งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนวัดท่าอิฐ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงมนัสวี    ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงบุษรากร    อบอุ่น
3. นางสาวฉัตรรวี    ตอนยอด
1. นางสายสมร    สิงห์พันธุ์
2 3 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    เหมทอง
2. เด็กหญิงศศิฉาย    อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงศศิธร    พูลเต็ม
1. นางกรวรรณ    เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา    พิมพ์สวัสดิ์
3 4 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัทรดา    อินทวงศ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา    พงษ์พานิช
3. เด็กชายสิริชัย    วงษ์สีเขียว
1. นายยศกร    อยู่คำ
2. นางลำพูน    ลบทอง
4 6 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ถึงโภค
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พวงเพชร
3. เด็กหญิงพัชรพร    เชิญชม
1. นางสาวปาริชาติ    ไชยแก้ว
2. นางสวัสดี    ไชยแสง
5 7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    มีจำรัส
2. นางสาวศราวดี    แก้วใส
3. เด็กหญิงชลธิชา    เบญจมาศ
1. นางจิตติมา    ขุนศรีจันทร์
2. นางสาวปาลิดา    ชั่งเหลือ
6 8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตราด 1. เด็กหญิงศศิธร    ทัฬหะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ทัฬหะ
3. เด็กหญิงกัลญา    แดงตนุ
1. นางสาวรัตน์ชฎาพร    ลักษณะโยธิน
2. นายอนุรักษ์    ชัยชนะ
7 9 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิชา    อนุกูล
2. เด็กชายวิวัฒน์    โยธานนท์
3. เด็กหญิงตติยา    เวียงอินทร์
1. นางสาวกนิษฐา    บัวเผื่อน
2. นางสาวอรทัย    เวียงแก้ว
8 10 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปาตีมะห์    สง่าดำ
2. เด็กหญิงฟารีดา    จิตรชาญชัย
3. เด็กหญิงนัชชา    อาดำ
1. นางสาวนัฐการณ์    เสนาะคำ
2. นางสาวปริญญาภรณ์    ศรีคุณ
9 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงฐิติพร    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงปวิชญา    สาระวัต
3. เด็กชายนครินทร์    งานสันเทียะ
1. นางจิรวดี    บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์    แดงงาม
10 12 โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายธำรงชัย    ยิ้มพงษ์
2. เด็กชายชัยกมล    พราหมณ์รักษา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    เจริญผล
1. นางสาวนลินี    แสงทอง
2. นางสาวศิริญา    โพธิ์ผลิ
11 13 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาธิติยา    เศษเรียน
2. เด็กหญิงปพิชญา    วันทุมมา
3. เด็กหญิงสิริวิมล    ม่วงน้อยเจริญ
1. นายปัญญา    จันทร์คุ้ม
2. นายสมพร    เพชรสิน
12 14 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอริสรา    กันแสน
2. เด็กหญิงธัญเรส    สุขสว่าง
3. เด็กชายชนินทร์    เกียรติทัต
1. นายภานุพงศ์    กรเกตุ
2. นางอำภรรณ    ใจแสน
13 15 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทะสิงห์
2. เด็กหญิงอพิยะดา    เหลาวัน
3. เด็กหญิงทิพนภา    ขุมมา
1. นายวราวิชญ์    สุขวรเวท
2. นางสาวสุรีย์ฺ    ฆ้องแก้ว
14 16 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงสิทธิสุนีย์    นุ่มสารพัดนึก
2. เด็กหญิงสุดาริณี    เลื่อนไทสงค์
3. เด็กหญิงวรัญญา    ตงสาลี
1. นางสาวสุมาลี    เซ็ม
2. นางอังคนี    นุหมุดหวัง
15 17 โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    สุทธิประภา
2. เด็กหญิงนฤมล    สอนภักดี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    นพรัตน์
1. นางทิพรัตน์    วินิจฉัย
2. นางอำนวย    สุขสวัสดิ์
16 18 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    พิมพาพร
2. เด็กหญิงชัญญา    นามสะอาด
3. เด็กชายชนินทร์    ผานาค
1. นางสาวรุ่งทิพย์    พรหมมา
2. นางสาวสมฤดี    บุญธรรม
17 19 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    เอี๊ยะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชลาลัย    แจ้งอ่างหิน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    พูนดี
1. นางสาวนัชชา    อธิโรจน์
2. นางวรรณดี    วราสินธุ์
18 20 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายพีรพล    ไหมจีน
2. เด็กชายวีรชัย    วงศ์อนันต์
3. เด็กหญิงจันทรัตน์    เดชมา
1. นางสาวกัญภร    กลิ่นฉาย
2. นางสาวอินทิรา    จำนงค์คำ
19 22 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบังอร    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงธวัลกร    การะเกตุ
3. เด็กหญิงศิริพร    เครือแก้ว
1. นางสาวอรนุช    หมานมิตร
2. นางเพชรปวีณ์    ธงชัย
20 23 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    พุกดี
2. เด็กหญิงสุชาดา    พ่วงภู่
3. เด็กหญิงนิตยา    โชติชื่น
1. นางนันทวัลย์    ศรีสมัย
2. นางสายใจ    อู่เงิน
21 24 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงวนิดา    จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงบงกช    เซี่ยงจง
1. นางจุรีรัตน์    พลสระคู
2. นางสาวภัสสนันท์    ขำทวี
22 26 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    แสงภักดี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    วานิชรัตน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    แสง
