งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. นายจุลจักร    ไหวพริบ
2. เด็กหญิงจิรนันท์    บุญทศ
1. นางสาวดวงอาภรณ์    สุดอาราม
2. นายสุชิน    ปรางค์นอก
44
2 2 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอัครกาญ    รนที
2. เด็กชายภัทราวุธ    ตรีสมุทร
1. นางพิกุล    อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร    มงคล
17
3 3 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    อร่ามสร้อย
2. เด็กหญิงสุทธินี    ชื่นจิตร์
1. นางนริสสา    พันธุ์ศักดิ์
2. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
42
4 4 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเยาวเรศ    วุฒิสาร
2. เด็กชายสรวิชญ์    นาสุธิ
1. นางสาวกนกพร    ภูติวัฒนชัย
2. นางลำพูน    ลบทอง
48
5 5 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสวรรณษา    เย็นใส
2. เด็กชายคริสเตียน    วอล์สตรอม
1. นางคมคาย    แจ่มกระจะ
2. นางนกน้อย    เฉยพินิจ
21
6 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    นิ่มนวล
2. เด็กหญิงโยษิตา    พรามณีย์
1. นางสาวทัศนีย์    เขียวขำ
2. นางยุวดี    จักร์แก้ว
12
7 7 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ศรีทอง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    บุญมาชู
1. นายชัชวาลย์    ชำนาญรัมย์
2. นางสาวสมพิศ    แดงดี
38
8 8 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 1. เด็กชายวายุ    ทั่งทอง
2. เด็กหญิงอารยา    จันทร์เพ็ญ
1. นางกนิษฐา    วรรณวงษ์
2. นางสาวศศิวิมล    จุลศิลป์
35
9 9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายทรงสิทธิ    รอดประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ประยูรวงศ์
1. นางบุญพา    แก้วมณี
2. นางสายชล    ทองนวล
17
10 10 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายเอกตะวัน    ศรีประสงค์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    บุญมาก
1. นางสาวกนกภรณ์    เขื่อนรอบเขต
2. นางสาวฉวีวรรณ    เพชรดี
35
11 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายภูดินันท์    เขียวไสว
2. เด็กหญิงนฤมล    พวงทอง
1. นายพงษ์พัฒน์    แซ่ฉั่ว
2. นางวิไล    ศรีสุข
21
12 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ขนุนทอง
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์    นิลเพชร
1. นางสาวนัยนา    พยมพฤกษ์
2. นางสาววิมาลา    สุคนธเขตร์
46
13 13 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัฐนนท์    พรามณี
2. เด็กหญิงสุชาดา    ธรรมศิริ
1. นางปัณณพร    ขจรภพ
2. นายเอนก    บุญยรัตน์
33
14 14 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายยุทธนา    หัตถกรรม
2. เด็กหญิงรัชนก    มิตรดี
1. นายณฐกร    วรัญญสาธิต
2. นายพยุงศักดิ์    นิลประดับ
41
15 15 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายณรงค์เดช    กำลังรัมย์
2. เด็กหญิงเนตรดวงมณี    ที่ชอบ
1. นางรัชนีพร    ถาวรศิลป์
2. นางสุมาลี    ถามั่งมี
ชนะเลิศ
16 16 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 1. เด็กชายชัยชนะ    เกิดศิริ
2. เด็กหญิงหทัยชนก    เสืองามเอี่ยม
1. นางรัตนา    อุดมเวช
2. นางสาวหทัยรัตน์    พานทอง
10
17 17 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายคมสันติ    วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทร์กนก    อิ่มเต็ม
1. นางกนกพร    ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางพิมพ์ชนก    เพ็งพานิช
6
18 18 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นายเดชดนัย    ดีล้น
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ไตรธรรม
1. นางกานดา    พูลอำไภย์
2. นางสาวศิรินันท์นภัส    โลมะบัญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    สุขเกษม
2. เด็กหญิงเตชินี    พลอยงาม
1. นายกามเทพ    มิ่งสำแดง
2. นางสุถาพร    โพธิ์พัฒนาชัย
7
20 20 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายชนะศักดิ์    ปิ่นตา
2. เด็กหญิงวรดี    สังข์ประเสริฐ
1. นายตรีพินณ์    บุญรุ่ง
2. นางเบ็ญจวรรณ    สีแสง
4
21 21 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายอรัญชัย    ขวันโพธิ์ชา
2. เด็กหญิงฐนิฌา    มีจีนสุด
1. นายรัฐศักดิ์    มณีเนตร
2. นางสดใส    ประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 22 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายฉัตรดนัย    เย็นไทย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    หารบุรี
1. นางภิรมย์    ลากุล
2. นางศิริลักษณ์    สื่อสกุล
9
23 23 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โพธิสาร
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ตรีนอก
1. นางสาวอภิญญา    พนารินทร์
2. นางสาวเบญญาภา    สุมิรัตนะ
14
24 24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุชานนท์    พวงทิพย์วรรณ
