งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 152
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชัญญพัทน์    จิตวิริยนนท์
2. เด็กชายพัทธพล    มะลิลา
3. เด็กหญิงลักษณ์พร    นพคุณ
4. เด็กหญิงปริศรา    คณาดี
5. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    เอ้โทบุตร
6. เด็กชายศิวดล    เตชมหามงคล
7. เด็กชายอภิวิชญ์    อนุศักดิ์
8. เด็กชายธีราเมธ    คุ้มบุญ
9. เด็กหญิงปทุมวรรณ    อักษรนิตย์
10. เด็กหญิงชญานิศ    ตันติตวิษา
11. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์    เดชบำรุง
12. เด็กหญิงปุญญาพร    สิงหเสนี
13. เด็กหญิงณทชนก    ภูมิศิริเจริญ
14. เด็กหญิงทิโมธี    วงษ์ษา
15. เด็กหญิงพชรนัฏฐ์    ชีพสาธิกุล
16. เด็กชายพิชิต    ทองเงิน
17. เด็กชายสรวิชญ์    จันทร์พุฒ
18. เด็กชายภูมิพัฒน์    แก้วมุงคุณ
19. เด็กชายภูริวัจน์    ศรีพัชรวัฒน์
20. เด็กชายธนกฤต    บวรชัยกุล
1. นายวรเดช    สังวาลย์น้อย
2. นายสมสห    ศรีเสน
3. นางสาวอารีย์รัตน์    ศรีคง
4. นางสาวอุมาพร    บุญเปียก
5. นายเส็ง    บุดดา
2 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายอักขรา    สุภาพพันธุ์
2. เด็กชายรัตนวงศ์    นุ้ยเทศ
3. เด็กชายชยพล    นาคเพียร
4. เด็กชายณัฐภัทร    ทองด้วง
5. เด็กหญิงธมนวรรณ    ลาเหงา
6. เด็กหญิงภูษณิศา    รุ่งกิจธนารักษ์
7. เด็กหญิงธนิดา    อนันทสุข
8. เด็กชายกิตติภพ    โมสกุล
9. เด็กหญิงวนวรรณา    นาคเสน
10. เด็กหญิงปุณยวีร์    บัวนาค
11. เด็กหญิงปณัฏฏา    กล่ำป่วน
12. เด็กหญิงอมลรดา    สวัสดี
13. เด็กหญิงศรัณย์พร    ศรีประเสริฐ
14. เด็กหญิงปภัสรา    บัวขาว
15. เด็กหญิงรัญชิดา    ตามี่
16. เด็กหญิงธีมาพร    เลียงผา
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อินทวารี
18. เด็กหญิงรฎิยาภรณ์    ทุนลี
19. เด็กหญิงสุมิตรา    สุขน้อย
20. เด็กชายสิรวิชญ์    ปานกล่ำ
1. นายนิรุตต์    ฟักทอง
2. นางสาววัชรินทร์    หอมชะเอม
3. นางสาวอริสา    สักการะ
4. นางสาวเนตรนภา    พระงาม
5. นางสาวเพ็ญศรี    พึ่งศรี
3 3 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกกร    ชมภูพัก
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    กำไลทอง
3. เด็กชายนัฐพล    อรุณแสง
4. เด็กหญิงกรกนก    เซี่ยงผุง
5. เด็กชายวรพรต    หลวงโภคา
6. เด็กชายอโนชา    คำเฟย
7. เด็กชายศุภกฤต    ไผ่ล้อม
8. เด็กหญิงฐิติมา    น้อยใจคง
9. เด็กหญิงนริศรา    ภาแกคำ
10. เด็กหญิงน้ำหวาน    -
11. เด็กชายมีชัย    -
12. เด็กชายวีรภัทร    แพงกิ่ง
13. เด็กชายปองคุณ    ขาวจันทร์
14. เด็กชายศุภวัทน์    เฉลี่ย
15. เด็กหญิงโสภา    วิเศษโยธา
16. เด็กหญิงจิรพัช    ยอดทอง
