งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 175
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายวริศ    สวัสดิ์ดวง
2. เด็กชายฐปนนท์    รัตนสุวราหะ
3. เด็กหญิงวันวิสา    เตชะสุขสม
1. นางสาวดาริณี    สมานจิตร
2. นางสาวภัควลัญช์    คร้ามวงษ์
2 3 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิกานต์    เงินแท้
2. เด็กหญิงสายรุ้ง    แก้วไทย
3. เด็กหญิงแพรพิไล    ผลอุดม
1. นางสาวบุปผา    สระทองมอญ
2. นางสาววัลภา    กาญจนประดิษฐ์
3 9 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    แสนดวง
2. เด็กชายพีรพัฒน์    เจริญสุข
3. เด็กชายรพีภัทร    ธัญญผล
1. นางสาวพัชราภรณ์    ศรียางนอก
2. นางเสริมสุข    โพธิพันธุ์
4 15 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายวิทวัฒ    ดุสิต
2. เด็กชายอรรถพงษ์    แก้วหานาม
3. เด็กชายข้าวเม่า    ซืน
1. นายจำนงค์    ศรีสงวน
2. นายพรชัย    คำบุญเกิด
5 17 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกชมน    จำพานิชย์
2. เด็กชายสุวรรณชัย    สัวรัมย์
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ไทยเจริญ
1. นายจักรี    ชินนะบุตร
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์    อภิรัชตะธนกุล
6 18 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอติเทพ    เมฆา
2. เด็กชายพันธกาญจน์    พรหมวันนา
3. เด็กชายพงศ์ภาณุ    บุญชุบ
1. นางประยงค์    รอนไพริน
2. นางสาวสุภารัตน์    วัฒนจันทร์
7 19 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายสาธิต    แก่นจันทร์
2. เด็กชายสาธิต    ชนะอินทร์
3. เด็กชายผดุงเดช    ธัญรัตนวรกุล
1. นางฤดีมาศ    ชนะโชติ
2. นางลัดดา    เครือบุญ
8 36 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ปั้นลำพอง
2. เด็กชายสราวุฒิ    คำสาน
3. เด็กหญิงนวรัตน์    พานทอง
1. นางสาวกาญจนา    เปรมประสงค์
2. นางรวิสุดา    มีชีพสม
9 37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    อยู๋ศรี
2. เด็กชายกรกฎ    บุญเรือง
3. เด็กชายวิชญ์พงศ์    สันติสถาพรสุข
1. นายตรีสุริค์    โกศลโพธิสกุล
2. นางปวีณา    ศิลส่ง
10 38 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายคมกฤต    จันทกูล
2. เด็กชายวีรภัทร    ทับประโคน
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ใหญ่กระโทก
1. นางสาวปราณปรีญาพร    ชุมพล
2. นางสาวแสงระวี    พันธ์ชมภู
11 42 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนิรุจน์    แถมวิจิตร
2. เด็กชายกษิดิ์เดช    มาลารักษ์
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ตุ้มจิต
1. นายกฤษณพงศ์    แก้วเจริญ
2. นางสาวกาญจนา    โปธาติ๊บ
12 47 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายหวังพิทักษ์    ศรีสมัย
2. เด็กหญิงวันทนา    ด่านดำรงศักดิ์
3. เด็กหญิงนาเดีย    ชาวชะไว
1. นางสาวภาพิมล    วัฒนวิเชียร
2. นางสาวมัณฑกา    กุลจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................