งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชุติมา    ทับ
2. เด็กหญิงนันทิยา    รอบุญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขำโอด
1. นายกอบศักดิ์    อภิกรกุล
2 2 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศันศนีย์    ม่วงไหม
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    เปรมปราสัย
3. เด็กหญิงปนิตา    สิงห์เมือง
1. นางรุ่งอรุณ    เชญชาญ
2. นางสาวอโณทัย    นันทสุนทร
3 3 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปานวาด    เปี๊ยะภิรมย์
2. เด็กหญิงญาโณทัย    กลัดน้อย
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    มณีวิหค
1. นายชาลี    บุญโต
2. นายศิริวัชร์    สุกิจญาณ
4 4 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    พรมมาศ
2. เด็กหญิงพรรณวดี    พงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงบุญญิสา    เครือวัลย์
1. นางณฤดี    บุญเสริม
2. นายสิงขร    สังข์ประเสริฐ
5 5 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงยุวดี    งามยิ่ง
2. เด็กหญิงกุนที    งามยิ่ง
3. เด็กหญิงชนกสุดา    น้ำพุกำเนิด
1. นายนิพนธ์    ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาววนิดา    จันสิงคำ
6 6 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์    นิลแก้ว
2. เด็กหญิงศุภสร    แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงปาริชาต    เปลี่ยนลี้
1. นางสาวพัชรนันท์    อยู่ยั่งยืนยง
2. นางสาวไพรมณี    วงค์กระโซ่
7 7 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอรจิรา    คงมั่น
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ทองศรี
3. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร    ศรีสุวรรณ
1. นางภัคสกุล    มูลอุดม
2. นางสุดาญา    สายช่อฟ้า
8 8 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. ตราด 1. เด็กชายศักดิ์ดา    เดือน
2. เด็กหญิงดา    -
3. เด็กชายอรุณ    คุ้มปรี
1. นางสาวมุทิตา    แพทย์ประทุม
2. นางสมสวัสดิ์    อยู่สอน
9 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 1. นางสาววราภรณ์    บุญศรัทธา
2. นางสาวรติภัทร    ศรนรินทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    พรหมพร
1. นายณรงค์ศักดิ์    วะโร
2. นางเกษร    จันทวังโส
10 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายภัทรพล    โพธิบา
2. เด็กชายวัชรพล    พานจันทร์
3. เด็กชายกฤตธรรม    ทองตรี
1. นายชิษณุภูมิ    หาญพละ
2. นายอัครวิทย์    โพธิ์ไทร
11 11 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายธนากร    ศรีระ
2. เด็กชายณัฐชัย    หิรัญอ่อน
3. เด็กหญิงยอดสร้อย    ขาวพวง
1. นางกาญจนา    ปราสาททอง
2. นายสุริยา    สำราญจิตต์
12 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายพงศกร    คงสวัสดิ์
2. เด็กชายศตวรรษ    สระบัว
3. เด็กชายเกษมสุข    ชื่นจิต
1. นายธนิตร    คุณารักษ์
2. นายวรายุทธ    จันสมุทร
13 13 โรงเรียนหัวซาวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    กรีบาง
2. เด็กชายปัณฑ์ธร    ปัตสะ
3. เด็กชายนราศักดิ์    อ่อนเชื้อ
1. นางสาวกมลชนก    ขำวิชัย
2. นางสาวภาวินี    ภูผา
14 14 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. นายธิติภัทร    เลิศคลัง
2. เด็กชายพีรภัทร    ดาวกระจาย
3. เด็กชายกรีชาติ    ศรีสอาด
1. นางสาวปรียาภัทร    ทองจำนงค์
2. นางสาวอารีย์    ฉิมฉลอง
15 15 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    เนาว์เพ็ชร
2. เด็กชายจิรวงศ์    พิมพ์เขียวงาม
3. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์    สีละพันธ์
1. นายภรัณยู    สิงหาจุลเกต
2. นายสหภาพ    สัจจทองดี
16 16 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 1. เด็กชายกิตติ    หรั่งกรุ่น
2. เด็กชายพันธมิตร    สานุสรณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไพฑูรย์
