งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายภัทรกร    สมประสงค์
2. เด็กชายศุภกฤต    กลิ่นแสง
3. เด็กชายบุญทวี    สุทธิกุล
1. นางสาวศรีสมร    เพ็ญไพบูลย์
2. นายเฉลิมวุฒิ    มาตยาบุญ
2 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์    ชาปลิก
2. เด็กชายจิรภัทร    อิ่มมณี
3. เด็กชายนาวิน    สมอทอง
1. นางสาววัชรินทร์    หอมชะเอม
2. นางสาวสุจิตรา    จุลละ
3 3 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภินันท์    ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายพีรชัช    บุญเที่ยง
3. เด็กหญิงหทัยวัลลภ์    ทองดอนเหมือน
1. นางสาวบังอร    วรรณฤกษ์งาม
2. นายอัครพงศ์    พรมจรรย์
4 4 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายอธิระ    ธิบดี
2. เด็กชายไกรศร    สุ่มกลั่น
3. เด็กชายเกริกกานต์    โตชัยศรี
1. นายนพดล    สิงห์โตอาจ
2. นายสุรชัย    ทุมภานนท์
5 5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    จันทร์พันโสม
2. เด็กชายปวริศ    คำมี
3. เด็กชายเปรม    ปั้นปล้อง
1. นางสาวธลัณรัชต์    ฐิติวลัญชญ์กุล
2. นางสุมาลี    บุญชาย
6 6 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายเตชินท์    สีทอง
2. เด็กชายวศิน    สงค์เสน
3. เด็กชายศักดา    กลิ่นหอม
1. นางสาวทัศนีย์    ใสเกื้อ
2. นางศุภาธิณี    ศรีงาม
7 7 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายเอกสิทธิ์    ศรีนิล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    คำมั่น
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ศิริปี
1. นางสาวนภาวรรณ    ทองเอม
2. นางสาวพิมพ์ศิกร    กุจะพันธ์
8 8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายโบรา    เบียน
2. เด็กชายบุญลี    เลย
3. เด็กชายลีเฮง    เลย
1. นายเทิดศักดิ์    แสงทอง
2. นางสาวเปรมปวีร์    เทียนสันต์
9 9 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายปาณรวิทย์    ทองทองหลาง
2. เด็กชายศักดิ์พล    ทิพนาค
3. เด็กชายภาณุพงษ์    ทองอ้ม
1. นางสาวกาญจนา    เขียวหวาน
2. นายวินัย    นระแสน
10 10 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายพรณภัทร    เนียมบุญเจือ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    แสงจันทร์ฉาย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    คะลุถิรัมย์
1. นายอาทิตย์    สุทธิสา
2. นางสาวเพชรี    ซุยกระเดื่อง
11 11 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    สระทองเขิน
2. เด็กชายยุทธนา    เพชรปานกัน
3. เด็กชายอดิชาต    บำรุงเขต
1. นางปราณี    อินอนันต์
2. นายภัทรไชย    ศรียานา
12 12 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสวรรยา    สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กชายศุภกิจ    กลางสกุล
3. เด็กชายกรวิชญ์    โพธิ์ศรี
1. นางสาวกมลวรรณ    พงษ์นิรันดร
2. นางสาวจำลอง    โตเหมือน
13 13 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    รักพงษ์
2. เด็กชายพิสุทธิ์    จันทร์วิวัฒน์
3. เด็กชายณัฐกิตติ์    พิกุลพวง
1. นางนุกูล    บุญพิทักษ์
2. นางโสภา    นาคพงษ์
14 14 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    พุ่มพวง
2. เด็กชายวิรัช    รักอ่อน
3. เด็กชายนิธิกร    บุญเรือง
1. นางสาวฐิตินันท์    โนนพาลี
2. นางสาวสุภาพร    หวานใจ
15 15 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายสุริยา    แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายตะวัน    กิ่งสาร
3. เด็กชายเกรียงไกร    สงวนทรัพย์
1. นายจำนงค์    ศรีสงวน
2. นายพรชัย    คำบุญเกิด
16 16 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 1. เด็กชายจิรายุ    ป้องนพ
