งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธีรเดช    เสนาสุข
2. เด็กชายวัณนากร    ทองเปรม
3. เด็กชายวชิรวิชญ์    ชูเนตร
1. นายจุรพงษ์    พิกาดำ
2. นางสาวธัญธิตา    หงษ์ทอง
44
2 2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    ยุงทอง
2. เด็กชายธนากร    กันหะ
3. เด็กหญิงธนพร    สุ่มสาย
1. นางสาวกฤษฎา    มั่งมีชัย
2. นางสาวระพีพร    บุญรอด
23
3 3 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายนราวิชญ์    หอมจิตร
2. เด็กชายอภิวัฒน์    สิมาเล่าเต่า
3. เด็กชายศุภกิตติ์    นุชพันธ์
1. นางสาวกมลชนก    เพ่งผล
2. นางลั่นทม    ขวัญชัยรัตนภูมิ
20
4 4 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุกลวัฒน์    งามเจริญพร
2. เด็กชายณฐพัฒน์    ภูมิลักษณ์
3. เด็กชายอนุรักษ์    ชาวพิจิตร
1. นางศรีสุดา    ประมวญรัฐการ
35
5 5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติมา    บุญพยุง
2. เด็กชายการุนย์    จงเทพ
3. เด็กชายธนกร    ราชสิทธิ์ทรัพย์
1. นางสาวสุธิดา    อิงคะวะระ
2. นางสุมาลี    บุญชาย
35
6 6 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายกิตตินันท์    เดชฤทธิ์
2. เด็กชายพงษ์ณภัทร    เต่าทอง
3. เด็กชายอำนาจ    มุ่งดี
1. นางสาวปิยธิดา    เชาว์ช่างเหล็ก
2. นางสาวโสภาวรรณ    ไดยะศรี
20
7 7 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายพีรศักดิ์    เพ็ญภัทรคมคาย
2. เด็กชายวรพล    บุญเมือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองรวม
1. นายคนอง    มั่นคง
2. นายสุชาติ    ทองสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 8 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 1. เด็กชายจักรพันธ์    รังสะกินนิน
2. เด็กชายวี    วาสี
3. เด็กชายไมค์    ขำวง
1. นายสมนึก    สุภาพ
2. นางสาวสร้อยสุรินทร์    กลิ่นอักษร
10
9 9 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนากร    สร้อยศรี
2. เด็กชายอนันดา    จุฬมุสิก
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สิงห์นิกร
1. นางฉลองรัตน์    คืนดี
2. นางนิตยา    วัฒฐานะ
ชนะเลิศ
10 10 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายศิวนาจ    พรายชัยศรี
2. เด็กชายพงษ์พันธ์    ทองนพคุณ
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์    ไสสานัง
1. นายสมโภชน์    สีกะโดน
2. นายอำนาจ    อึ๊งทอง
35
11 11 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายคชินทร์    ภุมรินทร์
2. เด็กชายพงศกร    พรมทัด
3. เด็กหญิงศิรดา    ทองจุล
1. นางสาวกรรณิกา    พากเพียร
2. นางสาวพัชรารัตน์    สิทธิเลาะ
16
12 13 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรโชติ    อินนาดอน
2. เด็กชายธนากร    เปรมวินัย
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ไม้ไผ่
1. นางสาวสุดารัตน์    ภู่ศรี
2. นางสาวเฟื่องฟ้า    ผันประเสริฐ
35
13 15 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายศิริราช    พุฒซ้อน
2. เด็กชายพิริยะ    ศรีพิราม
3. เด็กชายวรวัฒน์    นัดครีบ
1. นางสาวศิริพร    โงนสาย
2. นายอานนท์    ต่อมกระโทก
8
14 16 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 1. เด็กชายจักรพันธ์    กลิ่นจำปา
2. เด็กหญิงหนูวรรณ    คำหวาย
3. เด็กหญิงปฐมาวดี    กลิ่นจำปา
1. นายวิวัฒน์    วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์    สระขุนทด
39
15 17 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    คำเครือ
2. เด็กชายภูริภัทร    พันวอ
3. เด็กชายชนกันต์    ดาวเรือง
1. นางสาวบุษบา    ทาทอง
