งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 213
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายโฆษิต    นนท์สูงเนิน
2. เด็กชายวรภัทร    พรายพรรณ
1. นางสาวธิดาวรรณ    บัวสาย
2. นางสาวสายสวาสดิ์    มีกอบสิน
43
2 2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    วงศ์รักษ์
2. เด็กชายชนาทิป    หินทอง
1. นางสาวศุภกานต์    สังข์สอน
2. นายไพฑูรย์    อ่อนนิ่ม
10
3 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    โกศล
2. เด็กชายชินาธิป    รวมญาติ
1. นางหทัยเพ็ชร์    แหวกวารี
2. นางสาวอรอุมา    เซ่งตระกูล
10
4 4 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    ทนันชัย
2. เด็กชายขรรค์ชัย    เพ็ชรเพ็ง
1. นายกิตติศักดิ์    นาคหัสดี
2. นางสาววราภรณ์    วงค์ถาวร
9
5 5 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายณัฐพงษ์    เกษประทุม
2. เด็กชายพีรพัฒน์    สมจิตร์
1. นางสาวนาวินทร์    ชะโร
2. นางสาวพวงผกา    ธัญญเจริญ
26
6 6 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายธีรภาพ    สินไทย
2. เด็กชายธนบูรณ์    จำเล
1. นายวสันต์    สุกร
2. นางสาวอรทัย    ทินวงศ์
26
7 7 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายณัชพล    ลือกระจ่าง
2. เด็กชายธนธรณ์    แสงอาวุธ
1. นางสาวชุติมา    ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพันติชา    ประพันธมิตร
46
8 8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายธนวัฒน์    หลวงจันทร์
2. เด็กชายทินวุฒิ    หลวงจันทร์
1. นางสาวถนอมพรรณ    มารูปหมอก
2. นางอาภากร    สัพบุรุษ
ชนะเลิศ
9 9 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิชาต    โคตรภูมี
2. เด็กหญิงเจนจิรา    นิลสม
1. นางองุ่น    สกุลนอก
2. นางสาวเพ็ญโพยม    สมัครพันธ์
4
10 10 โรงเรียนวัดอู่ข้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายบุญสม    แก้วหานาม
2. เด็กชายเจษฎา    สุรักษ์
1. นางศุภมาส    คำสี
2. นายเอนก    โยธายุทธ
15
11 11 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายธนภัทร    ลาแพงดี
2. เด็กชายวิโยธิน    มอญเพชร
1. นางซงกรด    สงวนชีพ
2. นางสาวศศิวิมล    สินธพ
15
12 12 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายวรภัทร    ภูเลื่อนลม
2. เด็กชายเมธา    อยู่เทศะ
1. นางสาวกาญจนา    ปึงเจริญ
2. นายนิทัสน์    กล้าวิกย์กรณ์
28
13 13 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมโภชน์    บุญศรี
2. เด็กชายอนิวัทย์    ชูใจ
1. นายณรงศักดิ์    ใจยงค์
2. นางสาวภุมรินทร์    อ่อนจันทร์
29
14 14 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรวิทย์    ช่วยเชื้อ
2. เด็กชายณัฐดนัย    บัวทอง
1. นางสาวพรรณทิพา    พ่วงทอง
2. นางสาวสราญทิพย์    เอมโอษฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 15 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงเด่นนภา    สุขจิตร
2. เด็กหญิงกีรติ    แสงพล
1. นางพีรียา    วงษ์ธานี
2. นางสาวสุพัตรา    คำพันธ์
30
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 1. เด็กชายทัตพงษ์    บำรุงสุข
2. เด็กหญิงภคนันท์    กระต่ายเผือก
1. นางสาวสัมฤทธิ์    ศรีสัย
2. นางสาวสายฝน    ประดับแก้ว
25
17 17 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    งอกงาม
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ศรีรัมย์
1. นางสาวพานทอง    กระจะชาติ
2. นางสาวสุภาพร    พวงเพชร
15
18 18 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพัสกร    กองพล
2. เด็กชายพายุ    ชนะวงศ์
1. นางสาวรังสินี    น้อยดี
2. นางสาวเบญจรัตน์    มะวงศ์ษา
31
19 19 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายคณิศร    พงษ์พันธ์
2. เด็กชายสพลณกร    เย็นจิต
1. นางสาวจันทรกานต์    ว่องไว
2. นางจันทร์เพ็ญ    อินทรสันติ
13
20 20 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายพงศธร    สุขล้ำ
2. เด็กหญิงอัญชลิตา    สอนทา
1. นางนวิยา    อ่อนจ้าย
2. นายเกษมสันต์    พลนาค
33
21 21 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    จอมโคกกรวด
2. เด็กชายสรศักดิ์    คำสิงห์
1. นายวัลลภ    ขวัญมา
2. นางสาวสาริศา    เหล่าสิม
32
22 22 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายทรงภพ    มัติโก
2. เด็กชายทักษ์ดนัย    ประทุมมี
1. นายสิทธิศักดิ์    เชาวกิจ
2. นางสาวสุจรรยา    อินทวิเศษ
15
23 23 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายธนิทธิพล    พรมป้อม
2. เด็กชายธนพจน์    มิ่งขวัญ
1. นายคงเดช    คง
2. นางหรรษา    พุฒตาล
41
24 24 โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายกรกฏ    ดิษฐวงศ์
2. เด็กชายธนโชติ    พลจันทร์
1. นางรัชดาภรณ์    ภิรมย์พู่
2. นางอัจฉรพร    แก้วมรกต
36
25 25 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายชยานันต์    ฝัดสุภาพ
