งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงปณิตตา    เกตุชม
2. เด็กชายนพรัตน์    อินสกล
3. เด็กหญิงชนิดา    ตาสาโรจน์
1. นางสาวกฤษณา    อุทัศน์
2 2 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ขวัญเงิน
2. เด็กชายอาณกร    เอี่ยมแท้
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญเงิน
1. นางทัศนีย์    จั่นหนู
2. นางสาวเมย์ริน    พานทองวัฒนกุล
3 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    ม่วงเทพรส
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ราชสิงโห
3. เด็กหญิงเปมิกา    บัวเชื่อม
1. นางสาวดลใจ    ฆารเรือง
2. นางสาวรินดา    กิมก่ง
4 4 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอำภาวรรณ    ม่วงแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์    สะอาด
3. เด็กหญิงบุษรา    โห้ไทย
1. นางสาวขนิษฐา    วิลัยวรรณ์
2. นางลำพูน    ลบทอง
5 5 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มังกร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    ยศศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงวรรษมณ    ยันตะพันธ์
1. นางอารีย์    อุบล
2. นางสาวเยาวลักษณ์    เอี่ยมประดิษฐ์
6 6 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกมลเนตร    อินทะรังศรี
2. เด็กหญิงปาณิสรา    ชาติเน้ย
3. เด็กหญิงธนาภรณ์    คล้อยสวาสดิ์
1. นางสาววารี    หมวดน้อย
2. นางสาวสาวรส    แดงฉ่ำ
7 7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เนติยศธนานนท์
2. เด็กหญิงไอรยา    บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงมนต์ฐิตา    อาระหัง
1. นางปรัชญา    แอบดอน
2. นางสาวสุภาพร    มิตรอุดม
8 8 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    โสมยา
2. เด็กหญิงเกศรา    หงส์สา
3. เด็กชายจิรวัฒน์    โสมะมี
1. นางกฤษณา    พยาเวช
2. นางสาวเด่นนภา    หงษ์วิเศษ
9 9 โรงเรียนบ้านคลองครก สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ลูกสอาด
2. เด็กหญิงสมฤทัย    สุรัส
3. เด็กหญิงอรัญญา    สุสุรจินดา
1. นางสาวนวพร    ส่งเสริม
2. นางสาววันวิสา    อ่อนภักดี
10 10 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    กระจาต
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ    พงษสาท
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทิมทอง
1. นางสาวกชพรรณ    สถิตไพบูลย์
2. นางสาวกนกวรรณ    แดงเนียม
11 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาพันธ์    กระดังงา
2. เด็กหญิงปนัดดา    เปลี่ยนสุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชราภา    นาจันทร์
1. นางจิรวดี    บุตรพุ่ม
2. นางสาวสุนันท์    เหมือนทัด
12 12 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ม่วงศรี
2. เด็กหญิงรมณ    อินทะโพธิ์
3. เด็กหญิงธารทิพย์    เพ็ญวงษ์
1. นางสาวดวงพร    พรกิตติเจริญ
2. นางสาวไพรพร    ตันติภัณฑ์รักษ์
13 13 โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนันทา    เกษมศรีสุขสง่า
2. เด็กชายเจตนิพนธ์    ชูอาษา
3. เด็กชายเมธา    พงษ์คุณ
1. นางทองชุบ    นิกรวงษ์
2. นางปฏิญญา    บัวเผื่อน
14 14 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    เนตรสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกรกนก    พ่วงทอง
3. เด็กหญิงวัชรินทร์    นิลแก้ว
1. นางสุมาลี    แสงสุทธิลักษณ์
2. นางสาวสุมาลี    หอมเลย
15 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์    อบมาสุ่ย
2. เด็กหญิงธนพร    ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ลากระสงค์
1. นางสาวณัชสุคนธ์    พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์    คำงาม
16 16 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 1. เด็กชายวรวุฒิ    หอมสุคนธ์
2. เด็กหญิงพรรณวษา    นวลฉวี
3. เด็กชายรพีภัทร    เย็นใจ
1. นายกิตติ    งามประยูร
