งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายกฤติพงษ์    ช้างแก้ว
2. เด็กชายภควรรษ    ขำดี
1. นายณัชภัค    บุญเติมนิติกุล
42
2 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายธนภัทร    ครองตะเคียน
2. เด็กชายสรเพชญ์    คุ้มจันอัด
1. นางสาวสุกัญญา    นิลสิน
2. นายเกริกชัย    อุทัย
15
3 3 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงรมย์ชลี    ดวงชื่น
1. นายนิคม    ชนะอินทร์
2. นายวัลลภ    เหวันต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 4 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกสร    น้อยคูณ
2. เด็กหญิงสิริพรรณ    อุปแสน
1. นางสาวรุ้งตะวัน    วังกานนท์
2. นางสาวเมธิยา    วงษ์แหยม
36
5 5 โรงเรียนวัดวังจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายชินาธิป    ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงดวงใจ    จำปาเงิน
1. นางสาวจรัญญา    ก้องแดนไพร
2. นางอรพิน    ทองดี
4
6 6 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณภัทร    วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญจนพร    กระจ่างทิม
1. นางพัทธ์จรรย์ธร    ทองเล็ก
2. นายอานนท์    ทิพย์เอม
32
7 7 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายนลวัช    จำปาศรี
2. เด็กชายสรวิชญ์    ปานแก้ว
1. นางสาวศศิวิมล    วงศ์วิฉาย
2. นายสกุลชัย    จารุเนตร
16
8 8 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวรรจชนก    สุขกลีบ
2. เด็กหญิงภีรดา    รัตนวงษ์
1. นางสาวภารดี    พรประเสริฐทิพย์
2. นางสาวศศิธร    บัวขาว
10
9 9 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    แก่นขวัญ
2. เด็กชายจีรวัฒน์    สอนรัมย์
1. นางสาวกาญจนา    แสงมาศ
2. นางสาวนันทินา    เจริญธัญญา
13
10 10 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธนัญธร    โนเรียง
2. เด็กหญิงแพรวา    แย้มวงษ์
1. นายทศพร    นามอภิชน
2. นางสาวอัมพร    สกุลฮูฮา
16
11 11 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายทินวุฒิ    แซ่หยี
2. เด็กชายนันทชัย    เสกสิทธิ์กาญจน์
1. นางสาวพัชราวลี    คำเถื่อน
2. นางสาวสุภาวดี    ชื่นจิตต์
39
12 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    อุดมโภชน์
2. เด็กหญิงปวริศา    อุดมโภชน์
1. นางสาวณัฏฐณิชาต์    แม้นสมุทรใจ
2. นายประวัติ    หอเจริญ
28
13 13 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพัชร    ไชโย
2. เด็กหญิงนาริศา    อินทสร
1. นายคมกริช    ทัพกิฬา
2. นางสาวเยาวภา    ศิลาภรพรรณ
6
14 14 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงผกามาศ    ทวีกุล
2. เด็กชายปิยะ    มาทอง
1. นางสาวปรียานุช    อยู่ยงสินธุ์
2. นายอัศวิชัย    ตราชูนิต
26
15 15 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงกนกภร    สีทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา    จันทราพฤกษ์
1. นางสาวบุญสิริ    ธรรมมา
2. นางอุริษา    กลมเลี่ยม
42
16 16 โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงขวัญเรือน    สมสาย
2. เด็กหญิงพิตาพร    พระนคร
1. นางสาวกัญญรัตน์    รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวศิริลักษณ์    ขจร
42
17 17 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพรรณ    พุ่มสงวน
2. เด็กชายแทนคุณ    สินสืบผล
1. นางสาวผกายมาศ    เขียวสอาด
2. นางสาวสมฤทัย    ล้อแก้วมณี
25
18 18 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนสิษฐ์    สถาผล
2. เด็กชายอภิรัช    พัฒนุช
1. นายถนัดกิจ    จูฑะสุวรรณ์
13
19 19 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    สังข์คุ้ม
2. เด็กหญิงชมพูนุช    แย้มหมื่นไวย
1. นายดิเรก    สิทธิพงษ์
2. นางสาวสมปอง    กรรณรัตน์
42
20 20 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฐพร    น้อยเงิน
2. เด็กชายณัฐวีร์    มีผิว
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร    บุญประเสริฐ
2. นางเปมิกา    สุดมี
7
21 21 โรงเรียนวัดศีรษะทอง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายนนทพัทธ์    บำรุงเขต
2. เด็กชายตรีสุนทร    ชุมคง
1. นายธีรพงศ์    กฤตติกา
2. นายพิสิฐ    พูลสวัสดิ์
ชนะเลิศ
22 22 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายปิยวัฒน์    จิรังดา
2. เด็กชายจรูญศักดิ์    ปานกระทอน
1. นายนิวัฒน์    พละสุข
2. นายวรภพ    ตุละพิภาค
39
23 23 โรงเรียนบ้านสีล้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงเขมจิรา    สุวรรณฉวี
2. เด็กหญิงศิริพร    จ้อยมาก
1. นางสาวมธุริน    ปิ่นทอง
42
24 24 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรับขวัญ    ทรหด
2. เด็กหญิงกุลนาถ    จันพุด
1. นางนันทรัตน์    บุญเชื้อ
2. นายสรายุทธ    อนันตศิริ
8
25 25 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตา    -