2. เด็กชายวันชนะ    สุขเอี่ยม
3. เด็กชายกิตติคุณ    ภูน้ำชุ่ม
1. นายวิวัฒน์    วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์    สระขุนทด
17 17 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอนุรักษ์    พิศภิรมย์
2. เด็กชายอนุชิต    คนคล่อง
3. เด็กชายธันวา    แสนสุข
1. นางสาววาสนา    รวดเร็ว
2. นางสาวเกษรินทร์    โรทิม
18 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิริชัย    มายาต
2. เด็กชายชนาธิป    ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายวงศธร    จันทึก
1. นางสาวอรทัย    นุ่มฤทธิ์
2. นายเรวัต    เสนาะจิตร
19 19 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายฉัตริน    พระโยธา
2. เด็กชายอดิเทพ    แสงอรุณ
3. เด็กชายเจษฎากร    อ่อนหนู
1. นางสาวพิมพ์นิภา    ทองอร่าม
2. นายวรายุทธร    หิรัญรักษ์
20 20 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายเหมราช    ศรีจิ๋ว
2. เด็กชายศุภณัฐ    โอ้ระลึก
3. เด็กชายพงศธร    จีนสอน
1. นางสาวมณฑิตา    รอดใจ
2. นางลำเพย    ทับพุ่ม
21 21 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายวีรภาพ    สุขจิตร
2. เด็กชายศุภพล    ฮะติ๊ด
3. เด็กชายชายแดน    แซ่ย้าง
1. นายชัยสิทธิ์    สุขตะโก
2. นายภูชิต    พฤกษาพัฒนา
22 22 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายอุชุกร    แสนบรรเทิง
2. เด็กชายวีรกร    ป้อมรอด
3. เด็กชายธนภูมิ    อินทร์บริสุทธิ์
1. นางสาวพีระนุช    พิมพ์จันทร์
2. นายลือชัย    จุงเลียก
23 23 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายปฏิพล    หมอกเจริญ
2. เด็กชายมนัสวิน    มณเทวิน
3. เด็กชายวงศธร    อวยพร
1. นางนภา    อุ่นที
2. นางรัตนา    มานะประดิษฐ์
24 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายอุดมพร    ประเสริฐ
2. เด็กชายอัคสราวุฒิ    ลำโพง
3. เด็กชายนวพร    พุ่มไสว
1. นางสาวจารุพรรณ    ชวนชิต
2. นายศราวุฒิ    บุราณรมย์
25 26 โรงเรียนวัดคงคาวราราม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายวีรวัฒน์    แพรรัมย์
2. เด็กชายพีรวัฒน์    วันชนะ
3. เด็กชายรัฐภูมิ    นาคมีศรี
1. นายพงษ์พัฒน์    สุดแสน
2. นางสาวสุกัลยา    สัตนันท์
26 27 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายเสน่ห์    พุ่มพวง
2. เด็กชายวิทยา    วิเชียร
3. เด็กชายอนาวิล    เนียมยิ้ม
1. นางสุกัญญา    สนธิเณร
2. นางสาวหทัยรัตน์    พุฒซ้อน
27 28 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายไมเคิ่ล    อาจองค์
2. เด็กชายสมบูรณ์    สุขใย
3. เด็กชายสินนที    คล้ายบัวผัน
1. นายปฏิพัทธ์    พจนพิมล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณา    สุวานิโช
28 29 โรงเรียนวัดบรรไดทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสตาสุข
2. เด็กชายสันติสุข    ไทยเจริญ
3. เด็กชายพงศกร    เทพลักษณ์
1. นางพรหมพร    วะยาคำ
2. นางลัดดาวัลย์    เพชรนิล
29 30 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์    ตรีคงคา
2. เด็กชายภูรินทร์    เข็มอนุสุข
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ศรีพุ่ม
1. นางปัทมา    เพชรสุข
2. นางเกตุชญา    วงศ์เพิก
30 31 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุรยุทธ    เทศงามถ้วน
2. เด็กชายทรงวุฒิ    จันรั้น
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    แก้วเขียว
1. นางวิรุฬห์ยุพา    คุณากรดุษิต
31 32 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสันติสุข    แซ่ซิ้ม
2. เด็กชายมรุเดช    ใจอารีย์
3. เด็กหญิงจิดาภา    อิ่มเอิบ
1. นางสาวนันทนา    ณ บางช้าง
2. นางสาวศิริ    ปิติอุ่นจำเริญ
