งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 029
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดชัยมงคล สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณัฐพร    สุดลา
2. เด็กชายพิชชากร    แก้วแต้ม
1. นายไพรวัลย์    คิ้วสุนทรเนตร
17
2 2 โรงเรียนวัดบ้านลำ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายภานุพงศ์    เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายฐิตินันท์    ลมสีแสง
1. นางสาวนิภาวรรณ    ใจกล้า
2. นายพิษณุ    ใจดี
32
3 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุมิตา    มีศิริ
2. เด็กหญิงรวิวรรณ    จงกลนี
1. นายทศพร    ลาดกระโทก
2. นางสาวอนันตยา    หล่อพิมพ์
24
4 4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัฐพล    พรกรุณาธิกุล
2. เด็กชายณัฐนนท์    ปราสาท
1. นางสาวศิริลักษณ์    ยังศิริ
21
5 5 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    จีนสุกแสง
2. เด็กหญิงจิระนันท์    พันธ์ุเตี้ย
1. นางสาวนาฏยา    โกษาแสง
2. นายพัฒนะ    ภูฆัง
4
6 6 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปริ่มวารี    พึ่งฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา    เคนมาตร
1. นางพัทธ์จรรย์ธร    ทองเล็ก
2. นายอานนท์    ทิพย์เอม
11
7 7 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายธเนศ    รับจันทร์
2. เด็กชายวรเมธ    เพชรกระโทก
1. นายเจตพล    จันทร์กระจ่าง
31
8 8 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. ตราด 1. นางสาวคันธมาทน์    จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงกรรญารัตน์    พงษ์วิรัช
1. นายชนก    ประทุมชาติ
2. นายณัฐพงศ์    ไชยโคตร
14
9 9 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรภาส    วรรณเลิศ
2. เด็กชายจักรภพ    สอนซุ่มเสียง
1. นางสาวยุวลักษณ์    ประคองกูล
2. นายวรวิทย์    เจริญนิยม
43
10 10 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    อัตถาวร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สิงหคะเชนทร์
1. นางจริยาภรณ์    คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี    หวังผล
22
11 11 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายปฐมพงศ์    เชื้อสายสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิช    นาคเสน
1. นางสาวชมัยพร    ไกรหา
2. นางสาวพัชรินทร์    ศิวพรมณฑล
42
12 12 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    มรรคทรัพย์
2. เด็กชายรัตนคม    สินธ์ภมร
1. นางสาวนิตยา    บุญโช
2. นางสาวปานหทัย    ละมัย
45
13 13 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    โพธิ์ชู
2. เด็กชายสุทธิชัย    แสงกล้า
1. นายกฤษนคร    โยธาศรี
2. นายสมพร    เพชรสิน
25
14 14 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายรชต    แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงศศิประภา    บุญเหิน
1. นางสาวสุมาลี    หอมเลย
2. นางสุมาลี    แสงสุทธิลักษณ์
34
15 15 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    สดรับ
2. เด็กหญิงอลิษา    นวลผา
1. นางสาวอภิญญา    ฉิมมาตา
2. นางอุริษา    กลมเลี่ยม
8
16 16 โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป. นครนายก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สาริกา
2. เด็กชายวรุตม์    โสภา
1. นางสาวกัญญรัตน์    รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวศิริลักษณ์    ขจร
34
17 17 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    จะริยะมา
2. เด็กหญิงอริสรา    วงศ์อ่อง
1. นางสาวจิราภรณ์    โตนวม
2. นางสาววราภรณ์    พิพิทจันทร์
38
18 18 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฉัตรกมล    นัคคัด
2. เด็กหญิงขนิษฐา    กระต่ายอินทร์
1. นางธัญพร    ลักขษร
2. นางเกษร    ศรีนาค
37
19 19 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายทรงพล    ธรรมพร้อย
2. เด็กหญิงอรอนงค์    นาคนาคา
1. นายรัชพล    เชิงชล
2. นางสาวศิริเพ็ญ    จันทร์ทอง
43
20 20 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงธนารีย์    พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินทพันธุ์
1. นางสาวกัณฐมณี    ไกรเพ็ชร
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร    บุญประเสริฐ
ชนะเลิศ
21 21 โรงเรียนวัดศีรษะทอง สพป. นครปฐม เขต 2 1. นายรุ่งกิตติ    บุตรน้ำเพชร
2. นายธนวันต์    มีชำนาญ
1. นางนิรมล    แสงประทุม
2. นายพิสิฐ    พูลสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 22 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. นายอัธฉริยะมานะ    เทพรัตนะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    บัวแก้ว
1. นายชนินทร์    เนื่องกำเหนิด
2. นายวรภพ    ตุละพิภาค
27