17. เด็กชายพิชญะ    ขาวจันทร์
18. เด็กชายนครชัย    กำไลทอง
19. เด็กชายอนันตชัย    กำไลทอง
20. เด็กชายธนกานต์    สุธาพรต
1. นายธนธร    บุญธานี
2. นางสาวนิโลบล    สังข์ทอง
3. นางสาวนุชจรีย์    อ้นเกตุ
4. นางสาวรัตนาภรณ์    สุขประเสริฐ
5. นางสาวสุจิตรา    มั่นคง
4 4 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายพัทธดนย์    ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายนฤเทพ    พึ่งเทศ
3. เด็กชายพงศภรณ์    กาญจนราช
4. เด็กชาย จิรศักดิ์    ศิริโวหาร
5. เด็กชายอนุศิษฏ์    คงทอง
6. เด็กชายปณิธาน    ชมะผลิน
7. เด็กชายสุทธิภัทร    ชูประพันธ์
8. เด็กชายอนุพงษ์    จันทร
9. เด็กชาย วันชัย    เข็ตขาม
10. เด็กชายภัทรดนัย    ไทยเจริญ
11. เด็กชายกฤติเดช    ฉิมม่วง
12. เด็กชายทัศนะ    แสนหาญ
13. เด็กชายนพรัญยู    ศศิธรชัยเดช
14. เด็กชายนราธิป    พ่วงเรือ
15. เด็กชาย พรวุฒิ    หมัดวัง
16. เด็กชายลัญฉกร    พุ่มมณี
17. เด็กชายกฤตพร    สุภะโคตร
18. เด็กชายภานุวัฒน์    สิงห์สถิตย์
1. นางสาวขวัญใจ    แพงทอง
2. นางสาวพจมาน    ผ่องจิตร์
3. นางสาวพิมลวัลย์    สิทธิวิรัชธรรม
4. นางสาวศรุดา    บุญณสิทธิ์
5 5 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายวสุพล    แสนศรี
2. เด็กชายนภัส    ทัศเกษร
3. เด็กชายณัฐวา    สิงหาหล้า
4. เด็กชายสุริยะ    อิเพชร
5. เด็กชายชาติภูมิ    สมใจ
6. เด็กชายชัยวัฒน์    บัวคลี่
7. เด็กชายศิรัส    จีนกระจันทร์
8. เด็กหญิงนภัสรา    เสาสุดใจ
9. เด็กหญิงมณีกาญจน์    ผลวัฒนะ
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์    อ้นพงษ์
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สรหงษ์
12. เด็กชายโชติวัฒน์    สิงหวิบูลย์
13. เด็กชายภานุวัฒน์    ตาลอ่อน
14. เด็กหญิงวีระกานต์    บุตรชา
15. เด็กชายจักกฤษณ์    บุญชัย
16. เด็กหญิงสุนันทา    ดีใจ
17. เด็กหญิงศศินา    แจ้งใจดี
18. เด็กหญิงกรวรรณ    จารุทิกร
19. เด็กหญิงทิพย์ลดา    วงษ์สุวรรณ
20. เด็กหญิงขวัญชีวา    ปัตนุ
1. นายจิรศักดิ์    ทองมี
2. นางสาวนฤมล    เรืองวิทย์
3. นางสาวปณิตา    สุรำไพ
4. นายประภัทร    ยอดมาลี
5. นายเทวพร    ภูฆัง
6 10 โรงเรียนวัดพืชนิมิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    แก้วโผงเผง
2. เด็กชายอภิรักษ์    ซารัมย์
3. เด็กชายสุกฤษ    สุภาผล
4. เด็กชายวีระศักดิ์    คล้อยสูงเนิน
5. เด็กชายพันธมิตร    มอญปาก
6. เด็กชายพรพงค์    บำรุงผล
7. เด็กชายพงษ์ภิญโญ    ไชยโยง
8. เด็กชายนันทวัฒน์    เหมือนทรัพย์
9. เด็กชายธีรเทพ    วงษ์ประจันต์
10. เด็กชายธีรเทพ    ดอนชัย
11. เด็กชายธนภัทร    พักสูงเนิน
12. เด็กหญิงณัฐกานต์    แอบแฝง
13. เด็กชายชวลิต    ทวีการไถ
