งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 160
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงลลิตา    จ้อยสนิท
2. เด็กหญิงเจนจิรา    คำเฟือง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์    บุญเกิด
1. นางพรพิมล    ทองเหง้า
2. นายสมยศ    พวงเกตุแก้ว
2 3 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายสหรัถ    ตันวิยะ
2. เด็กชายภูวิศ    แย้มพรหม
3. เด็กหญิงอัญชลี    พันธุ์ละออง
1. นางสาวปุณณ์ณพิชญ์    โลหะศิริกุล
2. นางสาวมนัสนันท์    อิฐเพียง
3 7 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายรุจิกร    พาชาลี
2. เด็กชายยศกร    มั่นใจ
3. เด็กชายพงศกรณ์    มณี
1. นางปิยะรัตน์    ทวี
2. นางสาวศิรพร    การะกิจ
4 16 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 1. เด็กชายอรรคพันธ์    เขมา
2. เด็กชายเอกบุรุษ    วงษ์อินทร์
3. เด็กชายนฤดล    ทองใบ
1. นางสาวสุรัสวดี    คล้ายนัดดา
2. นางอนุชิตา    สุชสมบัติ
5 17 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายไกรสร    สมานใจ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    จันทา
3. เด็กหญิงดวงใจ    วงษ์สุวรรณ
1. นายพรทวี    ยอดซื่อ
2. นายศิโรจน์    หนูจ้อย
6 21 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    เห่งนาเรน
2. เด็กชายธันวา    เอ้งฉ้วน
3. เด็กชายกฤษกรณ์    ชื่นใจดี
1. นางฉวิสรรค์    ชาวไทย
2. นางสาวสุวิมล    วิมูลชาติ
7 27 โรงเรียนวัดหนองพันเทา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    ทิมา
2. เด็กชายสุชาติ    แสงขาว
3. เด็กหญิงนภสร    รัตนไทรแก้ว
1. นางสาวกมลวรรณ    สุขเกษม
2. นางสาวราตรี    อร่ามศรี
8 37 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรเดช    นามวิลัย
2. เด็กชายสรธร    บุญกันฑ์
3. เด็กหญิงสาธิกา    อานิช
1. นางวรรณวิภา    ด่านธนะทรัพย์
2. นางอารีรัตน์    ยาวิราช
9 40 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงนริสา    แย้มนิยม
2. เด็กชายนฤเบศ    หินไชสง
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    แก่นจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทรรศวรรณ    จันทร์แดง
2. นางสุปราณี    อินทร์อยู่
10 45 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายพีรพล    รอดสุด
2. เด็กชายศุภวิชญ์กรณ์    มาทองคำ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    เกิดฤทธิ์
1. นางสาวปิยดา    จันทร์เกตุ
2. นางสาวอุสา    มากสมบูรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................