2. นายสมชาย    พริกเทศ
17
16 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพนธ์    แดนขุดทด
2. เด็กชายจารุพงศ์    แสงม่วง
3. เด็กชายนันทิพัฒน์    ไชยมงคล
1. นายกำธร    อ้นชนะ
2. นางรัตณา    สุนันทวนิช
23
17 19 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    อินทร์คง
2. เด็กชายสุเมธ    แก้วมุกดา
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์    มากพูล
1. นายสุรพงศ์    อึ๊งโพธิ์
2. นางสาวเรณู    อดิเรกลาภ
39
18 20 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายวาคิม    จินดาสุทธิกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวคลี่
3. เด็กหญิงวรรณกมล    บัวคลี่
1. นางมิ่งขวัญ    ณัฐรุจาสกุลพงศ์
2. นายยุทธนา    ณัฐรุจาสกุลพงศ์
7
19 21 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายโยธิน    บรรเทาวงษ์
2. เด็กชายสรายุทธ    หนูตา
3. เด็กหญิงพรปภา    ขุนอินทร์
1. นางสาวนุสรา    เทียวประสงค์
2. นายวัลลภ    ขวัญมา
12
20 22 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ    เนินกลาง
2. เด็กหญิงถิรพร    พันสุ
3. เด็กชายนรินทร์    วงเสนา
1. นางสาวศิราพร    ชื่นกลาง
2. นางสาวสุรีรัตน์    ศรีสวัสดิ์
30
21 23 โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายกนกพัฒน์    มินเจริญ
2. เด็กชายธนากร    โพธิ์น้อย
3. เด็กชายเกชา    วงศ์สายวารี
1. นางสาวกรรณิการ์    ใสพลกรัง
2. นางสาวบุษกร    พูลสวัสดิ์
30
22 24 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีระพนธ์    โสมนัส
2. เด็กชายธนวัฒน์    มณฑา
3. เด็กชายปรีชา    ธรรมเนียมไทย
1. นางประภัสสร    ยอดกาวี
2. นายอุทัย    กมลรัมย์
23
23 25 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนพัส    มีล้อม
2. เด็กชายชัยวัฒน์    กลิ่นเสือ
3. เด็กชายศิริวัฒน์    แก่นจันทร์
1. นางกุลทรัพย์    เวชตรียานนท์
2. นางสาวอรพรรณ    วรรณศิริ
20
24 26 โรงเรียนวัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายศศิศ    ตรงชื่น
2. เด็กชายพงศกร    อารีราษฎร์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันทรัตนา
1. นางสุภาพร    โสธนะ
2. นายอนุชา    อิสสรารักษ์
23
25 27 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายตุ้ย    -
2. เด็กชายกิตติพงศ์    ศรีอรุณ
3. เด็กชายปิยะชัย    จำปาไคร้
1. นายวันดี    หาญกุดเลาะ
2. นางสาวเนตรนภา    ยิ้มยวน
27
26 28 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    เพชรพิชิตชัย
2. เด็กหญิงภัทธีภรณ์    เขียวสะอาด
3. เด็กหญิงพรสวรรค์    น้อยสังข์
1. นางสาวบุษรา    ทรัพย์มรรค
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีวิเศษ
30
27 29 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    ศรีวิเชียร
2. เด็กชายพีระพัฒน์    ลือกำลัง
3. เด็กชายธนาดล    ดอกกุหลาบ
1. นางสาวคนึงนิจ    ประสาทศิลป์
2. นางสาวสมปอง    ขุนสอาดศรี
17
28 30 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงปริยากร    เปี่ยมผล
2. เด็กชายธนภัทร    เริงสุชน
3. เด็กชายภูริพัฒน์    รื่นมิตร
1. นายราเชนทร์    เฮงสวัสดิ์
2. นางสาวเจนจิรา    สาธร
30
29 31 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    ตันโต
2. เด็กหญิงดวงพร    เนียมเย็น
3. เด็กชายภูวดล    บัวงาม
1. นางสาวปภาดา    สุขสวัสดิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    แซ่เอง
39
30 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายภารดร    มามาก
2. เด็กชายธราธร    สุขพงษ์
3. เด็กชายธฤต    วิลามาศ