1. นางจันทวรรณ    เจริญพร
2. นางสาวดาริน    บรรจงกิจ
23 27 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสิริวัน    ไกรทองสุข
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ศรีเหรา
3. เด็กหญิงปนัดดา    ชาววังฆ้อง
1. นางนวลจันทร์    ลีสุขสาม
2. นางสาววันวิสาข์    ทับศรี
24 28 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    คงมั่น
2. เด็กหญิงแคทริยา    แป้ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ใจสา
1. นางสาวจิราภรณ์    ศรีทับทิม
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ทองผิว
25 29 โรงเรียนกฤษณา สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เจริญผล
2. เด็กชายธนบดี    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงกนิษฐา    สมบัติเจริญ
1. นางสาวขวัญหล้า    อุบาลี
2. นางสาววรรณิษา    ธาระมัตร
26 30 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงธีรนาฏ    เฟื่องเงิน
2. เด็กชายรติพงษ์    โขมะพันธ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    เอี่ยมสำอางค์
1. นางสรรพัชญา    มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์
2. นางสาวสุปราณี    สังสะกุล
27 31 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเอมมิกา    แย้มวงษ์
2. เด็กหญิงบุณยนุช    แย้มปรางค์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ยืนยงค์
1. นางนัยนา    เจียมอยู่
2. นางสาวศิราพร    นาคปาน
28 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    อยู่สินไชย
2. เด็กหญิงอรัญญา    นันทะเสนา
3. เด็กหญิงลลนา    สรรค์สิริโรจน์
1. นางสาวพัชรี    มะลิงาม
2. นางยุวนิษฐา    เจริญผล
29 33 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงน้องเล็ก    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงปะภิมา    พงศ์เชาวกร
3. เด็กหญิงอัมพร    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวนุสรา    เฮ้งไพบูลย์
2. นางสาวลภัส    ศะศิธร
30 34 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ    แย้มสัจจา
2. เด็กหญิงทิพาวรรณ    พิมขุนทอง
3. เด็กหญิงจันทกานต์    สำเภาลอย
1. นางสาวกมลทิพย์    พุ่มสกุล
2. นางสาวธนาภรณ์    จันทร์เกษม
31 36 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงก้อย    เตยา
2. เด็กหญิงมลธิรา    ปานอำพันธ์
3. เด็กหญิงพนิดา    เสนเภา
1. นายณัฐวุฒิ    เลื่อนสาคร
2. นางสาวศรัญญา    น้อยพิมาย
32 37 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอมรรรัตน์    บัวแสง
2. เด็กหญิงลลิตา    ยังคัง
3. เด็กหญิงอินทิรา    ธีระ
1. นางสาวชัญญาวีร์    คชอาจ
2. นายวรายุ    น้อยแก้ว
33 38 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายนวมินทร์    ปกพันธ์
2. เด็กชายวินัย    พึ่งกุศล
3. เด็กหญิงชลธิฌา    กระแสเทพ
1. นายกฤตกร    ประเสริฐศรี
2. นางสาววราภรณ์    วรนาม
34 39 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปริยา    จุลลา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ลาดแดง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    สารชัยภูมิ
1. นางวราภรณ์    เขียวแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา    มะราชะรี
35 40 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายอนิวรรต    ใจเที่ยงแท้
2. เด็กหญิงทิพย์ยดา    โถแก้ว
3. เด็กชายธนวัฒน์    ใจตรง
1. นางสาวสุณิสา    พุมมา
2. นางอุบลรัตน์    ศรีแสง
36 41 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    มันทราช
2. นางสาวภาสินี    แรตขาว
3. นางสาวพิมทิพา    กาลพัฒน์
1. นางปานจิตร์    บัวรินทร์
2. นางฤทัย    สุขเลิศ
37 42 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภัทรสร    ลิ้มภักดี
2. เด็กหญิงวนิดา    อ่อนสุข
3. เด็กหญิงรัตติยา    เชาว์ศรีวงศ์เทพ
1. นางสาวกรองกมล    เอนก
2. นางจิราพร    แก่นแก้ว
38 43 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงปริมรดา    ธรรมสัตย์
2. เด็กชายรัฐภูมิ    แย้มกระจ่าง
3. เด็กหญิงพรพรรณ์    แสงทองแจ่ม
1. นางสาวสมลักษณ์    พิมพ์เสน
2. นายอธิรุจน์    มุทาพร
39 44 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐฐิยา    วงษ์แดง
2. เด็กหญิงวรินธร    วรรณสิงห์
3. เด็กหญิงวรรณรดา    ฉันท์ผ่อง
1. นางสาวจารุณี    วงเวียน
2. นางลัดดาวัลย์    มูลผล
40 45 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศุภนุช    ทองพันช่าง
2. เด็กหญิงพรแก้ว    ประพัฒน์รังษี
3. เด็กหญิงณฐพร    อุณหกานต์
1. นางสาวนิศาลักษณ์    คงหนู
2. นางสาวรุ้งตะวัน    หุ้นเส็ง
41 46 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงทัศนีย์    ตนเหี่ยม
2. เด็กหญิงศริประภา    เรืองพฤกษ์
3. เด็กหญิงดุษฏี    แมลงทับ
1. นางยุพา    เอี่ยมพ่อค้า
2. นายอุดมศักดิ์    กัณฑ์ศรี
42 47 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงกรรธิมา    กันวิชา
2. เด็กหญิงณิศรา    ทับคล้าย
3. เด็กหญิงชนัญธร    บุตรสะสม
1. นางรจนา    จันทร์ทอง
2. นางเบญจมาศ    ยงเขตร์กิจ
43 48 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    พานย้อย
2. เด็กชายสุรเดช    สินส่องแสง
3. เด็กชายธีรภัทร    เบญจวรรณ
1. นายชรินทร์    มั่นจิต
2. นายณัฐภัทร    คำขวา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................