2. นางสาวกุลณัฐ    เหมราช
17 17 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์    เหลาสา
2. เด็กหญิงณัทกาต์    โถมสันเทียะ
3. เด็กหญิงณัฐชยา    แซ่หยง
1. นางบรรจง    ไทรศาศวัต
2. นายปัญญา    เต็มจิตร
18 18 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสงม่วง
2. เด็กหญิงสุพัตรา    พรมพันธ์
3. เด็กหญิงอุณรียา    ศรธรรม
1. นางนภาพร    เนียมหะ
2. นางสาวปิยะนุช    ตรีชัย
19 19 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    สานุ่ม
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    ภู่เอี่ยม
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    อินทร์จักร์
1. นางกัลยา    แตงขำ
20 20 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงปรารถนา    เกตุประทุม
2. เด็กชายอัศวยุช    แกล้ววิกย์กิจ
3. เด็กชายดรัณภพ    วรรณมานะ
1. นางสาวธิดารัตน์    ตันติคงพันธ์
2. นางนิภาพร    อ่วมเดช
21 21 โรงเรียนตลาดเกาะแรต สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงตรีญารัตน์    โพธิ์รอด
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    -
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ทรพับ
1. นางสาวอริศรา    เฮงนิรันดร์
2. นายเอกสิทธิ์    แก้วอำไพ
22 22 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายภูมิภัทร    หอมจันทร์
2. เด็กหญิงจิราภา    โยธานันท์
3. เด็กหญิงสุทิตย์พา    ชนะโชติ
1. นางปรานอม    สว่างกมล
2. นายสมพร    สินกั่ว
23 23 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โต๊ะหยัน
2. เด็กหญิงสิริยา    สายสุด
3. เด็กหญิงฐิติกัลยา    กายบุตร
1. นางษมนวรรณ    เหลื่อมสีจันทร์
2. นางสุกัญญา    สุวรรณดี
24 24 โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปุญญวี    นกเกิด
2. เด็กหญิงณิชา    นาเมือง
3. เด็กหญิงวันเดอร์    -
1. นางชนาพร    วัดน้อย
2. นางสาวราตรี    ชะนะพาล
25 25 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    เอกจู
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    เสนจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา    นาคโสภณ
1. นางกมลาสน์    รุ่งเรือง
2. นางธันย์ชนก    เกตุแก้ว
26 26 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐยมล    อภิญ
3. เด็กชายณปภัด    แพทย์รักษา
1. นางสาววนัสนันท์    โพธิ์สุ
2. นางสาวสุนิสา    เปรมใจ
27 27 โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    ยิ้มเลี้ยง
2. เด็กหญิงรัตนมณี    สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงชลธิชา    มากระจัน
1. นางนฤมล    นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์    กาบแก้ว
28 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนิชา    ชาญประไพ
2. เด็กหญิงจรรยา    แซ่ตั้ง
3. เด็กชายวิษณุ    ซาชิโย
1. นางสาวฐิติมา    ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางอภิฤดา    สังข์สุวรรณ
29 29 โรงเรียนวัดองครักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เนียมสวรรค์
2. เด็กหญิงขวัญรำไพ    สารสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    หอมลำดวน
1. นางสาวกมลวรรณ    ด้วงประสิทธิ์
2. นางนันท์นภัส    ชัยสงคราม
30 30 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิรุณ    มายา
2. เด็กหญิงอารียา    เสมานู
3. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีสวัสดิ์
1. นางรัชนีพรรณ    งามสมโสตร์
2. นายไพรัช    ทันกลาง
31 31 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรดา    สนสุดยอด
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ปราดเปรียว
3. เด็กหญิงกันยาพร    บัวเบา
1. นายจักรพงศ์    สุขเกษม
2. นางสาวณัฐธยาน์    ห้วยหงษ์ทอง
32 32 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    กันสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัก    จิตรัตนสิทธิ์
