12 โรงเรียนวัดคลองโคน สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ปั่นทรัพย์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ปรางค์สุข
3. เด็กหญิงวารุณี    คลองโคน
1. นางสาววาสนา    ยอแสง
2. นายสุทธิพงศ์    เผื่อนอารีย์
12 13 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    พรมโลก
2. เด็กหญิงรัฐทิดา    บัวศรี
3. เด็กหญิงสุพรรณษา    พลสมบูรณ์
1. นางพูนทรัพย์    ลาฉิม
2. นางสาวเบญจรัตน์    เรืองศิลป์
13 14 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    เอมโอด
2. เด็กหญิงปราถนา    นาคชุ่ม
3. เด็กหญิงสุวรรณา    พรสยม
1. นางสุภาพร    จำเนียรกุล
2. นางอัญชลี    สารกุล
14 15 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายศรัณย์    ชาญเดช
2. เด็กชายต้นตการ    พรมภักดี
3. เด็กชายพีระศักดิ์    ทองประชุม
1. นางธนพรรณ    จินดาวรรณ
2. นางพลับพลึง    จ่ากุญชร
15 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน    คุยม่วงพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนากร    ภูมิแดง
3. เด็กชายศิลา    จรหนู
1. นางกรองศิริ    เลิศรติภัทร์
2. นางสาวมลิวัลย์    คงมนต์
16 17 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอนุชา    สมบัติหล้า
2. เด็กหญิงบุณยานุช    ชาหอม
3. เด็กหญิงวรันธร    ชัยพรหมมา
1. นางสาวนิตยา    เสนาวงศ์
2. นางอุทัย    พวงพุก
17 18 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยากร    นะวะเศียร
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    สิงห์ดง
3. เด็กหญิงณัฏฐา    คำนวณชอบ
1. นางสาววิภาดา    จันทร์เสือ
2. นางสาวสุรัตน์ดา    โสดา
18 19 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติยาณี    จันทร์รวม
2. เด็กหญิงพรศิตรา    รอดเทศ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ตรีสุข
1. นางสุนันท์    มณีงาม
19 20 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงกชกร    ต่อพิมาย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ขาวกลิ่น
3. เด็กหญิงณฐวดี    เหลืองวิลัย
1. นางพยุง    มีมุข
2. นายสมพงษ์    มีมุข
20 21 โรงเรียนวัดนิลเพชร สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิภา    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงดวงภร    ประทุมสิทธิ์
3. เด็กหญิงดาว    คงศรี
1. นางสาวภัคสรกัญญ์    พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวอภิษฎา    สุวรรณภาญกูร
21 22 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสร้อยทอง    เนาวาสน์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    สีดำ
3. เด็กชายชัยนคร    คำเชื้อต้น
1. นายชัยทัศน์    ปางเดิม
2. นายประสงค์    วชิรดุสิต
22 23 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงอมิตา    มะติมุ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์    หนูนิ่ม
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    นนทะเสน
1. นางกาญจนา    เที่ยงตรง
2. นางสาวภันทิลา    พลเยี่ยม
23 24 โรงเรียนบ้านพุเข็ม สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายศราวุธ    เปิงใจหาญ
2. เด็กชายทัศนัย    เอมกระมล
3. เด็กหญิงสิรินดา    แสงโสม
1. นางสาวสิริลักษณ์    เกิดหนู
2. นางสุมล    เรืองเทศ
24 25 โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณิดา    พวงทอง
2. เด็กหญิงบงกฎ    ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงณฐิตา    ดาวกระจาย
1. นางสาวฑิตยา    สืบบุก
2. นางสาวอมราพร    รุ่งกิจวัฒนานุกูล
25 26 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงชิดชนก    แสงศร
2. เด็กหญิงอำพา    ชุยอุ้ย
3. เด็กหญิงปาลิดา    บรรตะคุ
1. ว่าที่ร้อยตรีชวลิต    หวังวรวัฒนากุล
2. นางสาวรวินท์    ธรรมไพศาล
26 27 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายปิยพัทธ์    กลิ่นอัปสร
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์    ผ่านพบ
3. เด็กหญิงพรสุดา    มากระจัน
1. นางมานิตย์    ทิพย์สภาพกุล
2. นางวารินทร์    กาบแก้ว
27 28 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิดา    จรบุรมย์
2. เด็กหญิงศิรินยา    จรบุรมย์
3. เด็กหญิงสิราภรณ์    เลาะลาเมาะ
1. นางสาวนนทวรรณ    พวงทอง
2. นางสาวปราณี    ภู่ดำ
28 29 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายอานนท์    หริ่มฉ่ำ
2. เด็กหญิงกิติญา    ม่วงคำ
3. เด็กหญิงนิสากร    ป่าสวนสัก
1. นางสาวศศิประภา    พันธุ์เผือก
2. นางสาวอริสรา    ดีน้อย
29 30 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงธัญศิณี    ดุลยไชย
2. เด็กหญิงโสรยา    มาเจริญ