14. เด็กหญิงชลิตา    สิงห์เสนา
15. เด็กชายชยพล    เหมือนนาค
16. เด็กชายชนาธิป    ยอดคู่
17. เด็กหญิงชนัญชิดา    เพิ่มพูล
18. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ทัศวงศ์
19. เด็กชายจิรวัฒน์    สิงห์ไกร
20. เด็กชายกิตติ    อนันท์
1. นางสาวกมลชนก    กาญจนจันทร์
2. นางสาวจิระพันธุ์    ปากวิเศษ
3. นางสาวนะดา    ขันธศักดิ์
4. นายยงยุทธ    นุชบัว
5. นางสาวอรวรรณ    พุดมอญ
7 12 โรงเรียนวัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงดวงพร    โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอุษา    -
3. เด็กหญิงปิยธิดา    เกตุพราหมณ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ศิริจิรพงษ์ธาดา
5. เด็กหญิงปวริศา    เสียงอ่อน
6. เด็กหญิงชนิกานต์    นวนบาง
7. เด็กหญิงณัฐชา    อินทรพินิจ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา    ล้อมพงษ์
9. เด็กหญิงจันทร์ปภา    แสงภู่
10. เด็กหญิงภรภัทร    เบญจรัส
11. เด็กหญิงมะลิวัลย์    เกตุพราหมณ์
12. เด็กหญิงณัฐณิชา    แอสมจิตร
13. เด็กชายจิรภัทร    ตันแต๋ว
14. เด็กชายนันทวัฒน์    ลาดท้วม
15. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญรอด
16. เด็กหญิงศิริพร    ทองแท้
17. เด็กชายรัชชานนท์    ประสพแสง
18. เด็กหญิงชญาภา    ภู่พันธ์
19. เด็กชายฐนพล    บุญรอด
20. เด็กชายศุภณัฐ    งามเผือก
1. นางสาวกุลภากร    ฮวดรักษา
2. นางสาวชัชฎาภรณ์    โคตรทอง
3. นายวิษณุ    จำปาอ่อน
4. นายสกล    แก้วมุงคุณ
5. นายเอกลักษณ์    เปลี่ยนแก้ว
8 16 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 1. เด็กชายกรกฤษณ์    รุ่งศิริ
2. เด็กชายวุฒิชัย    กองจันทร์
3. เด็กชายธนกร    นวลละออง
4. เด็กชายนริศ    ศรีสำอางค์
5. เด็กชายกันตชาติ    สมชื่อ
6. เด็กชายจิรศักดิ์    วงษ์ประเสริฐ
7. เด็กชายนครินทร์    เพียรพยุงพงษ์
8. เด็กชายวัตรชิรพล    ทองทิพย์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปิ่นกุล
10. เด็กชายวีรวัฒน์    พูนผล
11. เด็กหญิงพรนภา    สังข์อยู่สุข
12. เด็กชายวรพล    พุ่มพวง
13. เด็กหญิงอาทิตยา    ศิริเลิศ
14. เด็กชายณัฐพงษ์    มีอนันต์
15. เด็กชายชัยวัฒน์    มารอด
16. เด็กหญิงธิดา    วงษ์สุวรรณ
17. เด็กชายวรพล    รุ่งเรือง
18. เด็กหญิงสุนิฉัตร    จงเนียม
19. เด็กชายศุภกร    ทองคำดี
20. เด็กชายปรเมศ    จันทมาลา
1. นายกิตติ    งามประยูร
2. นางสาวกุลณัฐ    เหมราช
3. นายยงยุทธ์    คนเพียร
4. นางสาวรุุ่งรัตน์    แซ่ซิ้ม
5. นางเธียมจันทร์    อามาตย์มนตรี
9 17 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมมิกา    หินชัด
2. เด็กชายชนาธิป    แก้วอำไพร