3. เด็กชายศรัณย์    อุตอามาตย์
1. นางจินดารัตน์    จันทร์เทศ
2. นางศรีอุไร    แก้วมณี
33 33 โรงเรียนบ้านแก่งจอ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ทองสุก
2. เด็กหญิงนัทธพร    สีเมฆ
3. เด็กหญิงส้ม    -
1. นางสาวรพีพรรณ    อ่อนคำ
2. นายไวพจน์    โพธิ์ทอง
34 34 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    มั่นยืน
2. เด็กหญิงอรอนงค์    ศรีบำรุง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    บัณฑิต
1. นางสาวกชพร    หงษ์สกุล
2. นางสาวสุธิศา    กลัดสี
35 35 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายเอกชัย    ใบเนียม
2. เด็กหญิงเกวลิน    อยู่คง
3. เด็กหญิงทักษะพร    แก้วประไพ
1. นางจุรีรัตน์    สุพรรณโรจน์
2. นางสาวนฤมล    ทรงแสง
36 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ประสิทธิ์สุข
2. เด็กหญิงอรุณมาศ    อมรโมก
3. เด็กชายปรินันท์    ปุริศรี
1. นางสาวจารุวรรณ    คาบแก้ว
2. นางสาวอัจฉราพร    งามสง่า
37 37 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ทองกัน
2. เด็กหญิงมัลลิกา    มั่นคง
3. เด็กหญิงชนิจกานต์    ลาภมูล
1. นางสาวพนิดา    เวียงหนองหว้า
2. นางสาวอชิราญาณ์    คำเลิศ
38 38 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    อยู่เย็น
2. เด็กหญิงภัทราวดี    บัวพุฒิ
3. เด็กหญิงธิติดา    ศรียะ
1. นางสาวสายสมร    ศรีสวัสดิ์
2. นางสุจิตรา    คำพิทูลย์
39 39 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยกร    เพ็ชรสกุล
2. เด็กหญิงกุลดา    หมื่นมี
3. เด็กหญิงสายสุนีย์    นาวาชีพ
1. นางสุภาวรรณ    ปาณเล็ก
2. นางเพ็ญสิริ    สุไวศยวรรณ
40 40 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงสิดาพร    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงบรรฑรวรรณ    มงคลรัตนาสิทธิ์
3. เด็กหญิงจีราลักษณ์    หลิมบุญงาม
1. นายนันทวัฒน์    แข็งแรง
2. นางสาวสร้อยฟ้า    มาศภากร
41 41 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงธารทิพย์    เผื่อแผ่
3. เด็กหญิงณัฐชนิดา    เดชพิมล
1. นางสาวทรรศนีย์    ภาคะ
2. นางสุกัญญา    ถนอมวัฒน์
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. นางสาวพัทธนันท์    กรณ์ธนเศรษฐ์
2. นางสาวแสงแก้ว    ลุงกอ
3. นางสาวดารุณี    บูชาธรรม
1. นางพัชรียา    ทองบัณฑิต
2. นางสาววรินดา    ไพรวันรัตน์
43 43 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ประกอบเกื้อ
2. เด็กหญิงนริน    รามา
3. เด็กหญิงศตรัศมี    ขำรัก
1. นางปิ่นมณี    สุภาพ
2. นางสาวหัทยา    ชนะสิทธิ์
44 44 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติกา    ซีรัมย์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เกตุสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุนภา    ฉิมยาม
1. นางกรกมล    พงษ์ทรัพย์
2. นางสาวจิรัชญา    เหรียญทอง
45 45 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทองพาศน์
2. เด็กหญิงจอมขวัญ    เจริญ
3. เด็กหญิงภัทรวดี    เพ็งสุข
1. นางสาวฆณพร    สุทัสน์มาลี
2. นางสาวเอื้อมพร    วิระสอน
46 46 โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงวรินทร    เนืองนิด
2. นางสาวจีรานุช    มาเงิน
3. นางสาวมาริตา    แสงสุวรรณ
1. นางศศิธร    สุขสาลี
2. นางสราวรรณ    โตลอย
47 47 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    กองสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สีแตงสุก
3. เด็กหญิงชนิสรา    เจียมมี
1. นางจงกล    สุทธิพงษ์
2. นางนพวรรณ์    พงษ์เผือก
48 48 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายดนตรี    สมานกุล
2. เด็กชายจตุพงศ์    ธรรมชิโน
3. เด็กชายอำพล    นามวงค์
1. นางสาวฐิตาภา    ลิ้มธนะกิจ
2. นางสาวรัตนา    คำแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................