2. เด็กหญิงปนัดดา    เอี่ยมสอาด
1. นางสาวศศิวิมล    เทศอ้น
2. นางแอนนา    หลบภัย
12
25 25 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. นางสาวอมรรัตน์    วัลเลิศ
2. เด็กชายกรวิชญ์    ทองนารถ
1. นางวาสนา    พงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวอารมณ์    สมคิด
21
26 26 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    โกสุม
2. เด็กหญิงอัญชสา    สุวรรณนาคะ
1. นางสาวปภัสสร    ชิณเทศน์
2. นายลำเลียง    ปฏิสังข์
21
27 27 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมณฑิตา    เกตุวงษ์
2. เด็กชายอานนท์    การะเกตุ
1. นางสาวนันทพร    พลายละหาร
2. นางพัทธนันท์    น้อมระวี
5
28 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนันทา    คนไทย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองอินทร์
1. นางสาวณริศปภา    ไชยสอน
2. นางสาวสมฤดี    สิริสมุทรสาร
28
29 29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายวีรยุทธ    บำรุงญาติ
2. เด็กหญิงญาดา    พักตร์ไพโรจน์
1. นางชมลักษณ์    อุ่นศิริ
31
30 30 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ละอองศรี
2. เด็กชายปกรณ์    แสงประไพย์
1. นางอรุญลักษณฺ์    เฉลิมสถาน
25
31 31 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิตลดา    มหาวงศ์คีรี
2. เด็กชายณัฐกิตต์    สวัสดิ์กระเดื่อง
1. นางสาวศิริพร    พื้นผา
25
32 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    คำใจพูล
2. เด็กชายสุทธิภัทร    ทาแกง
1. นางสาวกุลชลี    อุ่นคำ
2. นางสาวสุกัญญา    มรกตคันโธ
16
33 33 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายธนศักดิ์    นนท์ใจงาม
2. เด็กหญิงณัฐชา    เห็นสุข
1. นางสาวจรรยาลักษณ์    พูดดี
2. นางสาวพรศิริ    ชมภูธวัช
25
34 34 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    ตาอ้าย
2. เด็กหญิงณัฐพร    ภุมมาเวียง
1. นางสาวกชกร    กัณหา
2. นางสาวกฤษฎาพร    บัวทอง
10
35 35 โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จำศิล
2. เด็กชายธนกร    สลับศรี
1. นางภณิดา    วิศิษฏศักดิ์
17
36 36 โรงเรียนขจรเนติยุทธ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. นางสาววรรณวิสา    นันตื้อ
2. เด็กชายสัตยา    พรมสีหา
1. นางสาวณัฐกานต์    กล่อมกูล
2. นางนิภาวรรณ    คำหอมกุล
17
37 37 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    ทิมทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แซ่ลี้
1. นางชลธารา    ถานิสโร
2. นางสาวภัทราภรณ์    อาจวารินทร์
28
38 38 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    จอมโชติ
2. เด็กหญิงศราวดี    มีดี
1. นางธนนันท์    ศรีสวัสดิ์
2. นางเสาวนีย์    วรนาม
7
39 39 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    หมวกลาย
2. เด็กชายสิทธา    สีแป้น
1. นายถนอม    วังบรรณ์
32
40 40 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชสา    สระทองทม
2. เด็กชายอุดม    พรมยาน
1. นางกฤติกา    โชควัฒนชัย
2. นางสาวพรพรรณ    ทรัพย์รุ่งเรือง
40
41 41 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายทีปรกอน    พุกสีดา
2. เด็กหญิงนันทวัน    ปราบไพรินทร์
1. นางสาวปพิชญา    พิสุทธิพงษ์บูรณ์
2. นางปราณี    ไชยนุวัติ
28
42 42 โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนธรณ์    แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์    เฉลิมลาภ
1. นางวัชรี    เรืองขำ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ    เครากระโทก
44
43 43 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงศศิประภา    บุญเพท
2. เด็กชายชัชพงค์    บุตรรัตน์
1. นางประเทือง    อินทรสิทธิ์
2. นางสาวเนตรนภา    ห่างภัย
14
44 44 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    แววดี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ    -
1. นางสาวนารีรัตน์    พุกพิกุล
2. นางสาวพรกมล    สุบิน
33
45 45 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    อุชุการ
2. เด็กชายธนบูรณ์    สิงห์เรือง
1. นางสาวดุจเดือน    พวงไธสง
2. นายนวปฎล    คงมณี
37
46 46 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายวชิรวิทย์    แอบกลาง
2. เด็กหญิงปวารณา    เกิมขุนทด
1. นางสาวชลธิชา    สุดงาม
2. นายอุดมศักดิ์    กัณฑ์ศรี
42
47 47 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงมารุณี    นาคน้อย
2. เด็กชายณัฐพล    กรมหัวไผ่
1. นายประวัติ    ชาดำ
2. นายศุภกร    นาคประสิทธิ์
39
48 48 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    เค้าแดง
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย    ใจคำลือ
1. นางสาวชมพูนุท    ชื่นชม
2. นางรัชนี    สุขรุ่ง
47
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................