1. นายผ่อง    วงศ์ไชย
2. นางสาวภณัฐญา    สุขตลอด
17 17 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    มีทรัพย์
2. เด็กหญิงอินทิรา    ลครไพร
3. เด็กชายทรงวุฒิ    สำรวมศักดิ์
1. นางทัศวรรณ    สายวังเกี้ยง
2. นายอาทิตย์    สายวังเกี้ยง
18 18 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิศิษฎ์    บุญค้ำ
2. เด็กชายรณกร    ขวัญพงษ์ดี
3. เด็กชายบุญพิทักษ์    เกิดอยู่
1. นางนันทกา    ทองอร่าม
2. นางอรุณี    วรรณกลาง
19 19 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    นาคหนู
2. เด็กหญิงสุธาวี    ภู่พลายงาม
3. เด็กหญิงกรกช    แสวงคำ
1. นางสาวประไพ    ใจซื่อ
2. นางสาวปราณี    มหิงษา
20 20 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายอนุชิต    โฉมเอม
2. เด็กหญิงกรวิภา    พวงอินทร์
3. เด็กหญิงกุลธิดา    วงษ์ชัย
1. นายตรีพินณ์    บุญรุ่ง
2. นางสาววนิดา    แก้วแดง
21 21 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เปี่ยมอินทร์
2. เด็กหญิงวิริยา    ทองดอนเหมือน
3. เด็กหญิงน้ำขัน    ฟองตี
1. นางสาวนวลจันทร์    โพธิ์ชัย
2. นางสาวอัมพวัน    ค้าขาย
22 22 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    กรุดน้อย
2. เด็กชายพงศกร    ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุพานี    ลงมาก
1. นางปิยะทิพย์    ไพรหาญ
2. นางสุกัญญา    สารีบท
23 23 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    จิแอ
2. เด็กหญิงจันทรา    มิดมานะ
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    หนูวอ
1. นางสาววรวรรณ    อินทสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา    รอดไรย์
24 24 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนิตวรรณ    สุทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงสุมาลี    บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงกุมภามาศ    ปานสี
1. นางสาวจุฑารัตน์    บุตรรัตน์
2. นางสาวศิริวรรณ    บุตรพุ่ม
25 25 โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายเจษฎา    วงษ์มาดิษฐ์
3. เด็กชายสันติ    สืบทรง
1. นางสาวจิตตรา    บำรุงเขต
2. นายศักดิ์ชาย    ผิวสุข
26 26 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายกฤษดา    แทนคำ
2. เด็กชายนภสินธุ์    สมจิตร
3. เด็กชายรวิภาส    ดาชัย
1. นายจรัล    ห้อยระย้า
2. นางสาวจุฑามาศ    ตามไธสง
27 27 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงฐานิดา    โคตรวงษ์
2. นายวัฒนากรณ์    บุญสาง
3. นางสาวสุภาพร    พรานพงษ์
1. นายนิพนธ์    บำรุงเวช
2. นายวันดี    หาญกุดเลาะ
28 28 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปัทมา    แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงรสริน    สุดใจธรรม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ทะศรีโพธิ์
1. นายฐิติพล    เกตุเอี่ยม
2. นางศิริขวัญ    อาษานอก
29 29 โรงเรียนวัดสระประทุม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายพีระพงษ์    พัฒนจันทร์
2. เด็กหญิงพัชชา    โสมชัย
3. เด็กชายพรรษา    คำสิงห์นอก
1. นางสาวกาญจนา    ฉิมพาลี
2. นางสาวพรศิลป์    แถวไธสง
30 30 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงนัทชา    ทองมาก
2. เด็กชายศุภกิตติ์    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ    นาสิงคาร
1. นางสาวมาลี    สมเสียง
2. นางสาวรัชญา    เกิดพิพัฒน์
31 31 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกิจ    รักแซ่
2. เด็กหญิงลลิตา    อ่อนแหยม
3. นายจิรวัฒน์    ม้วนมอ
1. นางสาวพัชรี    ศุภษร
2. นางพิกุล    รุ่งศรีกนก
32 32 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรนภัส    แซ่จ๋าว
2. เด็กชายวัยวุฒิ    ภูกะสอน
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์    จันทร์ตั้ง