2. เด็กหญิงชลดา    ศรีพงษ์สุทธิ์
1. นางสาวนิชาภา    วอนเพียร
2. นางปรีชญา    กวางคีรี
20
26 26 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    จันวัต
2. เด็กชายสรวิศ    วงค์ทิม
1. นายคมสัน    คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ    ยังเหลือ
5
27 27 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ดีศิริอัมพร
2. เด็กหญิงคีตฌาณ์    ประไพแสง
1. นายสุริยะ    คนสูงดี
2. นางสาวแสงดาว    แก้วสระแสน
23
28 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุขิตา    เงินอนันต์
2. เด็กชายสกลวรรธน์    กราดวงษ์
1. นางสาวปิยะพร    ลิ้มขจรเดช
2. นางสาวแสงดาว    พรหมมาศ
27
29 29 โรงเรียนวัดบางจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายสงกรานต์    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงภัทรากร    ทองประเสริฐ
1. นายกฤษณะ    ชนประเสริฐ
2. นางสาวนิภาพร    ทัศนสุวรรณ
16
30 30 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายธีรธวัช    โพธิ์อ่อน
2. เด็กชายธิติพล    กิตินาม
1. นางสาวจรรยา    มิ่งจันทร์
2. นางสาวรุ้งทิพย์    ผดุงโภชน์
20
31 31 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชานัญญา    เพ็ชร์ภักดิ์
2. เด็กหญิงเนตรธาร    สาระศาลิน
1. นางสาวพรนภา    ผลอุดม
2. นางสาวเวณิกา    มาอินทร์
39
32 32 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอรกัญญา    ธรรมชาติ
2. เด็กชายวีรภัทร    บุญบุตร
1. นายจตุพล    พรมรินทร์
2. นางสาวตุลยดา    นุชประมูล
36
33 33 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายสุทธิพจน์    หมื่นชำนาญ
2. เด็กชายสมชาย    ณัฐภาคสกุล
1. นางสาวสายทิพย์    สิทธิโสภณ
2. นางอาทิตยา    ปินต๊ะ
34
34 34 โรงเรียนบ้านซับจำปา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    รอดภัย
2. เด็กหญิงวรัชยา    ท้าวดี
1. นางสาวกิตติยา    นุสรณ์กิตติกุล
2. นางธัญญลักษณ์    คล้ายบุญ
34
35 35 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    ไมตรีจิตต์
2. เด็กหญิงวิรดา    วรสาย
1. นางสาววิชุดา    เซี่ยงฉิน
2. นางสาวสุรีวรรณ    จันทร์ศิริ
8
36 36 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    สมเล็ก
2. เด็กชายวีรภัทร    ธิปะละ
1. นางสาวสุพรรณรัตน์    แสนบุตรดี
2. นางสาวอรพินทร์    เชื้อนาค
16
37 37 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิวกร    พิภักดิ์
2. เด็กชายปรัชญาวรินทร์    แสงภู่
1. นางสาวฐิติพร    อมรมณีกุล
2. นางสาวปรียาภัทร    ต้นสีนน
31
38 38 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายนภัสกร    กาบนันทา
2. เด็กชายธนภูมิ    จำปาแก้ว
1. นายสมพงษ์    บุญเติม
2. นางสาวอริยพร    เผื่อแผ่
36
39 39 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    หาทางลาน
2. เด็กหญิงกาญจนา    ราวีศรี
1. นางสาวกิตติวรรณ    มีสำราญ
2. นายวัชรพงค์    พิมพา
28
40 40 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายอินทราทิตย์    บวรโชติปกรณ์
2. เด็กชายนฤสรณ์    ปรีชาคม
1. นางสาวรัตน์ดา    ทองดอนเหมือน
2. นางสาวศิรินทิพย์    ชีวกุล
42
41 41 โรงเรียนบ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอติวิชญ์    เอกลักษณ์ตระกูล
2. เด็กชายหยก    อวน
1. นางสาววิลัยลักษณ์    โอโลรัมย์
2. นางสาวอนันธพร    อัมพรพรรดิ์
10
42 42 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ธาราอุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    ยกพล
1. นายนัฐพล    บำรุงรส
2. นางสาวรุ่งอรุณ    วิทยาคม
20
43 43 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    นพวรรณ์
2. เด็กหญิงจันจิราภรณ์    สมานทอง
1. นายมาโนช    พึ่งพิมาย
2. นางวรรณา    เวชศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
44 44 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายนราวิชญ์    สาทสาร
2. เด็กชายธนวัฒน์    สราญจิตต์
1. นางสาคร    อินธิราช
2. นางสาวสุวิภา    วงษ์แสง
10
45 45 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    ไร่รัตน์
2. เด็กชายณัฐดนัย    จันทร์มาก
1. นางสาวธนาภา    สถาปิตานนท์
2. นายนพดล    เข็มต้น
23
46 46 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    กำลังแพทย์
2. เด็กหญิงอโนชา    อากาศเมฆ
1. นางพิศเพ็ญ    คงไวย
2. นายสำเริง    คงไวย
32
47 47 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายธนพล    จันทร์หอม
2. เด็กหญิงกนกณัฐ    เทศเกิด
1. นางสาวมณีรัตน์    สิทธิโชค
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ผลหาญ
28
48 48 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนวินท์    มาเมือง
2. เด็กหญิงชลดา    ใจดี
1. นางสาวจิราวรรณ    ผกาเชิด
2. นายณัฐวุฒิ    จันคำวงษ์
42
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................