3. เด็กหญิงนงนภัส    ชูแหวน
1. นางสาวจิตติมาพร    จันทร์ลา
2. นางสาวฐิติพร    ปรอดประเสริฐ
30 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายดุษฎี    สีสุขสาม
2. เด็กชายรพีภัทร    ยังนอก
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร    เขียวรอดไพร
1. นางประไพ    สมุทวนิช
2. นางสาวผกาภรณ์    ดวงพิมาย
31 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธัชพรรณ    อ่างทอง
2. เด็กหญิงปัญญาพร    แจ้งสว้าง
3. เด็กหญิงจิรัชญา    สวะนา
1. นางสาวพรพิมล    ฤทธาพรม
2. นางพรรณชนก    มีมงคล
32 33 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนภาพร    อรุณศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงวันวิภา    สังขชโลทร
3. เด็กหญิงสรรค์สุภา    ทองผาสุทธิ
1. นางสาวอัญรัตน์    อ่อนละออ
2. นายอิศรา    สุสดี
33 34 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอคิราภ์    สาระภา
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน    เกณขุนทด
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    เกณขุนทด
1. นางสาวนริสรา    สุกาญจนะ
2. นางพรสุดา    พิมพล
34 35 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายธนวิชญ์    อ่วมทอง
2. เด็กชายสุรเทพ    แย้มไพฑูรย์
3. เด็กชายณภัทร    ชุ่มกมล
1. นางนิภาภรณ์    มุ่งผล
2. นางสาวประทุมพร    เสาวรส
35 36 โรงเรียนวัดเกตุประภา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกานดา    ยาวิราช
2. เด็กหญิงอภิญญา    จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงดลนภา    โสภาร์
1. นางสาวจินตหรา    ช้อยชด
2. นางสาวนริศรา    อ่อนละมุล
36 37 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนา    บุญปัญญา
2. เด็กหญิงอรฉัตร    พรมชาติ
3. เด็กหญิงสุชาดา    พึ่งพุทธ
1. นางสาวพนิตธิดา    เปรมานุพันธ์
2. นางสาวอมรรัตน์    ณ หนองคาย
37 38 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงอาภัสรา    จิตรพวน
2. เด็กหญิงวาสนา    อาจหาญ
3. เด็กหญิงมาลินี    เพ็ชรราย
1. นางสาววาสนา    ณะรังศรี
2. นางอัมพร    สุขพงษ์ไทย
38 39 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายถิรวิทย์    สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงปริญญารัตน์    สุวรรณทอง
3. เด็กชายธีรนัย    บุญถาวร
1. นายประสาท    ภักดิ์ศรีวงษ์
2. นางพนมรัตน์    สนมศรี
39 40 โรงเรียนวัดสระพัง สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิพร    ระย้า
2. เด็กหญิงนันทิชา    ทองดอนเหมือน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีโยนา
1. นางสุภาวรรณ    วงศ์บุญมาก
40 41 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนพฤทธิ์    ทองเอก
2. เด็กชายเซียน    วอน
3. เด็กชายณัฐพล    ชมภู
1. นางสกุลศรี    วิสุทธิแพทย์
2. นายอนุชา    หลงสวาสดิ์
41 42 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    สุขแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชนิกานต์    ภู่สวรรค์คงสุข
3. เด็กหญิงชนากานต์    เรืองศรี
1. นางสาวมินตรา    แดงสว่าง
2. นางอัมพวัน    สุวรรณพันธ์
42 43 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายนรภัทร    คำทอง
2. เด็กชายภัทรพล    เณรเอี่ยม
3. เด็กหญิงบุญญา    สุดชา
1. นางพนิดา    สายสุพรรณ
2. นางเบญจภา    ทวดห้อย
43 44 โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    โบตเกตุ
2. เด็กหญิงอัญชลี    ภูสุรินทร์
3. เด็กหญิงจีระนันท์    ช่างทองคำ
1. นางสาวนิลุบล    ศิริตัน
2. นางสาวราศรี    ภูมิรัตนจรินทร์
44 45 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงภาวิณี    กอริยะ
2. เด็กหญิงพัทธมน    แซ่เง้อ
3. เด็กหญิงอิน    สดใส
1. นางสาวดวงพร    จันทร์พรม
2. นางธวัลพร    ปี่แก้ว
45 46 โรงเรียนวัดสามเพลง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายวีรเชษฐ์    เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงศิริฒิพา    สีนวนดอกไม้
3. เด็กหญิงเจนจิรา    เกตุแก้ว
1. นางสาวกนกพร    การไชยศรี
2. นางมณี    สุขศรี
46 47 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงพรนิภา    อิ่มเกษม
2. เด็กหญิงณัชชา    เจริญสง่า
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    นิลนารถ
1. นางชลลดา    รัตนศรีธาดา
2. นางสาวสิริลักษณ์    เกิดลาภ
47 48 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมชัย    บุบผะศิริ
2. เด็กหญิงสุนีวัลย์    บุญถูก
3. เด็กหญิงประกายดาว    สุภาษร
1. นางสาวชัชชญา    จำเจียม
2. นายสุพจน์    วิเศษโวหาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................