1. นางสาวระพีพรรณ    ทิพมาตร์
2. นางอุไรวรรณ    หอมชื่นชม
33 33 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงศรุตยา    ใจสิงหล
2. เด็กหญิงน้ำหวาน    -
3. เด็กหญิงสายฝน    -
1. นางสาวจิตติมา    กล่อมจิต
2. นายปิติ    แสงทอง
34 34 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    โมรา
2. เด็กหญิงสุภัสสร    อ่อนเป้า
3. เด็กหญิงวรรณษา    ดีประเสริฐ
1. นายชาติ    ประวะเสนัง
2. นางสาววัชรีย์    ทองอินทร์
35 35 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. นางสาวณี    -
2. นางสาวฐาปนีย์    ยศสาย
3. นางสาวกวิสรา    เกตุแก้ว
1. นางธัญภัค    สัมพันธพงศ์
2. นางนิภาภรณ์    มุ่งผล
36 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายอนุวัต    แดงโชติ
2. เด็กหญิงปาริภัทร    สุขสุยุทธ์
3. เด็กหญิงวรัญญา    การุญบริรักษ์
1. นายชวาล    อ่อนแสง
2. นางสาวสายฝน    สุขจิต
37 37 โรงเรียนบ้านเขาซก สพป. ชลบุรี เขต 1 1. นายพงษ์พัฒน์    แซ่ลิ้ม
2. นายวรธน    บุญเพ็ง
3. นายอรรถกร    สลาลัย
1. นางสาวจุไรวรรณ    หนูขาว
2. นางสาววรรณา    ศรีศิริ
38 38 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    สติภา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์    โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงืวันวิสาข์    พูพิลึก
1. นายนาวิน    กันสการ
2. นายพงษ์พันธ์    อารีรัมย์
39 39 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายมินทดา    ขันบุญ
2. เด็กชายจิรสิน    ดำกลิ่น
3. นางสาวพัชรี    แจ่มปัญญา
1. นางสาวชฎาภรณ์    อัคราช
2. นางวรวรรณ    เตโช
40 40 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงธิติกานต์    จันระวัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ทองแจ่ม
3. เด็กชายพิสิทธิ์    จันทร์ฉาย
1. นางฐิตาวรรณ์    เจียมกีรติกานนท์
2. นางสาวศิวพร    ปิ่นณรงค์
41 41 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุรธิดา    เดชะรักษา
2. เด็กหญิงเนตรพลอย    ศรีนวล
3. เด็กหญิงสิริธร    ผันผาย
1. นายธีรยุทธ    พลอยศิริ
2. นางสุจิตรา    รอดศิริ
42 42 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายประวิตร    ประวาร
2. เด็กชายโดมน้อย    โชทร
3. เด็กหญิงนุชจรี    นามตรง
1. นางสาวชญานิศ    ขุนเจริญ
2. นางอนงลักษณ์    สาลีโภชน์
43 43 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงฆรวรรณ    ทองปลั่ง
2. เด็กหญิงสุพรรษา    บุตรดีงาม
3. เด็กชายสิริศักดิ์    แซ่เจี่ย
1. นายนัทธมน    งามดี
2. นางสาวพวงพร    เหลืองอ่อน
44 44 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายศุภเดช    จันเจ๊ก
2. เด็กชายสุนทร    ศรีวิลัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ริมแจ้ง
1. นางสาวจิตรานุช    สายันเกณะ
2. นางวรรณรัตน์    ติยะบุตร
45 45 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายวีระวุฒิ    หลาบหนองแสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ขาวรามัญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    พยุงตน
1. นางสาวสาลิกา    สำเภาทอง
2. นายสิทธิศักดิ์    สุดชฎา
46 46 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์    อ้อสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ทิภา    กิจพจน์
3. เด็กหญิงธนวรรณ    เพชรรัตน์
1. นายนิรันดร    บุญปลูก
2. นางสาวไพรินทร์    ชูสาตร
47 47 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ถนอมเขตต์
2. เด็กหญิงภัทรชราพร    บุญเนียม
3. เด็กชายอภิชัย    เบเซ
1. นางอุไร    ไทยเจริญ
2. นายเจริญศักดิ์    กระแสร์
48 48 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แพร่สาหร่าย
2. เด็กชายภูวดล    บุญภู่
3. เด็กชายวสันต์ชัย    ทิมเมือง
1. นางสาวฐิตาภา    ลิ้มธนะกิจ
2. นางสาวรัตนา    คำแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................