3. เด็กหญิงปวีณา    แสนสำอางค์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์    คำลือ
5. เด็กหญิงพรพิมล    บุญช่วย
6. เด็กหญิงพรไพลิน    นาแซง
7. เด็กหญิงสวรินทร์    ธนูทอง
8. เด็กหญิงพรรณนารา    บุญแต่ง
9. เด็กชายอนุภาพ    ตะนาดไธสง
10. เด็กหญิงทักษวดี    บุญประโคน
11. เด็กหญิงนันทวัน    ปู่พระบุญ
12. เด็กหญิงมุทิตา    ช่างเกวียน
13. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วาจาดี
14. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ลาน้ำคำ
15. เด็กชายทวีชัย    แสงไธสง
16. เด็กชายทินกร    ภักดี
17. เด็กชายนันทพงษ์    นาคประสิทธิ์
18. เด็กชายธีรพัทธ์    สิงห์โพธิ์
19. เด็กชายคุณากร    มุขมลตรี
20. เด็กชายเอกรัตน์    สารกูล
1. นางสาวน้ำทิพย์    ระสอน
2. นายปฏิวัติ    ภักดีกุล
3. นางปริญญาภรณ์    บุตะเคียน
4. นายร้อยเอ็ด    เจริญนางรอง
5. นางสาววิภาพร    หมอรัตน์
10 19 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ศิริศักดิ์วงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร    แย้มศิริ
3. เด็กชายจีรพันธ์    บุญช่วย
4. เด็กชายสิทธิกร    เฉียบแหลม
5. เด็กชายเจษฎา    ภางาม
6. เด็กชายขวัญชัย    ต้นสาย
7. เด็กชายขรรค์ชัย    ต้นสาย
8. เด็กชายธีรศักดิ์    พลาดิศัยสกุล
9. เด็กหญิงธนิดา    ชมโลก
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สิทธิพฤกษ์
11. เด็กหญิงวราภรณ์    ทิมธรรม
12. เด็กหญิงภคพร    ใจห่อ
13. เด็กหญิงกรกมล    ใจห่อ
14. เด็กหญิงนัทธ์หทัย    ศุภนคร
15. เด็กหญิงธัศวัล    ชมโลก
16. เด็กหญิงSU LAE TUN    -
17. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ปัตพี
18. เด็กชายธนภัทร    พะณะงาม
19. เด็กชายอดิศร    เจริญใจ
20. เด็กชายสมคิด    อาจกิจ
1. นางชิสา    บุญณรงค์
2. นางนฤมล    โล่ห์จินดา
3. นางสิริมา    ม่วงงาม
4. นางสาวสุนิสา    เมฆวิลัย
5. นางสาวเกศินี    ชูขวัญ
11 20 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงมุฑิตา    ระแวกโสม
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    เหล็กไหล
3. เด็กหญิงวิวัลพัชร    วิเวกวินย์
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ    วิมล
5. เด็กชายธันวา    เสือสกุล
6. เด็กชายมนต์มนัส    อยู่ยอด
7. เด็กหญิงมุฑิตา    ดีประสิทธิ์
8. เด็กหญิงพนิดา    เที่ยงอินทร์
9. เด็กหญิง เบญญาภา    ปานรุ่งเรือง
10. เด็กหญิงเนตรนภา    สุ่มเสมอ
11. เด็กชายฐปนกุล    ชุ่มมา
12. เด็กชายพุฒิพงศ์    บุญชู
13. เด็กชายพชรพล    นาคสังข์
14. เด็กชายชนินทร์    หอมจันทร์
15. เด็กชายอนุพร    ตั้งเค้า
16. เด็กหญิงณัฏฐชา    แก้วจันดา
17. เด็กชาย วรวิช    กลิ่นขวัญ
18. เด็กชายกฤติธี    วิชัยสูตร
