งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 165
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายอิษฎา    แจ่มเจริญ
2. เด็กหญิงสิปาง    อำนวยศิลปกิจ
1. นางสาวกุลสิริ    สมบูรณ์
2. นางสาวขัตติยา    สุริยะกมล
4
2 2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเพชรภิชา    เหมือนเพชร์
2. เด็กชายกัณพล    มีสุวรรณ์
1. นายทรงธรรม    ชัยรัตน์
2. นางสาวสร้อยทิพย์    นิลทับ
47
3 3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนธรณ์    แช่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงฐานรัตน์    จิตงามขำ
1. นางสาวนิพิฐพร    โกมลกิติศักดิ์
2. นางสาวเกศวลี    ลักษณเลิศวงศ์
25
4 4 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์    รอดช้างเผื่อน
2. เด็กชายคฑาวุธ    ขุนทอง
1. นางสำลี    บุญญาวัฒน์
2. นางอุไรวรรณ์    จิตรังษี
16
5 5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายอานนท์    เหมือนแก้ว
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    ขาววิเศษ
1. นายพนม    กาฬภักดี
2. นางสุชาดา    เชี่ยวชาญ
28
6 6 โรงเรียนอรุณวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายธงฉาน    แดงเครือ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    ต๊ะแก้ว
1. นางสาวมะลิ    แหวกวารี
2. นางสาวเจียมรัตน์    เจียมดี
31
7 7 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายคมสัน    พลศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรมน    หันวิสัย
1. นางสาวมธุรดา    เจ้าทรัพย์
2. นางวรรณวิภา    วงศาโรจน์
48
8 8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงฌณิศา    คำเพชร
1. นางสาวถนอมพรรณ    มารูปหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์    ปั้นขอม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 9 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรดิศศา    เฮนรี่ พิริยะมณีชัย
2. เด็กชายศิรภัส    ยางนึก
1. นางสอิ้ง    เชื้อสาย
12
10 10 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายวิรัชสัณห์    แก้วกาญจน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    กลางกองสรรพ
1. นางนิติยา    สาทำโล
2. นางโสภาวดี    พุทโธวาท
23
11 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายปณภัทร    สร้อยเพชร
2. เด็กหญิงกุลธิดา    ลาซ่า
1. นางสาวพิมพ์ลภัส    เจริญโต๊ะ
2. นางสาววันทนา    แซ่เล้า
42
12 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนันสิริ    บุญอิ่ม
2. เด็กชายกรวิชญ์    ต๊ะคำ
1. นายธนา    อุทาพงศ์
2. นางบัญชร    พลพุก
44
13 13 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธราธร    นพไธสง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ศิริสุข
1. นางพวงทอง    มีระหันนอก
2. นางศศิภา    มาลาสี
42
14 14 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐท์นารี    มณีสิริกาญจนา
2. เด็กชายทวีโชค    สวนมา
1. นายวิริทธิ์    ฐิรัตนบุรินทร์
2. นางสิริลักษณ์       พุ่มจันทร์
5
15 15 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายอภิวันท์    วิเศษศรี
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    คุณสุข
1. นางรัชนีพร    ถาวรศิลป์
2. นางสุมาลี    ถามั่งมี
7
16 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 1. เด็กชายรชต    ดีเส็ง
2. เด็กหญิงณธิดา    สาธร
1. นางทรงศรี    คงมั่น
2. นางปราณี    แสงสุวรรณ
36
17 17 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    บรรเทา
2. เด็กหญิงศิรประภา    ศรีประทุม
1. นางกนกพร    ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวสุภาพร    สาธุชาติ
20
18 18 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนนท์ปวิธ    คงคืน
2. เด็กหญิงแพรวาภา    เค้าทอง
1. นางชนินันท์    ไตรมงคลวิวัฒน์
2. นางอรทัย    นกยูงแดง
29
19 19 โรงเรียนวัดเขาขลุง สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิณี    บุญมาก
2. เด็กชายณภัทร    นุชตะโร
1. นางสาวกวิสรา    เพชรฤทธิ์
2. นางสาวสุภัคสร    เอี่ยมหนู
39
20 20 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ปานยิ้ม
2. เด็กชายกฤชณรงค์    ลาภหงษ์ทอง
1. นางสาวทัศนีย์    บุญแพ
2. นางสาวลักขณา    บุญแพ
29
21 21 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายพุฒิพร    นาคทั่ง
2. เด็กหญิงภิญญานุช    บุญประกอบ
1. นางวาสิตา    เปี่ยมศักดิ์
2. นายสมพงษ์    งามจันทราทิพย์
31
22 22 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    ระมงคล
2. เด็กหญิงธนัญญา    สมพิศ
1. นายประเสริฐ    บำรุงจิตร์
2. นางพนอ    บำรุงจิตร์
16
23 23 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    มั่นน้อย
2. เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา    เสริญสุขสัมฤทธิ์
1. นายภัลลพ    สุขพราย
2. นางสาวยุรี    บูรณโกศล
16