23 23 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายภูริทัตต์    กุลวงศ์
2. เด็กหญิงพัชราพา    ปิ่นทอง
1. นายสุริยา    ศรีโภคา
2. นายอนุชิต    จิรกาวสาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 25 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญาเรศน์    โสภาพงษ์
2. เด็กหญิงพรวลี    ปั้นชื่น
1. นางสาวกานต์ธิดา    จันทร์บูรณ์
2. นางสาวขวัญตา    มีพันธ์ศรี
9
25 26 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงชลิตา    วงศ์เกี่ย
2. เด็กหญิงนพรัตน์    สุริศิริ
1. นายคมสัน    คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ    ยังเหลือ
7
26 27 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    ใจหนักแน่น
2. เด็กหญิงสุธาสินี    ทรัพย์ประเสริฐ
1. นายบุญเลิศ    แสงดี
2. นายสุริยะ    คนสูงดี
12
27 28 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอริญญาภรณ์    บุตรอินทร์
2. เด็กชายสุริยา    ปทุมรัตน์
1. นายภูรินท์    พิงภูงา
2. นางสาวสุทธิลักษณ์    สายนาค
39
28 29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    จงสมจิตต์
2. เด็กชายสุรเนตร    แผ่นสุวรรณ
1. นางสาวดลวรรณ    ญาณลักษณ์
2. นายสันติ    เสนาใจ
29
29 30 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายภานุวิชญ์    แจ้งใจดี
2. เด็กชายพงศ์อมร    พัฒนะ
1. นางสาวจรรยา    มิ่งจันทร์
2. นางปาริชาติ    อินทร์พยุง
23
30 31 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พร    เพ็ชรวงศ์
2. เด็กหญิงภรภัทร    เรียงรวบ
1. นายชุมพล    เพิ่มพูล
2. นายสุเมธี    นาคะพันธุ์
39
31 32 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกฤตธน    บำรุงศรี
2. เด็กชายพชรพล    อ้นพร้อม
1. นายจักรกฤษ    กมลอรุณรัตน์
2. นางสาวมณีนุช    บุราณรัตน์
30
32 33 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายชลศักดิ์    ทิมา
2. เด็กชายสุรศักดิ์    ไอยราผาทอง
1. นายวรรษพล    มะหลีแก้ว
2. นางไพวรรณ    นิมิตรเกาะ
36
33 34 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายปวรุตน์    เถื่อนถ้ำ
2. เด็กชายกิตติวัฒน์    สีสมุทร์
1. นางรุจิเรข    กาญจนวรานนท์
2. นางสาวหทัยรัตน์    เผ่าน้อย
13
34 35 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    วารุณประภา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ทองใส
1. นางสาววิชุดา    เซี่ยงฉิน
2. นางสาวสุรีวรรณ    จันทร์ศิริ
5
35 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาวนี    เตี๋ยพานิช
2. เด็กหญิงสิริกร    จีอุ่นงอย
1. นางสาวนิภา    ศิริจร
2. นายสมชาย    ศิริจร
6
36 37 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายนรวิชญ์    วงศ์สุริยา
2. เด็กชายชัญณรงค์    โลมารักษ์
1. นางสาวกิตต์นภัส    โพธิกุล
2. นายวรศักดิ์    สีดามล
25
37 38 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายนนธวัตร    ทองใบ
2. เด็กชายพงศกร    บัวผัน
1. นายณัฏฐพล    เชื้อชาติ
2. นายเพรียวพันธ์    ประดุจพรม
33
38 40 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายวิสุทธิ์    พุดซ้อน
2. เด็กชายศิริชัย    เหล่าเปี่ยม
1. นายณรงค์    เณรน้อย
20
39 41 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    กุลฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์    เพียกขุนทด
1. นายอัครพงษ์    ศรีภักดี
14
40 42 โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายพชรพล    บุญเทิน
2. เด็กหญิงจิตรานุช    สวัสเดช
1. นายณภัทร    ก่อนกี้
2. นางสาวิตรี    ทองนพคุณ
18
41 43 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงจิรนันท์    วิถีรัตน์
1. นายอนันต์    สุขปัต
2. นายเปรมชัย    ปิยะวาณิชย์สกุล
10
42 44 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณภัทร    ล่าชิต
2. เด็กหญิงณิศรา    ขำเทศ
1. นางสาวปรียาพร    โพธิรินทร์
2. นายเกียรติภูมิ    ภูมินา
45
43 45 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายพรเทพ    จันตา
2. เด็กชายกฤษฎา    ภูสระคู
1. นางสาวญาวีรินจน์    ทองสุขเจริญ
2. นายนพดล    เข็มต้น
19
44 46 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายธีรภพ    รักกฤษ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    แก้วอยู่
1. นางสาวจรัสศรี    กรีปักษ์
2. นางสาววาสนา    โง้วสกุล
39
45 47 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายจักรกรินทร์    คลี่ใบ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    มงคลชาญ
1. นางสาวจิราภรณ์    จันทราภิรมย์
16
46 48 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    วาทิรอยรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร    สีกลิ่นหอม
1. นางสาวทิพย์วรรณ    คุณสุทธิ์
2. นายเกรียงไกร    วาปีเน
27
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................