19. เด็กหญิงศุภากร    ดอนแนไพร
20. เด็กหญิงบุญญิสา    บุญสวรรค์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ    นวลอิ่ม
2. นางสาวสัมพันธิดา    เฉลิมชัยมงคล
3. นางสุพัตรา    เฉยทิม
4. นายเบญจรงค์    ล้อมวงษ์
5. นายไกรศร    คำพิมูล
12 22 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนา    อินทร์รอด
2. เด็กหญิงนิพาดา    แก้วสีนวล
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สอนกระโจม
4. เด็กชายประชานาถ    ถามั่งมี
5. เด็กชายภาคิน    ล้อมเวียง
6. เด็กชายธีระวัฒน์    แก้วมณี
7. เด็กหญิงภัทรลภา    เพ็งพรรณ
8. เด็กชายวีรพงศ์    คำกำเนิด
9. เด็กชายแท็กซี่    แก้วมณี
10. เด็กชายพีรพล    อินทร์บริสุทธิ์
11. เด็กชายณัฐพล    บัวศรี
12. เด็กชายศุภกฤต    ลันวงษา
13. เด็กชายพัชรพล    ช่วงเปีย
14. เด็กชายภาวัต    กนกชัยไพบูลย์
15. เด็กชายนิติธร    จันทร์เถื่อน
16. เด็กชายณัฐพงศ์    ดอชนะ
17. เด็กหญิงนันทิดา    อ่อนกินลี
18. เด็กหญิงกานติมา    จันสมดี
19. เด็กชายประสิทธิชัย    ปิ่นทอง
20. เด็กหญิงแคชเชียร์    ทับสุข
1. นางกัญญาวีร์    ทองสิงห์
2. นางน้ำผึ้ง    ศิริรันดร์
3. นางสาวพรรณวิภา    โชติชื่น
4. นางสาวพาชื่น    จันดา
5. นางสาวสุธาสินี    จันทราภรณ์
13 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุรเดช    สืบดา
2. เด็กหญิงอาภัสรา    มาลัย
3. เด็กหญิงปานชญา    สวยค้าข้าว
4. เด็กหญิงปนิตา    ชัยสงคราม
5. เด็กชายธนากร    มีเหลือ
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    แสงหิรัญ
7. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ    ดายใหม่
8. เด็กชายธีรภัทร    อุบลแย้ม
9. เด็กหญิงดวงพร    คล้ายนาค
10. เด็กหญิงนภัสสร    จันทร์ถอด
11. เด็กหญิงธัญรดา    เกษสง่า
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์    ตันสุ
13. เด็กหญิงเบญจพร    พงษ์ดี
14. เด็กชายจิรวัฒน์    ทศพรพรหม
15. เด็กชายเดชชัชวาล    สระทองพูล
16. เด็กชายกลยุทธ์    พวงพั่วเพชร
17. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    รูปขำดี
18. เด็กชายธนัฐนัน    จันทร์ขาว
19. เด็กชายอนุวัฒน์    ศรีสุวรรณ
20. เด็กชายคุณากร    นุชกำบัง
1. นางสาวจรรยา    กนกนิรันดร
2. นางดวงเดือน    ชาวสวน
3. นางสาวพิทยา    บุญยเกตุ
4. นายอนุพงษ์    สังขรัตน์
5. นายเกรียงไกร    แย้มขยาย
14 28 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    จั้นสาน
2. เด็กหญิงรัชพล    อินเหลา
3. เด็กชายธนภนต์    เอี่ยมจัด
4. เด็กชายธนกฤต    สอนเนียม
5. เด็กหญิงบุษบัน    เฉลิม
6. เด็กหญิงชิญณะธัญ    คะอังกุ
7. เด็กหญิงชญาดา    จันทร์จวง
8. เด็กชายกฤติพงศ์    จตุราวิชานันท์
9. เด็กชายชินาธิป    เจริญวงษ์