24 24 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนัญชนก    ช่อมาลี
2. เด็กชายสิรภัทร    เขียวคลี่
1. นางสาวจรินยา    กรีธาธร
2. นางอารีย์    หงษ์วิเศษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 25 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณพร    สุขสบาย
2. เด็กชายพัชรพล    แจ่มจอน
1. นายวันเฉลิม    แย้มยิ้ม
2. นายสุทธิพงษ์    มะลินิล
12
26 26 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ถามั่งมี
2. เด็กชายอชิรวัชร์    ภักดีงาม
1. นางปาริชาติ    คนเล
2. นายพิชญพันธุ์    จันทร์น้อย
7
27 27 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายภัทรภณ    ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    จำปีเรือง
1. นางสาวนันทพร    พลายละหาร
2. นางพัทธนันท์    น้อมระวี
26
28 28 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนกฤต    เชื้อรามัญ
2. เด็กหญิงพิมลภา    สายสุข
1. นางสาวชนิกานต์    ประชารุง
2. นางสาวรัตนา    จันดาพืช
37
29 29 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนวพร    ทรัพย์กิจการ
2. เด็กชายณัฐนันท์    สมเพ็ชร
1. นางบุญเกื้อ    ชมพานิชย์
2. นางสาวปัณณพร    ทองสินธุ์
20
30 30 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกวิน    งามสม
2. เด็กหญิงพรรัตน์    รัตนทิพย์
1. นางสาวกฤษณา    รักนุช
2. นางสาวศรีอักษร    หาวิชา
34
31 31 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    พิกุลแก้ว
2. เด็กชายศิวาชัย    คันโทแก้ว
1. นายกฤตภัค    มหาบุญญารักษ์
46
32 32 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาภา    ยะวิเชียร
2. เด็กชายสุเมธ    อินปา
1. นางบังอร    ศรีพุ่มบาง
2. นางปานใจ    ชาญพิทยา
7
33 33 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    คำทุม
2. เด็กชายรัฐพล    สาสุข
1. นางทวารัตน์    สุริยา
2. นางพเยาว์    จันทร์แจ้ง
10
34 34 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายกรวีร์    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา    พะวงค์จิตร
1. นางสาวพนิดา    โม่ภา
2. นางพิมพ์ลดา    ตามสุขสนธิ์
6
35 35 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายนาวิน    สายสกล
2. เด็กหญิงณัฐกมล    ประโยค
1. นางรำพึง    รุ่งเจริญ
2. นางอลิสา    ใบแย้ม
44
36 36 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายโอมิริ    มาซึมูระ
2. เด็กหญิงขวัญชนก    โพธิ์ประสิทธิ์
1. นางกาญจนา    พร้อมประดิษฐ์
2. นางสาวภารุจีร์    กำแหง
23
37 37 โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงผิงรดา    สุพัตรา
2. เด็กชายภูรินทร์    บุญโชติ
1. นางชื่นชนก    กวีนนท์
2. นางทิพวัลย์    จิรชัยพร
37
38 38 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายกฤษฏิภัชน์    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา    สิงห์พลงาม
1. นางสาวชุลีพร    มีอาษา
2. นางสาวปัญจรีย์    อินที
10
39 39 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายภัครพงษ์    ยานุพรหม
2. เด็กหญิงวิชิตา    ผางพันธ์
1. นายวรพล    ทองยัง
2. นางสุมาลี    ปิยะพันธ์
20
40 40 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายนวพล    สระทองห้อย
2. เด็กหญิงปาณิสรา    ชมเทศ
1. นางมลฤดี    สุวรรณปฐมกุล
2. นางสุกัญญา    เวชรัตน์
12
41 41 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญมา
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ไทรม่วง
1. นางทิพย์วรรณ    เปล่งปลั่ง
2. นางโสภา    บุญลา
39
42 42 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายอรรถวิชญ์    อนันต์สิทธิพร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วันดี
1. นางจรูญ    ธารวิทย์
2. นางมะลิ    นิสารัตน์
15
43 43 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    จำปี
2. เด็กหญิงณัฎฐ์สินี    ท้วมทอง
1. นางสาวนิตยา    บุตรดีมี
2. นางสาววชิราภรณ์    เรืองเดช
26
44 44 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายนพรัตน์    ธิบดี
2. เด็กหญิงชลธิชา    เผื่อนละมุด
1. นางสาวนารีรัตน์    พุกพิกุล
2. นางสาวพรกมล    สุบิน
35
45 45 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐดนัย    บัวจันทร์
2. เด็กหญิงธิติญาภรณ์    คล้ายแก้ว
1. นางจุฬารัตน์    สุตานนท์
2. นางรุ่งนภา    พัชรบำรุง
16
46 46 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิภัทร    จุลวานิช
2. เด็กชายกรกฏ    เรณู
1. นางสาวกานต์กมล    จำนงบุญ
2. นางสาวหอมจันทร์    คงชนะ
39
47 47 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ดำรงค์ศรี
2. เด็กชายธนวัต    ชาวเหลน
1. นางสาวจิตตรี    ศรีเมฆ
2. นางผุสดี    แบนจาด
ชนะเลิศ
48 48 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ปาณิกบุตร
2. เด็กชายณพล    แวงวรรณ
1. นางสาวกมลพร    ดำรงชาติ
2. นางสาวรติมา    สีดำ
31
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................