32 33 โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายสมชาย    -
2. เด็กชายอภิวัตร    ชุตินิษสกุล
3. เด็กชายชูพงค์    -
1. นางสาวภัคจิรา    บัวผัด
2. นางสาวสุดารัตน์    ล้นเหลือ
33 34 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายศรันย์    จำปาฮาด
2. เด็กชายชนสรณ์    ครจงโก
3. เด็กชายจิรายุ    เย็นใจ
1. นายวิเชียร    โตแย้ม
2. นางสาวสุชาดา    อู่เงิน
34 35 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายประภาส    ครบแก้ว
2. เด็กชายธนชิต    มาพล
3. เด็กชายมาโนช    พลายยงค์
1. นางวาสนา    ช่องพิทักษ์
2. นายสมชาย    คล้ายเพชร
35 36 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คุ้มทอง
2. เด็กชายณัฐพนธ์    ดำดี
3. เด็กชายกฤษฎา    ทองมัน
1. นางสาวนันฉวี    สู้สงคราม
2. นางสาวมาลินี    อุศุภการี
36 37 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์    บุญทม
2. เด็กชายจักรวาล    คำดา
3. เด็กชายอรรถพล    วงศ์ปัน
1. นางวรรณวิภา    ด่านธนะทรัพย์
2. นายสำเริง    สันจะโป๊ะ
37 38 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงกันติชา    แก้วนิมิตร
2. เด็กชายภูวดล    เฟื่องน้อย
3. เด็กชายจิรพัฒน์    ศิริโต
1. นางสาวหทัยนุช    สุวรรณโณ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า    กายสุข
38 39 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายภาณุพงษ์    สุกกล่ำ
2. เด็กชายกฤษฎา    สระฉันทพงษ์
3. เด็กชายสหธรรม    สมรูป
1. นางเพ็ญประภา    แป้นทัศน์
39 40 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงศิวณีย์    ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุภัทรา    แสนประเสริฐ
3. เด็กชายนิสสรณ์    เกิดศรีเพ็ง
1. นางอุไร    พักมี
40 41 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนกร    จันทร
2. เด็กชายอนันต์    อินทา
3. เด็กชายสุทิวัส    สระป้อมแก้ว
1. นายธีรยุทธ    พลอยศิริ
2. นางสาวผ่องพรรณ    ชนะผล
41 42 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ผ่านมรคา
2. เด็กชายรติรักษ์    วงษละคร
3. เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์    ภูธราพันธ์
1. นางสาวจงลักษณ์    เรกระโทก
2. นางสาวปานฤทัย    วรรณดี
42 43 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายบุทนนท์    มิ่งมงคล
2. เด็กชายชยางกูร    ใยเมือง
3. เด็กชายพรพิพัฒน์    แสงกล้า
1. นางจุฑาภรณ์    ช่างกล
2. นางสุนิสา    แก้วในหิน
43 44 โรงเรียนบ้านซับพริก สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายชุติภาสซีเว่น    พลมีสัก
2. เด็กชายอัฐวีการณ์    บุญสงค์
3. เด็กชายเก็งตี่    แซ่ว่าง
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    หอดขุนทด
2. นางสาวรวิสรา    สุดชะฎา
44 45 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายทวีชัย    มาวัง
2. เด็กชายถิวัต    ตันศิริเลิศ
3. เด็กชายวีรพล    บุตรดาวงค์
1. นายปฐมบุตร    กลุ่มยา
2. นางสาวปาลิตา    ชื่นใจ
45 46 โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    และยา
2. เด็กชายสุรพัศ    ปาซาและ
3. เด็กหญิงสุธิตา    สุดใจดี
1. นางสาววลัยลักษณ์    น้อยกอ
2. นางอรุโณทัย    ยุ่นประยงค์
46 47 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายศรัณย์    ศรีสัย
2. เด็กชายนพดล    ชานุช
3. เด็กชายพชร    ภิรมย์มั่น
1. นายปรมินทร์    ปลูกงาม
2. นายอานนท์    แก้วเกิด
47 48 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนวพล    สิงห์หลง
2. เด็กชายคมศิลป์    สิงห์เรือง
3. เด็กหญิงพิมลพัส    สาธราลัย
1. นางสาววิมลภักตร์    ธิมาชัย
2. นางสาวสุดารัตน์    นวลศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................