10. เด็กหญิงอชิรญา    หางนาค
11. เด็กหญิงณัฐกานต์    อินเหลา
12. เด็กหญิงกรัต    วงศ์อยู่
13. เด็กชายอนุพล    พลเอี่ยม
14. เด็กชายอรัญ    แสงเงิน
15. เด็กหญิงทักษพร    บุญสมพงษ์
16. เด็กหญิงสุรัสวดี    บุติพันคา
17. เด็กหญิงจุฬารัตน์    มีดี
18. เด็กหญิงนาเดีย    ขลิบนิล
19. เด็กหญิงปภาวีย์    รัชติญาปกรณ์
20. เด็กชายกอบชัย    มาต้นมีทรัพย์
1. นายกมลชัย    พอกแก้ว
2. นายพีรพงษ์    พรมโคตร
3. นางสาวภัททิรา    บุตรแก้ว
4. นางสาวศุภรัตน์    เกื้อสกุล
5. นางเวทิตา    รติชนิตพงศ์
15 30 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    บุญเกิด
2. เด็กชายณัฐพงษ์    งามชื่น
3. เด็กหญิงสุภาวิณี    คำฉัตร
4. เด็กชายธนาพิพัฒน์    จงเกื้อตระกูล
5. เด็กชายธีรฉัตร    โพธิบำรุง
6. เด็กหญิงธารทิพย์    ทิมสีคร้าม
7. เด็กหญิงณัฐมน    เพ็ชรคราม
8. เด็กหญิงกุลธิดา    สร้อยธรรมา
9. เด็กหญิงศศิวรรณ    ศรีชารส
10. เด็กหญิงนันสินี    นัยเพียร
11. เด็กชายอานัส    แจ่มใจหาญ
12. เด็กหญิงอุทุมพร    พลิคามิน
13. เด็กชายปารมี    โพธิบำรุง
14. เด็กชายสุภิญโญ    ทิมกุล
15. เด็กหญิงมณีรัตน์    นอมา
16. เด็กชายธันวา    สุขสมเนตร
17. เด็กชายธนภัทร    หอมสุวรรณ
18. เด็กชายสุนิษา    สมสมัย
19. เด็กหญิงพัชรา    การไทย
20. เด็กชายจักรพงษ์    อ่อนมา
1. นางจงจิต    กสิพันธ์
2. นางสาวณัฐชา    มังกะลัง
3. นางสาวรจนา    สุทธลักษณ์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์    อารยพัฒน์มงคล
5. นายเอกพล    พันธุ์โชติ
16 32 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธีรนันธ์    ชินพลชาย
2. เด็กหญิงธีมาพร    ประถาพิมพ์
3. เด็กชายปิยะ    สำราญ
4. เด็กชายศุภกฤต    มีโพธิ์
5. เด็กชายศิวเวท    โฉมฉาย
6. เด็กหญิงณัฐติกานต์    สำแดงภัย
7. เด็กหญิงชนมน    จิ๋วแหยม
8. เด็กชายทฤตวัน    ทองยอด
9. เด็กชายณิชคุณ    โพธิ์อ้น
10. เด็กหญิงณัฐกมล    อัครวงศ์ชัยกูล
11. เด็กชายพีรพัฒน์    ไกรสวน
12. เด็กชายสหัสวรรษ    ทองชูแสง
13. เด็กชายอุดมศักดิ์    ปลื้มจันทร์
14. เด็กชายธนโชติ    มารมย์
15. เด็กชายขจรเกียรติ    นาคชื่น
16. เด็กหญิงนันท์นภัส    นิธีพัฒนกุล
17. เด็กหญิงกัญชพร    สีภูมี
18. เด็กชายรัฐกานต์    ด่านตาดทอง
19. เด็กชายชิษณุพงษ์    ทรัพย์ประสงค์
20. เด็กชายสุรเชษฐ์    พึ่งดี
1. นางธิดา    กองทรัพย์
2. นางสาวปัฐยากร    ดวงดารา
3. นายพงษ์ศักดิ์    ชำนาญชล
4. นางสุชานันท์    สกุลประเสริฐ
5. พระครูใบฎีกาวิเชียร    วชิรปัญโญ
17 34 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายกมล    แล้วสว่าง
2. เด็กชายญาณวุฒิ    มหาจันทร์
3. เด็กชายณัฐกฤต    ครุฑศรัทธา
4. เด็กชายธนภัทร    ลพนิกร