1. นางสาวมาลิสา    รักษ์วงษ์
2. นางสาวสุวรรณา    สรวมศิริ
45
31 33 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงมะลิวัล    -
2. เด็กชายมิ้น    -
3. เด็กชายเต่า    -
1. นายพูลศักดิ์    จุ้ยเจริญ
2. นายยอดชาย    จันทร์สว่าง
4
32 34 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สิมสุนทร
2. เด็กชายชนากร    ศาลางาม
3. เด็กชายกิตติพัศ    มิสา
1. นางขวัญฤดี    แววเพ็ชร
2. นางสาวนาวินี    ถูกอย่าง
13
33 35 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายกฤตณัฐ    เย็นใจ
2. เด็กชายชัชวาล    เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงธิชาพร    จูจันทร์
1. นางสาวณัฐริกา    ประเสริฐสาย
2. นางปวีณา    เสือกลิ่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    เขียวสะอาด
2. เด็กชายอนุเทพ    ชีพสาทิศ
3. เด็กชายวิชาญ    แจ้งสว่าง
1. นายชวาล    อ่อนแสง
2. นางสาวสายฝน    สุขจิต
5
35 37 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎากร    สุกสด
2. เด็กชายธนาตย์    จินต์โต
3. เด็กชายปพนพิทย์    ภูพันนา
1. นายฐานพันธ์    สุวิมลธนายศ
2. นางธันยนันทน์    สุวิมลธนายศ
30
36 38 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายอนิวัต    สุพรรณา
2. เด็กชายธีรศักดิ์    พยอมศรี
3. เด็กชายชยางกูร    สุพรรณา
1. นางบงกช    วิไลศรีอัมพร
2. นายอภิใน    หันทยุง
10
37 39 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกวินนาถ    ศรีพิทักษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ    แจ่มฤทัย
3. เด็กหญิงทิพประภา    จันทิมากูร
1. นางสาวขนิษฐา    บุญเรือง
2. นายสนั่น    สุวรรณรงค์
39
38 40 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายคำพล    ไชยลอด
2. เด็กชายธีรเทพ    ไชยลอด
3. เด็กชายปวริศร    กุลพานิช
1. นางสาวนวพร    การชำนาญ
2. นายอุภัย    เสือสีห์
6
39 41 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธิตินันท์    เคหะเจริญ
2. เด็กชายมงคล    พรมภา
3. เด็กหญิงนนทิชา    จันทะแสน
1. นายธีรยุทธ    พลอยศิริ
2. นางสาวนฤมล    พุฒิฤทธิ์
14
40 42 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพิกา    มาศงามเมือง
2. เด็กชายปรีชา    อุ่นมี
3. เด็กชายผจญภัย    ธรรมทรัพย์
1. นางสาวชมภูนุท    ศรีสวัสดิ์
2. นายยศศักดิ์    หีบไธสง
15
41 43 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    บรรจง
2. เด็กชายพงศธร    ดังก้อง
3. เด็กชายบรรณรต    บุญเฮง
1. นางสาวทิพย์สุดา    ศรีใส
2. นางสาวสรวงสุดา    โปต๊ะ
27
42 44 โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายภูมิสิทธิ์    เกิดในแก้ว
2. เด็กหญิงรมย์นลิน    บัวละออ
3. เด็กหญิงกนกพร    จุลปะ
1. นางสุธาลักณ์    สุวรรณศรี
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา    กันตะนา
8
43 45 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายอภินันท์    จันทรักษา
2. เด็กชายอานนท์    ธรรมวิถี
3. เด็กชายคณาวุฒิ    บุญธรรม
1. นางสุวรรณา    ศิริเบ็ญนรัต
2. นายอนิวรรตน์    ปุจฉาการ
29
44 46 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงธีรนัน    ยั่งยืน
2. เด็กชายภาวิน    ทองไพบูลย์
3. เด็กชายสมโชค    เล็บยา
1. นางนุชรี    ชมทอง
2. นางสาวศิริธร    รื่นรส
43
45 47 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์    มีทรัพย์
2. เด็กชายวรปุลิน    ทนงค์
3. เด็กชายพีรพัฒน์    หุ่นยนต์
1. นายกฤษณชัย    จันทศร
2. นางอรสา    จันทนา
17
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................