2. เด็กชายต้นตระการ    จิตรจง
1. นางสาวกุลริศา    ศรีโมรา
2. นางสาวลักขณา    วังปลาทอง
48
26 26 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    นพสันเทียะ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    เจริญบุญ
1. นายวสันต์    ผู้สมเก่า
2. นางสาวเปรมจิต    ค้ำชู
10
27 27 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายพิไสย์    สมจันทร์
2. เด็กชายพงศธร    เมืองศรี
1. นางสาวศุภลักษณ์    ฉิมวารี
2. นางสาวอัจฉรียา    เพ็งบุญ
15
28 28 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายฆเนศ    ฮวดจึง
2. เด็กชายพงศกร    ทองทวี
1. นางสาวสรินญา    ทับคล้าย
2. นางสาวอรุณี    ก๋งเอม
42
29 29 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายปติพัฒน์    กันขำ
2. เด็กชายนภัทร    เข็มเพ็ขร
1. นางสาวสกุลรัตน์    เถื่อนขวัญ
2. นางสาวสุกัลยา    นิยมทอง
44
30 30 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงกชมน    สนั่นเมือง
2. เด็กชายวงศกร    วงษ์รอด
1. นางณฐพร    บุญอิ่ม
2. นายบุญภัทร    บุญอิ่ม
33
31 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัยทัศน์    เพิ่มวงศ์
2. เด็กชายอัครเดช    งิ้วงาม
1. นางสาวชฎารมย์    สุทธิอภิวัฒน์
2. นางปัทมา    รุ่งสว่าง
36
32 32 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    กิ่งทอง
2. เด็กชายปกรณ์    นรานอก
1. นายจิระพงศ์    ศุภศรี
2. นางสาวสุจิตรา    สนธิภักดี
15
33 33 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายทินภัทร    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายนันทศักดิ์    ไม่มีนามสกุล
1. นางพรทิพย์    เจียงวงค์
15
34 34 โรงเรียนบ้านยางราก สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีรพล    เสมาทอง
2. เด็กชายธนดล    ชินพันธ์
1. นางสาวพรพรรณ    ขันศิริวงศ์
2. นางสาววาสนา    อินทรทะกูล
4
35 35 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายวรวัฒน์    เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายธนวุฒิ    วงค์เณร
1. นางชุตินันท์    คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์    คุ้มมัน
39
36 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    มีอนันต์
2. เด็กหญิงนวพร    นุกูลธรประกิต
1. นางสาววรัชยา    ชวลิต
2. นางสาวสุภาภรณ์    อาหมัด
15
37 37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรนิภา    จันพิมาย
2. เด็กชายธนา    แซ่แต้
1. นางสาวทิวาพร    รอญศึก
2. นางสาวลริตา    พาดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 38 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายสรายุธ    อินป้อม
2. เด็กชายพัชรพล    ลาลิน
1. นางสาวปาริชาติ    เชียงสากุล
2. นางสาวสุภาพร    ครูสอน
36
39 39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูริพัฒน์    นันทปัญญา
2. เด็กชายธนกฤต    วรัตถ์รณกร
1. นางสาวกิตติมา    คชรินทร์
2. นายอำนาจ    สาครแก้ว
15
40 40 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายอภิชาติ    ผิวทอง
2. เด็กหญิงก้อย    บุญพิคำ
1. นางสาวบุศราภรณ์    จันทร์ประทาษ
2. นางสาวสร้อย    กาญจนพิบูลย์
39
41 41 โรงเรียนบ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายสราวุฒิ    นุชศรี
2. เด็กชายจรูญ    มะตูม
1. นางสาววิลัยลักษณ์    โอโลรัมย์
2. นางสาวอนันธพร    อัมพรพรรดิ์
6
42 42 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐธัญ    วิชัยชะนะ
2. เด็กชายอนาวิน    บุตะมะ
1. นางจันทร์จุฬา    วงษ์เสถียร
2. นางสาวแรมจันทร์    พรเมือง
15
43 43 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    ดอนมงคล
2. เด็กชายวิษณุ    แสนอุดม
1. นายวิชิต    อัมฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร    จตุเทน
6
44 44 โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายพัทธดนย์    มณีกุล
2. เด็กชายสุริยันต์    ทาดาหา
1. นายนิพนธ์    พลเสน
2. นางสาวนิลุบล    ศิริตัน
13
45 45 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายสันติ    เชื้อสง่า
2. เด็กชายธนวินท์    คำศรี
1. นางจุฑาธิป    โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์    โพธิ์ร่มไทร
33
46 46 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายธันวา    คะนุนรัมย์
2. เด็กชายธนากรเอี๊ยน    โมวัต
1. นายทองคำ    นาสมตรึก
2. นางสาวปาริชา    เอี่ยมปี
8
47 47 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายพงษ์ศกร    จันทร์พวง
2. เด็กชายปรมินทร์    รุ่งเรือง
1. นายสืบพงศ์    พูลศิริวิไล
2. นางสาวสุวดี    คุ้มกัน
45
48 48 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชัชวาล    นาคอ่อน
2. เด็กชายวงศกร    กลมกลาง
1. นายชนกันต์    แถบทอง
2. นายยศวัจน์    อภิรัตน์ระพี
47
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................