5. เด็กชายวุฒิชัย    โพธิกะ
6. เด็กชายสุรยุทธ    บุญยะ
7. เด็กชายอภิธนะ    กสิจินดา
8. เด็กชายคณิศร    ปลั่งกลาง
9. เด็กชายบุญญาฤทธิ์    นาคะ
10. เด็กชายศักดิ์ขรินทร์    สิงห์ทา
11. เด็กชายรพีพัตร    ปานเกรียว
12. เด็กชายพีรพัฒน์    อินทรักษา
13. เด็กชายสราวุธ    เทียนงาม
14. เด็กชายพงศกรณ์    กองอุนนท์
15. เด็กชายวัชรพล    ภักดี
16. เด็กชายนภพร    สังอุดม
17. เด็กชายเจษฎาพร    ธาตุจันทร์
18. เด็กชายศราวุฒิ    ป่าตาล
19. เด็กหญิงกัลยา    เงินอุปถัม
20. เด็กหญิงไอริณ    บุญสนอง
1. นายชัชรินทร์    เขาแก้ว
2. นางศรินธร    สิงห์ศักดิ์ดี
3. นายสันติชัย    อินทร์สา
4. นายอัคคพล    น้อยโสภณ
18 37 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายทนงธรรม    เพชรดี
2. เด็กชายไอศูรย์    สาลีคำ
3. เด็กหญิงนริศราพร    พุ่มเจริญ
4. เด็กหญิงกนกนันท์    เผ่าภูรี
5. เด็กชายกชวิชญ์    วงษ์น้อย
6. เด็กชายภีรพัฒน์    พละสุข
7. เด็กชายธีระวัฒน์    พยัคโฆ
8. เด็กชายธรรมธร    ปัญจพรไพรบูลย์
9. เด็กชายพีรพัฒน์    ศักดิ์ประศาสตร์
10. เด็กชายยางกูร    ตาทอง
11. เด็กชายณัฐพงษ์    ตองติดรัมย์
12. เด็กหญิงเมธาพร    นาเมือง
13. เด็กหญิงชุติมา    ชวนิตย์
14. เด็กชายรัฐภูมิ    ผู้มีสัตย์
15. เด็กชายณัฐนันท์    โตะสองชั้น
16. เด็กชายภานณุพงศ์    นาคบาตร์
17. เด็กหญิงไอริน    นามพุทธา
18. เด็กหญิงวิฬุกานต์    บุตรลานช้าง
19. เด็กหญิงกัลยาวดี    ฟักสุก
20. เด็กหญิงกชพร    หอมสินธิ์ุ
1. นางจินดา    โพธิศรางกูล
2. นางดุจฤดี    สุคัสถิตย์
3. นางสาวนารา    อ่ำศรี
4. นายพิรัติ    โด่กระโทก
5. นางสาวระพีภัทร    จูฑะเศรษฐ์
19 40 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายณัฐ    ณ สงขลา
2. เด็กหญิงวารีรัต    ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงฐิติยา    ทองดอนพุ่ม
4. เด็กชายชาตรี    ละทอ
5. เด็กชายสุพัฒน์    สุขเอี่ยม
6. เด็กชายประธาน    ปีมณี
7. เด็กชายวีรพัฒน์    รุผักชี
8. เด็กชายณัฏฐชัย    สิบแอง
9. เด็กหญิงปานชนก    หงส์ธนภัค
10. เด็กหญิงปาณิสรา    ปู่น้อย
11. เด็กหญิงกนกอร    อินทร์อ่อน
12. เด็กหญิงกฤติยาณี    เพ็งสมบูรณ์
13. เด็กหญิงอัฐมา    ศิริจำปา
14. เด็กหญิงศรัณย์ญา    พุ่มโพธิ์ทอง
15. เด็กหญิงรัศมิมาน    ปฐมบัวทอง
16. เด็กหญิงสุทธามาศ    ยอดใหม
17. เด็กหญิงสิริกาญจน์    โพธิ์ทอง
18. เด็กชายราเมศวร์    รอบคอบ
19. เด็กหญิงนรกมล    ทองดอนพุ่ม
20. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองสิมา
1. นายณัฐวัฒน์    สิริอรุณรัตน์
2. นายบุญส่ง    ถิ่นน้อย
3. นายพิชญานนท์    ดัชถุยาวัตร
4. นางสาวสกุลรัตน์    ธัญญเจริญ
5. นายสมเกียรติ    แก้วสุจริต
20 45 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายอนุสรณ์    ทองมาก
2. เด็กชายนนธวัฒน์    เหมคุณ
3. เด็กชายชัยรัตน์    ปกรณ์พานิช
4. เด็กหญิงน่านฟ้า    ภูทอง
5. เด็กหญิงพัชรา    ดีล้วน
6. เด็กหญิงนันทนา    พิศเพ็ง
7. เด็กหญิงอารีย์    คุณแก้ว
8. เด็กหญิงธนภรณ์    คงดี
9. เด็กหญิงอทิตยา    นิลธรรมเสน
10. เด็กชายธนโชติ    นาเพชร
11. เด็กชายอิทธิพล    สะดา
12. เด็กชายกฤษฎา    ภูสระคู
13. เด็กชายอนุวัต    แซ่เติน
14. เด็กชายปกเกศ    เชียงกา
15. เด็กหญิงตาล    กานทอง
16. เด็กหญิงสุภาวดี    สมม่ง
17. เด็กชายพิภัช    บัวคง
18. เด็กชายยี่    ปักน้อย
19. เด็กชายเจษฎา    นันทตันติ
20. เด็กหญิงผ่อง    ตาอุ่น
1. นางสาวจินตนา    วงชาลี
2. นางณัฐชา    สหวิศิษฏ์
3. นายนพดล    เข็มต้น
4. นายนรินทร    ประเทศ
5. นางสาววรัทยา    แซมเพชร
21 47 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายกันตพัฒน์    ชุนหคาม
2. เด็กชายภานุพงษ์    สว่างแสง
3. เด็กชายชัยวัฒน์    กี่สง่า
4. เด็กหญิงเกสรา    วณิชยกุล
5. เด็กหญิงชญาดา    ร่วมพร
6. เด็กชายชยางกูร    แอบเพ็ช
7. เด็กหญิงกนกพิชญ์    เกตุสิทธิ์
8. เด็กชายเพทาย    จูขจร
9. เด็กหญิงอมัญญา    วรวัฒน์
10. เด็กหญิงแพรวา    บุญเจริญ
11. เด็กชายณัฐภัทร    สุทธิรักษ์
12. เด็กหญิงปนัดดา    นนสะเกตุ
13. เด็กชายภูธเนศ    ธนลาภประเสริฐ
14. เด็กหญิงญาณิศา    มาฆทาน
15. เด็กชายอนุชิต    ศึกษา
16. เด็กชายปิยะวัฒน์    เสวก
17. เด็กหญิงณัฏฐพร    เยือกเย็น
18. เด็กชายณัฐพล    กันทะ
19. เด็กชายวิศวะ    แย้มโอวาท
20. เด็กชายเชาว์วรรธน์    สุภาพ
1. นางสาวจิตตรี    ศรีเมฆ
2. นางน้ำทิพย์    พรหมชัย
3. นางผุสดี    แบนจาด
4. นางสาวสุวดี    คุ้มกัน
5. นายเป็นเอก    พลอยนัด
22 48 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชนะชัย    เขาแก้ว
2. เด็กชายกฤษดา    คำเหลือ
3. เด็กชายณัฐกิตต์    จันทร์จิตธนัน
4. เด็กชายสุริยา    แป้นจันทร์
5. เด็กชายกิติพล    สิทธิกุล
6. เด็กชายเมธาวี    โกมลสุบิน
7. เด็กชายธีรเดช    อาคม
8. เด็กชายอัครเดช    คงคำวร
9. เด็กหญิงชลธิชา    คำยอง
10. เด็กหญิงดาราวรรณ    เส็งดอนไพร
11. เด็กชายอนวัฒน์    อินทจักร
12. เด็กหญิงหทัยชนม์    สีคำพันธ์
13. เด็กหญิงเจนจิราพร    มูลมาตร
14. เด็กชายแผ่นดิน    โพธิ์อ่อง
15. เด็กชายกุภรินทร์    ชมชื่นฟุ้ง
16. เด็กชายณชพล    ทาสิมมา
17. เด็กชายอภิชัย    ฟักบุญเลิศ
18. เด็กชายวิน    -
1. นางฑภิสรา    ซันนุ
2. นางสาวพรทิวา    ศรีจันทร์
3. นางสาวลัดดา    จันทราษี
4. นายอนุสรณ์    สุทธหลวง
5. นางสาวโชติรส    คล้ายนิยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................